Zvláštní opatření v sociálním pojištění osob samostatně výdělečně činných

Vydáno: 6 minut čtení

V souvislosti s mimořádnými opatřeními přijatými k ochraně obyvatelstva a prevenci vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené koronavirem, která mají negativní dopady také na podnikání občanů, byla přijata zvláštní opatření také pro osoby samostatně výdělečně činné v oblasti pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a důchodového pojištění. Tato zvláštní opatření jsou obsažena v zákoně č. 136/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a důchodového pojištění v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020; tento zákon nabyl účinnosti dnem vyhlášení, tj. dnem 27. března 2020.

Prominutí záloh

Základním opatřením je prominutí povinnosti OSVČ platit pravidelné měsíční zálohy na pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti v období březen až srpen 2020. To znamená, že OSVČ za měsíce březen až srpen nebudou odvádět tyto zálohy a z důvodu nezaplacení těchto záloh nebude běžet penále. Prominutí povinnosti platit zálohy v tomto období se týká všech záloh bez ohledu na jejich výši, tj. nejen záloh, které jsou OSVČ povinny platit aspoň v minimální výši; toto prominutí není vázáno na přerušení výkonu samostatné výdělečné činnosti nebo na prokazování poklesu příjmů.

Zálohy na pojistné jsou podle zákona č.589/1992 Sb., o p

Související dokumenty

Související pracovní situace

Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Dovolená po mateřské dovolené
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Trest vyhoštění cizince
Určení daňové rezidence
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Dovolená za kalendářní rok
Poměrná část dovolené
Dovolená za odpracované dny
Výměra dovolené

Související články

Parametry sociálního pojištění pro rok 2020
Nové parametry důchodového pojištění a zvýšení důchodů v roce 2020
Daňové aktuality
Daňové aktuality
K odložení placení pojistného na sociální pojištění a dalším změnám v sociálním pojištění podle zákona č. 255/2020 Sb.
Sociální pojištění u studentů a čerstvých absolventů škol
Povinnosti zaměstnavatelů v sociálním pojištění
Podpora zaměstnavatelů úlevami v pojistném na sociální zabezpečení
Sociální zabezpečení studentů
Aktuální otázky placení pojistného na sociální zabezpečení
Nejdůležitější změny v roce 2019 v sociálním pojištění
Parametry sociálního pojištění pro rok 2023
Novinky od 1. ledna 2023 v sociální oblasti
Novinky od 1. 9. 2020 v sociálním zabezpečení
Zvýšení důchodů a příplatků k důchodu v roce 2022
Parametry sociálního pojištění pro rok 2022
Vyplňování evidenčních listů důchodového pojištění (ELDP) za rok 2019
Vyplňování ELDP za rok 2015
Daňové aktuality
Odpovědnost za přeplatky v důchodovém pojištění
Takzvaná hornická novela zákona o důchodovém pojištění

Související otázky a odpovědi

Promíjení pojistného na sociální zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii
Úspora Antivirus C
Neodvedené soc. pojištění za zaměstnavatele
Obnovení živnosti a placení záloh na zdravotní a sociální pojištění v nouzovém stavu
OSVČ - vedlejší činnost a zálohy na sociální pojištění v nouzovém stavu kvůli koronaviru
Přechod na jiný typ zaměstnaneckého poměru
ANTIVIRUS C
ANTIVIRUS C - posouzení počtu zaměstnanců do celkového počtu 50
Antivirus C - prominutí pojistného
Antivirus C - spolky, nadace
Prominutí pojistného - Antivirus C
Antivirus C - pracovní smlouva jednatele, společníka
Antivirus C
Splnění podmínky počtu zaměstnanců aspoň 90 % (Antivirus C)
Chráněná dílna a prominutí sociálního pojištění za zaměstnavatele
Antivirus C - pokles počtu zaměstnanců
Antivirus C - odměny zaměstnancům
Snížení vyměřovacího základu zaměstnavatele (prominutím pojistného)
Antivirus C a statutární orgán
Antivirus C - soukromá škola o.p.s.