Přehled lhůt periodických pracovnělékařských prohlídek

Vydáno: 16 minut čtení

Periodické prohlídky jsou jedním z druhů pracovnělékařských prohlídek, a to vedle prohlídek vstupních při vzniku zaměstnání, vstupních při změně práce, mimořádných, výstupních a eventuálně následných. Jde o součásti pracovnělékařské služby (dále PLS).

Periodické prohlídky upravuje na základě zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších právních předpisů (dále ZSZS) prováděcí vyhláška č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/20011 Sb., o specifických zdravotních službách (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče), ve znění vyhlášky č. 436/2017 Sb. (dále vyhláška o PLS). Pro některé pracovní činnosti upravují tyto lékařské prohlídky zvláštní právní předpisy, které je někdy označují jako pravidelné lékařské prohlídky (což je synonymum k označení „periodické prohlídky“), takže jde o totéž. Tyto zvláštní právní předpisy jsou obvykle v ZSZS a ve vyhlášce o PLS označeny jako jiné právní předpisy, které mají přednost před obecnou právní úpravou, uvedenou ve vyhlášce o PLS, popřípadě – jde-li o zákon – před ZSZS. Některých z nich se týká výklad v části 2 tohoto článku. Tento článek se zabývá pouze periodickými prohlídkami zaměstnanců v pracovněprávních vztazích a zaměstnanců ve státní službě podle zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě – nezabývá se periodickými prohlídkami vojáků a příslušníků bezpečnostních sborů.

Pokud by se zaměstnanec v příslušné lhůtě nepodrobil periodické prohlídce a nebyl by mu z ní vydán lékařský posudek, ztrácí marným uplynutím této lhůty zdravotní způsobilost k práci a zaměstnavatel jej musí z výkonu této práce vyřadit, a to podle ustanovení § 103 odst. 1 písm. a) zákoníku práce (dále ZP). Běh této lhůty je dán zvláštní právní úpravou podle ustanovení § 44 odst. 4 písm. b) ZSZS, podle něhož právní účinky lékařského posudku se závěrem o zdravotní způsobilosti posuzované osoby (osoba je k příslušné práci zdravotně způsobilá) nebo zdravotní způsobilosti s podmínkou, která je v lékařském posudku, vydaném pro stejný účel, uvedena opakovaně a spočívá v užívání určitého kompenzačně upraveného zařízení nebo zdravotnického prostředku (např. brýlí), nastávají pro osobu, které byl předán, zásadně dnem, kdy končí platnost předcházejícího posudku. Tímto dnem tak končí platnost a účinnost dosavadního posudku a zároveň nastává účinnost posudku nového, takže den začátku a konce účinnosti lékařského posudku se v průběhu času nemění (mění se jen rok, v němž tento důsledek nastává). Pro běh těchto lhůt se tak neuplatní obecná právní úprava běhu času, uvedená v ustanovení § 605 a následujících občanského zákoníku.

V dalším textu jsou popsány lhůty periodických prohlídek:

 1. v obecné délce podle kategorie práce,
 2. v délce podle některých zvláštních právních předpisů,
 3. v případě rizik ohrožení zdraví,
 4. v případě některých rizikových faktorů pracovních podmínek.

Právní úprava periodických prohlídek je obsažena v ustanovení § 11 vyhlášky o PLS. Podle odstavce 1 tohoto ustanovení se prohlídka provádí za účelem zjištění včasné změny zdravotního stavu, vzniklé v souvislosti se zdravotní náročností vykonávané práce, nebo stárnutím organismu, kdy další výkon práce by mohl vést k poškození zdraví posuzovaného zaměstnance nebo k poškození zdraví jiných osob.

1. Obecná délka lhůt periodických prohlídek podle kategorie práce

Periodická prohlídka u zaměstnanců, vykonávajících práci zařazenou podle zákona o ochraně veřejného zdraví (č. 258/2000 Sb.) a prováděcí vyhlášky č. 432/2003 Sb.:

 1. v kategorii první jednou za 6 let, nebo jednou za 4 roky, jde-li o zaměstnance, který dovršil 50 let věku (tato prohlídka s platností na 4 roky se poprvé provede v návaznosti na uplynutí platnosti lékařského posudku vydaného na 6 let) – jestliže zaměstnanec absolvoval prohlídku ve 49 letech, lékařský posudek z ní platí 6 let, tj. až v 55 letech mu bude vydán lékařský posudek s platností na 4 roky; toto pravidlo platí ve všech případech, kdy je platnost lékařského posudku dána dosažením určitého věku;
 2. v kategorii druhé (nerizikové) se periodická prohlídka provádí jednou za 4 roky, u zaměstnance, který dovršil 50 let věku, jednou za 2 roky;
 3. v kategorii druhé rizikové a v kategorii třetí se prohlídka provádí jednou za 2 roky, a to bez ohledu na věk;
 4. v kategorii čtvrté se provádí jednou za 1 rok.

Tato úprava se nepoužije, pokud je součástí práce činnost v riziku ohrožení zdraví (viz výklad v části 3 tohoto článku); výše uvedená úprava se ale použije, jestliže je v ní stanovena lhůta kratší (přísnější) než v riziku ohrožení zdraví. Dále se výše uvedená úprava nepoužije, jestliže periodické prohlídky upravuje jiný právní předpis, nebo odlišně příloha 2 část I. vyhlášky o PLS (viz část 4 tohoto výkladu).

2. Periodické prohlídky podle některých zvláštních (jiných) právních předpisů

 1. U mladistvých zaměstnanců v pracovním poměru se periodické prohlídky provádějí jednou za rok. I zde platí, že lékařský posudek z periodické prohlídky vydaný před dosažením 18 let věku platí jeden rok a poté na zaměstnance budou dopadat běžné lhůty v tomto článku popsané. Právní úprava se nevztahuje na mladistvé zaměstnance vykonávající práci na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr.
 2. U řidičů motorových vozidel z povolání se pravidelné (periodické) lékařské prohlídky provádějí jednou za 2 roky, a po dovršení 50 let věku každoročně. Oproti výše komentované obecné právní úpravě je zde rozdíl 1 dne, takže pokud by zaměstnanec absolvoval lékařskou prohlídku v den dovršení 50 let věku, platí lékařský posudek na 2 roky. Jde o právní úpravu obsaženou v § 87 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (zákon o silničním provozu). Tato právní úprava se vztahuje (pokud jde o zaměstnance) na řidiče, který řídí motorové vozidlo v pracovněprávním vztahu a u něhož je řízení motorového vozidla druhem práce sjednaným v pracovní smlouvě (tedy nikoliv na dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti, pokud by ale nešlo o řízení u držitele řidičského oprávnění pro skupiny C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D+E), dále na řidiče vozidla, který užívá zvláštního výstražného světla, nebo držitele řidičského oprávnění pro učitele řidičů pro výcvik řízení motorových vozidel – učitele autoškol.
 3. U zaměstnanců při provozování dráhy a drážní dopravy podle vyhlášky č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy, ve znění pozdějších právních předpisů platí rovněž odlišnosti. Vyhláška se vztahuje nejen na provozování železnice, ale i trolejbusů dopravními podniky jednotlivých měst, lanovek a vlečkové dopravy zabezpečované některými výrobními podniky. Vyhláška zaměstnance rozděluje do několika skupin, u nichž předepisuje rozdílné lhůty periodických prohlídek, a to:
  • u osob řídících drážní vozidlo (např. strojvedoucích) ve věku do 50 let jednou za 2 roky, ve věku nad 50 let jednou za rok,
  • u osob ve věku do 18 let u všech činností jednou za rok (týká se i zaměstnanců pracujících na dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti),
  • u ostatních osob vykonávajících činnosti, které přímo zabezpečují obsluhu dráhy, zabezpečují nebo organizují drážní dopravu (např. výpravčí, signalisté, posunovači, průvodčí a vlakvedoucí, výhybkáři), jednou za 3 roky, u osob nad 50 let věku jednou za rok,
  • u jiných osob vstupujících při své pracovní činnosti bez dozoru na provozovanou dopravní cestu nebo provádějících revize, prohlídky a zkoušky technických zařízení jednou za 4 roky, u osob starších 50 let jednou za 2 roky (pokud při provádění revizí, prohlídek a zkoušek nedochází ke vstupu na provozovanou dopravní cestu, u osob do 50 let věku jednou za 5 let.
 4. U osob při vedení a obsluze plavidel vnitrozemské plavby se podle vyhlášky č. 42/2015 Sb., o způsobilosti osob k vedení a obsluze plavidel, provádí periodické prohlídky podle kategorie práce, avšak periodická prohlídka musí být s ohledem na věk provedena do 3 měsíců po dovršení věku 50, 55, 60, 65 let a potom každoročně.
 5. U podnikových hasičů se periodické prohlídky řídí nařízením vlády č. 352/2003 Sb., o posuzování zdravotní způsobilosti zaměstnanců jednotek hasičských záchranných sborů podniků a členů jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí nebo podniků. Podle obsahu své činnosti a její náročnosti jsou členové jednotek rozděleni do 4 kategorií, přičemž náročnější funkce jsou zařazeny do kategorie I. a II. V těchto případech je periodická prohlídka jednou ročně, u méně náročných funkcí v kategoriích III. a IV. jednou za 2 roky, respektive jednou za 5 let.

Kromě těchto zvláštních právních předpisů, nejčastěji přicházejících v úvahu, existují i některé další, stanovící lhůty periodických prohlídek, například vyhláška č. 112/2015 Sb., o odborné a zdravotní způsobilosti členů posádky lodě, průkazech způsobilosti, námořnických knížkách a kapitánském slibu, týkající se námořní plavby, dále právní úprava týkající se leteckého personálu a právní úprava týkající se radiačních pracovníků v režimu atomového zákona (zákona č. 263/2016 Sb.).

3. Periodické prohlídky zaměstnanců vykonávajících práce v riziku ohrožení zdraví

Riziko ohrožení zdraví je součástí rizikových faktorů pracovních podmínek, avšak na rozdíl od rizikových faktorů uvedených v příloze č. 2 části I. vyhlášky o PLS jde o komplexnější pojetí rizik, které lze označit jako profesní rizika. Jsou uvedena ve 14 bodech v příloze č. 2 části II. vyhlášky o PLS. Periodické prohlídky se v těchto případech provádějí zásadně jednou za 4 roky nebo jednou za 2 roky, jde-li o zaměstnance, který dovršil 50 let věku, není-li ale u jednotlivých rizik stanovena jiná lhůta. Jde o tyto případy (jejich text je oproti vyhlášce zkrácen):

 • práce ve školách a školských zařízeních podle školského zákona, ve zdravotnických zařízeních, v zařízeních sociálních služeb,
 • činnosti epidemiologicky závažné, např. práce kuchařů číšníků, výroba a prodej nebalených potravin,
 • obsluha a opravy jeřábů, pracovních plošin, stavebních strojů,
 • obsluha a řízení motorových a elektrických vozíků a obsluha vysokozdvižných vozíků,
 • tzv. řidiči – referenti, pokud jde o obvyklou součást činnosti nebo jsou do místa výkonu práce přepravovány další osoby – protože jde obvykle o zaměstnance vykonávající práci v první kategorii (technickohospodářští či administrativní zaměstnanci), je periodická prohlídka jednou za 6 let, u starších 50 let jednou za 4 roky, pokud by šlo o práci v kategorii druhé, jsou to 4, resp. 2 roky,
 • obsluha řídících center a velínů velkých energetických zdrojů, včetně jaderných a chemických provozů – periodická prohlídka ve věku do 50 let jednou za 2 roky, nad 50 let jednou za rok,
 • nakládání s výbušninami, opravy tlakových nádob a kotlů a kotelen s vysokým výkonem, obsluha a opravy vysokonapěťových elektrických zařízení a práce na elektrických zařízeních,
 • práce v hlubinných dolech – periodická prohlídka jednou za 2 roky, nad 50 let jednou za rok, ale RTG hrudníku poprvé po 4 letech, potom vždy po 2 letech, EKG po 2 letech,
 • práce ve výškách,
 • práce záchranářů s výjimkou zdravotnických záchranářů (tj. báňská záchranná služba, Horská služba, vodní záchranná služba) – periodické prohlídky jednou za 2 roky, ve věku nad 50 let jednou za rok,
 • práce v klimaticky a epidemiologicky náročných oblastech v zahraničí,
 • hlasová zátěž,
 • noční práce, což se týká zaměstnanců pracujících v noci podle § 78 odst. 1 písm. k) ZP – periodická prohlídka jednou za 2 roky,
 • další práce nebo činnosti s rizikem ohrožení zdraví, které stanovil zaměstnavatel ve spolupráci s poskytovatelem PLS.

4. Periodické prohlídky v případech některých rizikových faktorů pracovních podmínek

Jde o rizikové faktory uvedené v příloze č. 2 části I. vyhlášky o PLS. Jedná se zásadně o práce rizikové, jak vyplývá z ustanovení § 7 odst. 2 písm. c) vyhlášky o PLS. Lhůty periodických prohlídek jsou v těchto případech dány podle kategorie práce, avšak s některými dále uvedenými výjimkami. U položky 2.21 – izokyanáty jsou lhůty dány bez ohledu na kategorii práce (i když kategorie 1 nepřichází v úvahu). U některých rizikových faktorů – jak je dále uvedeno – jsou ale rozdílné lhůty odborných vyšetření. V následujícím přehledu jsou uvedena čísla jednotlivých položek podle označení v textu části I. v příloze č. 2 vyhlášky o PLS:

 • 2.3 – arzén a jeho sloučeniny – periodické prohlídky jednou za půl roku u kategorie 4 a jednou za rok u kategorie 3; po 10 letech expozice se provede RTG hrudníku a ultrasonografie břicha a totéž dále jednou za 2 roky,
 • 2.4 – antimon a jeho sloučeniny – obsah periodické prohlídky je odlišný při práci s hybridem antimonu SbER, kdy se provede krevní obraz a diferenciální rozpočet po 6 letech expozice, navíc jednou za 4 roky RTG hrudníku,
 • 2.5 – beryllium a jeho sloučeniny – RTG hrudníku poprvé za 6 let od začátku expozice a dále jednou za 2 roky,
 • 2.6 – kadmium a jeho sloučeniny – lhůty periodické prohlídky jednou za 2 roky, po 10 letech expozice spirometrie, jednou za 2 roky RTG hrudníku a PSA u mužů,
 • 2.7 – chrom a jeho VI-mocné sloučeniny – po 10 letech expozice RTG hrudníku a dále každé 2 roky,
 • 2.9 – nikl a jeho sloučeniny – po 10 letech expozice ORL vyšetření s rinoskopií a RTG hrudníku,
 • 2.10.1 – fosfor bílý – periodická prohlídka jednou za rok,
 • 2.10.3 – organické sloučeniny fosforu – podle závažnosti expozice jednou až třikrát za rok, nejméně však jednou během práce stanovení aktivity cholinesterázy nebo acetylcholinesterázy v krvi a spirometrie,
 • 2.21 – izokyanáty bez ohledu na kategorii práce, periodická prohlídka poprvé za 3 měsíce po nástupu k výkonu této práce a dále jednou za rok,
 • 2.24 – sirouhlík – periodické prohlídky první za 6 měsíců, další jednou ročně,
 • 2.27.2 – methylchlorid (monochlormethan) – první periodická prohlídka za 3 až 9 měsíců, dále podle kategorie,
 • 2.27.4 – vinylchlorid (chlorethen) – po více než 10leté práci v riziku vodní chladový test a prstová pletysmografie,
 • 2.32.1 – formaldehyd a jiné alifatické aldehydy – po 10leté expozici ORL vyšetření s rinoskopií,
 • 2.41 – aromatické nitrosloučeniny – oční vyšetření jednou za 3 roky,
 • 2.53 – uran a jeho sloučeniny – u nerozpustných sloučenin uranu RTG hrudníku po 10 a více letech od začátku expozice,
 • 2.54 – estery kyseliny dusičné – zátěžové EKG po 50 letech věku,
 • 2.57 – halogenované alkylethery a arylethery – RTG hrudníku poprvé po 10 letech expozice,
 • 3.5 – hluk – ORL vyšetření a prahová tónová audiometrie a hodnocení ztráty sluchu podle Fowlera po 10 letech od začátku expozice nebo při ztrátách sluchu vyšších jak 20 % podle Fowlera, zjištěných screeningovou audiometrií nebo v případě významné progrese ztráty sluchu,
 • 3.6 – atmosférický přetlak – periodické prohlídky jednou za rok,
 • 5.1 – zraková zátěž – u vizuálního zkoušení metodou NDP (defektoskopie) jednou za rok,
 • 6.3 – svařování elektrickým obloukem – s ohledem na inhalační expozici RTG hrudníku poprvé po 4leté expozici a následně každé 4 roky,
 • 6.4 – krátkodobé produkty přeměny radonu – RTG hrudníku poprvé po 4leté expozici a dále 1x za 2 roky,
 • 6.5 – koksárenské plyny a zplynování uhlí – RTG hrudníku poprvé po 8 letech,
 • 6.6 – prachy tvrdých dřev – ORL vyšetření rinoskopem po 10 letech od začátku expozice a spirometrie.

Ve výše uvedených položkách jsou zmíněny pouze odlišné lhůty periodických prohlídek oproti kategorii práce a odlišné lhůty odborných vyšetření – nejsou proto uváděna odborná vyšetření, která jsou součástí každé periodické prohlídky.

Obsahem každé periodické prohlídky je vždy základní vyšetření (§ 7 odst. 1 vyhlášky o PLS). Základní vyšetření musí být obsahem každé periodické, ale i jiné pracovnělékařské prohlídky. Odborná vyšetření se proto nemohou provádět samostatně, a provedou se až po základním vyšetření, které provádí poskytovatel PLS (§ 7 odst. 4 vyhlášky o PLS).

Ustanovení § 7 odst. 7 vyhlášky o PLS stanoví, že pokud jsou pro posouzení zdravotní způsobilosti k práci stanoveny rozdílné lhůty pro provedení periodické prohlídky, provedou se pouze taková odborná vyšetření, která jsou nezbytná s ohledem na důvod této prohlídky (což však nebrání tomu, aby posuzující lékař – s ohledem na konkrétní zdravotní stav posuzované osoby – indikoval i jiná odborná vyšetření). Při každé periodické prohlídce se tak nemusejí provádět veškerá odborná vyšetření pro danou profesi či rizikové faktory, v nichž zaměstnanec pracuje. Jestliže například zaměstnanec – svářeč vykonává práci v kategorii druhé rizikové nebo třetí a podstupuje periodickou prohlídku jednou za 2 roky, RTG hrudníku bude provedeno jen jednou za 4 roky, tj. ob – prohlídku. Obsah odborných vyšetření u periodických prohlídek musí sledovat poskytovatel pracovnělékařských služeb, avšak pokud nastávají rozdílné lhůty periodických prohlídek z důvodu některých odborných vyšetření, je věcí zaměstnavatele, aby zaměstnance řádně na periodickou prohlídku vyslal a vybavil jej žádostí o tuto prohlídku podle ustanovení § 15 vyhlášky o PLS.

Zaměstnavatel není oprávněn požadovat po zaměstnancích absolvování periodických prohlídek dříve, než stanoví právní předpis. Lhůty periodických prohlídek takto stanovených vymezují dobu platnosti lékařského posudku [pokud ji posuzující lékař nezkrátí nařízením mimořádné prohlídky podle § 12 odst. 2 písm. e) vyhlášky o PLS]. Platnost lékařského posudku je závazná i pro zaměstnavatele. Zaměstnanec nemá ani povinnost se podrobit lékařské prohlídce, kterou právní předpis neupravuje [§ 106 odst. 4 písm. b) ZP].

Související dokumenty

Související články

Dohoda o změně druhu práce a právo na odstupné
Převedení zaměstnance na jinou práci a neomluvená absence
Změny v oblasti pracovnělékařských služeb
Úvaha nad prováděním pracovnělékařských prohlídek v zahraničí
Další změny v oblasti pracovnělékařských služeb, 2. část
Pracovnělékařské prohlídky po skončení nouzového stavu v souvislosti s onemocněním COVID-19
Pracovnělékařské prohlídky po skončení nouzového stavu v souvislosti s onemocněním COVID-19 - Otázky
Novela vyhlášky č. 79/2013 Sb. od 1. 1. 2023
Je pracovnělékařský posudek závazný?
Pracovnělékařské prohlídky a posudky v nouzovém stavu od 8. 12. 2020
Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a povaha překážky v práci
Významné změny v oblasti pracovnělékařských služeb, 1. část
Významné změny v oblasti pracovnělékařských služeb, 2. část
Posudkový závěr
Úprava pracovnělékařských služeb po novele právních předpisů, 1. část - novela zákona o specifických zdravotních službách
Úprava pracovnělékařských služeb po novele právních předpisů, 2. část - novela vyhlášky č. 79/2013 Sb.
Novela zákonů o ochraně veřejného zdraví a o specifických zdravotních službách ve vztahu k pracovnímu prostředí a pracovnímu lékařství
Pracovnělékařské prohlídky v nouzovém stavu podzim 2020, a to v souvislosti s onemocněním COVID-19
Pracovnělékařské služby v době pandemie

Související otázky a odpovědi

Pracovnělékařské služby - prohlídka
Výpis ze zdravotní dokumentace jako daňově uznatelný náklad
Periodická prohlídka zaměstnance po dovršení 50 let věku
Pracovnělékařská prohlídka
Frekvence lékařských prohlídek
Povinnost absolvovat preventivní lékařské prohlídky
Pracovnělékařské prohlídky
Pracovnělékařské služby
Lékařská prohlídka u zaměstnance na DPP, DPČ
Počítání lhůty pro dohled lékaře na pracovišti
Doplňující otázka k - Lékařská prohlídka u zaměstnance na DPP, DPČ
Noční směny a lékařské prohlídky po 1. 1. 2018
Řidič z povolání – periodická lékařská prohlídka
Výstupní prohlídka
Periodické prohlídky zaměstnanců
Vstupní prohlídky zaměstnanců na DPP a DPČ
Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k praktickému vyučování
Výpis ze zdravotní dokumentace
Dohody u mladistvých a lékařská prohlídka
Zaměstnávání žáka

Související předpisy

373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách
79/2013 Sb. o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče)
436/2017 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče)
234/2014 Sb. o státní službě
262/2006 Sb., zákoník práce
89/2012 Sb. občanský zákoník
258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
432/2003 Sb. , kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli
361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu)
101/1995 Sb. , kterou se vydává Řád pro zdravotní způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy
42/2015 Sb. o způsobilosti osob k vedení a obsluze plavidel
352/2003 Sb. o posuzování zdravotní způsobilosti zaměstnanců jednotek hasičských záchranných sborů podniků a členů jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí nebo podniků
112/2015 Sb. o odborné a zdravotní způsobilosti členů posádky lodě, průkazech způsobilosti, námořnických knížkách a kapitánském slibu
18/1997 Sb. o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů
263/2016 Sb. atomový zákon
561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Související komentovaná judikatura

Povaha lékařského posudku o zdravotní způsobilosti