347/2019 Sb. , kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
347/2019 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 9. prosince 2019,
kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů
Vláda nařizuje podle § 111 odst. 2 a § 112 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce:
Čl.I
Nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění nařízení vlády č. 249/2007 Sb., nařízení vlády č. 452/2009 Sb., nařízení vlády č. 246/2012 Sb., nařízení vlády č. 210/2013 Sb., nařízení vlády č. 204/2014 Sb., nařízení vlády č. 233/2015 Sb., nařízení vlády č. 336/2016 Sb., nařízení vlády č. 337/2016 Sb., nařízení vlády č. 286/2017 Sb. a nařízení vlády č. 273/2018 Sb., se mění takto:
1. V § 2 se číslo "79,80" nahrazuje číslem "87,30" a číslo "13 350" se nahrazuje číslem "14 600".
2. V § 3 odstavec 1 zní:
"(1) Nejnižší úrovně zaručené mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin jsou odstupňovány podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonávaných prací, zařazených do 8 skupin, a činí:
---------------------------------------------------------------
Skupina prací        Nejnižší úroveň zaručené mzdy
            ---------------------------------------
             v Kč za hodinu    v Kč za měsíc
---------------------------------------------------------------
  1.             87,30      14 600
---------------------------------------------------------------
  2.             96,30      16 100
---------------------------------------------------------------
  3.            106,40      17 800
---------------------------------------------------------------
  4.            117,40      19 600
---------------------------------------------------------------
  5.            129,70      21 700
---------------------------------------------------------------
  6.            143,20      24 000
---------------------------------------------------------------
  7.            158,10      26 500
---------------------------------------------------------------
  8.            174,60      29 200
---------------------------------------------------------------
                              .".
Čl.II
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2020.
Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.
Ministryně práce a sociálních věcí:
Dipl.-Pol. Maláčová, MSc., v. r.