352/2019 Sb. , kterým se mění nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 302/2014 Sb., o katalogu správních činností, ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
352/2019 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 16. prosince 2019,
kterým se mění nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 302/2014 Sb., o katalogu správních činností, ve znění pozdějších předpisů
Vláda nařizuje podle § 123 odst. 6 písm. a) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 365/2011 Sb., a podle § 145 odst. 2 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě:
 
ČÁST PRVNÍ
Změna nařízení vlády o katalogu prací ve veřejných službách a správě
Čl.I
Příloha k nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění nařízení vlády č. 399/2017 Sb. a nařízení vlády č. 263/2018 Sb., se mění takto:
1. V písmenu A 1. části dílu 1.01 v povolání 1.01.08 se ve sloupci Platová třída číslo "14" nahrazuje číslem "13".
2. V písmenu A 1. části dílu 1.06 v povolání 1.06.06 se ve sloupci Platová třída číslo "3" nahrazuje číslem "4".
3. V písmenu A 2. části dílu 2.02 v povolání 2.02.02 se ve sloupci Část, díl, povolání slova "VYCHOVATEL VE VĚZEŇSKÉ SLUŽBĚ" nahrazují slovy "PRACOVNÍK ODBORNÉHO ZACHÁZENÍ VE VĚZEŇSTVÍ" a ve sloupci Platová třída se text "9, 10" nahrazuje textem "9-13".
4. V písmenu A 2. části dílu 2.02 se ve sloupci Část, díl, povolání doplňuje povolání "2.02.03 REFERENT SPRÁVY VĚZEŇSTVÍ" a ve sloupci Platová třída text "8-14".
5. V písmenu A 2. části se v názvu dílu 2.08 za slovo "SOCIÁLNÍ" vkládají slova "PRÁCE A SOCIÁLNÍ".
6. V písmenu A 2. části dílu 2.10 se ve sloupci Část, díl, povolání doplňuje povolání "2.10.36 KONTROLOR NEJVYŠŠÍHO KONTROLNÍHO ÚŘADU" a ve sloupci Platová třída text "12-15".
7. V písmenu A 2. části dílu 2.19 se povolání 2.19.48 a povolání 2.19.49 zrušují.
8. V písmenu A 2. části dílu 2.21 v povolání 2.21.17 se ve sloupci Platová třída text "5," nahrazuje textem "4-".
9. V písmenu A 2. části dílu 2.21 v povolání 2.21.31 se ve sloupci Platová třída text "5-13" nahrazuje textem "5, 7-13".
10. V písmenu B 1. části dílu 1.01 v povolání 1.01.01 se v 9. platové třídě doplňuje bod 2, který zní:
"2. Příprava, zajišťování a sledování provozu elektronických systémů spisové služby, popřípadě dalších systémů pro správu dokumentů v certifikovaných i necertifikovaných informačních systémech určených pro práci s utajovanými i neutajovanými dokumenty v analogové a digitální podobě. Odborná pomoc uživatelům elektronických systémů spisové služby, popřípadě dalších systémů pro správu dokumentů pracujících s utajovanými i neutajovanými dokumenty v digitální podobě.".
11. V písmenu B 1. části dílu 1.01 v povolání 1.01.01 se v 10. platové třídě doplňují body 3 a 4, které znějí:
"3. Shromažďování uživatelských požadavků na rozvoj elektronického systému spisové služby a jejich kategorizace, tvorba návrhů a zadání pro dodavatele elektronického systému spisové služby v certifikovaných i necertifikovaných informačních systémech určených pro práci s utajovanými i neutajovanými dokumenty v analogové a digitální podobě včetně přípravy a zajišťování provozu těchto systémů středního rozsahu (do 200 uživatelů) a školení a ověřování znalostí uživatelů z této oblasti.
4. Příprava elektronických systémů spisové služby, popřípadě dalších systémů pro správu dokumentů v certifikovaných i necertifikovaných informačních systémech pracujících s utajovanými i neutajovanými dokumenty v digitální podobě pro mimořádné události a stavy.".
12. V písmenu B 1. části dílu 1.01 v povolání 1.01.01 se v 11. platové třídě doplňuje bod 2, který zní:
"2. Posuzování elektronických systémů spisové služby nebo informačních systémů pro správu dokumentů ve vztahu k architektuře elektronického systému spisové služby a vazeb na okolní informační systémy pro správu dokumentů včetně komplexní přípravy a zajišťování provozu těchto systémů velkého rozsahu (nad 200 uživatelů). Tvorba modelů nezbytných pro jednoznačné zadání požadavků rozvoje a úprav dodavateli elektronického systému spisové služby v certifikovaných i necertifikovaných informačních systémech určených pro práci s utajovanými i neutajovanými dokumenty v analogové a digitální podobě.".
13. V písmenu B 1. části dílu 1.01 v povolání 1.01.06 se v 11. platové třídě na konci textu bodu 2 doplňují slova "k veřejnosti".
14. V písmenu B 1. části dílu 1.01 v povolání 1.01.08 se v 11. platové třídě bod 5 zrušuje.
15. V písmenu B 1. části dílu 1.01 v povolání 1.01.08 se ve 12. platové třídě bod 4 zrušuje.
Dosavadní bod 5 se označuje jako bod 4.
16. V písmenu B 1. části dílu 1.01 v povolání 1.01.08 se ve 13. platové třídě bod 2 zrušuje.
17. V písmenu B 1. části dílu 1.01 se v povolání 1.01.08 14. platová třída zrušuje.
18. V písmenu B 1. části dílu 1.06 v povolání 1.06.06 se ve 3. platové třídě doplňuje bod 2, který zní:
"2. Úklidové práce v infekčním nebo jinak zdravotně závadném prostředí nebo v prostorách po stavebních a jiných úpravách silně znečištěných zbytky stavebních a jiných těžko odstranitelných materiálů.".
19. V písmenu B 1. části dílu 1.06 v povolání 1.06.06 se doplňuje 4. platová třída, která včetně nadpisu zní:
"
4. platová třída
1. Obsluha poloautomatických a automatických úklidových strojů na čištění, leštění a impregnaci povrchů a prostor.
2. Úklidové práce v interiérech historických objektů, prohlášených za národní kulturní památku s nejvyššími nároky na památkovou ochranu.".
20. V písmenu B 2. části dílu 2.02 v povolání 2.02.01 se v 10. platové třídě doplňuje bod 5, který zní:
"5. Zajišťování agendy Úřadu evropského veřejného žalobce.".
21. V písmenu B 2. části dílu 2.02 v povolání 2.02.01 se v 11. platové třídě doplňuje bod 3, který zní:
"3. Zajišťování dohledu nad výkonem odborných agend pro Úřad evropského veřejného žalobce. Zpracovávání výstupů z analytické činnosti pro Úřad evropského veřejného žalobce.".
22. V písmenu B 2. části dílu 2.02 v povolání 2.02.01 se ve 12. platové třídě doplňuje bod 4, který zní:
"4. Provádění nejnáročnějších činností souvisejících s výkonem kompetencí Úřadu evropského veřejného žalobce, vyžadujících s ohledem na rozsah, složitost skutkových okolností a na náročnost právního posouzení všestranné odborně analytické schopnosti.".
23. V písmenu B 2. části dílu 2.02 povolání 2.02.02 včetně nadpisu zní:
"2.02.02 PRACOVNÍK ODBORNÉHO ZACHÁZENÍ VE VĚZEŇSTVÍ
9. platová třída
1. Komplexní vychovatelská činnost ve věznicích, vazebních věznicích a ústavech pro výkon zabezpečovací detence.
2. Výchovná a vzdělávací činnost ve věznicích, vazebních věznicích a ústavech pro výkon zabezpečovací detence s odborným zaměřením na celkový i specifický rozvoj.
10. platová třída
1. Komplexní výchovná, vzdělávací, diagnostická a preventivní činnost ve věznicích, vazebních věznicích a ústavech pro výkon zabezpečovací detence.
2. Samostatné provádění socioterapie ve věznicích, vazebních věznicích a ústavech pro výkon zabezpečovací detence, směřující k sociální rehabilitaci a integraci.
3. Samostatné zajišťování výchovné a vzdělávací činnosti při uplatnění speciálně pedagogických postupů ve věznicích, vazebních věznicích a ústavech pro výkon zabezpečovací detence. Samostatné provádění specifických pedagogických vyšetření a dalších vysoce náročných pedagogických činností.
4. Provádění sociálního šetření u vězněných osob a chovanců pro potřeby stanovení rizik a potřeb vězněných osob, zjištění sociální situace jedince před uvězněním a podchycení možných sociálních problémů vzniklých v důsledku uvěznění a k poskytnutí včasného sociálního poradenství a pomoci v rámci komplexního odborného působení ve věznicích, vazebních věznicích a ústavech pro výkon zabezpečovací detence.
5. Poskytování sociálního poradenství vězněným osobám a chovancům v jejich nepříznivé sociální situaci s využitím metod a technik sociální práce směřující k sociální rehabilitaci a integraci, s cílem utvářet žádoucí životní podmínky pro sociální fungování jedince, sociální změnu vedoucí k předcházení recidivy trestné činnosti a vzniku rizik sociálního vyloučení v důsledku uvěznění. Spolupráce s poskytovateli sociálních služeb, zdravotních služeb, orgánů sociálně právní ochrany dětí, s obecními a krajskými úřady apod.
6. Posuzování příčin negativních jevů, navrhování a realizace preventivních opatření u rizikových a ohrožených osob v době jejich uvěznění.
11. platová třída
1. Metodická a specializovaná poradenská činnost poskytovaná odborným zaměstnancům, tvorba výchovných a vzdělávacích dokumentů, evaluačních nástrojů a preventivních programů.
2. Preventivní, primárně diagnostická a konzultační činnost u vězněných osob nebo chovanců, koordinace a aplikace dílčích penitenciárních postupů k naplnění účelu výkonu trestu, nových výchovných metod a metod z jiných odvětví.
3. Metodické usměrňování podmínek výkonu trestu odnětí svobody z hlediska naplnění jeho účelu.
4. Poskytování psychoterapeutických služeb, edukativního, psychologického i speciálního poradenství, sociálního výcviku, arteterapie, ergoterapie a pohybové terapie včetně řešení zátěžových situací vězněným osobám, chovancům i zaměstnancům ve vězeňství.
5. Zajišťování a poskytování odborného sociálního poradenství a provádění sociální práce u vězněných osob a chovanců, s jejich rodinami, nebo skupinami v tíživých životních situacích, poskytování krizové pomoci a sociální rehabilitace.
6. Sociální práce zaměřená na jednotlivce, rodiny a skupiny se zvýšeným rizikem sociálního vyloučení nebo výskytem problémů v osobním nebo sociálním vývoji v důsledku uvěznění (prisonizace).
7. Provádění komplexního sociálního šetření ve věznicích, vazebních věznicích a ústavech pro výkon zabezpečovací detence, s cílem včasného podchycení jedinců, kteří jsou ohroženi ztrátou sociálních dovedností v důsledku dlouhodobého uvěznění, ztrátou sociálního zázemí, sociálním vyloučením po propuštění, a následného poskytování včasné intervence ke snížení rizik prisonizace a sociálního vyloučení.
8. Tvorba koncepce a strategie výkonu sociální práce vedoucí k řešení nepříznivé sociální situace a k sociálnímu začleňování osob ve věznicích, vazebních věznicích a ústavech pro výkon zabezpečovací detence s efektivním dopadem na dobu po propuštění.
12. platová třída
1. Poskytování vysoce specializované psychoterapie vězněným osobám a chovancům, poskytování psychoterapie v rámci standardizovaných terapeutických programů a vyhodnocování jejich účinnosti.
2. Vývoj a koordinace aplikace psychoterapeutických postupů a nových psychoterapeutických metod ve vězeňství a supervize psychoterapeutických činností.
3. Tvorba, koordinace a hodnocení nejsložitějších projektů a koncepcí z oblasti psychoterapeutické činnosti, systému preventivních a poradenských služeb ve věznicích, vazebních věznicích a ústavech pro výkon zabezpečovací detence.
4. Poskytování odborného sociálně právního poradenství u vězněných osob, chovanců a jejich rodin v oblasti rodinných vztahů, zdravotního a psychického onemocnění či postižení, sociálně patologických nebo kriminálních jevů.
5. Příprava a koordinace sociálně preventivních programů zaměřených na sociální rizika, prevenci sociálního vyloučení a na prevenci recidivy trestné činnosti pro vězněné osoby a chovance, které jsou uplatnitelné v podmínkách věznic, vazebních věznic a ústavech pro výkon zabezpečovací detence.
6. Příprava a koordinace programů a aktivit zaměřených na kontinuální sociální práci s vězněnými osobami a chovanci.
7. Komplexní koordinace poskytovaných služeb osobní asistence vězněným osobám a chovancům, kteří požadují pomoc druhé osoby.
8. Provádění komplexní speciálně pedagogické diagnostiky, náročných nápravných, reedukačních a kompenzačních činností s vězněnými osobami a chovanci.
9. Metodické usměrňování a koordinace speciálně pedagogických preventivních a poradenských služeb ve věznicích, vazebních věznicích a ústavech pro výkon zabezpečovací detence.
10. Poskytování krizové intervence a komplexní zajišťování psychoterapeutických služeb včetně edukativního, psychologického a speciálního poradenství vězněným osobám, chovancům a zaměstnancům.
11. Aplikace klinické psychologie pod vedením odborného pracovníka se specializovanou působností včetně spolupráce při provádění rehabilitace, reedukace a resocializace.
12. Samostatné provádění náročných kontaktních činností zaměřených na jedince a skupiny se zvýšeným rizikem nebo problémy v osobním a sociálním vývoji.
13. Provádění komplexní psychologické diagnostiky a psychologického poradenství u vězněných osob a chovanců.
13. platová třída
1. Tvorba a rozvoj metod sociální práce a aplikace nejnovějších poznatků z psychologie, speciální pedagogiky, sociologie, pedagogiky, práva a jiných společenských věd, které jsou využitelné při komplexním odborném zacházení s vězněnými osobami a chovanci.
2. Tvorba zásadních koncepcí systému speciálně pedagogických preventivních a poradenských služeb a náročných nápravných, reedukačních a kompenzačních činností u vězněných osob a chovanců, sestavování prognóz a poskytování nejnáročnějších speciálně pedagogických služeb.
3. Poskytování nejnáročnějších psychoterapeutických služeb včetně psychologického poradenství vězněným osobám, chovancům a zaměstnancům ve vězeňství, vyhodnocování účinnosti aplikovaných psychologických postupů a terapeutických programů u vězněných osob a chovanců s koncepčním přesahem.
4. Tvorba, koordinace a hodnocení nejsložitějších projektů z oblasti pedagogicko psychologické péče o psychický a sociální vývoj, vzdělávání vězněných osob a chovanců.
5. Tvorba zásadních koncepcí systému preventivních a poradenských služeb a zásadních koncepcí v oblasti psychologických a terapeutických činností ve věznicích, vazebních věznicích a ústavech pro výkon zabezpečovací detence.
6. Tvorba nových postupů v oblasti psychologické diagnostiky a hodnocení ve věznicích, vazebních věznicích a ústavech pro výkon zabezpečovací detence.
7. Supervizní činnost nad psychologickými a terapeutickými programy, odborná garance nejnáročnějších psychologických a terapeutických programů a služeb u vězněných osob a chovanců.
8. Vytváření komplexních plánů, koncepcí a projektů trestní politiky v oblasti mapování a prevence poradenských a léčebných služeb, rizik opakování trestné činnosti související s užíváním drog nebo jiným závislostním chováním včetně hodnocení nejsložitějších projektů z oblasti prevence a léčby adiktologických poruch u vězněných osob a chovanců. Plánování a implementace vysoce specializovaných a nejnáročnějších odborných intervencí a opatření směřujících ke snížení rizika opakování závažné trestné činnosti, k dosažení resocializace pachatelů a k účinné ochraně obětí trestné činnosti.
9. Navrhování systémových opatření v oblasti prevence kriminality u vězněných osob a chovanců.".
24. V písmenu B 2. části dílu 2.02 se doplňuje povolání 2.02.03, které včetně nadpisu zní:
"2.02.03 REFERENT SPRÁVY VĚZEŇSTVÍ
8. platová třída
1. Samostatné vedení evidencí o vězněných osobách a chovancích včetně zabezpečení součinnosti se soudy a státními zastupitelstvími při rozhodování o omezení osobní svobody, spojené s osobní odpovědností za jejich vedení.
9. platová třída
1. Samostatné zajišťování odborných agend vězeňské služby podle právních předpisů upravujících výkon vazby, výkon trestního opatření odnětí svobody, výkon trestu odnětí svobody a výkon zabezpečovací detence podle vnitřního kancelářského řádu pro okresní, krajské a vrchní soudy a při nařizování výkonu soudních rozhodnutí, s celorepublikovou působností, spojené s osobní odpovědností za jejich dodržování.
2. Samostatné vykonávání úkonů při výkonu působnosti vězeňské služby v oblasti zabezpečení práv vězněných osob a chovanců.
10. platová třída
1. Koordinace činností vazebních věznic, věznic a ústavů pro výkon zabezpečovací detence při zabezpečování agend mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, zejména vyhošťování, předávání a vydávání vězněných osob k výkonu trestu odnětí svobody do ciziny anebo z ciziny do výkonu vazby nebo výkonu trestu odnětí svobody do České republiky.
2. Koordinace činností a kontrola v oblasti práv vězněných osob a při nařizování výkonu soudních rozhodnutí, rozhodnutí státních zastupitelství, rozhodnutí ministra spravedlnosti a prezidenta republiky podle právních předpisů upravujících výkon vazby, výkon trestního opatření odnětí svobody, výkon trestu odnětí svobody a výkon zabezpečovací detence.
11. platová třída
1. Koordinace, metodické usměrňování a odborný dohled nad činností vazebních věznic, věznic a ústavů pro výkon zabezpečovací detence při zabezpečení mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních a při výkonu práv vězněných osob a obětí trestné činnosti.
2. Příprava návrhů a vyřizování žádostí o umísťování a přemísťování vězněných osob a chovanců a kontrola stanovených postupů při umísťování a přemísťování vězněných osob a chovanců včetně posuzovací činnosti správního úřadu s celostátní působností.
3. Koordinace dodržování profilací a kapacit ve věznicích, vazebních věznicích a ústavech pro výkon zabezpečovací detence.
12. platová třída
1. Vypracování zásadních právních výkladů a stanovisek nebo stanovování obecných postupů aplikace právních nebo komunitárních předpisů v oblasti vězeňství včetně případného řešení věcně a právně složitých případů.
2. Koordinace procesu umísťování a přemísťování vězněných osob a chovanců s celostátní působností včetně kontroly stanovených postupů.
3. Analýza vývoje početních stavů vězněných osob a chovanců včetně prognóz dalšího vývoje, návrhů systémových opatření týkajících se umísťování, přemísťování a změn ubytovacích kapacit a jejich vyhodnocování z ekonomických, právních, organizačně technických a jiných hledisek.
4. Tvorba koncepce zaměstnávání vězněných osob, koordinace hospodářských činností a strategií. Koordinace přípravy a realizace projektů, procesu výběru a hodnocení projektů v oblasti zaměstnávání vězněných osob.
13. platová třída
1. Strategické plánování, koordinace a usměrňování správy vězeňství.
2. Stanovování směrů finanční strategie a investičního rozvoje vězeňství.
3. Tvorba koncepce rozvoje a koordinace systému zdravotních služeb poskytovaných zdravotnickými zařízeními vězeňské služby.
14. platová třída
1. Stanovování strategických směrů rozvoje vězeňství.".
25. V písmenu B 2. části dílu 2.03 povolání 2.03.01 včetně nadpisu zní:
"2.03.01 KNIHOVNÍK
6. platová třída
1. Provádění dílčích knihovnických prací podle přesných podkladů a pokynů.
7. platová třída
1. Organizace a revize knihovního fondu podle stanovených postupů.
2. Základní zpracování knihovního fondu s využitím sdílené katalogizace.
3. Zajišťování základních knihovnických a informačních služeb podle stanovených postupů.
4. Zajišťování agend souvisejících s ochranou knihovních fondů, například mikrofilmování, péče o knihovní fondy.
8. platová třída
1. Zajišťování bibliografických a referenčních služeb s využitím základních informačních zdrojů.
2. Zajišťování vnitrostátních meziknihovních nebo dodávacích služeb podle stanovených postupů.
3. Organizace a revize rozsáhlého knihovního fondu (nad 200 tis. knihovních jednotek).
4. Katalogizace podle platných standardů a metodik a tvorba nových záznamů na úrovni minimálního bibliografického záznamu.
5. Tvorba základních metadat digitálních objektů podle stanovených postupů.
6. Provádění dílčích akvizičních činností podle stanovených postupů.
7. Ochranné reformátování knihovních fondů, zajišťování činností souvisejících s digitalizací knihovních fondů a jejich následným zpracováním.
9. platová třída
1. Profilování nebo aktualizace univerzálního knihovního fondu převážně domácích dokumentů.
2. Zajišťování bibliografických a referenčních služeb s využitím vnitrostátních informačních zdrojů.
3. Zajišťování vnitrostátních meziknihovních nebo dodávacích služeb.
4. Katalogizace podle platných standardů a metodik a tvorba nových záznamů na úrovni doporučeného bibliografického záznamu.
5. Odborná správa, organizace a vyhodnocování revizí rozsáhlých nebo složitě strukturovaných knihovních fondů.
6. Správa obsahu digitální knihovny pro prezentaci digitálních dat.
10. platová třída
1. Profilování univerzálního knihovního fondu domácích i zahraničních dokumentů v základní druhové a obsahové skladbě a koordinace specializovaných akvizičních činností.
2. Zajišťování bibliografických a referenčních služeb s využitím specializovaných knihovních fondů a informačních zdrojů.
3. Zajišťování specifických požadavků pro vědu, výzkum a vzdělávání prostřednictvím vnitrostátních meziknihovních nebo dodávacích služeb.
4. Koordinace ochrany nebo revizí knihovního fondu, koordinace a doplňování systémů evidence a ukládání knihovních dokumentů v knihovnách s historickým nebo konzervačním fondem.
5. Aktualizace historických, konzervačních nebo specializovaných knihovních fondů z hlediska obsahu a druhu dokumentů.
6. Katalogizace podle platných standardů a metodik a tvorba nových záznamů na úrovni úplného bibliografického záznamu.
7. Tvorba všeobecných faktografických a bibliografických databází včetně zpracování dokumentů.
8. Knihovní metodická, konzultační a poradenská činnost s regionální působností (metodik).
9. Administrace automatizovaného knihovního systému nebo digitální knihovny.
11. platová třída
1. Komplexní obsahové a druhové profilování knihovních fondů a koordinace a usměrňování specializovaných akvizičních činností.
2. Tvorba speciálních bibliografických a faktografických databází na základě obsahové analýzy dokumentů.
3. Tvorba a supervize jmenných, názvových a věcných autoritních záznamů.
4. Zpracovávání historických fondů včetně analytického popisu.
5. Komplexní zajišťování mezinárodních meziknihovních nebo dodávacích služeb.
6. Poskytování komplexních knihovnických, bibliografických, referenčních a informačních služeb uživatelům.
7. Koordinace katalogizace s vazbami na národní a mezinárodní standardy.
8. Knihovní metodická, konzultační a poradenská činnost s krajskou působností (metodik).
9. Samostatná koordinace automatizovaných knihovních procesů v kooperativních projektech knihoven na regionální úrovni.
10. Navrhování a optimalizace procesů digitalizace a tvorba a analýza obsahu rozsáhlé digitální knihovny.
11. Metodická, konzultační a poradenská činnost pro knihovnické činnosti (interní metodik).
12. platová třída
1. Tvorba koncepce, organizace a rozvoj automatizovaných knihovních systémů.
2. Zpracovávání specializovaných rešerší a poskytování specializovaných konzultačních služeb.
3. Vytváření jedinečných, zvlášť náročných specializovaných souborných katalogů rukopisů, prvotisků, vzácných tisků, speciálních dokumentů.
4. Stanovování rozvoje profilování a doplňování fondů knihoven s celostátní úrovní.
5. Komplexní řešení provozu mezinárodních registračních systémů v České republice včetně spolupráce s právními subjekty vydavatelské sféry.
6. Knihovní metodická, konzultační a poradenská činnost s celostátní působností (metodik).
7. Celostátní koordinace digitalizace knihovních fondů, návrhy změn standardů, správa a organizace rozsáhlé digitální knihovny, správa a aktualizace informačního portálu.
8. Indexace vysoce odborných dokumentů na analytické úrovni pro specializované bibliografické databáze s celostátním významem.
9. Vytváření celostátních metodik katalogizace s vazbami na národní a mezinárodní standardy.
10. Tvorba a správa tezaurů a souborů jmenných, názvových a věcných národních autorit.
13. platová třída
1. Vytváření národních a mezinárodních standardů pro oblast knihovnictví, informační činnosti a systém digitalizace knihovních fondů.
2. Studijně-rozborová činnost na celostátní nebo vědecké úrovni, zpracovávání náročných odborných a specializovaných informačních studií a rozborových materiálů.
3. Tvorba koncepce a koordinace mezinárodních knihovnickoinformačních systémů a kooperace na mezinárodní úrovni.
4. Zpracovávání celostátních koncepcí, plánů a programů tvorby knihovních a informačních zdrojů a jejich zpracovávání a zpřístupňování.
14. platová třída
1. Tvorba celostátní koncepce rozvoje knihovnictví.".
26. V písmenu B 2. části dílu 2.05 v povolání 2.05.06 se v 9. platové třídě v bodu 1 slova "provozů určených" nahrazují slovy "zajišťování provozu určeného".
27. V písmenu B 2. části se v názvu dílu 2.08 za slovo "SOCIÁLNÍ" vkládají slova "PRÁCE A SOCIÁLNÍ".
28. V písmenu B 2. části dílu 2.08 v povolání 2.08.02 v 11. platové třídě v bodu 2 se za slova "zaměřená na" vkládá slovo "cílené", za slovo "osoby," se vkládá slovo "nebo" a na konci textu bodu se doplňují slova "a předcházení výskytu negativních sociálních jevů u těchto osob".
29. V písmenu B 2. části dílu 2.08 v povolání 2.08.02 se v 11. platové třídě v bodu 3 slova "jeho odborná analýza, poskytování odborného sociálního poradenství a tvorba individuálních plánů v jeho rámci" nahrazují slovy "systémové odborné analýzy sociálního prostředí na základě poskytování odborného sociálního poradenství a tvorba individuálních plánů v jeho rámci se zaměřením na podrobné posouzení nepříznivé situace osoby nebo osob jako východisko k určení dalšího postupu v rámci správního obvodu".
30. V písmenu B 2. části dílu 2.08 v povolání 2.08.02 se v 11. platové třídě doplňuje bod 6, který zní:
"6. Samostatné zajišťování sociální diagnózy a terapie, realizace nebo prosazování sociálních opatření, odborné práce při socializaci a resocializaci, poradenská činnost a vyhodnocování poradenských testů.".
31. V písmenu B 2. části dílu 2.10 v povolání 2.10.13 se v 8. platové třídě na konci textu bodu 2 doplňují slova "organizované formou finanční, organizační a materiálové pomoci".
32. V písmenu B 2. části dílu 2.10 v povolání 2.10.13 se v 10. platové třídě v bodu 3 nahrazuje slovo "prevence" slovem "práce".
33. V písmenu B 2. části dílu 2.10 povolání 2.10.13 se v 10. platové třídě body 5, 8 a 11 zrušují.
Dosavadní body 6, 7, 9, 10 a 12 se označují jako body 5 až 9.
34. V písmenu B 2. části dílu 2.10 povolání 2.10.13 v 10. platové třídě bod 7 zní:
"7. Vyhledávání ohrožených dětí, kterým je třeba zajistit péči v náhradním rodinném prostředí, a fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny, posuzování situace dítěte a jeho rodiny z hlediska příčin nepříznivé sociální situace ohrožující práva a zájmy dětí a narušující funkce rodiny a poskytování nebo zprostředkování poradenství a pomoci dětem, rodičům a jiným osobám zaměřené na řešení problémů souvisejících s péčí o dítě a s jeho výchovou. Sledování naplňování dohody o výkonu pěstounské péče a výkonu práv a povinností pečujících osob.".
35. V písmenu B 2. části dílu 2.10 v povolání 2.10.13 se v 11. platové třídě body 4 a 6 zrušují.
Dosavadní body 5 a 7 až 11 se označují jako body 4 až 9.
36. V písmenu B 2. části dílu 2.10 v povolání 2.10.13 se v 11. platové třídě doplňují body 10 až 13, které znějí:
"10. Vyhodnocování situace dítěte a jeho rodiny z hlediska posouzení, zda se jedná o ohrožené dítě, a využívání nástrojů sociální práce ke koordinaci řešení situace ohroženého dítěte.
11. Provádění a koordinace opatření směřujících k odstranění nebo zmírnění nepříznivých vlivů působících na vývoj dítěte, zpracovávání stanovisek a návrhů řešení situace dítěte v konfliktu se zákonem (sociální kuratela pro děti a mládež).
12. Posuzování a zpracovávání stanovisek k žádostem o zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče a sledování vývoje dětí, které byly do náhradní rodinné péče svěřeny. Vyhodnocování situace dítěte v pěstounské péči, vytváření a koordinace plánu průběhu pobytu dítěte v pěstounské péči, provádění dohledu nad pěstounskou péčí, poskytování poradenství a zprostředkování odborné pomoci dítěti, osobám pečujícím a osobám v evidenci.
13. Poskytování pomoci dětem vystaveným tělesnému nebo duševnímu násilí a dětem, na kterých byl spáchán trestný čin, poskytování krizové intervence, uplatňování a koordinace opatření na ochranu týraných, zneužívaných a zanedbávaných dětí ve spolupráci se subjekty zapojenými do řešení situace dítěte.".
37. V písmenu B 2. části dílu 2.10 v povolání 2.10.20 se v 11. platové třídě bodu 4 a ve 12. platové třídě bodu 2 slovo "úřadu" nahrazuje slovem "orgánu".
38. V písmenu B 2. části dílu 2.10 v povolání 2.10.25 se v 9. platové třídě doplňují body 6 až 10, které znějí:
"6. Schvalování jízdních řádů a jejich postupování do celostátního informačního systému ve veřejné linkové osobní dopravě, která je finančně podporována městem nebo krajem.
7. Zajišťování operativního řízení provozu veřejných služeb v přepravě cestujících.
8. Zajišťování agendy udělování licencí k provozování pravidelné linkové osobní dopravy, která je finančně podporována městem nebo krajem.
9. Vyřizování podnětů, petic a stížnosti k provozu veřejných služeb v přepravě cestujících.
10. Příprava a vyhodnocování přepravních průzkumů ve veřejných službách v přepravě cestujících.".
39. V písmenu B 2. části dílu 2.10 v povolání 2.10.25 se v 10. platové třídě doplňují body 9 až 12, které znějí:
"9. Zpracování standardu kvality a bezpečnosti poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících.
10. Tvorba a správa integrovaného tarifu veřejných služeb v přepravě cestujících.
11. Zpracování odborných stanovisek k náhradnímu zajištění veřejných služeb v přepravě cestujících v důsledku uzavírky na silnicích nebo výluky na dráze.
12. Sledování a vyhodnocování vývoje přepravních potřeb.".
40. V písmenu B 2. části dílu 2.10 v povolání 2.10.25 se v 11. platové třídě doplňují body 5 až 11, které znějí:
"5. Stanovování technologických, technických a ekonomických podmínek souvisejících se smluvním poskytováním veřejných služeb v přepravě cestujících pomocí nabídkového řízení nebo přímého zadání.
6. Zřizování a organizace integrovaných veřejných služeb v přepravě cestujících.
7. Analýzy a vyhodnocování ekonomické a provozní efektivity systému veřejné dopravy v působnosti města a kraje.
8. Kontrola vykazování nákladů a výnosů souvisejících s poskytováním veřejných služeb v přepravě cestujících.
9. Časová a směrová koordinace jednotlivých autobusových a drážních linek souvisejících s poskytováním veřejných služeb v přepravě cestujících v působnosti kraje a obce.
10. Zajišťování propojitelnosti mezi elektronickými systémy plateb a odbavení cestujících ve veřejných službách v přepravě cestujících.
11. Navrhování jízdních řádů a oběhů vozidel ve veřejné linkové autobusové dopravě, která je finančně podporována městem nebo krajem.".
41. V písmenu B 2. části dílu 2.10 se doplňuje povolání 2.10.36, které včetně nadpisu zní:
"2.10.36 KONTROLOR NEJYYŠŠÍHO KONTROLNÍHO ÚŘADU
12. platová třída
1. Komplexní výkon kontrolní činnosti v rozsahu působnosti Nejvyššího kontrolního úřadu.
2. Zpracovávání metodiky kontrolní činnosti v jednotlivých oblastech působnosti Nejvyššího kontrolního úřadu.
13. platová třída
1. Zpracovávání metodiky kontrolní činnosti v rozsahu působnosti Nejvyššího kontrolního úřadu.
2. Zpracovávání koncepce kontrolní činnosti v jednotlivých oblastech působnosti Nejvyššího kontrolního úřadu.
14. platová třída
1. Tvorba koncepce a metodiky kontrolní činnosti v rozsahu působnosti Nejvyššího kontrolního úřadu včetně její harmonizace a systémové koordinace s mezinárodními a nadnárodními systémy.
15. platová třída
1. Tvorba koncepce kontrolní politiky státu v oblasti nezávislé kontroly hospodaření se státním majetkem a plnění státního rozpočtu.".
42. V písmenu B 2. části dílu 2.16 v povolání 2.16.02 v 10. platové třídě se v bodu 3 slova "ve výchovných skupinách" zrušují.
43. V písmenu B 2. části dílu 2.16 v povolání 2.16.05 se ve 4. platové třídě v bodu 2 a v 5. platové třídě v bodu 1 za slovo "hygienických" vkládá slovo " , sebeobslužných".
44. V písmenu B 2. části dílu 2.16 v povolání 2.16.08 v 9. platové třídě bod 6 zní:
"6. Obsahová příprava a realizace lekcí knihovnicko-bibliografické a informační gramotnosti v knihovnách.".
45. V písmenu B 2. části dílu 2.16 v povolání 2.16.08 v 10. platové třídě bod 6 zní:
"6. Metodická příprava lekcí knihovnicko-bibliografické a informační gramotnosti v knihovnách.".
46. V písmenu B 2. části dílu 2.19 se povolání 2.19.48 a povolání 2.19.49 zrušují.
47. V písmenu B 2. části dílu 2.21 se pod nadpis povolání 2.21.17 vkládá 4. platová třída, která včetně nadpisu zní:
"
4. platová třída
1. Určování pracovního postupu a odstraňování skvrn z prádla, oděvů, čalouněného nábytku a podlahových textilií.
2. Strojní praní oděvů s individuální přípravou pracích roztoků a přísad podle stupně a charakteru znečištění zahrnující předpírku, vícestupňové praní a máchání, odstřeďování a sušení, dokončující úpravy ke zlepšení konečného vzhledu apod.
3. Strojní čištění pevně ložených podlahovin, čalouněného nábytku a koberců mobilními stroji zahrnující vstřikování extrakcí podle stupně a charakteru znečištění, vysávání a sušení.
4. Chemické rychločištění šatstva na jednoúčelových zařízeních po předchozím roztřídění podle druhu výrobků a textilního vlákna.".
48. V písmenu B 2. části dílu 2.21 v povolání 2.21.17 se v 5. platové třídě doplňují body 3 a 4, které znějí:
"3. Strojní chemické čištění šatstva, oděvních a jiných výrobků zahrnující přípravu a úpravu rozpouštědel, zesilovačů a prostředků na konečné úpravy vzhledu včetně obsluhy přídavných zařízení na filtraci, kondenzaci, destilaci a absorpci rozpouštědel, odstřeďování a sušení.
4. Místní čištění obtížně odstranitelných skvrn různého původu, například nátěrových hmot, organických barviv a jiných chemických látek z prádla, oděvů, čalouněného nábytku a podlahových a jiných textilií spojené s určováním pracovních postupů a použitých prostředků.".
49. V písmenu B 2. části dílu 2.21 se v povolání 2.21.31 6. platová třída zrušuje.
50. V písmenu B 2. části dílu 2.21 v povolání 2.21.31 v 7. platové třídě bod 1 zní:
"1. Plnění dílčích úkolů obecní policie při ochraně veřejného pořádku, osob a majetku v obci.".
51. V písmenu B 2. části dílu 2.21 v povolání 2.21.31 v 8. platové třídě se vkládá nový bod 1, který zní:
"1. Komplexní plnění úkolů při zajišťování místních záležitostí veřejného pořádku v obci.".
Dosavadní body 1 až 4 se označují jako body 2 až 5.
 
ČÁST DRUHÁ
Změna nařízení vlády o katalogu správních činností
Čl.II
Příloha k nařízení vlády č. 302/2014 Sb., o katalogu správních činností, ve znění nařízení vlády č. 399/2017 Sb. a nařízení vlády č. 158/2019 Sb., se mění takto:
1. V části 1. v 11. platové třídě se druhý bod 9 označuje jako bod 10.
2. V části 2. dílu 10. ve 12. platové třídě v bodu 7 a ve 13. platové třídě v bodu 8 se slova "obecného mezinárodního práva" nahrazují slovy "mezinárodního práva veřejného".
3. V části 2. dílu 20. v 10. platové třídě se body 10 a 12 až 14 zrušují.
Dosavadní bod 11 se označuje jako bod 10.
4. V části 2. dílu 20. se v 11. platové třídě v bodu 1 za slova "nepojistných sociálních dávek" vkládají slova "v rámci výkonu odvolací agendy nebo".
5. V části 2. dílu 20. v 11. platové třídě se body 5 a 7 až 11 zrušují.
Dosavadní bod 6 se označuje jako bod 5.
6. V části 2. dílu 20. ve 12. platové třídě se doplňuje bod 15, který zní:
"15. Celostátní koordinace a metodické usměrňování státní správy v oblasti komplexního výkonu inspekce poskytování sociálních služeb.".
7. V části 2. dílu 22. ve 12. platové třídě se doplňuje bod 7, který zní:
"7. Koordinace a odborné usměrňování výkonu inspekce práce ve vymezené oblasti působnosti správního úřadu.".
8. V části 2. dílu 22. ve 13. platové třídě se na konci textu bodu 8 doplňují slova "včetně koordinace a sjednocování postupu územních orgánů inspekce práce".
9. V části 2. dílu 30. v 11. platové třídě v bodu 3 se slovo "státní" nahrazuje slovy "ve věcech státního".
10. V části 2. dílu 34. se doplňuje 15. platová třída, která včetně nadpisu zní:
"
15. platová třída
1. Tvorba soutěžní politiky státu.".
11. V části 2. dílu 38. v 10. platové třídě se na konci textu bodu 1 doplňují slova "včetně vedení seznamu cestovních kanceláří".
12. V části 2. dílu 45. v 11. platové třídě se bod 6 zrušuje.
Dosavadní bod 7 se označuje jako bod 6.
13. V části 2. dílu 45. ve 12. platové třídě bod 7 zní:
"7. Zpracování složitých odborných závěrů, odborných posudků a hodnotících zpráv podmiňujících registraci léčivých přípravků, povolení klinického hodnocení nebo ohlášení klinického hodnocení, ve vztahu k farmakovigilanci a zpracovávání inspekčních zpráv včetně zastupování státu v expertních orgánech, jejichž výstupy jsou doporučující pro Evropskou unii.".
14. V části 2. dílu 45. ve 13. platové třídě bod 5 zní:
"5. Specializované odborné činnosti preventivní a diagnostické v ochraně zdraví a pohody zvířat nebo veřejného zdraví, koordinace ochrany zdraví zvířat a veřejného zdraví prováděné úředním veterinárním lékařem.".
15. V části 2. dílu 45. ve 14. platové třídě bod 3 zní:
"3. Vykonávání složitých a náročných odborných veterinárních činností v ochraně zdraví a pohody zvířat a veřejného zdraví a při stanovování ozdravných programů, je-li k výkonu těchto činností nezbytné získání specializační atestace II. stupně.".
 
ČÁST TŘETÍ
ÚČINNOST
Čl.III
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2020.
Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.
Ministryně práce a sociálních věcí:
Dipl.-Pol. Maláčová, MSc., v. r.