Přečerpaná dovolená a zdravotní pojištění

Vydáno: 10 minut čtení

Je všeobecně známo, že od ledna 2021 se dovolená stanovuje podle počtu odpracovaných hodin. A z důvodů dále uvedených se může stát, že zaměstnanec nárok na dovolenou přečerpá. Jak se taková situace odrazí v odvodu pojistného na zdravotní pojištění?

Zaměstnanec je na základě § 222 odst. 4 zákoníku práce povinen vrátit zaměstnavateli náhradu mzdy nebo platu, která mu byla vyplacena za dobu čerpání dovolené, na kterou mu právo nakonec nevzniklo, nebo jej ztratil. Pokud tedy dojde k přečerpání dovolené, je zaměstnanec povinen zaměstnavateli vrátit náhradu za odpovídající počet hodin přečerpané dovolené.

Podle zákona může k přečerpání dovolené dojít tak, že:

  • právo na dovolenou zaměstnanci nevzniklo (typicky z důvodu náhlého skončení pracovního poměru nebo při dlouhodobější překážce v práci, která se pro účely dovolené nebude považovat za výkon práce),
  • zaměstnanec právo na dovolenou ztratil v důsledku krácení z důvodu neomluvené absence.

Došlo-li k přečerpání dovolené, měl by se zaměstnavatel se zaměstnancem dohodnout na konkrétním způsobu, jak mu bude vyplacená náhrada mzdy nebo platu za přečerpanou dovolenou zaměstnancem vrácena. Například může uzavřít se zaměstnancem dohodu o srážkách ze mzdy nebo dojde k dohodě o zaplacení příslušné částky do určitého data.

Postupy ve zdravotním pojištění

Ve zdravotním pojištění platí institut minimální

Související dokumenty

Související pracovní situace

Určení doby čerpání dovolené zaměstnancem
Dovolená po mateřské dovolené
Převádění nevyčerpané dovolené
Dovolená po mateřské dovolené
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Dovolená za kalendářní rok
Poměrná část dovolené
Dovolená za odpracované dny
Výměra dovolené
Výkon práce pro účely dovolené
Dovolená při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Čerpání dovolené
Rozvrh čerpání dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnavatelem
Dovolená versus překážky v práci
Převádění nevyčerpané dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnancem
Délka pracovní doby (obecně)
Délka pracovní doby při dvousměnném pracovním režimu
Délka pracovní doby při vícesměnném a nepřetržitém pracovním režimu
Evidence pracovní doby
Nařízení práce přesčas

Související články

Chybné postupy zaměstnavatele ve zdravotním pojištění a správná řešení
Práva a povinnosti pojištěnce ve zdravotním pojištění
Jednatel s. r. o. ze státu EU a zdravotní pojištění
Neplacené volno ve zdravotním pojištění
Dovolená v souvislostech zdravotního pojištění
Zdravotní pojištění - pracovní smlouvy a dohody
Výkon funkce a zdravotní pojištění
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Dohody v průběhu roku 2022 a zdravotní pojištění
Dohody a vystavování potvrzení o příjmu
Okamžité zrušení pracovního poměru a zdravotní pojištění
Zdravotní pojištění - dohody a minimální vyměřovací základ zaměstnance v roce 2016
Dohody a nemoc zaměstnance ve zdravotním pojištění
Zdravotní pojištění po 1. lednu 2019 v kostce
Změny ve zdravotním pojištění k 1. lednu 2022
Zaměstnavatelé, konflikt na Ukrajině a zdravotní pojištění
Jeden den ve zdravotním pojištění v roce 2016
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Zdravotní pojištění a příjmy po skončení zaměstnání
Specifické případy nástupu zaměstnance do zaměstnání a zdravotní pojištění
Zdravotní pojištění: když zaměstnání skončí
Zdravotní pojištění - dohody o provedení práce a dodatečně zúčtovaný příjem

Související předpisy

262/2006 Sb. zákoník práce
48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů
592/1992 Sb. o pojistném na veřejné zdravotní pojištění
267/2014 Sb. , kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
586/1992 Sb. o daních z příjmů

Související otázky a odpovědi

Ukončení HPP v průběhu měsíce a přečerpaná dovolená - zdravotní pojištění
Přečerpaná dovolená a zdravotní pojištění
Neomluvená absence a krácení dovolené
Neplacené volno
Neplacené volno
Konkurenční doložka
Zdravotní pojištění
Zaměstnávání občanů EU s místem výkonu práce v Rusku
Odstupné
Ošetřovné
Nárok na dovolenou - žena na mateřské a rodičovské dovolené
Čerpání dovolené před nástupem na mateřskou dovolenou
Nárok na dovolenou po čerpání mateřské dovolené a placené svátky
Platba sociálního a zdravotního pojištění u zaměstnání malého rozsahu v případě rodičovské dovolené
Dohoda o pracovní činnosti
Krácení dovolené
Vyúčtování příjmů bývalému zaměstnanci po skončení pracovního poměru
DPČ - přihláška a odhláška ZP a SP
Zdravotní pojištění invalidního zaměstnance
Zaměstnankyně na rodičovské dovolené a práce na stejné pozici jako před ní