Judikatura NSS v oblasti poskytování příspěvku na OZP

Vydáno: 23 minut čtení

Některé rozsudky Nejvyššího správního soudu1) v oblasti poskytování příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením, jakkoli se jedná o judikaturu poplatnou účinnosti zákona o zaměstnanosti do 31. 12. 2017, lze nepochybně aplikovat i na právní úpravu účinnou od 1. 1. 2018, když veškeré instituty, o nichž předmětné rozsudky rozhodovaly, zůstaly zachovány i v ust. § 78a zákona o zaměstnanosti účinného od 1. 1. 2018.

Rozsudek sp. zn. 7 Ads 285/2017, ze dne 31. 5. 2017

Relevantní ustanovení

Dle ust. § 78a odst. 3 zákona o zaměstnanosti: "(...) Zaměstnavatel může v žádosti o poskytnutí příspěvku uplatnit nárok na zvýšení příspěvku na další náklady vynaložené zaměstnavatelem na zaměstnávání osob se zdravotním postižením v kalendářním čtvrtletí, za které o poskytnutí příspěvku žádá, nejvýše však o částku představující rozdíl mezi částkou 12 000 Kč a příspěvkem poskytnutým podle odstavce 2 měsíčně na jednoho zaměstnance, který je osobou se zdravotním postižením podle § 67 odst. 2 písm. a) nebo b). (...)"

Dle ust. § 78a odst. 8 písm. e) zákona o zaměstnanosti: "Krajská pobočka úřadu práce rozhodne o neposkytnutí zvýšení příspěvku podle odstavce 3 nebo jeho části v případě, že další náklady nebudou prokazatelně souviset se zaměstnáváním osob se zdravotním postižením."

Dle ust. § 78a odst. 12 písm. b) zákona o zaměstnanosti: "Za další náklady, o které lze zvýšit příspěvek podle odstavce 3, se považují náklady provozních zaměstnanců a pracovních asistentů, kterými jsou:

  1. mzdové náklady provozních zaměstnanců a pracovních asistentů v základním pracovněprávním vztahu k zaměstnavateli, a to v rozsahu odpovídajícím počtu hodin odpracovaných provozními zaměstnanci nebo pracovními asistenty při pomoci zaměstnancům, kteří jsou osobami se zdravotním postižením, nebo
  2. náklady na zajištění pracovních asistentů v případě, že se nejedná o zaměstnance téhož zaměstnavatele."

Skutkový stav

V období 1. až 4. čtvrtletí roku 2013 a 1. až 4. čtvrtletí roku 2014 požadoval účastník řízení vedle standardního příspěvku i zvýšený příspěvek, který však nebyl poskytnut v požadované výši, když konkrétně nebyl poskytnut zvýšený příspěvek na provozní zaměstnance a pracovní asistenty při pomoci zaměstnancům, kteří jsou osobami se zdravotním postižením, a to v případě, kdy tito zaměstnanci se zdravotním postižením po celý kalendářní měsíc práci nevykonávali (obvykle z důvodu dočasné pracovní neschopnosti), a proto jim ani žádná pomoc být poskytována nemohla.

Krajský soud v Brně následně rozsudkem sp. zn. 36 Ad 30/2014-73, ze dne 16. 9. 2016, žaloby proti zamítavým rozhodnutím o odvolání ve spojeném řízení zamítl, jelikož rovněž dospěl k závěru, že splnění všech podmínek pro přiznání zvýšení příspěvku je nutno vztahovat ke každému konkrétnímu zaměstnanci, za něhož zvýšení příspěvku náleží. Je-li tedy podle citovaného zákona zvýšení příspěvku (

Související dokumenty

Související články

Povinnost zaměstnavatele přijmout přiměřené opatření
Přiměřená opatření pro zaměstnance s postižením
Povinný podíl za rok 2016
Novinky v zaměstnávání osob se zdravotním postižením
Problematické otázky u § 78 zákona o zaměstnanosti
Povinný podíl za rok 2016
Povinnost zaměstnavatele přijmout přiměřené opatření
Přiměřená opatření pro zaměstnance s postižením
Ještě jednou k přiměřeným opatřením pro zaměstnance se zdravotním postižením
Povinný podíl za rok 2022
Náhradní plnění po dvou novelách
Kdo je osobou se zdravotním postižením dle zákona o zaměstnanosti
Povinný podíl za rok 2016
Povinný podíl za rok 2015
Povinný podíl za rok 2017
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Povinný podíl za rok 2019
Povinný podíl za rok 2020
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Odpovědi na dotazy plátců daně
Povinný podíl za rok 2018
Převedení na jinou práci jako přiměřené opatření pro zaměstnance s postižením

Související předpisy

435/2004 Sb. o zaměstnanosti
518/2004 Sb. , kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti
367/2011 Sb. , kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
500/2004 Sb. správní řád

Související judikáty

Zaměstnanost
Zaměstnanost
Zaměstnanost
Zaměstnanost
Zaměstnanost
Správní řízení: obnova řízení
Správní řízení a obnova řízení

Související pracovní situace

Trest vyhoštění cizince
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Doba trvání pracovního poměru
Jmenování na pracovní místo (do funkce)
Práce přesčas nařízená vs. práce přesčas dohodnutá
Zkušební doba
Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o provedení práce
Den vzniku pracovního poměru, den nástupu do práce
Dočasné přidělení zaměstnance
Druh a místo výkonu práce
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Informování o právech a povinnostech zaměstnance
Konkurenční činnost (souhlas zaměstnavatele)
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Odstupné

Související otázky a odpovědi

Invalidní důchod I. stupně
Roční přepočtený stav zaměstnanců OZP a TZP
Výpočet zdravotního pojištění u osoby zdravotně znevýhodněné
Malá a velká organizace
Příspěvek od Úřadu práce
Náhrada mzdy během DPN
Pravidla pro povinnost zaměstnávání osob se zdravotním postižením
Zaměstnávání osob se zdravotním postižením
Zaměstnání na DPP zdravotně postižené osoby
Povinný podíl osob se zdravotním postižením
Povinný podíl zaměstnávání osob se zdravotním postižením a zkrácený úvazek na 37,5 hod týdně
Náhradní plnění
Sleva na zdravotním pojištění zaměstnavatele s více než 50 % zaměstnanců se ZTP
Odvod zdravotního pojištění při zkráceném úvazku - zaměstnance OZP
Zaměstnání malého rozsahu
Sleva na dani za zaměstnance invalidního
Výpočet povinného podílu osob se zdravotním postižením
Poskytování náhradního plnění - roční přepočet zaměstnanců
Dodavatel náhradního plnění
Švarc systém