Sociální pojištění u studentů a čerstvých absolventů škol

Vydáno: 14 minut čtení

Sociální pojištění studentů je každoročním tématem objevujícím se na konci školního roku, kdy studenti zjišťují, zda a jak platit pojistné na sociální zabezpečení, či nikoli. V tomto článku nejen studentům, ale i jejich rodičům odpovíme na otázky typu: Jaké mám povinnosti, když při studiu pracuji nebo podnikám? Mám ohlásit správě sociálního zabezpečení, že odjíždím pracovat nebo na stáž do zahraničí? Musím po skončení studia platit sociální pojištění?

Zejména mladí lidé pojem důchod či důchodové pojištění často spojují se stářím a považují ho za velmi vzdálené. Důchod však není jen a výhradně otázkou stáří. Mezi důchodové dávky patří kromě starobního důchodu i důchody invalidní a důchody pozůstalostní. Ty jsou spojeny se situacemi, jako je vážná nemoc, těžký úraz nebo úmrtí blízké osoby, k nimž může dojít v jakémkoliv věku. I nárok na tyto důchody je ve většině případů podmíněn získáním určité doby důchodového pojištění.

Studenti zpravidla nerozlišují nemocenské pojištění od zdravotního pojištění. Jejich účel je ale odlišný. Nemocenské pojištění slouží k finančnímu zajištění v případě nemoci či mateřství v zásadě pracujícím lidem. Tuto agendu zajišťují v součinnosti se zaměstnavateli okresní správy sociálního zabezpečení. Zdravotní pojištění však slouží k úhradě zdravotní péče, jako je lékařské ošetření, ambulantní či nemocniční léčba, pohotovostní a záchranná služba aj., a je v působnosti zdravotních pojišťoven.

Kdo je z pohledu sociálního zabezpečení studentem

Studentem se rozumí osoba, která se studiem soustavně připravuje na budoucí povolání, nejdéle však do 26 let věku. Za zmíněnou přípravu se považuje zejména:

  • studium na středních, vyšších odborných a vysokých školách v České republice s výjimkou dálkového, distančního, večerního a kombinovaného studia, je-li dítě v době takového studia výdělečně činné nebo pobírá podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci, a studia po dobu výkonu vojenské základní (náhradní) služby, civilní služby nebo za trván

Související dokumenty

Související pracovní situace

Ošetřovné
Odchod do invalidního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Ošetřovné
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Odchod do starobního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Dovolená po mateřské dovolené
Nemocenské – poskytování po uplynutí podpůrčí doby
Nemocenské
Dávka otcovské poporodní péče, tzv. otcovská
Kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Dlouhodobé ošetřovné
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)

Související články

Specifické situace studentů v souvislostech zdravotního pojištění
Výdělečná činnost studentů a zdravotní pojištění
Sociální zabezpečení studentů
Sociální zabezpečení studentů
Novinky od 1. ledna 2023 v sociální oblasti
Parametry sociálního pojištění pro rok 2022
Parametry sociálního pojištění pro rok 2021
Změny v pojistném na sociální zabezpečení a v nemocenském pojištění od 1. února 2018, 1. část
Změny v pojistném na sociální zabezpečení a v nemocenském pojištění od 1. února 2018 - 2. část
Nejdůležitější změny v roce 2019 v sociálním pojištění
Novinky od 1. ledna 2022 v sociální oblasti
Novinky od 1. ledna 2018 v sociální oblasti
Parametrické údaje ve mzdové oblasti pro rok 2023
Dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti v nemocenském pojištění
Povinnosti zaměstnavatelů v sociálním pojištění
Parametry sociálního pojištění pro rok 2023
Vyměřovací základ, osobní péče, posuzování zdravotního stavu i náhrada starobního důchodu v aktuální judikatuře NSS
Co zajímá zaměstnavatele z oblasti sociálního zabezpečení
Co vás zajímá - co zajímá zaměstnavatele a zaměstnance z oblasti sociálního pojištění
Zvláštní opatření v sociálním pojištění osob samostatně výdělečně činných
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Parametry sociálního pojištění pro rok 2024

Související otázky a odpovědi

Promíjení pojistného na sociální zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii
Přechod na jiný typ zaměstnaneckého poměru
Neplacené volno po část dne
Přihlášení k sociálnímu a zdravotnímu pojištění u dohody o provedení práce
Neplacené volno a dopad na sociální pojištění
Rozšířená informační povinnost od 1. 10. 2023
Dohoda o pracovní činnosti a odvod sociálního pojištění
DPP, DPČ - oznámení o nástupu, skončení
Nadlimitní stravenkový paušál a náhrada při dovolené a nemoci, ELDP, daně
Neodvedené soc. pojištění za zaměstnavatele
Zastupitelé - přihlášení na ČSSZ
Hasiči - zvýšený odvod pojistného a odpracovaná doba (směny)
Odměna v době mateřské dovolené
Odchodné - zdravotní a sociální pojištění, daň z příjmů
Zaměstnání invalidního důchodce třetího stupně
DPP a zákonné příplatky od 1. 10. 2023
Limit 300 hodin u dohody o provedení práce
Zdanění a odvody na pojistné u mzdy ve výši 5 000 Kč
Sleva na pojistném za zaměstnance se zdravotním postižením
Přihlašování zaměstnanců na DPP na správu sociálního zabezpečení

Související předpisy

155/1995 Sb. o důchodovém pojištění

Související vzory

Vzor: Dohoda o pracovní činnosti
Vzor: Dohoda o provedení práce