302/2014 Sb. o katalogu správních činností

Schválený:
302/2014 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 8. prosince 2014
o katalogu správních činností
Změna: 399/2017 Sb.
Změna: 158/2019 Sb.
Změna: 352/2019 Sb.
Změna: 391/2021 Sb.
Změna: 441/2022 Sb.
Vláda nařizuje podle § 145 odst. 2 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě:
 
§ 1
Předmět působnosti
Toto nařízení stanoví katalog správních činností a jejich zařazení do jednotlivých platových tříd.
 
§ 2
Vymezení některých pojmů
Pro účely katalogu správních činností se rozumí
a) koordinací činnosti spočívající v aktivním působení na složky systému vymezeného příkladem činnosti (obory, agendy, činnosti) k dosažení jejich souladu,
b) zajišťováním činnosti s plnou odpovědností za uskutečnění úkolů vymezených příkladem činnosti,
c) komplexními činnostmi činnosti zahrnující bezpodmínečně všechny části daného celku (systému) vymezeného příkladem činnosti,
d) metodickým usměrňováním určování jednotných obecně platných způsobů dosažení určitého cíle,
e) koncepcí vedoucí idea, myšlenková osnova a vůdčí záměr,
f) agendou souhrn věcně souvisejících činností, které tvoří ucelenou část oboru služby včetně vazeb na ostatní agendy tohoto oboru,
g) resortem souhrn organizačních složek státu a právnických osob v působnosti a podřízenosti ministerstva nebo jiného ústředního správního úřadu.
 
§ 3
Katalog správních činností
Katalog správních činností je stanoven v příloze k tomuto nařízení.
 
§ 4
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2015.
Předseda vlády:
Mgr. Sobotka v. r.
Ministryně práce a sociálních věcí:
Mgr. Marksová v. r.
 
Příloha
KATALOG SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ
ČÁST 1. ZAŘAZENÍ SPOLEČNÝCH SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ DO PLATOVÝCH TŘÍD
5. platová třída
1. Provádění jednotlivých jednoduchých úkonů ve správním řízení, například přijímání jednoduchých podání do protokolu, pořizování soupisu součástí spisu, zajišťování skartačního řízení správní dokumentace, vedení evidencí návrhů a vyjádření účastníků řízení, důkazů, čestných prohlášení, přiznání a úředních dokladů, předávání rozhodnutí k doručení, vyvěšování veřejné vyhlášky, vyměřování správních nebo jiných poplatků, zajišťování písemného vyhotovení rozhodnutí nebo zpracovávání oznámení o zahájení řízení, provádění místních šetření podle daných pokynů.
2. Příprava a vedení podkladů, podkladové dokumentace a dalších náležitostí ve správním řízení v jednoduchých věcech malého rozsahu a jednoduchého způsobu zjišťování, kontrola jejich věcné správnosti a doplňování určených náležitostí. Kompletace a předávání správní a jiné dokumentace na příslušné správní úřady, samosprávné celky, účastníkům řízení a dalším místům, například v řízení o odvolání nebo při postoupení pro nepříslušnost.
3. Vedení správních registrů a evidencí podle obecně závazných předpisů, například vedení evidence zvláštních skupin občanů, úředních dokladů ke spisové dokumentaci.
4. Vedení centrální evidence stížností, petic a žádostí o informace včetně zajišťování a organizace jejich vyřizování.
6. platová třída
1. Vyřizování věcí ve správním řízení s jednoznačným postupem a s malým počtem účastníků.
2. Samostatné vyřizování dílčích částí správního řízení podle běžných postupů, například opatřování podkladů pro vydání rozhodnutí včetně jejich ověřování a došetřování, příprava usnesení o postoupení podání, o dožádání nebo o odmítnutí provedení úkonu nebo o účasti ve správním řízení, kontrola a oprava zřejmých nesprávností v rozhodnutí, vyjádření, osvědčení nebo sdělení, sepisování protokolu o ústním jednání a ústním podání, výslechu svědka nebo znalce, o provedení důkazu listinou a o ohledání, jakož i o jiných úkonech ve styku s účastníky správního řízení včetně vyřizování stížností a oprav.
3. Vyměřování správních poplatků ve sporných a složitých případech.
4. Plnění zákonných oznamovacích povinností vůči státním subjektům.
5. Zajišťování doručování písemností správního orgánu.
6. Provádění dílčích kontrolních činností podle daných postupů v rámci kontroly vykonávané kontrolním orgánem při výkonu jeho působnosti (dále jen "kontrola, inspekce nebo dozor").
7. platová třída
1. Vyřizování věcí ve správním řízení. Posuzování podkladů pro správní řízení. Provádění důkazů potřebných ke zjištění stavu věci a zajišťování důkazů.
2. Příprava řešení věcí ve správním řízení s více účastníky zasahující do mnoha různorodých a věcných oblastí a vyžadující rozsáhlou podkladovou dokumentaci, dožádání, znalecké posudky a složitý výkon rozhodnutí.
3. Samostatné vyřizování náročných částí správního řízení, například poskytování předběžné informace správním orgánem nebo sepisování protokolů o ústním jednání ve složitém správním řízení.
4. Zajišťování výkonu rozhodnutí přikázáním pohledávky nebo srážkami ze mzdy.
5. Zajišťování průběhu a účelu správního řízení užitím zajišťovacích prostředků. Opatřování vysvětlení.
6. Zrušování vyjádření, osvědčení nebo sdělení, která jsou v rozporu s právními předpisy.
7. Zajišťování odborných služebních agend ve vymezeném dílčím úseku, pokud není pro jednotlivé obory služby stanoveno jinak.
8. Příprava podkladů pro kontrolní činnost a provádění dílčích kontrolních úkonů v rámci kontroly, inspekce nebo dozoru, například ověřování správnosti vykazovaných skutečností a navrhování dílčích závěrů.
9. Organizace a zajišťování průběhu kontrolních akcí v rámci kontroly, inspekce nebo dozoru.
10. Poskytování poučení o právech a povinnostech správním orgánem.
8. platová třída
1. Vyřizování věcí ve správním řízení s velkým počtem účastníků, s rozsáhlou podkladovou dokumentací, zasahujících do více právních a věcných oblastí náročných na dobu řízení a dodržování lhůt a se značnými nároky na posuzování podkladů ve správním řízení, na provádění důkazů potřebných ke zjištění stavu věci, popřípadě na přerušování a zastavování řízení. Vedení společných správních řízení s rozhodnutími s podmiňujícími výroky.
2. Zajišťování ucelených odborných služebních agend, pokud není pro jednotlivé obory služby stanoveno jinak.
3. Provádění poradenských a konzultačních činností v dílčích úsecích odborných služebních agend včetně vydávání stanovisek, pokud není pro jednotlivé obory služby stanoveno jinak.
4. Zajišťování výkonu rozhodnutí přikázáním pohledávky nebo srážkami ze mzdy plynoucí z exekučních titulů dožádaných ze států Evropské unie v rámci mezinárodní pomoci.
5. Zajišťování agendy nedoplatků, penále a pokut.
6. Zajišťování procesní stránky vyřizování stížností a petic, například kontrola včasnosti, úplnosti a správnosti jejich vyřizování v rámci kontroly, inspekce nebo dozoru.
7. Provádění kontroly, inspekce nebo dozoru podle stanovených postupů ve vymezené dílčí působnosti.
9. platová třída
1. Zajišťování výkonu souhrnu více věcně souvisejících odborných služebních agend (dále jen "obor služby").
2. Zpracovávání návrhů vnitřních předpisů nebo norem úzce vymezené věcné působnosti podle přesně daných postupů.
3. Provádění přezkumného řízení správním orgánem, který rozhodnutí vydal.
4. Zajišťování exekucí na nepeněžitá plnění.
5. Provádění konzultační a poradenské činnosti v ucelené odborné služební agendě včetně vydávání stanovisek.
6. Vykonávání specializovaných činností v konkrétních případech v rozsahu působnosti ústředního správního úřadu nebo správního úřadu s celostátní působností.
7. Komplexní zajišťování agendy vydávání osvědčení nebo potvrzení podle zvláštních zákonů v působnosti celého správního úřadu.
8. Zpracovávání ucelených metodických postupů k zabezpečení činnosti ve vymezené působnosti územního správního úřadu.
9. Prošetřování stížností proti nevhodnému chování úředních osob nebo proti postupu správního orgánu.
10. Samostatné provádění kontroly, inspekce nebo dozoru nad dodržováním povinností vyplývajících z právních předpisů ve vymezené působnosti úřadu.
11. Prošetřování opakovaných a závažných podnětů, petic, oznámení a stížností v rámci kontroly, inspekce nebo dozoru včetně jejich vyřizování.
12. Zpracovávání návrhů vnitřních předpisů nebo jiných předpisů nebo norem úzce vymezené věcné a právní působnosti podle přesně daných postupů.
10. platová třída
1. Vykonávání dílčích legislativních prací, právních činností a příprava právních předpisů po obsahové a formální stránce.
2. Přezkoumávání rozhodnutí v přezkumném řízení nadřízeným orgánem.
3. Vedení řízení o návrhu opatření obecné povahy. Příprava návrhu opatření obecné povahy a jeho projednávání s dotčenými orgány.
4. Zajišťování pohledávek a jejich příslušenství uplatněním rozsahu zástavního práva. Provádění výkonu rozhodnutí prodejem věci.
5. Vykonávání dílčích legislativně technických činností v oboru služby nebo dílčích právních činností ve správním úřadě.
6. Provádění konzultační a poradenské činnosti v oboru státní služby nebo v oblasti aplikace mezinárodních smluv a práva Evropské unie.
7. Osvědčování odborné způsobilosti vyžadované právním předpisem.
8. Zajišťování agendy obnovy správního řízení, nového rozhodování a přezkumného řízení.
9. Řešení sporů ve sporném řízení nebo vedení správního řízení o určení právního vztahu v mezích věcné a místní příslušnosti správního orgánu.
10. Navrhování veřejnoprávních smluv včetně navrhování jejich změn, výpovědi a zrušení.
11. Vyřizování závažných stížností proti nevhodnému chování úředních osob nebo proti postupu správního orgánu a navrhování opatření k nápravě.
12. Provádění kontroly, inspekce nebo dozoru v celém rozsahu správního úřadu s územní působností.
13. Analýza výsledků kontroly, inspekce nebo dozoru včetně návrhů opatření.
14. Provádění úkonů v řízení o přestupcích, projednávání přestupků a rozhodování o nich, s výjimkou rozhodování o přestupcích příkazem na místě.
11. platová třída
1. Legislativní činnost a zpracovávání návrhů právních předpisů územních správních úřadů nebo zpracovávání závazných opatření správních úřadů s celostátní působností.
2. Výkon komplexních právních činností v jednotlivých oborech územní státní správy včetně zastupování veřejných zájmů v soudních sporech.
3. Řešení sporů mezi správními orgány, popřípadě mezi dotčenými orgány o věcnou příslušnost při rozhodování nebo otázek, jež jsou předmětem rozhodování.
4. Přezkoumávání jednoduchých rozhodnutí ústředního správního úřadu včetně zajišťování obnovy správního řízení a nového rozhodování. Přezkoumávání rozhodnutí žalovaného správního orgánu po podání žaloby ve správním soudnictví. Přezkoumávání souladu opatření obecné povahy s právními předpisy.
5. Posuzování veřejnoprávních smluv z hlediska souladu s právními předpisy a veřejným zájmem nebo řešení sporů z veřejnoprávní smlouvy.
6. Příprava návrhu na uzavření veřejnoprávní smlouvy zpravidla vícestranné a mezi subjekty veřejné správy včetně navrhování jejich změn, výpovědi a zrušení.
7. Prošetřování způsobu vyřízení stížnosti proti nevhodnému chování úředních osob nebo proti postupu správního orgánu.
8. Metodické usměrňování nebo zajišťování informační metodické pomoci nižším správním úřadům, územním samosprávným celkům v agendách ústředních správních úřadů a správních úřadů s celostátní působností.
9. Koordinace, metodické usměrňování a posuzování řízení o přezkumném řízení a obnově řízení z celostátních hledisek.
10. Koordinace a zajišťování přípravy vzdělávání a posuzování odborné nebo specializované způsobilosti vyžadované právním předpisem.
11. Celostátní metodická, poradenská a konzultační činnost v oboru služby.
12. Tvorba koncepce oboru služby v působnosti územního správního úřadu.
13. Zajišťování informační metodické pomoci státním fondům.
12. platová třída
1. Vypracovávání zásadních právních výkladů a stanovisek nebo stanovování obecných postupů aplikace právních předpisů nebo předpisů Evropské unie ve specializovaných oborech ve vymezené působnosti státní správy včetně případného řešení věcně a právně složitých případů a zastupování veřejných zájmů v soudních a obdobných sporech.
2. Provádění posuzovací, konzultační a poradenské činnosti v celém oboru státní služby ústředního správního úřadu včetně řešení právních sporů a zobecňování jejich výsledků.
3. Provádění posuzovací, konzultační a poradenské činnosti v celém oboru služby ústředního správního úřadu.
4. Výkon vlastnických práv státu v orgánech organizací.
5. Posuzování veřejnoprávních smluv z hlediska souladu s právními předpisy a veřejným zájmem a řešení sporů z veřejnoprávní smlouvy zpravidla vícestranné a mezi subjekty veřejné správy, je-li alespoň jednou ze smluvních stran kraj nebo obec s rozšířenou působností.
6. Přezkoumávání rozhodnutí ústředního správního úřadu a zajišťování obnovy správního řízení a nového rozhodování ústředního správního úřadu.
7. Celostátní koordinace a metodické usměrňování oboru působnosti ústředního správního úřadu.
8. Tvorba koncepce oboru služby správního úřadu s celostátní působností.
9. Posuzování práv na náhradu za škodu a na zadostiučinění za nemajetkovou újmu, kterou způsobily státní orgány nebo jiné orgány nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem při výkonu veřejné moci a jednání jménem státu o těchto právech v soudních sporech. Uplatňování požadavků státu na regresní úhrady za poskytnuté náhrady za škody způsobené nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a zadostiučinění za nemajetkovou újmu.
10. Celostátní koordinace a metodické usměrňování správy státních fondů.
13. platová třída
1. Přezkoumávání věcně nebo právně komplikovaných rozhodnutí ústředního správního úřadu včetně zajišťování obnovy správního řízení a nového rozhodování v těchto věcech.
2. Tvorba nebo komplexní posuzování návrhů právních předpisů s celostátní působností nebo předpisů Evropské unie, analýza právního a skutkového stavu, zhodnocování nezbytnosti změny právního stavu, změny rozsahu právní regulace, souladu s dalšími právními předpisy, mezinárodními smlouvami a s právem Evropské unie.
3. Tvorba celostátních resortně závazných předpisů s nejširšími a zásadními dopady do poměrů organizačních složek státu a dalších subjektů, které jsou jimi vázány, a s rozsáhlými věcnými a právními vazbami na další společenské systémy.
4. Výkon komplexních právních činností v oboru státní služby ústředního správního úřadu, vypracovávání zásadních právních výkladů a stanovisek a stanovování obecných postupů aplikace právních předpisů včetně řešení věcně a právně složitých případů a zastupování v soudních a obdobných sporech.
5. Tvorba koncepce oboru služby v působnosti ústředního správního úřadu.
6. Posuzování práv na náhradu za škody značného rozsahu a na zadostiučinění za rozsáhlou nemajetkovou újmu, kterou způsobily státní orgány nebo jiné orgány nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem při výkonu veřejné moci ve věcně a právně složitých případech a jednání jménem státu o těchto právech v soudních sporech včetně uplatňování požadavků státu na regresní úhrady za poskytnuté náhrady za škody způsobené nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a zadostiučinění za nemajetkovou újmu.
14. platová třída
1. Tvorba návrhů koncepčně nových právních předpisů s celostátní působností nebo právních úprav věcí dosud zákony neupravených nebo předpisů Evropské unie nebo jejich komplexní posuzování v připomínkovém řízení nebo zpracovávání zásadních komplexních stanovisek k těmto předpisům.
2. Tvorba koncepce řešení věcně a právně nejsložitějších případů a zastupování veřejných zájmů v soudních a obdobných sporech spojených s vyhodnocováním a syntézou komplikovaných ekonomických a právních vazeb.
15. platová třída
1. Tvorba návrhů nejsložitějších systémů právních úprav včetně systémů právních úprav mezinárodního práva a práva Evropské unie nebo nejsložitějších zákonných úprav s nejširšími dopady na právní poměry České republiky nebo jejich posuzování v rámci legislativní činnosti na úrovni vlády nebo komplexní koordinace zpracovávání stanovisek k těmto předpisům pro člena vlády.
16. platová třída
1. Komplexní koordinace stanovování koncepcí dlouhodobého vývoje oborů hlavní činnosti v zákonem vymezené působnosti ministerstev s rozsáhlým vnitřním členěním na specializované obory s vazbami na jiné obory správy s celostátní působností a jiné celospolečenské systémy předurčující chování nejširších skupin osob v zásadních oblastech.
ČÁST 2. ZAŘAZENÍ SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ ČLENĚNÝCH PODLE ODBORNÉHO ZAMĚŘENÍ DO PLATOVÝCH TŘÍD
DÍL 1. FINANCE
6. platová třída
1. Provádění kontrol dotací nebo vyhledávací činnost podle přesně stanovených postupů.
7. platová třída
1. Provádění kontrol dotací podle rámcových pokynů.
8. platová třída
1. Provádění vyhledávací činnosti.
9. platová třída
1. Samostatné provádění specializovaných kontrol a šetření v terénu v oblasti ochrany vnitřního trhu a fiskálních zájmů státu.
2. Rozpis ukazatelů státního rozpočtu, sledování čerpání rozpočtu, plnění závazných ukazatelů a dodržování mzdové regulace, rozborová činnost a analýza vývoje nákladovosti vůči rozpočtovaným subjektům.
3. Zajišťování agendy správy dotací nebo jiných účelově vázaných prostředků. Kontrola čerpání a užití dotací nebo jiných účelově vázaných rozpočtových prostředků včetně stanovování odvodů a penále za jejich neoprávněné použití nebo zadržení.
4. Zajišťování agendy správy ve věcech veřejných sbírek včetně dozoru.
5. Rozpis ukazatelů a sledování čerpání fondů Evropské unie, rozborová činnost a analýza vývoje nákladovosti vůči rozpočtovaným subjektům.
6. Analýza a statistické vyhodnocování vývoje cen, výdajů a příjmů domácností a jejich dopadů na životní náklady obyvatelstva.
7. Zjišťování obvyklých cen movitého majetku, ověřování deklarovaných údajů o hodnotách majetku daňových subjektů a kontrola cen nemovitostí zjištěných ze znaleckých posudků.
8. Zajišťování agendy zpracovávání controllingových šetření, sběr a zpracovávání dat. Zpracovávání standardních controllingových analýz.
10. platová třída
1. Provádění rozpočtových opatření finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu územních samosprávných celků v průběhu rozpočtového roku.
2. Koordinace kontrolní působnosti ministerstva financí ve vztahu k územním rozpočtům, kontrola stanovených podmínek u poskytovaných dotací, zpracovávání návrhů rozhodnutí k předloženým žádostem o povolení úlev z placení odvodů a penále z důvodu zamezení tvrdosti zákona.
3. Koordinace činností souvisejících s podáváním žádostí o podpory a dotace a přijímáním podpor a dotací a s plněním závazků vzniklých přijetím podpory a závěrečným vyhodnocením čerpání podpory. Stanovování postupů a zásad výběru žadatelů o podpory včetně vyhodnocování projektů. Zpracovávání a předkládání závěrečného vypořádání přiznaných dotací a podpor.
4. Koordinace územní správy jednotlivých druhů dotací nebo účelově vázaných rozpočtových prostředků.
5. Hodnocení vývoje finančního hospodaření a využití prostředků čerpaných z fondů Evropské unie a vypracovávání podkladů pro výroční zprávu pro Evropskou komisi.
6. Oceňování majetku podle oceňovacích předpisů, zjišťování obvyklých cen majetku a zajišťování oceňovací činnosti pro výkon exekucí včetně analýzy a vyhodnocování zjištěných údajů.
7. Posuzování cenově regulačních opatření navržených regulátory podle zvláštních právních předpisů.
8. Komplexní zabezpečování odborných metodických činností v oblasti správy účetnictví.
11. platová třída
1. Posuzování požadavků financovaných organizací nad rámec schváleného rozpočtu z hlediska věcnosti, účelovosti a hospodárnosti a v návaznosti na to provádění rozpočtových opatření ve své pravomoci.
2. Realizace a vyhodnocování vnitřních rozpočtových opatření na jednotlivé organizační složky státu.
3. Zajišťování rozpisů schválených ukazatelů na jednotlivé organizační složky kapitoly ministerstva. Zpracovávání prováděcích předpisů pro jednotlivé organizační složky a příspěvkové organizace kapitoly ministerstva k rozborům hospodaření, jejich analyzování a zpracovávání návrhů potřebných opatření pro zabezpečení hospodaření kapitoly ministerstva s prostředky státního rozpočtu.
4. Zabezpečování rozpisu ukazatelů rozpočtu kapitoly pro resortní organizace a další příjemce prostředků.
5. Zpracovávání přehledů a bilancí o plnění příjmů a výdajů státního rozpočtu se zaměřením na vyhodnocování denních odchylek pro potřeby řízení ministerstva.
6. Zpracovávání přehledů příjmů z daní a poplatků v členění podle komitentů-plátců příjmů na účty státního rozpočtu resorty, finančními úřady a celními úřady. Zpracovávání časových řad hlavních příjmových a výdajových položek státního rozpočtu včetně evidence finančních prostředků uvolňovaných ze státního rozpočtu do územních rozpočtů.
7. Zajišťování kontroly finančního zúčtování rozpočtových kapitol se státním rozpočtem.
8. Vytváření územní finanční politiky v jednom nebo více oborech činnosti státní správy, provádění rozpisu závazných a orientačních ukazatelů rozpočtu k zajištění chodu spravovaného území s přihlédnutím k prioritám jednotlivých druhů výdajů.
9. Koncepční a rozvojová činnost na vymezených úsecích finančních vztahů k územním rozpočtům včetně poskytování účelových systémových dotací nebo individuálních dotací ze státního rozpočtu.
10. Analytické činnosti v oblasti dotační politiky státu ve vztahu k územním rozpočtům a v oblasti vývoje jejich finančního hospodaření.
11. Posuzování návrhů dotací poskytovaných ze státního rozpočtu.
12. Zajišťování agendy účelového určování centrálních zdrojů pro jednotlivé akce, posuzování žádostí podnikatelských subjektů zaměstnávajících občany se zvláštní pracovní způsobilostí o poskytnutí dotací ze státního rozpočtu, nestátních neziskových organizací, sociální péče apod.
13. Kontrola dodržování dotační politiky při využívání dotačních prostředků dotovanými subjekty v daném území.
14. Stanovování postupů, zásad a metodik pro poskytování finančních podpor, pro výběr žadatelů o podpory včetně vyhodnocování projektů.
15. Stanovování zásad financování z prostředků státních fondů.
16. Koordinace postupů realizace správy dotací, návratných finančních výpomocí, půjček, státní podpory hypotečního úvěrování a dalších účelově vázaných výdajů ze státního rozpočtu včetně realizace správy odvodů za porušení rozpočtové kázně ve vztahu k finančním prostředkům (dotacím) poskytnutým z Evropské unie nebo z Národního fondu.
17. Realizace a vyhodnocování programových dodatků na zprostředkující subjekty a konečné příjemce prostředků z fondů Evropské unie.
18. Příprava návrhů na úpravy cenové regulace a změny cenových předpisů, kontrolních programů a koncepcí cenových prověrek na základě poznatků získaných v průběhu odvolacího řízení.
19. Zpracovávání návrhů na zkvalitnění způsobů oceňování jednotlivých druhů nemovitostí na základě analýz cen na trhu s nemovitostmi včetně provádění komplexní kontroly ocenění.
20. Navrhování jednotlivých cenově regulačních opatření.
21. Koordinace metodické činnosti v oblasti správy účetnictví pro jednotlivé oblasti.
22. Komplexní výkon cenové kontroly s celostátní působností.
12. platová třída
1. Vypracovávání návrhů částí rozpočtů resortu.
2. Metodické řízení a koordinace rozpočtového procesu v podřízených organizačních složkách.
3. Zpracovávání metodiky přípravy návrhů rozpočtu územních samosprávných celků.
4. Zpracování analýz a hodnocení rozpočtového určení výnosů daní a poplatků.
5. Analýzy vývoje jednotlivých příjmů uplatňované pro sestavení rozpočtových objemů pro příslušný rozpočtový rok.
6. Metodické řízení, organizace a usměrňování hospodaření s rozpočtovými prostředky podle jednotlivých příjmových a výdajových oblastí kapitol státního rozpočtu.
7. Zpracovávání analýz pokladního plnění příjmů a výdajů státního rozpočtu a ostatních veřejných rozpočtů podle druhů a podrobného plnění příjmů a výdajů kapitol včetně časových řad a rozborové činnosti.
8. Zpracovávání bilancí o příjmech a výdajích územních rozpočtů, analýz o plnění vztahů státního rozpočtu k územním orgánům a zpracování odvětvových bilancí o plnění státního rozpočtu a tabulkové přílohy pro státní závěrečný účet.
9. Hodnocení vývoje finančního hospodaření územních rozpočtů a vypracovávání podkladů pro státní závěrečný účet včetně sledování a hodnocení vývoje zadluženosti územních samosprávných celků.
10. Příprava a realizace smlouvy mezi ministerstvem a příslušným subjektem při schválené záruce za bankovní či jiné úvěry nebo při poskytnutí návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu nebo při zajišťování jiných zákonných povinností v oboru financí, posuzování požadavků a návrhu rozpočtu státních fondů, zajišťování finanční analýzy státních fondů.
11. Posuzování a analýza možností využívání prostředků ze strukturálních fondů a z programů Evropské unie.
12. Koordinace a kontrola finančně plánovací a finančně právní činnosti resortu.
13. Vypracovávání návrhů finančních částí operačních programů a programových dokumentů Evropské unie.
14. Metodické usměrňování a koordinace rozpočtového procesu u zprostředkujících subjektů a konečných příjemců prostředků z fondů Evropské unie.
15. Metodické řízení, organizace a usměrňování hospodaření s prostředky fondů Evropské unie podle jednotlivých příjmových a výdajových oblastí operačních programů a programových dokumentů.
16. Celostátní koordinace cenových opatření a nových daňových a finančních předpisů.
17. Zpracovávání analýz a predikcí vývoje cen, životních nákladů a výdajů domácností.
18. Zpracovávání matematických modelů pro prognózy vývoje cen a pro zpracovávání návrhů na stanovení regulovaných cen a jejich dopadů na vývoj inflace a životních nákladů.
19. Zpracovávání nákladových analýz a návrhů forem regulace v jednotlivých odvětvích. Zpracovávání koncepčních návrhů a stanovisek k odvětvovým právním předpisům za oblast cenové regulace.
20. Tvůrčí zpracovávání obecných způsobů oceňování hmotného i nehmotného majetku.
21. Metodické usměrňování kontrolní činnosti, určování zásad a zpracovávání pokynů pro výkon cenové kontroly s celorepublikovou působností.
22. Stanovování postupů řešení případů zneužití hospodářského postavení v oblasti cen a provádění cenových kontrol těchto případů.
23. Příprava intervenčních zásahů při regulaci trhu v zemědělství a výrobě potravin.
24. Analytické a metodické činnosti v oboru účetnictví. Součinnost s daňovými odbory na metodice statistiky.
25. Celoresortní metodické usměrňování aplikace zákona o účetnictví a Českých účetních standardů.
26. Analytické a metodické činnosti spojené s tvorbou metodiky controllingových postupů ve veřejné správě, zpracovávání nových analýz a jejich interpretace.
27. Stanovování jednotných celostátních postupů a zásad poskytování finančních podpor a dotací včetně vyhodnocování projektů.
13. platová třída
1. Tvorba nástrojů a informačních zdrojů pro hodnocení, modelování a prognózování makroekonomického vývoje a pro formulování a hodnocení dopadů fiskální a rozpočtové politiky.
2. Tvorba koncepce financování resortu nebo mimorozpočtového financování v působnosti ministerstva.
3. Zpracovávání souhrnu státního rozpočtu a závěrečného účtu kapitoly, provádění rozpisu schváleného rozpočtu, posuzování požadavků nad rámec schváleného rozpočtu z hlediska věcnosti, účelovosti a hospodárnosti a provádění rozpočtových opatření.
4. Koordinace a metodické usměrňování procesu tvorby nebo plnění státního rozpočtu nebo státního závěrečného účtu, zpracovávání analýzy finančních dopadů na vývoj odvětví a efektivnosti vynakládaných finančních prostředků, vývojových tendencí a struktur odvětví, možností jejich sjednocování a aplikace do jiných odvětví.
5. Vytváření metodických pokynů pro rozpočtování prostředků státního rozpočtu a finanční vypořádání vztahů se státním rozpočtem.
6. Usměrňování finančních vztahů podnikatelských subjektů, spolků, církví, příspěvkových organizací a ústředních orgánů při zúčtování se státním rozpočtem za financované kapitoly.
7. Stanovování metodik a organizace platebního a zúčtovacího systému veřejných rozpočtů. Posuzování vývoje veřejných rozpočtů.
8. Metodické usměrňování a správa státních finančních aktiv a státních finančních pasiv.
9. Metodické usměrňování a správa státní pokladny a správa státního dluhu.
10. Stanovování hlavních směrů rozvoje a metodiky financování příslušného odvětví.
11. Navrhování zásadních obecných postupů vedoucích ke snižování výdajů a zvyšování příjmů financovaného odvětví.
12. Tvorba koncepce a pravidel dotační politiky resortu (kapitoly) včetně její koordinace.
13. Utváření a zajišťování realizace systému financování veřejné správy.
14. Hodnocení vývoje účasti centrálních zdrojů na financování programů při tvorbě rozpočtového výhledu a střednědobých a dlouhodobých finančních plánů.
15. Tvorba celostátního systému programového financování z centrálních zdrojů a jeho uplatňování v praxi.
16. Zpracovávání strategie účasti státu na financování rozvoje energetických, dopravních, poštovních a telekomunikačních sítí nebo dalších systémů.
17. Koordinace přípravy a realizace smluv o podmínkách převzetí státních záruk za bankovní úvěry poskytované určeným subjektům.
18. Příprava a podpora realizace programů spolupráce České republiky s Evropskou unií z hlediska financování v působnosti Ministerstva financí.
19. Koordinace a metodické usměrňování procesu tvorby finančních částí operačních programů a programových dokumentů, zpracování analýzy finančních dopadů na vývoj odvětví a regionů a efektivnosti vynakládaných finančních prostředků, vývojových tendencí a struktur odvětví a regionů, možností jejich sjednocování a aplikace do jiných odvětví a regionů.
20. Vytváření metodických pokynů pro rozpočtování prostředků fondů Evropské unie a finanční vypořádání vztahů s platebními jednotkami operačních programů a programových dokumentů.
21. Usměrňování finančních vztahů zprostředkujících subjektů a konečných příjemců za finanční části operačních programů a programových dokumentů.
22. Celostátní metodické usměrňování a koordinace využívání prostředků Evropské unie.
23. Tvorba celostátní koncepce cenové kontroly.
24. Metodické usměrňování a celostátní koordinace cenově regulačních opatření.
25. Posuzování koncepčních materiálů a právních předpisů se zřetelem na oblast cen a poplatků a úroveň soutěžního prostředí, liberalizaci trhu, ochranu spotřebitele a bydlení.
26. Provádění komplexu systémových srovnávacích a metodických činností spojených s požadavky mezinárodních účetních standardů a předpisy Evropského unie.
27. Vytváření českých účetních standardů.
28. Tvorba koncepce a strategie controllingových postupů ve veřejné správě a zpracovávání nových analýz a jejich interpretace.
29. Tvorba systému financování v jednotlivých oblastech financování resortu.
14. platová třída
1. Prognózování a modelování vývoje makroekonomických sektorů a fungování trhů pro potřeby formulování fiskální a rozpočtové politiky.
2. Utváření bilančních vztahů u základních ukazatelů státního rozpočtu a státního závěrečného účtu v celorepublikovém měřítku.
3. Stanovování zásad a principů tvorby státního rozpočtu včetně vyhodnocování realizace přijatých principů a projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie.
4. Zpracovávání návrhů, přístupů a východisek pro sestavení státního rozpočtu nebo státního závěrečného účtu. Tvorba rozpočtových výhledů.
5. Zpracovávání souhrnu státního závěrečného účtu za Českou republiku. Hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů a rozpočtů územních samosprávných celků.
6. Stanovování základních koncepčních a rozvojových směrů platebního a zúčtovacího systému realizace veřejných rozpočtů a jejich závěrečného zúčtování.
7. Stanovování rozvojových směrů řízení likvidity veřejných rozpočtů a správy státního dluhu.
8. Stanovování základních koncepčních a rozvojových směrů správy finančních aktiv a pasiv.
9. Koordinace finančních a rozpočtových vztahů České republiky k Evropské unii.
10. Tvorba koncepce financování resortu.
11. Zpracovávání zásad a metodiky rozpočtování jednotlivých kapitol, příprava ukazatelů kapitol státního rozpočtu.
12. Tvorba koncepcí dlouhodobého vývoje jednotlivých odvětví z hlediska možností bilance státního rozpočtu a dlouhodobé finanční a rozpočtové politiky státu.
13. Stanovování zásad a principů tvorby finančních částí operačních programů a programových dokumentů včetně vyhodnocování realizace přijatých principů finančních částí operačních programů a programových dokumentů a projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie případně z obdobných zdrojů.
14. Zpracovávání návrhů, přístupů a východisek pro sestavení finanční části operačních programů a programových dokumentů.
15. Tvorba koncepce cenové politiky České republiky.
16. Tvorba koncepce dlouhodobého vývoje účetnictví České republiky i s ohledem na mezinárodní předpisy v oblasti účetnictví.
17. Tvorba celostátní koncepce a strategie controllingových postupů ve veřejné správě, včetně controllingu územně samosprávných celků.
18. Tvorba celostátní koncepce a strategie rozvoje státní pokladny včetně transformace jejích postupů do finančního řízení a kontroly veřejných financí.
19. Tvorba celostátní politiky oceňování majetku s ohledem na mezinárodní předpisy v oblasti oceňování.
15. platová třída
1. Tvorba koncepce fiskální politiky státu a její transformace do ekonomických nástrojů státního rozpočtu.
DÍL 2. DANĚ, POPLATKY A JINÁ OBDOBNÁ PENĚŽITÁ PLNĚNÍ
8. platová třída
1. Zajišťování činnosti v rámci fáze daňového řízení nebo správy jednotlivého druhu daně, poplatku nebo jiného obdobného peněžitého plnění.
2. Zajišťování agendy převodů vybraných výnosů daní, poplatků nebo jiných obdobných peněžitých plnění do veřejných rozpočtů.
9. platová třída
1. Zajišťování agendy fází daňového řízení nebo správy více druhů daní, poplatků nebo jiných obdobných peněžitých plnění.
2. Zajišťování oceňování pro potřeby správy daní.
10. platová třída
1. Koordinace výkonu agendy fází daňového řízení nebo v rámci správy jednotlivého druhu daně, poplatku nebo jiného obdobného peněžitého plnění.
2. Komplexní výkon agendy při správě daní ve složitých případech správy daní.
11. platová třída
1. Koordinace a metodické usměrňování rozhodujících směrů výkonu správy daní, poplatků nebo jiných obdobných peněžitých plnění, zahrnující stanovení jednotných pravidel pro uplatňování pravomoci správců daně.
2. Komplexní výkon specializovaných činností správy daní u specifických subjektů vyznačujících se složitostí jednotlivých faktorů jako jsou případy s mezinárodním prvkem či komplikovaná daňová nebo správní řízení nebo případy vzájemně právně, ekonomicky a personálně propojených subjektů.
3. Analytické činnosti při vyhledávání a vyhodnocování komplikovaných ekonomických a právních vazeb u subjektů s majetkovou, personální nebo jinak propojenou činností.
12. platová třída
1. Realizace daňové politiky na úseku daní, poplatků nebo jiných obdobných peněžitých plnění anebo správních činností souvisejících s jejich správou s celostátní působností.
2. Koordinace daňové politiky na úseku daní, poplatků nebo jiných obdobných peněžitých plnění anebo správních činností souvisejících s jejich správou v rozsahu svěřené působnosti dle jednotlivých druhů daní s regionální působností.
3. Komplexní výkon specializovaných činností správy daní v obzvláště složitých případech s celostátní působností.
4. Provádění svodných analýz daní, poplatků nebo jiných obdobných peněžitých plnění pro koncepční a legislativní výstupy.
13. platová třída
1. Koordinace koncepcí v oblasti daňové politiky, správy daní, poplatků nebo jiných obdobných peněžitých plnění a potírání daňových úniků v rozsahu svěřené působnosti dle jednotlivých druhů daní s krajskou působností.
2. Koordinace koncepcí v oblasti daňové politiky, správy daní, poplatků nebo jiných obdobných peněžitých plnění a potírání daňových úniků v rámci celé soustavy daní s regionální působností.
3. Koordinace výkonu správy daní, poplatků nebo jiných obdobných peněžitých plnění s celostátní působností.
4. Stanovování jednotných metodických zásad na úseku daní, poplatků nebo jiných obdobných peněžitých plnění s celostátní působností.
14. platová třída
1. Tvorba strategie realizace politiky daní, poplatků nebo jiných obdobných peněžitých plnění.
2. Komplexní zajišťování návrhů věcného řešení na úseku daní, poplatků nebo jiných obdobných peněžitých plnění se zásadními dopady rozpočtovými, ekonomickými a sociálními.
3. Tvorba návrhů dalšího rozvoje soustavy daní, poplatků nebo jiných obdobných peněžitých plnění nebo dalšího rozvoje organizace, řízení a kontroly správy daní, poplatků nebo jiných obdobných peněžitých plnění.
15. platová třída
1. Tvorba koncepce fiskální politiky státu a její transformace do ekonomických nástrojů státního rozpočtu.
DÍL 3. AUDIT
10. platová třída
1. Provádění analytických a jiných systémových činností v oblasti finanční kontroly, auditu zahraničních prostředků nebo přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí podle rámcových postupů.
2. Komplexní provádění nezávislého a objektivního přezkoumávání a vyhodnocování operací a vnitřního kontrolního systému, zpracovávání návrhů na zdokonalování kvality vnitřního kontrolního systému, na předcházení nebo zmírňování rizik a opatření k nápravě zjištěných nedostatků (dále jen "interní audit") ve správním úřadu s menší pravděpodobností výskytu nepřiměřených rizik při hospodaření s veřejnými prostředky včetně přípravných a analytických činností.
3. Provádění dílčích činností pro výkon interního auditu správního úřadu s územní působností s rozsáhlým vnitřním členěním na další organizační celky nebo správních úřadů s vyšší pravděpodobností výskytu nepřiměřených rizik při hospodaření s veřejnými prostředky nebo výkon jednotlivých typů interního auditu v těchto úřadech.
11. platová třída
1. Komplexní výkon interního auditu správního úřadu s územní působností s rozsáhlým vnitřním členěním na další organizační celky nebo správního úřadu s územní působností s vyšší pravděpodobností výskytu nepřiměřených rizik při hospodaření s veřejnými prostředky.
2. Provádění dílčích a analytických činností pro výkon interního auditu správního úřadu s celostátní působností nebo výkon jednotlivých typů interního auditu v těchto úřadech.
3. Provádění analytických, metodických a jiných systémových činností v oblasti finanční kontroly, auditu zahraničních prostředků nebo přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.
4. Provádění dílčích analytických činností při výkonu auditu operačních programů pro čerpání prostředků z fondů Evropské unie.
12. platová třída
1. Výkon metodických a jiných systémových specializovaných činností v oblasti finanční kontroly, auditu zahraničních prostředků nebo přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.
2. Stanovování celostátních zásad a principů pro výkon dozoru nad přezkoumáváním hospodaření územních samosprávných celků.
3. Komplexní výkon interního auditu hlavních oblastí činnosti správních úřadů s celostátní působností nebo vyhodnocování výsledků interního auditu v těchto úřadech.
4. Provádění dílčích analytických činností pro výkon interního auditu ministerstva nebo výkon jednotlivých typů interního auditu v těchto úřadech.
5. Tvorba celostátních plánů, postupů a pravidel pro výkon finanční kontroly, auditu zahraničních prostředků nebo přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.
6. Zajišťování aktivit lokálních kontaktních bodů sítě AFCOS týkající se hlášení nesrovnalostí detekovaných v rámci implementace evropských fondů.
7. Provádění auditů prostředků poskytovaných z fondů Evropské unie.
13. platová třída
1. Celostátní koordinace a metodické usměrňování systému finanční kontroly, auditu zahraničních prostředků nebo přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí ve veřejné správě jako celku. Navrhování celostátních systémových opatření na úseku finanční kontroly, auditu zahraničních prostředků nebo přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.
2. Komplexní vyhodnocování výsledků finančních kontrol, auditů zahraničních prostředků nebo přezkumů hospodaření provedených ve veřejné správě jako celku.
3. Komplexní výkon interního auditu oborů hlavní činnosti ministerstva nebo vyhodnocování výsledků tohoto interního auditu.
4. Stanovování hlavních směrů rozvoje a metodické usměrňování interního auditu ústředního správního úřadu.
5. Celostátní koordinace a metodické usměrňování aktivit lokálních kontaktních bodů sítě AFCOS týkající se hlášení nesrovnalostí detekovaných v rámci implementace evropských fondů.
6. Tvorba zásad a principů koordinace finanční kontroly a auditu prostředků Evropské unie a ze zahraničí.
7. Provádění auditu řídícího a kontrolního systému operačního programu včetně vypracování zpráv a stanovisek pro orgány Evropské unie.
8. Metodické usměrňování auditů a auditních subjektů zapojených do realizace operačních programů a zajišťování provádění auditů k ověření účinného fungování řídícího a kontrolního systému realizace podpory z fondů Evropské unie.
14. platová třída
1. Tvorba koncepce a metodické usměrňování systému finanční kontroly, auditu zahraničních prostředků nebo systému přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí v celé veřejné správě České republiky jako celku.
2. Koncepční a metodologická činnost v oblasti identifikace, evidence a hlášení nesrovnalostí, včetně koordinace aktivit lokálních kontaktních bodů AFCOS a komunikace za Českou republiku s Evropským úřadem pro boj proti podvodům OLAF.
15. platová třída
1. Vytváření jednotného systému ochrany finančních zájmů zemí Evropské unie.
DÍL 4. HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM STÁTU A JEHO PRIVATIZACE
9. platová třída
1. Metodické usměrňování organizačních složek státu a státních organizací na úseku správy majetku státu.
10. platová třída
1. Komplexní zajišťování odborných činností v procesu změny formy vlastnictví majetku státu včetně tvorby metodiky dané agendy.
2. Zajišťování právně složitých forem nabývání, pronájmu, zastavování a prodeje majetku a jiných forem dispozice.
11. platová třída
1. Hospodaření a nakládání s vybranými věcmi, majetkovými právy a jinými majetkovými hodnotami v rozsahu stanoveném právním předpisem.
2. Provádění systémových specializovaných činností v oblasti programového financování a obnovy majetku z prostředků státního rozpočtu.
3. Koordinace postupu a metodické usměrňování procesu změny formy vlastnictví majetku státu.
4. Zajišťování specializovaných odborných právních činností v oblasti majetkové, majetkoprávní a restituční.
12. platová třída
1. Celostátní koordinace a metodické usměrňování kontroly hospodaření s majetkem státu.
2. Zpracovávání obecných metodických postupů ministerstva v oblasti hospodaření s majetkem státu a zpracovávání analytických a metodických materiálů v oblasti majetkové, majetkoprávní a restituční.
3. Stanovování hlavních směrů rozvoje, koordinace a metodické usměrňování programového pořizování a obnovy majetku z prostředků státního rozpočtu, stanovování postupů a standardů pro posuzování a vyhodnocování potřeb, využívání vstupů a stanovování technickoekonomických podmínek.
4. Celostátní poradenská činnost v oblasti restitucí a vyrovnání (vydání) majetkových podílů z transformace zemědělských družstev.
5. Komplexní výkon činností spojených s tvorbou projektů změny formy vlastnictví majetku, analýzou a odborným posouzením souhrnu ekonomických a právních údajů.
6. Celostátní koordinace a metodické usměrňování financování privatizačních závazků státu.
13. platová třída
1. Celostátní koordinace a metodické usměrňování jednotného výkonu vlastnického práva státu.
2. Tvorba kontrolní politiky státu na úseku hospodaření s majetkem státu.
3. Tvorba koncepce programového pořizování a obnovy majetku z prostředků státního rozpočtu a financování investic ministerstev a ústředních správních úřadů s rozsáhlým vnitřním členěním a dalšími vazbami na jiné celostátní nebo mezinárodní systémy.
4. Tvorba koncepce změn forem vlastnictví majetku státu ve vazbě na záměry příslušného ministerstva, které plní zakladatelskou funkci, se zřetelem na povahu majetku státu a majetkových účastí státu na podnikání jiných osob.
5. Stanovování celostátních zásadních změn forem vlastnictví majetku státu.
6. Tvorba koncepce celostátního řešení finančních závazků státu vzniklých při privatizaci majetku státu.
14. platová třída
1. Tvorba koncepce finanční politiky státu v oblasti hospodaření s majetkem státu.
2. Tvorba koncepce zásadních programů změn forem vlastnictví majetku státu.
15. platová třída
1. Tvorba koncepce politiky pohybu kapitálu a plateb v oblasti ochrany zahraničních investic.
DÍL 5. FINANČNÍ A EKONOMICKÁ SPOLUPRÁCE SE ZAHRANIČÍM
12. platová třída
1. Podpora řízení projektů zahraniční pomoci nebo pomoci poskytované Českou republikou do zahraničí v mezisektorovém průřezu i v rámci jednotlivých sektorů.
2. Podpora řízení projektů zahraniční rozvojové spolupráce a finanční pomoci České republiky jiným zemím.
3. Zpracovávání celostátně závazných metodik a postupů ve správě a likvidaci zahraničních pohledávek.
13. platová třída
1. Celostátní metodické usměrňování a koordinace využívání prostředků Evropské unie, finančních prostředků zemí EFTA a prostředků zahraniční rozvojové spolupráce a finanční pomoci České republiky jiným zemím.
2. Zpracovávání návrhů celostátních programů, projektů a priorit zahraniční rozvojové spolupráce a finanční pomoci České republiky jiným zemím, tvorba celostátních pravidel pro využívání těchto prostředků včetně pravidel finančního řízení projektů, vyhodnocování a kontroly jejich využívání.
3. Tvorba celostátní koncepce správy a likvidace zahraničních pohledávek.
14. platová třída
1. Tvorba programů vývoje využívání zahraniční pomoci Českou republikou v meziresortním a sektorovém průřezu.
2. Tvorba koncepce finanční a ekonomické spolupráce se zahraničím.
3. Tvorba koncepce ochrany zahraničních investic.
4. Tvorba celostátní koncepce rozpočtových vztahů k rozpočtu Evropské unie.
15. platová třída
1. Tvorba celostátní koncepce kohezní politiky. Stanovování rozvojových oblastí a cílů kohezní politiky realizovaných z prostředků Evropské unie nebo z jiných zahraničních zdrojů. Koordinace tvorby národních rozvojových dokumentů s orgány Evropské unie, tvorba soustavy operačních nebo dotačních programů a koncepce systému čerpání prostředků z Evropské unie nebo z jiných zahraničních zdrojů včetně jejich harmonizace a koordinace s mezinárodními a nadnárodními systémy.
DÍL 6. LOTERIE A JINÉ PODOBNÉ HRY
8. platová třída
1. Zajišťování agendy v oblasti správy loterií a jiných podobných her.
9. platová třída
1. Výkon státního dozoru nad provozováním loterií a jiných podobných her.
10. platová třída
1. Zpracovávání metodických návodů a dalších metodických materiálů v oboru loterií a jiných podobných her pro ostatní povolující orgány a orgány vykonávající státní dozor.
2. Koordinace výkonu státního dozoru nad provozováním loterií a jiných podobných her.
12. platová třída
1. Koordinace a metodické usměrňování státního dozoru na úseku loterií a jiných podobných her ve vztahu k územním finančním orgánům a obcím vykonávajícím státní dozor.
2. Analytická činnost v oblasti provozování loterií a jiných podobných her a v oblasti výkonu státního dozoru nad sázkovými hrami a loteriemi.
13. platová třída
1. Tvorba celostátní koncepce v oblasti loterií a jiných podobných her.
DÍL 7. FINANČNÍ TRH
8. platová třída
1. Zajišťování analýz informací o finančním trhu podle stanovených postupů.
9. platová třída
1. Aplikace právních předpisů při přípravě metodických podkladů v oblasti finančních trhů.
10. platová třída
1. Metodické činnosti v oblasti finančních trhů.
11. platová třída
1. Koordinace metodické činnosti v oblasti finančních trhů mezi jednotlivými subjekty.
12. platová třída
1. Celostátní koordinace a zajišťování komplexní agendy při výplatě a vracení státního příspěvku na finančním trhu.
2. Provádění systémových činností spojených s tvorbou politiky finančních trhů. Koordinace tvorby analytických a metodických materiálů.
13. platová třída
1. Celostátní koordinace a usměrňování oblasti finančních služeb nebo oblasti státního příspěvku na finančním trhu.
2 Posuzování a navrhování změn v právních předpisech ve vztahu k finančnímu trhu.
3. Zpracovávání analýz finančních trhů při utváření koncepce politiky finančního trhu.
14. platová třída
1. Tvorba koncepce rozvoje finančních služeb.
2. Tvorba koncepce finančního trhu a její sbližování s mezinárodními normami. Systémová koordinace finančního trhu s mezinárodními a nadnárodními systémy.
3. Zpracovávání návrhů dalšího rozvoje finančního trhu a vyhodnocování významných legislativních, kompetenčních a jiných změn v oblasti finančního trhu.
15. platová třída
1. Tvorba koncepce politiky finančního trhu.
DÍL 8. EKONOMICKÁ OCHRANA STÁTU
12. platová třída
1. Analytické činnosti při vyhledávání, vyhodnocování a syntéze komplikovaných ekonomických a právních vazeb, například ve finančních institucích.
2. Hodnocení subvencí poskytnutých na dovážené výrobky včetně inspekce nad dovozci a výrobci a poradenské a konzultační činnosti v orgánech Evropské unie pro ochranu před subvencovanými dovozy.
13. platová třída
1. Vyhledávání, vyhodnocování a syntéza komplikovaných ekonomických a právních vazeb ve věcech zamezení legalizace výnosů z trestné činnosti. Analýza komplexu mezinárodních vazeb a aspektů problematiky boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.
2. Koordinace řešení nejsložitějších případů, například mezinárodních případů boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.
3. Tvorba koncepce vztahů k mezinárodním organizacím a orgánům Evropské unie v oblasti boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti.
4. Hodnocení účinků subvencovaných dovozů na ekonomiku České republiky a Evropské unie a navrhování opatření k ochraně hospodářského prostoru Evropské unie před subvencovanými dovozy.
5. Koordinace realizace přijatých opatření přijatých na úrovni Evropské unie k ochraně před subvencovanými dovozy v součinnosti s celními orgány.
14. platová třída
1. Tvorba koncepce boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a řešení nejsložitějších, například mezinárodních úkolů při vyhledávání, vyhodnocování a syntéze komplikovaných ekonomických a právních vazeb v rámci boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.
2. Tvorba koncepce státní politiky ochrany před subvencovanými dovozy.
3. Tvorba koncepce hospodářských vztahů České republiky v rámci Evropské unie.
DÍL 9. PRŮMYSLOVÉ VLASTNICTVÍ
10. platová třída
1. Komplexní správa poplatků za řízení ve věcech průmyslových práv ve vazbě na zahraničí a podle mezinárodních dohod.
12. platová třída
1. Komplexní správa a zpřístupňování celosvětových informací o stavu průmyslových práv.
2. Metodické usměrňování ekonomických vztahů se zahraničím v oblasti průmyslového vlastnictví.
3. Odborná expertiza zápisné způsobilosti, celosvětové novosti, vynálezecké činnosti, průmyslové využitelnosti, individuální povahy nebo shodnosti technického řešení, vzhledu výrobku a označení, například v oborech chemie, lékařství, biotechnologie, mechanika, stavebnictví, doprava.
13. platová třída
1. Celostátní koordinace a metodické usměrňování ochrany průmyslových práv.
2. Koordinace tvorby systému utváření a zpřístupňování celosvětových informací o stavu průmyslových práv.
3. Tvorba koncepce ekonomických vztahů se zahraničím v oblasti průmyslového vlastnictví.
4. Komplexní vyhodnocování nejnáročnějších expertizních činností ve věcech ochrany průmyslových práv na nejvyšší úrovni současného poznání vědy a techniky, například vyhodnocování celosvětové novosti řešení přihlášených k ochraně patentem, a to v nejnáročnějších oborech (lékařství, biotechnologie, chemie).
5. Rozhodování ve sporných řízeních po udělení právní ochrany na technická řešení a označení.
14. platová třída
1. Tvorba koncepce ochrany průmyslového vlastnictví České republiky.
DÍL 10. ZAHRANIČNÍ VZTAHY
6. platová třída
1. Výkon depozitářských funkcí České republiky.
2. Shromažďování a příprava podkladů pro vydání rozhodnutí v konzulárních a vízových záležitostech včetně jejich ověřování a došetřování na konzulárních odděleních zastupitelských úřadů České republiky v zahraničí.
7. platová třída
1. Sjednávání bezcelních dovozů pro diplomatické mise, konzulární úřady a mezinárodní organizace.
2. Výkon agendy cestovních dokladů na konzulárních odděleních zastupitelských úřadů České republiky v zahraničí.
3. Výkon agendy krátkodobých víz na konzulárních odděleních zastupitelských úřadů České republiky v zahraničí.
4. Posuzování podkladů pro výkon matriční a státoobčanské agendy a poskytování pomoci v nouzi na konzulárních odděleních zastupitelských úřadů České republiky v zahraničí.
5. Zajišťování vidimace a legalizace dokladů a úředních listin a úkonů spojených s vyšším ověřením listin na konzulárních odděleních zastupitelských úřadů České republiky v zahraničí.
8. platová třída
1. Zpracovávání odborných podkladů pro sjednávání mezinárodních smluv a vyhotovování ratifikačních listin a přístupu k nim.
2. Výkon agendy dlouhodobých víz a povolení pobytu na konzulárních odděleních zastupitelských úřadů České republiky v zahraničí.
3. Komplexní výkon agendy cestovních dokladů na konzulárních odděleních zastupitelských úřadů České republiky v zahraničí.
4. Koordinace souhrnné agendy kontaktního místa veřejné správy včetně vyřizování nestandardních požadavků na výdej ověřených výstupů z informačních systémů veřejné správy nebo jejich částí včetně určování postupů při jejich vyřizování v zahraničí.
9. platová třída
1. Zajišťování vystavování diplomatických a služebních pasů, náhradních cestovních dokladů a dalších úředních dokladů včetně jejich změn na konzulárních odděleních zastupitelských úřadů České republiky v zahraničí.
2. Zpracovávání dílčích informací a podkladů o jiném státu či skupině států.
3. Zajišťování povolení přeletů a přistání cizích státních letadel přes území České republiky, zajišťování povolení přeletů a přistání našich státních letadel při letech do zahraničí.
4. Samostatné rozhodování o poskytování pomoci českým občanům, kteří se v zahraničí ocitli v nouzi, na konzulárních odděleních zastupitelských úřadů České republiky zahraničí.
5. Zajišťování komplexního výkonu agendy vyššího ověřování listin na Ministerstvu zahraničních věcí.
6. Zajišťování ekonomické, technické, provozní a majetkové správy zastupitelských úřadů České republiky.
7. Zajišťování výkonu volebního práva občanů České republiky v zahraničí.
10. platová třída
1. Poradenská, konzultační a informační činnost v konzulární oblasti poskytovaná i v cizím jazyce.
2. Zajišťování vztahů České republiky s jiným státem nebo skupinou států v oblasti ekonomické, kulturní, vědecké, vzdělávací a zdravotní spolupráce a konzulární činnosti.
3. Koordinace dvoustranných a mnohostranných styků v jednotlivých oborech.
4. Systematické vyhodnocování a odborné zpracovávání informací o jiném státu či skupině států, spolupráce se zastupitelskými úřady jiných států, napomáhání rozvoji styků zastupitelských úřadů s českými orgány, politické zajišťování stykových akcí oficiálních představitelů České republiky s představiteli jiného státu či skupiny států.
5. Zajišťování agendy žádostí o agrément pro nově jmenované velvyslance cizích zemí a agendy jmenování nových velvyslanců České republiky včetně zajišťování příjezdů a odjezdů cizích velvyslanců, předávání jejich pověřovacích listin, protokolárních návštěv při nástupu a ukončení jejich diplomatické mise a zajišťování vyhotovení pověřovacích a odvolacích listin, kabinetních listů, konzulských patentů pro představitele České republiky v zahraničí, exequatur pro konzuly akreditované v České republice.
6. Zajišťování agendy akreditací vojenských a leteckých přidělenců České republiky v zahraničí a vojenských a leteckých přidělenců cizích zemí v České republice.
7. Zajišťování agendy protokolárních záležitostí jednotlivých zemí a registrací členů diplomatických misí a úřadů.
8. Příprava obchodních jednání se zahraničními partnery, sledování obchodní situace v relaci a vypracovávání návrhů opatření v obchodní oblasti.
9. Zajišťování matriční a státoobčanské agendy na konzulárních odděleních zastupitelských úřadů České republiky v zahraničí.
10. Koordinace a komplexní zajišťování ekonomické, technické, provozní, majetkové a organizační správy zastupitelských úřadů České republiky.
11. Poradenská, konzultační a informační činnost v oblasti vyššího ověřování listin v rámci konzulárních činností v cizím jazyce.
11. platová třída
1. Samostatná realizace koncepce zahraniční politiky České republiky k jinému státu či skupině států, koordinace přípravy podkladových materiálů o jiném státu či skupině států a jejich aprobace.
2. Řešení konzulárních případů, poskytování pomoci českým občanům a zajišťování konzulárních funkcí, vyplývajících z Vídeňské úmluvy o konzulárních stycích.
3. Analytická a realizační činnost v jednotlivých oblastech vztahů České republiky s jiným státem nebo skupinou států, vyhodnocování politických aspektů ekonomického vývoje, environmentální, kulturní, vědecké, vzdělávací, sociální, zdravotnické, bezpečnostní a konzulární politiky státu, zajišťování realizace dvoustranných smluvních dokumentů.
4. Příprava uzavírání mezinárodních smluv, příprava plných mocí, ratifikačních listin a listin o přístupu k mezinárodním smlouvám.
5. Samostatné metodické usměrňování zastupitelských úřadů v otázkách kulturních a školských styků v rámci dané relace a v dalších otázkách vztahů České republiky k ostatním státům.
6. Samostatné zajišťování agendy vztahů s krajanskými a nevládními organizacemi v jiném státě nebo na teritoriu skupiny jiných států.
7. Příprava a zajišťování projektů mezinárodních vládních organizací.
8. Provádění obchodních analýz a vytváření podmínek a předpokladů pro posuzování exportních zájmů České republiky na zahraničních trzích včetně zajišťování obchodních vztahů České republiky k jinému státu i skupině států.
9. Samostatné metodické usměrňování konzulárních úřadů, vedených honorárními konzulárními úředníky.
10. Rozhodování o žádostech o udělení krátkodobých víz.
11. Komplexní koordinace ekonomické, personální, technické, provozní, majetkové, bezpečnostní a organizační správy zastupitelského úřadu České republiky.
12. Tvorba a realizace koncepce zahraniční politiky České republiky v oblasti veřejné diplomacie včetně koordinace prezentace České republiky v zahraničí.
13. Ochrana zájmů České republiky při správě majetku České republiky v zahraničí.
14. Zajišťování agendy posuzování a vydávání potvrzení o příslušnosti ke krajanské komunitě.
15. Samostatná realizace koncepce vnějších ekonomických vztahů České republiky včetně koncepce podpory exportu.
16. Analytická, poradenská a konzultační činnost ve vztahu k jednotlivým vnitrostátním hospodářským subjektům a uskupením v rámci podpory exportu.
12. platová třída
1. Zajišťování diplomatických vztahů a prosazování zájmů České republiky vůči jinému státu či skupině států, příslušným mezinárodním vládním organizacím a mezinárodním orgánům včetně koordinace přípravy podkladů a stanovisek a zajišťování vnitrostátních předpokladů pro spolupráci.
2. Stanovování základních směrů a způsobů řešení konzulárních případů.
3. Koncipování a koordinace postupu České republiky při poskytování zahraniční humanitární pomoci.
4. Analytická, poradenská a konzultační činnost o právních řádech cizích států.
5. Analytická, poradenská a konzultační činnost v oboru konzulární služby (vízový, poplatkový, legalizační, teritoriálně-konzulární, honorární konzuláty) na konzulárních odděleních zastupitelských úřadů České republiky.
6. Ochrana zájmů českých občanů v zahraničí a zajišťování jejich právního zastoupení před soudy i jinými orgány cizího státu v zahraničí.
7. Zajišťování realizace mezinárodního práva veřejného a práva Evropské unie ve vztazích České republiky k jiným státům a mezinárodním orgánům a organizacím.
8. Koordinační, analytická a posudková činnost v oblasti ekonomického, politického, sociálního, zdravotního, bezpečnostního, environmentálního, kulturního, výzkumného a vzdělávacího vývoje nebo jiných společenských oblastí ve vztahu České republiky k jiným státům a mezinárodním orgánům a organizacím.
9. Zajišťování rozvoje komplexu kulturních, školských, vědeckých a zdravotnických styků České republiky se zahraničím a v rámci Evropské unie.
10. Tvorba koncepce oblasti vládních stipendijních míst v rámci rozvojové pomoci České republiky.
11. Sledování a vyhodnocování aktuálního vývoje v relaci a zajišťování operativní odezvy České republiky.
12. Samostatné zpracovávání a vydávání pravidel jednotné diplomatické protokolární praxe.
13. Analytická, poradenská a konzultační činnosti v oblasti agendy diplomatických výsad a imunit.
14. Tvorba koncepce a koordinace mezinárodní spolupráce resortu, kraje nebo hlavního města Prahy a jeho působení v rámci Evropské unie.
15. Příprava a sjednávání mezinárodních smluv a přístupů k nim včetně smluv v rámci Evropské unie. Příprava právních předpisů Evropské unie.
16. Koordinace plnění závazků vyplývajících z mezinárodních smluv a z členství v mezinárodních organizacích a v Evropské unii v rámci jednoho resortu.
17. Analytická, poradenská a konzultační činnost v oblasti mezinárodního práva ozbrojených konfliktů.
18. Komplexní koordinace a metodické usměrňování finančního, personálního, technického, provozního, bezpečnostního a organizačního rozvoje správy zastupitelského úřadu České republiky.
19. Zajišťování hospodářských vztahů České republiky v rámci dimenze ekonomické diplomacie vůči jinému státu či skupině států, státním hospodářským uskupením, příslušným mezinárodním hospodářským organizacím a mezinárodním orgánům včetně koordinace přípravy podkladů a stanovisek a zajišťování vnitrostátních předpokladů a požadavků pro spolupráci.
20. Koordinace realizace dvoustranné i mnohostranné zahraniční rozvojové spolupráce.
21. Koordinace realizace koncepce vnějších ekonomických vztahů České republiky včetně koncepce podpory exportu.
22. Koordinace analytické, poradenské a konzultační činnosti ve vztahu k jednotlivým vnitrostátním hospodářským subjektům a uskupením v rámci podpory exportu.
23. Zastupování zájmů České republiky v orgánech Evropské Unie a s tím související koordinační, analytická a posudková činnost.
24. Analytická, poradenská a konzultační činnost v oblasti zahraniční politiky a její koordinace ve vztahu k vnitrostátním subjektům.
25. Analytická, poradenská a koordinační činnost v oblasti rozvoje lidských práv, podpory demokracie a transformace ve vztahu k zahraničí.
13. platová třída
1. Koordinace diplomatických vztahů České republiky s jiným státem, skupinou států nebo s mezinárodními orgány a organizacemi v oblasti politické, ekonomické, bezpečnostní, konzulární, kulturní, vědecké, školské, sociální a zdravotnické politiky státu a statistiky a krajanských a nevládních vztahů včetně jejich vyhodnocování a realizace dvoustranných a mnohostranných smluvních dokumentů a prosazování zájmů České republiky na mezinárodní úrovni.
2. Tvorba zásad a koordinace zajišťování diplomatického protokolu České republiky.
3. Koordinace a metodické usměrňování konzulárních vztahů České republiky.
4. Koordinace a usměrňování realizace vízové politiky České republiky včetně posuzování a vyhodnocování zahraničněpolitických a bezpečnostních zájmů České republiky.
5. Koordinace a analýza vztahů České republiky s jiným státem či skupinou států, vymezování politického rámce rozvoje smluvní základny těchto vztahů, sledování provádění mezinárodních smluv v relaci, reagování České republiky na nestandardní události a jevy v mezinárodní politice (ozbrojené konflikty, eskalace napětí, závažné finančně-hospodářské krizové jevy), koordinace vztahů s mezinárodními regionálními politickými, bezpečnostními nebo hospodářskými uskupeními.
6. Koordinace sjednávání a vnitrostátního projednávání mezinárodních smluv včetně smluv v rámci Evropské unie, sjednocování mezinárodní smluvní praxe České republiky.
7. Koordinace a analýza komplexů ekonomických, kulturních, školských, vědeckých a zdravotnických styků a krajanských a nevládních vztahů České republiky se zahraničím včetně meziresortního metodického usměrňování.
8. Koordinace uplatnění mezinárodního práva veřejného ve vztazích České republiky k jiným státům a mezinárodním organizacím a k Evropské unii (výsady a imunity, sukcese do smluv), negociační činnost v oboru mezinárodního práva a mezinárodních smluv se zahraničními partnery a s Evropskou unií.
9. Koncepční a metodické usměrňování činnosti zastupitelských úřadů a jejich jednotlivých úseků, zodpovědných za vztahy s mezinárodními organizacemi, koncepce politického zajišťování stykových akcí s představiteli mezinárodních vládních organizací.
10. Stanovování zahraničněpolitické orientace České republiky v jednotlivých oborech.
11. Tvorba koncepce sjednávání mezinárodních smluv (prezidentských, vládních, resortních) včetně smluv v rámci Evropské unie a příprava jejich sjednávání, vnitrostátního projednávání a ukončování jejich platnosti.
12. Koordinace ochrany zájmů státu a zastupování státu v soudních a kvazisoudních řízeních před orgány mezinárodních vládních organizací a orgány Evropské unie a koordinace opatření k provádění rozhodnutí těchto orgánů.
13. Koordinace postupu všech ministerstev a ostatních ústředních správních orgánů při plnění závazků vyplývajících z mezinárodních smluv a smluv v rámci Evropské unie nebo z členství v mezinárodních organizacích.
14. Koordinace ochrany zahraničněpolitických zájmů České republiky při provádění licenční politiky vývozu vojenského materiálu, materiálu dvojího užití a dalšího materiálu jehož vývoz je upraven zvláštními předpisy.
15. Metodické usměrňování zahraniční rozvojové spolupráce České republiky.
16. Metodické usměrňování koncepce vnějších ekonomických vztahů České republiky včetně koncepce podpory exportu.
17. Koordinace zastupování zájmů České republiky v orgánech Evropské Unie a s tím související koordinační, analytická a posudková činnost.
18. Tvorba koncepce vysílání civilních expertů do mezinárodních organizací a civilních misí.
19. Koordinace zahraniční bezpečnostní politiky ve vztahu k vnitrostátním subjektům.
20. Koordinace a metodické usměrňování transformační politiky České republiky ve vztahu k zahraničí.
14. platová třída
1. Tvorba a realizace zahraničněpolitické orientace České republiky pro státy daného teritoria nebo v přijímacích státech.
2. Tvorba koncepce obecného uplatnění práva mezinárodních smluv a smluv v rámci Evropské unie včetně stanovování zásad jejich sjednávání, dodržování a ukončování jejich platnosti.
3. Formulace právních aspektů zahraniční politiky České republiky a ostatních právních vztahů s mezinárodním prvkem, posuzování souladu politických cílů a přijímaných opatření s mezinárodněprávními závazky České republiky.
4. Tvorba koncepce konzulární a vízové politiky České republiky.
5. Tvorba koncepce zahraniční bezpečnostní politiky České republiky a prognózy vnitropolitického vývoje, zahraniční a bezpečnostní politiky jiného státu či skupin států nebo mezinárodních organizací.
6. Tvorba komplexní koncepce komunikační strategie České republiky nebo vývoje kulturních, školských, vědeckých a zdravotnických styků a krajanských a nevládních vztahů České republiky se zahraničím v souladu s cíli zahraniční politiky.
7. Tvorba koncepce zahraniční nebo evropské politiky České republiky v oblasti členství a působení v mezinárodních vládních organizacích a orgánech nebo vůči institucím Evropské unie.
8. Tvorba koncepce vnějších ekonomických vztahů České republiky včetně podpory exportu.
9. Stanovování zahraničněpolitické enviromentální orientace České republiky.
10. Tvorba koncepce ochrany zájmů státu a zastupování státu v soudních a kvazisoudních řízeních před orgány mezinárodních vládních organizací a orgány Evropské unie včetně tvorby koncepce opatření k provádění rozhodnutí těchto orgánů. Zastupování státu před Soudním dvorem Evropské unie a podobnými mezinárodními soudními orgány.
11. Tvorba mezinárodních systémů v ucelených oborech, například sociálním, ekonomickém, bezpečnostním nebo právním včetně jejich koncipování a formulace a koordinace jejich uplatnění v národních systémech.
12. Tvorba koncepce rozvoje vnitřního trhu Evropské unie a hospodářské a měnové unie v rámci Evropské unie.
13. Tvorba koncepce ochrany zahraničněpolitických zájmů České republiky.
14. Tvorba koncepce ochrany zahraničněpolitických zájmů České republiky při provádění licenční politiky vývozu vojenského materiálu, materiálu dvojího užití a dalšího materiálu, jehož vývoz je upraven zvláštními předpisy.
15. Tvorba koncepce politiky České republiky v oblasti rozvoje lidských práv, podpory demokracie a transformace ve vztahu k zahraničí.
15. platová třída
1. Tvorba koncepce zahraniční politiky České republiky nebo koncepce politiky České republiky vůči Evropské unii.
DÍL 11. ŠKOLSTVÍ, VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ
9. platová třída
1. Samostatné provádění kontrol a dohledu nad efektivním využíváním finančních prostředků ve školách a školských zařízeních a nad dodržováním norem a postupů včetně návrhů na odstranění nedostatků.
2. Příprava dílčích systémových opatření na úseku výkonu správy ve školství, například zřizování, slučování škol a školských zařízení.
3. Zajišťování agendy akreditací vzdělávacích institucí a vzdělávacích nebo studijních programů.
10. platová třída
1. Komplexní zajišťování agendy tvorby školského rejstříku nebo sdružené databáze studentů akreditovaných studijních programů a účastníků programů celoživotního vzdělávání vysokých škol a registru docentů a profesorů vysokých škol v působnosti ministerstva.
2. Posuzování žádostí o akreditaci vzdělávacích institucí nebo vzdělávacích nebo studijních programů.
3. Výkon kontroly dodržování právních předpisů, které se vztahují k poskytování vzdělání a školských služeb.
11. platová třída
1. Celostátní koordinace výkonu správy školského rejstříku nebo sdružené databáze studentů akreditovaných studijních programů a účastníků programů celoživotního vzdělávání vysokých škol a registru docentů a profesorů vysokých škol.
2. Provádění analýz, konzultační a metodická činnost v jednotlivých oblastech vzdělávací soustavy nebo celoživotního vzdělávání v návaznosti na kompetence ministerstva.
3. Výkon státní správy na úseku akreditací vzdělávacích institucí nebo vzdělávacích nebo studijních programů.
4. Posuzování zahraničního vzdělání pro účely jeho uznání v České republice.
5. Uznávání dokladů zahraničního vzdělávání.
6. Posuzování a uznávání odborných kvalifikací.
7. Koordinace kontroly dodržování právních předpisů, které se vztahují k poskytování vzdělávání a školských služeb.
12. platová třída
1. Tvorba metodiky posuzování zahraničního vzdělání pro účely jeho uznání v České republice a posuzování postavení studia občanů České republiky na zahraničních školách.
2. Tvorba metodických postupů pro řešení specifických celospolečenských problémů v jednotlivých oblastech vzdělávací soustavy pro školy a školská zařízení, například talentované mládeže, drogové závislosti, kriminality, nezaměstnanosti, diskriminace mladistvých a dětí.
3. Analýza a posuzování úrovně kvality vysokoškolského vzdělávání, všech typů projektů, dlouhodobých záměrů a studijních programů vysokých škol a programů v oblasti celoživotního vzdělávání včetně procesu akreditace.
4. Metodické, koordinační a rozborové činnosti ústředního orgánu v oblasti správy školského rejstříku všech zřizovatelů nebo sdružené databáze studentů akreditovaných studijních programů a účastníků programů celoživotního vzdělávání vysokých škol a registru docentů a profesorů vysokých škol.
5. Celostátní metodické usměrňování tvorby a používání pedagogické dokumentace.
6. Tvorba zásad a metodiky zřizování soukromých vysokých škol.
7. Stanovování zásad pro udělování akreditací vzdělávacích institucí nebo vzdělávacích nebo studijních programů.
8. Celostátní koordinace a metodické usměrňování uznávacích programů pro uznávání odborných kvalifikací.
9. Hodnocení efektivnosti vzdělávací soustavy České republiky, získávání a analyzování informací o vzdělávání dětí, žáků a studentů, o činnosti škol a školských zařízení, zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání včetně zjišťování a hodnocení náplní školního vzdělávacího programu a jeho souladu s právními předpisy a rámcovým vzdělávacím programem.
10. Tvorba zásad a metodiky habilitačních řízení včetně řízení ke jmenování profesorem.
11. Celostátní koordinace a metodické usměrňování autorizace a uznávání výsledků dalšího vzdělávání.
13. platová třída
1. Tvorba celostátních zásad finančního zabezpečení studia občanů České republiky na zahraničních vysokých školách a studia cizinců na veřejných vysokých školách v České republice.
2. Tvorba zásad a úprava podmínek vzdělávání cizinců ve školách v České republice.
3. Celostátní koordinace školského rejstříku nebo sdružené databáze studentů akreditovaných studijních programů a účastníků programů celoživotního vzdělávání vysokých škol a registru docentů a profesorů vysokých škol.
4. Tvorba celostátní koncepce vzdělávání pedagogických pracovníků.
5. Stanovení zásad a metodiky pro hodnocení kvality vysokoškolského vzdělávání a pro zřizování vysokých škol.
6. Celostátní metodické usměrňování organizace výchovně vzdělávací činnosti pro školy a školská zařízení vzdělávací soustavy.
7. Celostátní koordinace a metodické usměrňování územních orgánů státní správy a samosprávy ve školství a tvorba koncepce dalšího rozvoje školské správy.
8. Koordinace a stanovování zásad pro tvorbu rozvojových programů a dlouhodobých záměrů v jednotlivých oblastech vysokého školství, vědy, výzkumu a vývoje.
9. Tvorba celostátní koncepce uznávání odborných kvalifikací.
10. Tvorba zásad rámcových vzdělávacích programů.
11. Tvorba celostátní koncepce akreditací vzdělávacích institucí, vzdělávacích programů nebo studijních programů.
12. Tvorba celostátní koncepce evaluace (monitorování a hodnocení) vzdělávání.
13. Tvorba zásad programů evaluace vzdělávání na základě koncepcí dlouhodobého vývoje celostátního vzdělávacího systému.
14. Zpracovávání hlavních směrů rozvoje školní inspekce.
15. Tvorba a rozvoj metod evaluační a inspekční činnosti v oblasti hodnocení škol a školských zařízení zapsaných do školského rejstříku a na pracovištích osob, kde se uskutečňuje praktické vyučování nebo odborná praxe.
16. Tvorba metod a nástrojů pro zjišťování nových trendů ve vzdělávání.
17. Tvorba Národní soustavy kvalifikací nebo celostátní koordinace systému uznávání výsledků dalšího vzdělávání.
18. Zpracování Dlouhodobých záměrů vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy České republiky, koordinace a stanovování zásad pro tvorbu Dlouhodobých záměrů vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy krajů a Hlavního města Prahy a Dlouhodobých záměrů vysokých škol.
19. Tvorba koncepce uznávání formálního i neformálního zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace v České republice včetně metodického usměrňování činnosti Národního informačního střediska České republiky pro ekvivalenci zahraničních dokladů o vzdělání a kvalifikacích, zastupujícího Českou republiku v evropské síti národních informačních středisek jiných států (ENIC/NARIC).
14. platová třída
1. Tvorba celostátní koncepce státní správy a samosprávy ve školství.
2. Tvorba celostátní koncepce rozvoje vysokých škol.
3. Tvorba celostátní koncepce rozvoje vzdělávání.
4. Tvorba celostátní koncepce rozvoje vzdělávací soustavy včetně školského rejstříku.
5. Tvorba celostátní koncepce systému ústavní výchovy, ochranné výchovy a preventivně výchovné péče včetně systému pedagogicko-psychologického poradenství.
6. Tvorba celostátní koncepce systému dalšího vzdělávání a uznávání výsledků dalšího vzdělávání.
15. platová třída
1. Tvorba koncepce státní politiky výchovy a vzdělávání, mládeže, tělovýchovy a sportu.
DÍL 12. MLÁDEŽ, TĚLOVÝCHOVA A SPORT
11. platová třída
1. Koordinační a metodická činnost v oblasti sportu nebo koordinace programů státní podpory sportu.
2. Koordinační a metodická činnost v oblasti zájmového vzdělávání.
12. platová třída
1. Celostátní koordinace a metodické usměrňování oblasti sportu včetně analytické činnosti, ekonomiky sportu a antidopingového programu.
2. Celostátní koordinace a metodické usměrňování oblasti zájmového vzdělávání dětí a mládeže včetně rozborové činnosti.
13. platová třída
1. Tvorba celostátních zásad dotační politiky v oblasti mládeže a tělovýchovy.
2. Tvorba celostátních zásad sportovní činnosti a státní podpory v oblasti sportu (státní sportovní reprezentace, péče o sportovně talentovanou mládež, sport pro všechny a antidopingový program).
3. Tvorba celostátních zásad práce s dětmi a mládeží a státní podpory práce s dětmi a mládeží.
4. Tvorba resortní koncepce rozvoje sportu, přípravy ke státní reprezentaci a přípravy sportovních talentů.
14. platová třída
1. Tvorba koncepce státní politiky sportu, státní sportovní reprezentace a antidopingového programu.
2. Tvorba celostátní koncepce zájmového vzdělávání.
3. Tvorba celostátní koncepce práce s dětmi a mládeží.
15. platová třída
1. Tvorba koncepce státní politiky výchovy a vzdělávání, mládeže, tělovýchovy a sportu.
DÍL 13. SPRÁVA VĚDY, VÝZKUMU A VÝVOJE
11. platová třída
1. Provádění analýz výsledků aplikace výzkumu a vývoje.
2. Příprava ucelených částí celostátní politiky výzkumu a vývoje (národní politiky výzkumu a vývoje) a programů výzkumu a vývoje (národní program orientovaného výzkumu).
12. platová třída
1. Posuzování rozvojových programů výzkumu a vývoje.
2. Analýza a posuzování oblasti výzkumu a vývoje.
13. platová třída
1. Stanovování způsobů hodnocení výsledků jednotlivých oborů výzkumu a vývoje a způsobů porovnávání se zahraničím včetně případného hodnocení mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji a koncepce ochrany práv k výsledkům výzkumu a vývoje.
2. Tvorba celostátních koncepcí rozvoje základního, průmyslového a dalších sektorů výzkumu a vývoje.
3. Stanovování způsobů poskytování podpor programů rozvoje výzkumu a vývoje s celostátní působností.
14. platová třída
1. Tvorba koncepce celostátních nebo mezinárodních programů výzkumu a vývoje včetně jejich koordinace.
2. Tvorba celostátní koncepce správy výzkumu a vývoje (národní politiky výzkumu a vývoje).
3. Tvorba koncepce výzkumu a vývoje resortu a jeho odborného zaměření.
15. platová třída
1. Tvorba koncepce a strategie státní politiky výzkumu a vývoje.
DÍL 14. UMĚNÍ
11. platová třída
1. Vyhodnocování úrovně a příprava návrhů metodických postupů a opatření a další systémové specializované činnosti v dílčích oblastech umění.
12. platová třída
1. Stanovování celostátních principů a zásad koordinace a metodické usměrňování výkonu státní správy na úseku uchování, rozvoje a podpory profesionálního umění, literární tvorby a knižní kultury, vydavatelské činnosti a neprofesionálního umění.
13. platová třída
1. Celostátní koordinace a metodické usměrňování vývoje umění.
14. platová třída
1. Tvorba celostátních koncepcí dlouhodobého vývoje politiky umění.
15. platová třída
1. Tvorba koncepce kulturní a církevní politiky státu.
DÍL 15. OCHRANA KULTURNÍHO DĚDICTVÍ, PAMÁTKOVÁ PÉČE A PÉČE O SBÍRKY MUZEJNÍ POVAHY
9. platová třída
1. Samostatná celostátní organizační a kontrolní činnost při zabezpečování a ochraně kulturního dědictví, kulturních památek, sbírek muzejní povahy, sbírkových předmětů a předmětů kulturní hodnoty.
10. platová třída
1. Zajišťování ochrany kulturního dědictví, kulturních památek a sbírek muzejní povahy a péče o ně při kontrole plnění zákonných povinností jejich vlastníků (uživatelů, správců).
11. platová třída
1. Vyhodnocování úrovně a příprava návrhů metodických postupů a opatření a další systémové specializované činnosti v dílčích oblastech ochrany kulturního dědictví, kulturních památek, sbírkových předmětů, sbírek muzejní povahy a předmětů kulturní hodnoty.
2. Posuzování vyhodnocování a stanovování souhrnné kulturní hodnoty předmětů kulturní hodnoty, sbírek muzejní povahy, sbírkových předmětů a kulturních památek pro nakládání s nimi.
12. platová třída
1. Stanovování celostátních principů a zásad na úseku památkové péče, například pro prohlašování a rušení prohlášení za kulturní památky, pro přemisťování kulturních památek, pro udělování oprávnění k restaurování kulturních památek, pro vydávání povolení k provádění archeologických výzkumů.
2. Celostátní koordinace a usměrňování správy rozsáhlých a významných kulturních památek a sbírek muzejní povahy.
3. Stanovování celostátních principů a zásad koordinace a metodické usměrňování výkonu státní správy na úseku ochrany kulturního dědictví a péče o něj.
4. Posuzování vyhodnocování a stanovování souhrnné kulturní hodnoty souborů nemovitých kulturních památek, historického prostředí nebo části krajinného celku včetně posuzování územně plánovací dokumentace památkových rezervací a památkových zón.
5. Stanovování celostátní metodiky výkonu památkové inspekce a výkon ústředního dozoru památkové péče včetně zpracovávání rozborů stavu památkové péče v celostátním měřítku.
13. platová třída
1. Tvorba celostátní koncepce systému ochrany a zabezpečení kulturních památek a sbírkových předmětů v návaznosti na mezinárodní systémy.
2. Koordinace celostátního systému památkové péče ve vazbě zejména na územní plánování a stavební řád, správu životního prostředí a mezinárodní závazky.
3. Celostátní koordinace a metodické usměrňování uchovávání a ochrany kulturních památek a kulturního dědictví.
4. Tvorba koncepce dlouhodobého vývoje památkové inspekce.
14. platová třída
1. Tvorba celostátních koncepcí dlouhodobého rozvoje památkové péče a ochrany kulturního dědictví.
15. platová třída
1. Tvorba koncepce kulturní a církevní politiky státu.
DÍL 16. KULTURNĚ VÝCHOVNÁ ČINNOST, SPRÁVA VE VĚCECH VEŘEJNÝCH KNIHOVNICKÝCH A INFORMAČNÍCH SLUŽEB
11. platová třída
1. Vyhodnocování úrovně a příprava návrhů metodických postupů a opatření a další systémové specializované činnosti v dílčích oblastech kulturně výchovné činnosti a knihovnictví.
12. platová třída
1. Stanovování celostátních principů a zásad koordinace a metodické usměrňování výkonu státní správy při vytváření, uchovávání, rozvoji a podpoře kulturně výchovné činnosti a knihovnictví .
13. platová třída
1. Celostátní koordinace a metodické usměrňování vývoje kulturně výchovné činnosti a knihovnictví včetně návaznosti na mezinárodní systémy.
14. platová třída
1. Tvorba celostátních koncepcí dlouhodobého vývoje kulturně výchovné politiky a knihovnictví.
15. platová třída
1. Tvorba koncepce kulturní a církevní politiky státu.
DÍL 17. SPRÁVA VE VĚCECH CÍRKVÍ A NÁBOŽENSKÝCH SPOLEČNOSTÍ
13. platová třída
1. Celostátní koordinace a metodické usměrňování vývoje správy ve věcech církví a náboženských společností.
14. platová třída
1. Tvorba dlouhodobé koncepce rozvoje na úseku vztahu státu a církví a náboženských společností České republiky a tvorba a realizace zahraničněpolitické orientace České republiky v oblasti církví a náboženských společností.
15. platová třída
1. Tvorba koncepce kulturní a církevní politiky státu.
DÍL 18. OCHRANA PRÁV DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ
11. platová třída
1. Zajišťování odborné agendy v oblasti autorských práv, práv výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamů.
13. platová třída
1. Příprava a koordinace posuzování návrhů dokumentů harmonizujících ochranu práv duševního vlastnictví na mezinárodní úrovni.
2. Celostátní koordinace a metodické usměrňování vývoje ve věcech autorského práva.
14. platová třída
1. Tvorba koncepce ochrany práv duševního vlastnictví v souvislosti s novými technologiemi šíření předmětů ochrany a novými formami jejich ekonomického využívání.
15. platová třída
1. Tvorba koncepce kulturní a církevní politiky státu.
DÍL 19. SPRÁVA VE VĚCECH MÉDIÍ A AUDIOVIZE, VÝKON REGULAČNÍ ČINNOSTI V OBLASTI PROVOZOVÁNÍ ROZHLASOVÉHOA TELEVIZNÍHO VYSÍLÁNÍ A AUDIOVIZUÁLNÍCH MEDIÁLNÍCH SLUŽEB NA VYŽÁDÁNÍ
9. platová třída
1. Vykonávání specializovaných činností v rámci zajišťování výkonu působnosti ústředního správního orgánu státní správy v oblasti evidence periodického tisku, automatizovaného zpracování této agendy a poskytování odborných konzultací k této problematice.
11. platová třída
1. Vyhodnocování úrovně a příprava návrhů metodických postupů a opatření a další systémové specializované práce v dílčích oblastech médií a audiovize.
2. Dohled nad dodržováním právních předpisů v oblasti rozhlasového a televizního vysílání, převzatého vysílání a audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání.
3. Dohled nad dodržováním podmínek rozhodnutí o udělení licence k rozhlasovému a televiznímu vysílání a rozhodnutí o registraci převzatého vysílání.
4. Analýzy rozhlasového vysílání, televizního vysílání a audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání.
12. platová třída
1. Stanovování celostátních principů a zásad koordinace a metodické usměrňování výkonu státní správy v oblasti médií a audiovize.
2. Celostátní koordinace a metodické usměrňování vývoje státní správy v oblasti médií a audiovize, spolupráce s evropskými a mezinárodními institucemi působícími v této oblasti.
3. Tvorba metodických materiálů v oblasti rozhlasového a televizního vysílání, převzatého vysílání a audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání.
4. Stanovování postupů monitoringu a analýz rozhlasového vysílání, televizního vysílání a audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání.
5. Stanovování celostátní metodiky výkonu monitoringu a analýz v oblasti provozování rozhlasového a televizního vysílání a audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání.
13. platová třída
1. Celostátní koordinace a metodické usměrňování dlouhodobého vývoje dohledu nad rozhlasovým a televizním vysíláním a audiovizuálními mediálními službami na vyžádání.
2. Celostátní koordinace a metodické usměrňování vývoje a výkonu státní správy v oblasti médií a audiovize a spolupráce s evropskými a mezinárodními institucemi působícími v této oblasti.
3. Tvorba koncepce dlouhodobého vývoje dohledu nad rozhlasovým vysíláním, televizním vysíláním a audiovizuálními mediálními službami na vyžádání.
14. platová třída
1. Tvorba státní politiky České republiky v oblasti médií a audiovize.
15. platová třída
1. Tvorba koncepce kulturní a církevní politiky státu.
DÍL 20. SOCIÁLNÍ VĚCI
6. platová třída
1. Příprava ucelených podkladů pro provádění a zajišťování odborných agend v sociálním zabezpečení. Shromažďování, správa a vyhledávání podkladů důležitých pro řízení související s dávkami důchodového, nemocenského pojištění nebo s pojistným na sociální zabezpečení a příspěvkem na státní politiku zaměstnanosti.
2. Provádění dílčích šetření národnostních menšin v regionu podle kritérií demografických, sociálně-ekonomických, vzdělanostních apod. pod odborným vedením a hledání způsobu komunikace mezi jednotlivci, komunitou a orgány správy, samosprávy a jinými orgány.
7. platová třída
1. Zajišťování a provádění odborných agend ve vymezené oblasti důchodového pojištění, nemocenského pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Provádění odborných činností v řízení o dávkách důchodového pojištění, nemocenského pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.
8. platová třída
1. Zajišťování výplaty a vyúčtování nepojistných sociálních dávek.
2. Zajišťování výplaty a vyúčtování dávek důchodového pojištění, nemocenského pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.
3. Zajišťování a provádění ucelených odborných agend, rozhodování o nárocích v dávkovém řízení důchodového a nemocenského pojištění, v řízení nedávkovém a v řízení o pojistném.
9. platová třída
1. Zajišťování agend nepojistných sociálních dávek.
2. Zajišťování specializovaných agend důchodového pojištění, nemocenského pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.
3. Zajišťování agendy státního příspěvku na výkon pěstounské péče.
4. Organizace procesu posouzení zdravotního stavu a pracovních schopností, dočasné pracovní neschopnosti a potřeby ošetřování, kompletace žádostí správních orgánů o posouzení, lékařských zpráv a posudků ošetřujících lékařů a dalších podkladů, zpracovávání výzev a sdělení, zastavování a přerušování řízení, poskytování údajů a informací stanovených právním předpisem.
10. platová třída
1. Aprobační činnost v důchodové agendě nebo v důchodové agendě s mezinárodním prvkem.
2. Koordinace a usměrňování poskytování dávek státní sociální podpory, dávek pěstounské péče, dávky náhradního výživného nebo dávek pomoci v hmotné nouzi, dávek osobám se zdravotním postižením a průkazu osobám se zdravotním postižením, příspěvku na péči a dalších nepojistných sociálních dávek včetně poradenské činnosti.
3. Konzultační a rozborová činnost v oblasti sociální politiky pro klienty i dávkové specialisty včetně řešení obzvláště sporných a složitých případů dávek státní sociální podpory, dávek pěstounské péče, dávky náhradního výživného, dávek pomoci v hmotné nouzi, dávek osobám se zdravotním postižením a průkazu osobám se zdravotním postižením, příspěvku na péči a dalších nepojistných sociálních dávek.
4. Komplexní kontrola poskytování státního příspěvku na výkon pěstounské péče.
5. Koordinace a usměrňování provádění důchodového pojištění, nemocenského pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti v zásadních záležitostech ve vymezené působnosti.
6. Analýza, komplexní vyhodnocování a vypracovávání odborných podkladů pro posudky o zdravotním stavu žadatelů o dávky pojistných a nepojistných systémů sociálního zabezpečení.
7. Provádění cíleného sociálního šetření u osob nacházejících se v nepříznivé sociální situaci, analýz této situace a poskytování navazujícího sociálního poradenství k jejímu řešení.
8. Posuzování individuálních potřeb osob, skupin a komunit v nepříznivé sociální situaci, tvorba návrhů jejího řešení, společné plánování a hodnocení.
9. Zajišťování sociální prevence a poskytování sociálně-právního poradenství, sociální podpory a pomoci osobám, skupinám, rodinám a dětem v nepříznivé sociální situaci, sociálně vyloučeným či sociálním vyloučením ohroženým, osobám po ukončení hospitalizace nebo pobytové léčby závislostí, osobám bez přístřeší, osobám v bytové nebo hmotné nouzi či osobám bytovou nebo hmotnou nouzí ohroženým, osobám a rodinám ohroženým sociálním vyloučením z důvodu péče o osobu závislou na péči jiné fyzické osoby a osobám ohroženým násilným chováním vykázané osoby včetně vedení případové dokumentace a zpracování citlivých dat.
10. Zajišťování spolupráce a vzájemné informovanosti mezi intervenčními centry, poskytovateli sociálních služeb, poskytovateli zdravotních služeb, orgány sociálně-právní ochrany dětí, obecními a krajskými úřady, Policií České republiky a obecní policií a orgány veřejné správy apod.
11. platová třída
1. Metodické usměrňování a koordinace státní sociální podpory, dávek pěstounské péče, dávky náhradního výživného, dávek pomoci v hmotné nouzi, dávek osobám se zdravotním postižením a průkazu osobám se zdravotním postižením, příspěvku na péči a dalších nepojistných sociálních dávek v rámci výkonu odvolací agendy nebo ve vymezené územní působnosti krajské pobočky Úřadu práce.
2. Konzultační činnost a aprobace ve zvlášť složitých agendách důchodového pojištění, nemocenského pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.
3. Metodická a odborná koordinace provádění důchodového a nemocenského pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.
4. Komplexní výkon inspekce poskytování sociálních služeb nebo inspekce sociálně právní ochrany.
5. Rozhodování o výsledku posouzení zdravotního stavu a pracovní schopnosti posuzovaných občanů v rozsahu působnosti ústředního správního orgánu.
6. Provádění komplexního sociálního šetření ve vyloučených lokalitách nebo obdobně ohroženém prostředí, jeho odborná analýza, poskytování odborného poradenství a tvorba individuálních plánů v jeho rámci.
7. Depistážní činnost zaměřená na cílené vyhledávání jednotlivců, rodin a skupin osob ohrožených sociálním vyloučením včetně samostatného zajišťování a poskytování odborného sociálního poradenství a provádění sociální práce s rodinami, jednotlivci nebo skupinami.
8. Sociální práce zaměřená na jednotlivce, rodiny a skupiny se zvýšeným rizikem sociálního vyloučení nebo výskytem problémů v osobním nebo sociálním vývoji.
12. platová třída
1. Zpracovávání celostátních analýz činnosti a výsledků z informačních systémů státní sociální podpory, pomoci v hmotné nouzi, náhradního výživného, dávek osobám se zdravotním postižením a průkazu osobám se zdravotním postižením, příspěvku na péči, dávek pěstounské péče a dalších nepojistných sociálních dávek, sociálně-právní ochrany dětí.
2. Provádění systémových činností při tvorbě koncepce a strategie rozvoje státní sociální podpory, pomoci v hmotné nouzi, dávek pro osoby se zdravotním postižením a průkazu osobám se zdravotním postižením, příspěvku na péči, dávek pěstounské péče, náhradního výživného a dalších nepojistných sociálních dávek.
3. Celostátní koordinace a metodické usměrňování výkonu státní správy v oblasti důchodového a nemocenského pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.
4. Zpracovávání celostátních analýz sociální a ekonomické situace sociálních skupin obyvatel.
5. Zpracovávání celostátních analýz systému sociálních služeb.
6. Zpracovávání celostátních analýz vývoje, prognóz a opatření pro zachování finanční rovnováhy důchodového pojištění, nemocenského a úrazového pojištění a penzijního připojištění včetně analýz dopadů právních úprav.
7. Zpracovávání celostátních analýz jednotlivých oblastí příjmů.
8. Zajišťování mezinárodněprávní ochrany dětí v oblasti vymáhání výživného, protiprávního přemístění a mezinárodního osvojení včetně zastupování zájmů v soudních řízeních.
9. Zpracování celostátních analýz z oblasti rodinné politiky, posuzování odborné způsobilosti v rámci profesních kvalifikací v oblasti služeb péče o děti, zpracování a vedení evidence poskytovatelů služby péče o dítě v rámci dětské skupiny.
10. Poskytování sociálně-právního poradenství v oblasti rodinných vztahů, zdravotního a psychického onemocnění či postižení, sociálně-patologických nebo kriminálních jevů apod.
11. Provádění náročných metodických a specializovaných kontaktních činností se zaměřením na jednotlivce, rodiny a skupiny se zvýšeným rizikem sociálního vyloučení nebo vzniku problémů v osobním a sociálním vývoji.
12. Příprava a koordinace sociálně-preventivních programů na ochranu týraných, zneužívaných a zanedbávaných dětí, usměrňování péče o děti vyžadující zvýšenou pozornost, posuzování a řešení zvláště složitých a výjimečně obtížných případů ohrožených dětí.
13. Celostátní koordinace a metodické usměrňování výkonu státní správy v oblasti nepojistných sociálních dávek včetně výkonu odvolací agendy a komplexní kontrolní činnosti u správního orgánu prvního stupně.
14. Zpracovávání celostátních analýz a koordinace a metodické usměrňování sociální práce.
15. Celostátní koordinace a metodické usměrňování státní správy v oblasti komplexního výkonu inspekce poskytování sociálních služeb.
13. platová třída
1. Tvorba koncepce poskytování dávek státní sociální podpory, dávky náhradního výživného, dávek pomoci v hmotné nouzi, dávek pěstounské péče, dávek osobám se zdravotním postižením, příspěvku na péči a dalších nepojistných sociálních dávek.
2. Celostátní koordinace a metodické usměrňování systému státní sociální podpory, náhradního výživného, pomoci v hmotné nouzi nebo dávek osobám se zdravotním postižením a průkazu osobám se zdravotním postižením nebo příspěvku na péči a dalších nepojistných sociálních dávek nebo jejich koordinace se systémy sociální ochrany v rámci Evropské unie.
3. Tvorba koncepce výkonu správy důchodového pojištění, nemocenského pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti nebo jejich koordinace se systémy sociální ochrany v rámci Evropské unie.
4. Celostátní koordinace a metodické usměrňování sociálně-právní ochrany dětí.
5. Celostátní koordinace a metodické usměrňování jednotlivých oblastí sociálních služeb.
6. Tvorba celostátní koncepce a národní politiky rovných příležitostí a rovného zacházení žen a mužů.
7. Zpracovávání celostátních zásad organizace sociálních služeb.
8. Tvorba koncepce důchodového pojištění a nemocenského pojištění vymezených skupin pojištěnců.
9. Celostátní koordinace a metodické usměrňování důchodového, nemocenského nebo úrazového pojištění nebo jejich koordinace se systémy sociální ochrany v rámci Evropské unie.
10. Zpracovávání ekonomické rozvahy k návrhům koncepce sociálního pojištění a dopadů do úprav v této oblasti včetně návrhu sazeb pojistného.
11. Celostátní koordinace a metodické usměrňování posudkové služby.
12. Stanovování hlavních směrů vývoje minimálních příjmových kategorií.
13. Stanovování hlavních směrů vývoje sociálních aspektů politiky bydlení v rámci spolupráce na tvorbě státní bytové politiky.
14. Tvorba koncepce výkonu správy státní sociální podpory, náhradního výživného, pomoci v hmotné nouzi, dávek pěstounské péče, dávek osobám se zdravotním postižením a průkazu osobám se zdravotním postižením nebo příspěvku na péči a dalších nepojistných sociálních dávek.
15. Zpracovávání ekonomické rozvahy nebo způsobů financování k návrhům koncepce státní sociální podpory, náhradního výživného, pomoci v hmotné nouzi nebo dávek pěstounské péče, dávek osobám se zdravotním postižením a průkazu osobám se zdravotním postižením nebo příspěvku na péči a dalších nepojistných sociálních dávek.
16. Celostátní koordinace a metodické usměrňování náhradní rodinné péče včetně zprostředkovávání náhradní rodinné péče ve zvlášť složitých případech.
17. Tvorba koncepce a rozvoj metod sociální práce a aplikace nejnovějších poznatků z psychologie, sociologie, pedagogiky, práva a jiných společenských věd.
18. Celostátní koordinace rodinné politiky a stanovování hlavních směrů rozvoje jednotlivých oblastí rodinné politiky včetně oblasti služeb péče o děti.
19. Celostátní koordinace a metodické usměrňování oblasti sociální práce včetně stanovování hlavních směrů vývoje v souladu se standardy Evropské unie.
14. platová třída
1. Tvorba koncepcí a strategických záměrů v oblasti státní sociální podpory, náhradního výživného, dávek pěstounské péče, dávek pomoci v hmotné nouzi, dávek osobám se zdravotním postižením včetně průkazu osobám se zdravotním postižením, příspěvku na péči a dalších nepojistných sociálních dávek a koordinace se systémy sociální ochrany v rámci Evropské unie.
2. Tvorba celostátních koncepcí systému státní sociální podpory, náhradního výživného, dávek pěstounské péče, dávek pomoci v hmotné nouzi, dávek osobám se zdravotním postižením včetně průkazu osobám se zdravotním postižením, příspěvku na péči a dalších nepojistných sociálních dávek.
3. Tvorba celostátní koncepce sociálně-právní ochrany dětí, náhradní rodinné péče a ochrany práv dítěte.
4. Tvorba koncepce mezinárodněprávní ochrany dětí proti jejich protiprávnímu přemisťování, při mezinárodním osvojování dětí a mezinárodním vymáháním výživného včetně zastupování zájmů státu v mezinárodních soudních řízeních a obdobných jednáních.
5. Tvorba koncepce státní rodinné politiky nebo politiky vůči ohroženým skupinám obyvatel.
6. Tvorba celostátní koncepce důchodového pojištění, nemocenského pojištění, pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, penzijního připojištění nebo úrazového pojištění.
7. Tvorba celostátní koncepce a dlouhodobých záměrů sociálních služeb, zejména v oblasti služeb pobytových, terénních a ambulantních a jejich propojování v systému organizace a řízení sociálních služeb.
8. Tvorba celostátní koncepce a strategických záměrů oblasti sociální práce včetně implementace a koordinace v rámci Evropské unie.
9. Tvorba celostátní koncepce lékařské posudkové služby.
10. Tvorba celostátní koncepce příjmové politiky včetně principů a základních přístupů k ochraně před hmotnou nouzí.
15. platová třída
1. Tvorba celostátní koncepce sociální politiky, zaměstnanosti a pracovních vztahů a koordinace této koncepce s politikami Evropské unie.
DÍL 21. ZAMĚSTNANOST
8. platová třída
1. Zprostředkovatelská činnost při umísťování zájemců a uchazečů o zaměstnání.
2. Informačně poradenská činnost v oblasti zaměstnanosti.
9. platová třída
1. Komplexní zajišťování agendy zaměstnávání osob se zdravotním postižením.
2. Zajišťování agendy podpory v nezaměstnanosti, podpory při rekvalifikaci a kompenzace. Kontrola výplaty podpory v nezaměstnanosti, podpory při rekvalifikaci a kompenzace.
3. Zajišťování agendy ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele.
4. Zajišťování poradenských, informačních a vzdělávacích činností v oblasti zaměstnanosti, volby a změny povolání a rekvalifikace zájemců a uchazečů o zaměstnání.
5. Vypracovávání individuálních akčních plánů ke zvýšení možností uplatnění na trhu práce včetně jejich aktualizace a vyhodnocování.
6. Zajišťování agendy zaměstnávání cizinců a osob bez státní příslušnosti.
7. Systémové zpracování analýz trhu práce regionu a vývoje zaměstnanosti na základě monitorování trhu práce. Zpracování krátkodobých prognóz vývoje.
10. platová třída
1. Systémové zabezpečení poradenských služeb v oblasti zaměstnanosti (psychologických, psychodiagnostických).
2. Koordinace a usměrňování systému podpor v oblasti zaměstnanosti včetně poradenské činnosti.
3. Metodická činnost na úseku nároků výplaty dávek v oblasti zaměstnanosti a stanovení postupů pro řešení sporných a zvlášť složitých případů.
4. Kontrolní činnost na úseku zaměstnanosti ve stanoveném rozsahu.
5. Zpracování prognóz vývoje trhu práce na daném území.
6. Realizace nástrojů a opatření politiky zaměstnanosti v daném území.
11. platová třída
1. Koordinace a usměrňování v jednotlivých oborech činnosti úřadů práce (zprostředkování zaměstnání, evidence a podpory v nezaměstnanosti, poradenství, kontrolně právní) ve vymezené územní působnosti.
2. Usměrňování ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele z celostátních hledisek.
3. Koordinace kontrolní činnosti v celém rozsahu působnosti úřadu práce.
4. Koordinace a usměrňování jednotlivých oborů činnosti úřadu práce (aktivní politiky zaměstnanosti, trh práce) ve vymezené územní působnosti.
5. Koordinace zpracování analýz, výhledů studií a prognóz vývoje trhu práce ve vymezené územní působnosti.
12. platová třída
1. Zpracovávání celostátních analýz a prognóz vývoje, vypracovávání metodických postupů a opatření a sjednocování postupů úřadu práce v jednotlivých oblastech státní politiky zaměstnanosti (zprostředkování zaměstnání, evidence a podpory v nezaměstnanosti, poradenství, kontrolně právní, aktivní politika zaměstnanosti, trh práce).
2. Tvorba koncepce a strategie rozvoje státní politiky zaměstnanosti na daném území.
3. Tvorba celostátní koncepce ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele.
13. platová třída
1. Stanovování hlavních směrů vývoje jednotlivých oblastí státní politiky zaměstnanosti (zprostředkování zaměstnání, evidence a podpory v nezaměstnanosti, poradenství, kontrolně právní, aktivní politiky zaměstnanosti, trh práce) jejich sledování a vyhodnocování.
2. Celostátní koordinace a metodické usměrňování politiky zaměstnanosti nebo koordinace s politikou zaměstnanosti Evropské unie.
3. Tvorba celostátní koncepce a zásad ochrany zaměstnanců ve mzdové oblasti při platební neschopnosti zaměstnavatele.
14. platová třída
1. Tvorba koncepcí a strategických záměrů státní politiky zaměstnanosti a koordinace těchto koncepcí a záměrů s politikou zaměstnanosti Evropské unie.
15. platová třída
1. Tvorba celostátní koncepce sociální politiky, zaměstnanosti a pracovních vztahů a koordinace této koncepce s politikami Evropské unie.
DÍL 22. PRACOVNÍ VZTAHY
9. platová třída
1. Zajišťování podkladových materiálů pro tvorbu věcných návrhů nových právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
10. platová třída
1. Inspekce práce v oblasti pracovních podmínek, pracovního prostředí, technických zařízení a pracovišť nebo v oblasti dodržování povinností vyplývajících z pracovněprávních předpisů, předpisů o zaměstnanosti nebo dalších předpisů.
11. platová třída
1. Komplexní výkon inspekce práce.
2. Provádění odborné metodické činnosti při inspekci práce v oblasti pracovních vztahů a pracovních podmínek nebo v oblasti dodržování povinností vyplývajících z právních předpisů o zaměstnanosti.
3. Provádění odborné metodické činnosti při inspekci práce v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
4. Metodické usměrňování a výběr lektorů pro výuku v oblasti výchovy a vzdělávání k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci s celorepublikovou působností včetně přednáškové činnosti.
5. Komplexní provádění auditů, kontrol a prověrek u akreditovaných, autorizovaných a certifikovaných osob v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
12. platová třída
1. Celostátní koordinace a metodické usměrňování ochrany zaměstnanců ve mzdové oblasti.
2. Vyhodnocování kolektivního vyjednávání vyššího stupně.
3. Vyhodnocování účinnosti systému bezpečnosti práce, zpracovávání souhrnných analýz úrovně bezpečnosti práce, pracovních podmínek a pracovního prostředí na celostátní úrovni včetně návrhů systémových opatření.
4. Stanovování celostátní metodiky výkonu inspekce práce.
5. Tvorba koncepce výchovy a vzdělávání k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci s celorepublikovou působností.
6. Tvorba koncepce a celostátní koordinace certifikačních, autorizačních nebo akreditačních procesů při řízení jakosti a auditů v oblasti bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.
7. Koordinace a odborné usměrňování výkonu inspekce práce ve vymezené oblasti působnosti správního úřadu.
13. platová třída
1. Tvorba celostátní koncepce odměňování zaměstnanců v podnikatelské sféře nebo ve sféře veřejných služeb a správy nebo zvláštních způsobů odměňování a vývoje cestovních náhrad.
2. Vypracovávání celostátních zásad a metod hodnocení prací a katalogů prací.
3. Celostátní koordinace a usměrňování platových poměrů a jiných forem odměňování ucelených skupin osob v pracovních a obdobných vztazích.
4. Tvorba systému poskytování cestovních náhrad.
5. Vypracovávání strategií a stanovování priorit pro oblast bezpečného a zdravého pracovního prostředí na celostátní úrovni.
6. Koordinace a metodické usměrňování bezpečnosti práce, pracovních podmínek a pracovního prostředí na celostátní úrovni.
7. Zpracovávání návrhů národních akčních programů bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci.
8. Tvorba celostátní koncepce inspekce práce včetně koordinace a sjednocování postupu územních orgánů inspekce práce.
9. Tvorba celostátní koncepce rozvoje systému výchovy a vzdělávání na úseku bezpečnosti práce včetně koncepce systému certifikace, autorizace a akreditace získávání odborné způsobilosti fyzických osob.
14. platová třída
1. Tvorba celostátních koncepcí a strategických záměrů jednotlivých oblastí pracovních vztahů a koordinace s právem a politikami Evropské unie. Stanovování základních principů a zásad utváření, podmínek trvání a ukončování pracovních, služebních a obdobných poměrů.
2. Tvorba celostátní koncepce politiky a dlouhodobých záměrů bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci.
3. Stanovování základních celostátních principů a přístupů k odměňování v pracovních a obdobných vztazích. Utváření celostátních platových a jiných systémů odměňování nebo systémů ochrany mzdy.
4. Tvorba koncepce individuálních a kolektivních vztahů mezi zaměstnanci a zaměstnavateli.
5. Tvorba celostátní koncepce pracovních, služebních nebo obdobných poměrů pro vymezené skupiny osob.
15. platová třída
1. Tvorba celostátní koncepce sociální politiky, zaměstnanosti a pracovních vztahů a jejich koordinace s politikami Evropské unie.
DÍL 23. ZDRAVOTNÍ SLUŽBY (VČETNĚ VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ)
7. platová třída
1. Zajišťování podkladů pro projektování a optimalizaci sítě poskytovatelů zdravotních služeb v rámci územních celků.
2. Kontrolní tematická činnost a místní šetření podle pokynů, například kontrola plnění podmínek stanovených v rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb.
8. platová třída
1. Organizace, příprava a smluvní zajišťování dostupnosti lékařské pohotovostní služby nebo lékárenské pohotovostní služby nebo pohotovostní služby v oboru zubní lékařství.
2. Příprava zpracovávání rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb.
9. platová třída
1. Koordinace a realizace odborných resortních programů.
2. Koordinace a realizace dohodovacích řízení k úhradě zdravotních služeb.
10. platová třída
1. Koordinace a výkon specializované činnosti související s realizací akreditačního řízení k uskutečňování zdravotnických vzdělávacích programů v oborech specializačního vzdělávání, kvalifikačních nebo certifikovaných kurzech nebo s posuzováním návrhů vzdělávacích programů specializačního vzdělávání zdravotnických pracovníků v akreditačních vzdělávacích komisích.
2. Kontrolní činnost a místní šetření k zajištění poskytování zdravotních služeb.
11. platová třída
1. Posuzování a přiznávání odborné, specializované nebo zvláštní odborné způsobilosti k výkonu lékařských a nelékařských zdravotnických povolání občanům České republiky.
2. Zpracovávání metodických postupů k zajištění poskytování zdravotních služeb za krizových stavů pro správní úřady nebo územní samosprávné celky.
3. Koordinace výkonu specializovaných odborných činností při zajišťování poskytování zdravotních služeb na úseku integrovaného záchranného systému, ochrany obyvatel a prevence závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými látkami.
4. Uznávání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče získané v jiném členském státě Evropské unie než v České republice.
5. Výkon dozoru a šetření nad dodržováním reklamy na zdravotní služby a nad sponzorováním v této oblasti, vyvozování zvláštních opatření a návrhů na ukládání sankcí.
12. platová třída
1. Posuzování úrovně hospodářského a sociálního rozvoje z hlediska zdravotních služeb a materiálního vybavení a posuzování záměrů investiční výstavby zdravotnických zařízení ve vztahu k plánu sítě poskytovatelů zdravotních služeb.
2. Celostátní koordinace kontrolní činnosti zdravotních pojišťoven a poskytovatelů zdravotních služeb zejména z hlediska hospodaření s prostředky veřejného zdravotního pojištění i vlastními prostředky pojišťoven a jejich účelného vynakládání.
3. Tvorba a koordinace koncepcí a programů rozvoje krajů a hlavního města Prahy z hlediska poskytování zdravotních služeb.
4. Koordinace a posuzování úrovně zdravotnických rozvojových a preventivních programů.
5. Posuzování programů vzdělávání zdravotnických pracovníků včetně procesu akreditace.
6. Analýza a posuzování programů, projektů a jiných forem vzdělávání zdravotnických pracovníků pro účely uznávání profesních kvalifikací regulovaných zdravotnických povolání.
7. Uznávání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání získané v jiném členském státě Evropské unie nebo v jiném než členském státě Evropské unie, včetně metodického vedení aprobačních zkoušek.
8. Celostátní realizace a tvorba metodiky, postupů a zásad systému rezidenčních míst.
9. Usměrňování zdravotnického zabezpečení v působnosti Ministerstva obrany a Ministerstva vnitra.
10. Posuzování programů hodnocení kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb.
11. Komplexní zajišťování Národního registru zdravotnických pracovníků včetně hostujících osob. Posuzování splnění podmínek pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání a vydávání osvědčení.
12. Metodické usměrňování poskytovatelů zdravotních služeb při plnění úkolů stanovených v rámci zajišťování integrovaného záchranného systému, ochrany obyvatel a prevence závažných havárií.
13. Koordinace a výkon specializovaných odborných činností na úseku integrovaného záchranného systému, ochrany obyvatel a prevence závažných havárií při zajišťování poskytování zdravotních služeb včetně zabezpečení ochranných prostředků a zpracovávání analýzy rizik pro dané území.
14. Dozor nad samostatnou a přenesenou působností územních samosprávných celků v oblasti zdravotních služeb včetně preventivního působení na dozorované subjekty a poskytování odborné metodické pomoci územním samosprávným celkům.
13. platová třída
1. Meziresortní koordinace utváření sítě poskytovatelů zdravotních služeb.
2. Analýza efektivnosti a nákladů na zdravotní služby, spotřeby léčiv a zdravotnických prostředků, analýza frekvence výkonů a meziročních nárůstů nákladů dle typů služeb včetně regulačních opatření.
3. Tvorba metodiky pojistných plánů a návrhů nových právních úprav v oblasti veřejného zdravotního pojištění a financování zdravotnictví.
4. Tvorba metodiky využívání informačních zdrojů při výkonu státní správy ve zdravotnictví.
5. Tvorba celostátní koncepce kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb.
6. Tvorba a metodické usměrňování celostátní koncepce celoživotního vzdělávání zdravotnických pracovníků, zdravotních výkonů nebo rámcových smluv mezi zdravotními pojišťovnami a poskytovateli zdravotních služeb.
7. Zpracovávání celostátních zásad centralizace vysoce specializovaných zdravotních služeb.
8. Tvorba celostátní koncepce systému rezidenčních míst.
9. Tvůrčí zpracovávání zásad financování zdravotnictví a analýza dopadů vyplývajících z navrhovaných právních úprav v oblasti zdravotního pojištění do ekonomiky poskytovatelů zdravotních služeb, zdravotních pojišťoven, na pojištěnce a na zaměstnavatele.
10. Zpracovávání celostátních zásad rozvojových a preventivních programů zdravotních služeb navazujících na cíle zdravotní politiky státu.
11. Tvorba koncepce vzdělávání ve zdravotnických povoláních, procesu jeho akreditace, celostátního rozvoje specializačního a celoživotního vzdělávání zdravotnických pracovníků a stanovení kvalifikačních předpokladů pro výkon regulovaných zdravotnických povolání.
12. Analýza souladu výsledků dohodovacích řízení s právními předpisy a veřejným zájmem.
13. Stanovování hlavních směrů rozvoje kontrolního systému zdravotních pojišťoven nebo poskytovatelů zdravotních služeb.
14. Koordinace, tvorba metodik a dohledu nad vypořádáním závazků za poskytnutou zdravotní službu pro zajištění přeshraničních zdravotních služeb.
15. Koordinace poskytování zdravotních služeb v oblasti urgentní medicíny a medicíny katastrof, sestavování prognóz vývoje a návrh komplexních programů prevence, výchovy a vzdělávání, přípravy a posouzení návrhů programů a dlouhodobých koncepcí státní podpory výzkumu a vývoje.
16. Koordinace poskytování zdravotních služeb za mimořádných událostí a krizových stavů, stanovování a komplexní zajišťování opatření pro řešení mimořádných událostí a krizových situací na území státu.
17. Tvorba celostátní koncepce oborů zdravotních služeb, diagnostických služeb, kvality zdravotní péče, ošetřovatelství, dalšího vzdělávání zdravotnických pracovníků, zdravotních výkonů nebo rámcových smluv mezi zdravotními pojišťovnami a poskytovateli zdravotní péče nebo tvorba podkladů k mezinárodním dohodám o vzájemném uznávání regulovaných a ostatních nelékařských povolání.
18. Tvorba standardů zdravotní péče nebo standardů činností lékařských a nelékařských oborů.
19. Tvorba koncepce sítě a dostupnosti zdravotnických zařízení pro účely poskytování zdravotní péče osobám ve výkonu vazby, výkonu trestu odnětí svobody, výkonu zabezpečovací detence v rozsahu a za podmínek stanovených zvláštními právními předpisy.
20. Tvorba koncepce dozoru nad regulací cen nebo úhrad nebo koncepce cenové kontroly u zdravotních výkonů.
21. Tvorba koncepce a koordinace sociálního zabezpečení v oblasti věcných dávek ze zdravotního pojištění včetně zpracovávání metodik a stanovisek k provádění mezinárodních smluv a souvisejících otázek. Sledování a analyzování stávajících dvoustranných smluv v oblasti věcných dávek ze zdravotního pojištění, zhodnocování nezbytnosti změn v dvoustranných smlouvách a možnosti uzavírání nových smluv.
22. Celostátní komplexní tvorba koncepce a metodiky kontroly a dozoru nad zdravotními pojišťovnami.
23. Tvorba celostátní koncepce uplatňování a regulace cen (cenová politika) u zdravotních výkonů.
14. platová třída
1. Tvorba celostátní koncepce sítě a dostupnosti poskytovatelů zdravotních služeb.
2. Tvorba celostátních koncepcí vývoje jednotlivých medicínských a farmaceutických oborů včetně oborů dalšího specializačního vzdělávání zdravotnických pracovníků a elektronizace zdravotnictví.
3. Tvorba celostátní koncepce zdravotního pojištění nebo koncepce úhrad zdravotních služeb.
4. Zpracování koncepčních záměrů v jednotlivých oblastech výzkumu a vývoje ve zdravotnictví.
15. platová třída
1. Tvorba celostátní koncepce zdravotnictví a ochrany a podpory veřejného zdraví.
DÍL 24. OCHRANA A PODPORA VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ
8. platová třída
1. Vykonávání odborných činností na úsecích hygieny práce, epidemiologie, hygieny obecné a komunální, hygieny dětí a mladistvých, hygieny výživy a předmětů běžného užívání a v oblasti podpory zdraví a zdravotní politiky, například shromažďování a vyhodnocování podkladů a anamnestických údajů pro epidemiologické studie včetně využívání informačních systémů, kontrolní činnost na úseku ochrany veřejného zdraví.
2. Řešení složitých případů na úseku ochrany veřejného zdraví včetně poskytování informací z informačních systémů ochrany a podpory veřejného zdraví a vyžadování znaleckých posudků.
9. platová třída
1. Kontrola plnění závazných opatření uložených orgány ochrany veřejného zdraví včetně prevence infekčních onemocnění a dalších hromadně se vyskytujících onemocnění.
2. Provádění odborných činností spojených s posuzováním registrací chemických látek, chemických přípravků a biocidních přípravků.
3. Vypracování stanovisek v jednotlivých oblastech ochrany veřejného zdraví a plnění úkolů orgánů ochrany veřejného zdraví jako dotčeného správního úřadu.
4. Provádění státního zdravotního dozoru, šetření a dalších odborných činností v terénu v oblasti ochrany veřejného zdraví včetně odběru vzorků k laboratornímu vyšetření nebo k rozborům a včetně poradenských činností v oblasti ochrany a podpory zdraví.
10. platová třída
1. Samostatný výkon státního zdravotního dozoru a dalších odborných činností v jednotlivých oblastech ochrany veřejného zdraví, například v oblasti hygieny práce, epidemiologie, hygieny obecné a komunální, hygieny dětí a mladistvých, hygieny výživy a předmětů běžného užívání a v oblasti podpory zdraví a zdravotní politiky včetně zpracovávání protokolů a návrhu závěrů k odstranění nedostatků.
2. Samostatné plnění úkolů orgánu ochrany veřejného zdraví v oblasti prevence vzniku a šíření infekčních onemocnění a dalších hromadně se vyskytujících onemocnění.
3. Vypracovávání odborně náročných stanovisek v jednotlivých oblastech ochrany veřejného zdraví se závažným dopadem do oblasti ochrany zdraví populace včetně plnění úkolů orgánu ochrany veřejného zdraví jako dotčeného správního úřadu, například posuzování staveb s náročnou technologií z hlediska dopadu na pracovní a životní podmínky.
4. Příprava odborných podkladů pro tvorbu programů ochrany a podpory veřejného zdraví.
11. platová třída
1. Komplexní výkon státního zdravotního dozoru a dalších odborných činností v jednotlivých oblastech ochrany a podpory veřejného zdraví, například v oblasti hygieny práce, epidemiologie, hygieny obecné a komunální, hygieny dětí a mladistvých, hygieny výživy a předmětů běžného užívání a v oblasti podpory zdraví a zdravotní politiky.
2. Analýza prevence infekčních onemocnění, nemocí souvisejících s prací, nemocí z povolání a dalších hromadně se vyskytujících onemocnění a epidemiologie drogových závislostí.
3. Vypracování projektů epidemiologického sledování specifických problémů či situací.
4. Tvorba územních programů ochrany a podpory veřejného zdraví včetně monitorování vztahů životních a pracovních podmínek a zdravotního stavu obyvatelstva a koordinace činností v oblasti podpory zdraví ve vymezeném území.
5. Koordinace a usměrňování státního zdravotního dozoru a kontroly v jednotlivých oblastech ochrany veřejného zdraví v rozsahu dané odbornosti.
6. Zpracovávání programu dozorové činnosti na úseku ochrany a podpory veřejného zdraví s návazností na přímo řízené organizace státního odborného dozoru podle analýz výsledků dozorové činnosti, provozních nehod a poruch technických zařízení.
12. platová třída
1. Celostátní koordinace a odborné usměrňování orgánů ochrany veřejného zdraví.
2. Stanovování celostátních metodik analýz v oboru ochrany veřejného zdraví. Celostátní metodické usměrňování výkonu státního zdravotního dozoru.
3. Usměrňování ochrany a podpory veřejného zdraví prováděné Ministerstvem obrany a Ministerstvem vnitra.
4. Koordinace celorepublikových programů ochrany a podpory veřejného zdraví nebo tvorba těchto programů s širokou územní působností, stanovování zásad a postupů v hodnocení a řízení zdravotních rizik nebo programů monitorování zdravotního stavu obyvatel a faktorů životních podmínek.
5. Komplexní posuzování kategorizace prací a stanovení souvisejících opatření orgánů ochrany veřejného zdraví včetně rizikových prací.
6. Hodnocení epidemiologické situace a zdravotních rizik v životním a pracovním prostředí, stanovování mimořádných opatření k ochraně zdraví obyvatelstva a jeho skupin.
7. Tvorba koncepce ochrany a podpory veřejného zdraví včetně její koordinace a metodického usměrňování ve vymezené územní působnosti.
8. Stanovování metodik výkonu státního zdravotního dozoru.
9. Metodické usměrňování poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb v ochraně před infekčními onemocněními nebo odborné usměrňování činnosti poskytovatelů pracovnělékařských služeb.
13. platová třída
1. Stanovení strategických koncepčních záměrů ochrany a podpory veřejného zdraví ve všech oblastech ochrany a podpory veřejného zdraví, tj. hygieny obecné a komunální, epidemiologie, hygieny práce, hygieny výživy a předmětů běžného užívání, hygieny dětí a mladistvých a v oblasti podpory zdraví a zdravotní politiky.
2. Tvorba celostátních koncepcí jednotlivých oblastí ochrany veřejného zdraví, například hygieny práce, epidemiologie, hygieny obecné a komunální, hygieny dětí a mladistvých, hygieny výživy a předmětů běžného užívání.
3. Tvorba celorepublikových programů ochrany a podpory veřejného zdraví. Celostátní koordinace výchovy k podpoře a ochraně veřejného zdraví.
4. Hodnocení epidemiologické situace a bezpečnosti výrobků a služeb pro stanovování mimořádných opatření k ochraně zdraví obyvatelstva. Stanovování mimořádných opatření pro ochranu státních hranic před zavlečením infekčních onemocnění.
5. Zjišťování a vyhodnocování zdravotního stavu obyvatelstva v oblasti infekčních i neinfekčních onemocnění, dalších hromadně se vyskytujících onemocnění a hodnocení zdravotních rizik pro posuzování závažnosti zátěže populace vystavené rizikovým faktorům.
6. Hodnocení rizika chemických látek, chemických přípravků a biocidních přípravků, odborné hodnocení znaleckých posudků a dalších odborných údajů pro tvorbu celostátního Registru chemických látek a přípravků registrace biocidů.
7. Celostátní metodické usměrňování výkonu státního zdravotního dozoru.
8. Tvorba celostátní koncepce prevence poškozování zdraví způsobených biocidními přípravky nebo chemickými látkami a přípravky z hlediska zdravotních rizik.
9. Koordinace zajišťování ochrany území před vysoce nebezpečnými nákazami, koordinace hygienických a epidemiologických činností v rámci integrovaného záchranného systému.
10. Zjišťování a vyhodnocování zdravotního stavu osob nebo obyvatelstva ve vymezeném území včetně nahlížení do zdravotnické dokumentace zejména pro hodnocení zdravotních rizik a podmínek vzniku nemocí z povolání.
14. platová třída
1. Tvorba celostátní koncepce ochrany a podpory veřejného zdraví.
2. Komplexní činnost v ochraně a podpoře veřejného zdraví, jejímž předmětem je zjišťování zdravotních rizik a zdravotního stavu obyvatelstva v oblasti infekčních onemocnění, dalších hromadně se vyskytujících onemocnění včetně ověření podmínek vzniku nemocí z povolání a hodnocení zdravotních rizik k posouzení závažnosti zátěže populace vystavené rizikovým faktorům s celostátní a krajskou působností.
3. Zpracování koncepčních záměrů v jednotlivých oblastech výzkumu a vývoje v ochraně a podpoře veřejného zdraví.
4. Tvorba celostátní koncepce používání biocidních přípravků a uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh.
15. platová třída
1. Tvorba celostátní koncepce zdravotnictví a ochrany a podpory veřejného zdraví.
DÍL 25. LÉČIVÉ ZDROJE, LÉČIVA, ZDRAVOTNICKÉ PROSTŘEDKY, NÁVYKOVÉ LÁTKY A PREKURSORY DROG
5. platová třída
1. Kontrola obsahové správnosti předložených žádostí registrační dokumentace léčiv, léčivých přípravků, technických prostředků, chemických látek a chemických přípravků nebo zdravotnických a veterinárních prostředků.
2. Předávání informací poskytovatelům zdravotních služeb a dalším subjektům o zastavení aplikace léčiv a zdravotnických prostředků.
6. platová třída
1. Kontrola obsahové správnosti předložených žádostí a provádění dílčích úkonů správního řízení registrační dokumentace léčiv, chemických látek a chemických přípravků nebo agendy zdravotnických prostředků nebo dozoru nad provozovateli.
7. platová třída
1. Zajišťování informačních toků v oblasti léčiv, chemických látek a chemických přípravků směrem k poskytovatelům zdravotních služeb.
2. Výkon dílčích kontrolních činností v oblasti léčiv, léčivých přípravků a zdravotnických prostředků.
8. platová třída
1. Řešení složitých případů poskytování informací z registrů provozovatelů, léčiv a zdravotnických prostředků včetně vyžadování znaleckých posudků.
2. Výkon správních a kontrolních činností v oblasti léčiv nebo zdravotnických prostředků, na úseku prodejců vyhrazených léčiv, vydávání certifikátů.
3. Organizace procesu registrací léčivých přípravků včetně posuzování žádostí s velmi rozsáhlou podkladovou dokumentací a provádění úkonů státní služby v kontrole léčiv, chemických látek a chemických přípravků nebo v agendě zdravotnických prostředků nebo při dozoru nad provozovateli.
4. Organizace procesu hodnocení notifikačních údajů u subjektů podnikajících v oblasti zdravotnických prostředků včetně notifikačních údajů o jednotlivých zdravotnických prostředcích oznamovaných v rámci Evropské unie.
5. Výkon správních a kontrolních činností v oblasti léčiv, zdravotnických prostředků nebo technických veterinárních prostředků a veterinárních přípravků pod dohledem.
9. platová třída
1. Provádění šetření nebo dozoru nad léčivy nebo zdravotnickými prostředky v terénu včetně odběru vzorků k laboratornímu vyšetření nebo k rozborům na úseku distributorů a dílčím způsobem na úseku lékáren a ostatních poskytovatelů zdravotních služeb.
2. Provádění činností spojených s posuzováním registrací léčivých přípravků nebo povolování pomocných látek.
3. Komplexní zajišťování agendy vydávání souhlasu s provozováním lékáren a výdejen zdravotnických prostředků.
4. Zpracování specializovaných údajů, které jsou součástí komplexních informačních systémů léčiv a zdravotnických prostředků.
10. platová třída
1. Provádění šetření, kontroly nebo dozoru nad léčivy a léčivými přípravky, návykovými látkami, přípravky, prekurzory drog a zdravotnickými prostředky včetně odběru vzorků.
2. Koordinace a provádění posuzování registrací léčivých přípravků.
3. Koordinace a posuzování notifikačních údajů předávaných z jednotlivých členských států Evropské unie v oblasti zdravotnických prostředků.
4. Stanovování postupů specializovaných odborných šetření v oblasti přírodních léčivých zdrojů, zdrojů přírodních minerálních vod nebo přírodních léčebných lázní.
5. Koordinace vytváření složitých odborných expertíz v rámci agendy léčivých přípravků, klinických expertíz v rámci agendy registrací léčivých přípravků, klinických hodnocení léčiv a vigilance léčiv nebo zdravotnických prostředků.
11. platová třída
1. Koordinace a usměrňování lékové politiky ve vymezeném rozsahu.
2. Komplexní provádění cenové nebo úhradové regulace léčivých přípravků, registrace léčivých přípravků včetně postregistračního vyhodnocování a povolování jejich klinického hodnocení.
3. Vykonávání státní inspekce nebo dozoru v oblasti léčiv nebo zdravotnických prostředků nad dodržováním zásad správné výrobní praxe, správné laboratorní praxe, správné klinické praxe, správné distribuční praxe a správné lékárenské praxe, ve výzkumu, výrobě, přípravě, distribuci, výdeji nebo prodeji léčiv, a při jejich zkoušení obecně či při klinickém zkoušení a při výdeji a používání zdravotnických prostředků, zacházení a používání při poskytování zdravotních služeb, včetně výkonu státní inspekce nad dodržováním zacházení s návykovými látkami, přípravky a prekursory drog, při dozoru nad reklamou léčivých přípravků, zpracování tkání a buněk nebo při kontrole neoprávněného zacházení s léčivy.
4. Provádění komplexní validace zpráv a dalších podkladů a vypracovávání hodnotících zpráv při využití standardizovaných hodnotících postupů na úseku registrace léčivých přípravků, jejich klinického hodnocení, farmakovigilance a šetření nežádoucích příhod zdravotnických prostředků.
5. Koordinace a usměrňování výstupů hodnotitelských posudků interních a externích posuzovatelů a stanovování závěrů registrace a klinického hodnocení léčiv a zdravotnických prostředků.
6. Zpracovávání programu dozorové činnosti v oblasti léčiv, léčivých přípravků a zdravotnických prostředků s návazností na přímo řízené organizace státního odborného dozoru podle analýz výsledků dozorové činnosti, provozních nehod a poruch technických zařízení.
7. Komplexní zajišťování inspekce na úseku zacházení s návykovými látkami.
8. Komplexní provádění registrace pomocných látek.
9. Komplexní vykonávání státní inspekce nebo dozoru nad dodržováním zásad a opatření stanovených k ochraně přírodních léčivých zdrojů, zdrojů přírodních minerálních vod nebo k ochraně přírodních léčebných lázní.
10. Vydávání povolení ke stavebním činnostem, hornickým a trhacím pracím, pracím prováděným v ochranných pásmech nebo na území lázeňských míst a zpracovávání stanovisek, analýz a vyhodnocování vlivu těchto činností a prací na přírodní léčivé zdroje, zdroje přírodních minerálních vod nebo na přírodní léčebné lázně.
11. Výkon dozoru a šetření nad dodržováním zákona o regulaci reklamy na humánní léčivé přípravky, na lidské tkáně a buňky a nad sponzorováním v této oblasti, vyvozování zvláštních opatření a návrhů na ukládání sankcí.
12. platová třída
1. Provádění rozborů, projektování, stanovování metodiky analýz rozsáhlých lékových informačních (databázových) systémů a systémů ochrany a údržby dat jako součást státního informačního systému o léčivech, cenách a úhradách léčiv, zdravotnických prostředcích, veterinárních léčivech, veterinárních technických prostředcích a veterinárních přípravcích nebo návykových látkách, přípravcích a prekursorech drog.
2. Komplexní zajišťování složitých úkolů a činností spojených s registrací léčiv, léčivých přípravků, s klinickým hodnocením, farmakovigilancí, hemovigilancí, s cenovou nebo úhradovou regulací, inspekční činností a dozoru nad zdravotnickými prostředky.
3. Klinické hodnocení zdravotnických prostředků.
4. Osvědčování a povolování využívání přírodních léčivých zdrojů, zdrojů přírodních minerálních vod a stanovování přírodních léčebných lázní včetně usměrňování jejich vývoje.
5. Tvorba a uplatňování závazných celostátních zásad a postupů na úseku regulace léčiv a zdravotnických prostředků, cen a úhrad, vývoj nových složitých pracovních postupů a metod pro účely kontroly, výkon systémových opatření státního dozoru nad kvalitou, účinností a bezpečností léčiv nebo bezpečností a funkčností zdravotních prostředků, nad podmínkami činností provozovatelů a nad povinně zavedenými systémy jakosti s významným dopadem na veřejné zdraví.
6. Zpracovávání složitých odborných závěrů, odborných posudků a hodnotících zpráv podmiňujících registraci léčivých přípravků, povolení klinického hodnocení nebo ohlášení klinického hodnocení, ve vztahu k farmakovigilanci a zpracovávání inspekčních zpráv včetně zastupování státu v expertních orgánech, jejichž výstupy jsou doporučující pro Evropskou unii.
7. Celostátní koordinace a metodické usměrňování kontroly v oblasti léčiv a zdravotnických prostředků.
13. platová třída
1. Tvorba koncepce inspekce a dozoru při ochraně, využívání a vyhledávání přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod.
2. Tvorba koncepce ochrany a využívání přírodních léčebných lázní.
3. Celostátní koordinace a usměrňování zpracovávání expertních stanovisek a posudků využívání a ochrany přírodních léčivých zdrojů, léčiv a zdravotnických prostředků.
4. Tvorba koncepce inspekce legálního zacházení s návykovými látkami, přípravky a prekursory drog. Metodické usměrňování a celostátní koordinace územních orgánů státní správy v oblasti návykových látek, přípravků a prekursorů drog.
5. Tvorba celostátní koncepce informací pro laickou a odbornou veřejnost v oblasti léčiv a zdravotnických prostředků.
6. Tvorba celostátní koncepce cenové regulace nebo stanovování výše úhrad léčiv a zdravotnických prostředků.
7. Tvorba koncepce a celostátní koordinace oblasti používání, zajištění dostupnosti, informací a odpovídajících vlastností léčiv, zdravotnických prostředků, inspekční činnosti a dozoru nad vysoce specializovanými provozy v oblasti léčiv a zdravotnických prostředků včetně registračních činností léčiv, cenové a úhradové regulace, tkáňové banky lidských tkání a buněk nebo nad návykovými látkami, přípravky a prekursory drog, a to i z pohledu mezinárodní spolupráce.
8. Tvorba koncepce a koordinace v registraci léčiv, cenové a úhradové regulace léčivých přípravků a zdravotnických prostředků, reklamy, inspekční činnosti a dozoru nad zdravotnickými prostředky.
9. Tvorba celostátní koncepce kontroly jakosti léčivých přípravků a registračního procesu.
10. Tvorba koncepce dozoru nad reklamou léčivých přípravků, registrací, inspekcí, cenovou regulací nebo stanovováním výše úhrad léčivých přípravků, potravin pro zvláštní lékařské účely, zdravotnických prostředků a stomatologických výrobků.
14. platová třída
1. Utváření celostátní politiky rozvoje léčebného lázeňství a přírodních léčivých zdrojů.
2. Tvorba strategických koncepčních záměrů v oblasti humánních léčiv a lékové politiky a zdravotnických prostředků, lidských tkání a buněk, včetně oblasti návykových látek, přípravků a prekursorů drog a koordinace plnění závazků vyplývajících z požadavků Evropské unie a mezinárodních smluv.
3. Tvorba celostátní koncepce léčivých zdrojů, lékové politiky, léčiv a zdravotnických prostředků.
15. platová třída
1. Tvorba celostátní koncepce zdravotnictví a ochrany a podpory veřejného zdraví.
2. Tvorba koncepce zdravotní politiky České republiky.
DÍL 26. SPRÁVA JUSTICE
13. platová třída
1. Celostátní koordinace a usměrňování procesu vyřizování stížností na činnost soudů a státních zastupitelství podle zvláštní právní úpravy.
2. Komplexní příprava řízení o udělení milosti.
14. platová třída
1. Tvorba koncepce rozvoje soudů a státních zastupitelství.
2. Stanovování základních směrů rozvoje vězeňství.
3. Tvorba koncepce probační a mediační služby.
4. Stanovování postupů při jednání jménem státu ve věcech odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci.
DÍL 27. LIDSKÁ PRÁVA
10. platová třída
1. Koordinace a vykonávání specializovaných činností meziresortní povahy v oblasti lidských práv, práv národnostních menšin, integrace znevýhodněných skupin a integrace cizinců.
11. platová třída
1. Metodické usměrňování a koordinace agendy lidských práv, práv národnostních menšin, integrace cizinců a integrace znevýhodněných skupin ve vztahu k vyšším územně samosprávným celkům a obcím.
12. platová třída
1. Tvorba programů a jednotlivých postupů a opatření v národnostně menšinové politice, ochraně a integraci znevýhodněných skupin, integraci cizinců, rovnosti žen a mužů nebo v neziskovém sektoru.
13. platová třída
1. Tvorba jednotlivých politik, postupů a programů a provádění analytických činností v ochraně lidských práv, národnostně menšinové politice, ochraně a integraci znevýhodněných skupin, integraci cizinců, rovnosti žen a mužů nebo v oblasti neziskového sektoru.
2. Celostátní koordinace ochrany lidských práv a jejích jednotlivých aspektů v rámci výkonu veřejné moci.
14. platová třída
1. Tvorba celostátní koncepce v oblasti ochrany lidských práv, národnostně menšinové politiky, ochrany a integrace znevýhodněných skupin, rovnosti žen a mužů, neziskového sektoru nebo integrace cizinců.
DÍL 28. BEZPEČNOST STÁTU A VEŘEJNÝ POŘÁDEK
6. platová třída
1. Provádění dílčích odborných činností při přípravě na mimořádné události, zajišťování nouzového přežití, zajišťování varování, evakuace, humanitární pomoci a ukrytí osob před hrozícím nebezpečím.
7. platová třída
1. Provádění šetření a jiných odborných činností v systému prevence kriminality.
2. Odborné zpracovávání podkladů pro správní řízení o udělení a odnětí mezinárodní ochrany nebo dočasné ochrany a správní řízení na úseku vstupu a pobytu cizinců na území České republiky.
3. Prověřování a kontrola dodržování bezpečnostních předpisů, používání ochranných zařízení, prostředků, pomůcek a dodržování bezpečnostních postupů.
4. Komplexní sledování nezávadnosti pracovního prostředí a předkládání návrhů na odstranění nedostatků.
8. platová třída
1. Zajišťování celostátní agendy zkoušek strážníků obecní policie z odborné způsobilosti.
2. Vyřizování žádostí o udělení mezinárodní ochrany nebo dočasné ochrany a ve věcech vstupu a pobytu cizinců na území České republiky, spočívající v přípravě odborných podkladů, ověřování dokladů, údajů o zemích původu a dokumentů.
3. Provádění rozborů úrazovosti a nemocnosti, šetření havárií a poruch s důsledky na zdraví a životy státních zaměstnanců a zaměstnanců včetně havárií a poruch zaviněných zaměstnanci.
4. Zajišťování styku s vnějšími orgány bezpečnosti a hygieny.
5. Školení a ověřování úrovně znalostí státních zaměstnanců a zaměstnanců z oblasti bezpečnosti a zdravotní nezávadnosti práce.
9. platová třída
1. Zajišťování prevence kriminality v rámci daného územního celku, provádění odborných činností souvisejících s prevencí kriminality, organizace a koordinace akcí prevence kriminality v rámci daného územního celku a koordinace činnosti komise prevence kriminality.
2. Posuzování a vyhodnocování výsledků pohovorů nebo odborných podkladů účastníků řízení ve věcech vstupu a pobytu cizinců na území České republiky a účastníků v řízení o udělení mezinárodní ochrany nebo dočasné ochrany včetně provádění pohovorů.
3. Vykonávání specializovaných činností při zajišťování ochrany identity občanů včetně vydávání krycích dokladů.
4. Komplexní zajišťování metodických, organizačních, řídících a kontrolních činností v oblasti bezpečnosti a zdravotní nezávadnosti pracovního a životního prostředí.
10. platová třída
1. Vykonávání specializovaných činností při přípravě vnitroresortních a vládních analýz a koncepcí v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku.
2. Posuzování a vyhodnocování specializovaných žádostí ve věcech vstupu a pobytu cizinců na území České republiky a žádostí o udělení mezinárodní ochrany nebo dočasné ochrany, například nezletilých bez doprovodu zákonných zástupců včetně samostatného rozhodování nejnáročnějších případů v azylovém řízení.
3. Vykonávání specializovaných činností při zabezpečování evidenční ochrany osob. Zajišťování podkladů pro opatřování krycích dokladů a vedení evidence krycích dokladů.
4. Komplexní zajišťování bezpečnosti a zdravotní nezávadnosti práce ve služebních orgánech se značným rizikem ohrožení bezpečnosti a zdraví státních zaměstnanců a zaměstnanců včetně metodických a specializovaných činností, například při práci s výbušninami, jedy nebo municí.
5. Stanovování a komplexní zajišťování systému požární ochrany včetně přípravy požárních řádů.
6. Stanovování a komplexní zajišťování opatření pro případ mimořádných událostí a krizových situací.
7. Výkon specializovaných odborných činností na úseku prevence kriminality v rámci regionu se zvýšeným výskytem kriminality.
11. platová třída
1. Zajišťování celostátních agend prevence kriminality včetně přípravy projektů prevence kriminality.
2. Zajišťování celostátních agend v oblasti mezinárodní ochrany, dočasné ochrany, migrace a integrace cizinců včetně samostatné rozhodovací činnosti na některém z úseků výkonu státní správy v oblasti mezinárodní ochrany, dočasné ochrany, vstupu a pobytu cizinců na území České republiky a v řízení o bezdomovectví příslušející ministerstvu, se specializací na určené země původu, rozborová činnost z výchozích podkladů informačního systému o zemích původu, bezpečných zemích původu a bezpečných třetích zemích.
3. Samostatné tvůrčí řešení specializovaných metodických, analytických, projekčních a hodnotících úkolů a zajišťování ochrany krycích dokladů v působnosti ústředního orgánu státní správy na úseku opatřování krycích dokladů, osob zařazených do programu zvláštní ochrany svědka, konspirativních prostředků nebo evidenční ochrany.
4. Komplexní zajišťování krizového řízení, bezpečnosti práce nebo požární ochrany resortu.
12. platová třída
1. Analýza bezpečnostní situace na základě kriminálních statistik a otevřených zdrojů informací.
2. Metodické usměrňování prevence kriminality. Analytická činnost zaměřená na příčiny kriminality a sociální patologie, navrhování systémových opatření k prevenci jednotlivých druhů trestné činnosti, navrhování preventivních programů a tvorba jejich metodiky.
3. Výkon nejsložitějších celostátních systémových činností a analýz na úseku dopravních nehod v silničním provozu pro potřeby organizace a zaměření výkonu dopravní služby Policie České republiky, sestavování prognóz vývoje a návrh komplexních programů prevence a výchovy k dopravní kázni.
4. Příprava a hodnocení celostátních preventivních programů a projektů v oblasti veřejného pořádku a bezpečnosti včetně tvorby metodiky preventivních projektů.
5. Metodické usměrňování a komplexní zajišťování problematiky udělování mezinárodní ochrany nebo dočasné ochrany, migrace, integrace cizinců a bezdomovectví na celostátní úrovni. Příprava mezinárodních humanitárních programů.
6. Zajištění právní ochrany mladistvých účastníků řízení o udělení mezinárodní ochrany nebo řízení o udělení dočasné ochrany bez doprovodu zákonných zástupců.
7. Specializovaná zástupčí činnost před soudy v řízení o udělení mezinárodní ochrany nebo dočasné ochrany a v oblasti pobytu cizinců.
8. Komplexní koordinace činnosti odborných pracovišť bezpečnostních sborů a zpravodajských služeb a zajišťování specifických činností v oblasti výroby, používání a ochrany krycích dokladů, legend o jiné osobní existenci a konspirativních prostředků na celostátní úrovni. Vedení údajů v informačních systémech.
9. Komplexní zajišťování úkolů spojených s přípravou a realizací stanovené dokumentace Bezpečnostní rady státu v působnosti resortu.
13. platová třída
1. Koordinace analytických činností zaměřených na příčiny kriminality a sociální patologie včetně navrhování systémových opatřeních v oblasti prevence kriminality.
2. Metodické usměrňování a koordinace činnosti při přípravě vnitroresortních i vládních analýz v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku.
3. Koordinace činnosti pracovního orgánu v systému Bezpečnostní rady státu.
4. Celostátní koordinace a metodické usměrňování výkonu azylové a migrační politiky včetně integrační politiky vůči cizincům a ochrany státních hranic. Koordinace spolupráce s mezinárodními systémy, zajišťování zahraničních styků za oblasti České republiky v oblasti migračního a azylového práva.
5. Celostátní koordinace a metodické usměrňování činnosti bezpečnostních sborů a zpravodajských služeb včetně legislativních a systémových opatření na úseku krycích dokladů, osob zařazených do programu zvláštní ochrany svědka a legend o jiné osobní existenci, mezinárodní spolupráce a součinnost s ústředními orgány státní správy.
6. Celostátní koordinace a metodické usměrňování výkonu státní správy na úseku zbraní, střeliva, výbušnin a výbušných předmětů, pyrotechnických výrobků a balisticky odolných matriálů.
7. Celostátní koordinace a metodické usměrňování působnosti a činnosti obecní policie.
14. platová třída
1. Tvorba koncepce bezpečnostní strategie státu.
2. Příprava zásadních koncepčních resortních a meziresortních materiálů pro utváření politiky vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku.
3. Tvorba celostátní politiky prevence trestné činnosti a sociální patologie.
4. Tvorba celostátních koncepcí azylové a migrační politiky včetně integrační politiky vůči cizincům, pobytu cizinců a ochrany státních hranic.
5. Komplexní koordinace činnosti Bezpečnostní rady státu.
15. platová třída
1. Tvorba koncepce bezpečnostní politiky státu.
DÍL 29. KRIZOVÉ ŘÍZENÍ, POŽÁRNÍ OCHRANA, CIVILNÍ NOUZOVÉ PLÁNOVÁNÍ, OCHRANA OBYVATELSTVA A INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM
6. platová třída
1. Provádění dílčích odborných činností na úseku požární ochrany při přípravě na mimořádné události a krizové situace. Zpracovávání podkladů a jednoduché dokumentace na úseku požární ochrany.
8. platová třída
1. Zpracovávání analýz, navrhování zásad režimu života v postiženém území včetně vyhodnocování účinku mimořádných událostí a krizových stavů.
2. Samostatné zajišťování úkolů a opatření ve vztahu ke státním zaměstnancům a zaměstnancům, fyzickým a právnickým osobám pro případ požáru na úseku jejich vyrozumění, varování, evakuace, nouzového zabezpečování a organizování záchranných prací.
3. Zajišťování úkolů souvisejících s připraveností na mimořádné události a krizové stavy.
9. platová třída
1. Souhrnné zajišťování připravenosti na mimořádné události a krizové stavy.
2. Souhrnné zpracovávání opatření pro mimořádné události a krizové stavy na vymezeném území. Zpracovávání krizového plánu a jeho jednotlivých částí.
3. Souhrnné zpracovávání předepsané požární dokumentace a dokumentace pro krizové stavy, souhrnné poskytování informací a podkladů pro zpracovávání a aktualizaci územního havarijního plánu a krizového plánu kraje.
4. Výkon specializovaných odborných činností na úseku obrany, prevence závažných havárií, zpracovávání analýz jednotlivých rizikových oblastí.
10. platová třída
1. Stanovování a komplexní zajišťování opatření pro případ mimořádných událostí a krizových situací.
11. platová třída
1. Komplexní zajišťování krizového řízení resortu.
12. platová třída
1. Zajišťování připravenosti ministerstev nebo dalších ústředních správních úřadů na řešení krizových situací v oboru své působnosti.
2. Operativní koordinace ministerstev a dalších orgánů prostřednictvím Ústředního krizového štábu při realizaci opatření vlády k zamezení vzniku nebo k řešení krizové nebo jiné závažné situace.
13. platová třída
1. Koordinace činnosti resortu pro plnění základních funkcí státu za krizových stavů. Zpracovávání a projednávání nadnárodních opatření v působnosti resortu k řešení krizových situací.
2. Celostátní koordinace a usměrňování příprav na krizové situace. 3. Celostátní koordinace integrovaného záchranného systému.
14. platová třída
1. Zpracovávání celostátního systému krizového řízení České republiky.
DÍL 30. VŠEOBECNÁ SPRÁVA VNITŘNÍCH VĚCÍ STÁTU
6. platová třída
1. Provádění změn v úředních dokladech, vystavování dokladů o změnách v úředních dokladech včetně kontroly správnosti uváděných údajů v platných evidencích a vydaných dokladech. Předávání vystavených dokladů žadatelům. Vystavování úředních osvědčení.
7. platová třída
1. Provádění dozoru nad dodržováním předpisů o státních symbolech.
2. Zajišťování vidimace a legalizace dokladů a úředních listin.
8. platová třída
1. Organizačně-technické zabezpečení voleb, sčítání lidu, domů, bytů, referenda a veřejných sbírek. Zajišťování agendy Státní volební komise, příprava materiálů pro jednání, zajišťování informačních a organizačních činností.
2. Usměrňování a dohled nad plněním povinností stanovených obcím (ohlašovnám) pro agendu úředních dokladů a evidence obyvatel.
3. Komplexní výkon agendy cestovních dokladů a vedení soustavy podkladové dokumentace spojené s vyhledáváním, dokumentováním a šetřením.
4. Zajišťování agendy shromažďování, dobrovolných svazků obcí, územně správního členění, místního názvosloví, slučování a rozdělování obcí, zajišťování procesu změn názvů obcí, změn správních hranic obcí nebo zájmových sdružení a nadací.
5. Zajišťování správy vymezeného rozsahu státních hranic. Vedení dokumentace o jednáních se sousedními státy. Vedení archivu státních hranic včetně jeho aktualizace.
6. Výkon agendy veřejných sbírek.
7. Zajišťování agendy rejstříku politických stran a politických hnutí.
9. platová třída
1. Komplexní vykonávání agendy na úseku základního registru obyvatel, evidence obyvatel a rodných čísel, občanských průkazů nebo cestovních dokladů v působnosti Ministerstva vnitra.
10. platová třída
1. Poskytování metodické pomoci a usměrňování agend úředních dokladů a evidence obyvatelstva včetně kontrol výkonu činností v daném území.
2. Zajišťování celostátní agendy válečných hrobů včetně řešení mezinárodních souvislostí.
3. Celostátní koordinace organizačně-technického zabezpečení voleb, sčítání lidu, domů a bytů a referenda včetně personálního a materiálního zabezpečení voleb ve vymezeném území nebo volebním obvodu.
4. Zajišťování speciálních odborných činností na úseku sdružování v politických stranách a v politických hnutích nebo na úseku přestupkové agendy, například přezkoumávání pravomocných rozhodnutí v obnově řízení a v mimoodvolacích řízeních.
11. platová třída
1. Komplexní zajišťování celostátní agendy státního občanství v působnosti Ministerstva vnitra.
2. Komplexní zajišťování celostátní agendy základního registru obyvatel, evidence obyvatel a rodných čísel, občanských průkazů a cestovních dokladů.
3. Koordinace a metodické usměrňování obcí nebo jejich částí v občanskosprávních záležitostech, ve věcech státního občanství, evidence obyvatel, zabezpečení voleb a místních referend, úředních dokladů, přestupků, názvosloví ulic, symbolů a znaků.
4. Zajišťování celostátní agendy majetkových vztahů při správě státních hranic.
5. Komplexní zajišťování agendy evropské občanské iniciativy.
6. Komplexní vykonávání agendy sdružování v politických stranách a v politických hnutích.
7. Zajišťování správy realizace práv účastníků odboje a odporu proti nacismu nebo komunismu.
12. platová třída
1. Celostátní koordinace příprav a průběhu voleb a referend a jejich vyhodnocení.
2. Celostátní koordinace a usměrňování problematiky základního registru obyvatel, evidence obyvatel a rodných čísel, občanských průkazů a cestovních dokladů včetně poradenské činnosti.
3. Posuzování práv účastníků odboje a odporu proti nacismu nebo komunismu.
13. platová třída
1. Celostátní koordinace a metodické usměrňování a komplexní celostátní kontrola systému voleb, referend, státního občanství, matrik, jména a příjmení, vidimace a legalizace, sdružování v politických stranách a v politických hnutích, shromažďovacího práva, veřejných sbírek, státních symbolů, přestupkové agendy nebo státních hranic.
2. Koordinace a usměrňování a mezinárodní koordinace průběhu státních hranic, jejich změn, správy státních hranic a turistických stezek protínajících státní hranice.
3. Celostátní metodické usměrňování a koordinace výkonu státní správy na úseku základního registru obyvatel, evidence obyvatel a rodných čísel, občanských průkazů a cestovních dokladů včetně výzkumu a vývoje dokladů a vybraných tiskopisů.
4. Celostátní koordinace a usměrňování výkonu státní správy na úseku evropské občanské iniciativy ve vazbě na právní předpisy Evropské unie.
5. Tvorba koncepce, celostátní koordinace, metodické usměrňování a komplexní zajišťování výkonu státní správy v oblasti odboje a odporu proti nacismu nebo komunismu.
14. platová třída
1. Tvorba koncepcí uspořádání a zajišťování vnitřních věcí státu v jednotlivých oborech ministerstva vnitra.
2. Stanovování přístupů a koncepcí v oblasti odboje a odporu proti nacismu nebo komunismu.
15. platová třída
1. Tvorba koncepce vývoje správy vnitřních věcí státu a veřejné správy.
DÍL 31. SYSTÉM VEŘEJNÉ SPRÁVY A KONTROLNÍ ŘÁD
8. platová třída
1. Zajišťování agendy seznamu obcí a jejich částí a územně správní struktury statutárních měst.
2. Poskytování informací vztahujících se k působnosti správního úřadu podle zvláštního právního předpisu. Systematické soustřeďování a vyhodnocování informací vztahujících se k působnosti správního úřadu, tvorba odborných informačních výstupů a zpracovávání informací pro hromadné sdělovací prostředky.
9. platová třída
1. Vytváření a soustavná a úplná aktualizace souborů informací z oborů působnosti správního úřadu.
10. platová třída
1. Stanovování přístupů a způsobů poskytování informací podle zvláštního právního předpisu v působnosti správního úřadu včetně případného rozhodování o odvoláních a o stížnostech v oblasti práva na informace.
11. platová třída
1. Příprava a tvorba rozhodnutí o odnětí a určení výkonu přenesené působnosti obce včetně rozhodování o převodu příspěvku na výkon přenesené působnosti.
2. Zpracovávání vývojových analýz a rozborů ucelených oblastí výkonu veřejné správy a jejich vyhodnocování z ekonomických, právních, kvalitativních, organizačně-technických nebo jiných hledisek.
3. Zajišťování agendy určení obcí městy.
12. platová třída
1. Komplexní výkon kontroly samostatné působnosti svěřené orgánům územních samosprávných celků včetně související koordinační činnosti a celostátní metodické činnosti.
2. Metodické usměrňování územních samosprávných celků na úseku jejich samostatné a přenesené působnosti. Koordinace činnosti ministerstev a dalších ústředních správních úřadů při usměrňování výkonu přenesené působnosti územních samosprávných celků.
3. Zpracovávání celostátních vývojových analýz a rozborů ucelených oblastí výkonu veřejné správy a jejich vyhodnocování z ekonomických, právních, organizačně-technických a jiných hledisek.
4. Koordinace a metodické usměrňování kvality a efektivity veřejné správy a veřejných služeb orgánů veřejné správy.
5. Komplexní výkon dozoru nad zákonností právních předpisů a jiných opatření orgánů územních samosprávných celků nebo územních správních úřadů v příslušném oboru.
6. Celostátní koordinace problematiky etnických menšin a její usměrňování ve vztahu k územním správním úřadům a územním samosprávným celkům.
7. Stanovování zásad, způsobu a rozsahu ověřování zvláštní odborné způsobilosti zaměstnanců zajišťujících výkon státní správy v obcích a krajích nebo strážníků obecní policie.
8. Komplexní metodické usměrňování povinných subjektů v oblasti poskytování informací.
9. Zpracování metodických materiálů a metodická činnost ve vztahu k územním správním úřadům a samosprávným celkům. Koordinace činnosti jednotlivých ministerstev a dalších správních úřadů při usměrňování územních správních úřadů a samosprávných celků na jimi zabezpečovaných a spravovaných úsecích státní správy.
10. Odborná legislativně technická příprava publikace schválených právních předpisů s celostátní působností a mezinárodních smluv.
13. platová třída
1. Všeobecná celostátní koordinace a metodické usměrňování orgánů územních samosprávních celků.
2. Komplexní výkon kontroly a dozoru nad výkonem samostatné a přenesené působnosti orgánů obcí a krajů v působnosti Ministerstva vnitra.
3. Celostátní koordinace a metodické usměrňování kontroly, inspekce a dozoru vykonávaného všemi orgány veřejné správy.
4. Celostátní koordinace postupů při uplatňování práva na informace.
5. Koordinace a metodické usměrňování souladu právních předpisů a jiných opatření územních samosprávných celků s právním řádem České republiky a komplexní výkon státního dozoru nad zákonností činnosti územních samosprávných celků včetně zajišťování nápravy nezákonnosti.
6. Koordinace a metodické usměrňování kontroly na úseku výkonu samostatné působnosti svěřené orgánům územních samosprávných celků včetně vypracovávání zásadních stanovisek a stanovování obecných postupů aplikace právních předpisů.
7. Tvorba koncepce a celostátní koordinace kontrol činnosti orgánů územních samosprávných celků ve spolupráci s ostatními ústředními správními úřady včetně vyhodnocování jejich výsledků a zpracovávání systémových návrhů opatření.
8. Všeobecná celostátní koordinace a metodické usměrňování orgánů územních samosprávných celků.
9. Koordinace a metodické usměrňování státního dozoru nad zákonností v činnosti obcí a krajů včetně zajišťování nápravy nezákonnosti.
10. Tvorba koncepce výkonu státní správy v území a v podmínkách územních samosprávných celků se zaměřením na ekonomickou, finanční, kompenzační, dislokační a právní problematiku včetně tvorby koncepce příspěvků na výkon státní správy územním samosprávným celkům a srovnávacích analýz.
11. Tvorba koncepce a komplexní koordinace veřejné správy a veřejných služeb resortu včetně realizace strategických cílů k zefektivnění a zvyšování kvality veřejné správy a veřejných služeb.
12. Celostátní koordinace a metodické usměrňování činnosti ministerstev, jiných ústředních správních úřadů a orgánů veřejné správy na úseku kvality a efektivity a transparentnosti veřejné správy a veřejných služeb.
13. Odborná tvorba komplexního systému a správa souborů metadat a indexačních slovníků právní terminologie pro oblast práva České republiky, mezinárodního práva a práva Evropské unie v rámci systému elektronické tvorby a publikace právních předpisů včetně spolupráce s úřady Evropské unie.
14. platová třída
1. Tvorba koncepce uspořádání a výkonu veřejné správy.
2. Tvorba koncepce správního trestání a správního procesu.
3. Tvorba celostátní koncepce v oblasti kontrolních postupů podle kontrolního řádu.
4. Tvorba celostátní koncepce v oblasti práva na informace.
5. Tvorba celostátní koncepce kontroly, inspekce a dozoru vykonávaného všemi orgány veřejné správy.
6. Tvorba celostátní koncepce efektivní veřejné správy a veřejných služeb včetně koncepce regulatorního prostředí, transparentnosti, efektivity, kvality a elektronizace veřejné správy, rozvoje lidských zdrojů ve veřejné správě.
7. Tvorba koncepce a komplexní koordinace výkonu veřejné správy svěřené orgánům územních samosprávných celků včetně koncepce celostátní koordinace promítání judikatury Ústavního soudu v právních předpisech územních samosprávných celků na úseku jejich samostatné působnosti.
8. Tvorba koncepce dodržování zákonnosti v činnosti obcí a krajů ve veřejné správě České republiky včetně zajišťování náprav nezákonností v řízení před ústavním soudem.
9. Komplexní tvorba systému elektronické publikace právních předpisů České republiky včetně spolupráce na tvorbě koncepce rozvoje právní informatiky v rámci Evropské unie.
15. platová třída
1. Tvorba koncepce vývoje správy vnitřních věcí státu a veřejné správy.
DÍL 32. SPRÁVA ARCHIVNICTVÍ A SPISOVÉ SLUŽBY
8. platová třída
1. Provádění dohledu nad spisovou službou a nad vyřazováním písemností (skartační řízení).
2. Provádění kontroly dodržování povinností na úseku archivnictví a výkonu spisové služby a dohledu nad vyřazováním dokumentů (skartačním řízení) u původců s jednoduchou organizační strukturou.
3. Odborná správa archivních fondů a sbírek a provádění výběru archiválií u původců s jednoduchou organizační strukturou.
9. platová třída
1. Komplexní zajišťování odborné ochrany archivních fondů včetně zpracovávání složitých archivních rešerší.
2. Komplexní zajišťování státního odborného dohledu nad archivní a spisovou službou a nad vyřazováním písemností včetně výběru archiválií.
3. Zajišťování péče o svěřené archivní soubory včetně zpracovávání složitějších archivních rešerší pro veřejnou správu.
4. Zajišťování odborného dohledu nad spisovou službou, nad vyřazováním dokumentů a nad výběrem archiválií u veřejnoprávních i soukromoprávních původců.
5. Provádění kontroly výkonu spisové služby a výběru archiválií u původců se složitější organizační strukturou.
10. platová třída
1. Zajišťování výkonu státní správy archivních fondů a sbírek a předarchivní péče.
2. Koordinace a metodické usměrňování systémů evidence archiválií Národního archivního dědictví.
3. Komplexní zajišťování péče o archivní soubory včetně zpracování složitých rešerší.
11. platová třída
1. Komplexní zajišťování agendy archivnictví ve státních archivech spojené s kombinovaným vyhledáváním a náročným zpracováním úředních rešerší a expertiz, ověřených úředními razítky, pro veřejné instituce a státní orgány.
2. Komplexní zajišťování odborné správy a ochrany archivních fondů nejvyšší kategorie včetně zpracovávání archivních rešerší a státního odborného dohledu nad archivní a spisovou službou a vyřazováním písemností, přípravy a zpracovávání vědeckých edic archivních dokumentů. Komplexní zajišťování odborné správy a ochrany archivních fondů nejvyšší kategorie včetně zpracovávání archivních rešerší a kontroly dodržování povinností na úseku archivnictví a spisové služby včetně odborného dohledu nad vyřazováním dokumentů, přípravy a zpracovávání vědeckých edic archivních dokumentů.
3. Celostátní koordinace systémů evidence archiválií Národního archivního dědictví.
. Provádění komplexní kontroly povinností na úseku archivnictví v archivech územních samosprávních celků, ve specializovaných archivech, u kulturně vědeckých institucí a u dalších držitelů archiválií a jejich zřizovatelů.
5. Provádění kontroly archivních kulturních památek a prověrky fyzického stavu archivních kulturních památek a národních kulturních památek.
12. platová třída
1. Provádění studijně analytických činností a vytváření národních standardů pro obor archivnictví.
2. Tvůrčí zpracovávání nových metodických postupů a posuzování nejnáročnějších pořádacích, zpřístupňovacích a edičních archivních činností včetně ověřování technologických postupů.
3. Posuzování a zpracovávání vyjádření ke koncesované živnosti vedení spisovny a provádění kontrol těchto spisoven.
4. Mezinárodní spolupráce při zpracovávání specifických archivních fondů a při jejich prezentaci veřejnosti.
13. platová třída
1. Celostátní koordinace a usměrňování archivnictví a spisové služby.
2. Zpracovávání komplexních rozvojových koncepcí a nových metodických postupů v archivnictví.
3. Celostátní koordinace a metodické usměrňování samostatných archivních pracovišť.
4. Tvorba celostátní koncepce kontroly výkonu spisové služby a archivnictví.
5. Komplexní koordinace činností samostatných odborných pracovišť na úseku archivnictví nebo spisové služby, vnitřních organizačních jednotek vykonávajících celostátní nebo oblastní působnost na úseku archivnictví nebo spisové služby.
14. platová třída
1. Tvorba celostátní koncepce archivnictví a spisové služby a koordinace mezinárodní spolupráce.
15. platová třída
1. Tvorba koncepce vývoje správy vnitřních věcí státu a veřejné správy.
DÍL 33. SPRÁVA PRŮMYSLU A OBCHODU
6. platová třída
1. Úřední označování zboží z drahých kovů včetně rozhodování o způsobu a formě označování, například plombou, puncem nebo osvědčením.
7. platová třída
1. Vykonávání puncovní kontroly a puncovní inspekce vymezeného okruhu drahých kovů včetně označování.
8. platová třída
1. Puncovní kontrola a puncovní inspekce všech druhů drahých kovů.
9. platová třída
1. Samostatná puncovní inspekce a kontrola drahých kovů pomocí technologií instrumentální analýzy.
2. Samostatné provádění specializovaných kontrol a šetření v terénu v oblasti ochrany spotřebitele, vnitřního trhu a dalších oprávněných zájmů státu.
3. Provádění inspekčních a kontrolních činností v energetických odvětvích v rozsahu působnosti příslušného inspektorátu.
10. platová třída
1. Komplexní výkon puncovní inspekce a puncovní kontroly, vývoj, ověřování a aplikace metod rozpoznávání a identifikace falešných puncovních značek.
2. Komplexní výkon dozoru v oblasti ochrany spotřebitele, vnitřního trhu a dalších oprávněných zájmů státu.
3. Samostatný výkon inspekce nebo dozoru nad způsobilostí střelných zbraní, střeliva, pyrotechnických výrobků, výbušnin a balisticky odolných materiálů.
11. platová třída
1. Posuzování a vypracovávání stanovisek v oblasti průmyslové a stavební politiky, energetické politiky, hutnictví, strojírenství a elektrotechniky, hornictví a jaderné energetiky, surovinové politiky, hospodářské politiky, vnitřního obchodu a ochrany zájmů spotřebitelů, podpory podnikání a živností, zahraničně-ekonomické politiky, zahraničně-obchodní politiky, licenční politiky, technické normalizace, metrologie, puncovnictví a státního zkušebnictví, průmyslového výzkumu nebo rozvoje techniky a technologií.
2. Radiační monitorování úložišť, osob a životního prostředí, kontrola dodržování požadavků radiační ochrany a jaderné bezpečnosti.
3. Celostátní koordinace výkonu puncovní inspekce a puncovní kontroly v komplexním rozsahu, výkon trvalé kontroly depozitu druhových etalonů drahých kovů a úředních značek.
4. Celostátní koordinace procesů akreditace v oblasti puncovnictví.
5. Komplexní výkon energetické inspekce nebo dozoru.
6. Koordinace a metodické usměrňování inspekce a dozoru v oblasti ochrany spotřebitele, vnitřního trhu a fiskálních zájmů státu.
7. Vykonávání státní inspekce nebo dozoru nad dodržováním metod měření, zajišťování povinností uložených zákonem o metrologii, vydávání osvědčení, odborných posudků nebo jiných úředních dokladů o inspekčních, dozorčích, analytických nebo kontrolních úkonech, které se stávají veřejnými listinami.
8. Komplexní výkon státní inspekce anebo dozoru nad způsobilostí zbraní, střeliva, pyrotechnických výrobků, výbušnin a balisticky odolných materiálů uváděných do oběhu.
9. Komplexní výkon dozoru v oblasti ochrany spotřebitele, vnitřního trhu a dalších oprávněných zájmů státu vyznačující se složitostí jednotlivých faktorů, jako jsou případy s mezinárodním prvkem, odbornou náročností nebo rozsahem šetření.
12. platová třída
1. Metodická a rozborová činnost v oblasti technické normalizace, metrologie, státního zkušebnictví, v oblasti kontroly a ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů nebo puncovnictví včetně tvorby prováděcích technických předpisů a norem a koordinace akreditovaných zkušeben a laboratoří.
2. Tvorba celostátních programů, jednotných postupů a opatření k ovlivňování průmyslu, stavebnictví, energetiky, hutnictví, strojírenství a elektrotechniky, hornictví a jaderné energetiky, surovinové politiky, vnitřního obchodu a ochrany zájmů spotřebitelů, podpory podnikání a správy živností, zahraničně-ekonomické politiky, zahraničního obchodu, licenční politiky, technické normalizace, metrologie, puncovnictví a státního zkušebnictví, průmyslového výzkumu, rozvoje techniky a technologií.
3. Tvorba programů hospodářského rozvoje území.
4. Tvorba koncepce státní metrologie a úkolů v oblasti rozvoje primární etalonáže formou výzkumu a vývoje, řešení složitých metrologických úkolů v mezinárodní spolupráci.
5. Celostátní koordinace programů rozvoje obnovitelných zdrojů energií.
6. Celostátní koordinace a usměrňování vydávání licencí pro podnikání v energetice. Stanovování pravidel a zásad pro udělování licencí pro podnikání v energetice a vyhodnocování žádostí o udělení, změně a rušení licencí k podnikání v energetice.
7. Tvorba a posuzování ekonomických nástrojů a stanovování standardů kvality dodávek a služeb na energetických trzích.
8. Celostátní koordinace a usměrňování regulace v energetice a organizace trhu s energiemi.
9. Tvorba systému úhrad ztrát držitelů licencí k podnikání v energetice z Energetického regulačního fondu a tvorba systému příspěvků do energetického regulačního fondu.
10. Tvorba systému analýz efektivnosti regulace v jednotlivých energetických odvětvích.
11. Hodnocení subvencí poskytnutých na dovážené výrobky včetně inspekce nad dovozci a výrobci a poradenské a konzultační činnosti v orgánech Evropské unie pro ochranu před subvencovanými dovozy.
12. Koordinace měření, kontroly a bezpečného ukládání radioaktivních odpadů v provozu jaderných zařízení.
13. Stanovování celostátní metodiky a postupů puncovní kontroly a puncovní inspekce v celém rozsahu včetně akreditace a certifikace v puncovnictví.
14. Komplexní výkon dozoru v oblasti ochrany spotřebitele, vnitřního trhu a dalších oprávněných zájmů státu v obzvláště složitých případech daných odbornou náročností a rozsahem šetření s celostátní působností.
15. Celostátní koordinace a metodické usměrňování inspekce nebo dozoru v energetice.
16. Plánování, vyhodnocování úředních kontrol, metodické usměrňování a koordinace výkonu dozoru v oblasti ochrany spotřebitele, vnitřního trhu a dalších oprávněných zájmů státu.
13. platová třída
1. Celostátní koordinace a usměrňování tvorby a uplatňování technických předpisů, norem a parametrů.
2. Koordinace ekonomické ochrany státu v oblasti licenční správy při vývozu a dovozu s celostátní působností včetně mezinárodní spolupráce.
3. Celostátní koordinace, metodické usměrňování, tvorba ekonomických nástrojů k ovlivňování průmyslu, stavebnictví, energetiky, hutnictví, strojírenství a elektrotechniky, hornictví a jaderné energetiky, surovinové politiky, vnitřního obchodu a ochrany zájmů spotřebitelů, podpory podnikání, živností nebo vnějších ekonomických vztahů.
4. Celostátní koordinace a metodické usměrňování normalizace, metrologie, státního zkušebnictví nebo puncovnictví.
5. Stanovování směrů zaměření a forem podpory průmyslového výzkumu nebo rozvoje techniky a technologií.
6. Tvorba koncepce systému licencí k podnikání v energetice.
7. Tvorba koncepce systému regulace v energetice a postupů pro tvorbu a regulaci cen.
8. Hodnocení účinků subvencovaných dovozů na ekonomiku České republiky a Evropské unie a navrhování opatření k ochraně hospodářského prostoru Evropské unie před subvencovanými dovozy.
9. Koordinace realizace opatření přijatých na úrovni Evropské unie k ochraně před subvencovanými dovozy v součinnosti s celními orgány.
10. Tvorba koncepce bezpečného provozu jaderných zařízení.
11. Tvorba koncepce puncovní kontroly a puncovní inspekce.
12. Tvorba koncepce a celostátní koordinace inspekce a dozoru v oblasti ochrany spotřebitele, vnitřního trhu a fiskálních zájmů státu.
13. Tvorba celostátní koncepce inspekce nebo dozoru v energetice.
14. Tvorba koncepce celostátního systému kontroly, ověřování a zkoušení střelných zbraní, střeliva, pyrotechnických výrobků a balisticky odolných materiálů.
15. Celostátní koordinace a metodické usměrňování v oblasti ochrany spotřebitele, vnitřního trhu a dalších oprávněných zájmů státu, a to včetně mezinárodní spolupráce.
14. platová třída
1. Tvorba celostátních koncepcí rozvoje jednotlivých oblastí obchodní politiky (vnitřního obchodu, ochrany zájmů spotřebitelů, zahraničně-ekonomické politiky, zahraničně-obchodní politiky, licenční politiky v oblasti vývozu a dovozu).
2. Tvorba koncepce jednotlivých oborů hospodářské politiky (průmyslové a stavební politiky, energetické politiky, hutnictví, strojírenství a elektrotechniky, hornictví a jaderné energetiky, surovinové politiky).
3. Tvorba koncepce rozvoje technické normalizace, metrologie nebo státního zkušebnictví.
4. Stanovování celostátních směrů rozvoje a přístupů k podnikání v oblasti živností, průmyslového výzkumu, rozvoje techniky a technologií nebo podpory podnikání.
5. Tvorba koncepce puncovnictví a zkoušení drahých kovů.
6. Stanovování základních směrů a přístupů k podpoře a ochraně zahraničních investic.
7. Tvorba státní energetické koncepce a koncepce podpory hospodářské soutěže a ochrany zájmů spotřebitelů v energetice.
8. Tvorba koncepce hospodářských vztahů České republiky v rámci Evropské unie.
9. Tvorba celostátní koncepce v oblasti ochrany spotřebitele, vnitřního trhu a dalších oprávněných zájmů státu.
15. platová třída
1. Tvorba koncepce hospodářské politiky státu (průmyslové, stavební, surovinové a energetické).
2. Tvorba koncepce obchodní politiky státu.
DÍL 34. VEŘEJNÉ INVESTOVÁNÍ A ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK
10. platová třída
1. Příprava, zadávání a kontrola veřejných zakázek malého rozsahu.
11. platová třída
1. Příprava, zadávání a kontrola veřejných zakázek.
12. platová třída
1. Komplexní koordinace postupů veřejného zadavatele při zadávání veřejných zakázek za používání různých druhů zadávacího řízení.
13. platová třída
1. Celostátní metodické usměrňování veřejného investování a zadávání veřejných zakázek, například zpracovávání metodik pro přípravu a realizaci projektů veřejných investic nebo metodik pro přípravu a zadávání veřejných zakázek.
2. Metodické usměrňování veřejného investování a zadávání veřejných zakázek v rámci majetku České republiky v zahraničí.
14. platová třída
1. Tvorba celostátní koncepce veřejného investování.
15. platová třída
1. Tvorba soutěžní politiky státu.
DÍL 35. REGIONÁLNÍ POLITIKA A PODPORA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE
12. platová třída
1. Zpracovávání návrhů programů pro rozvoj dílčích území z celostátních hledisek.
2. Zpracování analýz dosažené úrovně hospodářského a sociálního rozvoje jednotlivých území České republiky a tendencí jejich územního rozvoje.
3. Aplikace regionálních podpor s celostátní působností, například programů podpory obnovy venkova a podpory úprav vojenských areálů pro obecní využití.
13. platová třída
1. Tvorba koncepce a metodiky regionálních podpor s celostátní působností.
2. Celostátní koordinace programů rozvoje regionů.
3. Tvorba strategií obnovy území postižených živelní nebo jinou pohromou na celostátní úrovni.
4. Celostátní koordinace poskytování státní pomoci při obnově území postiženého živelní nebo jinou pohromou.
5. Celostátní koordinace politiky rozvoje měst (urbánní politika).
6. Tvorba koncepce pohřebnictví.
14. platová třída
1. Tvorba zásad státní regionální politiky včetně urbánní politiky a státních regionálních podpor.
15. platová třída
1. Tvorba koncepce a strategie regionální politiky státu.
DÍL 36. BYDLENÍ
10. platová třída
1. Posuzování projektů žádostí o podporu v oblasti bydlení, výběr žadatelů a realizace podpory, průběžná realizace a vyhodnocování podpory.
12. platová třída
1. Zpracovávání celostátních analýz úrovně bydlení pro koncepci státní bytové politiky.
2. Příprava metodických opatření pro realizaci celostátních programů na podporu bydlení, stanovení realizačních zásad, podmínek a kritérií.
3. Koordinace státních podpůrných opatření a programů podpory bydlení.
13. platová třída
1. Tvorba celostátních koncepcí jednotlivých oblastí bytové politiky.
2. Celostátní koordinace a metodické usměrňování realizace podpory bydlení.
14. platová třída
1. Tvorba koncepce a strategie celostátní bytové politiky.
15. platová třída
1. Tvorba koncepce a strategie regionální politiky státu.
DÍL 37. ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍ ŘÁD
8. platová třída
1. Zajišťování a příprava podkladů pro výkon speciálního stavebního nebo vojenského stavebního úřadu nebo jiného stavebního úřadu (dále jen "stavební úřad").
9. platová třída
1. Zajišťování dokumentace průběhu územně plánovacích nebo rozhodovacích procesů ve vymezené působnosti stavebního úřadu.
2. Výkon agendy stavebního úřadu.
10. platová třída
1. Výkon stavebního úřadu.
11. platová třída
1. Koordinace výkonu stavebního úřadu.
2. Posuzování územně plánovací činnosti na úrovni obcí.
12. platová třída
1. Posuzování územně plánovací činnosti na úrovni krajů.
13. platová třída
1. Koordinace a usměrňování výkonu stavebního úřadu a vyvlastňovacího úřadu v působnosti Ministerstva pro místní rozvoj.
2. Komplexní pořizování resortních koncepcí územního rozvoje včetně zajišťování vyhodnocování vlivů na udržitelný rozvoj území.
3. Koordinace a metodické usměrňování státního dozoru ve věcech územního plánování, územního rozhodování nebo stavebního řádu v působnosti ministerstva.
4. Koordinace a systémové usměrňování územního plánování České republiky.
5. Koordinace a systémové usměrňování stavebního řádu České republiky.
6. Komplexní výkon kontroly a dozoru nad výkonem přenesené působnosti orgánů krajů v působnosti Ministerstva pro místní rozvoj.
14. platová třída
1. Tvorba koncepce územního plánování České republiky.
2. Tvorba koncepce stavebního řádu České republiky.
3. Stanovování systémových přístupů a východisek územního rozvoje České republiky.
15. platová třída
1. Tvorba koncepce a strategie územního rozvoje České republiky.
DÍL 38. CESTOVNÍ RUCH
10. platová třída
1. Odborný dohled nad dodržováním zvláštních podmínek provozování cestovních kanceláří včetně vedení seznamu cestovních kanceláří.
2. Koordinace a usměrňování regionálního rozvoje cestovního ruchu, turistických informačních center včetně propagačních aktivit.
11. platová třída
1. Zpracovávání analýz rozvoje cestovního ruchu a vyhodnocování projektů podpor rozvoje cestovního ruchu na regionální úrovni.
2. Tvorba regionálních projektů rozvoje cestovního ruchu.
3. Tvorba koncepce regionálního rozvoje cestovního ruchu.
4. Realizace koncepcí a propagačních aktivit ve vztahu k veřejnosti na regionální, celostátní a mezinárodní úrovni a koordinace a zajišťování funkčních vazeb oblastní, krajské a celostátní sítě informačních center a činností spojených s aplikací komplexní informační databanky cestovního ruchu včetně správy kartoték a fotobanky.
12. platová třída
1. Posuzování plánovací dokumentace rozvojových generelů a marketingových strategií i projektů z hlediska celostátního rozvoje cestovního ruchu.
2. Celostátní utváření podmínek a předpokladů pro rozvoj turistiky.
3. Zpracovávání celostátních analýz rozvoje jednotlivých oblastí cestovního ruchu. Tvorba celostátních projektů a programů rozvoje jednotlivých oblastí cestovního ruchu.
13. platová třída
1. Tvorba celostátních koncepcí v jednotlivých oblastech cestovního ruchu, například podnikání v oblasti cestovního ruchu nebo využití kulturního dědictví pro cestovní ruch.
2. Koordinace a usměrňování realizace státní politiky cestovního ruchu.
14. platová třída
1. Tvorba koncepce státní politiky cestovního ruchu včetně systémové koordinace s mezinárodními a nadnárodními systémy.
15. platová třída
1. Tvorba koncepce a strategie regionální politiky státu.
DÍL 39. TVORBA A REALIZACE SPOLEČNÝCH EVROPSKÝCH POLITIK PODPORY A POMOCI, EVROPSKÉ STRUKTURÁLNÍ A INVESTIČNÍ FONDY
10. platová třída
1. Zpracovávání a shromažďování požadavků na projekty pomoci nebo podpory, provádění analýz využití dotací zřizovanými příspěvkovými organizacemi a zainteresovanými subjekty.
2. Zpracovávání podkladů k investičním a neinvestičním záměrům projektů pomoci nebo podpory v souladu s příslušnými programy rozvoje.
3. Zajišťování administrace projektů a dotačních programů pomoci nebo podpory v průběhu realizace.
4. Konzultace projektových námětů a záměrů stran zainteresovaných na podpoře nebo pomoci.
5. Zajišťování administrace projektů a programů ústředního správního úřadu při přípravě a v průběhu realizace projektů a programů.
11. platová třída
1. Průběžné vyhodnocování požadavků zainteresovaných stran, zřizovaných příspěvkových organizací v návaznosti na dotační možnosti pomoci nebo podpory a zpracovávání jejich přehledů.
2. Zpracovávání metodiky přípravy a realizace projektů pomoci nebo podpory v rámci projektového cyklu.
3. Zajištění komplexního zpracování projektů a příprava a realizace projektů pomoci nebo podpory podle věcného, finančního, časového a právního rámce.
4. Koordinace přípravy a realizace dotačních programů kraje a jejich vyhodnocování.
5. Provádění posuzovací, konzultační a poradenské činnosti, poskytování metodické pomoci v oblasti řízení projektů a programů pro potřeby ústředního správního úřadu.
12. platová třída
1. Stanovování, standardizace a usměrňování realizace pracovních postupů zprostředkujících subjektů a partnerů (operačních nebo dotačních programů).
2. Dohled nad realizací operačního nebo dotačního programu, vyhodnocování realizace operačního nebo dotačního programu a navrhování změn v operačním nebo dotačním programu a programových dokumentech.
3. Systematická analýza dlouhodobých dopadů pomoci realizované z prostředků Evropské unie a národních politik do regionů České republiky.
4. Komplexní analýza operačního nebo dotačního programu z hlediska zaměření, cílů, efektivity vynakládání národních zdrojů a prostředků Evropské unie.
5. Analýza a hodnocení slabých míst implementační struktury a absorpčních kapacit.
6. Koordinace zpracovávání monitorovacích indikátorů operačního nebo dotačního programu včetně posuzování jejich vhodnosti.
7. Zpracovávání a vyhodnocování evaluačních plánů v rámci operačního nebo dotačního programu.
8. Koordinace čerpání technické pomoci v rámci operačního nebo dotačního programu.
9. Koordinace, příprava, usměrňování a realizace projektů technické pomoci, příprava plánů, přehledů a rozpočtu technické pomoci v rámci operačního programu.
10. Tvorba prováděcího dokumentu operačního nebo dotačního programu včetně jeho aktualizace.
11. Zpracování a aktualizace postupů pro žadatele a příjemce finančních prostředků.
12. Koordinace a monitorování přípravy a realizace projektů, příprava procesu výběru a hodnocení projektů pomoci realizované z prostředků Evropské unie, koordinace přípravy vyhlášení výzev k předložení projektů, poradenská a konzultační činnost při předkládání projektů v rámci operačního nebo dotačního programu.
13. Nastavení a aktualizace vnitřního kontrolního systému na úrovni subjektu implementace příslušného operačního nebo dotačního programu včetně metodického usměrňování kontrolní činnosti řídícího orgánu.
14. Koordinace řešení následků nesrovnalostí v rámci operačního nebo dotačního programu včetně vypracování návrhu opatření a koordinace procesní kontroly.
15. Vyhodnocování čerpání prostředků z operačního nebo dotačního programu.
16. Koordinace nebo tvorba postupů pro řízení operačního programu, metodickou podporu, monitoring, evaluaci, nesrovnalosti, administraci, hodnocení a výběr projektů, kontrol, proplácení a certifikaci plateb, refundaci, publicitu, vzdělávání, technickou pomoc nebo budování absorpční a administrativní kapacity v rámci tvorby implementačních dokumentů operačního programu.
17. Podpora řízení projektů zahraniční pomoci nebo pomoci poskytované Českou republikou do zahraničí v mezisektorovém průřezu i v rámci jednotlivých sektorů.
18. Tvorba metodik, komplexních pravidel, procedurálních postupů a manuálů pro projektové a programové řízení pro potřeby ústředního správního úřadu.
13. platová třída
1 Vyhodnocování průběhu čerpání prostředků z fondů Evropské unie za všechny operační nebo dotační programy.
2. Zpracovávání společných metodik, procedurálních postupů a pravidel a manuálů pro všechny operační nebo dotační programy.
3. Koordinace monitorovacího a informačního systému operačního nebo dotačního programu nebo programů jako celku.
4. Koordinace implementační struktury operačního nebo dotačního programu.
5. Vytváření jednotného implementačního prostředí pro řízení, realizaci, kontrolu, řešení nesrovnalostí, technickou pomoc, monitorování nebo evaluaci operačních nebo dotačních programů jako celku.
6. Tvorba a rozvoj operačního nebo dotačního programu a stanovování postupů pro využívání prostředků Evropské unie nebo ostatních zahraničních zdrojů. Tvorba strategických realizačních dokumentů operačního nebo dotačního programu, řídících a koordinačních postupů a procesů. Koordinace realizace jednotlivých operačních programů, výběru projektů, dohledu nad jejich realizací a implementace dalších aktivit v rámci operačního nebo dotačního programu.
7. Koordinace kohezní politiky v regionech soudržnosti.
8. Stanovování hlavních směrů rozvoje celostátního kontrolního systému čerpání prostředků Českou republikou z fondů Evropské unie.
9. Koordinace řešení následků nesrovnalostí včetně vypracovávání návrhů opatření a koordinace procesních kontrol.
10. Koordinace a příprava plánů realizace projektů v rámci operačního nebo dotačního programu po věcné stránce, sledování čerpání prostředků v rámci projektů a koordinace implementačních subjektů.
11. Zpracovávání návrhů celostátních programů, projektů a priorit pro využití prostředků Evropské unie, ostatních zahraničních zdrojů nebo pomoci poskytované Českou republikou do zahraničí, tvorba závazných celostátních pravidel v oblasti využívání prostředků Evropské unie, ostatních zahraničních zdrojů nebo pomoci poskytované Českou republikou do zahraničí včetně pravidel finančního řízení projektů, vyhodnocování a kontroly.
12. Koordinace a usměrňování hlášených nesrovnalostí s orgány na ochranu finančních zájmů Evropské unie a v boji proti podvodnému jednání a proti hrozící újmě rozpočtu Evropské unie.
13. Tvorba komunikačních plánů a jejich naplňování v oblasti Evropských strukturálních a investičních fondů na národní úrovni včetně koordinační a metodické role pro všechny operační programy.
14. platová třída
1. Koordinace a metodické usměrňování realizace politiky hospodářské a sociální soudržnosti v České republice v rámci národních rozvojových dokumentů (Národního strategického referenčního rámce, Dohody o partnerství pro programové období 2014-2020, případně jiných dokumentů obdobného významu).
2. Tvorba koncepce kohezní politiky, sledování jejího vývoje, její hodnocení a strategické řízení na národní úrovni, a v regionech soudržnosti.
3. Tvorba zásad státní regionální politiky a státních regionálních podpor realizovaných z rozpočtu Evropské unie.
4. Tvorba programů využívání zahraniční pomoci Českou republikou v meziresortním a sektorovém průřezu.
5. Tvorba rozvojových programů pro využívání prostředků rozpočtu Evropské unie, ostatních zahraničních zdrojů nebo pomoci poskytované Českou republikou do zahraničí.
6. Tvorba koncepce a metodického nastavení procesů v monitorovacích a informačních nástrojích pro realizaci kohezní politiky na národní úrovni.
15. platová třída
1. Tvorba celostátní koncepce kohezní politiky. Stanovování rozvojových oblastí a cílů kohezní politiky realizovaných z prostředků Evropské unie nebo ostatních zahraničních zdrojů. Koordinace tvorby národních rozvojových dokumentů s orgány Evropské unie, tvorba soustavy operačních nebo dotačních programů a koncepce systému čerpání prostředků z Evropské unie nebo ostatních zahraničních zdrojů včetně jeho harmonizace a koordinace s mezinárodními a nadnárodními systémy.
DÍL 40. VEŘEJNÉ DRAŽBY A REALITNÍ TRH
10. platová třída
1. Výkon působnosti ústředního správního úřadu ve věcech posuzování odborné způsobilosti a dodržování zákonných podmínek žadatelů k výkonu veřejných dražeb včetně metodické, konzultační a poradenské činnosti.
11. platová třída
1. Provádění celostátní kontroly dodržování podmínek při organizaci a provádění klasických veřejných dražeb ve smyslu příslušných právních předpisů.
2. Sledování a vyhodnocování vývoje realitního trhu České republiky.
12. platová třída
1. Vyhodnocování výstupů z kontrol veřejných dražeb obsahujících závažná právní pochybení s nadregionálním dopadem včetně přípravy návrhů k odebrání živnostenského oprávnění v těchto případech.
2. Celostátní koordinační a metodické usměrňování inspekční a dozorové činnosti pro kontroly klasických dražeb.
3. Zpracování analýz realitního trhu České republiky se závěry k řešení, či narovnání jeho regionálních disparit.
4. Stanovování postupů a metodiky pro výkon kontroly veřejných elektronických dražeb realizovaných prostřednictvím elektronických dražebních systémů na adrese ve veřejné datové síti včetně provádění těchto kontrol.
13. platová třída
1. Celostátní koordinace a metodické usměrňování systémů veřejných elektronických dražeb.
2. Tvorba celostátní koncepce rozvoje klasických veřejných dražeb.
3. Celostátní koordinace a metodické usměrňování inspekční a dozorové činnosti pro kontroly technického a programového vybavení, jehož prostřednictvím jsou realizovány elektronické dražby.
4. Zpracování analýz realitního trhu České republiky včetně komparace s údaji členských zemí Evropské unie a závěrů k řešení disparit realitního trhu České republiky vůči realitnímu trhu členských zemí Evropské unie.
14. platová třída
1. Tvorba celostátní koncepce rozvoje veřejných elektronických dražeb.
2. Tvorba celostátní koncepce ochrany a podpory realitního trhu a ochrany spotřebitele.
DÍL 41. ZEMĚDĚLSTVÍ (VČETNĚ ZEMĚDĚLSKÝCH KOMODIT)
9. platová třída
1. Samostatný výkon státního dozoru pro registraci odrůd krmiv, přípravků na ochranu rostlin, hnojiv a certifikaci rozmnožovacího materiálu a pro ochranu půdy a kontrolu vstupů do půdy včetně biologického a laboratorního zkoušení.
2. Vykonávání specializovaných činností souvisejících s výkonem státního dozoru a kontrolou vstupů do zemědělství a půdy.
10. platová třída
1. Celostátní koordinace rozvoje služeb na úseku jednotlivých druhů zemědělské výroby.
2. Ověřování a zajišťování vlastností krmiv, hnojiv, přípravků na ochranu rostlin, půdy, chmele nebo rozmnožovacího materiálu včetně vyhodnocování dokumentace.
3. Samostatné provádění kontroly rozmnožovacího materiálu, hnojiv, krmiv, půdy, přípravků na ochranu rostlin včetně přípravy a posuzování dokumentace. Vedení a provádění biologických pokusů v rámci zkoušení odrůd rozmnožovacího materiálu včetně odběrů vzorků a jejich distribuce pro následná technologická hodnocení a biologického zkoušení krmiv a hnojiv.
4. Provádění státního dozoru, inspekce nebo komplexní kontrolní činnosti v celém rozsahu působnosti územního správního úřadu. Analýza výsledků inspekční, dozorové a kontrolní činnosti včetně návrhů opatření.
5. Komplexní zajišťování procesu registrace hnojiv a registrace a schvalování krmivářských provozů.
11. platová třída
1. Celostátní koordinace a stanovování metodických postupů šlechtění a plemenitby s členěním na jednotlivé druhy a plemena hospodářských zvířat, označování a evidence podle jednotlivých druhů hospodářských zvířat a zvěře ve farmovém chovu nebo testování, posuzování a hodnocení u vybraných druhů a plemen hospodářských zvířat a výsledného deklarování objektivity testace.
2. Vykonávání státní inspekce nebo dozoru v oblasti chovu, šlechtění a plemenitby hospodářských zvířat, včetně vytváření identifikačního a registračního systému pro hospodářská zvířata.
3. Komplexní výkon inspekce a zkoušení vlastností půdy, odrůd, rozmnožovacího materiálu, chmele, hnojiv, přípravků na ochranu rostlin a krmiv.
4. Celostátní koordinace a stanovování metodických postupů pro výkon státní inspekce a dozoru v oblasti zemědělských vstupů.
5. Příprava podkladů pro správní řízení spočívající ve vyhodnocování laboratorních vyšetření, například biochemických, chemických, toxikologických, mikrobiologických, monitorování hladiny toxických látek a vstupů do půdy a do potravního řetězce.
12. platová třída
1. Celostátní koordinace uplatňování licenčního režimu vývozu a dovozu v oblasti zemědělství ve vztahu k zahraničí.
2. Zpracování podpůrných programů mimoprodukčních funkcí v zemědělství.
3. Celostátní koordinace a metodické usměrňování ekologického a konvenčního zemědělství, včetně integrované produkce.
4. Tvorba koncepce zemědělské politiky a bezpečnosti potravin v daném území.
5. Příprava a zpracovávání státní politiky zemědělství v územních aspektech a souvislostech z celostátních hledisek.
6. Celostátní koordinace a stanovování metodických postupů a zásad výkonu inspekční a dozorové činnosti v oborech ochrany práv k novým odrůdám rostlin a registrace odrůd rostlin, kontroly a certifikace rozmnožovacího materiálu, šlechtění, rostlinolékařské péče nebo chovu a ochrany, plemenitby, identifikace a registrace hospodářských zvířat.
7. Zpracovávání návrhů, programových dokumentů včetně dotačních programů k rozvoji a trvalé udržitelnosti a rozvoje zemědělství.
8. Metodické usměrňování kontroly pravidel pěstování geneticky modifikovaných plodin.
9. Celostátní koordinace a stanovování metod a pravidel dozoru v oblasti vstupů do zemědělství a půdy včetně biologického a laboratorního zkoušení.
10. Celostátní koordinace a stanovení metodických postupů v oblasti zkoušení odrůd.
11. Celostátní koordinace a metodické usměrňování inspekční činnosti v oblasti společné zemědělské politiky Evropské unie.
12. Příprava podkladů pro správní řízení spočívající ve vyhodnocování náročných chemických analýz a hodnocení v ochraně půdy a vstupů do půdy v oblasti státního monitoringu kvality půdy, příprava a aplikace metodik analýz pro vypracovávání odborných podkladů při přípravě správních rozhodnutí. Hodnocení výsledků laboratorních analýz, zpracovávání podkladů pro zprávy o stavu toxických látek v půdě a vstupů do půdy a do potravního řetězce pro přípravu správních rozhodnutí. Vývoj, odzkoušení a zavádění metod speciálních odběrů a analýz.
13. platová třída
1. Tvorba celostátní koncepce a koordinace státního zkušebnictví a certifikace v oblasti vstupů do zemědělství a půdy a v oblasti krmiv a potravin.
2. Celostátní koordinace a metodické usměrňování chovu a ochrany, rozvoje šlechtění a plemenitby zvířat nebo ochrany a výživy rostlin nebo zvířat včetně ochrany genofondu.
3. Celostátní metodické usměrňování a koordinace výkonu státní správy na úseku zemědělské prvovýroby včetně vedení správních řízení dle zákonů vztahujících se k zemědělské prvovýrobě.
4. Tvorba celostátní koncepce dozoru nad chovem a ochranou půdy a vstupy do zemědělství.
5. Tvorba dlouhodobých koncepcí komplexního dozoru nad chovem a ochranou, šlechtěním a plemenitbou hospodářských zvířat, koordinace dlouhodobých koncepcí v rámci celostátních a mezinárodních systémů.
6. Tvorba koncepce, celostátní koordinace a metodické usměrňování ekologického zemědělství.
7. Celostátní koordinace a metodické usměrňování realizace společné zemědělské politiky Evropské unie.
8. Příprava podkladů pro správní řízení spočívající ve vyhodnocování vysoce náročných ojedinělých analýz a diagnóz v oborech buněčných, molekulárních, ochrany půdy a vstupů do půdy a dalších vysoce náročných ojedinělých chemických a fyzikálně-chemických analýz v oblasti monitorování kvality půdy.
9. Tvorba koncepce, koordinace a metodické usměrňování pověřené oblasti mezinárodních kruhových (kontrolních) testů shody v rámci vícestranných mezinárodních dohod nebo Evropské unie.
14. platová třída
1. Tvorba celostátní koncepce zemědělské výroby.
2. Tvorba celostátní koncepce ochrany zvířat.
3. Tvorba celostátní koncepce ochrany práv k novým odrůdám rostlin a registrace odrůd rostlin.
4. Stanovování rozvojových oblastí a cílů společné zemědělské politiky realizované z prostředků Evropské unie.
15. platová třída
1. Tvorba koncepce jednotné zemědělské politiky státu.
DÍL 42. LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
12. platová třída
1. Příprava a zpracovávání státní politiky lesního hospodářství v územních aspektech a souvislostech z celostátních hledisek.
2. Stanovování jednotných celostátních postupů a zásad poskytování nároků a služeb z lesního zákona a finančních příspěvků.
3. Koordinace a metodické usměrňování aplikace lesního zákona na celostátní úrovni.
4. Koordinace, metodické usměrňování a zajištění informační metodické pomoci krajským úřadům a obecním úřadům obcí s rozšířenou působností v rámci zákona o lesích.
5. Celostátní metodické usměrňování, koordinace a výkon státní správy v oblasti nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin.
6. Koordinace celostátní inventarizace lesů a zadávání a schvalování oblastních plánů rozvoje lesů.
13. platová třída
1. Tvorba koncepce lesního hospodářství.
2. Tvorba koncepce včelařství včetně tvorby a aktualizace Českého včelařského programu.
3. Celostátní koordinace a metodické usměrňování rybářství, myslivosti a včelařství.
14. platová třída
1. Tvorba celostátní koncepce lesů, myslivosti a rybářství.
15. platová třída
1. Tvorba koncepce jednotné zemědělské politiky státu.
DÍL 43. VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
12. platová třída
1. Příprava a zpracovávání státní politiky vodního hospodářství v územních aspektech a souvislostech z celostátních hledisek.
2. Koordinace a metodické usměrňování výkonu státní správy ve vodním hospodářství.
3. Posuzování politik územního rozvoje a územně plánovacích dokumentací z hlediska vodního hospodářství s krajskou působností.
4. Výkon vrchního vodoprávního dozoru.
5. Výkon ústředního vodoprávního úřadu.
6. Tvorba koncepce celostátní regulace oboru vodovodů a kanalizací a ochrany spotřebitelů v tomto oboru.
7. Stanovování jednotných postupů státní regulace a kontroly v oboru vodovodů a kanalizací.
13. platová třída
1. Celostátní koordinace a usměrňování vodního hospodářství nebo koordinace vrchního vodoprávního dozoru.
2. Zajišťování zpracování, aktualizace a schvalování plánu rozvoje vodovodů a kanalizací pro území státu.
3. Celostátní metodické usměrňování a koordinace výkonu státní správy na úseku vodního hospodářství.
4. Tvorba zásad státní regulace dozoru a kontroly v oboru vodovodů a kanalizací.
5. Tvorba koncepce dozoru v oboru vodovodů a kanalizací.
6. Tvorba koncepce financování vodního hospodářství.
14. platová třída
1. Tvorba celostátní koncepce vodního hospodářství.
15. platová třída
1. Tvorba koncepce jednotné zemědělské politiky státu.
DÍL 44. POTRAVINÁŘSKÁ VÝROBA A BEZPEČNOST POTRAVIN
11. platová třída
1. Sledování a vyhodnocování směrů ve spotřebě potravin, vyhodnocování vývoje kvality a bezpečnosti potravin a zemědělských produktů nebo vstupů do zemědělství a půdy.
2. Koordinace kontroly a s ní souvisejících činností v rámci státního dozoru v daném rozsahu působnosti státní správy v oblasti potravin a surovin k jejich výrobě, analýza výsledků kontroly, provádění metodického vedení a vytváření podkladů pro vytyčení koncepce kontroly.
3. Výkon kontroly a s ní související činnosti v rámci státního dozoru nad dodržováním zásad správné výrobní nebo správné laboratorní praxe v oblasti potravin a surovin k jejich výrobě.
4. Samostatná realizace aktivit v rámci procesů hodnocení rizik, řízení rizik a komunikace o riziku v oblasti potravin.
12. platová třída
1. Příprava a zpracování koncepcí potravinářské výroby a bezpečnosti potravin v územních aspektech a souvislostech z celostátních hledisek.
2. Celostátní koordinace a stanovování metodických postupů a zásad výkonu kontrolní a dozorové činnosti v oblasti potravin.
3. Celostátní koordinace inspekcí správné výrobní nebo správné laboratorní praxe a zajišťování rozborové a kontrolní činnosti v oblasti potravin a surovin k jejich výrobě.
4. Metodické usměrňování a koordinace aktivit v rámci hodnocení rizik, řízení rizik a komunikace o riziku v oblasti potravin.
5. Plánování, provádění a vyhodnocováním úředních kontrol v oblasti zemědělských výrobků, potravin včetně pokrmů nebo tabákových výrobků.
6. Navrhování celostátních opatření v oblasti bezpečnosti potravin.
13. platová třída
1. Tvorba celostátní koncepce v oblasti potravinářské výroby nebo bezpečnosti potravin.
2. Celostátní metodické usměrňování a koordinace výkonu státní správy na úseku potravinářské výroby a bezpečnosti potravin.
3. Tvorba celostátní koncepce dozoru nad trhem s potravinami.
4. Celostátní metodické usměrňování a koordinace aktivit v rámci hodnocení rizik, řízení rizik a komunikace o riziku v oblasti potravin.
5. Tvorba koncepce a koordinace inspekční činnosti a dozoru v oblasti potravinářské výroby a bezpečnosti potravin.
14. platová třída
1. Tvorba koncepce potravinářské výroby a bezpečnosti potravin.
15. platová třída
1. Tvorba celostátní koncepce v oblasti potravin.
DÍL 45. VETERINÁRNÍ PÉČE
8. platová třída
1. Výkon správních a kontrolních činností v oblasti léčiv nebo technických veterinárních prostředků a veterinárních přípravků pod dohledem.
9. platová třída
1. Provádění kontroly a státního zdravotního dozoru včetně laboratorní analýzy nad léčivy, veterinárními léčivými přípravky, veterinárními přípravky nebo veterinárními technickými prostředky v terénu včetně odběru vzorků k laboratornímu vyšetření nebo k rozborům.
2. Provádění činností spojených s posuzováním registrací běžných veterinárních léčiv.
3. Provádění veterinárně-hygienického dozoru a šetření v terénu včetně odběru vzorků k laboratornímu vyšetření. Provádění odborných veterinárně-technických prací při prohlídce zvířat a masa.
10. platová třída
1. Komplexní výkon kontroly a státního zdravotního dozoru nad léčivy, léčivými přípravky, veterinárními přípravky a veterinárními technickými prostředky včetně odběru vzorků a laboratorní analýzy.
2. Koordinace a provádění posuzování registrací běžných léčiv, veterinárních léčivých přípravků, veterinárních přípravků a veterinárních technických prostředků.
3. Provádění státního dozoru a inspekce nad dodržováním hygienických podmínek v chovech zvířat a ve výrobě a zpracování živočišných produktů a při provádění alergenodiagnostických zkoušek, při prohlídce jatečních zvířat a masa a při provádění pohraniční veterinární kontroly.
11. platová třída
1. Zpracovávání dílčích koncepcí jednotlivých oblastí veterinární správy a veterinárních léčiv.
2. Vytváření celostátní politiky hospodaření s veterinárními léčivy.
3. Vykonávání státní inspekce nebo dozoru nad dodržováním veterinárních požadavků.
4. Komplexní provádění registrace léčiv včetně postregistračního vyhodnocování a povolování jejich klinického hodnocení. Koordinace a usměrňování výstupů hodnotitelských posudků interních a externích posuzovatelů, stanovování závěrů.
5. Vykonávání státní inspekce nebo dozoru nad dodržováním zásad správné výrobní praxe, správné distribuční praxe, správné laboratorní praxe a správné klinické praxe, ve výrobě, přípravě, distribuci, výdeji prodeji a používání léčiv a při jejich zkoušení obecně a při výdeji a používání veterinárních technických prostředků a veterinárních přípravků včetně výkonu státní inspekce nad dodržováním zacházení s návykovými látkami, přípravky, prekurzory a látkami, které mají anabolické, protiinfekční, protiparazitární, protizánětlivé nebo hormonální působení, nebo návykové látky, které mohou být využity pro výrobu veterinárních léčivých přípravků.
6. Provádění a vyhodnocování individuálních laboratorních analýz při použití speciálních citlivých metod analytické chemie. Vývoj, ověřování, příprava a aplikace metodik pro laboratorní analýzy.
12. platová třída
1. Příprava a zpracovávání státní politiky veterinární péče v územních aspektech a souvislostech z celostátních hledisek.
2. Celostátní usměrňování výkonu státní správy na úseku veterinární správy, odborné usměrňování lékové politiky v oblasti veterinárních léčiv.
3. Tvorba koncepce veterinární péče v daném území.
4. Celostátní koordinace a stanovování metodických postupů a zásad výkonu inspekční a dozorové činnosti v oborech veterinární péče a identifikace a registrace hospodářských zvířat.
5. Komplexní zajišťování registrace léčiv a léčivých přípravků, klinického hodnocení a farmakovigilance, inspekčních činností a dozoru nad veterinárními léčivými přípravky, veterinárními prostředky a veterinárními technickými prostředky.
6. Celostátní koordinace inspekcí správné výrobní praxe, správné distribuční praxe a správné laboratorní praxe a zajišťování rozborové a kontrolní činnosti v ochraně zdraví zvířat.
7. Zpracování složitých odborných závěrů, odborných posudků a hodnotících zpráv podmiňujících registraci léčivých přípravků, povolení klinického hodnocení nebo ohlášení klinického hodnocení, ve vztahu k farmakovigilanci a zpracovávání inspekčních zpráv včetně zastupování státu v expertních orgánech, jejichž výstupy jsou doporučující pro Evropskou unii.
8. Provádění náročných chemických, fyzikálně-chemických, imunochemických a biologických analýz v oboru farmacie v rámci státního dozoru nad výrobou a uváděním léčiv do oběhu a kontroly trhu s léčivými přípravky nebo v oblasti kontroly potravin. Vývoj, odzkoušení a zavádění nových metod analýz.
13. platová třída
1. Celostátní metodické usměrňování a koordinace výkonu státní správy na úseku veterinární péče.
2. Tvorba dlouhodobých koncepcí komplexního veterinárního dozoru a koordinace dlouhodobých koncepcí v rámci celostátních a mezinárodních systémů.
3. Tvorba celostátní koncepce kontroly jakosti veterinárních léčivých přípravků a registračního procesu.
4. Tvorba koncepce a koordinace v registraci léčiv, inspekční činnosti a dozoru nad veterinárními léčivými přípravky, a to i z pohledu mezinárodní spolupráce.
5. Specializované odborné činnosti preventivní a diagnostické v ochraně zdraví a pohody zvířat nebo veřejného zdraví, koordinace ochrany zdraví zvířat a veřejného zdraví prováděné úředním veterinárním lékařem.
6. Provádění vysoce náročných ojedinělých chemických a fyzikálně-chemických analýz v oblasti monitorování kvality potravin a kontroly potravin pomocí zvláště citlivých speciálních analyzátorů, k jejichž výkonu je nezbytné získání specializace v oboru včetně výchovy a dalšího vzdělávání specialistů. Příprava a aplikace metodik analýz a koncepce rozvoje a optimalizace monitorovacích sítí s mezinárodní působností.
7. Provádění náročných ojedinělých analýz v oboru farmacie nebo v oboru analýzy potravin v rámci státního dozoru nad výrobou a uváděním léčiv nebo potravin do oběhu nebo kontroly trhu s léčivými přípravky, příprava a aplikace metodik analýz a tvorba koncepce rozvoje v rámci sítí s mezinárodní působností. Vývoj, odzkoušení a zavádění nových metod analýz.
8. Provádění specializovaných odborných činností v rámci státního veterinárního dozoru nad dodržováním povinností stanovených zákonem na ochranu zvířat proti týrání, zahrnujících diagnostiku a vyhodnocení zdraví zvířat a plnění veterinárních požadavků na prostředí, v němž jsou zvířata chována, včetně zpracování podnětů a odborných vyjádření pro obecní úřady obcí s rozšířenou působností, je-li k výkonu těchto činností nezbytné získání specializačního vzdělání.
14. platová třída
1. Tvorba koncepčních záměrů rozvoje veterinární péče.
2. Tvorba strategických koncepčních záměrů oblasti veterinárních léčiv a lékové politiky a koordinace plnění závazků vyplývajících z požadavků Evropské unie a mezinárodních smluv.
3. Vykonávání složitých a náročných odborných veterinárních činností v ochraně zdraví a pohody zvířat a veřejného zdraví a při stanovování ozdravných programů, je-li k výkonu těchto činností nezbytné získání specializační atestace II. stupně.
15. platová třída
1. Tvorba koncepce jednotné zemědělské politiky státu.
DÍL 46. ROSTLINOLÉKAŘSKÁ PÉČE
9. platová třída
1. Odborné posuzování podmínek pro registraci pěstitelů a dovozců rizikových komodit, vymezení chráněných zón a pro výkon rostlinolékařského dozoru nad plněním povinností stanovených fyzickým a právnickým osobám.
2. Vykonávání specializovaných činností souvisejících s výkonem rostlinolékařské kontroly a dozoru na pozemcích a v objektech včetně odběru vzorků a jejich laboratorní diagnostiky na úseku rostlinolékařské péče.
3. Provádění zkušební činnosti na pokusných plochách v ochraně rostlin včetně specializovaných odborných prací při ověřování metod integrované ochrany rostlin a biologických účinků přípravků na ochranu rostlin a dopadů na necílové organizmy a životní prostředí.
10. platová třída
1. Komplexní zajišťování správních rostlinolékařských procesů při výskytu škodlivých organizmů a při porušení povinností fyzických a právnických osob.
2. Ověřování vlastností přípravků na ochranu rostlin a dohled nad technickou způsobilostí mechanizačních prostředků.
3. Samostatné provádění dílčích částí terénní specializované kontroly a dozoru spojených s odbornou diagnostikou škodlivých organizmů rostlin na úseku rostlinolékařské péče.
4. Komplexní zajišťování správních rostlinolékařských procesů.
11. platová třída
1. Zpracovávání dílčích koncepcí jednotlivých odborných oblastí rostlinolékařské správy.
2. Komplexní provádění registrace přípravků na ochranu rostlin včetně postregistračního vyhodnocování. Koordinace a usměrňování výstupů hodnotitelských posudků interních a externích posuzovatelů a stanovování závěrů.
3. Komplexní výkon státní inspekce nebo dozoru v oblasti rostlinolékařské péče spojený s prováděním specializovaných odborných činností a místního šetření v terénu včetně odběru vzorků a jejich laboratorní diagnostiky na úseku rostlinolékařské péče.
4. Samostatné provádění kontroly geneticky modifikovaných organizmů včetně zpracovávání příslušné dokumentace a vydávání odborných stanovisek na úseku rostlinolékařské péče.
5. Komplexní výkon fytokaranténní inspekce při dovozu a vývozu rostlin a rostlinných produktů včetně vystavování rostlinolékařských osvědčení, provádění odborného šetření a správního řízení při výskytu karanténních škodlivých organismů.
6. Komplexní výkon státní inspekce nebo dozoru v oblasti rostlinolékařské péče, dozoru nad postupy při provádění ochrany rostlin, nad výdejem, skladováním a distribucí přípravků na ochranu rostlin a kontrola jejich biologických ověřování a experimentálního použití.
7. Koordinace a usměrňování výstupů spojených s registrací pěstitelů a dovozců rizikových komodit, s vymezováním chráněných zón a s výkonem rostlinolékařského dozoru nad plněním povinností stanovených fyzickým a právnickým osobám.
8. Komplexní činnost na úseku registrace zařízení k hubení škodlivých organismů, výrobců dřevěného obalového materiálu a dozorových kontrol těchto zařízení a výrobců.
9. Koordinace a usměrňování kontroly a dozoru v územní působnosti správního úřadu na úseku rostlinolékařské péče.
10. Komplexní výkon rostlinolékařské kontroly nad geneticky modifikovanou produkcí.
11. Provádění detekce a determinace škodlivých organismů a poruch v rámci rostlinolékařské diagnostiky.
12. platová třída
1. Příprava a zpracovávání státní politiky rostlinolékařské péče v územních aspektech a souvislostech z celostátních hledisek.
2. Celostátní koordinace a stanovování metodických postupů a zásad výkonu inspekční a dozorové činnosti v oboru rostlinolékařské péče a ochrany práv k novým odrůdám rostlin.
3. Komplexní zajišťování složitých procesů registrace přípravků na ochranu rostlin, státní inspekce a dohledu nad technickou způsobilostí mechanizačních prostředků a při zacházení s přípravky na ochranu rostlin.
4. Celostátní koordinace státní fytosanitární inspekce a dozoru při ochraně státního území před zavlečením nebezpečných škodlivých organismů rostlin.
5. Tvorba koncepce rostlinolékařské péče v rámci územní působnosti.
6. Komplexní zajišťování a provádění detekce a diagnostiky škodlivých organismů a poruch na rostlinách a rostlinných produktech a složité diagnostiky škodlivých organismů a poruch.
7. Komplexní zajišťování zkušební činnosti v ochraně rostlin za účelem ověřování a vytváření metod integrované ochrany rostlin včetně metod nechemické ochrany rostlin a nových inovativních metod ochrany a dopadů ochrany na necílové organismy a životní prostředí.
13. platová třída
1. Celostátní koordinace a metodické usměrňování výkonu státní správy rostlinolékařské péče včetně koordinace se zahraničím.
2. Tvorba dlouhodobých koncepcí komplexního rostlinolékařského dozoru a koordinace dlouhodobých koncepcí v rámci celostátních a mezinárodních systémů na úseku rostlinolékařské péče.
3. Celostátní koordinace zkušební činnosti v ochraně rostlin za účelem ověřování a vytváření metod integrované ochrany rostlin včetně metod nechemické ochrany rostlin a nových inovativních metod ochrany a dopadů ochrany na necílové organismy a životní prostředí.
14. platová třída
1. Tvorba celostátní koncepce rostlinolékařské péče.
15. platová třída
1. Tvorba koncepce jednotné zemědělské politiky státu.
DÍL 47. POZEMKOVÁ SPRÁVA A KRAJINOTVORBA
7. platová třída
1. Provádění dílčích činností na úseku pozemkové správy.
8. platová třída
1. Zajišťování vybraných podkladů ve všech oblastech pozemkové správy pro řízení o pozemkových úpravách, řízení restituční, popř. pro řízení a aktualizaci bonitovaných půdně ekologických jednotek na úseku pozemkové správy.
9. platová třída
1. Posuzování a příprava odborných podkladů pro restituční a majetkové správní řízení nebo pro řízení o pozemkových úpravách.
2. Posuzování a zajišťování odborných podkladů pro provádění rebonitací zemědělských pozemků, lustrací a dalších speciálních činností v oblasti pozemkové správy.
10. platová třída
1. Samostatné zajišťování komplexu odborných činností se značnou variantností způsobu řešení v oblasti pozemkové správy, jejich věcná kontrola, příprava správních rozhodnutí v restitučních záležitostech nebo při provádění pozemkových úprav, samostatné zajišťování technické pomoci žadatelům o vytyčení pozemků.
2. Provádění specializovaných kontrol v oblasti pozemkové správy (lustrace zemědělských pozemků, zajišťování rebonitací zemědělské půdy).
11. platová třída
1. Zajišťování nejsložitějších pozemkových úprav ve vymezené územní působnosti včetně provádění specializovaných odborných stanovisek jako podkladů komplexních pozemkových úprav.
2. Metodické usměrňování, provádění odborného dohledu a souhrnné zajišťování majetkoprávní agendy v působnosti Státního pozemkového úřadu.
12. platová třída
1. Řešení náročných restitučních případů a rozsáhlých komplexních pozemkových úprav.
2. Metodické usměrňování výkonu státní správy na úseku pozemkových úprav.
13. platová třída
1.Celostátní koordinace, metodické usměrňování a vrchní státní dozor všech oblastí pozemkové správy.
2. Tvorba celostátní koncepce jednotlivých oblastí pozemkové správy včetně koordinace řešení věcně a právně nejsložitějších případů v oblasti řízení o restitucích (včetně v katalogu neupravených církevních restitucí) a pozemkových úpravách.
14. platová třída
1. Tvorba celostátní koncepce pozemkové správy.
15. platová třída
1. Tvorba koncepce jednotné zemědělské politiky státu.
DÍL 48. OBRANNÁ POLITIKA STÁTU
6. platová třída
1. Příprava, organizace a zajišťování odvodního řízení včetně vedení pomocné vojenské evidence.
2. Vedení správní agendy pro povolování vstupu a pobytu na území vojenského újezdu.
7. platová třída
1. Pořizování a přerozdělování prostředků individuální ochrany obyvatel včetně souvisejících finančních plánů a výkaznictví.
8. platová třída
1. Samostatné zajišťování úkolů v oblasti civilní ochrany nebo organizačních, odborných a materiálních opatření pro mimořádné události a krizové stavy a činností na úseku hospodářských opatření pro krizové stavy určených subjektů včetně přípravy návrhů na určení subjektů hospodářské mobilizace a zpracovávání plánů opatření hospodářské mobilizace.
2. Zajišťování problematiky výstavby, údržby a provozu varovacích, vyrozumívacích a spojovacích systémů.
3. Zajišťování odborných agend v oblasti mírového doplňování a mobilizačního rozvinování ozbrojených sil.
9. platová třída
1. Výkon specializovaných odborných činností na úseku obrany, civilní ochrany nebo prevence závažných havárií.
2. Komplexní zajišťování státní správy újezdního úřadu vojenského újezdu.
3. Souhrnné zajišťování individuální a kolektivní ochrany obyvatel včetně přípravy evakuačních opatření.
10. platová třída
1. Komplexní zajišťování součinnosti a spolupráce při organizačním a personálním zajišťování odvodních řízení v rámci daného územního celku a zpracovávání odborných stanovisek k případům závažných zjištění včetně získávání stanovisek ústředních orgánů státní správy.
2. Samostatné provádění a analýza výsledků vysoce náročných kontrol při provádění odborného dozoru nad jakostí a konečné kontroly v rámci státního ověřování jakosti výrobků a služeb určených k zajišťování obrany státu.
11. platová třída
1. Koordinace vojenského a hospodářského využití vojenského újezdu včetně komplexního zajišťování životních potřeb jeho obyvatel na úsecích zásobování, školství, dopravy, služeb a zdravotnictví, komplexní koordinace činnosti újezdního úřadu vojenského újezdu.
2. Systémové specializované činnosti spojené s procesem přistupování ke standardizačním dohodám NATO nebo tvorbě českých obranných standardů.
3. Komplexní výkon odborného dozoru nad jakostí a konečné kontroly v rámci státního ověřování jakosti výrobků a služeb určených k zajišťování obrany státu nebo komplexní výkon auditu systému jakosti k zajišťování obrany státu.
12. platová třída
1. Stanovování celostátních bezpečnostních standardů.
2. Provádění celostátních analytických, hodnotících a jiných systémových specializovaných činností na úseku kontroly přípravy k obraně státu v rámci celé veřejné správy a kontroly připravenosti útvarů a jednotek k plnění úkolů podle standardů NATO a kontrola činnosti jednotek v zahraničí.
3. Zhodnocování stavu a plánování personální bezpečnosti na ministerstvu nebo dalším ústředním správním úřadu.
4. Komplexní zajišťování úkolů spojených s přípravou a realizací stanovené dokumentace Bezpečnostní rady státu v působnosti resortu.
5. Koordinace a usměrňování přistupování ke standardizačním dohodám NATO nebo tvorby českých obranných standardů.
6. Koordinace a usměrňování procesu katalogizace výrobků v souladu s principy Kodifikačního systému NATO, včetně stanovování metodiky pro tvorbu technických norem v oblasti katalogizace výrobků.
7. Koordinace a usměrňování odborného dozoru nad jakostí a konečné kontroly v rámci státního ověřování jakosti výrobků a služeb určených k zajištění obrany státu a vydávání osvědčení o jakosti a kompletnosti.
8. Koordinace a usměrňování auditů systému jakosti dodavatelů výrobků a služeb určených k zajištění obrany státu a vydávání osvědčení o shodě systému jakosti s požadavky odběratele.
13. platová třída
1. Zpracovávání návrhů programů a koncepcí dlouhodobého vývoje řídících a plánovacích součástí obrany České republiky.
2. Stanovování priorit výstavby resortu obrany a jejich zabezpečení v systému obranného plánování České republiky.
3. Zpracovávání hlavních dokumentů České republiky v systému obranného plánování NATO.
4. Vytváření strategie koncepce obrany a vojenské bezpečnostní politiky státu, koordinace plnění cílů bezpečnostní politiky České republiky a společné bezpečnostní politiky NATO v resortu obrany.
5. Tvorba koncepce zapojení resortu obrany do činností v rámci OSN a OBSE, zejména do procesů kontroly zbrojení, odzbrojení a spolupráce v oblasti vojenské bezpečnosti a vytváření evropských bezpečnostních struktur.
6. Tvorba koncepce přípravy k obraně státu v působnosti ministerstev a ústředních správních úřadů. Zajišťování souladu mezi koncepcí obrany státu a koncepcí rozvoje resortu.
7. Koordinace činnosti pracovního orgánu v systému Bezpečnostní rady státu.
8. Tvorba koncepce a systému kontroly přípravy k obraně státu v rámci celé veřejné správy, metodické usměrňování kontroly i v návaznosti na závazky vyplývající z členství NATO a Evropské unie a při působení jednotek Armády České republiky na činnostech mezinárodních organizací ve prospěch míru účastí na mírových operacích, záchranných a humanitárních akcích.
9. Metodické usměrňování a koordinace ochrany utajovaných informací při zajišťování obrany státu.
10. Tvorba koncepce a systému obranné standardizace, katalogizace nebo státního ověřování jakosti.
14. platová třída
1. Tvorba koncepce bezpečnostní strategie, vojenské strategie a výstavby ozbrojených sil České republiky.
2. Koordinace činnosti ústředních orgánů, správních úřadů a orgánů samosprávy a právnických osob důležitých pro obranu státu při přípravě k obraně.
3. Tvorba koncepce mobilizace při zajišťování obrany České republiky.
4. Komplexní koordinace činnosti Bezpečnostní rady státu.
5. Tvorba celostátní koncepce a strategie obranné standardizace, katalogizace a státního ověřování jakosti.
15. platová třída
1. Tvorba koncepce bezpečnostní politiky státu.
DÍL 49. HOSPODÁŘSKÁ OPATŘENÍ PRO KRIZOVÉ STAVY A SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV
7. platová třída
1. Zajišťování nezbytných dodávek vybraných potravinářských komodit a věcné zpracovávání smluv, vedení agend opatření v hospodářské mobilizaci, systému nezbytných dodávek a opatření v civilní ochraně.
11. platová třída
1. Posuzování požadavků oprávněných subjektů na utváření státních hmotných rezerv. Analýza prostředků k zajištění hospodářských opatření pro krizové stavy a navrhování příslušných plánů a opatření.
2. Stanovování podmínek pro kontrolu, hospodaření, ochraňování, přejímání, skladování, obměnu a jiné nakládání se státními hmotnými rezervami.
12. platová třída
1. Celostátní koordinace hospodářských opatření pro krizové stavy ve vymezené působnosti resortu.
2. Celostátní koordinace utváření skladby státních hmotných rezerv, analýza a koordinace utváření komoditní a množstevní skladby státních hmotných rezerv a jejich územního rozmístění z hlediska strategických záměrů pro jejich použití.
3. Celostátní koordinace opatření ropné bezpečnosti státu, skladby a výše nouzových zásob ropy a ropných produktů a jejich rozmístění v rámci České republiky. Aktualizace plánu nouzového zabezpečení České republiky ropou a ropnými produkty.
13. platová třída
1. Celostátní koordinace hospodářských opatření pro krizové stavy.
2. Tvorba koncepce ropné bezpečnosti České republiky.
14. platová třída
1. Tvorba celostátní politiky hospodářských opatření pro krizové stavy a státních hmotných rezerv.
15. platová třída
1. Tvorba koncepce bezpečnostní politiky státu.
DÍL 50. DOPRAVNÍ SOUSTAVA STÁTU
10. platová třída
1. Analýza regulace přístupu dopravců na dopravní cestu.
2. Zpracovávání celostátních analýz při hodnocení dopravní obslužnosti území.
11. platová třída
1. Posuzování a ověřování odborné způsobilosti osob v jednotlivých oborech dopravy (dráhy a drážní doprava, silniční a městská doprava, civilní letectví, plavba a vodní cesty a pozemní komunikace).
2. Celostátní výkon státního dozoru v jednotlivých oborech dopravy (dráhy a drážní doprava, silniční a městská doprava, civilní letectví, plavba a vodní cesty a pozemní komunikace).
12. platová třída
1. Zpracovávání celostátních metodických postupů a koordinace státního dozoru v jednotlivých oborech dopravy.
2. Výkon vrchního státního dozoru v jednotlivých oborech dopravy (dráhy a drážní doprava, silniční a městská doprava, civilní letectví, plavba a vodní cesty a pozemní komunikace).
3. Stanovování metodiky pro tvorbu technických norem v jednotlivých oborech dopravy a dopravní infrastruktuře.
4. Tvorba celostátních zásad pro rozdělování dotací do dopravních oborů a dopravní infrastruktury.
5. Tvorba koncepce a zásad k regulaci přístupu dopravců na dopravní cestu.
6. Celostátní usměrňování a koordinace územní ochrany koridorů dopravních cest včetně posuzování studií.
13. platová třída
1. Koordinace programu technické normalizace a metodiky pro tvorbu technických norem v souladu s programy mezinárodních a evropských normalizačních organizací v oborech dopravy včetně koordinace účasti České republiky na tvorbě mezinárodních a evropských norem v rámci mezinárodních a evropských organizací. Stanovování základních parametrů staveb a technických a technologických zařízení v oborech dopravy.
2. Zpracovávání prognóz trhu dopravy a poptávky po službách včetně analýz vývoje.
3. Metodické usměrňování rozvoje dopravních sítí, střednědobé strategie rozvoje dopravy, územní ochrany dopravních koridorů a rozvoje dopravní soustavy. Koordinace rozvoje dopravních sítí v souladu s mezinárodními závazky.
4. Tvorba celostátní koncepce státního dozoru v jednotlivých oborech dopravy.
5. Tvorba celostátní koncepce a zásad rozvoje dopravní infrastruktury v jednotlivých oborech dopravy.
6. Tvorba celostátní koncepce a zásad dopravních vztahů v jednotlivých oborech dopravy včetně cenové a poplatkové politiky.
7. Tvorba celostátních koncepcí veřejné osobní dopravy, městské hromadné dopravy, integrovaných dopravních systémů nebo kombinované dopravy.
8. Tvorba celostátní koncepce výkonu státní správy v oborech dopravy.
9. Tvorba koncepce vytváření národního prostředí pro používání globálních navigačních družicových systémů.
10. Tvorba koncepce vytváření celostátního prostředí v oblasti kosmických aplikací a návazných systémů družicové komunikace a družicových systémů pozorování Země.
14. platová třída
1. Tvorba koncepce jednotlivých dopravních oborů (správy silniční dopravy a provozu na pozemních komunikacích, pozemních komunikací, drah a drážní dopravy, civilního letectví, plavby a vodních cest, veřejné dopravy, městské hromadné a kombinované dopravy) včetně koordinace s mezinárodními systémy a mezinárodní spolupráce ve specializovaných oborech a metodického a odborného usměrňování správních úřadů s celorepublikovou působností.
2. Tvorba a aktualizace celostátního rozvojového plánu sektoru dopravy včetně koordinace s regionálními projekty.
3. Tvorba celostátní dopravní politiky z hlediska telematiky a rozvoje inteligentních dopravních systémů.
4. Tvorba celostátní koncepce financování rozvoje dopravní infrastruktury.
5. Tvorba koncepce zpracovávání celostátních územně technických podkladů dopravní politiky státu včetně jejich mezinárodní a meziresortní koordinace.
6. Tvorba komplexních programů rozvoje navigačních družicových systémů a souvisejících aplikací.
7. Tvorba komplexních programů a celostátních plánů rozvoje oblasti kosmických aplikací a návazných systémů družicové komunikace a družicových systémů pozorování Země.
15. platová třída
1. Tvorba koncepce a strategie dopravní politiky státu.
2. Vývoj a vytváření evropské koncepce rozvoje globálních navigačních družicových systémů.
DÍL 51. DRÁHY A DRÁŽNÍ DOPRAVA
10. platová třída
1. Zjišťování příčin a okolností vzniku mimořádných událostí v drážní dopravě.
11. platová třída
1. Celostátní koordinace kombinované dopravy v logistických přepravních systémech v rámci dopravní soustavy.
2. Posuzování a schvalování technické způsobilosti drážních vozidel a určených technických zařízení.
3. Celostátní zajišťování agendy rušení drah, změn kategorie drah nebo uzavíraní závazků veřejné služby na dráze.
4. Zpracovávání vnitrostátních přepravních podmínek pro přepravu osob a věcí.
5. Koordinace a posuzování regulace provozování drah a drážní dopravy, ochranného pásma dráhy a ohrožení dráhy, bezpečnosti drah a drážního provozu a funkce sdělovacích a zabezpečovacích zařízení.
6. Zjišťování příčin a okolností vzniku mimořádných událostí v drážní dopravě se škodou velkého rozsahu a postižením na zdraví včetně kontroly uložených opatření.
7. Komplexní výkon drážní inspekce.
12. platová třída
1. Ověřování typové způsobilosti drážních vozidel a určených technických zařízení.
2. Tvorba celostátních zásad pro rozdělování dotací na pořízení a obnovu kolejových vozidel a tvorba celostátních zásad pro rozdělování dotací kombinované dopravy.
3. Metodické usměrňování rušení drah, změn kategorie drah a koordinace uzavírání závazků veřejné služby na dráze.
4. Koordinace jízdních řádů ve vazbě na celostátní informační systém.
5. Metodické usměrňování vnitrostátních podmínek přepravy.
6. Koordinace podmínek shody systémů drah, drážních vozidel a zařízení v rámci mezinárodní dopravy.
7. Celostátní usměrňování a koordinace územní ochrany koridorů dopravních cest včetně posuzování studií.
8. Tvorba koncepce regulace tarifů v železniční dopravě.
9. Analýza příčin a okolností vzniku mimořádných událostí při provozování dráhy a drážní dopravy včetně návrhů systémových opatření k jejich předcházení.
10. Stanovování celostátní metodiky výkonu drážní inspekce.
13. platová třída
1. Metodické usměrňování rozvoje drah, provozování drah a drážní dopravy. Tvorba koncepce a zásad pro rušení drah s ohledem na mezinárodní, celostátní a regionální požadavky dopravní obslužnosti. Tvorba koncepce postupů privatizace s ohledem na zajištění provozuschopnosti, dopravní obslužnosti a mezinárodních závazků v drážní dopravě.
2. Tvorba koncepce a zásad kategorizace drah včetně výhledů s ohledem na mezinárodní, celostátní a regionální požadavky dopravní obslužnosti.
3. Stanovování zásad a podmínek pro ověřování typové způsobilosti drážních vozidel a určených technických zařízení.
4. Tvorba celostátní koncepce rozvoje organizačních struktur a informačních technologií v železniční dopravě.
5. Tvorba celostátní koncepce drážní inspekce.
6. Tvorba celostátní koncepce pro zajišťování a zvyšování bezpečnosti při provozování dráhy a drážní dopravy.
DÍL 52. SILNIČNÍ A MĚSTSKÁ DOPRAVA
11. platová třída
1. Zpracovávání vnitrostátních přepravních podmínek pro přepravu osob a věcí.
2. Koordinace a posuzování vydávání licencí v mezinárodní osobní dopravě a schvalování jízdních řádů v mezinárodní osobní dopravě.
3. Stanovování zásad a podmínek pro provoz zařízení stanic technické kontroly a měření emisí.
4. Posuzování technické způsobilosti typu vozidel, jejich částí a samostatných konstrukčních celků Ministerstvem dopravy.
5. Udělování a odnímání akreditace k provozování výuky a výcviku řidičů včetně provádění zkoušek žadatelů o profesní osvědčení a vydávání profesního osvědčení pro učitele výuky a výcviku řidičů.
6. Výkon dohledu nad zvláštním školením řidičů přepravujících nebezpečné věci a jejich přezkušováním dle dohody ADR a zabezpečení zkoušek bezpečnostních poradců pro přepravu nebezpečných věcí v silniční dopravě.
7. Koordinace vydávání povolení k provádění silniční přepravy nebezpečných věcí za podmínek odchylných od dohody ADR, vstupních povolení pro zahraniční dopravce a přidělování zahraničních vstupních povolení českým dopravcům.
12. platová třída
1. Tvorba celostátních metodických postupů pro potřeby územních samosprávných celků a koordinace konzultační a lektorské činnosti v silniční dopravě a provozu na pozemních komunikacích.
2. Koordinace jízdních řádů ve vazbě na celostátní informační systém.
3. Metodické usměrňování vnitrostátních podmínek přepravy.
4. Navrhování celostátních opatření a programů ke zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích a jejich koordinace na regionální úrovni včetně vyhodnocování účinnosti postupů preventivního působení.
5. Tvorba koncepce regulace tarifů v silniční a městské dopravě.
6. Usměrňování odborného dohledu nad způsobilostí právnických osob pověřených posuzováním shody a certifikací výrobků, stanovování metodiky pro pověřené homologační zkušebny a pověřené automobilové a ostatní zkušebny působící v oblasti technických podmínek provozu vozidel na pozemních komunikacích.
7. Posuzování technického stavu a úrovně vozidel v provozu České republiky, realizace nápravných opatření a předávání povinných informací orgánům Evropské unie.
8. Tvorba vzdělávacích programů pro technické vzdělávání specialistů v oblasti technického stavu silničních vozidel v provozu.
9. Stanovování celostátní postupů pro provádění zkoušek žadatelů o profesní osvědčení a vydávání profesního osvědčení pro učitele výuky a výcviku a pro zkušební komisaře.
13. platová třída
1. Tvorba celostátní koncepce odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel nebo podmínek provozu vozidel na pozemních komunikacích nebo silniční nákladní dopravy.
2. Zpracovávání celostátních zásad pro kontrolu vývoje nabídky kapacit a vyhodnocování intenzity silniční nákladní dopravy.
3. Stanovování zásad a podmínek pro ověřování technické způsobilosti typu vozidel, jejich částí a samostatných konstrukčních celků.
4. Tvorba celostátní koncepce stanic technické kontroly, stanic měření emisí a technických silničních kontrol Policie České republiky.
5. Tvorba a aktualizace celostátní koncepce (strategie) bezpečnosti silničního provozu, její koordinace na národní a mezinárodní úrovni.
6. Tvorba celostátní koncepce péče o technický stav vozidel v provozu, zejména s ohledem na technickou bezpečnost, vliv na životní prostředí, mezinárodní a meziresortní koordinaci.
DÍL 53. CIVILNÍ LETECTVÍ
8. platová třída
1. Vedení rejstříku letadel a evidence leteckého personálu.
9. platová třída
1. Vydávání osvědčení leteckého dopravce, provozovatele leteckých prací a ostatních leteckých činností.
2. Metodické usměrňování a mezinárodní koordinace leteckého rejstříku.
10. platová třída
1. Vydávání povolení právnickým a fyzickým osobám k činnostem zajišťujícím odbavovací procesy v civilním letectví.
2. Zpracovávání odborných stanovisek k zajišťování územní ochrany leteckých pozemních zařízení v oblastech vymezených zvláštním právním předpisem.
3. Sledování provozních výkonů a charakteristik letadel a určených výrobků v civilním letectví k zachování jejich provozní způsobilosti a vydání potřebných opatření.
4. Celostátní koordinace při přiznávání kvalifikací a oprávnění leteckého personálu a provádění teoretických zkoušek leteckého personálu.
5. Šetření leteckých nehod a incidentů.
6. Posuzování a ověřování způsobilosti k výkonu kontroly zavádění a plnění opatření a postupů uvedených v bezpečnostních programech k ochraně civilního letectví před protiprávními činy a vydávání povolení k této činnosti.
11. platová třída
1. Ověřování provozní způsobilosti leteckých pozemních zařízení včetně systému řízení a zabezpečení letového provozu.
2. Koordinace a posuzování vydávání osvědčení leteckého dopravce, provozovatele leteckých prací a ostatních leteckých činností nebo povolování provozování letišť a stanovení druhu letiště včetně prověřování žadatelů o provozování letiště.
3. Zpracovávání celostátní územní ochrany leteckých pozemních zařízení v oblastech vymezených zvláštním právním předpisem.
4. Zajišťování agendy licencí k obchodní letecké dopravě, pověření k provozování letových provozních služeb a souhlasů k provozování leteckých služeb, agendy související s vydáváním provozních oprávnění pro letecké dopravce, schvalování letových řádů zahraničních leteckých dopravců, udělování povolení zahraničním leteckým dopravcům, udělování přepravních práv v letecké dopravě.
5. Šetření leteckých nehod a incidentů s mimořádnými následky, k nimž došlo za mimořádných okolností.
6. Schvalování bezpečnostních programů k ochraně civilního letectví před protiprávními činy.
12. platová třída
1. Celostátní koncepce a mezinárodní koordinace preventivních činností a stanovení metodiky odborného šetření leteckých nehod, incidentů a dalších mimořádných událostí.
2. Ověřování typové způsobilosti letadel, letadlové a letecké techniky.
3. Mezinárodní koordinace a určování kmitočtů pro použití v civilním letectví.
4. Tvorba letových postupů a jejich zavádění do leteckého provozu.
5. Mezinárodní koordinace a schvalování letových řádů a leteckých dopravců, vydávání provozních oprávnění zahraničním leteckým společnostem a udělování přepravních práv letecké dopravě včetně koncepce vydávání licencí k obchodním činnostem v letecké dopravě, pověření k provozování letových provozních služeb a souhlasů k provozování leteckých služeb.
6. Celostátní ověřování provozní způsobilosti letadel, leteckých pozemních zařízení včetně komplexních systémů řízení a zabezpečení letového provozu.
7. Mezinárodní koordinace opravňování leteckých výrobců, opravců, projekčních kanceláří a zkušeben s mezinárodní působností.
8. Výkon činnosti národního dozorového orgánu v oblasti civilního letectví (v souladu s platnými předpisy Evropské unie) včetně mezinárodní koordinace a metodické harmonizace postupů v rámci funkčních bloků vzdušného prostoru.
9. Ověřování způsobilosti provozovatelů civilní letecké dopravy a leteckých činností.
13. platová třída
1. Tvorba koncepce rozvoje systémů řízení a zabezpečení letového provozu.
2. Mezinárodní a vnitrostátní koordinace a stanovení celostátní metodiky ověřování způsobilosti letadel, leteckých pozemních zařízení včetně komplexních systémů řízení a bezpečnosti letového provozu.
3. Celostátní koordinace a usměrňování ochrany civilního letectví před protiprávními činy včetně tvorby národních bezpečnostních programů mimořádných opatření a postupů.
4. Stanovování zásad a podmínek pro ověřování typové způsobilosti letadel, letecké techniky a způsobilosti provozovatelů civilní letecké dopravy a leteckých činností ve spolupráci s mezinárodními organizacemi odpovědnými za bezpečnost leteckého provozu.
5. Tvorba celostátní koncepce šetření událostí v civilním letectví, prevence a hlášení v návaznosti na mezinárodní systémy.
14. platová třída
1. Vedení letadla za nestandardních podmínek při zkušebních, kontrolních a zalétávacích letech a zkouškách zbraňových systémů včetně letů konečné kontroly nové letecké techniky při provádění státního ověřování jakosti výrobků letecké techniky určených k zajištění obrany státu s vydáním osvědčení o jakosti a kompletnosti a při provádění státního ověřování jakosti výrobků letecké techniky na základě mezinárodních dohod o vzájemném provádění státního ověřování jakosti s příslušnými orgány NATO, orgány členských států NATO nebo orgány jiných států.
DÍL 54. PLAVBA A VODNÍ CESTY
8. platová třída
1. Vedení plavebního rejstříku, rejstříku malých plavidel a námořního rejstříku.
2. Posuzování způsobilosti staveb na sledovaných vodních cestách a umístění plavebních znaků.
3. Posuzování splnění podmínek k provozování vnitrozemské vodní dopravy.
9. platová třída
1. Komplexní kontrolní činnost v oboru plavby a vodních cest.
2. Provádění cejchování plavidel.
3. Metodické usměrňování a mezinárodní koordinace námořního a plavebního rejstříku.
4. Zpracovávání pokynů pro dodržování předpisů v oblasti vnitrozemské plavby.
5. Vydávání osvědčení k provozování vodní dopravy pro cizí potřeby, osvědčení bezpečnostního poradce pro přepravu nebezpečných látek a osvědčení způsobilosti k vedení plavidla pro jednotlivé druhy plavidel.
10. platová třída
1. Ověřování typové způsobilosti a provozní způsobilosti plovoucích strojů a zařízení.
2. Posuzování a schvalování technické způsobilosti plavidel.
3. Zpracovávání kategorizace vodních cest.
4. Koordinace provozu v rámci mezinárodního plavebního systému.
5. Zajišťování agendy vydávání lodních dokladů, souhlasů, povolení a omezení provozu na sledované vodní cestě.
6. Odborné šetření plavebních nehod.
11. platová třída
1. Ověřování typové způsobilosti plavidel.
2. Šetření plavebních nehod s mimořádnými následky. Odborné zjišťování příčin námořních nehod.
3. Koordinace provozování vodní dopravy na území nebo přes území České republiky zahraničním provozovatelem.
4. Stanovování standardů pro zřizování a provozování veřejných přístavů.
5. Stanovování zásad pro výběr osob provádějících ověřování technické způsobilosti v oblasti námořní a vnitrozemské plavby.
6. Zpracovávání vnitrostátních přepravních podmínek pro přepravu osob a věcí.
7. Zpracování kritérií a dat (plavební mapy, technické parametry plavebních komor, monitoring říční cesty, průtoky, hydrometeorologické informace) pro koordinaci plavebního systému v rámci mezinárodního systému provozu na vodních cestách.
8. Rozhodování o výjimkách ze zákazu plavby a z pravidel o stání plavidel přepravujících nebezpečné věci.
9. Koordinace, posuzování a povolování zvláštních přeprav, které neodpovídají parametrům vodní cesty, zvláštních přeprav plovoucích těles a zařízení, zvláštních přeprav plavidel neodpovídajících požadavkům na technickou způsobilost a zvláštních přeprav s posádkou neodpovídající požadovanému složení na dopravně významných vodních cestách.
10. Zpracování závazných stanovisek ve věci výstavby staveb na dopravně významných vodních cestách. Zpracování odborných stanovisek k technickým normám a předpisům.
11. Vydávání souhlasu a stanovení podmínek ke zřízení a provozování vnitrozemského přístavu.
12. platová třída
1. Tvorba celostátní koncepce a mezinárodní koordinace preventivních činností a stanovení metodiky odborného šetření plavebních a námořních nehod, incidentů a dalších mimořádných událostí.
2. Stanovování zásad a podmínek pro ověření typové způsobilosti plavidel.
3. Tvorba celostátní koncepce, mezinárodní koordinace a stanovení metodiky plavebního provozu.
4. Metodické usměrňování vnitrostátních podmínek přepravy.
13. platová třída
1. Tvorba koncepce rozvoje námořní plavby.
2. Tvorba koncepce rozvoje vnitrozemské plavby.
DÍL 55. POZEMNÍ KOMUNIKACE
10. platová třída
1. Zajišťování celostátní agendy výjimek ze zákazu jízdy na dálnicích a silnicích I. třídy.
2. Kategorizace dálnic a silnic nebo užívání dálnic a rychlostních silnic s celostátní působností.
3. Sestavování plánů výstavby a rekonstrukcí komunikací, mostů, podchodů a systémů centrálního řízení dopravy.
4. Koordinace a usměrňování zvláštního užívání pozemních komunikací a přesunů vojenské techniky, povolování přepravy zvlášť těžkých nebo rozměrných nákladů.
11. platová třída
1. Posuzování a ověřování odborné způsobilosti osob v oboru pozemních komunikací.
2. Zpracování odborných stanovisek ve věci výstavby dálnic, rychlostních silnic a silnic I. třídy a k příslušným technickým normám a předpisům.
3. Koordinace a posuzování povolování zvláštního užívání silnic formou přepravy zvlášť těžkých nebo rozměrných předmětů a užívání vozidel, jejichž rozměry nebo hmotnost přesahují míru stanovenou zvláštními předpisy, pokud trasa přesahuje územní obvody krajů.
4. Výkon dopravně-inženýrské činnosti na úseku dálnic a silnic pro motorová vozidla včetně posuzování automatizovaných systémů řízení silničního provozu na těchto pozemních komunikacích s celostátní působností.
12. platová třída
1. Výkon silničního správního úřadu v působnosti Ministerstva dopravy.
2. Příprava programů výstavby a obnovy dálnic, rychlostních komunikací a silnic I. třídy.
3. Příprava a tvorba celostátních závazných předpisů pro vypracování investičních záměrů a hodnocení ekonomické efektivnosti staveb pozemních komunikací.
4. Posuzování a schvalování investičních záměrů a projektů staveb dálnic, rychlostních silnic a silnic I. třídy.
5. Koordinace a usměrňování výkonu silničních správních úřadů v působnosti kraje nebo hlavního města Prahy.
13. platová třída
1. Tvorba a koordinace programů technického rozvoje za obor pozemních komunikací.
2. Celostátní koordinace a usměrňování státní správy v oboru pozemních komunikací včetně silničních správních úřadů.
DÍL 56. ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE
8. platová třída
1. Zajišťování odborných specializovaných činností při výkonu státní správy elektronických komunikací, souvisejících správních agend a vykonávání kontroly v rámci ochrany spotřebitele.
2. Zajišťování odborných specializovaných agend v jednotlivých oblastech elektronických komunikací, včetně přidělování čísel, rozhodování sporů, přidělování a využívání rádiového spektra.
9. platová třída
1. Komplexní zajišťování výkonu odborných systémových činností v oblasti státní správy elektronických komunikací, včetně přidělování čísel, rozhodování sporů, přidělování a využívání rádiového spektra.
2. Samostatné vykonávání systémových činností v rámci státní správy a kontroly elektronických komunikací zejména v oblasti dodržování podmínek stanovených v opatřeních obecné povahy a ve všeobecném oprávnění v oblasti elektronických komunikací.
10. platová třída
1. Koordinace využívání kmitočtových pásem a kmitočtů s jinými resorty.
2. Výkon komplexních systémových činností včetně výkonu odborných a specializovaných činností v oblasti kontroly elektronických komunikací.
3. Komplexní koordinace přidělování a využívání čísel, jmen a adres.
4. Samostatný výkon dozoru nebo kontroly v oblasti ochrany spotřebitele v elektronických komunikacích.
11. platová třída
1. Zajišťování regulace v oboru elektronických komunikací a zajišťování agendy vydávání opatření obecné povahy v elektronických komunikacích.
2. Provádění analýz relevantních trhů elektronických komunikací.
3. Koordinace a zajišťování výkonu dozoru nebo kontroly v elektronických komunikacích. Koordinace a sjednocování postupů orgánů kontroly elektronických komunikací při výkonu kontroly elektronických komunikací na celostátní úrovni.
4. Zajišťování standardizace a normalizace v elektronických komunikacích. Tvorba a vydávání síťových plánů pro sítě elektronických komunikací.
5. Tvorba systému přidělování kmitočtového spektra z hlediska tuzemských a zahraničních požadavků a zásad pro hospodaření s rádiovým spektrem v určitých kmitočtových segmentech. Koordinace využívání kmitočtových pásem a kmitočtů s jinými resorty, koordinace přidělených kmitočtů se zahraničními správami elektronických komunikací.
6. Tvorba celostátních zásad pro přidělování a využívání čísel, jmen a adres včetně koordinace číslovacích plánů se zahraničními správami elektronických komunikací.
7. Posuzování a ověřování odborné způsobilosti k obsluze vysílacích rádiových zařízení, přiznávání příslušných kvalifikací a oprávnění.
8. Koordinace správy v jednotlivých oblastech elektronických komunikací, včetně přidělování čísel, rozhodování sporů, přidělování a využívání rádiového spektra.
9. Posuzování shody rádiových a telekomunikačních koncových zařízení.
10. Posuzování, vypracovávání stanovisek a rozborová činnost v oblasti ochrany zájmů spotřebitelů v rámci elektronických komunikací.
11. Komplexní zajišťování ochrany spotřebitele v oboru elektronických komunikací.
12. platová třída
1. Koordinace státní správy a regulace v elektronických komunikacích pro potřeby bezpečnosti a obrany státu v návaznosti na další vnitrostátní a zahraniční struktury a systémy.
2. Tvorba pravidel licenční politiky a její harmonizace s mezinárodními organizacemi.
3. Tvorba koncepce koordinovaného využívání rádiového spektra v návaznosti na celostátní systémy a programy elektronických komunikací a jejich harmonizace s mezinárodními dohodami a dokumenty mezinárodních orgánů.
4. Koordinace a usměrňování výkonu dozoru nebo kontroly elektronických komunikací v celostátním měřítku.
5. Stanovování obecných zásad a principů pro hodnocení kvality služeb elektronických komunikací, včetně návrhů na změnu hodnocených parametrů a limitů, rozhodování ve sporech.
6. Koordinace a metodické usměrňování přidělování a využívání čísel, jmen a adres v návaznosti na celostátní systémy a programy elektronických komunikací a jejich harmonizace s mezinárodními dohodami a dokumenty mezinárodních orgánů.
7. Systémová koordinace odborných specializovaných oblastí elektronických komunikací, včetně přidělování čísel, rozhodování sporů, přidělování a využívání rádiového spektra.
8. Celostátní koordinace a metodické usměrňování dozoru nebo kontroly v oblasti elektronických komunikací při ochraně ekonomických zájmů spotřebitele nebo státu.
9. Provádění přezkumu všeobecné dostupnosti univerzální služby v elektronických komunikacích.
13. platová třída
1. Stanovování směrů rozvoje elektronických komunikacích.
2. Stanovování zásad státní politiky a regulace včetně ochrany spotřebitele v oblasti elektronických komunikací.
3. Celostátní koordinace a metodické usměrňování elektronických komunikací včetně ochrany zájmů spotřebitele v oblasti elektronických komunikací.
14. platová třída
1. Tvorba a koordinace celostátních a mezinárodních koncepcí a politik elektronických komunikací včetně tvorby jejich hlavních zásad.
15. platová třída
1. Tvorba celostátní koncepce a strategie informační a komunikační politiky státu.
DÍL 57. INFORMAČNÍ SYSTÉMY VEŘEJNÉ SPRÁVY
6. platová třída
1. Provádění autorizované konverze dokumentů a vedení související evidence.
2. Provádění úkolů editora referenčních údajů, referenčních vazeb, identifikátorů fyzických osob a autentizačních údajů základního registru včetně provádění jejich změn a kontroly správnosti na základě poskytnutých údajů a ověření jejich správnosti.
3. Výdej dat z bází dat veřejných informačních systémů při případném využití speciálních komunikačních systémů.
7. platová třída
1. Zajišťování a komplexní provádění úkolů editora referenčních údajů, referenčních vazeb, identifikátorů fyzických osob a autentizačních údajů základního registru včetně komplexní kontroly jejich správnosti a řešení změn údajů označených jako nesprávné.
2. Výdej dat z více databází veřejných informačních systémů nebo z databází veřejných informačních systémů jiných organizací.
8. platová třída
1. Vyřizování nestandardních požadavků na výdej dat z databází veřejných informačních systémů.
9. platová třída
1. Samostatné zajišťování ucelené části úkolů správce informačního systému veřejné správy, například správy vymezené části databáze, zajišťování přístupových práv konkrétních uživatelů pro vstup do informačního systému datových schránek nebo zajišťování náročnějších činnosti souvisejících s digitalizací dokumentů a jejich dalším zpracováním.
10. platová třída
1. Zajišťování správné funkce a chodu informačních systémů veřejné správy. Stanovování a organizování způsobů a postupů využívání informačních systémů veřejné správy.
2. Samostatná systémová činnost v oblasti zavádění a aplikace informačních systémů veřejné správy a rozbory a analýzy pro tvorbu projektů uživatelských aplikací informačních systémů veřejné správy.
3. Souhrnné zajišťování ucelených agend v rámci úkolů správce informačního systému veřejné správy, například souhrnné správy databází nebo souhrnné zajišťování přístupových práv konkrétních uživatelů pro vstup do informačního systému datových schránek včetně souhrnné správy elektronického podpisu a elektronických značek.
4. Zajišťování ochrany, údržby a aktualizace složitých databází.
5. Zajišťování správy, funkčnosti a bezpečnosti lokálního síťového prostředí. Monitorování a diagnostika sítí, definování a přidělování adres uživatelům a propojování na další sítě.
6. Zajišťování bezpečnosti dat.
7. Zajišťování integrity dat. Nastavování databází.
8. Zajišťování servisu uživatelům na úseku správy databází.
9. Monitorování a nastavování parametrů podle požadavků uživatelů.
10. Analýzy a projekce dílčích zpracování dat (uživatelských aplikací) včetně vypracovávání příslušných projektových dokumentací.
11. Provádění systémových analýz uživatelských požadavků včetně návrhů databází a jejich ochrany a údržby.
11. platová třída
1. Zajišťování správy (administrování) informačních systémů veřejné správy. Metodické usměrňování uživatelů, definování jejich problémů a jejich řešení se všemi účastníky správy informačních systémů, například se správou operačních systémů databází, sítí, případně s dodavateli.
2. Definice vazeb mezi informačními systémy veřejné správy a zajišťování modulů pro jejich propojování.
3. Zajišťování nového nastavení systémů při změnách projektu, řešení přístupových práv konkrétních uživatelů pro vstup do informačních systémů veřejné správy.
4. Definice potřeb, posuzování, vyhodnocování a výběr projektů změn provozu a údržby informačních systémů veřejné správy nebo informačních služeb.
5. Systémové činnosti spojené s vývojem projektů změn provozu a údržby systémů informačních systémů veřejné správy nebo informačních služeb, například definování modelů a výstupů, analýza systémových požadavků (funkcí a schopností, uživatelských a bezpečnostních požadavků, požadavků na rozhraní, provoz a údržbu), navrhování architektury systémů informačních a komunikačních technologií a integrace jeho složek s jinými systémy, kvalifikační testování, instalace, přezkoumávání a ověřování jejich funkce.
6. Zajišťování funkčnosti a bezpečnosti provozování informačních systémů veřejné správy.
7. Systémové analýzy složitých procesů a požadavků uživatelů, analýzy a projektování řešení bází dat, ochrany a údržby dat. Zajišťování realizace prováděcích projektů zpracování dat.
8. Komplexní tvorba, správa a aktualizace ucelených částí informačního systému základních registrů, datových úložišť, webových aplikací, srovnatelných celostátních číselníků a srovnatelných celostátních evidencí v rámci budování, provozu a údržby informačních systémů veřejné správy.
9. Výstavba, administrace a zajišťování provozu sítí LAN a vytváření uživatelských aplikací pro tyto sítě a pro jednotlivé pracovní stanice.
10. Tvorba dílčích návrhů a implementací opatření kybernetické bezpečnosti.
11. Provádění dílčích auditů kybernetické bezpečnosti subjektů veřejné správy.
12. platová třída
1. Celostátní metodická, konzultační a poradenská činnost na úseku implementace strategií elektronizace veřejné správy.
2. Celostátní koordinace jednotlivých oblastí informačních systémů veřejné správy, například poskytování informací a výkon kontrolní činnosti.
3. Komplexní tvorba, správa a aktualizace základních registrů veřejné správy, datových úložišť, srovnatelných celostátních číselníků a srovnatelných celostátních evidencí s vazbou na obdobné mezinárodní systémy v rámci budování, provozu a údržby informačních systémů veřejné správy.
4. Analýza komponent připravovaných a provozovaných projektů informačních systémů veřejné správy.
5. Analýza účinnosti jednotlivých oblastí informačních systémů veřejné správy a zpracovávání návrhů opatření.
6. Zavádění kombinovaných nebo redukovaných projektů informačních systémů veřejné správy.
7. Definice potřeb, posuzování, vyhodnocování a výběr redukovaných nebo kombinovaných projektů vývoje informačních systémů veřejné správy, programového vybavení nebo informačních služeb.
8. Tvorba koncepce informačních systémů veřejné správy.
9. Projekční řízení informačních systémů veřejné správy s rozsáhlou hierarchickou strukturou a vazbami na jiné informační systémy, s rozsáhlou datovou základnou popřípadě s celostátní topologií, tj. metodické, analytické, normotvorné a jiné odborné činnosti a tvorba projektů informačních systémů.
10. Systémové specializované činnosti spojené s vývojem projektů informačních systémů, programového vybavení nebo informačních služeb.
11. Metodické usměrňování, koordinace a výkon dozoru v oblasti elektronického podpisu a na úseku akreditace a atestací v oblasti informačních systémů veřejné správy. Stanovování pravidel k provozování nástrojů elektronického podpisu a vyhodnocování jejich bezpečného používání podle obecně závazných zásad.
12. Tvorba koncepce a celostátní koordinace řešení a zajišťování přístupových práv konkrétních uživatelů pro vstup do informačních systémů veřejné správy, například přístupových práv do informačního systému datových schránek.
13. Zajišťování mezinárodní standardizační činnosti ve vztahu k informačním systémům veřejné správy a v oblasti elektronického podpisu.
14. Stanovování požadavků na zabezpečení informačních a komunikačních technologií, zpracování bezpečnostních standardů, řešení bezpečnostních incidentů a provádění auditů informačních bezpečnostních řídících systémů.
15. Tvorba návrhů a implementací opatření kybernetické bezpečnosti.
16. Tvorba a řízení dílčích částí systému bezpečnosti informací v kybernetické bezpečnosti subjektu veřejné správy.
17. Provádění komplexních auditů kybernetické bezpečnosti subjektu veřejné správy.
18. Zajištění rozvoje, použití a bezpečnosti aktiva kybernetické bezpečnosti subjektu veřejné správy.
13. platová třída
1. Celostátní koordinace vytváření a rozvoje informačních systémů veřejné správy v rámci obecných koncepcí a zásad, včetně hodnocení projektů a kontroly dodržování zásad u informačních systémů veřejné správy.
2. Tvorba standardů a metodik pro vytváření a rozvoj informačních systémů veřejné správy včetně jejich bezpečnosti.
3. Tvorba celostátní koncepce jednotlivých oblastí informačních systémů veřejné správy, například poskytování informací z informačních systémů veřejné správy, podpory rozvoje elektronického obchodu, podpory rozvoje elektronického zdravotnictví, bezpečnosti informačních systémů, provozu multifunkční komunikační sítě veřejné správy.
4. Definice potřeb, posuzování, vyhodnocování a výběr komplexních projektů vývoje informačních systémů veřejné správy, programového vybavení nebo informačních služeb.
5. Tvorba koncepce informačních systémů veřejné správy s rozsáhlou hierarchickou strukturou a vazbami na jiné informační systémy, s rozsáhlou datovou základnou popřípadě s celostátní topologií.
6. Zpracovávání nebo koordinace komplexních projektů vývoje informačních systémů veřejné správy, programového vybavení a informačních služeb.
7. Koncepční analýza řešení nejsložitějších procesů a navrhování databází a rozlehlých počítačových nebo síťových prostředí s celostátním nasazením včetně interface na jiné celostátní a světové systémy.
8. Komplexní správa složitých víceuživatelských operačních systémů počítačů a síťových prostředí vysoké systémové úrovně, přebírání, ověřování a uvádění do provozu operačních systémů počítačů a síťových prostředí, zajišťování jejich optimálního využívání a vývoj jejich speciálních částí.
9. Stanovování celostátních zásad a principů pro ověřování bezpečnostních systémů, nástrojů elektronického podpisu používaných poskytovateli certifikačních služeb vydávajícími kvalifikované certifikáty a prostředků pro bezpečné vytváření a ověřování zaručených elektronických podpisů.
10. Tvorba koncepce dozoru nad činností akreditovaných poskytovatelů a kvalifikovaných poskytovatelů certifikačních služeb a zejména zpracovávání směrnic k jednotnému uplatňování procesních pravidel při výkonu kontroly a při realizaci následných opatření souvisejících s touto kontrolou.
11. Tvorba koncepce správy a aktualizace základních registrů veřejné správy, datových úložišť, srovnatelných celostátních číselníků a srovnatelných celostátních evidencí nebo certifikačních systémů s vazbou na obdobné mezinárodní systémy v rámci budování, provozu a údržby informačních systémů veřejné správy.
12. Stanovování celostátních zásad a principů pro provádění akreditace a atestací k působení jako akreditovaný poskytovatel kvalifikovaných certifikačních služeb včetně stanovování limitních předpokladů akreditace, například v oblasti elektronického podpisu.
13. Tvorba komplexních návrhů a implementací opatření kybernetické bezpečnosti.
14. Tvorba a komplexní řízení systému bezpečnosti informací kybernetické bezpečnosti subjektu veřejné správy s celostátní působností.
15. Komplexní provádění auditu kybernetické bezpečnosti v rámci působnosti subjektu veřejné správy s celostátní působností.
16. Zajištění rozvoje, použití a bezpečnosti aktiva kybernetické bezpečnosti subjektu veřejné správy s celostátní působností.
14. platová třída
1. Tvorba a rozvoj celostátní koncepce a celostátní systémová koordinace procesů elektronizace veřejné správy.
2. Tvorba koncepce rozvoje základních registrů České republiky.
3. Tvorba koncepce informační politiky a strategie rozsáhlé soustavy informačních systémů veřejné správy, například resortu, vytváření dlouhodobé strategie informačních potřeb resortu a jeho komunikační infrastruktury, koordinace vývoje, provozu, inovací a údržby soustavy informačních a komunikačních systémů nebo certifikačních systémů a zajišťování její harmonizace s celostátní informační politikou a dalšími mezinárodními požadavky.
4. Tvorba celostátní koncepce systému bezpečnosti informací v oblasti kybernetické bezpečnosti subjektu veřejné správy s celostátní působností v návaznosti na mezinárodní spolupráci.
15. platová třída
1. Tvorba celostátní koncepce a strategie informační a komunikační politiky státu.
DÍL 58. POŠTOVNÍ SLUŽBY
8. platová třída
1. Zajišťování odborných specializovaných činností při výkonu státní správy v oblasti poštovních služeb, souvisejících správních agend a vykonávání kontroly.
9. platová třída
1. Samostatné provádění dozoru, dohledu a kontroly v oblasti poštovních služeb při ochraně podstatných ekonomických zájmů spotřebitele a jeho práva na informace včetně provádění základních poradenských činností v oblasti ochrany spotřebitele.
10. platová třída
1. Komplexní zajišťování ochrany zákazníka v oblasti poštovních služeb.
2. Samostatný výkon dozoru nebo kontroly v oblasti ochrany spotřebitele v poštovních službách.
11. platová třída
1. Regulování cen poštovních služeb.
2. Koordinace ochrany spotřebitele v oboru poštovních služeb.
3. Zajišťování standardizace a normalizace v poštovních službách.
4. Koordinace a zajišťování výkonu dozoru, dohledu a kontroly na úseku poštovních služeb. Koordinace a sjednocování postupů orgánů kontroly na úseku poštovních služeb při výkonu státní správy na celostátní úrovni.
5. Posuzování, vypracovávání stanovisek a rozborová činnost v oblasti ochrany zájmů spotřebitelů v oblasti poštovních služeb.
6. Komplexní zajišťování ochrany spotřebitele v oblasti poštovních služeb.
12. platová třída
1. Stanovení obecných zásad a principů pro hodnocení kvality poskytovaných poštovních služeb včetně stanovení standardů.
2. Tvorba systému státní regulace v oboru poštovních služeb včetně koordinace licenční politiky v oboru poštovních služeb.
3. Celostátní koordinace a metodické usměrňování dozoru nebo kontroly na úseku poštovních služeb při ochraně ekonomických zájmů spotřebitele.
4. Provádění přezkumu všeobecné dostupnosti základních služeb v poštovních službách včetně rozhodování sporů.
13. platová třída
1. Koncepční usměrňování rozvoje jednotlivých oblastí poštovních služeb.
2. Tvorba koncepce a celostátní koordinace dozoru a kontroly na úseku poštovních služeb při ochraně spotřebitele, vnitřního trhu a fiskálních zájmů státu.
3. Celostátní koordinace a metodické usměrňování ochrany zájmů spotřebitele v oblasti poštovních služeb při ochraně ekonomických zájmů státu.
4. Stanovování zásad státní politiky a regulace včetně ochrany spotřebitele v oblasti poštovních služeb.
14. platová třída
1. Tvorba celostátní koncepce a politiky poštovních služeb včetně jejich koordinace s mezinárodními systémy.
15. platová třída
1. Tvorba celostátní koncepce a strategie informační a komunikační politiky státu.
DÍL 59. OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY
10. platová třída
1. Provádění specializovaných odborných činností v ochraně přírody a krajiny, například vypracovávání stanovisek k dokumentacím posuzování vlivů na životní prostředí u staveb, posuzování staveb závažných technologií velkých zdrojů znečišťování, vypracovávání metodických pokynů pro prověrky životního prostředí určitého oboru, provádění lektorské, konzultační a poradenské činnosti v oboru státní služby.
2. Zajišťování výkonu státní správy ve zvláště chráněných územích a biotopech druhů.
3. Analytické, vyhodnocovací a jiné systémové činnosti v oblasti inspekce ochrany přírody a krajiny v daném území.
4. Analytické, vyhodnocovací a jiné systémové činnosti v rámci jednotlivých složek ochrany přírody a krajiny v daném území.
11. platová třída
1. Analytické, vyhodnocovací a jiné systémové činnosti aspektů jednotlivých složek ochrany přírody a krajiny z celostátního hlediska.
2. Analytické, vyhodnocovací a jiné systémové činnosti v oblasti inspekce ochrany přírody a krajiny z celostátního hlediska.
3. Koordinace a metodické usměrňování inspekce ochrany přírody a krajiny v daném území.
12. platová třída
1. Příprava a zpracovávání plánů, bilancí přírodních zdrojů, programů, expertiz, posudků a obdobných celostátních metodických dokumentů pro problematiku ochrany přírody a krajiny.
2. Celostátní koordinace a metodické usměrňování inspekce ochrany přírody a krajiny.
3. Tvorba koncepce zajišťování ochrany přírody a krajiny v daném území.
4. Tvorba koncepce inspekce a dozoru nad ochranou přírody a krajiny v daném území.
13. platová třída
1. Celostátní koordinace a metodické usměrňování ochrany přírody a krajiny.
2. Celostátní koordinace a metodické usměrňování geologie a nerostných zdrojů.
3. Tvorba celostátní koncepce inspekce a dozoru nad ochranou přírody a krajiny.
4. Tvorba celostátní koncepce zajišťování ochrany přírody a krajiny.
5. Tvorba strategií v rámci státní politiky životního prostředí.
14. platová třída
1. Tvorba celostátní koncepce ochrany přírody a krajiny.
2. Tvorba celostátní koncepce geologie a nerostných zdrojů.
3. Koordinace tvorby strategií v rámci státní politiky životního prostředí.
15. platová třída
1. Tvorba státní politiky životního prostředí.
DÍL 60. TECHNICKÁ OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
10. platová třída
1. Provádění specializovaných odborných činností na úseku technické ochrany životního prostředí, například vypracovávání stanovisek k dokumentacím posuzování vlivů na životní prostředí u staveb, posuzování staveb závažných technologií velkých zdrojů znečišťování, vypracovávání metodických pokynů pro prověrky životního prostředí určitého oboru, kontrola správnosti výsledků autorizovaných měření znečišťování, provádění lektorské, konzultační a poradenské činnosti v oboru státní služby.
2. Analytické, vyhodnocovací a jiné systémové činnosti v oblasti inspekce technické ochrany životního prostředí v daném území.
11. platová třída
1. Analytické, vyhodnocovací a jiné systémové činnosti aspektů jednotlivých složek technické ochrany životního prostředí z celostátního hlediska.
2. Analytické, vyhodnocovací a jiné systémové činnosti v oblasti inspekce technické ochrany životního prostředí.
3. Koordinace a metodické usměrňování inspekce technické ochrany životního prostředí v daném území.
12. platová třída
1. Příprava a zpracovávání plánů, bilancí přírodních zdrojů, programů, expertiz, posudků a obdobných celostátních metodických dokumentů pro problematiku technické ochrany životního prostředí.
2. Celostátní koordinace a metodické usměrňování inspekce technické ochrany životního prostředí.
3. Tvorba koncepce inspekce a dozoru nad technickou ochranou životního prostředí v daném území.
13. platová třída
1. Celostátní koordinace a metodické usměrňování posuzování vlivů na životní prostředí, integrované prevence a integrovaného registru znečišťování.
2. Celostátní koordinace a metodické usměrňování odpadového hospodářství.
3. Celostátní koordinace a metodické usměrňování ochrany vod.
4. Celostátní koordinace a metodické usměrňování environmentálních rizik a ekologických škod.
5. Celostátní koordinace a metodické usměrňování ochrany klimatu.
6. Celostátní koordinace a metodické usměrňování ochrany ovzduší, ochrany ozonové vrstvy a omezování fluorovaných skleníkových plynů.
7. Tvorba celostátní koncepce inspekce a dozoru nad technickou ochranou životního prostředí.
14. platová třída
1. Tvorba celostátní koncepce posuzování vlivů na životní prostředí, integrované prevence a integrovaného registru znečišťování.
2. Tvorba celostátní koncepce odpadového hospodářství.
3. Tvorba celostátní koncepce ochrany vod.
4. Tvorba celostátní koncepce environmentálních rizik a ekologických škod.
5. Tvorba celostátní koncepce ochrany klimatu.
6. Tvorba celostátní koncepce ochrany ovzduší, ochrany ozonové vrstvy a omezování fluorovaných skleníkových plynů.
15. platová třída
1. Tvorba státní politiky životního prostředí.
DÍL 61. STÁTNÍ STATISTICKÁ SLUŽBA
7. platová třída
1. Zpracovávání statistických podkladů pro analytickou činnost státní statistické služby.
2. Odborné zpracovávání podkladů pro tvorbu technických projektů jednotlivých statistických zjišťování.
3. Zajišťování sběru statistických údajů ze zpravodajských jednotek a kontrola průběhu jejich zpracovávání v působnosti státní statistické služby.
4. Sběr, kontrola a zpracovávání dat a údajů při složitých statistických šetřeních.
8. platová třída
1. Navrhování vazeb mezi ukazateli jednotlivých státních statistických zjišťování.
2. Odborné zpracovávání dílčích částí statistických analýz.
3. Zjišťování statistických údajů ve vymezeném území v rámci státní statistické služby včetně zajišťování požadavků na charakteristiky statistického souboru.
9. platová třída
1. Koordinace zjišťování statistických údajů v rámci státní statistické služby za stanovený soubor zpravodajských jednotek, provádění kontrol, řešení závažných i orientačních chyb, příprava dat pro správu statistických registrů.
2. Metodické usměrňování úsekových statistik pro oblastní statistické orgány a metodické zajišťování jednoduchých statistických šetření v rámci státní statistické služby.
3. Zpracování nestandardních technických projektů pro zpracování dat a pro výstupy.
10. platová třída
1. Koordinace přípravy jednotlivých statistických zjišťování mezi jednotlivými pracovišti státní statistické služby.
2. Věcná analýza požadavků uživatelů statistických informací, jejich transformace do podoby statistických ukazatelů pro poskytování informačních služeb.
3. Stanovování zásad a postupů na vymezeném úseku statistiky s celostátní působností.
4. Koordinace činnosti územních pracovišť státní statistické služby.
5. Zpracovávání nestandardních výstupů a analytické vyhodnocování výsledků statistických zjišťování podle zadání.
6. Organizování složitých celostátních statistických výběrových šetření.
7. Dílčí správa statistických registrů v rámci státní statistické služby.
11. platová třída
1. Tvorba jednotlivých typů metodických zásad, postupů, pokynů a nástrojů statistiky, například definování ukazatelů, tvorba statistických číselníků a statistických klasifikací s celostátní působností a řešení nestandardních případů.
2. Komplexní správa statistických registrů v rámci státní statistické služby.
3. Zpracovávání analýz a publikačních výstupů z výsledků statistických zjišťování odvětvových a průřezových statistik.
4. Hodnocení konzistence výsledků statistických zjišťování a jejich porovnávání s ostatními dostupnými zdroji dat.
5. Odborné zpracovávání podkladů a syntéza souborů statistických a dalších údajů pro přípravu ekonomických analýz a krátkodobých predikcí.
6. Analytické posouzení a transformace požadavků uživatelů statistických informací do systému poskytovaných statistických informací.
7. Technologická podpora u prováděných celostátních statistických zjišťování.
12. platová třída
1. Komplexní tvorba statistických registrů, statistických klasifikací a statistických číselníků s celostátní působností, harmonizovaných na mezinárodní standardy a jejich aktualizace.
2. Tvorba matematicko-statistických metod pro výběrová zjišťování a jejich dopočty a imputace. Tvorba a aplikace metod sezónního očišťování, hodnocení a řízení kvality dat.
3. Zpracovávání komplexních analýz výsledků úsekových a regionálních statistik v rámci státní statistické služby a kvalifikované odhady vývoje ekonomických, sociálních a ekologických ukazatelů.
4. Tvorba metodiky úsekových statistik a potřebných metainformací na celostátní úrovni v návaznosti na další orgány státní správy a uživatele statistických informací v souladu s mezinárodními požadavky a doporučeními.
5. Zpracovávání nestandardních komplexních statistických výstupů o ekonomickém, sociálním, ekologickém a demografickém vývoji České republiky a jejích částí, koordinační a gesční činnost v poskytování těchto výstupů do zahraničí.
6. Tvorba technologického postupu zpracování celostátních statistických zjišťování.
7. Provádění analýz pro ověření konzistence statistických dat a zpracování aktuálních analytických případových studií a materiálů .
8. Tvorba bilančních agregátů makroekonomických ukazatelů.
9. Koordinace statistické analýzy a vývoje.
10. Tvorba metodiky statistických datových skladů a tržišť a jejich integrace.
11. Celostátní koordinace přípravy a průběhu zpracování voleb a referenda.
12. Tvorba technologických postupů zpracování výsledků voleb a referenda.
13. platová třída
1. Tvorba celostátní komplexní metodiky a obecných postupů na úrovni mezinárodních standardů včetně normotvorné činnosti v oboru státní statistické služby, evropského statistického systému, statistických registrů nebo predikcí a analýz.
2. Tvorba koncepcí informační a publikační politiky v oboru státní statistické služby, volební statistiky, statistických registrů nebo predikcí a analýz.
3. Tvorba integračních nástrojů statistické služby a jejich koordinace.
4. Metodické vymezení makroekonomických analýz a predikcí ekonomického, sociálního, ekologického a demografického vývoje včetně ověřování a využívání matematicko-statistických metod pro potřeby státní statistické služby.
5. Sestavování národních účtů, vytváření odhadů semidefinitivních a definitivních výsledků vývoje hrubého domácího produktu včetně metodického vymezování zásadních položek.
6. Tvorba koncepce jednotlivých subsystémů statistického informačního systému a vymezení vazeb na ostatní subsystémy statistické služby a na standardní nástroje evropského statistického systému.
14. platová třída
1. Tvorba celostátní koncepce státní statistické služby nebo statistického informačního systému České republiky.
2. Tvorba koncepce systému analýz, projekcí a predikcí sociálního, ekonomického, ekologického a demografického vývoje České republiky a informační politiky.
3. Celostátní koordinace tvorby koncepce resortních statistik a evropského statistického systému.
4. Tvorba koncepce rozvoje systému čtvrtletních a ročních národních účtů a jejich koordinace.
15. platová třída
1. Tvorba koncepce a strategie státního statistického systému České republiky.
2. Vývoj a vytváření jednotného evropského statistického systému.
DÍL 62. ZEMĚMĚŘICTVÍ A KATASTR NEMOVITOSTÍ
7. platová třída
1. Odborné činnosti při přípravě, výběru a vyhodnocování údajů o vzniku, zániku nebo změně práv k nemovitostem nebo údajů o geometrickém určení nemovitostí s využitím rozsáhlé podkladové dokumentace pro poskytování údajů z katastru nemovitostí.
8. platová třída
1. Provádění posuzování způsobilosti jednoduchých právních listin pro zápis do katastru nemovitostí, přípravných činností při obnově katastrálního operátu a dalších obdobných odborných specializovaných činností při vedení katastru nemovitostí a obnově katastrálního operátu.
2. Provádění zeměměřických činností ve veřejném zájmu, například zpracování podkladů pro vedení a správu bodových polí a dalších obdobných odborných specializovaných zeměměřických činností.
9. platová třída
1. Provádění odborných specializovaných činností při vedení katastru nemovitostí a obnově katastrálního operátu, například zápisů v řízeních o vkladech a záznamech na základě složitých změn věcných práv, zjišťování průběhu hranic, vyhlašování platnosti obnoveného operátu, revize údajů katastru nemovitostí v součinnosti s vlastníky a jinými oprávněnými včetně projednávání zjištěných nesouladů a jejich odstraňování a kontroly průběhu zpracování změn a úplnosti jejich provedení nebo činnosti spojené s potvrzováním geometrických plánů.
2. Samostatné provádění odborných specializovaných činností při zeměměřických činnostech ve veřejném zájmu, například zpracování rozhodnutí o zřízení, přemístění nebo rušení bodů bodových polí.
3. Samostatné provádění kontrolních činností při vedení katastru nemovitostí vyplývajících z právních předpisů, například kontrola správnosti dat písemného a grafického operátu katastru nemovitostí.
10. platová třída
1. Provádění ověřování správnosti provedených změn v obsahu katastru nemovitostí na podkladě rozhodnutí a jiných právních listin a jejich zplatnění v informačním systému katastru nemovitostí, odborné zpracovávání a příprava podkladů pro vydání rozhodnutí o opravě chyb v obsahu katastru nemovitostí a zpracovávání projektů obnovy katastrálního operátu a dalších obdobných systémových činností při vedení a obnově katastrálního operátu.
2. Posuzování a ověřování kvality výsledků zeměměřických činností při správě celostátních databází geografických dat a provádění dalších obdobných systémových zeměměřických prací ve veřejném zájmu.
3. Posuzování a osvědčování technické, právní a správní způsobilosti rozhodnutí a jiných listin pro vyznačení v katastru nemovitostí.
4. Samostatné provádění speciálních kontrol výkonu správy katastru nemovitostí a výsledků zeměměřických činností provedených ve veřejném zájmu v celém rozsahu působnosti územního správního úřadu.
11. platová třída
1. Systémové činnosti při vedení a obnově katastrálního operátu, například rozhodování o návrzích na vklad práv k nemovitostem, o opravách chyb v katastru, o změnách hranic katastrálních území, o námitkách při obnově katastrálního operátu, o přebírání výsledků zeměměřických činností pro obnovu katastrálního operátu nebo o porušení pořádku na úseku katastru nemovitostí.
2. Provádění systémových zeměměřických prací ve veřejném zájmu, například usměrňování a zpracovávání obecných metod a postupů provádění zeměměřických činností ve veřejném zájmu, posuzování způsobilosti a kvality přebírání dat z jiných informačních systémů k aktualizaci celostátně spravovaných informačních systémů zeměměřictví.
3. Komplexní zpracovávání a vyhodnocování výsledků kontrolních činnosti v oblasti katastru nemovitostí a zeměměřictví.
12. platová třída
1. Koordinace vkladu práv do katastru nemovitostí a vyhlašování platnosti nového katastrálního operátu a provádění obdobných systémových specializovaných činností při vedení a obnově katastrálního operátu, například navrhování systémových řešení nejsložitějších návrhů na vklad práv do katastru nemovitostí nebo koordinace rozvojových projektů katastru nemovitostí.
2. Koordinace zeměměřických činností ve veřejném zájmu a provádění obdobných systémových specializovaných činností, například celostátní koordinace a metodické usměrňování řízení o porušení pořádku na úseku zeměměřictví, koordinace koncepcí a projektů zeměměřických činností celostátního případně mezinárodního rozsahu a významu.
3. Koordinace procesu rozhodování o odvolání proti rozhodnutí katastrálních úřadů a o porušení pořádku na úseku zeměměřictví.
13. platová třída
1. Celostátní koordinace a usměrňování zeměměřictví a katastru nemovitostí, tvorba střednědobých koncepcí vedení a obnovy katastru, zpracovávání koncepce a koordinace kontrolní činnosti na úseku zeměměřictví a katastru.
14. platová třída
1. Tvorba koncepce rozvoje zeměměřictví a katastru nemovitostí.
15. platová třída
1. Tvorba celostátní koncepce ochrany věcných práv k nemovitým věcem.
DÍL 63. OCHRANA A VYUŽÍVÁNÍ NEROSTNÉHO BOHATSTVÍ, VÝBUŠNINY
9. platová třída
1. Kontrola hornických činností a činností prováděných hornickým způsobem v předem vymezeném dílčím rozsahu.
10. platová třída
1. Výkon státní báňské správy nad ochranou zdraví při práci, bezpečností technických zařízení, požární ochranou v podzemí a pracovními podmínkami v organizacích, které vykonávají hornickou činnost nebo činnost prováděnou hornickým způsobem.
2. Výkon státní báňské správy nad bezpečností a ochranou zdraví při práci a bezpečností provozu při výzkumu, vývoji, výrobě, uvádění do oběhu, používání a ničení výbušnin, spojené s vysokou mírou odpovědnosti za vznik neodstranitelných škod, obecného ohrožení majetku, zdraví a života osob v případě vydání chybného příkazu nebo rozhodnutí.
3. Výkon specializovaných činností při zajišťování úkolů a koordinaci činností při vybírání, správě a přerozdělování finančních prostředků z úhrad z dobývacích prostorů a vytěžených vyhrazených nerostů včetně kontroly správnosti výpočtu, včasnosti plateb, stanovení pokut a penále a zajišťování rozdělení přijatých úhrad oprávněným příjemcům (obce, stát).
4. Výkon specializovaných činností při schvalování návrhu zákonem stanovené povinnosti organizace na vytvoření finančních rezerv pro vypořádání důlních škod a na sanaci a rekultivaci pozemků dotčených vlivem dobývání a rozhodování o čerpání těchto prostředků; pravidelná kontrola vytváření této rezervy.
5. Komplexní vykonávání inspekce nad hornickou činností a činností prováděnou hornickým způsobem.
11. platová třída
1. Komplexní zajišťování inspekční činnosti báňské správy nad bezpečností a ochranou zdraví při práci, bezpečností technických zařízení, požární ochranou v podzemí a pracovními podmínkami v organizacích, které vykonávají hornickou činnost nebo činnost prováděnou hornickým způsobem, nad bezpečností a ochranou zdraví při práci a bezpečností provozu při výzkumu, vývoji, výrobě, uvádění do oběhu, používání a ničení výbušnin, nad ochranou a využíváním ložisek nerostů, bezpečností provozu, zajištěním chráněných objektů a veřejného zájmu před vlivy hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem a dohledu nad důslednou likvidací následků těžební činnosti na zemský povrch a na životní prostředí.
12. platová třída
1. Koordinace a stanovování metodických postupů a zásad provádění inspekčních činností v oborech báňské správy včetně poradenství organizacím podléhajícím dozoru státní báňské správy.
2. Vytváření koncepce a systému kontroly nad tvorbou finančních rezerv, které jsou organizace povinny vytvářet na vypořádání důlních škod, sanace a rekultivace území dotčeného těžbou a sjednocování podmínek rozhodování orgánů státní báňské správy pro čerpání z těchto rezerv.
13. platová třída
1. Tvorba koncepce státní báňské správy a vrchního dozoru nad bezpečností a ochranou zdraví při práci, bezpečností technických zařízení, požární ochranou v podzemí a nad pracovními podmínkami v organizacích vykonávajících hornickou činnost nebo činnost prováděnou hornickým způsobem.
2. Tvorba koncepce státní báňské správy a vrchního dozoru nad výzkumem, vývojem, výrobou, zpracováním, uváděním do oběhu, používáním, odpalováním, ničením a zneškodňováním výbušnin.
3. Tvorba koncepce státní báňské správy a vrchního dozoru nad ochranou a využíváním ložisek nerostů, bezpečností provozu, zajištěním chráněných objektů a veřejného zájmu před vlivy hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem.
14. platová třída
1. Tvorba koncepce ochrany a hospodárného využívání nerostného bohatství, podmínek provádění hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem.
2. Tvorba koncepce nakládání s výbušninami a její legislativní zajištění.
15. platová třída
1. Tvorba koncepce hospodářské politiky státu (průmyslové, stavební, surovinové a energetické).
DÍL 64. HOSPODÁŘSKÁ SOUTĚŽ, VÝZNAMNÁ TRŽNÍ SÍLA, DOHLED NAD POSKYTOVÁNÍM VEŘEJNÉ PODPORY A DOZOR NAD ZADÁVÁNÍM VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK
12. platová třída
1. Stanovování postupů řešení případů ve věcech zákazů dohod narušujících soutěž, zneužití dominantního postavení a spojování soutěžitelů.
2. Stanovování postupů řešení případů ve věcech zneužití významné tržní síly a zakázaných obchodních praktik.
3. Stanovování postupů řešení případů posuzování slučitelnosti poskytování veřejné podpory v České republice k Evropské unii.
4. Stanovování postupů řešení případů ve věcech dozoru nad zadáváním veřejných zakázek.
5. Celostátní koordinace a metodické usměrňování dozoru nad zadáváním veřejných zakázek.
13. platová třída
1. Tvorba koncepce v oblasti zákazu dohod narušujících soutěž, zneužití dominantního postavení a spojování soutěžitelů.
2. Vypracovávání zásadních právních výkladů a stanovisek a stanovování obecných postupů aplikace právních předpisů v oblasti ochrany hospodářské soutěže.
3. Hodnocení účinnosti ochrany hospodářské soutěže, významné tržní síly a stavu soutěžního prostředí v České republice.
4. Aplikace národních a unijních předpisů v oblasti ochrany hospodářské soutěže, včetně řešení věcně a právně složitých případů a zastupování v soudních sporech.
5. Vypracovávání zásadních právních výkladů pro oblast zneužití významné tržní síly v České republice.
6. Metodické usměrňování potírání zneužívání významné tržní síly a nekalých obchodních praktik.
7. Metodické usměrňování posuzování slučitelnosti poskytování veřejné podpory v České republice k Evropské unii.
8. Tvorba koncepce dozoru nad zadáváním veřejných zakázek v jednotlivých sektorech.
9. Vypracovávání zásadních právních výkladů a stanovisek a stanovování obecných postupů aplikace právních předpisů v oblasti dozoru nad zadáváním veřejných zakázek.
10. Aplikace národních a unijních předpisů v oblasti dozoru nad zadáváním veřejných zakázek, včetně řešení věcně a právně složitých případů a zastupování v soudních sporech.
14. platová třída
1. Tvorba celostátní koncepce ochrany a podpory hospodářské soutěže.
2. Tvorba celostátní koncepce posuzování slučitelnosti poskytované veřejné podpory k Evropské unii.
3. Tvorba celostátní koncepce v oblasti potírání nekalých obchodních praktik a zneužití významné tržní síly.
4. Tvorba celostátní koncepce dozoru nad zadáváním veřejných zakázek.
5. Tvorba celostátní koncepce kontroly politiky veřejného zadávání.
15. platová třída
1. Tvorba soutěžní politiky státu.
DÍL 65. JADERNÁ BEZPEČNOST A RADIAČNÍ OCHRANA
12. platová třída
1. Výkon odborných činností ve vymezeném úseku státní správy v oblasti zákazu chemických a biologických zbraní, jaderné bezpečnosti, nakládání se zdroji ionizujícího záření a jiných činností v rámci expozičních situací, nakládání s radioaktivními odpady, s jadernými položkami, v oblasti přepravy jaderných materiálů a radionuklidových zdrojů, zabezpečení a odborné přípravy vybraných pracovníků jaderných zařízení a pracovišť se zdroji ionizujícího záření, spojené s teoretickým zvládnutím a praktickým osvojením odborné problematiky včetně účasti při výkonu státní správy nad jadernou bezpečností a radiační ochranou.
13. platová třída
1. Zajišťování systémových specializovaných činností v rámci dozorové činnosti v rozsahu působnosti Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, včetně zpracovávání systémových opatření pro výkon státní inspekce (dozoru) nad jadernou bezpečností a radiační ochranou, nad způsobilostí technických provozů jaderných zařízení a pracovišť se zdroji ionizujícího záření, nad povinně zavedeným systémem řízení, nad přepravou a nakládáním s jadernými položkami, nad opatřeními vedoucími ke snížení přírodního ozáření a nad zabezpečením, a pro výkon dohledu nad stanovenými látkami a biologickými agens a toxiny, které by mohly být zneužity k porušování zákazu chemických a biologických zbraní, s celorepublikovou působností.
14. platová třída
1. Tvorba koncepce státní správy v oblasti působnosti Státního úřadu pro jadernou bezpečnost a systémové specializované činnosti při kontrole mezinárodních požadavků v rozsahu působnosti tohoto úřadu včetně zpracování metodických systémových opatření pro výkon státní inspekce (dozoru) v oblasti zákazu chemických a biologických zbraní, jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, nakládání se zdroji ionizujícího záření a jiných činností v rámci expozičních situací, nakládání s radioaktivními odpady a s jadernými položkami, v oblasti přepravy jaderných materiálů a radionuklidových zdrojů, zabezpečení a odborné přípravy vybraných pracovníků jaderných zařízení a pracovišť se zdroji ionizujícího záření.
15. platová třída
1. Tvorba koncepce státní správy a státní politiky jaderné bezpečnosti jaderných zařízení, radiační ochrany obyvatel a nešíření zbraní hromadného ničení.
DÍL 66. OCHRANA UTAJOVANÝCH INFORMACÍ
8. platová třída
1. Zajišťování agendy ochrany utajovaných informací.
2. Provádění bezpečnostní správy jednoduchého kryptografického prostředku.
9. platová třída
1. Ověřování podmínek přístupu fyzických osob k utajovaným informacím stupně utajení Vyhrazené.
2. Správa a vedení vlastních registrů utajovaných informací.
3. Komplexní zajišťování agendy ochrany utajovaných informací ve správním úřadu.
4. Provádění bezpečnostní správy kryptografických prostředků.
10. platová třída
1. Zajišťování bezpečnostního řízení u fyzických osob pro přístup k utajované informaci stupně utajení Důvěrné, podle zvláštního zákona.
2. Zajišťování, organizace a koordinace výroby, distribuce a evidence kryptografického materiálu.
3. Komplexní zajišťování ochrany utajovaných informací a příprava podkladů pro provádění ověřování podmínek pro přístup fyzických osob k utajovaným informacím stupně utajení Vyhrazené ve správních úřadech.
4. Kontrola provádění kryptografické ochrany.
5. Provádění bezpečnostní správy rozsáhlých a složitých kryptografických systémů.
11. platová třída
1. Zajišťování bezpečnostního řízení u fyzických osob pro přístup k utajované informaci stupně utajení Tajné nebo Přísně tajné, podle zvláštního zákona.
2. Ověřování dodržování systémů bezpečnostních opatření s celostátní působností k ochraně utajovaných informací.
3. Komplexní zajišťování ochrany utajovaných informací resortu.
4. Provádění bezpečnostní správy rozsáhlých a složitých kryptografických systémů s resortní působností.
12. platová třída
1. Koordinace a usměrňování průběhu bezpečnostního řízení u fyzických osob pro přístup k utajované informaci stupně utajení Tajné nebo Přísně tajné, podle zvláštního zákona.
2. Komplexní koordinace ochrany utajovaných informací resortu členěného na další organizační složky státu s celostátní nebo územní působností.
3. Bezpečnostní správa komunikačních a informačních systémů nakládajících s utajovanou informací nebo kryptografických systémů s celostátní působností.
4. Zajišťování systému řízení bezpečnosti informací (manažer kybernetické bezpečnosti), zajišťování návrhu a implementace bezpečnostních opatření (architekt kybernetické bezpečnosti) nebo provádění auditu kybernetické bezpečnosti (auditor kybernetické bezpečnosti) u správců a provozovatelů významného informačního systému.
13. platová třída
1. Stanovování postupů pro provádění vysoce specializovaných kryptoanalytických činností s celostátní působností.
2. Bezpečnostní správa rozsáhlých nebo specializovaných komunikačních a informačních systémů nakládajících s utajovanou informací nebo kryptografických systémů s mezinárodní působností.
3. Zajišťování systému řízení bezpečnosti informací (manažer kybernetické bezpečnosti), zajišťování návrhu a implementace bezpečnostních opatření (architekt kybernetické bezpečnosti) nebo provádění auditu kybernetické bezpečnosti (auditor kybernetické bezpečnosti) u správců a provozovatelů informačního nebo komunikačního systému kritické informační infrastruktury.
DÍL 67. ODBORNÉ ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI VLÁDY
10. platová třída
1. Koordinace a zajišťování úkolů vlády ve vztahu k Poslanecké sněmovně, Senátu a Kanceláři prezidenta republiky.
11. platová třída
1. Posuzování správnosti postupu ústředních správních úřadů ve vztahu k vládě.
12. platová třída
1. Zajišťování souladu závěrů vlády s právním řádem, programovým prohlášením a dalšími souvisejícími dokumenty a jejich promítnutí do návrhu usnesení vlády.
13. platová třída
1. Systémová koordinace a metodické usměrňování zabezpečení činnosti vlády.
2. Celostátní metodické usměrňování procesu hodnocení dopadů regulace a zajišťování jeho komplexní koordinace v souladu s politikami orgánů Evropské unie a mezinárodních organizací.
14. platová třída
1. Tvorba celostátní koncepce regulatorní reformy, celostátní koncepce procesu hodnocení dopadů regulace a zajišťování spolupráce na tvorbě politik orgánů Evropské unie a mezinárodních organizací v oblasti regulatorní reformy.
DÍL 68. ORGANIZAČNÍ VĚCI SLUŽBY A SPRÁVA SLUŽEBNÍCH VZTAHŮ
7. platová třída
1. Provádění dílčích úkonů a personalistických činností podle stanovených postupů a pravidel, například vyhotovování rozhodnutí o přijetí do služebního poměru, vedení personální evidence, příprava a kompletace státně zaměstnanecké dokumentace a dalších podkladů k organizaci a systemizaci, personalistice, odměňování nebo přípravě a vzdělávání.
2. Zajišťování dílčích úkolů při výběru a přijímání nových státních zaměstnanců, například organizačně-technické zabezpečení výběrového řízení.
3. Příprava a zpracování údajů a provádění dalších činností k výpočtu výše platu, náhrad platu, případně dalších plnění, dávek nemocenského pojištění, k zajišťování srážek z platu, ke zjišťování výpočtu a odvodu daně z příjmu, pojistného na důchodové spoření, pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na všeobecné zdravotní pojištění státních zaměstnanců včetně systematického vedení a archivování těchto a souvisejících údajů. Provádění registračních a oznamovacích činností týkající se státních zaměstnanců.
8. platová třída
1. Vyřizování služebních vztahů státních zaměstnanců.
2. Posuzování a výběr uchazečů o přijetí do služebního poměru v rámci výběrového řízení podle stanovených zásad a kritérií.
3. Stanovování bližších podmínek a zajišťování poskytování jednotlivých složek platu skupinám nebo jednotlivým státním zaměstnancům, zařazování státních zaměstnanců do platových tříd a platových stupňů, stanovování dalších složek platu.
4. Výpočet výše platu, zajišťování výplaty, zúčtovávání platu, náhrad platu a dalších plnění poskytovaných státním zaměstnancům, výpočet a provádění srážek z platu, zajišťování agendy daně z příjmu ze závislé činnosti zaměstnanců a pojistného na důchodové spoření, pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na všeobecné zdravotní pojištění.
5. Stanovování objemu prostředků na platy pro jednotlivé organizační složky (části) správního úřadu podle stanovených zásad a pravidel. Rozpis prostředků na platy podle jednotlivých platových složek.
6. Zajišťování a kontrola dodržování služebních předpisů a předpisů z oblasti zaměstnanosti, sociálního zabezpečení apod.
7. Zajišťování realizace vzdělávání státních zaměstnanců podle potřeb správního úřadu.
8. Zajišťování realizace sociálních programů.
9. platová třída
1. Komplexní zajišťování oblasti organizačních vztahů a systemizace, personalistiky, odměňování nebo přípravy a vzdělávání.
2. Stanovování zásad a kritérií výběrového řízení nebo hodnocení a odměňování státních zaměstnanců.
3. Výpočet výše platu, zajišťování výplaty a zúčtování platu, náhrad platu, nemocenského a dalších plnění poskytovaných státním zaměstnancům, výpočet a provádění srážek z platu, výpočet náhrad zvýšených životních nákladů, zajišťování agendy daně z příjmu ze závislé činnosti, pojistného na důchodové spoření, pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na všeobecné zdravotního pojištění a to převážně pro státní zaměstnance s pravidelným pracovištěm v zahraničí.
4. Koordinace nebo metodické usměrňování výpočtu, výplaty a zúčtování platu, náhrad platu a dalších plnění poskytovaných státním zaměstnancům, srážek z platu, agendy daní z příjmu ze závislé činnosti, pojistného na důchodové spoření, pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na všeobecné zdravotního pojištění.
10. platová třída
1. Komplexní koordinace a zajišťování rozvoje oblasti organizačních vztahů a systemizace, personalistiky, odměňování a přípravy a vzdělávání státních zaměstnanců (dále jen "personální správa") správního úřadu.
2. Tvorba personalistických metod, programů a zásad organizace a systemizace, personalistiky, odměňování nebo přípravy a vzdělávání státních zaměstnanců, například metod hodnocení způsobilosti státních zaměstnanců pro výkon správních činností, vzdělávacích projektů a adaptačních programů.
3. Metodické usměrňování, zpracovávání komplexních programů a koordinace organizace a systemizace, personalistiky, odměňování nebo přípravy a vzdělávání státních zaměstnanců v působnosti ústředního správního úřadu nebo správního úřadu s celostátní působností.
4. Metodické usměrňování způsobu aplikace právních předpisů, zavádění speciálních postupů nad rámec obecných úprav a zajišťování správnosti programů upravujících výpočet, výplatu a zúčtování platu, poskytování náhrad platu a dalších plnění poskytovaných státním zaměstnancům, problematiku daní z příjmů ze závislé činnosti, pojistného na důchodové spoření, pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na všeobecné zdravotní pojištění a dalších právních předpisů podle specifických podmínek zaměstnavatele, definice komplexních výstupních sestav, zastupování zaměstnavatele v dané oblasti při jednáních s vnějšími orgány a poskytování konzultací zaměstnancům.
5. Komplexní koordinace personální správy v správního úřadu s rozsáhlou kvalifikační a profesní strukturou, vertikálním a horizontálním organizačním členěním.
11. platová třída
1. Tvorba koncepce organizačních vztahů a systemizace, personalistiky, odměňování nebo přípravy a vzdělávání státních zaměstnanců ústředního správního úřadu nebo správního úřadu s celostátní působností.
2. Metodické usměrňování, a koordinace personální správy ústředního správního úřadu nebo správního úřadu s celostátní působností, který se člení na další územní správní úřady nebo pracoviště rozmístěná po celém území České republiky.
3. Metodické usměrňování, zpracovávání komplexních programů a koordinace organizace a systemizace, personalistiky, odměňování nebo přípravy a vzdělávání v resortu členěném na další organizační složky státu s celostátní nebo územní působností.
4. Tvorba koncepce rozvoje personální správy ve správních úřadech s rozsáhlou kvalifikační, profesní a organizační strukturou.
12. platová třída
1. Metodické usměrňování, zpracovávání komplexních programů a koordinace personální správy nebo řízení ve věcech státní služby v ministerstvu, Úřadu vlády nebo v ústředním správním úřadu s podřízenými služebními úřady.
2. Tvorba koncepce, komplexní koordinace a usměrňování personální správy ve správním úřadu s celostátní působností.
3. Tvorba koncepce a komplexní koordinace personální správy v ústředním správním úřadu.
13. platová třída
1. Celostátní koordinace a metodické usměrňování organizace a systemizace, personalistiky, odměňování nebo přípravy a vzdělávání státních zaměstnanců ve správních úřadech ve státní správě jako celku nebo řízení ve věcech státní služby ve státní správě jako celku.
2. Tvorba koncepce a komplexní koordinace personální správy ministerstva, Úřadu vlády nebo ústředního správního úřadu s podřízenými služebními úřady.
3. Tvorba koncepce obecně závazných systémů dalšího vzdělávání státních zaměstnanců a dalších osob, kde se stanoví kvalifikační předpoklady pro výkon povolání právním předpisem.
14. platová třída
1. Tvorba celostátní koncepce personální správy ve správních úřadech nebo řízení ve věcech státní služby ve státní správě jako celku.
15. platová třída
1. Komplexní koordinace činností souvisejících se zajišťováním organizačních věcí služby, správy služebních vztahů a odměňování státních zaměstnanců v ministerstvu a Úřadu vlády a koordinace vedoucích služebních úřadů podřízených ministerstvu.
DÍL 69. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
12. platová třída
1. Dozorová činnost zahrnující posuzování specializovaných oblastí zpracování a ochrany osobních údajů nebo posuzování plnění pravidel týkajících se obsáhlé skupiny osobních údajů nebo zasahujících do soukromí většího počtu osob.
2. Stanovování obecných postupů pro posuzování plnění povinnosti odpovědných subjektů v oblasti zpracování a ochrany osobních údajů podle obecných a speciálních předpisů.
3. Metodické usměrňování subjektů na úseku jejich činností v oblasti zpracování a ochrany osobních údajů.
4. Komplexní plnění úkolů pověřence pro ochranu osobních údajů u správce a zpracovatele osobních údajů, který plní povinnosti a úkoly při výkonu veřejné moci.
13. platová třída
1. Zpracovávání celostátních vývojových analýz, strategických záměrů a metodiky pro ucelené oblasti osobních údajů a pro dozor nad nimi včetně vyhodnocování možných ekonomických, právních, organizačně-technických a jiných hledisek.
2. Tvorba standardů pro způsoby a prostředky dodržování povinností při zpracování a ochraně osobních údajů, šíření obchodních sdělení nebo nakládání s identifikátory.
3. Celostátní koordinace dozorové činnosti zahrnující posuzování specializovaných oblastí zpracování a ochrany osobních údajů nebo posuzování porušování pravidel týkajících se obsáhlé skupiny osobních údajů nebo zasahujících do soukromí většího počtu osob.
4. Koncepční analýza a audit informačních systémů a datových toků z hlediska ochrany osobních údajů.
5. Komplexní plnění úkolů pověřence pro ochranu osobních údajů u správce a zpracovatele osobních údajů, který systematicky shromažďuje, zpracovává a ukládá nejrozsáhlejší soubory osobních údajů z důvodu významného veřejného zájmu na celostátní, případně mezinárodní úrovni při plnění povinností a úkolů při výkonu veřejné moci s vysokým rizikem pro práva a svobody subjektu údajů.
14. platová třída
1. Tvorba a naplňování celostátní koncepce ochrany osobních údajů včetně zásad pro výkon dozoru.
2. Provádění mezinárodní dozorové činnosti Evropské unie a účast na společných mezinárodních akcích dozoru v oblasti ochrany osobních údajů.
15. platová třída
1. Tvorba státní politiky ochrany soukromí a regulace zpracování osobních údajů.
DÍL 70. FINANCOVÁNÍ, ŘÍZENÍ A SLEDOVÁNÍ SPOLEČNÉ ZEMĚDĚLSKÉ POLITIKY
8. platová třída
1. Zajišťování odborných ucelených správních činností pro orgány určené přímo závaznými právními předpisy Evropské unie na úseku Společné zemědělské politiky, zejména Řídící orgán, monitorovací výbor a Evropský účetní dvůr.
2. Zajišťování agendy evidence finančního majetku pořízeného z Technické pomoci programu rozvoje venkova, včetně sledování čerpání dílčího rozpočtu Technické pomoci programu rozvoje venkova.
9. platová třída
1. Provádění konzultační činnosti související s přípravou, podáváním a posuzováním žádosti o dotaci a o vyplácení podpor v oblasti Společné zemědělské politiky Evropské unie.
2. Samostatné provádění kontroly, inspekce nebo dozoru nad dodržováním povinností vyplývajících z právních předpisů v oblasti Společné zemědělské politiky Evropské unie.
3. Zajišťování odborných specializovaných správních činností pro orgány Evropské unie s důrazem na Společnou zemědělskou politiku včetně zabezpečování přípravy zahraničních cest do orgánů Evropské unie v této oblasti.
4. Sledování a vyhodnocování průběhu čerpání prostředků Evropské unie za projekty v rámci Technické pomoci programu rozvoje venkova na mzdové výdaje.
10. platová třída
1. Provádění administrace dotačních titulů a vyplácení podpor v oblasti Společné zemědělské politiky Evropské unie.
2. Provádění komplexní kontrolní činnosti v celém rozsahu působnosti územního správního úřadu v oblasti Společné zemědělské politiky Evropské unie. Analýza výsledků inspekční a kontrolní činnosti včetně návrhů opatření.
3. Stanovování zásad a postupů v oblasti vykazování ekonomických ukazatelů v dílčí oblasti Společné zemědělské politiky Evropské unie s celostátní působností.
11. platová třída
1. Zpracovávání metodiky přípravy a realizace dotačních titulů v rámci jednotlivých programovacích období Společné zemědělské politiky Evropské unie.
2. Zpracovávání metodiky přípravy a realizace programů a projektů na podporu kvalitních potravin a regionálních produktů a bioprodukce.
3. Zpracovávání analýz a publikačních výstupů z výsledků statistických informací zjišťovaných v oblasti Společné zemědělské politiky Evropské unie.
4. Provádění celostátní administrace a realizace dotačních titulů Společné zemědělské politiky Evropské unie včetně poradenské a konzultační činnosti při předkládání žádostí v rámci dotačních titulů.
5. Provádění komplexní kontrolní a inspekční činnosti v celém rozsahu působnosti ústředního správního úřadu s celostátní působností v oblasti Společné zemědělské politiky Evropské unie včetně analýzy výsledků inspekční a kontrolní činnosti včetně návrhů opatření s celostátní působností.
12. platová třída
1. Stanovování a standardizace pracovních postupů u dotačních programů v oblasti Společné zemědělské politiky Evropské unie.
2. Dohled nad realizací dotačního titulu, vyhodnocování realizace dotačního titulu a navrhování změn v dotačním titulu a programových dokumentech v oblasti Společné zemědělské politiky Evropské unie.
3. Analýza a hodnocení slabých míst implementační struktury v oblasti Společné zemědělské politiky Evropské unie a absorpčních kapacit, včetně navrhování změn v dotačních titulech.
4. Tvorba plánu přípravy a implementačních plánů dotačních titulů v rámci Společné zemědělské politiky Evropské unie.
5. Tvorba postupů pro žadatele a příjemce finančních prostředků v rámci Společné zemědělské politiky Evropské unie včetně jejich aktualizace.
6. Koordinace a realizace dotačních titulů v rámci Společné zemědělské politiky Evropské unie, zejména přímých plateb, společných organizací trhů a programu rozvoje venkova, včetně nastavení a aktualizace vnitřního kontrolního systému, metodického nastavení kontrolní činnosti.
7. Koordinace realizace jednotlivých dotačních titulů v celém životním cyklu žádosti v daném dotačním titulu.
8. Vyhodnocování čerpání prostředků z dotačního titulu v oblasti Společné zemědělské politiky Evropské unie.
9. Tvorba metodik pro získávání statistických informací v rámci Společné zemědělské politiky Evropské unie v souladu s požadavky Evropské unie, a to na celostátní úrovni se zajištěním koordinace dalších rezortních orgánů.
10. Stanovení metodických a technických postupů pro výkon státní správy v oblasti integrovaného administrativního kontrolního systému.
13. platová třída
1. Vyhodnocování čerpání prostředků a správnosti čerpání prostředků z fondů Evropské unie v rámci Společné zemědělské politiky Evropské unie, a to především ve vztahu k akreditaci platební agentury a každoroční certifikaci účtů platební agentury.
2. Koordinace implementační struktury dotačních titulů Společné zemědělské politiky Evropské unie.
3. Zpracovávání návrhů a tvorba závazných celostátních pravidel, nařízení vlády aj. v oblasti využívání prostředků Evropské unie a státního rozpočtu v rámci Společné zemědělské politiky Evropské unie.
4. Tvorba celostátní koncepce podpory kvalitních potravin a regionálních produktů a bioprodukce a strategické řízení programů a projektů na podporu kvalitních potravin a regionálních produktů a bioprodukce na evropské a národní úrovni.
5. Tvorba celostátní komplexní metodiky a obecných postupů platební agentury Společné zemědělské politiky Evropské unie včetně normotvorné činnosti v oboru financování, řízení a sledování Společné zemědělské politiky Evropské unie, integrovaném administrativním a kontrolním systému, zemědělských registrů nebo predikcí a analýz v rámci Společné zemědělské politiky Evropské unie.
14. platová třída
1. Tvorba koncepce a strategie řízení Společné zemědělské politiky Evropské unie na národní úrovni.
2. Stanovování rozvojových oblastí a cílů implementace Společné zemědělské politiky Evropské unie realizované z prostředků Evropské unie.
3. Koordinace tvorby národních rozvojových dokumentů v oblasti Společné zemědělské politiky Evropské unie, tvorba soustavy dotačních programů a titulů a koncepce systému čerpání prostředků z Evropské unie včetně jeho harmonizace a koordinace s mezinárodními a nadnárodními systémy.
15. platová třída
1. Tvorba celostátní koncepce jednotné zemědělské politiky.