Zvláštní opatření v sociálním pojištění osob samostatně výdělečně činných

Vydáno: 6 minut čtení

V souvislosti s mimořádnými opatřeními přijatými k ochraně obyvatelstva a prevenci vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené koronavirem, která mají negativní dopady také na podnikání občanů, byla přijata zvláštní opatření také pro osoby samostatně výdělečně činné v oblasti pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a důchodového pojištění. Tato zvláštní opatření jsou obsažena v zákoně č. 136/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a důchodového pojištění v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020; tento zákon nabyl účinnosti dnem vyhlášení, tj. dnem 27. března 2020.

Prominutí záloh

Základním opatřením je prominutí povinnosti OSVČ platit pravidelné měsíční zálohy na pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti v období březen až srpen 2020. To znamená, že OSVČ za měsíce březen až srpen nebudou odvádět tyto zálohy a z důvodu nezaplacení těchto záloh nebude běžet penále. Prominutí povinnosti platit zálohy v tomto období se týká všech záloh bez ohledu na jejich výši, tj. nejen záloh, které jsou OSVČ povinny platit aspoň v minimální výši; toto prominutí není vázáno na přerušení výkonu samostatné výdělečné činnosti nebo na prokazování poklesu příjmů.

Zálohy na pojistné jsou podle zákona č.589/1992 Sb., o p

Související dokumenty

Související pracovní situace

Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Odchod do starobního důchodu
Ošetřovné
Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Dovolená po mateřské dovolené
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Délka pracovní doby (obecně)
Délka pracovní doby při dvousměnném pracovním režimu
Délka pracovní doby při vícesměnném a nepřetržitém pracovním režimu
Evidence pracovní doby
Nařízení práce přesčas
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Noční práce vs. práce v noci
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce
Práce přesčas při kontu pracovní doby

Související články

Parametry sociálního pojištění pro rok 2020
Nové parametry důchodového pojištění a zvýšení důchodů v roce 2020
K odložení placení pojistného na sociální pojištění a dalším změnám v sociálním pojištění podle zákona č. 255/2020 Sb.
Aktuální otázky placení pojistného na sociální zabezpečení
Daňové aktuality
Novinky od 1. 9. 2020 v sociálním zabezpečení
Parametry sociálního pojištění pro rok 2023
Novinky od 1. ledna 2023 v sociální oblasti
Daňové aktuality
Sociální pojištění u studentů a čerstvých absolventů škol
Povinnosti zaměstnavatelů v sociálním pojištění
Podpora zaměstnavatelů úlevami v pojistném na sociální zabezpečení
Sociální zabezpečení studentů
Nejdůležitější změny v roce 2019 v sociálním pojištění
Vedení a předkládání evidenčních listů důchodového pojištění za rok 2022 a 2023 - vzorové příklady
Sleva na pojistném na sociální pojištění pro zaměstnavatele
Parametrické údaje ve mzdové oblasti pro rok 2023
Vyplňování evidenčních listů důchodového pojištění (ELDP) za rok 2019
Dvojí zvýšení plateb za "státní pojištěnce" ve zdravotním pojištění
Zdravotní pojištění v době koronavirové
Prominutí pojistného na sociální pojištění

Související otázky a odpovědi

Promíjení pojistného na sociální zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii
Přechod na jiný typ zaměstnaneckého poměru
Zálohy u licenčních poplatků
Obnovení živnosti a placení záloh na zdravotní a sociální pojištění v nouzovém stavu
ELDP za rok 2019
Odměny členů orgánů právnických osob
Neplacené volno po část dne
Zálohy na důchodové pojištěné OSVČ - vedlejší
Zastupitelé - přihlášení na ČSSZ
Zdanění příjmu divadelního inspicienta (pomocník režiséra)
Pojistné zahraničního zaměstnance
Odvod zdravotního a sociálního pojištění za zaměstnance
Příkazní smlouva
Sociální pojištění invalidní důchodce 1. stupeň
Vyúčtování příjmů bývalému zaměstnanci po skončení pracovního poměru
Žádost o prominutí penále na OSSZ
Souběh zaměstnání u jednoho zaměstnavatele
Opravný přehled na sociální pojištění
Úspora Antivirus C
Doplacení dobrovolného důchodového pojištění za dobu evidence na úřadu práce + zápočet vyloučené doby