Vedení a předkládání evidenčních listů důchodového pojištění za rok 2022 a 2023 - vzorové příklady

Vydáno: 28 minut čtení

Stejně jako každý rok i letos připomínáme zaměstnavatelům povinnost vyhotovit a předložit evidenční list důchodového pojištění (dále jen „ELDP“), která vyplývá z ustanovení § 38 odst. 4 a § 39 odst. 2 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 582/1991 Sb.“). ELDP je základním dokladem, jímž se pro účely důchodového pojištění prokazuje získaná doba důchodového pojištění, výše dosaženého vyměřovacího základu a dob vyloučených, tj. dob, které se pro účely zjištění průměrného výdělku vylučují.

Zaměstnavatel vede ELDP pro každou osobu účastnou důchodového pojištění vždy za jednotlivý kalendářní rok, případně jeho část, došlo-li k zahájení výdělečné činnosti zakládající účast na důchodovém pojištění nebo k jejímu ukončení v průběhu kalendářního roku. Do ELDP zapisuje údaje za každý kalendářní rok, po účetní závěrce (závěrce mzdových listů), nejpozději však do 30. dubna následujícího kalendářního roku, a v případě skončení účasti na důchodovém pojištění před 31. 12. daného kalendářního roku do 1 měsíce po konečném vyúčtování příjmů, nejpozději do 31. ledna následujícího kalendářního roku.

Zaměstnavatel je povinen vyhotovit dva stejnopisy evidenčního listu. Jeden stejnopis je povinen předložit občanovi k podpisu a založit do své evidence a druhý stejnopis, který opatří podpisem pověřeného zaměstnance nebo jiného oprávněného zástupce a svým razítkem, je povinen vydat občanovi, a to nejpozději v den, kdy předkládá evidenční list příslušnému orgánu sociálního zabezpečení.

V souvislosti s přijetím některých zákonů došlo od 1. 1. 2022 ke změnám, které mají dopad do oblasti vedení a předkládání evidenčních listů důchodového pojištění.

Přehled nejdůležitějších novel právních předpisů v agendě evidenčních listů důchodového pojištění účinných od 1. 1. 2022 je níže seřazen chronologicky.

Od 1. 1. 2022 došlo v souvislosti s přijetím zákona č. 330/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 187/2006 Sb.“), a některé další zákony, k úpravě parametrů a podmínek nároku na ošetřovné, dlouhodobé ošetřovné a otcovskou.

U ošetřovného se tak nově rozšiřuje okruh osob, u nichž se nevyžaduje soužití ošetřující a ošetřované osoby v domácnosti, o osoby blízké.

U dlouhodobého ošetřovného se zkracuje podmínka doby pobytu v zařízení lůžkové péče ze sedmi na čtyři kalendářní dny a ruší se podmínka hospitalizace v případě péče o osoby v inkurabilním stavu vyžadující paliativní péči. O vydání rozhodnutí o vzniku potřeby dlouhodobé péče může být nově požádáno do 8 dnů po skončení hospitalizace.

U otcovské dochází k prodloužení podpůrčí doby z jednoho na dva týdny a rovněž se prodlužuje období, v němž lze na otcovskou nastoupit v situaci, kdy bylo dítě hospitalizováno v období prvních šesti týdnů.

Od 7. 2. 2022 je účinný zákon č. 26/2022 Sb., o mimořádném ředitelském volnu a mimořádném vzdělávání distančním způsobem pro období epidemie onemocnění COVID-19 a o změně zákona č. 520/2021 Sb., dle kterého se mimořádné ředitelské volno a mimořádné vzdělávání distančním způsobem považuje pro účely vzniku nároku na ošetřovné za mimořádné opatření při epidemii, a to v rozsahu až 10 dnů ve školním roce. Mimořádné ředitelské volno nebo mimořádné vzdělávání distančním způsobem se vztahuje na základní školy, střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, základní umělecké školy, jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky. Na mateřské školy se vztahuje mimořádné ředitelské volno.

Od 1. 12. 2022 došlo v souvislosti s přijetím zákona č. 358/2022 Sb. k rozšíření situací, ve kterých vzniká pojištěnci nárok na otcovské. Nově má pojištěnec, který je otcem dítěte, nárok na otcovské i v případech, kdy se dítě narodilo mrtvé, nebo zemřelo v období 6 týdnů ode dne narození.

Od 1. 1. 2023 vyhlásilo MPSV sdělením č. 320/2022 Sb., kterým se vyhlašuje zvýšení částky rozhodné pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění, podle § 6 odst. 2 zákona č. 187/2006 Sb., rozhodnou částku pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění ve výši 4 000 Kč.

Příklady vyplňování ELDP

V článku jsou obsaženy příklady reagující na legislativní změny a příklady situací, na které se zaměstnavatelé nebo jejich mzdové účetní nejčastěji dotazují. Příklady vyplňování ELDP jsou zaměřeny zejména na správné vyplnění oddílu „2. Průběh pojištění v daném roce“. U každého příkladu je dále uveden údaj „za rok“, „Typ ELDP“, „Výdělečná činnost od“ a případně „Oprava ELDP ze dne“.

Při posuzování vzniku účasti na nemocenském a důchodovém pojištění je u okruhu osob, který je v zákoně č. 187/2006 Sb. vymezen v ustanovení § 5 písm. a) a v zákoně č.

Související dokumenty

Související pracovní situace

Odchod do invalidního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Odchod do starobního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Dovolená po mateřské dovolené
Rozvrh pracovní doby, pracovní týden a povinnosti zaměstnavatele
Dávka otcovské poporodní péče, tzv. otcovská
Dlouhodobé ošetřovné
Kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce
Nemocenské – poskytování po uplynutí podpůrčí doby
Nemocenské
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)

Související články

Novinky od 1. ledna 2023 v sociální oblasti
Parametrické údaje ve mzdové oblasti pro rok 2023
Parametry sociálního pojištění pro rok 2023
Vedení a předkládání evidenčních listů důchodového pojištění za rok 2021
Povinnosti zaměstnavatelů v sociálním pojištění
Vyplňování ELDP - doby vyloučené vs. doby odečítané
Vyplňování evidenčních listů důchodového pojištění (ELDP) za rok 2017
Vyplňování evidenčních listů důchodového pojištění (ELDP) za rok 2019
Vyplňování evidenčních listů důchodového pojištění (ELDP) za rok 2018
Vedení a předkládání evidenčních listů důchodového pojištění za rok 2020 a novinky pro rok 2021
Vedení a předkládání evidenčních listů důchodového pojištění za rok 2021
Vyplňování evidenčních listů důchodového pojištění za r. 2016
Vyplňování ELDP za rok 2015
Sociální pojištění u studentů a čerstvých absolventů škol
Sociální zabezpečení studentů
Přiznání důchodu a zdravotní pojištění
Nejdůležitější změny v roce 2019 v sociálním pojištění
Co vás zajímá - co zajímá zaměstnavatele a zaměstnance z oblasti sociálního pojištění
Možnost doplacení pojistného na důchodové pojištění bývalých účastníků důchodového spoření
Nové parametry důchodového pojištění a zvýšení důchodů v roce 2020
Vyměřovací základ, osobní péče, posuzování zdravotního stavu i náhrada starobního důchodu v aktuální judikatuře NSS
Zvýšení důchodů a příplatků k důchodu v roce 2022
Zvláštní opatření v sociálním pojištění osob samostatně výdělečně činných

Související předpisy

582/1991 Sb. o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
330/2021 Sb. , kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
187/2006 Sb. o nemocenském pojištění
26/2022 Sb. o mimořádném ředitelském volnu a mimořádném vzdělávání distančním způsobem pro období epidemie onemocnění COVID-19 a o změně zákona č. 520/2021 Sb., o dalších úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii onemocnění COVID-19
520/2021 Sb. o dalších úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii onemocnění COVID-19
358/2022 Sb. , kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
320/2022 Sb. , kterým se vyhlašuje zvýšení částky rozhodné pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění
155/1995 Sb. o důchodovém pojištění
589/1992 Sb. o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
262/2006 Sb. zákoník práce
586/1992 Sb. o daních z příjmů

Související vzory

Vzor: Žádost zaměstnankyně o poskytnutí rodičovské dovolené
Vzor: Upozornění zaměstnance na možnost výpovědi

Související otázky a odpovědi

Forma předání ELDP zaměstnanci
Vyloučené doby pro ELDP
Poskytování informací o zaměstnání - ELDP
Souběh zaměstnání u jednoho zaměstnavatele
Vyplnění evidenčního listu
Vyplnění ELDP
Neplacené volno po část dne
Správné vyplnění ELDP
Sociální pojištění OSVČ
Vyplnění ELDP
Přechod na jiný typ zaměstnaneckého poměru
Vyloučená doba pro ELDP
Doplacení dobrovolného důchodového pojištění za dobu evidence na úřadu práce + zápočet vyloučené doby
Hornický důchod
Zálohy OSVČ na zdravotní a sociální pojištění při snížení zdanitelných příjmů
Čtvrtý rok rodičovské dovolené
ELDP a DPČ
Opravný přehled na sociální pojištění
Zaměstnanec ve vazbě a výkon trestu – povinnosti zaměstnavatele
Počítání přestupného roku při zápočtu praxe