Přehled lhůt periodických pracovnělékařských prohlídek

Vydáno: 16 minut čtení

Periodické prohlídky jsou jedním z druhů pracovnělékařských prohlídek, a to vedle prohlídek vstupních při vzniku zaměstnání, vstupních při změně práce, mimořádných, výstupních a eventuálně následných. Jde o součásti pracovnělékařské služby (dále PLS).

Periodické prohlídky upravuje na základě zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších právních předpisů (dále ZSZS) prováděcí vyhláška č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/20011 Sb., o specifických zdravotních službách (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče), ve znění vyhlášky č. 436/2017 Sb. (dále vyhláška o PLS). Pro některé pracovní činnosti upravují tyto lékařské prohlídky zvláštní právní předpisy, které je někdy označují jako pravidelné lékařské prohlídky (což je synonymum k označení „periodické prohlídky“), takže jde o totéž. Tyto zvláštní právní předpisy jsou obvykle v ZSZS a ve vyhlášce o PLS označeny jako jiné právní předpisy, které mají přednost před obecnou právní úpravou, uvedenou ve vyhlášce o PLS, popřípadě – jde-li o zákon – před ZSZS. Některých z nich se týká výklad v části 2 tohoto článku. Tento článek se zabývá pouze periodickými prohlídkami zaměstnanců v pracovněprávních vztazích a zaměstnanců ve státní službě podle zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě – nezabývá se periodickými prohlídkami vojáků a příslušníků bezpečnostních sborů.

Pokud by se zaměstnanec v příslušné lhůtě nepodrobil periodické prohlídce a nebyl by mu z ní vydán lékařský posudek, ztrácí marným uplynutím této lhůty zdravotní způsobilost k práci a zaměstnavatel jej musí z výkonu této práce vyřadit, a to podle ustanovení § 103 odst. 1 písm. a) zákoníku práce (dále ZP). Běh této lhůty je dán zvláštní právní úpravou podle ustanovení § 44 odst. 4 písm. b) ZSZS, podle něhož právní účinky lékařského posudku se závěrem o zdravotní způsobilosti posuzo

Související dokumenty

Související články

Dohoda o změně druhu práce a právo na odstupné
Převedení zaměstnance na jinou práci a neomluvená absence
Změny v oblasti pracovnělékařských služeb
Úvaha nad prováděním pracovnělékařských prohlídek v zahraničí
Novela vyhlášky č. 79/2013 Sb. od 1. 1. 2023
Pracovnělékařské prohlídky po skončení nouzového stavu v souvislosti s onemocněním COVID-19
Pracovnělékařské prohlídky po skončení nouzového stavu v souvislosti s onemocněním COVID-19 - Otázky
Další změny v oblasti pracovnělékařských služeb, 2. část
Dohoda o změně druhu práce a právo na odstupné
Převedení zaměstnance na jinou práci a neomluvená absence
Pracovnělékařské služby v době pandemie
Posuzování zdravotní způsobilosti od vyhlášení nouzového stavu
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Změna zákona o specifických zdravotních službách - III. Pracovnělékařské služby
Pracovnělékařské prohlídky a posudky v nouzovém stavu od 8. 12. 2020
Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a povaha překážky v práci
Novela vyhlášky o pracovnělékařských službách
Posudkový závěr
Novela zákonů o ochraně veřejného zdraví a o specifických zdravotních službách ve vztahu k pracovnímu prostředí a pracovnímu lékařství
Pracovnělékařské prohlídky v nouzovém stavu podzim 2020, a to v souvislosti s onemocněním COVID-19
Úprava pracovnělékařských služeb po novele právních předpisů, 1. část - novela zákona o specifických zdravotních službách

Související předpisy

373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách
79/2013 Sb. o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče)
436/2017 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče)
234/2014 Sb. o státní službě
262/2006 Sb. zákoník práce
89/2012 Sb. občanský zákoník
258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
432/2003 Sb. , kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli
361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu)
101/1995 Sb. , kterou se vydává Řád pro zdravotní způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy
42/2015 Sb. o způsobilosti osob k vedení a obsluze plavidel
352/2003 Sb. o posuzování zdravotní způsobilosti zaměstnanců jednotek hasičských záchranných sborů podniků a členů jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí nebo podniků
112/2015 Sb. o odborné a zdravotní způsobilosti členů posádky lodě, průkazech způsobilosti, námořnických knížkách a kapitánském slibu
18/1997 Sb. o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů
263/2016 Sb. atomový zákon
561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Související komentovaná judikatura

Povaha lékařského posudku o zdravotní způsobilosti

Související otázky a odpovědi

Pracovnělékařské služby - prohlídka
Periodická prohlídka zaměstnance po dovršení 50 let věku
Pracovnělékařská prohlídka
Frekvence lékařských prohlídek
Pracovnělékařské prohlídky
Pracovnělékařské služby
Lékařská prohlídka u zaměstnance na DPP, DPČ
Počítání lhůty pro dohled lékaře na pracovišti
Doplňující otázka k - Lékařská prohlídka u zaměstnance na DPP, DPČ
Povinnost absolvovat preventivní lékařské prohlídky
Řidič z povolání – periodická lékařská prohlídka
Noční směny a lékařské prohlídky po 1. 1. 2018
Periodické prohlídky zaměstnanců
Výstupní prohlídka
Výpis ze zdravotní dokumentace
Dohody u mladistvých a lékařská prohlídka
Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k praktickému vyučování
Vstupní prohlídky zaměstnanců na DPP a DPČ
Práce ve 2. kategorii bez rizika a výstupní prohlídka (uklízečka)
Zaměstnávání žáka