Změny platových poměrů zaměstnanců ve veřejných službách a správě v roce 2020

S účinností od 1. 1. 2020 byla novelizována všechna nařízení vlády, která upravují nebo významně ovlivňují platové poměry zaměstnanců ve veřejných službách a správě.

Nařízením vlády č. 300/2019 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů se nově stanovují platové tarify a dílčím způsobem upravují podmínky poskytování zvláštního příplatku. Nařízením vlády č. 352/2019 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 302/2014 Sb., o katalogu správních činností, ve znění pozdějších předpisů, se doplňuje zařazení nových prací do platových tříd, některé práce se zařazují do vyšších platových tříd nebo se blíže a přesněji specifikuje vymezení těch prací, jejichž zařazení do platových tříd činilo v praxi problémy. Nařízením vlády č. 347/2019 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, se stanoví nové sazby minimální mzdy a nejnižších úrovní zaručené mzdy.

Novela nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě

Platové tarify

Platové tarify se nově stanovují ve čtyřech stupnicích platových tarifů, které jsou vymezeny v § 5 nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě.

Platový tarif stanovený podle stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 1 tohoto nařízení přísluší zaměstnanci v případě, že nespadá mezi zaměstnance, pro které jsou určeny vyšší stupnice platových tarifů. S ohledem na dřívější rozčlenění stupnic platových tarifů přísluší platový tarif podle této stupnice zaměstnancům, kterým příslušel platový tarif do 31. 12. 2019 podle stupnice uvedené v příloze č. 1 a v příloze č. 2. Platový tarif zaměstnanců, kterým příslušel dříve tarif podle přílohy č. 1, vzrostl od 1. 1. 2020 o 3,5 % (rozdíl mezi dřívější 1. a 2. stupnicí) a 1 500 Kč. Platový tarif zaměstnanců, kterým příslušel dříve tarif podle přílohy č. 2, a kterým přísluší od 1. 1. 2020 platový tarif podle přílohy č. 1 k uvedenému nařízení, vzrostl k tomuto datu platový tarif o 1 500 Kč.

Vymezení skupin zaměstnanců, kterým přísluší platový tarif podle dalších stupnic platových tarifů, se k 1. 1. 2020 nemění. Zaměstnanci, který je nelékařským zdravotnickým pracovníkem poskytujícím zdravotní služby nebo pracovníkem v sociálních službách nebo sociálním pracovníkem v zařízení sociálních služeb, u poskytovatele sociálních služeb, který vykonává činnost v sociálních službách nebo podle zvláštních právních předpisů při pomoci v hmotné nouzi, v sociálně-právní ochraně dětí, ve škole a školském zařízení, ve věznici, v zařízení pro zajištění cizinců a v azylovém zařízení, nebo sociálním pracovníkem u poskytovatele zdravotních služeb, pokud současně není zaměstnancem se zvýšenými omezeními a povinnostmi uvedenými v § 303 odst. 1 zákoníku práce, nebo úředníkem územního samosprávného celku (kterým přísluší platový tarif podle přílohy č. 1), přísluší platový tarif stanovený podle stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 2.

Zaměstnanci, který je lékařem nebo zubním lékařem poskytujícím zdravotní služby u poskytovatele zdravotních služeb, nebo lékařem orgánu sociálního zabezpečení (posudkový lékař), přísluší platový tarif podle stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 3.

Platové tarify zaměstnanců, kterým přísluší platový tarif podle stupnice č. 2 a 3, se od 1. 1. 2020 zvyšují o 1 500 Kč.

Zaměstnanci, který je pedagogickým pracovníkem, přísluší platový tarif stanovený podle stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 4 k nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě. Platové tarify pedagogických pracovníků se oproti dřívějšímu stavu zvyšují o 8 %.

Zvláštní příplatek

V příloze č. 5 k nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě se mezi činnosti vykonávané ve vazebních věznicích, věznicích a v ústavech zabezpečovací detence, za jejichž výkon přísluší zvláštní příplatek v rámci rozpětí stanoveného pro IV. skupinu, výslovně doplňuje v bodu 2.3 přímá pedagogická činnost. Není pochyb, že tento zvláštní příplatek příslušel i podle dřívějšího znění, avšak vzhledem k pochybnostem vyplývajícím z toho, že je v uvedeném ustanovení výslovně uvedena zdravotní péče o obviněné a odsouzené osoby a o osoby ve výkonu zabezpečovací detence, je doplněna i uvedená přímá pedagogická činnost.

Zpřesněno bylo i znění bodu 6.3 v příloze č. 5 ve IV. skupině, podle něhož přísluší zvláštní příplatek v rámci rozpětí stanoveného pro tuto skupinu za soustavné poskytování přímé zdravotní nebo přímé obslužné péče osobám u poskytovatele zdravotních služeb a v zařízeních sociálních služeb s tělesným postižením, duševní poruchou nebo poruchou chování. Dřívější znění vyvolávalo dojem, že lze tento zvláštní příplatek poskytovat pouze zaměstnancům pečujícím o osoby s vrozeným nebo získaným mentálním postižením a nikoliv osobám se snížením mentálních funkcí v důsledku některých onemocnění, zejména osob vyššího věku.

Zařazení prací do platových tříd

Zařazení stávajících prací do vyšších platových tříd

V oblasti sociálně-právní ochrany dětí a náhradní rodinné péče byly z 10. do 11. platové třídy přeřazeny práce v povolání 2.10.13 Referent sociálních věcí, jejichž předmětem je vyhodnocování situace dítěte a jeho rodiny z hlediska posouzení, zda se jedná o ohrožené dítě, a využívání nástrojů sociální práce ke koordinaci řešení situace ohroženého dítěte, dále práce spočívající v provádění a koordinaci opatření směřujících k odstranění nebo zmírnění nepříznivých vlivů působících na vývoj dítěte, ve zpracovávání stanovisek a návrhů řešení situace dítěte v konfliktu se zákonem (sociální kuratela pro děti a mládež). Dále bylo do 11. platové třídy zařazeno posuzování a zpracovávání stanovisek k žádostem o zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče a sledování vývoje dětí, které byly do náhradní rodinné péče svěřeny, vyhodnocování situace dítěte v pěstounské péči, vytváření a koordinace plánu průběhu pobytu dítěte v pěstounské péči, provádění dohledu nad pěstounskou péčí a poskytování poradenství a zprostředkování odborné pomoci dítěti, osobám pečujícím a osobám v evidenci.

Do 11. platové třídy se nově zařazuje i práce, jejímž předmětem je poskytování pomoci dětem vystaveným tělesnému nebo duševnímu násilí a dětem, na kterých byl spáchán trestný čin, poskytování krizové intervence, uplatňování a koordinace opatření na ochranu týraných, zneužívaných a zanedbávaných dětí ve spolupráci se subjekty zapojenými do řešení situace dítěte. Všechny tyto činnosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí jsou zajišťovány obecními úřady obcí s rozšířenou působností.

K významnému posunu vyžadovanému představiteli územních samospráv patří zvýšené zařazení prací strážníků obecní policie. V povolání 2.21.31 Strážník se 6. platová třída zrušuje, v 7. platové třídě se nahrazuje stávající práce plněním dílčích úkolů obecní policie, které bylo předmětem dřívější 6. platové třídy, a práce, jejímž předmětem je komplexní plnění úkolů při zajišťování místních záležitostí veřejného pořádku v obci, byla přeřazena ze 7. do 8. platové třídy.

Zařazení nových prací do platových tříd

Do 10. až 12. platové třídy se v povolání 1.01.01 Administrativní a spisový pracovník doplňují nové práce spočívající v přípravě, zajišťování provozu a v rozvoji elektronických systémů spisové služby pro správu dokumentů v certifikovaných i necertifikovaných informačních systémech určených pro práci s utajovanými i neutajovanými dokumenty v analogové a digitální podobě.

Do 3. platové třídy v povolání 1.06.06 Uklízeč se doplňují úklidové práce vykonávané v infekčním nebo jinak zdravotně závadném prostředí nebo v prostorách po stavebních a jiných úpravách silně znečištěných zbytky stavebních a jiných těžko odstranitelných materiálů. Do 4. platové třídy v tomto povolání se doplňují úklidové práce v interiérech historických objektů, prohlášených za národní kulturní památku s nejvyššími nároky na památkovou ochranu a obsluha poloautomatických a automatických úklidových strojů na čištění, leštění a impregnaci povrchů a prostor.

Do 10. až 12. platové třídy se v povolání 2.02.01 Justiční pracovník doplňují práce vykonávané v Úřadu evropského veřejného žalobce. Práce jsou stupňované od výkonu jednotlivých agend přes zajišťování dohledu nad výkonem těchto odborných agend až po provádění nejnáročnějších činností souvisejících s výkonem kompetencí Úřadu evropského veřejného žalobce, vyžadujících s ohledem na rozsah, složitost skutkových okolností a na náročnost právního posouzení všestranné odborně analytické schopnosti.

V dílu 2.02 Justice se původní povolání 2.02.02 Vychovatel ve vězeňské službě nahrazuje novým povoláním 2.02.02 Pracovník odborného zacházení ve vězeňství, ve kterém se zařazují do platových tříd všechny práce, jejichž předmětem je zacházení s vězněnými osobami a chovanci s cílem snížení rizika opakování trestné činnosti a dosažení resocializace pachatelů. Kromě prací blízkých pedagogickým činnostem ve veřejném školství (výchovným, diagnostickým, vzdělávacím, speciálně-pedagogickým) jsou do platových tříd v tomto povolání dále zařazeny práce ve veřejném sektoru vykonávané sociálními pracovníky (diagnostické, sociálně terapeutické, poradenské, preventivní, asistenční) nebo psychology (psychodiagnostika, psychoterapeutické služby). Důvodem zařazení tohoto povolání do katalogu prací ve veřejných službách a správě je jedinečná specializace uvedených činností na vězněné osoby a chovance a návaznost na účel a cíle trestní politiky České republiky a obtížné určení platových tříd podle obdobných povolání ve veřejném sektoru.

Ze stejných důvodů se do dílu 2.02 Justice doplňuje nové povolání 2.02.03 Referent správy vězeňství. Kromě evidenčních a jiných odborných agend vězeňské služby podle právních předpisů upravujících výkon vazby, výkon trestního opatření odnětí svobody, výkon trestu odnětí svobody a výkon zabezpečovací detence jsou zde zařazeny úkony při výkonu působnosti vězeňské služby v oblasti zabezpečení práv vězněných osob a chovanců a další koordinační, metodické, analytické a dohledové práce nad činností věznic, vazebních věznic a ústavů pro výkon zabezpečovací detence včetně vrcholných činností souvisejících se stanovováním strategie rozvoje vězeňství.

V 10. platové třídě v povolání 2.10.13 Referent sociálních věcí se nově specifikují činnosti při zajišťování sociálně-právní ochrany dětí, jejichž výkon předpokládá příslušný právní předpis ve všech typech obcí. Jedná se zejména o práce spočívající ve vyhledávání ohrožených dětí, kterým je třeba zajistit péči v náhradním rodinném prostředí, a fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny, v posuzování situace dítěte a jeho rodiny z hlediska příčin nepříznivé sociální situace ohrožující práva a zájmy dětí a narušující funkce rodiny, ve zprostředkování poradenství a pomoci dětem, rodičům a jiným osobám zaměřené na řešení problémů souvisejících s péčí o dítě a s jeho výchovou nebo ve sledování naplňování dohody o výkonu pěstounské péče a výkonu práv a povinností pečujících osob.

Do 9. až 11. platové třídy v povolání 2.10.25 Referent pro silniční a městskou dopravu se doplňují nové práce, jejichž předmětem jsou přepravní potřeby území, propojitelné a integrované veřejné služby v přepravě cestujících, technologické, technické a ekonomické podmínky související se smluvním poskytováním veřejných služeb v přepravě cestujících, provoz veřejných služeb v přepravě cestujících, koordinace jízdních řádů ve veřejné linkové osobní dopravě a udělování licencí k provozování pravidelné linkové osobní dopravy, která je finančně podporována městem nebo krajem, dále standardy kvality a bezpečnosti poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících a integrovaný tarif veřejných služeb v přepravě cestujících.

V zájmu prostupnosti mezi pracemi uvedenými v povolání 2.21.16 Dělník prádelen a čistíren a 2.21.17 Chemik prádelen a čistíren se do druhého uvedeného povolání doplňuje 4. platová třída s novými pracemi spočívajícími v určování pracovního postupu a odstraňování skvrn z prádla, oděvů, čalouněného nábytku a podlahových textilií, ve strojním praní oděvů, strojním čištění pevně ložených podlahovin, čalouněného nábytku a koberců mobilními stroji a chemické rychločištění šatstva na jednoúčelových zařízeních. V návaznosti na to se v 5. platové třídě tohoto povolání nově doplňuje strojní chemické čištění šatstva, oděvních a jiných výrobků zahrnující přípravu a úpravu rozpouštědel, zesilovačů a prostředků na konečné úpravy vzhledu včetně obsluhy přídavných zařízení na filtraci, kondenzaci, destilaci a absorpci rozpouštědel, odstřeďování a sušení a místní čištění obtížně odstranitelných skvrn různého původu, například nátěrových hmot, organických barviv a jiných chemických látek spojené s určováním pracovních postupů a použitých prostředků.

Dílčí úpravy katalogu prací ve veřejných službách a správě

Úpravami některých ustanovení katalogu prací ve veřejných službách a správě se sleduje jejich aktualizace podle platného právního stavu, organizačních, technických a provozních podmínek a vytvoření předpokladů pro přehledné a efektivní používání tohoto předpisu.

Za významnější úpravy tohoto charakteru je možno považovat vytvoření nového povolání 2.10.36 Kontrolor Nejvyššího kontrolního úřadu, do kterého byly přesunuty z povolání 1.01.08 Kontrolor práce vykonávané výhradně v tomto úřadu.

Zcela nově je vymezeno povolání 2.03.01 Knihovník. Stávající stupňování složitosti, odpovědnosti a namáhavosti prací prostřednictvím územní působnosti knihoven bylo nahrazeno gradací složitosti knihovnických prací, například různým stupněm náročnosti zpracování, organizace, revize, profilování, aktualizace nebo ochrany knihovního fondu, knihovnických a informačních služeb, bibliografických a referenčních služeb, meziknihovních nebo dodávacích služeb, katalogizace, akvizičních činností a dalších metodických, konzultačních a poradenských činností. Ze stejných důvodů byla upravena i ustanovení v povolání 2.16.08 Lektor-instruktor, jejichž předmětem je knihovnicko-bibliografická a informační gramotnost v knihovnách.

Nově se utváří prostor pro zařazení sociálních prací do platových tříd, zejména jsou-li tyto práce vykonávány mimo oblast sociálních služeb. Proto se díl 2.08 nově nazývá Sociální práce a sociální služby, zpřesňují se ustanovení, jejichž předmětem je sociální šetření a depistážní činnost, a důsledně se do povolání sociální pracovník přesunují sociální práce dříve uvedené v povolání referent sociálních věcí.

Dílčí zpřesnění lze dále zaznamenat v povolání 2.05.06 Provozář, 2.16.02 Vychovatel a 2.16.05 Asistent pedagoga.

Nové sazby minimální mzdy a nejnižších úrovní zaručené mzdy

Sazby minimální mzdy a sazby nejnižších úrovní zaručené mzdy stanovené v § 2 a 3 nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, se zvyšují od 1. 1. 2020 téměř o 10 %. Měsíční sazby nejnižších úrovní zaručené mzdy se stupňují od 14 600 Kč, kolik činí sazba nejnižší úrovně zaručené mzdy za měsíc stanovená pro 1. skupinu prací, až po 29 200 Kč, kolik činí měsíční sazba nejnižší úrovně zaručené mzdy stanovená pro poslední 8. skupinu prací pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin. Pro účely poskytování doplatku k odměně z dohody je nutné počítat s hodinovou sazbou minimální mzdy ve výši 87,30 Kč.

S ohledem na toto i dřívější navyšování těchto sazeb a na skutečnost, že poměrně značné množství platových tarifů nedosahuje nejnižších úrovní zaručené mzdy, je nutno nadále počítat s tím, že zaměstnancům, jejichž plat bez platu za práci přesčas, příplatku za práci ve svátek, za noční práci, za práci v sobotu a v neděli a za práci ve ztíženém pracovním prostředí nedosáhne příslušné nejnižší úrovně zaručené mzdy, bude nutné podle § 112 odst. 3 zákoníku práce poskytovat doplatek k platu ve výši rozdílu mezi platem dosaženým v kalendářním měsíci a příslušnou nejnižší úrovní zaručené mzdy.

Zaměstnavatelé proto musí počítat se zvýšenými výdaji prostředků na platy na poskytování těchto doplatků i na zajištění žádoucí diferenciace a odpovídajících relací k výdělkům zaměstnanců s vyššími platovými tarify. Jinak by docházelo k zúžení diferenciačního pásma a tím i ke snižování diferenciační účinnosti platové soustavy.

 

Zdroje

  • zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

  • nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě

  • nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců

  • nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě

  • nařízení vlády č. 302/2014 Sb., o katalogu správních činností

  • nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí

Klíčová slova

Související články

Související vzory