Důležité částky a změny ve zdravotním pojištění od 1. 1. 2021

Vydáno: 17 minut čtení

Ve zdravotním pojištění je v některých případech důležitá výše příjmu zúčtovaná zaměstnavatelem zaměstnanci. Na které konkrétní částky vyměřovacího základu by se měli zaměstnavatelé v roce 2021 zaměřit a jak se mění podmínky pro zaměstnavatele i pro OSVČ?

Pojistné odvádí zaměstnavatel za zaměstnance z vyměřovacího základu. Podle § 3 odst. 1 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, je tímto vyměřovacím základem úhrn příjmů zaměstnance ze závislé činnosti, s výjimkou náhrad výdajů poskytovaných procentem z platové základny představitelům státní moci a některých státních orgánů a soudcům podle zákona č. 236/1995 Sb., které jsou nebo by byly, pokud by podléhaly zdanění v ČR, předmětem daně z příjmů fyzických osob podle § 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZDP), a nejsou od této daně osvobozeny, a které mu zaměstnavatel zúčtoval v souvislosti se zaměstnáním. Zúčtovaným příjmem se pro tyto účely rozumí plnění, které bylo v peněžní nebo nepeněžní formě nebo formou výhody poskytnuto zaměstnavatelem zaměstnanci nebo předáno v jeho prospěch, popř. připsáno k jeho dobru anebo spočívá v jiné formě plnění prováděné zaměstnavatelem za zaměstnance.

Příjmům, které podléhají dani z příjmů, se kladou naroveň též příjmy, které by této dani podléhaly, pokud by byl příjem zdaňován v ČR. Toto pravidlo se uplatní především v případech, kdy se příjem podle mezinárodních smluv o zamezení dvojího zdanění nezdaňuje podle právních předpisů platných v ČR, ale příslušný zaměstnanec je účasten zdravotního pojištění v ČR a zaměstnavatel proto podle koordinačních pravidel EU odvádí pojistné na zdravotní pojištění podle českých právních předpisů. Příjmy ze závislé činnosti jsou i funkční požitky, kterými jsou ve smyslu ustanovení § 6 odst. 1 písm. a) bod 2 a § 6 odst. 10 ZDP např. odměny za výkon funkce a plnění poskytovaná v s

Související dokumenty

Související pracovní situace

Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Minimální mzda
Dovolená po mateřské dovolené
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Délka pracovní doby (obecně)
Délka pracovní doby při dvousměnném pracovním režimu
Délka pracovní doby při vícesměnném a nepřetržitém pracovním režimu
Evidence pracovní doby
Nařízení práce přesčas
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Noční práce vs. práce v noci
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce
Práce přesčas při kontu pracovní doby

Související články

Zdravotní pojištění a minimální vyměřovací základ zaměstnance - nejčastější chyby zaměstnavatelů
Vliv zvýšení minimální mzdy k 1. 1. 2019 ve zdravotním pojištění
Minimální a zaručená mzda dle zákoníku práce a prováděcích nařízení vlády od 1. 1. 2021
Výdělečná činnost pojištěnce a zdravotní pojištění
Zdravotní pojištění od 1. ledna 2020
Zdravotní pojištění a odvod pojistného zaměstnavatelem s dopočtem a doplatkem do minima
Význam minimální mzdy ve zdravotním pojištění
Problémy mzdové účetní v době nouzového stavu
Zdravotní pojištění - nízké příjmy a minimum zaměstnance
Zdravotní pojištění po 1. lednu 2019 v kostce
Nová minimální mzda a postupy ve zdravotním pojištění
Plátci a postupy ve zdravotním pojištění od 1. ledna 2023
Zdravotní pojištění - příjem zaměstnance nižší než minimální mzda
Změny ve zdravotním pojištění k 1. lednu 2022
Postupy zaměstnavatele po změnách ve zdravotním pojištění k 1. 1. 2021
Zvýšení minimální mzdy od 1. 1. 2018 - vybrané situace
Dopady zvýšení minimální mzdy k 1. 1. 2017 ve zdravotním pojištění
Zvýšení minimální mzdy v souvislostech
Minimální mzda a zdravotní pojištění po 1. lednu 2018
Zaměstnavatelé a minimum ve zdravotním pojištění
Písemnosti nad rámec právní úpravy zdravotního pojištění
Dopady dlouhodobé nepřítomnosti zaměstnance do zdravotního pojištění
Co je ve zdravotním pojištění vyloučeno

Související předpisy

592/1992 Sb. o pojistném na veřejné zdravotní pojištění
236/1995 Sb. o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu
586/1992 Sb. o daních z příjmů
262/2006 Sb. zákoník práce
48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů
381/2020 Sb. o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2019, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2019, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2021 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2021 a o zvýšení důchodů v roce 2021
187/2006 Sb. o nemocenském pojištění
231/2020 Sb. , kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů

Související otázky a odpovědi

Zkrácený pracovní úvazek - odvod pojistného
Prohlášení poplatníka, Zdravotní pojištění
Částečný úvazek a odvod minimálního pojistného
Neomluvená absence a krácení dovolené
Neplacené volno
Minimální zdravotní pojištění
Minimální vyměřovací základ pro zdravotní pojištění, OSVČ hlavní a pracovní poměr
Odvod zdravotního pojištění při zkráceném úvazku - zaměstnance OZP
Odvod zdravotního pojištění z minimálního vyměřovacího základu
Zaměstnání malého rozsahu a platba sociálního a zdravotního pojištění
Zdravotní pojištění u dohody o provedení práce
Zdravotní pojištění u zaměstnankyně pečující o dítě do 7 let nedosahující minimální mzdy
Zdravotní pojištění - student vysoké školy
OSVČ - přehledy na OSSZ a zdravotní pojišťovnu
Konkurenční doložka
Částečná nezaměstnanost a zdravotní pojištění
Zdravotní pojištění
Výkon vazby a vztah ke zdravotnímu pojištění
Zdravotní pojištění - minimální vyměřovací základ
Zdanění příjmu z USA