Parametry sociálního pojištění pro rok 2023

Vydáno: 28 minut čtení

Ve všech oblastech sociálního pojištění mají zásadní význam hodnoty základních parametrů používaných v důchodovém pojištění, a to výše všeobecného vyměřovacího základu a přepočítacího koeficientu pro úpravu tohoto základu. Hodnoty těchto parametrů se stanoví pro každý jednotlivý kalendářní rok nařízením vlády. Tyto parametry mají význam nejen pro důchodové pojištění, ale také pro nemocenské pojištění a pro pojistné na sociální pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a používají se dále pro účely stanovení pojistného na zdravotní pojištění, pro účely pracovněprávní a též v oblasti daně z příjmů fyzických osob.

I. Stanovení nových parametrů pro rok 2023

Parametry důchodového pojištění stanoví vláda svým nařízením, které současně upravuje zvýšení vyplácených důchodů v lednu každého kalendářního roku; pro rok 2023 vláda schválila příslušné nařízení dne 26. září 2022.

Na základě pravidel stanovených v zákoně o důchodovém pojištění se hodnoty základních parametrů používaných v důchodovém pojištění mění vždy od 1. ledna každého kalendářního roku. Těmito základními parametry jsou všeobecný vyměřovací základ a přepočítací koeficient pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu, přičemž hodnoty těchto parametrů se odvíjejí od údajů vyhlášených ČSÚ. V návaznosti na tyto parametry lze pak prostřednictvím pravidel obsažených v zákoně o důchodovém pojištění stanovit i další důležité parametry, tj. redukční hranice, průměrnou mzdu a výši základní výměry.

Pro rok 2023 stanovilo nové parametry důchodového pojištění nařízení vlády č. 290/2022 Sb., o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2021, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2021, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2023 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2023 a o zvýšení důchodů v roce 2023. Podle tohoto nařízení

  • výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2021 činí částku 38 294 Kč,
  • výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2021 má hodnotu 1,0530.

Toto nařízení stanovilo dále novou výši redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu; pro rok 2023 výše

  • první redukční hranice činí 17 743 Kč,
  • druhé redukční hranice činí 161 296 Kč.

Toto nařízení vlády stanovilo též novou výši základní výměry důchodu, která činí 10 % průměrné mzdy po zaokrouhlení na celé desetikoruny směrem nahoru (průměrná mzda činí 40 324 Kč); základní výměra důchodu proto činí v roce 2023 částku 4 040 Kč měsíčně.

Na základě těchto parametrů lze stanovit další důležitý prvek, který má význam pro důchodové pojištění a též pro pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, tj. hodnotu tzv. průměrné mzdy. Podle § 15 odst. 4 zákona o důchodovém pojištění a § 23b odst. 4 zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti se za průměrnou mzdu považuje částka, která se vypočte jako součin všeobecného vyměřovacího základu za kalendářní rok, který o dva roky předchází kalendářnímu roku, pro který se průměrná mzda zjišťuje, a přepočítacího koeficientu pro úpravu tohoto všeobecného vyměřovacího základu, s tím, že takto vypočtená částka se zaokrouhluje na celé koruny nahoru. Pro rok 2023 průměrná mzda činí 40 324 Kč. Z průměrné mzdy se pak na základě zákonných pravidel odvozují další prvky.

II. Důchodové pojištění

V důchodovém pojištění mají všeobecný vyměřovací základ a přepočítací koeficient význam pro vyměřování důchodů a pro účast osob samostatně výdělečně činných na důchodovém pojištění.

Vyměřování důchodů

Procentní výměry starobních a invalidních důchodů se vypočítávají z výpočtového základu příslušným procentním poměrem, k

Související dokumenty

Související pracovní situace

Odchod do invalidního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do starobního důchodu
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Ošetřovné
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Dovolená po mateřské dovolené
Dávka otcovské poporodní péče, tzv. otcovská
Nemocenské – poskytování po uplynutí podpůrčí doby
Nemocenské
Dlouhodobé ošetřovné
Kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Výpočet mzdy

Související články

Zvýšení důchodů a příplatků k důchodu v roce 2023
Vedení a předkládání evidenčních listů důchodového pojištění za rok 2021
Novinky od 1. ledna 2022 v sociální oblasti
Nové parametry důchodového pojištění a zvýšení důchodů v roce 2020
Parametry sociálního pojištění pro rok 2022
Parametry sociálního pojištění pro rok 2021
Novinky od 1. ledna 2023 v sociální oblasti
Sociální pojištění u studentů a čerstvých absolventů škol
Novinky od 1. ledna 2022 v sociální oblasti
Povinnosti zaměstnavatelů v sociálním pojištění
Sociální zabezpečení studentů
Novinky od 1. ledna 2018 v sociální oblasti
Parametry sociálního pojištění pro rok 2020
Nové parametry důchodového pojištění pro rok 2021
Parametrické údaje ve mzdové oblasti pro rok 2023
Přiznání důchodu a zdravotní pojištění
Nejdůležitější změny v roce 2019 v sociálním pojištění
Změny v pojistném na sociální zabezpečení a v nemocenském pojištění od 1. února 2018, 1. část
Změny v pojistném na sociální zabezpečení a v nemocenském pojištění od 1. února 2018 - 2. část
Vyměřovací základ, osobní péče, posuzování zdravotního stavu i náhrada starobního důchodu v aktuální judikatuře NSS
Zvýšení důchodů a příplatků k důchodu v roce 2022
Zvláštní opatření v sociálním pojištění osob samostatně výdělečně činných

Související předpisy

155/1995 Sb. o důchodovém pojištění
290/2022 Sb. o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2021, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2021, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2023 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2023 a o zvýšení důchodů v roce 2023
589/1992 Sb. o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
586/1992 Sb. o daních z příjmů
187/2006 Sb. o nemocenském pojištění
319/2022 Sb. , kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2023
262/2006 Sb. zákoník práce
320/2022 Sb. , kterým se vyhlašuje zvýšení částky rozhodné pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění

Související otázky a odpovědi

Promíjení pojistného na sociální zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii
Přechod na jiný typ zaměstnaneckého poměru
Invalidní důchod pro OSVČ
Neplacené volno po část dne
Předčasný důchod
DPP, DPČ - oznámení o nástupu, skončení
Dohoda o pracovní činnosti a odvod sociálního pojištění
Hasiči - zvýšený odvod pojistného a odpracovaná doba (směny)
Přihlášení k sociálnímu a zdravotnímu pojištění u dohody o provedení práce
Neodvedené soc. pojištění za zaměstnavatele
Hornický důchod
Souběh zaměstnání u jednoho zaměstnavatele
Opravný přehled na sociální pojištění
Vyloučené doby pro ELDP
Sociální pojištění invalidní důchodce 1. stupeň
Neplacené volno a dopad na sociální pojištění
Zálohy u licenčních poplatků
Obnovení živnosti a placení záloh na zdravotní a sociální pojištění v nouzovém stavu
ELDP za rok 2019
Vyplnění ELDP