Změny v zařazení prací ve veřejných službách a správě do platových tříd, 1. část

Vydáno: 21 minut čtení

Od 1. ledna 2018 nabývá účinnosti nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě. Nový katalog prací zohledňuje zvýšené nároky na organizaci výkonu prací, na znalosti související se zaváděním nových technologií, ale i změny vyplývající z právních úprav, které byly přijaty po nabytí účinnosti dosavadního katalogu prací.

Ve sféře veřejných služeb a správy došlo k výraznému posunu ve způsobu komunikace, v organizaci získávání, zpracování, využívání a poskytování dat a informací, ale i ve využívání prostředků založených na nových principech a technologiích. Za dobu účinnosti nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, se tak významně změnily podmínky výkonu prací, které ovlivňují složitost, odpovědnost a namáhavost prací a tím i jejich zařazení do platových tříd.

Katalog prací ve veřejných službách a správě bylo nutno redukovat i o správní činnosti, které jsou dnes již vykonávány pouze státními zaměstnanci na služebních systemizovaných místech. Vzhledem k meziodvětvovým návaznostem bylo nezbytně nutné, aby zároveň proběhla novelizace nařízení vlády č. 302/2014 Sb., o katalogu správních činností, a nařízení vlády č. 104/2005 Sb., kterým se stanoví katalog činností v bezpečnostních sborech, ve znění pozdějších předpisů. Na základě požadavku účelnosti legislativních procesů byla zvolena úprava všech uvedených katalogů jedním společným předpisem.

Nejvíce změn vyplývá přímo z právních úprav, které byly přijaty po nabytí účinnosti katalogu prací ve veřejných službách a správě, například v oblasti projednávání a vedení řízení o přestupcích, výkonu nelékařských zdravotnických povolání apod. Změny však přináší i průběžná aplikace nových technologií, která se odráží v zařazení do platových a tarifních tříd. Zásadní vliv na zařazení do platových a tarifních tříd mají i změny v organizaci výkonu prací, například při výkonu účetních prací a v řadě dalších oblastí.

Dobrovolnictví ve zdravotnictví

V 10. platové třídě v povolání 1.01.12 Koordinační, projektový a programový pracovník se nově uvádí práce spočívající v realizaci dobrovolnického programu doplňující léčebný proces a konzultační a poradenské činnosti v oblasti zvyšování kvality dobrovolnických služeb ve zdravotnickém zařízení. Do 11. platové třídy se zařadí koordinace dobrovolnického programu s léčebným procesem a činnostmi zdravotnických pracovníků a provozem zdravotnického zařízení, metodické usměrňování dobrovolnictví u poskytovatele zdravotních služeb a tvorba dobrovolnických programů.

Zařazení účetních prací do vyšší platové třídy

V souvislosti s účetní reformou započatou v roce 2010 radikálně vzrostly požadavky na kvalifikaci účetních pracovníků, na znalost právních předpisů v oblasti účetnictví, na návaznosti na daňovou problematiku a na ostatní oblasti veřejných financí. Zařazení účetních prací se v povolání 1.02.03 Účetní navrhuje přizpůsobit novým požadavkům a nárokům.

Práce, jejichž předmětem je provádění účetních záznamů na jednotlivých syntetických nebo analytických účtech a podrozvahových účtech a zápisů v účetních knihách nebo vedení knihy analytických účtů pro účely dílčích agend účetnictví v rámci účetní jednotky, jsou nově zařazeny do 8. platové třídy.

Do 9. platové třídy se z dřívější 8. platové třídy přeřazuje komplexní a samostatné účtování v rámci uceleného okruhu účetnictví, například majetku, zúčtovacích vztahů, pohledávek a závazků včetně dluhů, zúčtovávání daní a dotací a finančních prostředků a zdrojů včetně řešení případů porušení povinnosti podle zákona o účetnictví s příslušnými orgány, sledování a provádění účetních záznamů o pohybu a stavu finančních prostředků na bankovních účtech včetně kontroly bankovních zůstatků a hotovosti nebo provádění platebního a zúčtovacího styku s bankou.

Nově je do 9. platové třídy zařazeno zjišťování a zadávání údajů v rámci účetních záznamů sestavovaných a předávaných účetní jednotkou do Centrálního systému účetních informací státu pro účely monitorování a řízení veřejných financí a pro účely sestavování účetních výkazů za Českou republiku, například sestavování Pomocného analytického přehledu.

Z 9. do 10. platové třídy se přeřazuje komplexní vedení účetnictví účetní jednotky včetně vedení účetních knih a sestavování účetní závěrky za účelem jejího předávání do Centrálního systému účetních informací státu a nově se do 10. platové třídy zařadí komplexní a samostatné účtování složitých účetních operací v rámci uceleného okruhu účetnictví účetní jednotky s hodnotou aktiv celkem (brutto) převyšující 500 000 000 Kč, zejména dlouhodobého majetku, jeho přeceňování na reálnou hodnotu, časové rozlišování investičních transferů, záloh na transfery, jejich vyúčtovávání a časové rozlišování.

Nově se do 11. platové třídy zařadí komplexní vedení účetnictví účetní jednotky s hodnotou aktiv celkem (brutto) převyšující 500 000 000 Kč včetně vedení účetních knih a sestavování účetní závěrky a jejího předávání do Centrálního systému účetních informací státu. Dále se do 11. platové třídy zařazují práce spočívající v zajišťování analytických a metodických prací nad daty účetní závěrky a dalších účetních záznamů včetně Pomocného analytického přehledu předávanými pro účely monitorování a řízení veřejných financí a pro účely sestavování účetních výkazů za Českou republiku do Centrálního systému účetních informací státu, a to včetně předkládání návrhů opatření.

Kromě koordinace sestavování účetní závěrky a dalších účetních záznamů včetně Pomocného analytického přehledu rezortem se zařadí do 12. platové třídy provádění těchto prací krajem, hlavním městem Prahou nebo územně členěným statutárním městem. Součástí těchto prací se nově uvádí poskytování metodické podpory jimi zřízeným účetním jednotkám.

Do 12. platové třídy se nově zařazují práce, jejichž předmětem je metodické usměrňování aplikace zákona o účetnictví a Českých účetních standardů na úrovni kraje nebo hlavního města Prahy v rámci zajišťování metodické podpory pro vybrané účetní jednotky na území příslušného kraje nebo pro městské části hlavního města Prahy a dále provádění analytických a metodických prací v oboru účetnictví, součinnost s daňovými odbory na metodice statistiky a vyhodnocování obvyklých cen majetku.

Pošta „Partner“

Některé subjekty veřejných služeb a správy, zejména obce, zřizují v rámci projektu „Pošta Partner“ provozovny poštovních služeb a poskytují poštovní nebo jiné služby veřejnosti podle podmínek sjednaných s provozovatelem poštovních služeb. Sjedná-li zaměstnavatel ve veřejných službách a správě s provozovatelem poštovních služeb poskytování těchto služeb, které bude spočívat v přebírání poštovních zásilek nebo poukazovaných peněžních částek k poskytnutí poštovní služby veřejnosti, vydávání poštovních zásilek nebo výplatě poukázané peněžní částky příjemci v provozovně poštovních služeb nebo v poskytování dalších poštovních nebo jiných služeb veřejnosti, využije ustanovení bodu 2 v 7. platové třídě v povolání 1.02.05 Finanční referent.

Soudní zapisovatel, asistent soudce

Do 7. platové třídy v povolání 2.02.01 Justiční pracovník se doplňuje zajišťování přípravy a průběhu soudního jednání, vyhotovování rozhodnutí a vyřizování porozsudkové agendy včetně vyhotovování zápisů ze soudních jednání. Tím, že se zároveň zrušuje ustanovení s obdobnou náplní v 6. platové třídě, zvyšuje se v podstatě zařazení této práce o jednu platovou třídu.

V důsledku změny organizace rozhodovací činnosti u většiny soudů za účelem optimalizace rozhodovacích procesů v rámci reformy justice je součástí týmu podílejícího se na rozhodovací činnosti zaměstnanec, který organizuje postup rozhodovací činnosti. Jeho posláním je zajistit optimální, plynulý a co nejrychlejší rozhodovací proces týmu v souladu s rozhodovacími kompetencemi spojenými s jednotlivými funkcemi. Tato práce se doplňuje do povolání 2.02.01 Justiční pracovník v 8. platové třídě.

Při rozhodovací činnosti, kterou vykonává vyšší soudní úředník na základě rozvrhu práce soudu, jsou úkony, které se svojí složitostí, odpovědností a namáhavostí mezi sebou odlišují. Ty nejnáročnější (rozhodování o nařizování výkonu trestu a ochranného léčení, o zastavení exekuce, o zajištění majetku nebo o odmítnutí insolvenčního návrhu) se zařazují v povolání 2.02.01 Justiční pracovník do 13. platové třídy.

Digitalizace v knihovnictví

Oblast knihovnictví a poskytování knihovnických a informačních služeb se pod vlivem rychlého rozvoje informačních a komunikačních technologií dynamicky vyvíjí. Digitalizace knihoven a knihovního fondu se zásadně odlišuje od procesů digitalizace v jiných oblastech, kde lze obdobné práce zařadit podle dílu 1.3 Informační a komunikační technologie katalogu prací ve veřejných službách a správě. Do povolání 2.03.01 Knihovník se zařazují do platových tříd nové práce související s digitalizací knihoven. Do 8. platové třídy se doplňuje tvorba metadat a vkládání digitálních objektů do digitální knihovny v knihovně s lokální působností, do 9. platové třídy se doplňuje správa digitální knihovny včetně programu pro prezentaci digitálních dat v knihovně s regionální působností, do 10. platové třídy se doplňuje samostatná administrace knihovnického informačního systému nebo digitální knihovny v knihovně s regionální působností a do 11. platové třídy samostatná koordinace automatizovaných knihovnických procesů v kooperativních projektech knihoven na regionální úrovni a navrhování a optimalizace procesů digitalizace, tvorba a analýza obsahu rozsáhlé digitální knihovny. Do vyšších platových tříd se zařazují práce z této oblasti s celostátní působností.

Identifikační dokumentace památkového fondu nebo sbírek

Do povolání 2.04.07 Dokumentátor se do 9. platové třídy doplňuje nová práce spočívající v zajišťování katalogizace, inventarizace a evidence dokumentačních podkladů a do 10. platové třídy vytváření komplexní identifikační dokumentace památkového fondu nebo sbírek a podsbírek včetně katalogizace, inventarizace a evidence dokumentačních podkladů včetně digitálních.

Edukátor v kultuře

Obsahem nového povolání 2.04.32 Edukátor v kultuře je tvorba a realizace vzdělávacích programů, které mají návštěvníkům - rodinám s dětmi, laické veřejnosti, seniorům, handicapovaným i menšinám - přiblížit a interpretovat movité i nemovité kulturní dědictví. Posláním edukátora v kultuře je otevírat paměťové kulturní instituce různým cílovým skupinám a prezentovat je jako otevřená a přátelská místa určená ke vzdělávání, odpočinku i k citlivému pozorování a vnímání kulturního dědictví.

Do 8. platové třídy je zařazeno podávání výkladu k určité problematice nebo expozičnímu objektu, poskytování informačních a demonstrátorských služeb v kulturních institucích, do 9. platové třídy realizace a lektorování připravených vzdělávacích programů v oblasti hmotného a nehmotného kulturního dědictví pro jednotlivé cílové skupiny spadající do oblasti neformálního nebo formálního vzdělávání, do 10. platové třídy tvorba vzdělávacích programů v oblasti hmotného a nehmotného kulturního dědictví pro jednotlivé cílové skupiny, jejich příprava a realizace nebo poskytování metodické a konzultační pomoci v oblasti hmotného a nehmotného kulturního dědictví pedagogům a subjektům působícím ve vzdělávání a volnočasových aktivitách. Do 11. platové třídy jsou zařazeny práce spočívající ve zpracovávání samostatné koncepce vzdělávací činnosti instituce v oblasti hmotného a nehmotného kulturního dědictví nebo tvorba, organizace a realizace vzdělávacích programů v návaznosti na rámcový vzdělávací program a školní vzdělávací programy včetně jejich vyhodnocování a vedení odborných praxí pro studenty středních škol, nebo tvorba, organizace a realizace těchto vzdělávacích programů pro skupiny se speciálními potřebami nebo pro nejrůznější cílové skupiny v rámci neformálního a formálního vzdělávání. 12. platová třída je vymezena pro tvorbu celostátních koncepcí edukace v oblasti hmotného a nehmotného kulturního dědictví, tvorbu, organizaci a realizaci meziinstitucionálních vzdělávacích projektů v oblasti hmotného a nehmotného kulturního dědictví nebo pro vedení stáží a odborných praxí v oblasti hmotného a nehmotného kulturního dědictví pro studenty pregraduálních a postgraduálních programů vysokých škol.

Registrátor specialista

Nové povolání 2.04.33 Registrátor specialista soustřeďuje zařazení prací do platových tříd z oblasti výpůjčních smluv, které podchycují jak právní, tak preventivně konzervátorské zabezpečení půjčovaného předmětu nebo souboru předmětů.

Do 10. platové třídy je zařazeno komplexní zajišťování agendy tuzemských a zahraničních výpůjček sbírkových předmětů a mobiliárních fondů z jednooborového fondu nebo sbírky, případně podsbírky podle mezinárodních standardů v rámci Evropské unie nebo komplexní zajišťování odborných kurýrních doprovodů výpůjček sbírkových předmětů a mobiliárních fondů při transportech v rámci České republiky. Do 11. platové třídy se zařadí komplexní zajišťování agendy tuzemských a zahraničních výpůjček z víceoborových fondů nebo sbírek, případně podsbírek s více než jedním subjektem nebo komplexní zajišťování odborných kurýrních doprovodů výpůjček sbírkových předmětů a mobiliárních fondů při transportech v rámci Evropské unie a do 12. platové třídy komplexní zajišťování odborných kurýrních doprovodů výpůjček sbírkových předmětů a mobiliárních fondů při transportech mimo Evropskou unii, metodické usměrňování agendy tuzemských a zahraničních výpůjček sbírkových předmětů a mobiliárních fondů z více organizací nebo komplexní zajišťování agendy tuzemských a zahraničních výpůjček sbírkových předmětů a mobiliárních fondů z jednooborového nebo víceoborových fondů nebo sbírek, případně podsbírek mimo Evropskou unii s více než jedním subjektem.

Kuchař, vedoucí stravování

Platná legislativa ukládá zejména u sledovaných skupin strávníků (pacienti, děti, žáci, studenti, klienti sociálních služeb apod.) zvýšené povinnosti v oblasti sledování výživových norem, pestrosti podávaných jídel a vytváření stravovacích návyků. Dodržování podmínek standardizovaného poskytování nutriční péče a závazných výživových norem a přizpůsobení znění ustanovení novým podmínkám je důvodem změn navrhovaných v povolání 2.05.02 Kuchař.

Kromě zpřesnění znění některých ustanovení se do 6. platové třídy nově zařazuje práce spočívající ve výrobě jídel s omezeními v dietním režimu nebo při zabezpečování preventivní a léčebné výživy v rámci standardizovaného poskytování nutriční péče.

Náročnost koordinace stravovacích provozů nemusí spočívat pouze v rozsahu připravované stravy a kapacity stravovacího zařízení, ale též v její variabilitě dané zásadně rozdílnými stravovacími potřebami, podmínkami a návyky strávníků, například podle věku, zdravotního stavu, kulturních, náboženských a jiných specifik. Navrhuje se proto tuto různorodost zohlednit při zařazení prací spočívajících v koordinaci těchto provozů v povolání 2.05.06 Provozář v 9. platové třídě.

Tlumočník českého znakového jazyka, Přepisovatel pro neslyšící

V rámci podpory vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami podle § 16 odst. 2 písm. h) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (školský zákon), využívají školy nebo školská zařízení tlumočníka českého znakového jazyka a přepisovatele pro neslyšící, kteří poskytují dítěti, žákovi nebo studentovi po dobu jeho pobytu ve škole nebo školském zařízení příslušnou podporu.

Doplňuje se proto nové povolání 2.07.04 Tlumočník českého znakového jazyka a 2.07.05 Přepisovatel pro neslyšící. Do 10. platové třídy v povolání Tlumočník českého znakového jazyka je zařazena práce, jejímž předmětem je překlad a simultánní tlumočení v rámci běžných každodenních situací, v 11. platové třídě simultánní tlumočení z/do českého znakového jazyka odborných témat, oficiálních jednání a řízení, simultánní tlumočení z/do českého znakového jazyka v rámci praktického vyučování, odborné praxe a odborného výcviku středních škol a při výuce všeobecně vzdělávacích předmětů, překlad a tlumočení do českého znakového jazyka pro klienta se sluchovou vadou vyžadujícího značnou míru přizpůsobení formy tlumočení nebo překlad odborných textů, oficiálních zpráv a dokumentů z/do českého znakového jazyka. Do 12. platové třídy se zařadí práce, jejichž předmětem je překlad a simultánní tlumočení v situacích nebo v prostředí mimořádného celostátního nebo mezinárodního významu a simultánní tlumočení v situacích, kde odbornost, hloubka a rozsah tématu klade nejvyšší nároky na odbornost tlumočníka a rozsáhlou terminologickou přípravu, například při výuce odborných předmětů. Ve 13. platové třídě je zařazen rozvoj oboru tlumočnictví českého znakového jazyka.

V povolání Přepisovatel pro neslyšící se do 9. platové třídy zařadí převod mluvené řeči do písemné podoby v reálném čase umožňující účast na komunikaci žáků základních a středních škol, do 10. platové třídy převod mluvené řeči do písemné podoby v reálném čase umožňující komunikaci studentů vyšších odborných škol a žáků vyšších ročníků gymnázií ve všeobecně vzdělávacích a odborných předmětech a do 11. platové třídy převod vysoce specializované mluvené řeči na vysokém stupni abstrakce a obecnosti, jejímž předmětem jsou například umělecká, vědecká nebo jinak náročná témata, do písemné podoby v reálném čase.

Pracovník v sociálních službách, Sociální pracovník

Práce v povolání 2.08.01 Pracovník v sociálních službách jsou u poskytovatelů sociálních služeb organizovány tak, že žádný z jejich zaměstnanců již není pověřován jednoduchými úkony pečovatelské služby a přímé obslužné péče uvedenými ve 3. platové třídě. Tato platová třída se proto zrušuje. Zároveň se této skutečnosti navrhuje přizpůsobit znění ustanovení ve 4. platové třídě tohoto povolání.

Znění povolání 2.08.02 Sociální pracovník bylo přizpůsobeno platné legislativní úpravě, aktuálním podmínkám u poskytovatelů sociálních služeb a požadovaným kvalifikačním předpokladům pro výkon sociálních prací. Vzhledem k tomu, že současné zařazení prací do platových tříd vychází z právní úpravy, jejíž principy se nemění, neměla by navrhovaná úprava mít na změny zařazení zaměstnanců do platových tříd, kteří vykonávají sociální práce, podstatný vliv. Práce uvedené v 8. a 9. platové třídě se vypouští zaprvé proto, že nebyly v souladu s požadovanými kvalifikačními předpoklady a požadavky a za druhé proto, že nebyly spojeny s žádnou sociální situací, kterou by měl sociální pracovník řešit.

Nezúčastněná osoba

Do 6. platové třídy se nově zařazuje práce spočívající v nezávislém sledování a protokolárním osvědčování skutečností a dějů osobou, která není na těchto věcech zúčastněna podle jiných právních předpisů. Reaguje se tak na potřebu zaměstnavatelů ve veřejných službách a správě zajistit pro potřeby orgánů činných v trestním řízení prostřednictvím svého zaměstnance uvedenou činnost.

Veřejné opatrovnictví

Způsobilost být veřejným opatrovníkem má podle § 471 odst. 3 občanského zákoníku obec, kde má opatrovanec bydliště, anebo právnická osoba zřízená touto obcí k plnění úkolů tohoto druhu. K povinnostem opatrovníka náleží udržovat s opatrovancem vhodným způsobem a v potřebném rozsahu pravidelné spojení, projevovat o opatrovance skutečný zájem, jakož i dbát o jeho zdravotní stav a starat se o naplnění opatrovancových práv a chránit jeho zájmy. Práce spočívající ve výkonu veřejného opatrovnictví je nově zařazena v povolání 2.10.01 Referent společné správy a samosprávy v 9. platové třídě.

Přestupky

Podle § 111 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, musí mít úřední osoba oprávněná k provádění úkonů správního orgánu v řízení o přestupcích vysokoškolské vzdělání nejméně v magisterském studijním programu v oboru právo na vysoké škole v České republice. Nemá-li oprávněná úřední osoba toto vzdělání, musí mít vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu v jiné oblasti a prokázat odbornou způsobilost zkouškou provedenou u Ministerstva vnitra. Vzhledem k takto zvýšené kvalifikační náročnosti se provádění úkonů v řízení o přestupcích, projednávání přestupků a rozhodování o nich, s výjimkou rozhodování o přestupcích příkazem na místě, zařazuje v povolání 2.10.01 Referent společné správy a samosprávy do 10. platové třídy a všechny dosavadní příklady z této oblasti zařazené do nižších platových tříd se zrušují (kromě přípravných prací v této oblasti, které zůstávají zařazeny v 8. platové třídě).

~POZ

Pozn. redakce:

II. část článku vyjde v příštím čísle.

Právní předpisy citované v článku

(předpisy jsou vždy citovány ve znění pozdějších předpisů, pokud není výslovně uvedeno jinak)

  • zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
  • zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (školský zákon)
  • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
  • zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

Související dokumenty

Související pracovní situace

Výpočet mzdy
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Čerpání dovolené
Rozvrh čerpání dovolené
Dovolená versus překážky v práci
Převádění nevyčerpané dovolené
Dovolená po mateřské dovolené
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Splatnost a výplata mzdy
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet pravděpodobného výdělku
Výpočet průměrného čistého měsíčního výdělku
Mzda za práci přesčas
Příplatek za noční práci
Příplatek za práci v sobotu a v neděli

Související články

Změny v zařazení prací ve veřejných službách a správě do platových tříd, 2. část
"Státní kategorie" zdravotního pojištění v číslech a souvislostech
Změny v odměňování zaměstnanců a státních zaměstnanců v roce 2019
Katalog prací
Změny v zařazení prací ve veřejných službách a správě do platových tříd, 2. část
Katalogy prací
Hlediska pro zařazení zaměstnance do platové třídy
Změny platových poměrů zaměstnanců ve veřejných službách a správě v roce 2020
Změny právní úpravy odměňování státních zaměstnanců účinné od 1. listopadu 2016
Změny v odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě
Platové paradoxy ve veřejné správě
Obrana či ochrana zaměstnance při platební neschopnosti zaměstnavatele
Možná příčina nedostatečné nabídky zkrácených úvazků ve státní správě
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2017
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2018
Tradiční chyby v přiznávání, snižování a odebírání osobních příplatků
Změny zákona o pedagogických pracovnících
Rozvržení týdenní pracovní doby pedagogických pracovníků
Kolektivní dohoda vyššího stupně
Osobní příplatek - achillova pata odměňování v rozpočtové sféře
Příplatky za práci přesčas, ve svátek, v noci, v sobotu a neděli, za rozdělenou směnu
Kde ve světě stoupají mzdy nejvíce

Související otázky a odpovědi

Přeřazení zaměstnance na jinou práci
Zařazování umělecko-technických pracovníků do platových tříd a stupňů
Zařazování do platových tříd
Příplatek za vedení pro ředitele příspěvkové organizace
Zařazení ředitelky mateřské školy do platové třídy
Zvláštní příplatek za třídnictví za poměrnou část měsíce
Zápočet praxe
Výpočet dělené směny
Umělci – krácení platu
Příplatek za vedení tajemníka městského úřadu
Zpětný doplatek základního platu učitelky
Příplatek za vedení pro ředitele
Zvláštní způsob určení platového tarifu
Směnný provoz
Nařízení neplaceného volna
Odškodnění zaměstnanců po zaviněné dopravní nehodě
Práce ve svátek u nerovnoměrně rozvržené pracovní doby
Příplatek za třídnictví
Pracovní poměr na dobu určitou
Statutární zástupce

Související předpisy

222/2010 Sb. o katalogu prací ve veřejných službách a správě
302/2014 Sb. o katalogu správních činností
104/2005 Sb. , kterým se stanoví katalog činností v bezpečnostních sborech
563/1991 Sb. o účetnictví
561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
89/2012 Sb. občanský zákoník
250/2016 Sb. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

Související vzory

Vzor: Platový výměr