Platnost posudku o zdravotní způsobilosti k práci – počítání času

Plné znění otázky

Někteří naši zaměstnanci se podrobují periodickým pracovnělékařským prohlídkám současně podle těchto zákonů a vyhlášek:

1) § 94 zákoníku práce – noční práce,

2) § 87 zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích,

3) § 2 písm. b) bod 1 vyhlášky č. 101/1995 Sb. řád zdravotní způsobilosti na dráze

4) vyhlášky č. 79/2013 Sb. o pracovně lékařských službách a některých druzích posudkové péče

Náš poskytovatel pracovnělékařských služeb uvádí platnost posudku o zdravotní způsobilosti k práci vydaného dne 31. 1. 2017 např. takto: kontrola při noční práci za rok, při denní práci za 2 roky 02/2018.

Jaká je v tomto případě platnost posudku o zdravotní způsobilosti dle jednotlivých zákonů/vyhlášek v bodech 1-4 a) za rok, b) za 2 roky? Počítá se čas ode dne vydání posudku? 

Odpověď

Související dokumenty

Související články

Novela vyhlášky č. 79/2013 Sb. od 1. 1. 2023
Posudkový závěr
Novela zákonů o ochraně veřejného zdraví a o specifických zdravotních službách ve vztahu k pracovnímu prostředí a pracovnímu lékařství
Pracovnělékařské prohlídky po skončení nouzového stavu v souvislosti s onemocněním COVID-19
Pracovnělékařské prohlídky po skončení nouzového stavu v souvislosti s onemocněním COVID-19 - Otázky
Pracovnělékařské prohlídky v nouzovém stavu podzim 2020, a to v souvislosti s onemocněním COVID-19
Úprava pracovnělékařských služeb po novele právních předpisů, 1. část - novela zákona o specifických zdravotních službách
Úprava pracovnělékařských služeb po novele právních předpisů, 2. část - novela vyhlášky č. 79/2013 Sb.
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Změna zákona o specifických zdravotních službách - III. Pracovnělékařské služby
Novela vyhlášky o pracovnělékařských službách
Přehled lhůt periodických pracovnělékařských prohlídek
Změny v oblasti pracovnělékařských služeb
Pracovnělékařské prohlídky v nouzovém stavu, verze "leden 2021"
Náhrada škody i bez záznamu o pracovním úrazu
Homeworking a BOZP
Přestávky v práci
Valorizace průměrných výdělků pro účely rent z důvodu pracovních úrazů nebo nemocí z povolání a některé související otázky
Vybrané poznatky z oblasti zaměstnávání cizinců
Koronavirus a pracovněprávní souvislosti

Související otázky a odpovědi

Frekvence lékařských prohlídek
Pracovnělékařské služby - prohlídka
Dohoda o pracovní činnosti - lékařská prohlídka
Pracovnělékařská prohlídka
Dohody u mladistvých a lékařská prohlídka
Vstupní prohlídky zaměstnanců na DPP a DPČ
Zaměstnávání žáka
Doplňující otázka k ID: 19905 - DPP a prohlídky ve 2.kat.bez rizika
Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k praktickému vyučování
Výpis ze zdravotní dokumentace
Práce ve 2. kategorii bez rizika a výstupní prohlídka (uklízečka)
Řidič z povolání – periodická lékařská prohlídka
Dohoda o provedení práce - lékařská prohlídka - 1. kategorie
Lékařské prohlídky zaměstnanců 1. kategorie
Vstupní pracovně lékařská prohlídka
Periodické prohlídky zaměstnanců
Lékařské prohlídky
Povinnost absolvovat preventivní lékařské prohlídky
Lékařská prohlídka u zaměstnance na DPP, DPČ

Související předpisy

258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
262/2006 Sb., zákoník práce
373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách
432/2003 Sb. , kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli
79/2013 Sb. o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče)