Povinný podíl za rok 2020

Vydáno: 25 minut čtení

Následující článek je určen zaměstnavatelům, na které se vztahuje povinnost plnit tzv. povinný podíl neboli povinnost dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, zaměstnávat 4 % osob se zdravotním postižením. Tato povinnost je zachována i v letošním, v mnoha ohledech netypickém roce.

Co to je povinný podíl a na které zaměstnavatele se vztahuje

Povinný podíl je upraven v ust. § 81 až § 84 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti (dále jen „zákon o zaměstnanosti“). Jde o povinnost zaměstnavatelů, jejichž průměrný roční přepočtený počet všech zaměstnanců přesahuje 25, zaměstnávat 4 % osob se zdravotním postižením. Jak již bylo v úvodu řečeno, tato povinnost se nevztahuje na všechny zaměstnavatele, ale pouze na ty, jejichž průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců v pracovním poměru je větší než 25,00.

Než si ukážeme, jak vypočítat průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců, zmíním výjimky – skupiny zaměstnanců, na jejichž zaměstnávání se tato povinnost nevztahuje a které tak do výpočtu ročního přepočteného počtu zaměstnanců zaměstnavatel nezahrne. Dle ust. § 147 odst. 2 zákona o zaměstnanosti jsou to příslušníci a vojáci z povolání ve služebním poměru, občanští zaměstnanci ozbrojených sil ČR a zaměstnanci obce zařazení do obecní policie. Dále pak se nevztahuje na zaměstnávání báňských inspektorů Českého báňského úřadu a obvodních báňských úřadů. Poslední výjimku tvoří členové výjezdových skupin poskytovatelů zdravotnické záchranné služby. Pro úplnost zmiňuji i zvláštní úpravu pro agentury práce, které dočasně přidělují své zaměstnance k uživateli. Dle ust. § 81 odst. 1 zákona o zaměstnanosti do celkového počtu zaměstnanců v pracovním poměru nezapočítají ani zaměstnance a ani osoby se zdravotním postižením, kteří jsou dočasně přiděleni k výkonu práce k uživateli.

Jak vypočítat průměrný roční přepočtený počet všech zaměstnanců zaměstnavatele

Průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců se zjišťuje za celého zaměstnavatele, nikoliv za jednotlivé provozy nebo detašovaná pracoviště zaměstnavatele. Velmi důležité pro výpočet je vymezení pojmu „zaměstnanec“ – pro účely výpočtu jsou to všichni, jejichž pracovní poměr je založen pracovní smlouvou; nikoli ti, kteří pracují na základě dohody o pracovní činnosti anebo dohody o provedení práce. Dále se za zaměstnance považují i ti, jejichž pracovní poměr vznikl volbou nebo jmenováním, včetně zaměstnanců ve služebním poměru.

Při výpočtu postupuje zaměstnavatel podle ust. § 15 vyhlášky č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon o zaměstnanosti (dále jen „vyhláška“). Všechny výpočty se provádějí na dvě platná desetinná místa, a to tak, že se vypustí všechny číslice za poslední platnou číslicí (např. 14,569 = 14,56). Povinný podíl zjistí zaměstnavatel tak, že z ročního průměrného přepočteného počtu všech svých zaměstnanců vypočítá 4 %.

Podle citovaného ustanovení se průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců zjišťuje jako podíl odpracovaných hodin všemi zaměstnanci zaměstnavatele v pracovním poměru za rok 2020 a celkové stanovené pracovní doby bez svátků připadající na jednoho zaměstnance pracujícího po stanovenou týdenní pracovní dobu. Pro každý pracovní režim přepočítává zaměstnavatel zvlášť (viz příklad č. 2).

Pro rok 2020 budeme při výpočtech počítat s těmito čísly – 251 pracovních dnů; 8hodinový pracovní režim (2 008 hodin), 7,5h

Související dokumenty

Související články

Povinný podíl za rok 2019
Povinný podíl za rok 2018
Povinný podíl za rok 2017
Povinný podíl za rok 2016
Povinný podíl za rok 2015
Povinný podíl za rok 2017
Povinný podíl za rok 2016
Povinný podíl po novele zákona o zaměstnanosti
Náhradní plnění po dvou novelách
Aktuální změny právních předpisů v oblasti zaměstnanosti, 2. část
Novinky v zaměstnávání osob se zdravotním postižením
Plánované legislativní změny v oblasti zaměstnanosti pro rok 2017
Povinný podíl za rok 2016
Povinný podíl za rok 2015
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Povinný podíl za rok 2019
Povinný podíl za rok 2018
Povinný podíl za rok 2022
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Povinnost zaměstnavatele přijmout přiměřené opatření
Problematické otázky u § 78 zákona o zaměstnanosti
Kdo je osobou se zdravotním postižením dle zákona o zaměstnanosti
Judikatura NSS v oblasti poskytování příspěvku na OZP
Odpovědi na dotazy plátců daně

Související předpisy

435/2004 Sb. o zaměstnanosti
518/2004 Sb. , kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti
590/2006 Sb. , kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci
582/1991 Sb. o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
280/2009 Sb. daňový řád

Související pracovní situace

Trest vyhoštění cizince
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Doba trvání pracovního poměru
Jmenování na pracovní místo (do funkce)
Práce přesčas nařízená vs. práce přesčas dohodnutá
Zkušební doba
Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o provedení práce
Den vzniku pracovního poměru, den nástupu do práce
Dočasné přidělení zaměstnance
Druh a místo výkonu práce
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Informování o právech a povinnostech zaměstnance
Konkurenční činnost (souhlas zaměstnavatele)
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Odstupné

Související otázky a odpovědi

Výpočet povinného podílu osob se zdravotním postižením
Povinný podíl osob se zdravotním postižením
Roční přepočtený stav zaměstnanců OZP a TZP
Malá a velká organizace
Poskytování náhradního plnění - roční přepočet zaměstnanců
Odvod zdravotního pojištění při zkráceném úvazku - zaměstnance OZP
Zaměstnání malého rozsahu
Sleva na dani za zaměstnance invalidního
Náhrada mzdy během DPN
Zaměstnávání osob se zdravotním postižením
Pravidla pro povinnost zaměstnávání osob se zdravotním postižením
Sleva na zdravotním pojištění zaměstnavatele s více než 50 % zaměstnanců se ZTP
Zaměstnání na DPP zdravotně postižené osoby
Invalidní důchod I. stupně
Povinný podíl zaměstnávání osob se zdravotním postižením a zkrácený úvazek na 37,5 hod týdně
Výpočet zdravotního pojištění u osoby zdravotně znevýhodněné
Náhradní plnění
Příspěvek od Úřadu práce
Dodavatel náhradního plnění
Fiktivní pojištění - EU