Katalog prací

Vydáno: 15 minut čtení

S účinností od 1. 1. 2022 byla novelizována nařízení vlády, která upravují nebo významně ovlivňují platové poměry zaměstnanců ve veřejných službách a správě. Nařízením vlády č. 531/2021 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, se valorizují a v některých případech nově definují stupnice platových tarifů. Nařízením vlády č. 391/2021 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 302/2014 Sb., o katalogu správních činností, ve znění pozdějších předpisů, se doplňuje zařazení nových prací do platových tříd, některé práce se zařazují do vyšších platových tříd nebo se blíže a přesněji specifikuje vymezení těch prací, jejichž zařazení do platových tříd činilo v praxi problémy. Nařízením vlády č. 405/2021 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, se stanoví nové sazby minimální mzdy a nejnižších úrovní zaručené mzdy.

Novela nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě

Platové tarify

Platové tarify se nově stanovují v pěti stupnicích, které jsou vymezeny v § 5 nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě. Nařízení vlády mění jejich valorizaci tím způsobem, že platové tarify ve stupnicích uvedených v příloze č. 1 k nařízení vlády č. 341/2017 Sb. a v příloze č. 2 k nařízení vlády č. 304/2014 Sb. se nevalorizují. Výše platových tarifů tak zůstává na úrovni stanovené nařízením vlády č. 300/2019 Sb.

Platové tarify ve stupnici platových tarifů uvedené v příloze č. 2 k nařízení vlády č. 341/2017 Sb., tj. zaměstnanců, kteří jsou pracovníci v sociálních službách nebo sociálními pracovníky v zařízení sociálních služeb, u poskytovatele sociálních služeb, kteří vykonávají činnost v sociálních službách nebo podle zvláštních právních předpisů při pomoci v hmotné nouzi, v sociálněprávní ochraně dětí, ve škole a školském zařízení, ve věznici, v zařízení pro zajištění cizinců a v azylovém zařízení, nebo sociálním pracovníkem u poskytovatele zdravotních služeb, pokud současně nejsou zaměstnanci uvedenými v § 303 odst. 1 zákoníku práce, nebo úředníky územního samosprávného celku podle § 2 odst. 4 zákona o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, se zvyšují o částku 700 Kč.

Dále se v nařízení vlády č. 341/2017 Sb. doplňuje nová příloha č. 3, která obsahuje stupnici platových tarifů založenou na

Související dokumenty

Související pracovní situace

Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Výpočet mzdy
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Splatnost a výplata mzdy
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet pravděpodobného výdělku
Výpočet průměrného čistého měsíčního výdělku
Mzda za práci přesčas
Příplatek za noční práci
Příplatek za práci v sobotu a v neděli
Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí
Souběh příplatků
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu

Související články

Hlediska pro zařazení zaměstnance do platové třídy
Změny v zařazení prací ve veřejných službách a správě do platových tříd, 1. část
Změny v zařazení prací ve veřejných službách a správě do platových tříd, 2. část
Změny platových poměrů zaměstnanců ve veřejných službách a správě v roce 2020
Změny právní úpravy odměňování státních zaměstnanců účinné od 1. listopadu 2016
Hlediska pro zařazení zaměstnance do platové třídy
Změny platových poměrů zaměstnanců ve veřejných službách a správě v roce 2020
Platové paradoxy ve veřejné správě
Změny v zařazení prací ve veřejných službách a správě do platových tříd, 1. část
Možná příčina nedostatečné nabídky zkrácených úvazků ve státní správě
Změny v zařazení prací ve veřejných službách a správě do platových tříd, 2. část
Osobní příplatek - achillova pata odměňování v rozpočtové sféře
Změny v odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě
Tradiční chyby v přiznávání, snižování a odebírání osobních příplatků
Obrana či ochrana zaměstnance při platební neschopnosti zaměstnavatele
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2018
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2017
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2020
Příplatky za práci přesčas, ve svátek, v noci, v sobotu a neděli, za rozdělenou směnu
Změny v odměňování zaměstnanců a státních zaměstnanců v roce 2019
Kolektivní dohoda vyššího stupně
Změny zákona o pedagogických pracovnících
Rozvržení týdenní pracovní doby pedagogických pracovníků

Související vzory

Vzor: Platový výměr

Související otázky a odpovědi

Zpětný doplatek základního platu učitelky
Přeřazení zaměstnance na jinou práci
Zvláštní příplatek nezdravotnickým pracovníkům
Platový dekret ředitelky školy
Zařazování umělecko-technických pracovníků do platových tříd a stupňů
Zařazování do platových tříd
Příplatek za vedení pro ředitele příspěvkové organizace
Stanovení platu ředitelce základní školy
Zařazení ředitelky mateřské školy do platové třídy
Zvláštní způsob určení platového tarifu
Výpočet dělené směny
Příplatek za vedení tajemníka městského úřadu
Počítání přestupného roku při zápočtu praxe
Přípravná třída - třídnictví
Práce přesčas a příplatky v nepodnikatelském subjektu
Výpočet poměrné části odměny do průměrného výdělku pro náhrady
Poměrná část odměny za pololetí - příspěvková organizace, plat
Platové zařazení ředitele školy
Asistent na základní škole
Příplatek za vedení pro ředitele