62/1983 Sb. o věrnostním přídavku horníků

Schválený:
62/1983 Sb.
ZÁKON
ze dne 13. června 1983
o věrnostním přídavku horníků
Změna: 189/2006 Sb.
Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:
 
§ 1
Účel zákona
Tento zákon upravuje poskytování věrnostního přídavku horníků (dále jen "věrnostní přídavek") jako uznání a ocenění věrnosti hornickému povolání.
Rozsah platnosti
 
§ 2
(1) Věrnostní přídavek se poskytuje pracovníkům, kteří vykonávají hornickou činnost v hornickém provozu.
(2) Hornickou činností se pro účely tohoto zákona rozumí
a) těžba a úprava uhlí, radioaktivních nerostů, rud a jiných nerostů dobývaných v hlubinných dolech a podúrovňových lomech,
b) těžba ropy, zemního plynu, kamenné soli a solanky, dalších nerostů dobývaných v podúrovňových lomech a léčivé radioaktivní vody,
c) zřizování a likvidace důlních děl, lomů včetně skrývky a báňských provozních zařízení hornickým způsobem,
d) geologický průzkum pro těžbu nerostů,
e) zřizování a likvidace podzemních staveb hornickým způsobem pro účely dopravní, vodohospodářské, energetické, telekomunikační a vědeckovýzkumné,
f) technologická doprava nerostů uvedených v písmenu a) a obsluha ložiště výrobního odpadu z hlubinných dolů a podúrovňových lomů,
g) zajišťování automatizace, mechanizace a bezpečnosti práce při činnostech uvedených v písmenech a) až f) a odplyňování důlního pohoří,
h) řízení činností uvedených v písmenech a) až g) a dozor nad jejich prováděním.
(3) Hornickým provozem se pro účely tohoto zákona rozumí
a) koncernové podniky, národní podniky a účelové organizace, ve kterých je hornická činnost převažujícím předmětem činnosti,
b) nižší organizační útvary výrobní hospodářské jednotky provádějící hornickou činnost,
c) obvodní báňské úřady.
(4) Věrnostní přídavek se poskytuje také učňům a žákům, kteří se připravují na hornické povolání v důlních učebních a studijních oborech ve středních odborných učilištích (dále jen "žáci").
 
§ 3
(1) Věrnostní přídavek se poskytuje též pracovníkům, kteří vykonávali hornickou činnost v hornickém provozu a poté jsou uvolněni pro výkon politické nebo odborové funkce v hornickém provozu. Výkon těchto funkcí se pro účely věrnostního přídavku považuje za hornickou činnost.
(2) Věrnostní přídavek se poskytuje i pracovníkům, kteří po dobu nejméně deseti let vykonávali hornickou činnost v hornickém provozu a poté
a) pracují na generálním ředitelství výrobní hospodářské jednotky provádějící hornickou činnost (dále jen "hornická výrobní hospodářská jednotka"),
b) pracují na ústředním orgánu státní správy, v jehož oboru působnosti se vykonává hornická činnost,
c) pracují na ústředním orgánu státní báňské správy,
d) pracují v báňském vědeckovýzkumném ústavu nebo v báňské projektové organizaci,
e) jsou uvolněni pro výkon funkce ve vyšších odborových orgánech, ve kterých zabezpečují odborovou činnost v hornickém provozu.
Vznik nároku
 
§ 4
(1) Nárok na věrnostní přídavek vzniká splněním podmínky čekací doby.
(2) Čekací dobou u pracovníků uvedených v § 2 odst. 1 a § 3 odst. 1 je doba pracovního poměru, který ke dni 30. června běžného roku trvá nejméně
a) k organizaci provádějící hornickou činnost 1. tři roky nebo 2. jeden a půl roku při těžbě a průzkumu radioaktivních nerostů v hlubinných dolech,
b) k jiné organizaci v rámci hornické výrobní hospodářské jednotky tři roky za předpokladu, že vykonávali hornickou činnost vždy nejméně 120 směn (pracovních dnů) v každém hornickém roce.
(3) Hornickým rokem se rozumí doba od 1. července do 30. června následujícího kalendářního roku.
(4) Doby trvání pracovních poměrů uvedených v odstavci 2 se sčítají.
(5) Žákům přísluší věrnostní přídavek po prvním roce přípravy.
(6) Do čekací doby se započítává doba úspěšně ukončeného studia na středních odborných školách s hornickým zaměřením a vysokých školách technického směru s hornickým zaměřením, jakož i doba přípravy na hornické povolání v učebních a studijních oborech za předpokladu, že pracovník po ukončení studia nebo přípravy bezprostředně vstoupí do pracovního poměru k organizaci provádějící hornickou činnost.
(7) Do čekací doby se nezapočítává doba vazby a výkonu trestu odnětí svobody, byl-li pracovník pravomocně odsouzen za trestný čin nebo přečin.
 
§ 5
Pracovníkům, kteří jsou v pracovním poměru k organizaci uvedené v § 4 odst.2 písm. b), přísluší věrnostní přídavek jen za hornický rok, ve kterém vykonávají hornickou činnost v hornickém provozu po dobu nejméně 120 směn (pracovních dnů).
 
§ 6
Omezení a ztráta nároku
(1) Věrnostní přídavek nepřísluší
a) za dobu výkonu základní (náhradní) vojenské služby, dal-li pracovník před dnem jeho splatnosti (§ 10 odst.4) platnou výpověď,
b) za dobu, po kterou má pracovník nárok na náborový nebo jiný obdobný příspěvek podle zvláštních předpisů,1)
c) za dobu, po kterou pracovník pobírá starobní důchod nebo jeho část,
d) za dobu uvedenou v § 4 odst. 7.
(2) Věrnostní přídavek nepřísluší též za zbývající část kalendářních měsíců, do kterých spadá počátek nebo konec dob uvedených v předchozím odstavci.
(3) Pracovník, s nímž organizace rozvázala v hornickém roce pracovní poměr z důvodu porušení pracovní kázně [§ 46 odst. 1 písm.f) a § 53 odst. 1 písm.b) zákoníku práce], ztrácí nárok na věrnostní přídavek za tento hornický rok.
Výše věrnostního přídavku
 
§ 7
(1) Věrnostní přídavek se poskytuje v ročních částkách odstupňovaných podle počtu ukončených roků výkonu hornické činnosti v hornickém provozu včetně čekací doby (dále jen "doba hornické činnosti"). Tato doba se zjišťuje k 30. červnu běžného roku.
(2) Pro určení výše věrnostního přídavku se zařazují hornické činnosti do skupin podle obtížnosti a rizikovosti vykonávané práce.
(3) Žákům se poskytuje věrnostní přídavek ve výši odstupňované podle počtu ukončených let přípravy.
 
§ 8
(1) Pracovníkům uvedeným v § 5 se poskytuje věrnostní přídavek za celý hornický rok ve výši odpovídající skupině vykonávané hornické činnosti a počtu ukončených hornických roků, ve kterých splnili podmínky nároku na věrnostní přídavek.
(2) Pracovníkům uvedeným v § 3 odst. 2 se poskytuje věrnostní přídavek ve výši, ve které jim příslušel za hornický rok, v němž došlo ke skončení výkonu hornické činnosti v hornickém provozu; za dobu dalšího zaměstnání se těmto pracovníkům věrnostní přídavek nezvyšuje.
(3) Pracovníkům, kteří se vzhledem ke svému zdravotnímu stavu stali trvale nezpůsobilými k výkonu dosavadní práce z důvodů uvedených ve zvláštním předpise2) a jsou
a) převedeni na jinou práci nebo uvolněni do jiné organizace v rámci hornické výrobní hospodářské jednotky nebo do báňského vědeckovýzkumného ústavu, se poskytuje věrnostní přídavek nadále ve výši odpovídající skupině pracovní činnosti, kterou vykonávali před převedením nebo uvolněním,
b) uvolněni do jiné organizace, může uvolňující organizace poskytnout jednorázovou náhradu věrnostního přídavku podle doby hornické činnosti až do výše šestinásobku věrnostního přídavku, který jim příslušel za hornický rok, v němž došlo k uvolnění.
(4) Podrobnější vymezení podmínek pro přiznání jednorázové náhrady věrnostního přídavku upraví kolektivní smlouva.
 
§ 9
(1) Věrnostní přídavek se nekrátí za dobu trvání překážek v práci, jestliže pracovníku za tuto dobu přísluší náhrada mzdy nebo peněžité dávky nemocenského pojištění nahrazující mzdu.
(2) Věrnostní přídavek se krátí o jednu dvanáctinu roční částky za každou neomluveně zameškanou směnu (pracovní den) v příslušném hornickém roce; neomluveně zameškané části směn se sčítají.
(3) Při překážkách v práci bez nároku na náhradu mzdy, s výjimkou základní (náhradní) vojenské služby a péče o nemocné dítě mladší než 10 let po skončení doby pobírání ošetřovného, se krátí věrnostní přídavek o jednu dvanáctinu roční částky za každých 22 takto zameškaných směn (pracovních dnů) v příslušném hornickém roce.
(4) Při vzniku nebo skončení pracovního poměru v průběhu hornického roku náleží pracovníku za každý kalendářní měsíc trvání pracovního poměru jedna dvanáctina roční částky věrnostního přídavku.
 
§ 10
Výplata a splatnost věrnostního přídavku
(1) Věrnostní přídavek se vyplácí jednou ročně ke Dni horníků a energetiků za uplynulý hornický rok. Ke stejnému dni se vyplácí věrnostní přídavek žákům za ukončený rok přípravy.
(2) Věrnostní přídavek poskytuje organizace, k níž je pracovník v pracovním poměru. Žákům poskytuje věrnostní přídavek organizace, pro kterou se připravují na hornické povolání.
(3) Pracovníkům uvedeným v § 3 odst. 1 a § 3 odst. 2 písm. e) poskytuje věrnostní přídavek organizace, k níž byli před uvolněním v pracovním poměru.
(4) Za dobu výkonu základní (náhradní) vojenské služby je věrnostní přídavek splatný do jednoho měsíce po skončení této služby.
Společná, přechodná a závěrečná ustanovení
 
§ 11
(1) Doba výkonu základní (náhradní) vojenské služby se zahrnuje do doby hornické činnosti, jestliže na ni bezprostředně navazuje.
(2) Doba odpracovaná v organizacích a orgánech uvedených v § 3 odst. 2 se zahrnuje do doby hornické činnosti, jestliže z nich pracovník bezprostředně přešel k opětnému výkonu hornické činnosti v hornickém provozu.
 
§ 12
Pracovníkům uvedeným v § 3 a § 8 odst. 3 písm. a), u nichž došlo ke změně zaměstnání před dnem účinnosti tohoto zákona, se věrnostní přídavek poskytuje ve výši, ve které by jim příslušel, kdyby ke změně zaměstnání došlo za účinnosti tohoto zákona.
 
§ 13
Vláda Československé socialistické republiky po projednání s Ústřední radou odborů stanoví nařízením
a) výčet nerostů dobývaných v hlubinných dolech a podúrovňových lomech [§ 2 odst. 2 písm. a) a b)],
b) která další díla se považují za podzemní stavby zřizované a likvidované hornickým způsobem [§ 2 odst.2 písm. e)],
c) zařazení hornických činností do skupin (§ 7 odst.2),
d) roční částky věrnostního přídavku (§ 7 odst. 1) a bližší podmínky pro jeho poskytování.
 
§ 14
Věrnostní přídavek se podle tohoto zákona poprvé vyplatí ke Dni horníků a energetiků 1984.
 
§ 15
Zrušují se:
1. zákon č. 177/1968 Sb., o věrnostním přídavku horníků;
2. ustanovení § 13 vyhlášky federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 129/1979 Sb., o pracovním uplatnění a hmotném zabezpečení pracovníků v hornictví trvale nezpůsobilých k dosavadní práci, ve znění vyhlášky federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 145/1982 Sb.
 
§ 16
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 1983.
Husák v.r.
Indra v.r.
v z. Rohlíček v.r.
1) Např. vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 33/1974 Sb., o příspěvcích a náhradách, které se poskytují pracovníkům získaným náborem prováděným národními výbory.
2) § 1 odst. 1 a 2 vyhlášky federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 129/1979 Sb., o pracovním uplatnění a hmotném zabezpečení pracovníků v hornictví trvale nezpůsobilých k dosavadní práci, ve znění vyhlášky federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 145/1982 Sb.

Související dokumenty

Související články

Vybrané příjmy a specifika zdravotního pojištění