Změny v zařazení prací ve veřejných službách a správě do platových tříd, 2. část

Vydáno: 18 minut čtení

V minulém čísle byla uvedena první část výběru nejdůležitějších změn katalogu prací ve veřejných službách a správě, které vyplývají z nařízení vlády č. 399/2017 Sb., z kterým se mění nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, nařízení vlády č. 302/2014 Sb., o katalogu správních činností, a nařízení vlády č. 104/2005 Sb., kterým se stanoví katalog činností v bezpečnostních sborech, ve znění pozdějších předpisů. V tomto čísle se uvádí výběr zbývajících nejdůležitějších změn v zařazení prací do platových tříd ve veřejných službách a správě podle tohoto předpisu.

Poplatky

V návaznosti na zařazení prací v oblasti správy daní byla nově vyspecifikována i posloupnost prací v oblasti správy poplatků.

V 7. platové třídě v povolání 2.10.06 Referent správy daně, poplatku nebo jiného obdobného peněžitého plnění zůstává pouze zajišťování nejméně složitých úkonů v rámci správy jednotlivého druhu poplatku nebo jiného obdobného peněžitého plnění. V 8. platové třídě je zařazeno zajišťování činnosti v rámci správy jednotlivého druhu poplatku nebo jiného obdobného peněžitého plnění. V 9. platové třídě je zařazeno zajišťování agendy správy více druhů poplatků nebo jiných obdobných peněžitých plnění nebo metodické usměrňování výkonu správy poplatků nebo jiných obdobných peněžitých plnění s regionální působností a v 10. platové třídě koordinace výkonu agendy správy jednotlivého druhu daně, poplatku nebo jiného obdobného peněžitého plnění nebo komplexní výkon agendy při správě poplatků nebo jiných obdobných peněžitých plnění ve složitých případech.

V 11. platové třídě je zařazena koordinace a metodické usměrňování rozhodujících směrů výkonu správy poplatků nebo jiných obdobných peněžitých plnění, zahrnující stanovení jednotných pravidel pro uplatňování pravomoci správců daně ve vymezené územní působnosti a ve 12. platové třídě koordinace daňové politiky na úseku daní, poplatků nebo jiných obdobných peněžitých plnění anebo správních činností souvisejících s jejich správou v rozsahu svěřené působnosti podle jednotlivých druhů daní, poplatků nebo jiných obdobných peněžitých plnění s regionální působností.

Správa kultury a ochrany památkového fondu

Některé nové příklady prací nebo změny stávajících jsou provedeny v povolání 2.10.12 Referent správy kultury a ochrany památkového fondu. Například do 7. platové třídy se doplňuje práce spočívající v usměrňování kulturněvýchovného využití kulturních památek, do 9. platové třídy posuzování územních plánů a urbanistických studií z hlediska památkové péče, koordinace správy místních památek včetně samostatného zajišťování specializovaných agend péče o památky místního významu nebo posuzování a vypracování stanovisek k prohlášení nebo zrušení kulturních památek a do 10. platové třídy vydávání stanovisek k územním plánům, regulačním plánům a urbanistickým studiím z hlediska památkové péče nebo vymezování ochranného pásma kulturní památky. Nové příklady se doplňují i do 11. platové třídy, například vydávání plánů ochrany památkových rezervací a památkových zón, plánů území s archeologickými nálezy, zajišťování péče o národní kulturní památky a památky UNESCO, kontrola plnění zákonných povinností vlastníků nebo uživatelů kulturních památek, rozhodování o podmínkách péče, obnovy, nakládání, využívání a zajišťování ochrany kulturních památek v územní působnosti včetně stanovení způsobu financování, komplexní zajišťování odborné agendy související s archeologickými nálezy či nepředvídatelnými nálezy kulturně cenných předmětů, zpracovávání plánu ochrany kulturních památek jako součásti krizového plánu a zajišťování zabezpečení kulturních památek při vzniku mimořádné či krizové situace, nebo tvorba metodických postupů výkonu státní památkové péče v kraji.

Sociální věci

Mimo vyloučení správních činností v dané oblasti se do povolání 2.10.13 doplňují do 8. platové třídy práce spočívající v poskytování podpory občanům v obtížné životní situaci. Do 9. platové třídy se zařazují náročnější práce spočívající v zajišťování pomoci a podpory osobám v obtížné životní situaci v poskytování informací osobám v oblasti sociální péče a prevence a zajišťování pomoci při vyhledávání a zprostředkování sociálních služeb, v navrhování preventivních a provádění okamžitých opatření podle aktuálního stavu a ve zprostředkovávání poskytnutí finanční a věcné pomoci osobám v obtížné životní situaci.

Do 10. platové třídy se nově doplňuje vyhodnocování situace ohroženého dítěte a jeho rodiny, tvorba individuálních plánů ochrany dítěte, organizace případových konferencí pro řešení konkrétních situací ohrožených dětí a jejich rodin, poskytování sociální práce a koordinace řešení případů ohrožených dětí nebo práce spočívající ve výkonu veřejného poručenství a opatrovnictví dětí.

Do 11. platové třídy jsou nově zařazeny práce spočívající v komplexním výkonu registrace v rámci poskytování sociálních služeb, posuzování podmínek pro poskytování sociálních služeb při posuzování žádosti o registraci a kontrola jejich plnění nebo práce, jejichž předmětem je koordinace, usměrňování a kontrola výkonu veřejného opatrovnictví obcemi v působnosti kraje nebo hlavního města Prahy. Do 12. platové třídy je nově zařazena koordinace a metodické usměrňování výkonu státní správy v oblasti sociální práce, sociálně-právní ochrany dětí a veřejného opatrovnictví na úrovni krajů nebo hlavního města Prahy.

Registrace zdravotnických zařízení

Do 12. platové třídy v povolání 2.10.14 Referent správy zdravotnictví se nově zařadila práce, jejímž předmětem je komplexní výkon udílení oprávnění k poskytování zdravotních služeb, posuzování podmínek pro udílení oprávnění a kontrola jejich plnění.

Občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel a rodných čísel

Komplexní výkon agend na úseku občanských průkazů, cestovních dokladů nebo evidence obyvatel a rodných čísel se v povolání 2.10.15 Referent všeobecné správy vnitřních věcí přeřazuje z 8. do 9. platové třídy.

Kybernetická bezpečnost

Podle zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti, a § 6 vyhlášky č. 316/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti, budou některé organizace veřejných služeb a správy zřizovat pozice manažera kybernetické bezpečnosti, architekta kybernetické bezpečnosti a auditora kybernetické bezpečnosti. Pro určení jejich platové třídy se do 12. platové třídy v povolání 2.10.22 Referent bezpečnosti státu zařazuje práce spočívající v zajišťování systému řízení bezpečnosti informací (manažer kybernetické bezpečnosti), zajišťování návrhů a implementace bezpečnostních opatření (architekt kybernetické bezpečnosti) nebo provádění auditu kybernetické bezpečnosti (auditor kybernetické bezpečnosti) u správců a provozovatelů významného informačního systému a do 13. platové třídy zajišťování systému řízení bezpečnosti informací (manažer kybernetické bezpečnosti), zajištění návrhu a implementace bezpečnostních opatření (architekt kybernetické bezpečnosti) nebo provádění auditu kybernetické bezpečnosti (auditor kybernetické bezpečnosti) u správců a provozovatelů informačního nebo komunikačního systému kritické informační infrastruktury.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Správce a zpracovatel (zaměstnavatelé) jmenují podle článku 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), pověřence pro ochranu osobních údajů v každém případě, kdy zpracování osobních údajů provádí orgán veřejné moci či veřejný subjekt, hlavní činnosti správce nebo zpracovatele spočívají v operacích zpracování, které kvůli své povaze, svému rozsahu nebo svým účelům vyžadují rozsáhlé pravidelné a systematické monitorování subjektů údajů nebo hlavní činnosti správce nebo zpracovatele spočívají v rozsáhlém zpracování zvláštních kategorií údajů.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů vykonává podle článku 39 uvedeného nařízení zejména úkoly, jejichž předmětem je poskytování informací a poradenství správcům nebo zpracovatelům osobních údajů a zaměstnancům, kteří provádějí zpracování osobních údajů, o jejich povinnostech v oblasti ochrany osobních údajů. Pověřenec pro ochranu osobních údajů dále monitoruje soulad postupů správce nebo zpracovatele s uvedeným nařízením a s jeho koncepcemi v oblasti ochrany osobních údajů, zvyšuje povědomí o ochraně osobních údajů a zajišťuje odbornou přípravu osob zapojených do operací zpracování a souvisejících auditů, poskytuje poradenství při posuzování vlivu na ochranu osobních údajů, spolupracuje s dozorovým úřadem a působí jako kontaktní místo pro dozorový úřad.

Do 10. platové třídy je v povolání 2.10.34 Referent správy osobních údajů zařazeno komplexní plnění úkolů pověřence pro ochranu osobních údajů u správce a zpracovatele osobních údajů, který standardně zpracovává omezené množství osobních údajů pro účely plnění povinností, popřípadě zvláštních práv správce nebo omezeného počtu jeho subjektu údajů například v oblasti personální správy, do 11. platové třídy je zařazeno komplexní plnění úkolů pověřence pro ochranu osobních údajů u správce a zpracovatele osobních údajů, který zpracovává osobní údaje nezbytné pro určení, výkon a obhajobu práv subjektu údajů, pro ochranu důležitých zájmů subjektu údajů nebo pro plnění dílčích úkolů při výkonu veřejné moci, do 12. platové třídy komplexní plnění úkolů pověřence pro ochranu osobních údajů u správce a zpracovatele osobních údajů, který shromažďuje, zpracovává a ukládá osobní údaje nezbytné pro splnění povinností a úkolů při výkonu veřejné moci se značným rizikem ohrožení práv a svobod subjektů údajů, vyžadující specifická, rozsáhlá technická a organizační ochranná opatření a do 13. platové třídy komplexní plnění úkolů pověřence pro ochranu osobních údajů u správce a zpracovatele osobních údajů, který systematicky shromažďuje, zpracovává a ukládá nejrozsáhlejší soubory osobních údajů z důvodu významného veřejného zájmu na celostátní nebo mezinárodní úrovni při plnění povinností a úkolů při výkonu veřejné moci s vysokým rizikem pro práva a svobody subjektu údajů.

Pracovník informačního centra

Do nového povolání 2.10.35 Pracovník informačního centra se soustřeďují specifické práce pro tato informační centra, které nelze zařadit podle jiných částí katalogu prací ve veřejných službách a správě a které spočívají v organizaci provozu informačního centra, ve vytváření potřebných informačních databází a v podpoře cestovního ruchu.

Do 8. platové třídy jsou v tomto povolání zařazeny práce, jejichž předmětem je samostatné zajišťování činnosti informačního centra a vytváření nebo soustavná a úplná aktualizace souborů informací s místní působností z různých oborů z oblasti cestovního ruchu, například historických, zeměpisných, přírodopisných a dopravních včetně poskytování těchto informací a odborné pomoci v informačním centru veřejnosti, do 9. platové třídy vytváření a soustavná a úplná aktualizace souborů informací s regionální působností z různých oborů z oblasti cestovního ruchu, koordinace a usměrňování rozvoje informačního centra včetně koordinace jeho činnosti s informačními centry v regionu a destinaci nebo zajišťování odborného poradenství a konzultací pro provozovatele služeb cestovního ruchu ve spádové destinaci.

Do 10. platové třídy je zařazena koordinace a usměrňování rozvoje informačního centra s vysokými nároky na jeho činnost, například s vysokou intenzitou cestovního ruchu, s celostátním nebo mezinárodním významem nebo analýza, průzkum a vyhodnocování rozvoje a potřeb cestovního ruchu v místě, regionu nebo destinaci a do 11. platové třídy koordinace a zajišťování funkčních vazeb oblastní, krajské a celostátní sítě informačních center nebo koordinace a zajišťování komplexní informační databanky cestovního ruchu.

Člen orchestru, sboru, souboru, koncertní mistr

V nově nazvaném povolání 2.14.09 Člen orchestru, sboru, souboru je zařazena interpretace kolektivních částí baletních, instrumentálních, vokálních nebo vokálněinstrumentálních děl do 10. platové třídy, interpretace těchto náročných děl do 11. platové třídy a jedinečná interpretace nejnáročnějších rozsáhlých kolektivních částí baletních, instrumentálních, vokálních nebo vokálněinstrumentálních děl do 12. platové třídy. Do této platové třídy se dále zařadí interpretace sólových částí náročných baletních, vokálních, instrumentálních a vokálně-instrumentálních děl a do 13. platové třídy jedinečná interpretace sólových částí baletních, instrumentálních, vokálních nebo vokálně-instrumentálních nejnáročnějších rozsáhlých děl. Tímto způsobem se nově výrazně oceňuje náročnost dané umělecké interpretace.

V povolání 2.14.14 Koncertní mistr se doplňuje 14. platová třída s prací, která se svojí náročností vyrovná vrcholné činnosti dirigenta a která spočívá ve tvorbě koncepce umělecké činnosti orchestru a uměleckém vedení orchestru při nastudování díla ve spolupráci s dirigentem, v samostatném uměleckém vedení orchestru při nastudování a interpretaci díla včetně jedinečné interpretace nejnáročnějších baletních, instrumentálních, vokálních nebo vokálně-instrumentálních děl.

Učitel odborného výcviku, učitel praktického vyučování

Zařazení prací učitele odborného výcviku v povolání 2.16.01 Učitel, spočívající ve vzdělávací a výchovné činnost v odborném výcviku při přípravě žáků v oborech středního vzdělání s výučním listem, se posunuje z 9. do 10. platové třídy. Do 11. platové třídy se z 10. platové třídy posunuje vzdělávací a výchovná činnost v odborném výcviku v oborech středního vzdělání s maturitní zkouškou nebo v náročných oborech středního vzdělání s výučním listem.

Práce učitele praktického vyučování spočívající ve vzdělávací a výchovné činnosti v praktickém vyučování v oborech středního vzdělání s maturitní zkouškou nebo v praktickém vyučování nebo odborné praxi v oborech vyššího odborného vzdělání se již nečlení do více platových tříd, a nově je zařazena pouze do 11. platové třídy.

Vychovatel

Specifikace vychovatele v povolání 2.16.02 Vychovatel v 8. platové třídě pouze pro oblast zájmového vzdělávání se zrušuje a vymezení komplexní vychovatelské činnosti v 9. platové třídě se nově doplňuje o skutečnost, že je jeho činnost spojená s tvorbou a průběžnou aktualizací pedagogické dokumentace, kterou vychovatel vytváří a podle níž postupuje při výkonu své výchovné činnosti. Tato skutečnost je pak rozhodující pro rozlišení zařazení prací vychovatele do uvedených dvou tříd.

Zdravotnictví

Úpravy, k nimž dochází v dílu 2.19 katalogu prací ve veřejných službách a správě, plně odrážejí změny, které s účinností od 1.9.2017 zavedl zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činnosti souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění zákona č. 201/2017 Sb.

Především se nově podle § 4 odst. 3 a 6 tohoto zákona nadále neupravuje možnost výkonu povolání bez odborného dohledu pod tímto dohledem. Zaměstnanci, který vykonává povolání bez odborného dohledu, vzniklo ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona právo na zařazení do platové třídy, ve které jsou zařazeny práce bez odborného dohledu. Práce v katalogu povolání ve veřejných službách a správě, u kterých se v těchto povoláních požadovalo, aby byly vykonávány pod odborným dohledem, se stávají nadbytečné a vypouští se, stejně jako je nadbytečná informace o tom, že povolání bez odborného dohledu jsou vykonávána bez odborného dohledu a rovněž se vypouští.

Podle uvedené novely zákona o nelékařských zdravotnických povoláních se upravují názvy některých zdravotnických povolání.

Řidič dopravy nemocných a raněných, řidič vozidla zdravotnické záchranné služby

Poskytování dílčích výkonů specifické ošetřovatelské péče při poskytování přednemocniční neodkladné péče pod odborným dohledem se zařadí nově v povolání 2.19.03 Řidič dopravy nemocných a raněných, řidič vozidla zdravotnické záchranné služby do 8. platové třídy.

Ošetřovatel

Provádění dílčích výkonů vysoce specializované ošetřovatelské péče pod přímým vedením, například u pacientů v bezvědomí, s těžkým tělesným nebo mentálním postižením se v povolání 2.19.06 Ošetřovatel zařazuje o jednu platovou třídu výše do 7. platové třídy.

Praktická sestra

V povolání 2.19.12 Praktická sestra se do 8. platové třídy nově zařazuje práce spočívající v provádění dílčích výkonů základní ošetřovatelské péče.

Zdravotnický záchranář

V povolání 2.19.26 se mimo úprav textu doplňují práce ve 12. platové třídě, jejichž předmětem je stanovování zásadní strategie a koncepce specifické ošetřovatelské péče při poskytování přednemocniční neodkladné péče, účast na tvorbě traumatologických plánů poskytovatele zdravotnické záchranné služby v oblasti zvládání mimořádných událostí a krizových situací nebo příprava koncepce celoživotního vzdělávání zdravotnických pracovníků.

Nová povolání ve zdravotnictví

Doplňují se nová povolání 2.19.44 Dětská sestra s pracemi zařazenými do 10. až 12. platové třídy, 2.19.45 Behaviorální technik v 7. až 9. platové třídě, 2.19.46 Asistent behaviorálního analytika v 9. a 10. platové třídě, 2.19.47 Behaviorální analytik v 11. až 13. platové třídě, 2.19.48 Terapeut tradiční čínské medicíny v 9. až 11. platové třídě a 2.19.49 Specialista tradiční čínské medicíny v 11. až 13. platové třídě.

Strážníci ve statutárním městě a hlavním městě Praze

Zvyšuje se zařazení vrcholných koncepčních prací při zajišťování místních záležitostí veřejného pořádku ve statutárních městech s členěním městské policie na služebny a další organizační celky a v hlavním městě Praze. Do 11. platové třídy se v povolání 2.21.31 Strážník doplňuje práce spočívající ve tvorbě plánů a koncepcí celoměstských opatření a jejich organizační, personální, finanční, technické, provozní a jiné zajišťování, včetně metodického usměrňování, komplexní koordinace a řízení opatření při zajišťování místních záležitostí veřejného pořádku ve statutárních městech s členěním městské policie na služebny a další organizační celky. Do 12. platové třídy je nově zařazena tvorba koncepce komplexního zajišťování místních záležitostí veřejného pořádku ve statutárních městech s členěním městské policie na služebny a další organizační celky a do 13. platové třídy tvorba koncepce komplexního zajišťování místních záležitostí veřejného pořádku v hlavním městě Praze.

Právní předpisy citované v článku

(předpisy jsou vždy citovány ve znění pozdějších předpisů, pokud není výslovně uvedeno jinak)

  • zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti
  • vyhláška č. 316/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti
  • zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činnosti souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních)

Související dokumenty

Související pracovní situace

Výpočet mzdy
Čerpání dovolené
Rozvrh čerpání dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnavatelem
Dovolená versus překážky v práci
Převádění nevyčerpané dovolené
Dovolená po mateřské dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnancem
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Splatnost a výplata mzdy
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet pravděpodobného výdělku
Mzda za práci přesčas
Příplatek za noční práci
Příplatek za práci v sobotu a v neděli
Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí

Související články

Změny v odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě
Změny v zařazení prací ve veřejných službách a správě do platových tříd, 1. část
Změny platových poměrů zaměstnanců ve veřejných službách a správě v roce 2020
Katalog prací
Změny právní úpravy odměňování státních zaměstnanců účinné od 1. listopadu 2016
Hlediska pro zařazení zaměstnance do platové třídy
Platové paradoxy ve veřejné správě
Tradiční chyby v přiznávání, snižování a odebírání osobních příplatků
Změny zákona o pedagogických pracovnících
Příplatky za práci přesčas, ve svátek, v noci, v sobotu a neděli, za rozdělenou směnu
Kde ve světě stoupají mzdy nejvíce
Změny v odměňování zaměstnanců a státních zaměstnanců v roce 2019
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2020
Kolektivní dohoda vyššího stupně
Obrana či ochrana zaměstnance při platební neschopnosti zaměstnavatele
Možná příčina nedostatečné nabídky zkrácených úvazků ve státní správě
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2018
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2017
Osobní příplatek - achillova pata odměňování v rozpočtové sféře

Související otázky a odpovědi

Příplatek za vedení pro ředitele příspěvkové organizace
Zařazování umělecko-technických pracovníků do platových tříd a stupňů
Zařazování do platových tříd
Zařazení ředitelky mateřské školy do platové třídy
Přeřazení zaměstnance na jinou práci
Pracovní poměr na dobu určitou
Odměny z hospodářské činnosti
Vrácení platu kvůli chybně vystavenému platovému výměru
Výpočet dělené směny
Příplatek za vedení pro ředitele
Zápočet praxe
Zvláštní příplatek za třídnictví za poměrnou část měsíce
Příplatek za dělenou směnu učitelky
Výpočet pravděpodobného výdělku pro odstupné a odchodné při skončení pracovního poměru
Počítání přestupného roku při zápočtu praxe
Nařízení neplaceného volna
Odškodnění zaměstnanců po zaviněné dopravní nehodě
Práce ve svátek u nerovnoměrně rozvržené pracovní doby
Příplatek za třídnictví
Statutární zástupce

Související předpisy

399/2017 Sb. , kterým se mění nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, nařízení vlády č. 302/2014 Sb., o katalogu správních činností, a nařízení vlády č. 104/2005 Sb., kterým se stanoví katalog činností v bezpečnostních sborech, ve znění pozdějších předpisů
222/2010 Sb. o katalogu prací ve veřejných službách a správě
302/2014 Sb. o katalogu správních činností
104/2005 Sb. , kterým se stanoví katalog činností v bezpečnostních sborech
181/2014 Sb. o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti)
316/2014 Sb. o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních a o stanovení náležitostí podání v oblasti kybernetické bezpečnosti (vyhláška o kybernetické bezpečnosti)
96/2004 Sb. o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních)
201/2017 Sb. , kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů

Související vzory

Vzor: Platový výměr