Posudkový závěr

Vydáno: 25 minut čtení

Nejdůležitější částí lékařského posudku je jeho závěr, jímž poskytovatel poskytuje zaměstnavateli dohodnutou součinnost při posouzení zdravotní způsobilosti zaměstnance.

Z § 43 odst. 3 zákona o specifických zdravotních službách vyplývá, že posudkové závěry mohou být formulovány tak, že posuzovaná osoba je buď:

  1. zdravotně způsobilá,
  2. zdravotně nezpůsobilá,
  3. zdravotně způsobilá s podmínkou,
  4. pozbyla dlouhodobě zdravotní způsobilost, popř.
  5. zda její zdravotní stav splňuje předpoklady nebo požadavky, ke kterým byla posuzována.

Výše uvedené zákonné ustanovení dlouhou dobu neuvádělo, v jakých případech má být jaký posudkový závěr využit. Zejména nebyl zřejmý vztah mezi závěry uvedenými pod bodem (c) a (d) a taktéž nebylo zřejmé, kdy a za jakých podmínek má být použit posudkový závěr pod bodem (e). To je relativně nebezpečné vzhledem k tomu, že zákoník práce s lékařskými posudky spojuje určité právní následky jen tehdy, je-li příslušný posudkový závěr formulován konkrétním způsobem uvedeným v zákoníku práce. Poskytovatel tak musí příslušnou pracovněprávní úpravu znát a vycházet z ní.

Zejména je tak třeba vycházet z toho, že závěr, podle něhož je osoba „zdravotně nezpůsobilá“, je možno využít jen v případě vstupní lékařské prohlídky jako podklad pro rozhodnutí o tom, že uchazeč o zaměstnání nebude zaměstnán. V případě zaměstnanců, jejichž pracovní poměr již vznikl, totiž zákon s tímto závěrem nesplňuje žádné právní následky a zaměstnavatel, jehož zaměstnanec obdrží lékařský posudek s tímto závěrem, se ocitá v „patové“ situaci.1) Tato skutečnost byla nakonec i s účinností od 1. 11. 2017 výslovně zakotvena v zákoně.

V případě zaměstnanců na periodické nebo mimořádné prohlídce poskytovatel vybírá mezi posudkovými závěry „zdravotně způsobilý s podmínkou“, „zdravotně způsobilý“ a „pozbyl dlouhodobě zdravotní způsobilost“.2) Posudkový závěr o tom, zda zdravotní stav posuzované osoby splňuje předpoklady nebo požadavky, ke kterým byla posuzována, je možno využít jen tam, kde zákon takové posouzení předpokládá – například v souvislosti s uznáním nemoci z povolání.

Má-li poskytovatel za to, že zdravotní stav zaměstnance neumožňuje další výkon práce na dané pozici, musí pracovat s posudkovým závěrem „pozbyl dlouhodobě zdravotní způsobilost“. Jen tento závěr totiž zaměstnavatele opravňuje jednostranně zaměstnance převést na jinou práci dle § 41 odst. 1 písm. a) zák. práce, respektive jeho pracovní poměr skončit výpovědí dle § 52 písm. d) nebo e) zák. práce.

Z pohledu poskytovatele tento závěr může být problematický v tom, že poskytovatele nutí, aby potvrdil, že k pozbytí zdravotní způsobilosti došlo „dlouhodobě“. K tomu je zapotřebí poznamenat, že pojem „dlouhodobě“ prošel určitým vývojem. Nejdříve Nejvyšší soud za pomoci analogie s dřívějším zněním

Související dokumenty

Související články

Přehled lhůt periodických pracovnělékařských prohlídek
Změna zákona o specifických zdravotních službách
Řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v zodpovědné firmě, 12. část - Pracovnělékařské služby a zdravotní prohlídky zaměstnanců
Změna zákona o specifických zdravotních službách - III. Pracovnělékařské služby
Novela zákonů o ochraně veřejného zdraví a o specifických zdravotních službách ve vztahu k pracovnímu prostředí a pracovnímu lékařství
Pracovnělékařské prohlídky po skončení nouzového stavu v souvislosti s onemocněním COVID-19
Pracovnělékařské prohlídky po skončení nouzového stavu v souvislosti s onemocněním COVID-19 - Otázky
Úprava pracovnělékařských služeb po novele právních předpisů, 1. část - novela zákona o specifických zdravotních službách
Úprava pracovnělékařských služeb po novele právních předpisů, 2. část - novela vyhlášky č. 79/2013 Sb.
Novela vyhlášky o pracovnělékařských službách
Pracovnělékařské prohlídky v nouzovém stavu podzim 2020, a to v souvislosti s onemocněním COVID-19
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Novela vyhlášky č. 79/2013 Sb. od 1. 1. 2023
Významné změny v oblasti pracovnělékařských služeb, 1. část
Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a povaha překážky v práci
Dohoda o změně druhu práce a právo na odstupné
Převedení zaměstnance na jinou práci a neomluvená absence
Změny v oblasti pracovnělékařských služeb
Aktuálně z právních předpisů BOZP
Je pracovnělékařský posudek závazný?
Další změny v oblasti pracovnělékařských služeb, 2. část
Přehled lhůt periodických pracovnělékařských prohlídek

Související otázky a odpovědi

Dohody u mladistvých a lékařská prohlídka
Vstupní prohlídky zaměstnanců na DPP a DPČ
Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k praktickému vyučování
Výpis ze zdravotní dokumentace
Pracovnělékařské služby - prohlídka
Řidič z povolání – periodická lékařská prohlídka
Dohoda o pracovní činnosti - lékařská prohlídka
Pracovnělékařská prohlídka
Frekvence lékařských prohlídek
Zaměstnávání žáka
Doplňující otázka k ID: 19905 - DPP a prohlídky ve 2.kat.bez rizika
Práce ve 2. kategorii bez rizika a výstupní prohlídka (uklízečka)
Dohoda o provedení práce - lékařská prohlídka - 1. kategorie
Platnost posudku o zdravotní způsobilosti k práci – počítání času
Lékařské prohlídky zaměstnanců 1. kategorie
Vstupní pracovně lékařská prohlídka
Periodické prohlídky zaměstnanců
Lékařské prohlídky
Pracovnělékařská prohlídka
Periodická prohlídka zaměstnance po dovršení 50 let věku

Související předpisy

373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách
262/2006 Sb., zákoník práce
435/2004 Sb. o zaměstnanosti
155/1995 Sb. o důchodovém pojištění
234/2014 Sb. o státní službě
385/2006 Sb. o zdravotnické dokumentaci
470/2004 Sb. , kterou se stanoví seznam nemocí, stavů nebo vad, které vylučují zdravotní způsobilost k výkonu povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta a k výkonu povolání dalšího zdravotnického pracovníka a jiného odborného pracovníka, druhy, četnost a obsah lékařských prohlídek a náležitosti lékařského posudku (o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání zdravotnického pracovníka a jiného odborného pracovníka)