Novela vyhlášky o pracovnělékařských službách

Vydáno: 16 minut čtení

Koncem loňského roku vydalo Ministerstvo zdravotnictví vyhlášku č. 452/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče). Novela nabyla účinnosti 1. ledna 2023.

Posuzování zdravotní způsobilosti k práci

Posuzování zdravotní způsobilosti pro pracovněprávní účely znamená, hodnocení kvality zdraví ve vztahu k vykonávané zátěži. Z ustanovení § 42 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách (dále jen „zákon č. 373/2011 Sb.“) vyplývá, že lékařský posudek o zdravotní způsobilosti nebo o zdravotním stavu vydává poskytovatel PLS na žádost pacienta, který je posuzovanou osobou, nebo jiné k tomu oprávněné osoby (v našem případě zaměstnavatele) po posouzení zdravotní způsobilosti, popřípadě zdravotního stavu posuzované osoby, posuzujícím lékařem, a to na základě zhodnocení:

  • výsledků lékařské prohlídky a dalších potřebných odborných vyšetření,
  • výpisu ze zdravotnické dokumentace vedené o posuzované osobě jejím registrujícím poskytovatelem v oboru všeobecné praktické lékařství
  • zdravotní náročnosti pro výkon práce, služby, povolání, vzdělávání, sportu, tělesné výchovy nebo jiné činnosti, pro které je osoba posuzována, a podmínek, za kterých je činnost vykonávána, nebo nároků činnosti na zdraví posuzované osoby.

Lékař PLS musí při prohlídce pro pracovněprávní účely vzít v úvahu zdravotní náročnost vykonávané práce a konkrétní pracovní podmínky a výpis ze zdravotnické dokumentace zaměstnance a ty zohlednit v prohlídce, jejíž obsah je stanoven v § 7 vyhlášky č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče) (dále jen „vyhláška č. 7

Související dokumenty

Související pracovní situace

Dohoda o provedení práce
Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o provedení práce

Související články

Změny v oblasti pracovnělékařských služeb
Novela vyhlášky č. 79/2013 Sb. od 1. 1. 2023
Pracovnělékařské prohlídky po skončení nouzového stavu v souvislosti s onemocněním COVID-19 - Otázky
Úprava pracovnělékařských služeb po novele právních předpisů, 1. část - novela zákona o specifických zdravotních službách
Posudkový závěr
Novela zákonů o ochraně veřejného zdraví a o specifických zdravotních službách ve vztahu k pracovnímu prostředí a pracovnímu lékařství
Pracovnělékařské prohlídky po skončení nouzového stavu v souvislosti s onemocněním COVID-19
Úprava pracovnělékařských služeb po novele právních předpisů, 2. část - novela vyhlášky č. 79/2013 Sb.
Změna zákona o specifických zdravotních službách - III. Pracovnělékařské služby
Novela vyhlášky č. 79/2013 Sb. od 1. 1. 2023
Pracovnělékařské prohlídky v nouzovém stavu podzim 2020, a to v souvislosti s onemocněním COVID-19
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Změny v oblasti pracovnělékařských služeb
Další změny v oblasti pracovnělékařských služeb, 2. část
Významné změny v oblasti pracovnělékařských služeb, 2. část
Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a povaha překážky v práci
Převedení zaměstnance na jinou práci a neomluvená absence
Pracovní úrazy při cestách autem
Řidiči referenti a jejich školení
Bezpečnost práce u řidičů městské a příměstské hromadné dopravy
Homeworking a BOZP

Související předpisy

452/2022 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče), ve znění vyhlášky č. 436/2017 Sb.
79/2013 Sb. o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče)
373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách
436/2017 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče)
561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu)

Související vzory

Vzor: Žádost zaměstnankyně o poskytnutí rodičovské dovolené
Vzor: Dohoda o pracovní činnosti
Vzor: Dohoda o provedení práce

Související komentovaná judikatura

Povaha lékařského posudku o zdravotní způsobilosti

Související otázky a odpovědi

Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k praktickému vyučování
Pracovnělékařské služby - prohlídka
Dohody u mladistvých a lékařská prohlídka
Vstupní prohlídky zaměstnanců na DPP a DPČ
Doplňující otázka k ID: 19905 - DPP a prohlídky ve 2.kat.bez rizika
Výpis ze zdravotní dokumentace
Práce ve 2. kategorii bez rizika a výstupní prohlídka (uklízečka)
Řidič z povolání – periodická lékařská prohlídka
Dohoda o pracovní činnosti - lékařská prohlídka
Pracovnělékařská prohlídka
Frekvence lékařských prohlídek
Zaměstnávání žáka
Dohoda o provedení práce - lékařská prohlídka - 1. kategorie
Platnost posudku o zdravotní způsobilosti k práci – počítání času
Lékařské prohlídky zaměstnanců 1. kategorie
Vstupní pracovně lékařská prohlídka
Periodické prohlídky zaměstnanců
Lékařské prohlídky
Bezpečnostní přestávka - zvláštní právní předpisy
Povinné školení řidičů