Sociální zabezpečení studentů

Vydáno: 12 minut čtení

Následující informace mohou přispět studentům, jejich rodičům, pedagogickým pracovníkům nebo i jejich zaměstnavatelům v základní orientaci v této oblasti. Odbornou pomoc a podrobné informace ke konkrétní osobě pak poskytnou pracovníci okresních správ sociálního zabezpečení (OSSZ).

Kdo je z pohledu sociálního zabezpečení studentem

Úplné informace o tom, co je považováno za přípravu na budoucí povolání, uvádí zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů. Zda má osoba tzv. statut studenta, sdělí příslušné osobě škola samotná nebo lze tuto skutečnost ověřit u Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT).

Studentem se rozumí osoba, která se studiem soustavně připravuje na budoucí povolání, nejdéle však do 26 let věku. Za zmíněnou přípravu se považuje zejména:

  • studium na středních, vyšších odborných a vysokých školách v České republice s výjimkou dálkového, distančního, večerního a kombinovaného studia, je-li dítě v době takového studia výdělečně činné nebo pobírá podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci, a studia po dobu výkonu vojenské základní (náhradní) služby, civilní služby nebo za trvání služebního poměru příslušníků ozbrojených sil;
  • studium na jazykových školách, které jsou uvedeny v seznamu vedeném MŠMT;
  • studium na středních nebo vysokých školách v cizině, pokud podle rozhodnutí MŠMT je postaveno na roveň studia na středních nebo vysokých školách v České republice;
  • teoretická a praktick

Související dokumenty

Související pracovní situace

Ošetřovné
Odchod do invalidního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Dovolená po mateřské dovolené
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Ošetřovné
Odchod do starobního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Dávka otcovské poporodní péče, tzv. otcovská
Nemocenské – poskytování po uplynutí podpůrčí doby
Nemocenské
Výkon práce pro účely dovolené
Dlouhodobé ošetřovné
Kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Závislá činnost a SZDZ
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)

Související články

Studenti starší 26 let a jejich výdělečná činnost ve zdravotním pojištění
Studentské brigády a zdravotní pojištění
Specifické situace studentů v souvislostech zdravotního pojištění
Studenti a zdravotní pojištění
Novinky od 1. ledna 2019 v sociální oblasti
Sociální pojištění u studentů a čerstvých absolventů škol
Parametry sociálního pojištění pro rok 2022
Parametry sociálního pojištění pro rok 2021
Parametrické údaje ve mzdové oblasti pro rok 2023
Novinky od 1. ledna 2023 v sociální oblasti
Mateřská a rodičovská dovolená a sociální zabezpečení
Nejdůležitější změny v roce 2019 v sociálním pojištění
Novinky od 1. ledna 2022 v sociální oblasti
Změny v pojistném na sociální zabezpečení a v nemocenském pojištění od 1. února 2018, 1. část
Změny v pojistném na sociální zabezpečení a v nemocenském pojištění od 1. února 2018 - 2. část
Mateřská a rodičovská dovolená ve zdravotním pojištění
Novinky od 1. ledna 2018 v sociální oblasti
Povinnosti zaměstnavatelů v sociálním pojištění
Parametry sociálního pojištění pro rok 2023
Co vás zajímá - co zajímá zaměstnavatele a zaměstnance z oblasti sociálního pojištění
Co zajímá zaměstnavatele z oblasti sociálního zabezpečení
Vyměřovací základ, osobní péče, posuzování zdravotního stavu i náhrada starobního důchodu v aktuální judikatuře NSS
Čerpání dovolené mezi mateřskou a rodičovskou dovolenou - "limitní počet"
Těhotenství a mateřství v roce 2020 z pohledu dávek systému nemocenského pojištění

Související otázky a odpovědi

Povinnosti zaměstnavatele a nárok zaměstnanců při pěstounské péči o dítě mladší 7 let
Promíjení pojistného na sociální zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii
Přechod na jiný typ zaměstnaneckého poměru
Rozšířená informační povinnost od 1. 10. 2023
Nadlimitní stravenkový paušál a náhrada při dovolené a nemoci, ELDP, daně
Neplacené volno a dopad na sociální pojištění
Žena na další mateřské dovolené
Neplacené volno po část dne
DPP, DPČ - oznámení o nástupu, skončení
Přihlášení k sociálnímu a zdravotnímu pojištění u dohody o provedení práce
Dohoda o pracovní činnosti a odvod sociálního pojištění
Nárok na dovolenou - žena na mateřské a rodičovské dovolené
Souběh DPČ a výkonu funkce člena statutárního orgánu
Student a zároveň OSVČ - povinnost platit důchodové pojištění
Hlavní a vedlejší činnost pro sociální pojištění
Přihlašování zaměstnanců na DPP na správu sociálního zabezpečení
Členský příspěvek České lékařské společnosti J. E. Purkyně
Zdanění a odvody na pojistné u mzdy ve výši 5 000 Kč
Sleva na pojistném za zaměstnance se zdravotním postižením
Neodvedené soc. pojištění za zaměstnavatele

Související předpisy

155/1995 Sb. o důchodovém pojištění