Pracovnělékařské prohlídky po skončení nouzového stavu v souvislosti s onemocněním COVID-19

V návaznosti na pandemickou situaci způsobenou novým koronavirem SARS-CoV-2 vláda České republiky začala přijímat opatření zasahující do jednotlivých oblastí života obyvatelstva. Takovou oblastí byla i bezpečnost a ochrana zdraví při práci. Toto pojednání se věnuje výhradně oblasti posudkové péče, resp. zdravotní způsobilosti k práci na základě pracovnělékařské prohlídky.

Ke dni 17. května 2020 došlo ke zrušení usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění pozdějších předpisů, vláda vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru označovaného jako SARS-CoV-2 na území České republiky nouzový stav.

Pracovnělékařské služby, resp. posuzování zdravotní způsobilosti k práci, od března do května roku 2020 v důsledku usnesení vlády č. 214 ze dne 15. března 2020, resp. usnesení vlády č. 280 ze dne 23. března 2020, potažmo usnesení vlády č. 538 ze dne 11. května 2020 a mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví čj. MZDR 20020/2020-1/OVZ ze dne 13. května 2020 zažily svou existenční etapu, která s sebou přinesla zrušení řady esenciálních povinností a vytvoření velkého počtu odchylek v praxi pracovnělékařských služeb.

Usnesení vlády č. 280 ze dne 23. března 2020

Vláda usnesením ze dne 15. března 2020 č. 214, které následně zrušila a nahradila usnesením ze dne 23. března 2020 č. 280, umožnila pro posuzování zdravotní způsobilosti k práci několik odchylek od běžného postupu stanoveného zákonem č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů a prováděcího právního předpisu, a to vyhlášky č. 79/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče), ve znění pozdějších předpisů.

Usnesení vlády č. 280 umožnilo, nikoli nakázalo, ale stanovilo jako možnost, aby posouzení zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o zaměstnání podle zákona č. 373/2011 Sb., kdy pracovněprávní vztah vznikl po dobu trvání nouzového stavu, nejdéle však do 14. května 2020, bylo nahrazeno čestným prohlášením. Dále bylo zaměstnavatelům umožněno, aby u zaměstnanců, kterým periodická prohlídka provedená ve smyslu ustanovení § 11 vyhlášky č. 79/2013 Sb., resp. platnost lékařského posudku vypršela v době trvání nouzového stavu, nejdéle však do 14. května 2020, neobnovovat, resp. neprodlužovat platnost těchto lékařských posudků.

Usnesení vlády č. 280 ze dne 23. března 2020 tedy ve své podstatě překlenovalo po dobu nouzového stavu posuzování zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o zaměstnání a provádění periodických lékařských prohlídek podle vyhlášky č. 79/2013 Sb.

Obecně lze uvést, že usnesením č. 280 došlo nepřímo mj. k prodloužení zdravotní způsobilosti zaměstnance pro výkon práce do konce nouzového stavu, i když usnesení vlády č. 280 takto přímo tuto skutečnost neuvádí.

Usnesení č. 280 a zdravotní průkazy

Pro kompletnost doplňuji, že usnesením vlády č. 280 bylo upraveno také vydávání zdravotních průkazů podle usnesení § 19 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Vydání zdravotního průkazu bylo opět možné po celou dobu nouzového stavu, v daném případě tedy až do 17. května 2020, nahradit opět čestným prohlášením. Usnesení vlády č. 538, o kterém bude níže detailní rozbor, ve svém textu problematiku vydávání zdravotních průkazů již neupravovalo. Tedy předmětné usnesení č. 280 pro oblast zdravotních průkazů upravovalo až do konce platnosti nouzového stavu.

Limitace usnesení vlády č. 280

V široké odborné veřejnosti jsem zaznamenal odlišné výklady rozsahu, které byly usnesením vlády č. 280 upraveny. Je tedy nezbytné zmínit, že usnesení vlády č. 280 ze dne 23. března 2020 upravovalo výhradně posuzování zdravotní způsobilosti k práci podle zákona č. 373/2011 Sb., resp. vyhlášky č. 79/2013 Sb. Konkrétně se tedy jednalo o posouzení zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o zaměstnání podle zákona č. 373/2011 Sb. a periodických prohlídek ve smyslu ustanovení §11 vyhlášky č. 79/2013 Sb. Obsahově usnesením č. 280 nebyl ošetřen postup vstupních pracovnělékařských prohlídek při změně výkonu práce uplatňovaného postupem ustanovení § 10 vyhlášky č. 79/2013 Sb. Obdobně tematicky nebyly usnesením vlády č. 280 upraveny pracovnělékařské prohlídky mimořádné a výstupní.

Usnesení vlády č. 280 ve vztahu k právním předpisům upravující bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Jak lze z výše uvedeného, a obdobně i z usnesení vlády č. 280 dovodit, možnost nahrazení posouzení zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o zaměstnání čestným prohlášením byla umožněna pro všechny práce bez diferenciace na aspekty rizika pracovního prostředí na zdraví nebo vlastní rizikovost práce nebo její kategorizaci zakotvenou zákonem č. 258/2000 Sb. Oproštění od nezbytnosti provádět vstupní lékařskou prohlídku se tedy dotýkala i prací kategorie 2R, 3 a 4, tedy rizikových prací podle zákona č. 258/2000 Sb. Dále též prací s rizikem ohrožení zdraví podle přílohy č. 2 vyhlášky č. 79/2013 Sb. Z daného důvodu oddělení hygieny práce a pracovního lékařství Ministerstva zdravotnictví ve spolupráci odbornými lékařskými společnostmi, zástupci odborových svazů a členů Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci začalo připravovat návrh usnesení vlády, kterým by možnou absenci posouzení zdravotní způsobilosti nejen pro rizikové práce, ale i práce s rizikem ohrožení zdraví odstranilo. Nezbytnost a důležitost pracovnělékařských prohlídek v tomto odborném fóru je zbytné více vysvětlovat. Obdobně je možné jen zmínit a podtrhnout povinnost vycházející zejména z usnesení § 103 odst. 1 písm. a) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších přepisů. Povinnost nikdy nebyla zmiňovaným usnesením vlády č. 280 ze dne 23. března 2020, ani jiným usnesením vlády překlenuta, ani nikterak po dobu nouzového stavu zrušena. Obdobně usnesením vlády nedošlo, po dobu nouzového stavu, ani po jeho skončení, ke zrušení zákonné povinnosti vycházející z ustanovení § 59 odst. 1 zákona č. 373/2011 Sb. Osoba ucházející se o zaměstnání se považuje za zdravotně nezpůsobilou k výkonu práce, k níž má být zařazena, pokud se podle tohoto ustanovení nepodrobí vstupní lékařské prohlídce.

Usnesení vlády č. 538 ze dne 11. května 2020

I přes všechny ataky výše uvedených autorit došlo až k 11. květnu 2020 k vydání usnesení vlády č. 538, uveřejněného ve Sbírce zákonů pod č. 236/2020 Sb., kterým vláda zrušila část II. bod 1 písm. b) a bod 2 usnesení č. 280 ze dne 23. března 2020. Usnesení č. 538 ze dne 11. května 2020 nařídilo, že čestná prohlášení nahrazující posouzení zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o zaměstnání podle zákona č. 373/2011 Sb., uplatněná podle části II. bodu 1 písm. b) usnesení vlády ze dne 23. března 2020 č. 280, vyhlášeného ve Sbírce zákonů pod č. 127/2020 Sb., platí do konce nouzového stavu. Cílem bylo zachování platnosti postupu uplatňovaného po dobu trvání nouzového stavu. Usnesení vlády č. 538 ze dne 11. května 2020 s sebou přineslo i odloženou účinnost, aby poskytovatelé pracovnělékařských služeb dokázali na změnu, kterou usnesení vlády přineslo, včas reagovat. Významným aspektem v době přípravy návrhu usnesení č. 538 nebylo zřejmé, zda nedojde k opětovnému prodloužení nouzového stavu.

Z usnesení č. 538 lze vyvodit, že od 14. května 2020 již nebylo možné, aby čestné prohlášení nahrazovalo vstupní lékařskou prohlídku. Usnesení vlády č. 538 obdobně zrušilo i postup u periodických prohlídek upraveného usnesení č. 280.

Detailněji řečeno. Platnost lékařských posudků o zdravotní způsobilosti k práci, u kterých se po dobu nouzového stavu, nejdéle však do 13. května 2020, postupovalo ve smyslu části II. bodu 1 písm. b) a bodu 2 usnesení vlády ze dne 23. března 2020 č. 280, vyhlášeného pod č. 127/2020 Sb., vydaných na základě vstupních lékařských prohlídek nebo pracovnělékařských periodických prohlídek, se prodlužuje do konce nouzového stavu. Obdobně byly do konce nouzového stavu prodlouženy také lékařské posudky pracovnělékařských mimořádných prohlídek vydaných podle § 12 odst. 2 písm. e) nebo písm. f) bodu 3 vyhlášky č. 79/2013 Sb., jejichž platnost totožně končila v době vyhlášeného nouzového stavu. Prakticky řečeno, lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k práci, jehož platnost skončila 14. května 2020, již nebylo možné posuzovat podle výše uvedeného usnesení vlády č. 538.

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví čj. MZDR 20020/2020-1/OVZ ze dne 13. května 2020

Platností usnesení č. 214, resp. č. 280 vyvstala primární otázka, jak nahlížet na zaměstnance, jejichž zdravotní způsobilost k práci měla být posouzena a v důsledku opatření vlády a nouzového stavu posouzena nebyla. Tuto otázku, tedy, zda zaměstnanci budou k výkonu práce po skončení nouzového stavu zdravotně způsobilí nebo zdravotně nezpůsobilí bylo možné položit, jak pro vstupní lékařské prohlídky, tak pro periodické prohlídky.

Usnesení vlády č. 538 ze dne 11. května 2020 výhradně ukončilo platnost usnesení vlády č. 280 ze dne 23. března 2020 umožňující vydání čestných prohlášení a prodloužení platnosti periodických prohlídek, resp. platnosti lékařských posudků.

Daná otázka dotýkající se tisíce zaměstnanců a stovek zaměstnavatelů byla vyřešena až mimořádným opatřením čj. MZDR 20020/2020-1/OVZ ze dne 13. května 2020.

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví jako správního úřadu příslušného podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb. nařídilo postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně za účelem likvidace nebezpečí vzniku onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 pro postup aplikovaný po dobu trvání nouzového stavu, nejdéle však do 13. května 2020 přechodné období.

Mimořádné opatření a čestné prohlášení

Čestná prohlášení vydaná podle usnesení vlády č. 280 mimořádné opatření prodloužilo u zaměstnanců, jejichž pracovněprávní vztah vznikl ode dne vyhlášení nouzového stavu, a to maximálně o 90 dnů ode dne následujícího po ukončení nouzového stavu, a to u prací zařazených do kategorií první a druhé podle zákona č. 258/2000 Sb. Maximálně o 30 dnů ode dne následujícího po ukončení nouzového stavu se prodloužila platnost čestných prohlášení u prací zařazených do kategorie práce druhé rizikové, třetí a čtvrté podle zákona č. 258/2000 Sb. Dále u prací s rizikem ohrožení zdraví podle vyhlášky č. 79/2013 Sb., s výjimkou rizik ohrožení zdraví uvedených v příloze č. 2 části II bodu 1 a 5 vyhlášky č. 79/2013 Sb., nebo u prací konaných podle jiných právních předpisů.

Aplikace mimořádného opatření u prací, které nejsou kategorizovány

Mimořádné opatření ministerstva vzalo na vědomí práce, u kterých by nebylo možné uplatnit rozdělení do kategorií podle zákona č. 258/2000 Sb. Za účelem zjednodušení rozhodovacího procesu bylo zvoleno, že u prací, které nejsou kategorizovány z důvodu nezjištění podmínek uvedených v ustanovení § 37 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., se postupuje jako u prací, které jsou kategorizovány jako rizikové. Bude postupováno podle bodu I písm. b) mimořádného opatření čj. MZDR 20020/2020-1/OVZ ze dne 13. května 2020.

Mimořádné opatření a periodické pracovnělékařské prohlídky

Mimořádné opatření postupuje obdobně u platnosti posudků o zdravotní způsobilosti k práci u periodických pracovnělékařských prohlídek, a to následovně.

  1. platnost lékařských posudků o zdravotní způsobilosti k práci vydávaných na základě vstupních lékařských prohlídek podle § 59 odst. 1 zákona č. 373/2011 Sb. a podle § 10 vyhlášky č. 79/2013 Sb. nebo podle jiných právních předpisů, anebo lékařských periodických prohlídek podle § 11 vyhlášky č. 79/2013 Sb. nebo jiných právních předpisů, jejichž platnost skončila v době vyhlášeného nouzového stavu:
    1. prodlužuje o 90 dnů ode dne následujícího po ukončení nouzového stavu, pokud závěr lékařského posudku uvádí, že posuzovaná osoba pro účel, pro který byla posuzována, je zdravotně způsobilá,
    2. prodlužuje o 30 dnů ode dne následujícího od ukončení nouzového stavu, pokud závěr lékařského posudku uvádí, že posuzovaná osoba pro účel, pro který byla posuzována, je způsobilá s podmínkou.
  2. platnost lékařských posudků o zdravotní způsobilosti k práci vydávaných na základě mimořádné lékařské prohlídky podle § 12 odst. 2 písm. e) nebo písm. f) bodu 3 vyhlášky č. 79/2013 Sb., jejichž platnost skončila v době vyhlášeného nouzového stavu:
    1. prodlužuje o 90 dnů ode dne následujícího po ukončení nouzového stavu, pokud závěr lékařského posudku uvádí, že posuzovaná osoba pro účel, pro který byla posuzována, je zdravotně způsobilá,
    2. prodlužuje o 30 dnů ode dne následujícího od ukončení nouzového stavu, pokud závěr lékařského posudku uvádí, že posuzovaná osoba pro účel, pro který byla posuzována, je způsobilá s podmínkou.

Lhůty mimořádného opatření

V návaznosti na vydání a účinnost, resp. platnost mimořádného opatření je zřejmé, že lhůta 30 dnů bude naplněna v úterý dne 16. 6. 2020. Lhůta 90 dnů prodloužení platnosti lékařských posudků a čestných prohlášení končí v sobotu dnem 15. 8. 2020, resp. lhůtu bude možné uplatňovat do 17. 8. 2020. Pro výpočet dne, kdy končí zdravotní způsobilost zaměstnance k práci podle mimořádného opatření je vycházeno z obdobného systému počtů lhůt užitých pro vyhlášku č. 79/2013 Sb., a to ustanovení § 605 a 607 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Zdravotní průkaz u epidemiologicky významných činností podle zákona č. 258/2000 Sb.

Jak bylo výše předesláno, usnesení vlády č. 280 upravovalo po dobu nouzového stavu také postup nahrazení vydávání zdravotního průkazu podle ustanovení § 19 zákona č. 258/2000 Sb. Usnesení vlády umožnilo, aby zdravotní průkaz byl po dobu nouzového stavu nahrazen opětovně čestným prohlášením.

Za zmínku stojí, že mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví čj. MZDR 20020/2020-1/OVZ ze dne 13. května 2020 ani usnesení vlády č. 538 neurčilo postup, jak nakládat s čestnými prohlášeními překlenujíce povinnost zdravotnicích průkazů u epidemiologicky významných činností.

Závěr

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví čj. MZDR 20020/2020-1/OVZ ze dne 13. května 2020 vzala vláda České republiky na vědomí usnesením č. 554 ze dne 18. května 2020.

Usnesení vlády č. 280 ze dne 23. března 2020 s sebou přineslo mnoho otázek, které bylo nezbytné vyřešit či minimálně začít diskutovat. Dané je zřejmé i z odůvodnění mimořádného opatření vyjadřující nezbytnost návratu k povinnostem ukládající předpisy stanovující principy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Jednotlivá opatření v rovině pracovnělékařských služeb za sebou jistě nechává poučení, a to, že představa pomoci, která se příčí zdravému rozumu, již nebude brána vážně a nebude se chtít uskutečňovat.

Poznámka: Výše uvedené názory nedemonstrují oficiální postoje Ministerstva zdravotnictví.

Související články