399/2017 Sb. , kterým se mění nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, nařízení vlády č. 302/2014 Sb., o katalogu správních činností, a nařízení vlády č. 104/2005 Sb., kterým se stanoví katalog činností v bezpečnostních sborech, ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
399/2017 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 6. listopadu 2017,
kterým se mění nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, nařízení vlády č. 302/2014 Sb., o katalogu správních činností, a nařízení vlády č. 104/2005 Sb., kterým se stanoví katalog činností v bezpečnostních sborech, ve znění pozdějších předpisů
Vláda nařizuje podle § 123 odst. 6 písm. a) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 365/2011 Sb., podle § 145 odst. 2 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, a podle § 116 odst. 2 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů:
 
ČÁST PRVNÍ
Změna nařízení vlády o katalogu prací ve veřejných službách a správě
Čl.I
Příloha k nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, se mění takto:
1. V písmenu A 1. ČÁSTI DÍLU 1.01 v povolání 1.01.13 se ve sloupci Platová třída číslo "15" nahrazuje číslem "14".
2. V písmenu A 1. ČÁSTI DÍLU 1.02 v povolání 1.02.03 se ve sloupci Platová třída číslo "5" nahrazuje číslem "6".
3. V písmenu A 2. ČÁSTI DÍLU 2.02 v povolání 2.02.01 se ve sloupci Platová třída číslo "6" nahrazuje číslem "7".
4. V písmenu A 2. ČÁSTI DÍLU 2.04 se ve sloupci Část, díl, povolání doplňuje povolání "2.04.32 EDUKÁTOR V KULTUŘE" a ve sloupci Platová třída čísla "8-12".
5. V písmenu A 2. ČÁSTI DÍLU 2.04 se ve sloupci Část, díl, povolání doplňuje povolání "2.04.33 REGISTRÁTOR SPECIALISTA" a ve sloupci Platová třída čísla "10-12".
6. V písmenu A 2. ČÁSTI DÍLU 2.07 se ve sloupci Část, díl, povolání doplňuje povolání "2.07.04 TLUMOČNÍK ČESKÉHO ZNAKOVÉHO JAZYKA" a ve sloupci Platová třída čísla "10-13".
7. V písmenu A 2. ČÁSTI DÍLU 2.07 se ve sloupci Část, díl, povolání doplňuje povolání "2.07.05 PŘEPISOVATEL PRO NESLYŠÍCÍ" a ve sloupci Platová třída čísla "9-11".
8. V písmenu A 2. ČÁSTI DÍLU 2.08 v povolání 2.08.01 se ve sloupci Platová třída číslo "3" nahrazuje číslem "4".
9. V písmenu A 2. ČÁSTI DÍLU 2.08 v povolání 2.08.02 se ve sloupci Platová třída číslo "8" nahrazuje číslem "10".
10. V písmenu A 2. ČÁSTI DÍL 2.10 včetně nadpisu zní:
-------- ---------------------------------------------------------------------------------- ----------------------
"
DÍL 2.10 STÁTNÍ SPRÁVA A SAMOSPRÁVA
-------- ---------------------------------------------------------------------------------- ---------------------- 2.10.01 REFERENT SPOLEČNÉ STÁTNÍ SPRÁVY A SAMOSPRÁVY 4-16 2.10.02 REFERENT FISKÁLNÍ POLITIKY, ROZPOČTU A FINANCOVÁNÍ 8-14 2.10.03 REFERENT MIMOSOUDNÍHO ŘEŠENÍ SPORŮ NA FINANČNÍM TRHU 11-14 2.10.04 REFERENT FINANČNÍ KONTROLY A PŘEZKOUMÁVÁNÍ HOSPODAŘENÍ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ 10-12 2.10.05 REFERENT SPRÁVY CEN 8-12 2.10.06 REFERENT SPRÁVY DANĚ, POPLATKU NEBO JINÉHO OBDOBNÉHO PENĚŽITÉHO PLNĚNÍ 6-14 2.10.07 REFERENT HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM STÁTU A ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ 9-15 2.10.08 REFERENT ZAHRANIČNÍCH SLUŽEB A ZAHRANIČNÍCH VZTAHŮ 9-15 2.10.09 REFERENT ŠKOLSTVÍ, VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ 8-11, 13, 14 2.10.10 REFERENT PRO MLÁDEŽ, TĚLOVÝCHOVU A SPORT 9-13 2.10.11 REFERENT SPRÁVY VÝZKUMU A VÝVOJE 11-15 2.10.12 REFERENT SPRÁVY KULTURY A OCHRANY PAMÁTKOVÉHO FONDU 6-12 2.10.13 REFERENT SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 6, 8-13 2.10.14 REFERENT SPRÁVY ZDRAVOTNICTVÍ 6-12 2.10.15 REFERENT VŠEOBECNÉ SPRÁVY VNITŘNÍCH VĚCÍ STÁTU 6-11, 14, 15 2.10.16 REFERENT SPRÁVY VE VĚCECH ARCHIVNICTVÍ A SPISOVÉ SLUŽBY 8-13 2.10.17 REFERENT SPRÁVY PRŮMYSLU A OBCHODU 6-15 2.10.18 REFERENT ŽIVNOSTENSKÉHO ÚŘADU 7-12 2.10.19 REFERENT SPRÁVY MÍSTNÍHO ROZVOJE 10-15 2.10.20 REFERENT ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU 8-15 2.10.21 REFERENT PRO ZEMĚDĚLSTVÍ, POTRAVINÁŘSKÝ PRŮMYSL A LESNÍ A VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 7-13 2.10.22 REFERENT BEZPEČNOSTI STÁTU 6-15 2.10.23 REFERENT SPOLEČNÝCH ČINNOSTÍ DOPRAVNÍ SOUSTAVY STÁTU 10-15 2.10.24 REFERENT PRO DRÁHY A DRÁŽNÍ DOPRAVU 9-12 2.10.25 REFERENT PRO SILNIČNÍ A MĚSTSKOU DOPRAVU 8-13 2.10.26 REFERENT PRO CIVILNÍ LETECTVÍ 10-12 2.10.27 REFERENT PRO VNITROZEMSKOU PLAVBU A VODNÍ CESTY 10-13 2.10.28 REFERENT PRO POZEMNÍ KOMUNIKACE 9-13 2.10.29 REFERENT ROZVOJE SYSTÉMU VEŘEJNÉ SPRÁVY 10-13 2.10.30 REFERENT ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 6-12 2.10.31 REFERENT ODBORNÉHO ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI VLÁDY 10-14 2.10.32 REFERENT INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ VEŘEJNÉ SPRÁVY 6-13 2.10.33 REFERENT ROZVOJE ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ 9-14 2.10.34 REFERENT SPRÁVY OSOBNÍCH ÚDAJŮ 10-13 2.10.35 PRACOVNÍK INFORMAČNÍHO CENTRA 8-11".
11. V písmenu A 2. ČÁSTI DÍLU 2.14 v povolání 2.14.09 se ve sloupci Část, díl, povolání slova "ČLEN SOUBORU" nahrazují slovy "SOUBORU, SBORU" a ve sloupci Platová třída se text "8-12" nahrazuje textem "8, 10-13".
12. V písmenu A 2. ČÁSTI DÍLU 2.14 v povolání 2.14.14 Platová třída se text " , 13" nahrazuje textem "-14".
13. V písmenu A 2. ČÁSTI DÍL 2.19 včetně nadpisu zní:
-------- ---------------------------------------------------------------------------------- ----------------------
"
DÍL 2.19 ZDRAVOTNICTVÍ
-------- ---------------------------------------------------------------------------------- ---------------------- 2.19.01 SANITÁŘ 3-5 2.19.02 AUTOPTICKÝ LABORANT 5 2.19.03 ŘIDIČ ZDRAVOTNICKÉ DOPRAVNÍ SLUŽBY, ŘIDIČ VOZIDLA ZDRAVOTNICKÉ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY 5-8 2.19.04 ZUBNÍ INSTRUMENTÁŘKA 5, 6 2.19.05 MASÉR VE ZDRAVOTNICTVÍ, MASÉR NEVIDOMÝ A SLABOZRAKÝ VE ZDRAVOTNICTVÍ 5 2.19.06 OŠETŘOVATEL 5-7 2.19.07 DEZINFEKTOR 5 2.19.08 ASISTENT ZUBNÍHO TECHNIKA 7 2.19.09 NUTRIČNÍ ASISTENT 7 2.19.10 ORTOTICKO-PROTETICKÝ TECHNIK 7 2.19.11 LABORATORNÍ ASISTENT 7 2.19.12 PRAKTICKÁ SESTRA 7-9 2.19.13 VŠEOBECNÁ SESTRA 10-12 2.19.14 PORODNÍ ASISTENTKA 10-12 2.19.15 ERGOTERAPEUT 9-11 2.19.16 RADIOLOGICKÝ ASISTENT 9-11 2.19.17 ZDRAVOTNÍ LABORANT 9-11 2.19.18 ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK 9-11 2.19.19 OPTOMETRISTA 9, 10 2.19.20 ORTOPTISTA 9, 10 2.19.21 ASISTENT OCHRANY A PODPORY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ 9, 10 2.19.22 ORTOTIK-PROTETIK 9, 10 2.19.23 NUTRIČNÍ TERAPEUT 9-11 2.19.24 ZUBNÍ TECHNIK 9, 10 2.19.25 DENTÁLNÍ HYGIENISTKA 9-11 2.19.26 ZDRAVOTNICKÝ ZÁCHRANÁŘ 10-12 2.19.27 FARMACEUTICKÝ ASISTENT 9, 10 2.19.28 BIOMEDICÍNSKÝ TECHNIK 9-11 2.19.29 BIOTECHNICKÝ ASISTENT 9-11 2.19.30 RADIOLOGICKÝ TECHNIK 9-11 2.19.31 ADIKTOLOG 9-11 2.19.32 PSYCHOLOG VE ZDRAVOTNICTVÍ, KLINICKÝ PSYCHOLOG 11-14 2.19.33 LOGOPED VE ZDRAVOTNICTVÍ, KLINICKÝ LOGOPED 12, 13 2.19.34 ZRAKOVÝ TERAPEUT 11-13 2.19.35 FYZIOTERAPEUT, ODBORNÝ FYZIOTERAPEUT 9-13 2.19.36 RADIOLOGICKÝ FYZIK 11-14 2.19.37 ODBORNÝ PRACOVNÍK V LABORATORNÍCH METODÁCH A PŘÍPRAVĚ LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 11-13 2.19.38 BIOMEDICÍNSKÝ INŽENÝR 11-14 2.19.39 ODBORNÝ PRACOVNÍK V OCHRANĚ A PODPOŘE VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ 11-14 2.19.40 FARMACEUT 11-14 2.19.41 ZUBNÍ LÉKAŘ 11-15 2.19.42 LÉKAŘ 11-15 2.19.43 ARTETERAPEUT, PRACOVNÍ TERAPEUT 7-10 2.19.44 DĚTSKÁ SESTRA 10-12 2.19.45 BEHAVIORÁLNÍ TECHNIK 7-9 2.19.46 ASISTENT BEHAVIORÁLNÍHO ANALYTIKA 9, 10 2.19.47 BEHAVIORÁLNÍ ANALYTIK 11-13 2.19.48 TERAPEUT TRADIČNÍ ČÍNSKÉ MEDICÍNY 9-11 2.19.49 SPECIALISTA TRADIČNÍ ČÍNSKÉ MEDICÍNY 11-13".
14. V písmenu A 2. ČÁSTI DÍLU 2.21 v povolání 2.21.31 se ve sloupci Platová třída číslo "12" nahrazuje číslem "13".
15. V písmenu B 1. ČÁSTI DÍLU 1.01 v povolání 1.01.03 v 11. platové třídě se doplňuje bod 2, který zní:
"2. Sledování, zjišťování a pojmenovávání obsahu, rozsahu a závažnosti společenských potřeb, problémů a nedostatků v dané politické oblasti a možností jejich řešení se zainteresovanými osobami pro účely formulace politik pro člena vlády.".
16. V písmenu B 1. ČÁSTI DÍLU 1.01 v povolání 1.01.03 ve 12. platové třídě se doplňuje bod 2, který zní:
"2. Analýza příčin společenských potřeb, problémů a nedostatků a navrhování alternativ jejich řešení a posuzování a vyhodnocování jejich dopadů a důsledků v rámci formulace politik pro člena vlády.".
17. V písmenu B 1. ČÁSTI DÍLU 1.01 v povolání 1.01.03 ve 13. platové třídě se doplňuje bod 3, který zní:
"3. Navrhování komplexních systémových řešení společenských potřeb, problémů a nedostatků a stanovování cílů v rámci formulování politik pro člena vlády.".
18. V písmenu B 1. ČÁSTI DÍLU 1.01 v povolání 1.01.06 v 8. platové třídě se bod 6 zrušuje.
19. V písmenu B 1. ČÁSTI DÍLU 1.01 v povolání 1.01.06 v 9. platové třídě se bod 2 zrušuje.
20. V písmenu B 1. ČÁSTI DÍLU 1.01 v povolání 1.01.11 v 11. platové třídě se doplňují body 3 až 5, které znějí:
"3. Metodické usměrňování a výběr lektorů pro výuku v oblasti výchovy a vzdělávání k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci s celorepublikovou působností včetně přednáškové činnosti.
4. Koordinace projektů a programů školení a kurzů v oblasti výchovy a vzdělávání k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci včetně jejich vyhodnocování s celorepublikovou působností a zpracovávání návrhů na zkvalitnění výuky po stránce pedagogické i odborné.
5. Komplexní provádění auditů a prověrek u certifikovaných osob v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.".
21. V písmenu B 1. ČÁSTI DÍLU 1.01 v povolání 1.01.11 ve 12. platové třídě se doplňují body 4 a 5, které znějí:
"4. Tvorba koncepce výchovy a vzdělávání k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci s celorepublikovou působností.
5. Tvorba koncepce a celostátní koordinace certifikačních procesů při řízení jakosti a auditů v oblasti bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.".
22. V písmenu B 1. ČÁSTI DÍLU 1.01 v povolání 1.01.12 v 10. platové třídě se doplňují body 7 až 9, které znějí:
"7. Zajišťování administrace projektů a programů ústředního správního úřadu při přípravě a v průběhu realizace projektů a programů.
8. Realizace dobrovolnického programu doplňující léčebný proces, ovlivňující systém poskytování zdravotních služeb směrem k důraznější podpoře zdraví pacientů, ke zvyšování spokojenosti pacientů, osob pacientům blízkých a snížení zátěže zdravotnických pracovníků.
9. Konzultační a poradenské činnosti v oblasti zvyšování kvality dobrovolnických služeb ve zdravotnickém zařízení.".
23. V písmenu B 1. ČÁSTI DÍLU 1.01 v povolání 1.01.12 v 11. platové třídě se doplňují body 5 až 7, které znějí:
"5. Provádění posuzovací, konzultační a poradenské činnosti, poskytování metodické pomoci v oblasti řízení projektů a programů pro potřeby ústředního správního úřadu, kraje nebo hlavního města Prahy.
6. Koordinace dobrovolnického programu s léčebným procesem, činnostmi zdravotnických pracovníků a provozem zdravotnického zařízení napomáhajícím zlepšit psychosociální podmínky pacientů, vedoucí ke zlepšení léčebného stavu pacienta a jeho uzdravení, ovlivňující systém poskytování zdravotních služeb směrem k důraznější podpoře zdraví pacientů, ke zvyšování spokojenosti pacientů, osob pacientům blízkých a snížení zátěže zdravotnických pracovníků. Metodické usměrňování dobrovolnictví u poskytovatele zdravotních služeb.
7. Tvorba dobrovolnického programu a jeho koordinace s léčebným procesem, činnostmi zdravotnických pracovníků a provozem zdravotnického zařízení včetně jeho zavedení do nemocničního systému řízení kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb.".
24. V písmenu B 1. ČÁSTI DÍLU 1.01 v povolání 1.01.12 ve 12. platové třídě se doplňuje bod 4, který zní:
"4. Tvorba metodik, komplexních pravidel, procedurálních postupů a manuálů pro projektové a programové řízení pro potřeby ústředního správního úřadu, kraje nebo hlavního města Prahy.".
25. V písmenu B 1. ČÁSTI DÍLU 1.01 v povolání 1.01.13 ve 13. platové třídě bod 20 zní:
"20. Tvorba komunikačních plánů a jejich naplňování v oblasti Evropských strukturálních a investičních fondů na národní úrovni včetně koordinační a metodické role pro všechny operační programy.".
26. V písmenu B 1. ČÁSTI DÍLU 1.01 v povolání 1.01.13 ve 14. platové třídě se v bodě 1 za slovo "rámce," vkládají slova "Dohody o partnerství," a v bodě 2 se za slovo "politiky" vkládají slova " , sledování jejího vývoje, její hodnocení a strategické řízení na národní úrovni a".
27. V písmenu B 1. ČÁSTI DÍLU 1.01 v povolání 1.01.13 ve 14. platové třídě se bod 7 zrušuje.
28. V písmenu B 1. ČÁSTI DÍLU 1.01 v povolání 1.01.13 se 15. platová třída zrušuje.
29. V písmenu B 1. ČÁSTI DÍLU v povolání 1.02.01 ve 12. platové třídě se bod 4 zrušuje.
Dosavadní bod 5 se označuje jako bod 4.
30. V písmenu B 1. ČÁSTI DÍLU 1.02 v povolání 1.02.01 ve 13. platové třídě se bod 3 zrušuje.
31. V písmenu B 1. ČÁSTI DÍLU 1.02 povolání 1.02.03 včetně nadpisu zní:
"1.02.03 ÚČETNÍ
6. platová třída
1. Komplexní zajišťování fakturace v organizaci.
2. Výpočet cestovních náhrad podle zvláštního předpisu.
7. platová třída
1. Provádění dokladových inventur a pořizování inventurních soupisů.
2. Zajišťování podkladů ke zjištění, výpočtu a placení daní, například pro stanovování základu daně a výpočet daně z účetních záznamů, provádění registračních a oznamovacích činností a zajišťování dalších vztahů se správci daní.
8. platová třída
1. Provádění účetních záznamů na jednotlivých syntetických nebo analytických účtech a podrozvahových účtech. Zpracovávání průkazných účetních záznamů a provádění zápisů v účetních knihách. Správa dílčích číselníků pro vedení účetnictví v návaznosti na povinnosti dané účetní jednotce zákonem o účetnictví. Vedení knihy analytických účtů pro účely dílčích agend účetnictví v rámci účetní jednotky.
2. Samostatné zajišťování agendy daně z příjmu, daně z přidané hodnoty a zajišťování daňového řízení se správcem daně.
3. Zajišťování inventarizace majetku a závazků.
9. platová třída
1. Komplexní a samostatné účtování v rámci uceleného okruhu účetnictví, například majetku, zúčtovacích vztahů, pohledávek a závazků včetně dluhů, zúčtovávání daní a dotací a finančních prostředků a zdrojů včetně řešení případů porušení povinnosti podle zákona o účetnictví s příslušnými orgány. Sledování a provádění účetních záznamů o pohybu a stavu finančních prostředků na bankovních účtech včetně kontroly bankovních zůstatků a hotovosti. Provádění platebního a zúčtovacího styku s bankou.
2. Vedení účetních knih, například deníku, hlavní knihy, knihy analytických účtů a knihy podrozvahových účtů, jejich otevírání a uzavírání a sestavování účtového rozvrhu.
3. Zjišťování a zadávání údajů v rámci účetních záznamů sestavovaných a předávaných účetní jednotkou do Centrálního systému účetních informací státu pro účely monitorování a řízení veřejných financí a pro účely sestavování účetních výkazů za Českou republiku například sestavování Pomocného analytického přehledu.
4. Samostatné zajišťování agendy daně z přidané hodnoty ve vztahu k zahraničí.
10. platová třída
1. Komplexní vedení účetnictví účetní jednotky včetně vedení účetních knih a sestavování účetní závěrky za účelem jejího předávání do Centrálního systému účetních informací státu.
2. Komplexní a samostatné účtování složitých účetních operací v rámci uceleného okruhu účetnictví účetní jednotky s hodnotou aktiv celkem (brutto) převyšující 500 000 000 Kč, zejména dlouhodobého majetku, jeho přeceňování na reálnou hodnotu, časové rozlišování investičních transferů, dále záloh na transfery, jejich vyúčtovávání a časové rozlišování.
11. platová třída
1. Stanovování metodiky účetnictví, způsobů oceňování, postupů odpisování, postupů účtování, způsobu získávání údajů pro monitorování a řízení veřejných financí, dále uspořádání položek účetní závěrky a jejich obsahového vymezení.
2. Komplexní vedení účetnictví účetní jednotky s hodnotou aktiv celkem (brutto) převyšující 500 000 000 Kč včetně vedení účetních knih a sestavování účetní závěrky a jejího předávání do Centrálního systému účetních informací státu.
3. Zabezpečení analytických a metodických prací nad daty účetní závěrky a dalších účetních záznamů včetně Pomocného analytického přehledu předávanými pro účely monitorování a řízení veřejných financí a pro účely sestavování účetních výkazů za Českou republiku do Centrálního systému účetních informací státu, a to včetně předkládání návrhů opatření.
12. platová třída
1. Koordinace sestavování účetní závěrky a dalších účetních záznamů včetně Pomocného analytického přehledu rezortem, krajem, hlavním městem Prahou nebo územně členěným statutárním městem pro účely monitorování a řízení veřejných financí a pro účely sestavování účetních výkazů za Českou republiku, a to včetně poskytování metodické podpory jimi zřízeným účetním jednotkám.
2. Metodické usměrňování aplikace zákona o účetnictví a Českých účetních standardů na úrovni kraje nebo hlavního města Prahy v rámci zajišťování metodické podpory pro vybrané účetní jednotky na území příslušného kraje nebo pro městské části hlavního města Prahy.
3. Provádění analytických a metodických prací v oboru účetnictví, součinnost s daňovými odbory na metodice statistiky a vyhodnocování obvyklých cen majetku.".
32. V písmenu B 1. ČÁSTI DÍLU 1.02 v povolání 1.02.05 v 7. platové třídě se doplňuje bod 2, který zní:
"2. Přebírání poštovních zásilek nebo poukazovaných peněžních částek k poskytnutí poštovní služby veřejnosti, vydávání poštovních zásilek nebo výplata poukázané peněžní částky příjemci v provozovně poštovních služeb a poskytování dalších poštovních nebo jiných služeb veřejnosti podle podmínek sjednaných s provozovatelem poštovních služeb.".
33. V písmenu B 1. ČÁSTI DÍLU 1.03 v povolání 1.03.07 ve 13. platové třídě se doplňuje bod 3, který zní:
"3. Vývoj specializovaných nástrojů pro návrhy, zavádění a testování mechanismů v oblastech řešení kybernetických bezpečnostních incidentů nebo tvorba nástrojů pro hledání vzorů v datech, programování skriptů pro manipulaci s daty včetně jejich interpretace a vyhodnocování za pomoci statistických a vizualizačních metod pro výstupy určené k rozhodnutím s celostátním dopadem.".
34. V písmenu B 2. ČÁSTI DÍLU 2.02 v povolání 2.02.01 se 6. platová třída zrušuje.
35. V písmenu B 2. ČÁSTI DÍLU 2.02 v povolání 2.02.01 v 7. platové třídě se doplňuje bod 3, který zní:
"3. Zajišťování přípravy a průběhu soudního jednání, vyhotovování rozhodnutí a vyřizování porozsudkové agendy včetně vyhotovování zápisů ze soudních jednání.".
36. V písmenu B 2. ČÁSTI DÍLU 2.02 v povolání 2.02.01 v 8. platové třídě se doplňuje bod 4, který zní:
"4. Samostatné organizování rozhodovací činnosti soudu v rámci pracovního týmu nebo soudního oddělení spadajícího podle rozvrhu práce do jejich působnosti.".
37. V písmenu B 2. ČÁSTI DÍLU 2.02 v povolání 2.02.01 ve 13. platové třídě se doplňuje bod 2, který zní:
"2. Samostatná rozhodovací činnost namísto zákonného soudce podle zvláštního zákona v odborně nejnáročnějších věcech na základě rozvrhu práce, například rozhodování o nařizování výkonu trestu a ochranného léčení, o zastavení exekuce, o zajištění majetku nebo o odmítnutí insolvenčního návrhu.".
38. V písmenu B 2. ČÁSTI DÍLU 2.03 v povolání 2.03.01 v 8. platové třídě se doplňuje bod 7, který zní:
"7. Tvorba metadat a vkládání digitálních objektů do digitální knihovny v knihovně s lokální působností.".
39. V písmenu B 2. ČÁSTI DÍLU 2.03 v povolání 2.03.01 v 9. platové třídě se doplňuje bod 9, který zní:
"9. Správa digitální knihovny včetně programu pro prezentaci digitálních dat v knihovně s regionální působností.".
40. V písmenu B 2. ČÁSTI DÍLU 2.03 v povolání 2.03.01 v 10. platové třídě se doplňuje bod 11, který zní:
"11. Samostatná administrace knihovnického informačního systému nebo digitální knihovny v knihovně s regionální působností.".
41. V písmenu B 2. ČÁSTI DÍLU 2.03 v povolání 2.03.01 v 11. platové třídě bod 11 zní:
"11. Samostatná koordinace automatizovaných knihovnických procesů v kooperativních projektech knihoven na regionální úrovni.".
42. V písmenu B 2. ČÁSTI DÍLU 2.03 v povolání 2.03.01 v 11. platové třídě se doplňuje bod 12, který zní:
"12. Navrhování a optimalizace procesů digitalizace, tvorba a analýza obsahu rozsáhlé digitální knihovny.".
43. V písmenu B 2. ČÁSTI DÍLU 2.03 v povolání 2.03.01 ve 12. platové třídě v bodě 1 se slova "(systémový knihovník)" zrušují.
44. V písmenu B 2. ČÁSTI DÍLU 2.03 v povolání 2.03.01 ve 12. platové třídě se doplňuje bod 7, který zní:
"7. Celostátní koordinace digitalizace knihovních fondů, návrhy změn standardů, správa a organizace rozsáhlé digitální knihovny, správa a aktualizace informačního portálu.".
45. V písmenu B 2. ČÁSTI DÍLU 2.04 v povolání 2.04.01 ve 13. platové třídě v bodě 1 se slovo "celostátních" zrušuje a slovo "Národní" se nahrazuje slovem "národní".
46. V písmenu B 2. ČÁSTI DÍLU 2.04 v povolání 2.04.01 ve 13. platové třídě se doplňuje bod 3, který zní:
"3. Komplexní vyhodnocování výsledků základních a speciálních průzkumů archeologického fondu a zpracovávání komplexních, velmi náročných odborných vyjádření zejména k ochraně a využívání archeologických lokalit prohlášených za národní kulturní památky a archeologického potenciálu lokalit památek zapsaných do seznamu světového dědictví.".
47. V písmenu B 2. ČÁSTI DÍLU 2.04 v povolání 2.04.01 ve 14. platové třídě v bodě 1 se slovo "Tvorba" nahrazuje slovy "Koordinace tvorby".
48. V písmenu B 2. ČÁSTI DÍLU 2.04 v povolání 2.04.05 v 9. platové třídě se bod 4 zrušuje.
49. V písmenu B 2. ČÁSTI DÍLU 2.04 v povolání 2.04.05 v 10. platové třídě se bod 4 zrušuje.
50. V písmenu B 2. ČÁSTI DÍLU 2.04 v povolání 2.04.05 v 11. platové třídě se bod 4 zrušuje.
51. V písmenu B 2. ČÁSTI DÍLU 2.04 v povolání 2.04.07 v 7. platové třídě se v bodě 3 za slovo "fondu" vkládají slova "nebo sbírkách", v 8. platové třídě v bodě 1 se na konci textu doplňují slova "nebo sbírek" a v bodě 2 se za slova "památkového fondu" vkládají slova "nebo sbírek".
52. V písmenu B 2. ČÁSTI DÍLU 2.04 v povolání 2.04.07 v 9. platové třídě se doplňuje bod 2, který zní:
"2. Zajišťování katalogizace, inventarizace a evidence dokumentačních podkladů včetně digitálních, zajišťování vytváření základní identifikační dokumentace památkového fondu nebo sbírek a podsbírek a spolupráce při průzkumech a šetřeních a vytváření odborných informačních fondů.".
53. V písmenu B 2. ČÁSTI DÍLU 2.04 v povolání 2.04.07 se v 10. platové třídě doplňuje bod 3, který zní:
"3. Vytváření komplexní identifikační dokumentace památkového fondu nebo sbírek a podsbírek včetně katalogizace, inventarizace a evidence dokumentačních podkladů včetně digitálních.".
54. V písmenu B 2. ČÁSTI DÍLU 2.04 v povolání 2.04.07 ve 12. platové třídě v bodě 2 se slova "včetně koordinace vývozu kulturních památek do zahraničí z více organizací" zrušují.
55. V písmenu B 2. ČÁSTI DÍLU 2.04 se doplňují povolání 2.04.32 a 2.04.33, která včetně nadpisů znějí:
"2.04.32 EDUKÁTOR V KULTUŘE
8. platová třída
1. Podávání výkladu k určité problematice nebo expozičnímu objektu, poskytování informačních a demonstrátorských služeb v kulturních institucích včetně předvádění tradičních technologií či prací a aktivit spojených s prezentovanou expozicí či příslušným objektem.
9. platová třída
1. Realizace a lektorování připravených vzdělávacích programů v oblasti hmotného a nehmotného kulturního dědictví pro jednotlivé cílové skupiny spadající do oblasti neformálního nebo formálního vzdělávání s využitím vzdělávacího potenciálu výstupů kulturních institucí a uplatňováním vhodných metodických postupů.
10. platová třída
1. Tvorba vzdělávacích programů v oblasti hmotného a nehmotného kulturního dědictví pro jednotlivé cílové skupiny, jejich příprava a realizace.
2. Poskytování metodické a konzultační pomoci v oblasti hmotného a nehmotného kulturního dědictví pedagogům a subjektům působícím ve vzdělávání a volnočasových aktivitách.
11. platová třída
1. Zpracovávání samostatné koncepce vzdělávací činnosti instituce v oblasti hmotného a nehmotného kulturního dědictví.
2. Tvorba krajské koncepce edukace v oblasti hmotného a nehmotného kulturního dědictví.
3. Tvorba, organizace a realizace vzdělávacích programů v návaznosti na rámcový vzdělávací program a školní vzdělávací programy včetně jejich vyhodnocování a vedení odborných praxí pro studenty středních škol.
4. Tvorba, organizace a realizace vzdělávacích programů v oblasti hmotného a nehmotného kulturního dědictví pro skupiny se speciálními potřebami.
5. Tvorba, organizace a realizace vzdělávacích programů v oblasti hmotného a nehmotného kulturního dědictví spadajících do širokého rámce neformálního a formálního vzdělávání pro nejrůznější cílové skupiny.
12. platová třída
1. Tvorba celostátních koncepcí edukace v oblasti hmotného a nehmotného kulturního dědictví.
2. Tvorba, organizace a realizace meziinstitucionálních vzdělávacích projektů v oblasti hmotného a nehmotného kulturního dědictví včetně koordinace specializované vzdělávací činnosti.
3. Vedení stáží a odborných praxí v oblasti hmotného a nehmotného kulturního dědictví pro studenty pregraduálních a postgraduálních programů vysokých škol.
2.04.33 REGISTRÁTOR SPECIALISTA
10. platová třída
1. Komplexní zajišťování agendy tuzemských a zahraničních výpůjček sbírkových předmětů a mobiliárních fondů z jednooborového fondu nebo sbírky případně podsbírky podle mezinárodních standardů v rámci Evropské unie.
2. Komplexní zajišťování odborných kurýrních doprovodů výpůjček sbírkových předmětů a mobiliárních fondů při transportech v rámci České republiky.
11. platová třída
1. Komplexní zajišťování agendy tuzemských a zahraničních výpůjček sbírkových předmětů a mobiliárních fondů z víceoborových fondů nebo sbírek, případně podsbírek podle mezinárodních standardů v rámci Evropské unie s více než jedním subjektem.
2. Komplexní zajišťování odborných kurýrních doprovodů výpůjček sbírkových předmětů a mobiliárních fondů při transportech v rámci Evropské unie.
12. platová třída
1. Komplexní zajišťování odborných kurýrních doprovodů výpůjček sbírkových předmětů a mobiliárních fondů při transportech mimo Evropskou unii.
2. Metodické usměrňování agendy tuzemských a zahraničních výpůjček sbírkových předmětů a mobiliárních fondů z více organizací.
3. Komplexní zajišťování agendy tuzemských a zahraničních výpůjček sbírkových předmětů a mobiliárních fondů z jednooborového nebo víceoborových fondů nebo sbírek, případně podsbírek podle mezinárodních standardů mimo Evropskou unii s více než jedním subjektem.".
56. V písmenu B 2. ČÁSTI DÍLU 2.05 povolání 2.05.02 včetně nadpisu zní:
"2.05.02 KUCHAŘ
3. platová třída
1. Dohotovování a regenerace jídel, výdej jídel a další práce v kuchyni spojené s výrobou částí jídel.
4. platová třída
1. Výroba běžných druhů jídel.
5. platová třída
1. Výroba technologicky náročných teplých jídel, specialit studené kuchyně nebo samostatná výroba jídel v souladu se závaznými výživovými normami.
6. platová třída
1. Stanovování technologických postupů a jejich kalkulace při rozsáhlé výrobě jídel včetně kontroly jejich dodržování, sestavování vlastních receptur, jídelních lístků a zajišťování správné gastronomické skladby.
2. Výroba náročných specialit české kuchyně a kuchyní cizích národů, výroba specialit studené kuchyně pro bankety a recepce včetně sestavování vlastních receptur.
3. Výroba nejsložitějších dietních jídel v rozsahu podle dietního systému závazného ve zdravotnických zařízeních.
4. Výroba jídel s omezeními v dietním režimu nebo při zabezpečování preventivní a léčebné výživy v rámci standardizovaného poskytování nutriční péče.
7. platová třída
1. Organizace práce při výrobě jídel spojené s hmotnou odpovědností, stanovování a provádění technologických postupů a kalkulací při rozsáhlé výrobě širokého sortimentu, stanovování a zajišťování správnosti gastronomické skladby jídel, racionální výživy a zajišťování výroby náročných specialit.".
57. V písmenu B 2. ČÁSTI DÍLU 2.05 v povolání 2.05.06 v 9. platové třídě se na konci textu bodu 1 doplňují slova "nebo provozů určených pro výrobu jídel pro rozsáhlé skupiny strávníků se zásadně rozdílnými stravovacími potřebami, podmínkami a návyky, například podle věku, zdravotního stavu, kulturních, náboženských a jiných specifik".
58. V písmenu B 2. ČÁSTI DÍLU 2.06 v povolání 2.06.07 v 10. platové třídě v bodě 1 se slovo "uměleckých" zrušuje a na konci textu bodu 1 se doplňují slova "včetně potřebné kalibrace skenovacího zařízení".
59. V písmenu B 2. ČÁSTI DÍLU 2.07 se doplňují povolání 2.07.04 a 2.07.05, která včetně nadpisů znějí:
"2.07.04 TLUMOČNÍK ČESKÉHO ZNAKOVÉHO JAZYKA
10. platová třída
1. Překlad a simultánní tlumočení v rámci běžných každodenních situací.
11. platová třída
1. Simultánní tlumočení z/do českého znakového jazyka odborných témat, oficiálních jednání a řízení.
2. Simultánní tlumočení z/do českého znakového jazyka v rámci praktického vyučování, odborné praxe a odborného výcviku středních škol a při výuce všeobecně vzdělávacích předmětů.
3. Překlad a tlumočení do českého znakového jazyka pro klienta se sluchovou vadou vyžadujícího značnou míru přizpůsobení formy tlumočení.
4. Překlad odborných textů, oficiálních zpráv a dokumentů z/do českého znakového jazyka.
12. platová třída
1. Překlad a simultánní tlumočení v situacích nebo v prostředí mimořádného celostátního nebo mezinárodního významu a simultánní tlumočení v situacích, kde odbornost, hloubka a rozsah tématu klade nejvyšší nároky na odbornost tlumočníka a rozsáhlou terminologickou přípravu, například při výuce odborných předmětů.
13. platová třída
1. Rozvoj oboru tlumočnictví českého znakového jazyka.
2.07.05 PŘEPISOVATEL PRO NESLYŠÍCÍ
9. platová třída
1. Převod mluvené řeči do písemné podoby v reálném čase umožňující účast na komunikaci žáků základních a středních škol.
10. platová třída
1. Převod mluvené řeči do písemné podoby v reálném čase umožňující komunikaci studentů vyšších odborných škol a žáků vyšších ročníků gymnázií ve všeobecně vzdělávacích a odborných předmětech.
11. platová třída
1. Převod vysoce specializované mluvené řeči na vysokém stupni abstrakce a obecnosti, jejímž předmětem jsou například umělecká, vědecká nebo jinak náročná témata do písemné podoby v reálném čase.".
60. V písmenu B 2. ČÁSTI DÍLU 2.08 v povolání 2.08.01 se 3. platová třída zrušuje.
61. V písmenu B 2. ČÁSTI DÍLU 2.08 v povolání 2.08.01 ve 4. platové třídě body 1 a 2 znějí:
"1. Provádění úkonů pečovatelské služby u mobilních a imobilních osob, komplexní péče o jejich domácnost. Provádění pečovatelských úkonů v péči o děti a dospělé osoby.
2. Poskytování přímé obslužné péče o osoby, podpora jejich soběstačnosti, nácvik jednoduchých denních činností a poskytování pomoci při osobní hygieně a oblékání osob, manipulace s přístroji, pomůckami a prádlem a udržování čistoty a hygieny u osob.".
62. V písmenu B 2. ČÁSTI DÍLU 2.08 povolání 2.08.02 včetně nadpisu zní:
"2.08.02 SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK
10. platová třída
1. Provádění cíleného sociálního šetření u osob nacházejících se v nepříznivé sociální situaci, analýza této situace a poskytování navazujícího sociálního poradenství k jejímu řešení.
2. Posuzování individuálních potřeb osob, skupin a komunit v nepříznivé sociální situaci, tvorba návrhů jejího řešení, společné plánování a hodnocení.
3. Zajišťování sociální prevence a poskytování sociálně-právního poradenství, sociální podpory a pomoci osobám, skupinám, rodinám a dětem v nepříznivé sociální situaci, sociálně vyloučeným či sociálním vyloučením ohroženým, osobám po ukončení hospitalizace nebo pobytové léčby závislostí, osobám bez přístřeší, osobám v bytové nebo hmotné nouzi či osobám bytovou nebo hmotnou nouzí ohroženým, osobám a rodinám ohroženým sociálním vyloučením z důvodu péče o osobu závislou na péči jiné fyzické osoby a osobám ohroženým násilným chováním vykázané osoby včetně vedení případové dokumentace a zpracování citlivých dat.
4. Řešení nepříznivé sociální situace osob, rodin, skupin nebo komunit s využitím metod a technik sociální práce, která je souhrnem odborných činností a postupů k řešení sociálních problémů a utváření žádoucích životních podmínek pro sociální fungování jedince, skupiny či komunity a podporující sociální spravedlnost, sociální soudržnost, prosazování lidských práv, sociální změnu a rozvoj a respektování lidské důstojnosti.
5. Zajišťování spolupráce a vzájemné informovanosti mezi intervenčními centry, poskytovateli sociálních služeb, poskytovateli zdravotních služeb, orgány sociálně-právní ochrany dětí, obecními a krajskými úřady, Policií České republiky, obecní policií a orgány veřejné moci.
6. Tvorba koncepce sociální práce v zařízeních sociálních služeb, v zařízeních sociálně-právní ochrany dětí, ve zdravotnických zařízeních nebo v záchytných zařízeních.
7. Zajišťování a provádění specializované sociální prevence, posuzování příčin negativních jevů a navrhování a realizace preventivních opatření.
8. Zajišťování a provádění sociálně-výchovné prevence negativních jevů a sociální práce s osobami, skupinami nebo komunitami sociálně vyloučenými nebo ohroženými sociálním vyloučením.
9. Samostatné zpracovávání individuálních socioterapeutických plánů, samostatné provádění socioterapie směřující k sociální rehabilitaci a integraci.
11. platová třída
1. Samostatné zajišťování a poskytování odborného sociálního poradenství a provádění sociální práce s rodinami, jednotlivci nebo skupinami v krizových situacích a poskytování krizové intervence, krizové pomoci a sociální rehabilitace.
2. Depistážní činnost zaměřená na vyhledávání jednotlivců, rodin a skupin osob ohrožených sociálním vyloučením, osob ohrožených sociálním vyloučením z důvodu předchozí ústavní nebo ochranné výchovy nebo výkonu trestu, osob, jejichž práva a zájmy jsou ohroženy trestnou činností jiné osoby, osob, jejichž způsob života může vést ke konfliktu se společností, včetně poskytování odborného sociálního poradenství a zprostředkování sociálních služeb.
3. Provádění komplexního sociálního šetření ve vyloučených lokalitách nebo obdobně ohroženém prostředí, jeho odborná analýza, poskytování odborného sociálního poradenství a tvorba individuálních plánů v jeho rámci.
4. Sociální práce zaměřená na jednotlivce, rodiny a skupiny se zvýšeným rizikem sociálního vyloučení nebo výskytem problémů v osobním nebo sociálním vývoji. Sociální práce ve střediscích drogové a jiné závislosti.
5. Tvorba koncepce a strategie výkonu sociální práce vedoucí k řešení nepříznivé sociální situace a k sociálnímu začleňování osob, skupin nebo komunit.
12. platová třída
1. Poskytování odborného sociálně-právního poradenství v oblasti rodinných vztahů, zdravotního a psychického onemocnění či postižení, sociálně-patologických nebo kriminálních jevů.
2. Provádění náročných metodických a specializovaných kontaktních činností se zaměřením na jednotlivce, rodiny a skupiny osob se zvýšeným rizikem sociálního vyloučení nebo vzniku problémů v osobním a sociálním vývoji.
3. Příprava a koordinace sociálně-preventivních programů na ochranu týraných, zneužívaných a zanedbávaných dětí, týraných a zanedbávaných seniorů nebo osob se zdravotním postižením, usměrňování péče o děti vyžadující zvýšenou pozornost, posuzování a řešení zvláště složitých a výjimečně obtížných případů ohrožených dětí.
13. platová třída
1. Tvorba a rozvoj metod sociální práce včetně aplikace nejnovějších poznatků z psychologie, speciální pedagogiky, sociologie, pedagogiky, práva a jiných společenských věd.".
63. V písmenu B 2. ČÁSTI DÍL 2.10 včetně nadpisu zní:
"DÍL 2.10 STÁTNÍ SPRÁVA A SAMOSPRÁVA
2.10.01 REFERENT SPOLEČNÉ STÁTNÍ SPRÁVY A SAMOSPRÁVY
4. platová třída
1. Provádění dílčích prací ve státní správě a samosprávě, například shromažďování, třídění, uspořádávání, aktualizace a kontrola formálních náležitostí a úplnosti podání, protokolů, záznamů, písemných vyhotovení rozhodnutí, podkladů a dalších písemností ve správním řízení.
2. Doručování úředních písemností. Předvolávání osob ke správnímu orgánu. Předvolávání účastníků k jednání a ověřování jejich totožnosti.
5. platová třída
1. Provádění jednoduchých úkonů ve správním řízení, například přijímání jednoduchých podání do protokolu, pořizování soupisu součástí spisu, vedení evidencí návrhů a vyjádření účastníků řízení, důkazů, čestných prohlášení, přiznání a úředních dokladů, vyvěšování veřejné vyhlášky, provádění místních šetření podle daných pokynů.
2. Příprava a vedení podkladů, podkladové dokumentace a dalších náležitostí ve správním řízení v jednoduchých věcech malého rozsahu a jednoduchého způsobu zjišťování, kontrola jejich věcné správnosti a doplňování určených náležitostí. Kompletace a předávání správní a jiné dokumentace na příslušné správní úřady, samosprávné celky, účastníkům řízení a dalším místům, například v řízení o odvolání nebo při postoupení pro nepříslušnost.
6. platová třída
1. Vyřizování věcí ve správním řízení s jednoznačným postupem a s malým počtem účastníků.
2. Samostatné vyřizování dílčích částí správního řízení podle běžných postupů, například opatřování podkladů pro vydání rozhodnutí včetně jejich ověřování a došetřování, příprava usnesení o postoupení podání, o dožádání nebo o odmítnutí provedení úkonu nebo o účasti ve správním řízení, kontrola a oprava zřejmých nesprávností v rozhodnutí, vyjádření, osvědčení nebo sdělení, sepisování protokolu o ústním jednání a ústním podání, výslechu svědka nebo znalce, o provedení důkazu listinou a o ohledání, jakož i o jiných úkonech ve styku s účastníky správního řízení včetně vyřizování stížností a oprav.
3. Zajišťování doručování písemností správního orgánu.
4. Nezávislé sledování a protokolární osvědčování skutečností a dějů osobou, která není na těchto věcech zúčastněna podle jiných právních předpisů.
7. platová třída
1. Vyřizování věcí ve správním řízení. Posuzování podkladů pro správní řízení. Provádění důkazů potřebných ke zjištění stavu věci a zajišťování důkazů.
2. Příprava řešení věcí ve správním řízení s více účastníky zasahující do mnoha různorodých a věcných oblastí a vyžadující rozsáhlou podkladovou dokumentaci, dožádání, znalecké posudky a složitý výkon rozhodnutí.
3. Samostatné vyřizování náročných částí správního řízení, například poskytování předběžné informace správním orgánem nebo sepisování protokolů o ústním jednání ve složitém správním řízení.
4. Zajišťování odborných agend výkonu státní správy nebo agend výkonu samostatné působnosti územního samosprávného celku nebo výkonu působnosti jiného orgánu podle zvláštního právního předpisu (dále jen "agenda státní správy nebo samosprávy") ve vymezeném dílčím úseku, pokud není v tomto dílu stanoveno jinak.
5. Zajišťování výkonu rozhodnutí přikázáním pohledávky nebo srážkami ze mzdy.
6. Zajišťování průběhu a účelu správního řízení užitím zajišťovacích prostředků. Opatřování vysvětlení.
7. Zrušování vyjádření, osvědčení nebo sdělení, která jsou v rozporu s právními předpisy.
8. Poskytování poučení o právech a povinnostech správním orgánem.
9. Provádění kontrolních prací podle daných postupů.
8. platová třída
1. Vyřizování věcí ve správním řízení s velkým počtem účastníků, s rozsáhlou podkladovou dokumentací, zasahujících do více právních a věcných oblastí náročných na dobu řízení a dodržování lhůt a se značnými nároky na posuzování podkladů ve správním řízení, na provádění důkazů potřebných ke zjištění stavu věci. Vedení společných správních řízení s rozhodnutími s podmiňujícími výroky.
2. Příprava řešení přestupků.
3. Zajišťování ucelených odborných agend státní správy nebo samosprávy, pokud není v této části stanoveno jinak.
4. Provádění poradenských a konzultačních činností v dílčích úsecích odborných agend státní správy nebo samosprávy včetně vydávání stanovisek.
5. Zajišťování výkonu rozhodnutí přikázáním pohledávky nebo srážkami ze mzdy plynoucí z exekučních titulů dožádaných ze států Evropské unie v rámci mezinárodní pomoci.
6. Zajišťování vymáhání nedoplatků, penále a pokut.
7. Kontrola včasnosti, úplnosti a správnosti vyřizování petic a stížností.
8. Provádění státního dozoru, státní inspekce nebo kontroly podle stanovených postupů ve vymezené dílčí působnosti.
9. platová třída
1. Zajišťování výkonu souhrnu více věcně souvisejících odborných agend státní správy nebo samosprávy (dále jen "obor státní správy nebo samosprávy").
2. Zpracovávání návrhů vnitřních předpisů nebo norem úzce vymezené věcné působnosti podle přesně daných postupů.
3. Provádění přezkumného řízení správním orgánem, který rozhodnutí vydal.
4. Zajišťování exekucí na nepeněžitá plnění.
5. Provádění konzultační a poradenské činnosti v ucelené odborné agendě státní správy nebo samosprávy včetně vydávání stanovisek.
6. Vykonávání specializovaných činností v konkrétních případech v rozsahu působnosti ústředního správního úřadu nebo správního úřadu s celostátní působností.
7. Komplexní zajišťování agendy vydávání osvědčení nebo potvrzení podle zvláštních zákonů v působnosti celého územního samosprávného celku nebo jiného orgánu.
8. Zpracovávání ucelených metodických postupů k zabezpečení činnosti ve vymezené působnosti územního samosprávného celku nebo jiného orgánu.
9. Prošetřování stížností proti nevhodnému chování úředních osob nebo proti postupu správního orgánu.
10. Samostatné provádění inspekce, dozoru nebo kontroly nad dodržováním povinností vyplývajících z právních předpisů ve vymezené působnosti.
11. Výkon veřejného opatrovnictví.
10. platová třída
1. Přezkoumávání rozhodnutí v přezkumném řízení nadřízeným orgánem.
2. Vedení řízení o návrhu opatření obecné povahy. Příprava návrhu opatření obecné povahy a jeho projednávání s dotčenými orgány.
3. Zajišťování pohledávek a jejich příslušenství uplatněním rozsahu zástavního práva. Zajišťování výkonu exekucí prodejem movitých věcí nebo nemovitostí.
4. Vykonávání dílčích legislativních prací a právních činností v oboru působnosti samosprávy nebo jiného orgánu a příprava právních předpisů po obsahové a formální stránce.
5. Provádění konzultační a poradenské činnosti v oboru státní správy nebo samosprávy nebo jiného orgánu s územní působností nebo v oblasti aplikace mezinárodních smluv a práva Evropské unie.
6. Samostatné vykonávání agendy zřizovatelských a zakladatelských funkcí vůči organizacím nebo organizačním složkám státu nebo územního samosprávného celku.
7. Osvědčování odborné způsobilosti vyžadované právním předpisem.
8. Zajišťování obnovy správního řízení a nového rozhodování.
9. Řešení sporů ve sporném řízení.
10. Navrhování veřejnoprávních smluv včetně navrhování jejich změn, výpovědí a zrušení.
11. Vyřizování závažných stížností proti nevhodnému chování úředních osob nebo proti postupu správního orgánu a navrhování opatření k nápravě.
12. Provádění státního dozoru, inspekce nebo komplexní kontrolní činnosti v celém rozsahu působnosti orgánu územního samosprávného celku nebo jiného orgánu s územní působností.
13. Analýza výsledků inspekční, dozorové a kontrolní činnosti včetně návrhů opatření.
14. Provádění úkonů v řízení o přestupcích, projednávání přestupků a rozhodování o nich, s výjimkou rozhodování o přestupcích příkazem na místě.
15. Provádění analytických a jiných systémových prací, jejichž předmětem je agenda s celostátní působností s danými jednoznačnými vztahy k ostatním agendám, průběhem a způsobem provádění nebo agenda s celostátní působností s rozsáhlými vnitřními a vnějšími vazbami na další agendy a s dopady na široké skupiny obyvatelstva.
16. Koordinační, metodické a jiné systémové specializované práce v oborech s územní působností.
11. platová třída
1. Zpracovávání návrhů právních předpisů obcí. Zpracovávání závazných opatření orgánů s celostátní působností.
2. Výkon komplexních právních činností v jednotlivých oborech státní správy, samosprávy nebo působnosti orgánů a organizací včetně zastupování veřejných zájmů v soudních sporech.
3. Řešení sporů a rozporů mezi správními orgány, popřípadě mezi dotčenými orgány, o věcnou příslušnost při rozhodování nebo otázek, jež jsou předmětem rozhodování.
4. Přezkoumávání jednoduchých rozhodnutí ústředního správního úřadu nebo orgánu s celostátní působností včetně zajišťování obnovy správního řízení a nového rozhodování. Přezkoumávání rozhodnutí žalovaného správního orgánu po podání žaloby ve správním soudnictví. Přezkoumávání souladu opatření obecné povahy s právními předpisy.
5. Posuzování veřejnoprávních smluv z hlediska souladu s právními předpisy a veřejným zájmem nebo řešení sporů z veřejnoprávní smlouvy.
6. Příprava návrhu na uzavření veřejnoprávní smlouvy zpravidla vícestranné a mezi subjekty veřejné správy včetně navrhování jejich změn, výpovědí a zrušení.
7. Prošetřování způsobu vyřízení stížnosti proti nevhodnému chování úředních osob nebo proti postupu správního orgánu.
8. Metodické usměrňování nebo zajišťování informační metodické pomoci nižším správním úřadům a územním samosprávným celkům v agendách orgánů s celostátní působností.
9. Metodická, poradenská a konzultační činnost v oboru samosprávy prováděná magistráty statutárních měst nebo hlavního města Prahy a kraji.
10. Samostatné vykonávání věcně a právně složitých agend zřizovatelských a zakladatelských funkcí vůči organizacím a organizačním složkám státu nebo územních samosprávných celků.
11. Koordinace a zajišťování přípravy vzdělávání a posuzování odborné nebo specializované způsobilosti vyžadované právním předpisem.
12. Zajišťování informační metodické pomoci státním fondům.
13. Poradenská a konzultační činnost v ucelené části oboru působnosti ústředního správního úřadu, správního úřadu nebo orgánu s celostátní působností.
14. Tvorba koncepce oboru státní správy v působnosti územního správního úřadu.
15. Zajišťování vyvlastňovacího řízení.
16. Posuzování práv na náhradu za škodu a na zadostiučinění za nemajetkovou újmu způsobenou územními samosprávnými celky při výkonu veřejné moci nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem. Uplatňování nároků územního samosprávného celku na regresní úhrady za poskytnuté náhrady škody způsobené nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a za poskytnuté zadostiučinění za nemajetkové újmy.
17. Analytické, konzultační, kontrolní a jiné systémové činnosti, kde je předmětem agenda v oborech s celostátní působností.
18. Systémová koordinace a metodické usměrňování systémů a oborů s územní působností a s rozsáhlým vnitřním členěním a s širokými vazbami na jiné systémy na další obory a zasahujících do mnoha věcných a právních oblastí.
12. platová třída
1. Komplexní zpracovávání návrhů právních předpisů s vymezenou územní působností kraje.
2. Provádění posuzovací, konzultační a poradenské činnosti v oboru státní správy ústředního správního úřadu, správního úřadu nebo orgánu s celostátní působností.
3. Příprava a posuzování návrhů programů a dlouhodobých koncepcí státní podpory výzkumu a vývoje. Koordinace procesu hodnocení výzkumných záměrů a výsledků činnosti rezortních výzkumných ústavů a vědeckovýzkumných institucí.
4. Stanovování jednotných celostátních postupů a zásad poskytování finančních podpor a dotací včetně vyhodnocování projektů.
5. Výkon vlastnických práv státu v orgánech organizací.
6. Komplexní odborná legislativně-technická příprava publikace právních předpisů s celostátní působností a mezinárodních smluv včetně jejich obsahového a terminologického popisu.
7. Vypracovávání zásadních právních výkladů a stanovisek nebo stanovování obecných postupů aplikace právních předpisů nebo komunitárních předpisů ve specializovaných oborech ve vymezené působnosti státní správy nebo samosprávy včetně případného řešení věcně a právně složitých případů a zastupování veřejných zájmů v soudních sporech.
8. Přezkoumávání rozhodnutí ústředního správního úřadu nebo orgánu s celostátní působností a zajišťování obnovy správního řízení a nového rozhodování ústředního správního úřadu nebo orgánu s celostátní působností.
9. Komplexní výkon rozhodování o mimořádných opravných prostředcích v působnosti kraje nebo hlavního města Prahy.
10. Koordinace zajišťování zřizovatelských a zakladatelských funkcí vůči organizacím a organizačním složkám státu s celostátní nebo mezinárodní působností, ve věcně speciálních a právně zvlášť složitých případech.
11. Tvorba koncepce oborů s územní působností s rozsáhlým vnitřním členěním na specializované obory služby a s četnými vazbami na další obory služby a zasahující do mnoha věcných a právních oblastí nebo se zvlášť obtížnými podmínkami pro plnění úkolů celospolečenského významu včetně koordinace a sjednocování postupů s jinými systémy a obory.
12. Systémová koordinace a metodické usměrňování systémů a politik s celostátní působností.
13. Analytické, konzultační, kontrolní a jiné systémové činnosti v oborech a systémech s celostátní působností zasahujících do různých věcných a právních oblastí a se zásadními vazbami na další systémy a obory.
14. Tvorba koncepce oboru orgánu s celostátní působností.
15. Posuzování veřejnoprávních smluv z hlediska souladu s právními předpisy a veřejným zájmem a řešení sporů z veřejnoprávní smlouvy zpravidla vícestranné a mezi subjekty veřejné správy, je-li alespoň jednou ze smluvních stran kraj nebo obec s rozšířenou působností.
16. Posuzování práv na náhradu za škodu a na zadostiučinění za nemajetkovou újmu, kterou způsobily státní orgány nebo jiné orgány nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem při výkonu veřejné moci a jednání jménem státu o těchto právech v soudních sporech. Uplatňování požadavků státu na regresní úhrady za poskytnuté náhrady za škody způsobené nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a zadostiučinění za nemajetkovou újmu.
17. Metodické usměrňování územních samosprávných celků na úseku jejich samostatné a přenesené působnosti. Koordinace činnosti ministerstev a dalších ústředních správních úřadů při usměrňování výkonu přenesené působnosti územních samosprávných celků.
13. platová třída
1. Přezkoumávání věcně nebo právně komplikovaných rozhodnutí ústředního správního úřadu včetně zajišťování obnovy správního řízení a nového rozhodování v těchto věcech.
2. Tvorba nebo komplexní posuzování návrhů právních předpisů s celostátní působností nebo komunitárních předpisů, analýza právního a skutkového stavu, zhodnocování nezbytnosti změny právního stavu, změny rozsahu právní regulace, souladu s dalšími právními předpisy, mezinárodními smlouvami a s právem Evropské unie.
3. Tvorba celostátních rezortně závazných předpisů s nejširšími a zásadními dopady do poměrů organizačních složek státu a dalších subjektů, které jsou jimi vázány, a s rozsáhlými věcnými a právními vazbami na další společenské systémy.
4. Výkon komplexních právních činností v oboru působnosti ústředního správního úřadu, správního úřadu nebo orgánu s celostátní působností, vypracovávání zásadních právních výkladů a stanovisek a stanovování obecných postupů aplikace právních předpisů včetně řešení věcně a právně složitých případů a zastupování v soudních sporech.
5. Tvorba koncepce realizace a výkonu politik a systémů s celostátní působností a s rozsáhlým vnitřním členěním na další subsystémy a s četnými vazbami na další obory a zasahující do mnoha věcných a právních oblastí nebo se zvlášť obtížnými podmínkami pro plnění úkolů celospolečenského významu.
6. Tvorba koncepce oboru státní správy v působnosti ústředního správního úřadu.
7. Systémová koordinace a metodické usměrňování systémů a politik s celostátní působností a s rozsáhlým vnitřním členěním a s širokými vazbami na jiné systémy s celostátní působností.
8. Posuzování práv na náhradu za škody značného rozsahu a na zadostiučinění za rozsáhlou nemajetkovou újmu, která byla způsobena nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem při výkonu veřejné moci, ve věcně a právně složitých případech a jednání jménem státu o těchto právech v soudních sporech včetně uplatňování požadavků státu na regresní úhrady za poskytnuté náhrady za škody způsobené nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a zadostiučinění za nemajetkovou újmu.
14. platová třída
1. Tvorba návrhů koncepčně nových právních předpisů s celostátní působností nebo právních úprav věcí dosud zákony neupravených nebo komunitárních předpisů nebo jejich komplexní posuzování v připomínkovém řízení nebo zpracovávání zásadních komplexních stanovisek k těmto předpisům.
2. Tvorba koncepcí rozvoje celospolečenských systémů a oborů včetně systémové koordinace s dalšími obory a systémy celospolečenského významu.
3. Systémová koordinace a metodické usměrňování stěžejních celospolečenských systémů a politik s rozsáhlým vnitřním členěním, s širokými vazbami na jiné obory služby s celostátní působností a předurčující chování nejširších skupin osob v zásadních oblastech.
15. platová třída
1. Tvorba návrhů nejsložitějších systémů právních úprav včetně systémů právních úprav mezinárodního práva a práva Evropské unie nebo nejsložitějších zákonných úprav s nejširšími dopady na právní poměry České republiky nebo jejich posuzování v rámci legislativní činnosti na úrovni vlády nebo komplexní koordinace stanovisek k těmto předpisům pro člena vlády.
2. Stanovování koncepce dlouhodobého vývoje celospolečenských systémů a politik s rozsáhlými vazbami a dopady do jiných oborů s celostátní působností a jiných celospolečenských systémů předurčující chování nejširších skupin osob v zásadních oblastech včetně systémové koordinace s mezinárodními a nadnárodními systémy.
16. platová třída
1. Komplexní koordinace stanovování koncepcí dlouhodobého vývoje oborů hlavní činnosti v zákonem vymezené působnosti ministerstev s rozsáhlým vnitřním členěním na specializované obory s vazbami na jiné obory správy s celostátní působností a jiné celospolečenské systémy předurčující chování nejširších skupin osob v zásadních oblastech.
2.10.02 REFERENT FISKÁLNÍ POLITIKY, ROZPOČTU A FINANCOVÁNÍ
8. platová třída
1. Zajišťování agendy správy loterií a jiných podobných her.
9. platová třída
1. Příprava návrhu rozpočtu obce, zdrojů příjmů a zaměření výdajů, rozpis schváleného rozpočtu.
2. Zajišťování agendy správy dotací nebo jiných účelově vázaných prostředků. Kontrola čerpání a užití dotací nebo jiných účelově vázaných rozpočtových prostředků včetně stanovování odvodů a penále za jejich neoprávněné použití nebo zadržení.
3. Zajišťování agendy veřejných sbírek včetně dozoru.
4. Metodické usměrňování obcí a příspěvkových organizací v oblasti výkaznictví, kontroly a usměrňování dat za kraj.
5. Výkon státního dozoru nad provozováním loterií a jiných podobných her.
10. platová třída
1. Provádění rozpočtových opatření v rámci finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu územních orgánů v průběhu rozpočtového roku.
2. Sestavování návrhu rozpočtu obce s rozsáhlou vnitřní strukturou příjmových a výdajových položek s náročnými podmínkami pro jeho sestavování, usměrňování hospodaření podle tohoto rozpočtu a jeho vyhodnocování včetně provádění rozpočtových opatření. Realizace a vyhodnocování rozpočtových opatření na jednotlivé organizační složky obce. Zajišťování rozpisu ukazatelů rozpočtu samosprávného celku pro organizační složky, městské části, organizace a další příjemce prostředků.
3. Zajišťování financování obce, zpracovávání analýz efektivnosti vynakládaných finančních prostředků a předkládání doporučení a návrhů opatření ke zlepšení efektivnosti hospodaření včetně vyhodnocování hospodaření.
4. Sestavování rozpočtu pro oblast školství a stanovování územních normativů na jednotlivé školy a školská zařízení (jednotky výkonů a obory vzdělávání) v územním celku.
11. platová třída
1. Kontrola dodržování dotační politiky při využívání dotačních prostředků dotovanými subjekty v daném území.
2. Zajišťování agendy účelového určování centrálních zdrojů pro jednotlivé akce, posuzování žádostí podnikatelských subjektů zaměstnávajících občany se zvláštní pracovní způsobilostí, nestátních neziskových organizací, organizací sociálních služeb o poskytnutí dotací ze státního rozpočtu.
3. Provádění rozpisu ukazatelů rozpočtu kapitoly na organizační složky státu a stanovování příspěvku příspěvkovým organizacím. Zpracovávání pokynů pro jednotlivé organizační složky státu a příspěvkové organizace v působnosti správce kapitoly k rozborům hospodaření, jejich analyzování a zpracovávání návrhů potřebných opatření pro zabezpečení hospodaření s prostředky státního rozpočtu a prostředky poskytnutými ze státního rozpočtu.
4. Sestavování návrhu rozpočtu statutárního města a hospodaření podle něj včetně stanovování zásad pro jeho sledování a způsob zúčtování. Provádění analytických a predikčních činností pro přípravu rozpočtu územně členěného statutárního města včetně provádění rozpočtových opatření.
5. Zpracovávání zásad, koordinace a usměrňování financování statutárního města včetně vyhodnocování hospodaření.
6. Stanovování finančních možností obce v rámci střednědobé a dlouhodobé strategie včetně sledování majetkových a obchodních podílů.
7. Zajišťování kontroly finančního zúčtování rozpočtových kapitol a krajských úřadů se státním rozpočtem.
12. platová třída
1. Vypracovávání návrhů částí rozpočtu kapitoly státního rozpočtu včetně rozpisu schváleného rozpočtu a provádění rozpočtových opatření.
2. Metodické usměrňování a koordinace podřízených organizací nebo územních samosprávných celků při přidělování rozpočtových prostředků.
3. Zpracovávání metodiky přípravy návrhu rozpočtu územních samosprávných celků.
4. Metodické usměrňování a organizace hospodaření s rozpočtovými prostředky podle jednotlivých příjmových a výdajových oblastí kapitoly státního rozpočtu.
5. Koordinace a kontrola finančně-plánovací a finančně právní činnosti v rezortu.
6. Sestavování návrhu rozpočtu územně členěného statutárního města včetně provádění rozpočtových opatření a stanovování zásad pro jeho sledování a způsob zúčtování.
7. Tvorba souhrnné koncepce a metodiky financování územně členěného statutárního města.
8. Provádění analytických a predikčních činností pro přípravu rozpočtu kraje nebo hlavního města Prahy včetně provádění rozpočtových opatření.
13. platová třída
1. Sestavování návrhu rozpočtu kraje nebo hlavního města Prahy včetně provádění rozpočtových opatření a stanovování zásad pro jeho sledování a způsob zúčtování.
2. Tvorba souhrnné koncepce a metodiky financování kraje nebo hlavního města Prahy.
3. Zpracovávání souhrnu státního rozpočtu a závěrečného účtu kapitoly, provádění rozpisu schváleného rozpočtu, posuzování požadavků nad rámec schváleného rozpočtu z hlediska věcnosti, účelovosti a hospodárnosti a provádění návazných rozpočtových opatření.
4. Celostátní koordinace a metodické usměrňování procesu tvorby státního rozpočtu.
5. Navrhování zásadních obecných postupů ke snižování výdajů a zvyšování příjmů financovaného odvětví.
6. Vytváření metodických pokynů pro rozpočtování prostředků státního rozpočtu a finanční vypořádání vztahů se státním rozpočtem.
7. Tvorba koncepce a pravidel dotační politiky rezortu nebo kapitoly včetně její koordinace.
8. Utváření a zajišťování realizace systému financování veřejné správy.
9. Tvorba celostátního systému programového financování z centrálních zdrojů a jeho uplatňování v praxi.
10. Tvorba koncepce rozpočtu a dotační politiky kraje nebo hlavního města Prahy.
11. Tvorba systému financování v jednotlivých oblastech financování rezortu.
14. platová třída
1. Zpracovávání návrhů, přístupů a východisek pro sestavení státního rozpočtu nebo státního závěrečného účtu.
2. Zpracovávání zásad a metodiky rozpočtování jednotlivých kapitol, příprava ukazatelů kapitol státního rozpočtu.
2.10.03 REFERENT MIMOSOUDNÍHO ŘEŠENÍ SPORŮ NA FINANČNÍM TRHU
11. platová třída
1. Posuzovací, konzultační a poradenská činnost v oblasti mimosoudního řešení sporů občanů na finančním trhu.
12. platová třída
1. Celostátní koordinace a metodické usměrňování výkonu mimosoudního řešení sporů na finančním trhu a analýza výsledků rozhodovací činnosti v této oblasti včetně návrhů metodických opatření.
2. Zpracování zásadních právních výkladů a rozsáhlých stanovisek nebo stanovování postupů aplikace právních předpisů včetně komunitárních předpisů ve vymezené oblasti mimosoudního řešení sporů na finančním trhu a zastupování v soudních sporech.
13. platová třída
1. Tvorba koncepce politiky v oblasti mimosoudního řešení sporů na finančním trhu.
14. platová třída
1. Tvorba celostátní koncepce k ochraně zájmů spotřebitele na finančním trhu.
2.10.04 REFERENT FINANČNÍ KONTROLY A PŘEZKOUMÁVÁNÍ HOSPODAŘENÍ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ
10. platová třída
1. Přezkoumávání hospodaření obcí, měst, dobrovolných svazků obcí nebo městských částí hlavního města Prahy v dílčích oblastech, sestavování plánu přezkoumávání, monitorování jeho dodržování a provádění operativních změn.
11. platová třída
1. Komplexní zajišťování přezkoumávání hospodaření obcí, měst, dobrovolných svazků obcí nebo městských částí hlavního města Prahy.
2. Přezkoumávání hospodaření krajů a hlavního města Prahy v dílčích oblastech.
3. Sestavování a aktualizace celostátních plánů přezkoumávání hospodaření všech územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí a dozoru nad přezkoumáváním hospodaření v přenesené působnosti.
12. platová třída
1. Koordinace přezkoumávání hospodaření obcí, měst, dobrovolných svazků obcí nebo městských částí hlavního města Prahy včetně zajišťování koordinace výkonu přezkoumávání s výkonem jiných druhů kontrol.
2.10.05 REFERENT SPRÁVY CEN
8. platová třída
1. Provádění cenových kontrol, vytýkacích řízení nebo vyhledávací činnosti.
9. platová třída
1. Analýza a statistické vyhodnocování vývoje cen, výdajů a příjmů domácností a jejich dopadů na životní náklady obyvatel.
2. Zjišťování obvyklých cen movitého majetku, ověřování deklarovaných údajů o hodnotách majetku daňových subjektů a kontrola cen nemovitostí zjištěných ze znaleckých posudků.
10. platová třída
1. Oceňování majetku podle cenových předpisů, zjišťování obvyklých cen majetku a zajišťování oceňovací činnosti pro výkon exekucí včetně analýzy a vyhodnocování zjištěných údajů.
2. Komplexní výkon cenové kontroly v působnosti územních správních úřadů. Koordinace výkonu cenové kontroly v působnosti územního samosprávného celku.
11. platová třída
1. Zpracovávání návrhů na zkvalitnění způsobů oceňování jednotlivých druhů nemovitostí na základě analýz cen na trhu s nemovitostmi včetně provádění komplexní kontroly ocenění.
2. Navrhování jednotlivých cenově regulačních opatření.
3. Koordinace a metodické usměrňování cenové kontroly ve vymezené územní působnosti.
12. platová třída
1. Zpracovávání analýz a predikcí vývoje cen a výdajů domácností a jejich vlivu na vývoj míry inflace a životních nákladů.
2. Tvůrčí zpracovávání obecných způsobů oceňování hmotného i nehmotného majetku.
2.10.06 REFERENT SPRÁVY DANĚ, POPLATKU NEBO JINÉHO OBDOBNÉHO PENĚŽITÉHO PLNĚNÍ
6. platová třída
1. Příprava ucelených podkladů pro jednoduchá rozhodnutí v daňovém řízení nebo pro správu jednotlivého druhu daně, poplatku nebo jiného obdobného peněžitého plnění.
7. platová třída
1. Zajišťování nejméně složitých úkonů v rámci fáze daňového řízení nebo správy jednotlivého druhu daně, poplatku nebo jiného obdobného peněžitého plnění.
8. platová třída
1. Zajišťování činnosti v rámci fáze daňového řízení nebo správy jednotlivého druhu daně, poplatku nebo jiného obdobného peněžitého plnění.
2. Zajišťování agendy převodů vybraných výnosů daní, poplatků nebo jiných obdobných peněžitých plnění do veřejných rozpočtů.
9. platová třída
1. Zajišťování agendy fází daňového řízení nebo správy více druhů daní, poplatků nebo jiných obdobných peněžitých plnění.
2. Metodické usměrňování výkonu správy daní, poplatků nebo jiných obdobných peněžitých plnění s regionální působností.
3. Komplexní správa agendy převodů výnosů daní, poplatků nebo jiných obdobných peněžitých plnění do veřejných rozpočtů včetně průběžného vyhodnocování tohoto procesu a realizace příslušných opatření.
10. platová třída
1. Koordinace výkonu agendy fází daňového řízení v rámci správy jednotlivého druhu daně, poplatku nebo jiného obdobného peněžitého plnění.
2. Komplexní výkon agendy při správě daní, poplatků nebo jiných obdobných peněžitých plnění ve složitých případech správy daní, poplatků nebo jiných obdobných peněžitých plnění.
11. platová třída
1. Koordinace a metodické usměrňování rozhodujících směrů výkonu správy daní, poplatků nebo jiných obdobných peněžitých plnění, zahrnující stanovení jednotných pravidel pro uplatňování pravomoci správců daně ve vymezené územní působnosti.
2. Komplexní výkon specializovaných činností správy daní u specifických subjektů vyznačujících se složitostí jednotlivých faktorů jako jsou případy s mezinárodním prvkem či komplikovaná daňová nebo správní řízení nebo případy vzájemně právně, ekonomicky a personálně propojených subjektů.
3. Analytické činnosti při vyhledávání a vyhodnocování komplikovaných ekonomických a právních vazeb u subjektů s majetkovou, personální nebo jinak propojenou činností.
12. platová třída
1. Realizace daňové politiky na úseku daní, poplatků nebo jiných obdobných peněžitých plnění anebo správních činností souvisejících s jejich správou s celostátní působností.
2. Koordinace daňové politiky na úseku daní, poplatků nebo jiných obdobných peněžitých plnění anebo správních činností souvisejících s jejich správou v rozsahu svěřené působnosti podle jednotlivých druhů daní, poplatků nebo jiných obdobných peněžitých plnění s regionální působností.
3. Komplexní výkon specializovaných činností správy daní, poplatků nebo jiných obdobných peněžitých plnění v obzvláště složitých případech s celostátní působností.
4. Provádění svodných analýz daní, poplatků nebo jiných obdobných peněžitých plnění pro koncepční a legislativní výstupy.
13. platová třída
1. Koordinace koncepcí a analýz v oblasti daňové politiky, správy daní, poplatků nebo jiných obdobných peněžitých plnění a potírání daňových úniků v rámci celé soustavy daní s regionální působností.
2. Koordinace výkonu správy daní, poplatků nebo jiných obdobných peněžitých plnění s celostátní působností.
3. Stanovování jednotných metodických zásad na úseku daní, poplatků nebo jiných obdobných peněžitých plnění s celostátní působností.
14. platová třída
1. Tvorba strategie realizace politiky daní, poplatků nebo jiných obdobných peněžitých plnění.
2. Komplexní zajišťování návrhů věcného řešení na úseku daní, poplatků nebo jiných obdobných peněžitých plnění se zásadními dopady rozpočtovými, ekonomickými a sociálními.
3. Tvorba návrhů dalšího rozvoje soustavy daní, poplatků nebo jiných obdobných peněžitých plnění nebo dalšího rozvoje organizace, řízení a kontroly správy daní, poplatků nebo jiných obdobných peněžitých plnění.
2.10.07 REFERENT HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM STÁTU A ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ
9. platová třída
1. Komplexní zajišťování správy majetku obce, jeho nabývání, pronájmu, zastavování, prodeje a jiných forem disponování s tímto majetkem. Samostatný výkon kontroly na úseku hospodaření s majetkem územních samosprávných celků.
2. Metodické usměrňování částí obce na úseku správy majetku.
10. platová třída
1. Komplexní zajišťování správy rozsáhlého a různorodého majetku obce, právně a věcně složitých forem jeho nabývání, pronájmu, zastavování, prodeje a jiných způsobů disponování s tímto majetkem včetně kontroly.
2. Navrhování obchodního využití majetku obce včetně ekonomických analýz a návrhů na svěření majetku částem obce nebo jiným subjektům.
3. Komplexní zajišťování odborných činností v procesu změny formy vlastnictví majetku státu včetně tvorby metodiky dané agendy.
11. platová třída
1. Hospodaření a nakládání s vybranými věcmi, majetkovými právy a jinými majetkovými hodnotami v rozsahu stanoveném právním předpisem.
2. Zpracovávání zásad, koordinace a usměrňování hospodaření s majetkem statutárního města, jeho nabývání, převodu, prodeje, pronájmu a zastavování.
3. Koordinace postupu a metodické usměrňování procesu změny formy vlastnictví majetku státu.
4. Provádění systémových specializovaných prací v oblasti programového financování a obnovy majetku z prostředků státního rozpočtu.
12. platová třída
1. Celostátní koordinace a metodické usměrňování kontroly hospodaření s majetkem státu.
2. Zpracovávání analytických a metodických materiálů v oblasti majetkové, majetkoprávní a restituční. Zpracovávání obecných metodických postupů ministerstva v oblasti hospodaření s majetkem státu.
3. Celostátní poradenská činnost v oblasti restitucí a vyrovnání majetkových podílů z transformace zemědělských družstev.
4. Komplexní výkon činností spojených s tvorbou projektů změny formy vlastnictví majetku, analýzou a odborným posouzením souhrnu ekonomických a právních údajů.
5. Koordinace a usměrňování hospodaření s majetkem kraje nebo hlavního města Prahy.
6. Stanovování hlavních směrů rozvoje, koordinace a metodické usměrňování programového pořizování a obnovy majetku z prostředků státního rozpočtu, stanovování postupů a standardů pro posuzování a vyhodnocování potřeb, využívání vstupů a stanovování technickoekonomických podmínek.
13. platová třída
1. Celostátní koordinace a metodické usměrňování jednotného výkonu vlastnického práva státu.
2. Tvorba kontrolní politiky státu na úseku hospodaření s majetkem státu.
3. Tvorba koncepce změn forem vlastnictví majetku státu ve vazbě na záměry příslušného ministerstva, které plní zakladatelskou funkci, se zřetelem na povahu majetku státu a majetkových účastí státu na podnikání jiných osob.
4. Stanovování celostátních zásadních změn forem vlastnictví majetku státu.
5. Tvorba koncepce programového pořizování a obnovy majetku státu z prostředků státního rozpočtu a financování investic rezortu s rozsáhlým vnitřním členěním a dalšími vazbami na jiné celostátní nebo mezinárodní systémy.
14. platová třída
1. Tvorba koncepce finanční politiky státu v oblasti hospodaření s majetkem státu.
2. Tvorba koncepce zásadních programů změn forem vlastnictví majetku státu.
15. platová třída
1. Tvorba koncepce politiky pohybu kapitálu a plateb a v oblasti ochrany zahraničních investic.
2.10.08 REFERENT ZAHRANIČNÍCH SLUŽEB A ZAHRANIČNÍCH VZTAHŮ
9. platová třída
1. Zpracovávání dílčích informací a podkladů o jiném státu či skupině států.
10. platová třída
1. Zajišťování vztahů České republiky s jiným státem nebo skupinou států v oblasti ekonomické, kulturní, vědecké, vzdělávací a zdravotní spolupráce a konzulární činnosti.
2. Systematické vyhodnocování a odborné zpracovávání informací o jiném státu či skupině států, spolupráce se zastupitelskými úřady jiných států, napomáhání rozvoji styků zastupitelských úřadů s českými orgány, politické zajišťování styků oficiálních představitelů České republiky s představiteli jiného státu či skupiny států.
3. Zajišťování agendy akreditací vojenských a leteckých přidělenců České republiky v zahraničí a vojenských a leteckých přidělenců jiných států v České republice.
11. platová třída
1. Analytická a realizační činnost v jednotlivých oblastech vztahů České republiky s jiným státem nebo skupinou států, vyhodnocování politických aspektů ekonomického vývoje, environmentální, kulturní, vědecké, vzdělávací, zdravotnické a konzulární politiky státu, zajišťování realizace dvoustranných smluvních dokumentů.
12. platová třída
1. Koordinační, analytická a posudková činnost v oblasti ekonomického, politického, bezpečnostního, environmentálního, kulturního a vzdělávacího vývoje nebo jiných společenských oblastí ve vztahu České republiky k jiným státům a mezinárodním orgánům a organizacím.
2. Zajišťování rozvoje komplexu kulturních, školských, vědeckých a zdravotnických styků České republiky se zahraničím a v rámci Evropské unie.
3. Tvorba koncepce a koordinace mezinárodní spolupráce rezortu, kraje nebo hlavního města Prahy a jeho působení v rámci Evropské unie.
4. Příprava a sjednávání mezinárodních smluv a přístupů k nim včetně smluv v rámci Evropské unie.
5. Koordinace plnění závazků vyplývajících z mezinárodních smluv a z členství v mezinárodních organizacích a v Evropské unii v rámci jednoho rezortu.
13. platová třída
1. Koordinace sjednávání a vnitrostátního projednávání mezinárodních smluv včetně smluv v rámci Evropské unie, sjednocování mezinárodní smluvní praxe České republiky.
2. Tvorba koncepce sjednávání prezidentských, vládních nebo rezortních mezinárodních smluv včetně smluv v rámci Evropské unie a příprava jejich sjednávání, vnitrostátního projednávání a vypovídání.
3. Mezinárodní spolupráce pro potřeby zajišťování kybernetické bezpečnosti státu, výkon funkce kontaktního bodu pro komunikaci v oblasti koordinace řešení kybernetických bezpečnostních incidentů a plnění závazků v rámci kybernetické bezpečnosti České republiky vyplývajících z mezinárodních smluv.
14. platová třída
1. Tvorba a realizace zahraničněpolitické orientace České republiky pro státy daného teritoria nebo v přijímacích státech.
2. Tvorba komplexní koncepce komunikační strategie České republiky nebo vývoje kulturních, školských, vědeckých a zdravotnických styků a krajanských a nevládních vztahů České republiky se zahraničím v souladu s cíli zahraniční politiky.
3. Tvorba mezinárodních systémů kybernetické bezpečnosti, formulace a koordinace jejich uplatnění v České republice.
15. platová třída
1. Tvorba koncepce zahraniční politiky České republiky.
2.10.09 REFERENT ŠKOLSTVÍ, VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ
8. platová třída
1. Posuzování technické, hygienické a další způsobilosti škol a školských zařízení při zařazování do školského rejstříku v územním celku.
2. Řešení složitých případů odvolání proti rozhodnutí ve věcech odkladu povinné školní docházky, proti rozhodnutí ředitele školy nebo rozhodnutí obce ve věcech správy škol a školských zařízení.
9. platová třída
1. Samostatné provádění kontrol a dohledu nad efektivním využíváním finančních prostředků ve školách a školských zařízeních a nad dodržováním norem a postupů včetně návrhů na odstranění nedostatků.
2. Zajišťování agendy správy školského rejstříku v územním celku.
3. Příprava dílčích systémových opatření na úseku výkonu správy ve školství, například zřizování a slučování škol a školských zařízení.
10. platová třída
1. Komplexní zajišťování agendy tvorby školského rejstříku.
2. Koordinace výkonu územní školské správy.
3. Posuzování žádostí o akreditaci vzdělávacích institucí nebo vzdělávacích nebo studijních programů.
4. Výkon státní kontroly dodržování právních předpisů, které se vztahují k poskytování vzdělání a školských služeb.
11. platová třída
1. Provádění analýz, konzultační a metodické činnosti v jednotlivých oblastech vzdělávací soustavy nebo celoživotního vzdělávání v návaznosti na kompetence ministerstva, kraje nebo hlavního města Prahy.
2. Koncepční činnost a zajišťování systémových opatření na úseku školského rejstříku z hlediska společenské potřeby a optimální struktury v územním celku v návaznosti na trh práce, demografickou a kvalifikační strukturu, dopravní dostupnost.
13. platová třída
1. Tvorba celostátní koncepce vzdělávání pedagogických pracovníků.
2. Stanovení zásad a metodiky pro hodnocení kvality vysokoškolského vzdělávání a pro zřizování vysokých škol.
3. Tvorba zásad rámcových vzdělávacích programů.
4. Tvorba celostátní koncepce evaluace vzdělávání.
5. Tvorba celostátní koncepce akreditací vzdělávacích institucí, vzdělávacích programů nebo studijních programů.
6. Tvorba metod a nástrojů pro zjišťování nových trendů ve vzdělávání.
14. platová třída
1. Tvorba celostátní koncepce státní správy a samosprávy ve školství.
2. Tvorba celostátní koncepce rozvoje vysokých škol.
3. Tvorba celostátní koncepce systému dalšího vzdělávání a uznávání výsledků dalšího vzdělávání.
2.10.10 REFERENT PRO MLÁDEŽ, TĚLOVÝCHOVU A SPORT
9. platová třída
1. Koordinace péče o mládež a tělovýchovu ve vymezené územní působnosti, koordinace účasti na celostátních programech a koncepcích v oblasti sportu, podpory a ochrany dětí, žáků a studentů, zpracování odborných stanovisek k projektům a žádostem o finanční podporu ze státních programů, realizace opatření na podporu a ochranu dětí a mládeže s celostátní působností.
10. platová třída
1. Koordinace péče o mládež a tělovýchovu v územní působnosti kraje, hlavního města Prahy a statutárních měst, metodická pomoc obcím a občanským sdružením při účasti na celostátních programech a koncepcích v oblasti sportu, podpory a ochrany dětí, žáků a studentů, zpracovávání odborných stanovisek k projektům a žádostem o finanční podporu z celostátních programů, realizace opatření na podporu a ochranu dětí a mládeže s celostátní působností.
11. platová třída
1. Koordinační a metodická činnost v oblasti sportu nebo koordinace programů státní podpory sportu.
2. Koordinační a metodická činnost v oblasti zájmového vzdělávání.
12. platová třída
1. Celostátní koordinace a metodické usměrňování oblasti sportu včetně analytické činnosti, ekonomiky sportu a antidopingového programu.
13. platová třída
1. Tvorba rezortní koncepce rozvoje sportu, přípravy ke státní reprezentaci a přípravy sportovních talentů.
2.10.11 REFERENT SPRÁVY VÝZKUMU A VÝVOJE
11. platová třída
1. Provádění analýz výsledků aplikace výzkumu a vývoje.
2. Příprava ucelených částí celostátní politiky výzkumu a vývoje (národní politiky výzkumu a vývoje) a programů výzkumu a vývoje (národní program orientovaného výzkumu).
12. platová třída
1. Posuzování rozvojových programů výzkumu a vývoje.
2. Analýza a posuzování oblasti výzkumu a vývoje.
13. platová třída
1. Stanovování způsobů hodnocení výsledků jednotlivých oborů výzkumu a vývoje a způsobů porovnávání se zahraničím včetně případného hodnocení mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji a koncepce ochrany práv k výsledkům výzkumu a vývoje.
2. Tvorba celostátních koncepcí rozvoje základního, průmyslového a dalších sektorů výzkumu a vývoje.
3. Stanovování způsobů poskytování podpor programů rozvoje výzkumu a vývoje s celostátní působností.
14. platová třída
1. Tvorba koncepce celostátních nebo mezinárodních programů výzkumu a vývoje včetně jejich koordinace.
2. Tvorba celostátní koncepce správy výzkumu a vývoje (národní politiky výzkumu a vývoje).
3. Tvorba koncepce výzkumu a vývoje rezortu a jeho odborného zaměření.
15. platová třída
1. Tvorba koncepce a strategie státní politiky výzkumu a vývoje.
2.10.12 REFERENT SPRÁVY KULTURY A OCHRANY PAMÁTKOVÉHO FONDU
6. platová třída
1. Evidence památkového fondu v území, registrace kulturních památek včetně evidenčních listů jednotlivých kulturních památek.
7. platová třída
1. Provádění dílčích inspekčních prací památkové inspekce, odborné zpracování, ověřování a došetřování podkladů pro kontrolní činnost v působnosti památkové inspekce.
2. Usměrňování kulturně-výchovného využití kulturních památek.
8. platová třída
1. Zajišťování odborné agendy v oblasti autorských práv, práv výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamů.
9. platová třída
1. Samostatné zajišťování ucelených odborných agend v oblasti kultury a státní památkové péče včetně specializovaných agend péče o kulturní památky, národní kulturní památky a archeologické nálezy.
2. Posuzování územních plánů a urbanistických studií z hlediska památkové péče.
3. Koordinace správy místních památek včetně samostatného zajišťování specializovaných agend péče o památky místního významu.
4. Posuzování a vypracování stanovisek k prohlášení nebo zrušení kulturních památek.
10. platová třída
1. Zajišťování péče o kulturní památky a kontroly plnění zákonných povinností vlastníků nebo uživatelů kulturních památek, rozhodování o podmínkách péče, obnovy, nakládání, využívání a zajišťováni ochrany kulturních památek v územní působnosti včetně stanovení způsobu financování.
2. Vydávání stanovisek k územním plánům, regulačním plánům a urbanistickým studiím z hlediska památkové péče.
3. Vymezování ochranného pásma kulturní památky.
11. platová třída
1. Vyhodnocování úrovně a příprava návrhů metodických postupů a opatření a další systémové specializované práce v dílčích oblastech umění, kulturně-výchovné činnosti, ochrany kulturních památek a sbírkových předmětů.
2. Koncepce a koordinace správy místních památek, jejich obnovy, nakládání, využívání a zajišťováni ochrany kulturních památek včetně stanovování způsobu financování.
3. Zpracovávání koncepcí a programů rozvoje muzejní, galerijní, divadelní, knihovnické, kulturně-naučné, vědeckopopulární a dalších oblastí kultury.
4. Vydávání Plánů ochrany památkových rezervací a památkových zón, Plánů území s archeologickými nálezy.
5. Zajišťování péče o národní kulturní památky a památky UNESCO, kontroly plnění zákonných povinností vlastníků nebo uživatelů kulturních památek, rozhodování o podmínkách péče, obnovy, nakládání, využívání a zajišťováni ochrany kulturních památek v územní působnosti včetně stanovení způsobu financování.
6. Komplexní zajišťování odborné agendy související s archeologickými nálezy či nepředvídatelnými nálezy kulturně cenných předmětů.
7. Zpracovávání plánu ochrany kulturních památek jako součásti krizového plánu a zajišťování zabezpečení kulturních památek při vzniku mimořádné či krizové situace.
8. Tvorba metodických postupů výkonu státní památkové péče v kraji.
12. platová třída
1. Celostátní koordinace a usměrňování správy rozsáhlých a významných kulturních památek a sbírkových předmětů.
2. Tvorba koncepce podpory státní památkové péče v kraji v souladu s koncepcí rozvoje státní památkové péče v České republice.
2.10.13 REFERENT SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
6. platová třída
1. Provádění dílčích šetření romských komunit (romský asistent) a jiných národnostních menšin v regionu podle kritérií demografických, sociálně-ekonomických, vzdělanostních apod. pod odborným vedením a hledání způsobu komunikace mezi jednotlivci, komunitou a orgány veřejné moci.
8. platová třída
1. Zajišťování agendy osob se statutem uprchlíka na území České republiky včetně jejich integrace.
2. Poskytování konkrétních forem podpory a pomoci osobám v obtížné životní situaci.
3. Zajišťování agendy umísťování v bytech zvláštního určení a bytech vyčleněných pro bydlení seniorů a osob se zdravotním postižením.
9. platová třída
1. Zajišťování specializovaných a zvlášť složitých agend důchodového pojištění, nemocenského pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Posuzování nároků na dávky, které vyžadují rozsáhlá šetření nebo komplexní aplikaci několika právních předpisů a jejich vzájemných vazeb, rozhodování o plnění povinností a vymáhání pohledávek a sankčních opatření při neplnění povinností.
2. Zajišťování pomoci a podpory osobám v obtížné životní situaci. Poskytování informací osobám v oblasti sociální péče a prevence a zajišťování pomoci při vyhledávání a zprostředkování sociálních služeb. Navrhování preventivních a provádění okamžitých opatření podle aktuálního stavu a zprostředkovávání poskytnutí finanční a věcné pomoci osobám v obtížné životní situaci.
3. Komplexní výkon agendy péče o staré osoby nebo osoby se zdravotním postižením.
4. Zajišťování komunikace a dalších vztahů romských komunit na území regionu s orgány veřejné moci včetně návrhů příslušných opatření směřujících ke včlenění romských komunit do sociálních vazeb měst a obcí, provádění potřebné poradenské a konzultační činnosti k romské problematice, řešení zásadních problémů romských komunit v oblasti občanského soužití, zaměstnanosti, vzdělání, sociální a dalších (romský poradce).
5. Zajišťování protidrogové politiky v rámci regionu, provádění odborných prací souvisejících s prevencí drogových závislostí, organizace a koordinace preventivních protidrogových akcí v rámci regionu a koordinace činnosti protidrogové komise.
10. platová třída
1. Koordinace a usměrňování provádění důchodového pojištění, nemocenského pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti v zásadních záležitostech ve vymezené působnosti.
2. Zajišťování sociálně-právní ochrany dětí.
3. Koordinace a usměrňování jednotlivých oborů sociálních věcí, například péče o rodinu a děti včetně osob potřebujících zvláštní péči, sociální prevence nebo sociálních služeb.
4. Stanovování směrů a zásad ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi a protidrogové politiky v rámci daného území.
5. Samostatné zpracovávání sociální anamnézy, sociální diagnózy a individuálních socioterapeutických plánů, samostatné provádění socioterapie směřující k sociální rehabilitaci a integraci.
6. Koordinace a metodické usměrňování činností romských poradců a zpracovávání koncepce problematiky etnických menšin při vyšších územně samosprávných celcích včetně navrhování příslušných opatření zejména v oblasti zaměstnanosti, dopravy, bydlení, péče o zdraví, školství, sociálního zabezpečení, společenského a kulturního života orgánům kraje, vládě nebo ústředním správním úřadům (koordinátor romských poradců).
7. Koordinace a usměrňování tvorby střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a zajišťování místní a typové dostupnosti sociálních služeb.
8. Zajišťování náhradní rodinné péče.
9. Sociální práce s dětmi, které spáchaly trestný čin nebo čin jinak trestný, a s dětmi páchajícími přestupky. Plnění úkolů orgánu sociálně-právní ochrany dětí (kurátor pro děti a mládež).
10. Koordinace prorodinných služeb a zajišťování jejich místní a typové dostupnosti.
11. Vyhodnocování situace ohroženého dítěte a jeho rodiny, tvorba individuálních plánů ochrany dítěte, organizace případových konferencí pro řešení konkrétních situací ohrožených dětí a jejich rodin, poskytování sociální práce a koordinace řešení případů ohrožených dětí.
12. Výkon veřejného poručenství a opatrovnictví dětí.
11. platová třída
1. Konzultační činnost a aprobace ve zvlášť složitých agendách důchodového pojištění, nemocenského pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a státní politiku zaměstnanosti.
2. Metodická a odborná koordinace provádění důchodového a nemocenského pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.
3. Tvorba koncepce sociální nebo rodinné politiky na daném území.
4. Samostatné zajišťování sociální diagnózy a terapie, realizace nebo prosazování sociálních opatření, odborné práce při socializaci a resocializaci (sociální kurátor), poradenská činnost a vyhodnocování poradenských testů.
5. Zpracovávání koncepce protidrogové politiky kraje nebo hlavního města Prahy.
6. Komplexní výkon inspekce poskytování sociálních služeb.
7. Koordinace a usměrňování tvorby střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a zajišťování místní a typové dostupnosti sociálních služeb kraje nebo hlavního města Prahy.
8. Kontrola, metodické usměrňování a koordinace výkonu sociálně-právní ochrany dětí nebo výkonu sociální práce v působnosti obce s rozšířenou působností, kraje nebo hlavního města Prahy.
9. Odborné posuzovaní žadatelů a dětí pro potřeby zprostředkování náhradní rodinné péče krajským úřadem, výběr vhodných osvojitelů a pěstounů pro konkrétní dítě, zajišťování poradenské pomoci osvojitelům a pěstounům, zajišťování agendy pověřování k výkonu sociálně-právní ochrany dětí právnickými a fyzickými osobami včetně kontroly pověřených osob.
10. Komplexní výkon registrace v rámci poskytování sociálních služeb, posuzování podmínek pro poskytování sociálních služeb při posuzování žádosti o registraci a kontrola jejich plnění.
11. Koordinace, usměrňování a kontrola výkonu veřejného opatrovnictví obcemi v působnosti kraje nebo hlavního města Prahy.
12. platová třída
1. Celostátní koordinace a metodické usměrňování výkonu státní správy v oblasti důchodového a nemocenského pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.
2. Koordinace a metodické usměrňování výkonu státní správy v oblasti sociální práce, sociálně-právní ochrany dětí a veřejného opatrovnictví na úrovni krajů nebo hlavního města Prahy.
13. platová třída
1. Tvorba koncepce výkonu správy důchodového pojištění, nemocenského pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.
2. Tvorba koncepce důchodového pojištění a nemocenského pojištění vymezených skupin pojištěnců.
3. Celostátní koordinace a metodické usměrňování důchodového, nemocenského nebo úrazového pojištění.
2.10.14 REFERENT SPRÁVY ZDRAVOTNICTVÍ
6. platová třída
1. Kontrola obsahové správnosti předložených žádostí a provádění dílčích úkonů správního řízení registrační dokumentace léčiv, chemických látek a chemických přípravků nebo agendy zdravotnických prostředků nebo dozoru nad provozovateli.
7. platová třída
1. Zajišťování podkladů pro projektování a optimalizaci sítě zdravotnických zařízení v rámci územních celků.
2. Výkon dílčích kontrolních činností v oblasti léčiv, léčivých přípravků a zdravotnických prostředků.
8. platová třída
1. Organizace, příprava a smluvní zajišťování dostupnosti lékařské služby první pomoci.
9. platová třída
1. Koordinace a realizace odborných rezortních zdravotnických programů.
2. Komplexní zajišťování agendy vydávání souhlasu s provozováním lékáren a výdejen zdravotnických prostředků.
3. Vytváření specializovaných údajů, které jsou součástí komplexních informačních systémů léčiv a zdravotnických prostředků.
10. platová třída
1. Koordinace zdravotnické soustavy v daném území a usměrňování jejího utváření.
2. Zajišťování poskytování zdravotní péče za krizových stavů, souhrnné zpracovávání opatření pro připravenost zdravotnických zařízení na mimořádné události a krizové stavy na vymezeném území a provádění konzultační a poradenské činnosti.
11. platová třída
1. Zajišťování realizace hlavních směrů rozvoje sítě zdravotnických zařízení na daném území, koordinace a usměrňování činností při realizaci územní zdravotní politiky státu včetně zpracovávání věcných analýz efektivnosti využití zdravotnických zařízení pro vytváření jejich optimální sítě.
2. Koordinace výkonu specializovaných činností při zajišťování poskytování zdravotní péče za krizových stavů a mimořádných událostí v rámci kraje, hlavního města Prahy nebo územně členěného statutárního města.
3. Zpracovávání metodických postupů k zajištění poskytování zdravotních služeb za krizových stavů pro správní úřady nebo územní samosprávné celky.
4. Koordinace výkonu specializovaných odborných činností při zajišťování poskytování zdravotní péče na úseku integrovaného záchranného systému, ochrany obyvatel a prevence závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými látkami.
5. Zpracovávání programu dozorové činnosti v oblasti léčiv, léčivých přípravků a zdravotnických prostředků s návazností na přímo řízené organizace státního odborného dozoru podle analýz výsledků dozorové činnosti, provozních nehod a poruch technických zařízení.
6. Komplexní zajišťování inspekce na úseku zacházení s návykovými látkami.
7. Komplexní výkon udílení oprávnění k poskytování zdravotních služeb, posuzování podmínek pro udílení oprávnění a kontrola jejich plnění.
12. platová třída
1. Posuzování úrovně hospodářského a sociálního rozvoje z hlediska zdravotní péče a materiálního vybavení a posuzování záměrů investiční výstavby zdravotnických zařízení ve vztahu k plánu sítě zdravotnických zařízení.
2. Tvorba a koordinace koncepcí a programů rozvoje krajů a hlavního města Prahy z hlediska zdravotní péče.
3. Posuzování programů hodnocení kvality zdravotní péče.
4. Koordinace a usměrňování zdravotnických zařízení pro zajišťování integrovaného záchranného systému, ochrany obyvatel a prevence závažných havárií.
5. Usměrňování zdravotnického, hygienického a protiepidemického zabezpečení v působnosti Ministerstva obrany a Ministerstva vnitra.
6. Provádění rozborů, projektování, stanovování metodiky analýz rozsáhlých lékových informačních databázových systémů a systémů ochrany a údržby dat jako součásti státního informačního systému o léčivech, cenách a úhradách léčiv, zdravotnických prostředcích, veterinárních léčivech, veterinárních technických prostředcích a veterinárních přípravcích nebo návykových látkách a prekurzorech drog.
2.10.15 REFERENT VŠEOBECNÉ SPRÁVY VNITŘNÍCH VĚCÍ STÁTU
6. platová třída
1. Provádění změn v úředních dokladech, vydávání dokladů o změnách v úředních dokladech včetně kontroly správnosti uváděných údajů v informačních systémech veřejné správy, popřípadě v dalších evidencích a vydaných dokladech. Předávání vydaných dokladů žadatelům. Vystavování úředních osvědčení.
2. Zpracovávání správních a odborných rešerší na úseku hlášení a evidence pobytu obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů.
3. Zajišťování agendy seznamu registrovaných občanských sdružení, zpracovávání podkladů o registrovaných a evidovaných subjektech včetně jejich poskytování Českému statistickému úřadu.
4. Samostatný výkon agendy ztrát a nálezů.
7. platová třída
1. Vykonávání odborných činností na úseku přípravy organizačně-technického a finančního zajištění voleb a referend.
2. Provádění dílčích prací na úseku evidence obyvatel, občanských průkazů nebo cestovních dokladů.
3. Zajišťování agendy registrace občanských sdružení, posuzování návrhů na registraci občanských sdružení a evidenci odborových organizací a organizací zaměstnavatelů ve sporných a složitých případech.
4. Zajišťování prací na úseku shromažďování.
5. Provádění dílčích prací v matriční agendě.
6. Provádění dozoru nad dodržováním právních předpisů o státních symbolech.
7. Zajišťování vidimace a legalizace dokladů a úředních listin.
8. platová třída
1. Organizačně-technické zabezpečení voleb a referend.
2. Usměrňování a dohled nad plněním povinností stanovených obcím (ohlašovnám) pro agendu úředních dokladů a evidence obyvatel.
3. Komplexní zajišťování agendy ztrát a nálezů včetně zajišťování oceňování, přípravy dražeb.
4. Zajišťování agendy shromažďování, sdružování právnických osob a dobrovolných svazků obcí, územně správního členění, místního názvosloví, slučování a rozdělování obcí, zajišťování procesu změn názvů obcí, změn správních hranic obcí nebo zájmových sdružení a nadací.
5. Komplexní výkon matriční agendy obce.
6. Výkon agendy veřejných sbírek.
7. Výkon agendy na úseku sdružování v občanských sdruženích, odborových organizacích a organizacích zaměstnavatelů.
8. Výkon státoobčanské agendy územního samosprávného celku.
9. Zajišťování agendy rejstříku politických stran a politických hnutí.
9. platová třída
1. Komplexní zajišťování státoobčanské agendy územního samosprávného celku.
2. Koordinace občansko-správních záležitostí v obci.
3. Komplexní zajišťování činností spojených s vedením knih narození, uzavření manželství, vzniku partnerství a úmrtí občanů, ke kterým došlo v cizině (zvláštní matriky).
4. Zajišťování matriční agendy v působnosti krajského úřadu nebo obce s rozšířenou působností včetně rozhodování o uzavírání manželství zástupcem.
5. Komplexní výkon agend na úseku občanských průkazů, cestovních dokladů nebo evidence obyvatel a rodných čísel.
10. platová třída
1. Poskytování metodické pomoci a usměrňování agend úředních dokladů a evidence obyvatel včetně kontrol výkonu činností v daném území.
2. Metodické usměrňování a dohled nad matriční činností a evidencí obyvatel na vymezeném území, odborné poradenství obcím pověřeným vedením matrik, komplexní kontrola nad vedením matriční agendy a souvisejících agend u matričních obvodů včetně ukládání nápravných opatření, usměrňování odborné přípravy a ověřování odborné způsobilosti zaměstnanců obce, v hlavním městě Praze zaměstnanců městské části nebo zaměstnanců Ministerstva obrany zařazených do matričního úřadu.
3. Koordinace výkonu zvláštní matriky.
4. Metodické usměrňování agend úředních dokladů a evidence obyvatel v rámci působnosti územního samosprávného celku.
11. platová třída
1. Koordinace a metodické usměrňování obcí nebo jejich částí v občansko-správních záležitostech, například matrik a státního občanství, evidence obyvatel, zabezpečení voleb a místních referend, úředních dokladů, přestupků, názvosloví ulic, státních symbolů a znaků.
14. platová třída
1. Tvorba koncepce uspořádání a zajišťování vnitřních věcí státu.
15. platová třída
1. Tvorba koncepce vývoje správy vnitřních věcí státu a veřejné správy.
2.10.16 REFERENT SPRÁVY VE VĚCECH ARCHIVNICTVÍ A SPISOVÉ SLUŽBY
8. platová třída
1. Provádění dohledu nad spisovou službou a nad vyřazováním písemností (skartační řízení).
2. Provádění kontroly dodržování povinností na úseku archivnictví a výkonu spisové služby a dohledu nad vyřazováním dokumentů (skartační řízení) u původců s jednoduchou organizační strukturou.
3. Odborná správa archivních fondů a sbírek a provádění výběru archiválií u původců s jednoduchou organizační strukturou.
9. platová třída
1. Komplexní zajišťování odborné ochrany archivních fondů včetně zpracovávání složitých archivních rešerší.
2. Komplexní zajišťování státního odborného dohledu nad archivní a spisovou službou a nad vyřazováním písemností včetně výběru archiválií.
3. Zajišťování péče o svěřené archivní soubory včetně zpracovávání složitějších archivních rešerší pro veřejnou správu.
4. Zajišťování odborného dohledu nad spisovou službou, nad vyřazováním dokumentů a nad výběrem archiválií u veřejnoprávních i soukromoprávních původců.
5. Provádění kontroly výkonu spisové služby a výběru archiválií u původců se složitější organizační strukturou.
10. platová třída
1. Zajišťování výkonu státní správy archivních fondů a sbírek a předarchivní péče.
2. Koordinace a metodické usměrňování systémů evidence archiválií Národního archivního dědictví.
3. Komplexní zajišťování péče o archivní soubory včetně zpracování složitých rešerší.
11. platová třída
1. Komplexní zajišťování agendy archivnictví ve státních archivech spojené s kombinovaným vyhledáváním a náročným zpracováním úředních rešerší a expertiz, ověřených úředními razítky, pro veřejné instituce a státní orgány.
2. Komplexní zajišťování odborné správy a ochrany archivních fondů nejvyšší kategorie včetně zpracovávání archivních rešerší a státního odborného dohledu nad archivní a spisovou službou a vyřazováním písemností, přípravy a zpracovávání vědeckých edic archivních dokumentů. Komplexní zajišťování odborné správy a ochrany archivních fondů nejvyšší kategorie včetně zpracovávání archivních rešerší a kontroly dodržování povinností na úseku archivnictví a spisové služby včetně odborného dohledu nad vyřazováním dokumentů, přípravy a zpracovávání vědeckých edic archivních dokumentů.
3. Celostátní koordinace systémů evidence archiválií Národního archivního dědictví.
4. Provádění komplexní kontroly povinností na úseku archivnictví v archivech územních samosprávních celků, ve specializovaných archivech, u kulturně vědeckých institucí a u dalších držitelů archiválií a jejich zřizovatelů.
5. Provádění kontroly archivních kulturních památek a prověrky fyzického stavu archivních kulturních památek a národních kulturních památek.
12. platová třída
1. Provádění studijně analytických činností a vytváření národních standardů pro obor archivnictví.
2. Tvůrčí zpracovávání nových metodických postupů a posuzování nejnáročnějších pořádacích, zpřístupňovacích a edičních archivních činností včetně ověřování technologických postupů.
3. Posuzování a zpracovávání vyjádření ke koncesované živnosti vedení spisovny a provádění kontrol těchto spisoven.
4. Mezinárodní spolupráce při zpracovávání specifických archivních fondů a při jejich prezentaci veřejnosti.
13. platová třída
1. Celostátní koordinace a usměrňování archivnictví a spisové služby.
2. Zpracovávání komplexních rozvojových koncepcí a nových metodických postupů v archivnictví.
3. Celostátní koordinace a metodické usměrňování samostatných archivních pracovišť.
4. Tvorba celostátní koncepce kontroly výkonu spisové služby a archivnictví.
5. Komplexní koordinace činností samostatných odborných pracovišť na úseku archivnictví nebo spisové služby, vnitřních organizačních jednotek vykonávajících celostátní nebo oblastní působnost na úseku archivnictví nebo spisové služby.
2.10.17 REFERENT SPRÁVY PRŮMYSLU A OBCHODU
6. platová třída
1. Úřední označování starého a starožitného zboží z drahých kovů včetně rozhodování o způsobu a formě označování, například plombou, puncem nebo osvědčením.
7. platová třída
1. Vykonávání puncovní kontroly a puncovní inspekce vymezeného okruhu drahých kovů včetně označování.
8. platová třída
1. Puncovní kontrola a puncovní inspekce všech druhů drahých kovů.
9. platová třída
1. Samostatná puncovní inspekce a kontrola drahých kovů pomocí technologií instrumentální analýzy.
10. platová třída
1. Komplexní výkon puncovní inspekce a puncovní kontroly, vývoj, ověřování a aplikace metod rozpoznávání a identifikace falešných puncovních značek.
2. Samostatný výkon inspekce nebo dozoru nad způsobilostí střelných zbraní, střeliva, pyrotechnických předmětů, výbušnin a balisticky odolných materiálů.
3. Samostatný výkon inspekce nad bezpečností výrobků uváděných na vnitřní trh.
11. platová třída
1. Posuzování a vypracovávání stanovisek v oblasti průmyslové a stavební politiky, energetické politiky, hutnictví, strojírenství a elektrotechniky, hornictví a jaderné energetiky, surovinové politiky, hospodářské politiky, vnitřního obchodu a ochrany zájmů spotřebitelů, podpory podnikání a živností, zahraničně-ekonomické politiky, zahraničně-obchodní politiky, licenční politiky, technické normalizace, metrologie, puncovnictví a státního zkušebnictví, průmyslového výzkumu nebo rozvoje techniky a technologií.
2. Radiační monitorování úložišť, osob a životního prostředí, kontrola dodržování požadavků radiační ochrany a jaderné bezpečnosti.
12. platová třída
1. Metodická a rozborová činnost v oblasti technické normalizace, metrologie, státního zkušebnictví, v oblasti kontroly a ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů nebo puncovnictví včetně tvorby prováděcích technických předpisů a norem a koordinace akreditovaných zkušeben a laboratoří.
2. Tvorba celostátních programů, jednotných postupů a opatření k ovlivňování průmyslu, stavebnictví, energetiky, hutnictví, strojírenství a elektrotechniky, hornictví a jaderné energetiky, surovinové politiky, vnitřního obchodu a ochrany zájmů spotřebitelů, podpory podnikání a správy živností, zahraničně-ekonomické politiky, zahraničního obchodu, licenční politiky, technické normalizace, metrologie, puncovnictví a státního zkušebnictví, průmyslového výzkumu, rozvoje techniky a technologií.
3. Tvorba programů hospodářského rozvoje území.
4. Koordinace měření, kontroly a bezpečného ukládání radioaktivních odpadů v provozu jaderných zařízení.
5. Stanovování celostátní metodiky a postupů puncovní kontroly a puncovní inspekce v celém rozsahu včetně akreditace a certifikace v puncovnictví.
6. Celostátní koordinace a metodické usměrňování inspekce a dozoru nad způsobilostí výrobků uváděných na trh, nad způsobilostí složitých komplexů zařízení při jejich uvádění na trh, při ochraně ekonomických zájmů spotřebitele nebo státu.
7. Celostátní koordinace a metodické usměrňování inspekce v energetice.
13. platová třída
1. Celostátní koordinace a usměrňování tvorby a uplatňování technických předpisů, norem a parametrů.
2. Koordinace ekonomické ochrany státu v oblasti licenční správy při vývozu a dovozu s celostátní působností včetně mezinárodní spolupráce.
3. Celostátní koordinace, metodické usměrňování a tvorba ekonomických nástrojů k ovlivňování průmyslu, stavebnictví, energetiky, hutnictví, strojírenství a elektrotechniky, hornictví a jaderné energetiky, surovinové politiky, vnitřního obchodu a ochrany zájmů spotřebitelů, podpory podnikání, živností nebo vnějších ekonomických vztahů.
14. platová třída
1. Tvorba celostátních koncepcí rozvoje jednotlivých oblastí obchodní politiky, například vnitřního obchodu, ochrany zájmů spotřebitelů, zahraničně-ekonomické politiky, zahraničně-obchodní politiky, licenční politiky v oblasti vývozu a dovozu.
2. Tvorba koncepce jednotlivých oborů hospodářské politiky, například průmyslové a stavební politiky, energetické politiky, hutnictví, strojírenství a elektrotechniky, hornictví a jaderné energetiky, surovinové politiky.
3. Stanovování celostátních směrů rozvoje a přístupů k podnikání v oblasti živností, průmyslového výzkumu, rozvoje techniky a technologií nebo podpory podnikání.
4. Stanovování základních směrů a přístupů k podpoře a ochraně zahraničních investic.
5. Tvorba státní energetické koncepce a koncepce podpory hospodářské soutěže a ochrany zájmů spotřebitelů v energetice.
15. platová třída
1. Tvorba koncepce hospodářské politiky státu zahrnující průmyslovou, stavební, surovinovou a energetickou politiku.
2. Tvorba koncepce obchodní politiky státu.
2.10.18 REFERENT ŽIVNOSTENSKÉHO ÚŘADU
7. platová třída
1. Vyřizování žádostí o výpisy a potvrzení ze živnostenského rejstříku.
2. Zajišťování odborných prací na úseku živnostenského podnikání.
8. platová třída
1. Zajišťování živnostenské agendy, například posuzování plnění zvláštních podmínek provozování živnosti.
9. platová třída
1. Výkon živnostenského úřadu v oblasti ohlašovacích živností.
2. Zajišťování činnosti centrálního registračního místa živnostenského podnikání.
10. platová třída
1. Souhrnný výkon specializovaných odborných činností na úseku živnostenského podnikání, například metodické, konzultační a poradenské v rozsahu působnosti živnostenského úřadu.
2. Výkon živnostenského úřadu v oblasti koncesovaných živností.
3. Komplexní zajišťování činností centrálního registračního místa živnostenského podnikání.
4. Samostatný výkon živnostenské kontroly.
5. Samostatný výkon dozoru v oblasti regulace reklamy.
11. platová třída
1. Koordinace a usměrňování živnostenského úřadu.
2. Metodické usměrňování obecních živnostenských úřadů ve vymezené působnosti kraje.
3. Komplexní zajišťování činnosti jednotného kontaktního místa vybraných obecních úřadů.
4. Posuzování rozsahu živnostenského oprávnění a závažných případů ztráty bezúhonnosti ve sporných a složitých případech a zpracovávání odborných stanovisek o právu na provozování živnosti pro orgány moci výkonné nebo soudní, orgány územních samosprávných celků a jiné orgány a pro právnické a fyzické osoby podle zvláštních právních předpisů.
5. Koordinace výkonu dozoru v oblasti regulace reklamy.
12. platová třída
1. Koordinace a usměrňování živnostenského úřadu kraje nebo hlavního města Prahy.
2.10.19 REFERENT SPRÁVY MÍSTNÍHO ROZVOJE
10. platová třída
1. Posuzování projektů žádostí o podporu v oblasti bydlení, výběr žadatelů a realizace podpory, průběžná realizace a vyhodnocování podpory.
2. Odborný dohled nad dodržováním zvláštních podmínek provozování cestovních kanceláří.
3. Tvorba koncepce bytové politiky v obci s bytovým fondem převažujícího městského typu.
4. Koordinace a usměrňování regionálního rozvoje cestovního ruchu a turistických informačních center včetně propagačních aktivit.
11. platová třída
1. Celostátní usměrňování postupu ve věcech podpory malého a středního podnikání včetně analýzy efektivnosti podpory.
2. Zpracovávání analýz rozvoje cestovního ruchu a tvorba regionálních projektů podpor rozvoje cestovního ruchu.
3. Celostátní metodické usměrňování realizace specifických forem cestovního ruchu, například kongresový a incentivní cestovní ruch, lázeňský cestovní ruch, městský a kulturní cestovní ruch.
4. Tvorba územní politiky bydlení z hlediska jejího financování, sociálních aspektů bydlení, koncepce podpůrných nástrojů bydlení v obcích s rozšířenou působností.
5. Tvorba regionálních projektů rozvoje cestovního ruchu.
6. Realizace koncepcí a propagačních aktivit ve vztahu k veřejnosti na regionální, celostátní a mezinárodní úrovni a koordinace a zajišťování funkčních vazeb oblastní, krajské a celostátní sítě informačních center a činností spojených s aplikací komplexní informační databanky cestovního ruchu včetně správy kartoték a fotobanky.
7. Komplexní výkon státní správy na úseku pohřebnictví v působnosti kraje. Metodická, poradenská a konzultační činnost na úseku pohřebnictví prováděná krajskými úřady. Výkon kontrolní činnosti a dozoru dodržování povinností na úseku pohřebnictví prováděný krajskými úřady.
12. platová třída
1. Zpracovávání návrhů programů pro rozvoj území z celostátních hledisek. Analýza dosažené úrovně hospodářského a sociálního rozvoje jednotlivých území České republiky a tendencí jejich územního rozvoje.
2. Příprava metodických opatření pro realizaci celostátních programů na podporu bydlení, stanovení realizačních zásad, podmínek a kritérií, například pro poskytování státních půjček do fondu obcí na opravy, pro podporu výstavby domů s pečovatelskou službou, domů s byty pro důchodce, nájemních bytů pro obce postižené záplavami, nájemních bytů a pro poskytování půjček občanům.
3. Koordinace státních podpůrných opatření a programů podpory bydlení.
4. Tvorba koncepce regionálního rozvoje cestovního ruchu.
5. Posuzování plánovací dokumentace rozvojových generelů a marketingových projektů z hlediska celostátního rozvoje cestovního ruchu.
6. Zpracovávání celostátních analýz rozvoje cestovního ruchu. Tvorba celostátních projektů a programů rozvoje jednotlivých oblastí cestovního ruchu.
13. platová třída
1. Koordinace a usměrňování realizace státní politiky cestovního ruchu.
2. Celostátní koordinace programů rozvoje regionů.
3. Celostátní koordinace a metodické usměrňování realizace podpory bydlení.
4. Tvorba a koordinace celostátních programů a projektů rozvoje cestovního ruchu včetně stanovování principů a zásad pro hodnocení projektů rozvoje cestovního ruchu.
14. platová třída
1. Tvorba koncepce státní politiky cestovního ruchu včetně systémové koordinace s mezinárodními a nadnárodními systémy.
15. platová třída
1. Tvorba koncepce a strategie regionální politiky státu.
2.10.20 REFERENT ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU
8. platová třída
1. Zajišťování a příprava podkladů pro výkon obecného stavebního, speciálního stavebního nebo vojenského stavebního úřadu (dále jen "stavební úřad").
9. platová třída
1. Zajišťování a příprava podkladů pro výkon úřadu územního plánování.
2. Zajišťování dokumentace průběhu územně plánovacích nebo rozhodovacích procesů ve vymezené působnosti úřadu územního plánování nebo stavebního úřadu.
3. Výkon agendy stavebního úřadu.
10. platová třída
1. Výkon úřadu územního plánování.
2. Výkon stavebního úřadu.
3. Výkon územně plánovací činnosti obecním úřadem.
11. platová třída
1. Koordinace výkonu úřadu územního plánování.
2. Koordinace výkonu stavebního úřadu.
3. Pořizování nástrojů územního plánování včetně zajišťování vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území.
4. Výkon úřadu územního plánování v působnosti kraje, hlavního města Prahy nebo magistrátu územně členěného statutárního města.
5. Výkon stavebního úřadu v působnosti kraje, hlavního města Prahy nebo magistrátu územně členěného statutárního města.
12. platová třída
1. Koordinace a usměrňování výkonu stavebního úřadu v působnosti kraje, hlavního města Prahy nebo magistrátu územně členěného statutárního města.
2. Koordinace a usměrňování výkonu úřadu územního plánování v působnosti kraje, hlavního města Prahy nebo magistrátu územně členěného statutárního města.
3. Pořizování nástrojů územního plánování včetně zajišťování vyhodnocování vlivu na udržitelný rozvoj území v působnosti kraje nebo hlavního města Prahy.
13. platová třída
1. Komplexní pořizování krajských a regionálních koncepcí územního rozvoje včetně zajišťování vyhodnocování vlivů na udržitelný rozvoj území.
2. Koordinace a systémové usměrňování územního plánování České republiky.
3. Koordinace a systémové usměrňování stavebního řádu České republiky.
14. platová třída
1. Tvorba koncepce územního plánování České republiky.
2. Tvorba koncepce stavebního řádu České republiky.
3. Stanovování systémových přístupů a východisek územního rozvoje České republiky.
15. platová třída
1. Tvorba koncepce a strategie územního rozvoje České republiky.
2.10.21 REFERENT PRO ZEMĚDĚLSTVÍ, POTRAVINÁŘSKÝ PRŮMYSL A LESNÍ A VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
7. platová třída
1. Výkon dílčích kontrolních činností v oblasti léčiv, veterinárních léčivých přípravků, veterinárních technických prostředků, zdravotnických prostředků a veterinárních přípravků.
2. Zajišťování a příprava podkladů pro výkon vodoprávního úřadu.
8. platová třída
1. Výkon jednotlivých agend vodoprávního úřadu.
9. platová třída
1. Provádění státního dozoru a kontroly na úseku šetření nebo dozoru nad léčivy, veterinárními léčivými přípravky, veterinárními technickými prostředky nebo zdravotnickými prostředky v terénu včetně odběru vzorků k laboratornímu vyšetření nebo k rozborům.
2. Posuzování a příprava odborných podkladů pro restituční a majetkové správní řízení nebo pro řízení o pozemkových úpravách.
3. Výkon fytokaranténní inspekce při dovozu a vývozu rostlin a rostlinných produktů včetně vystavování rostlinolékařských osvědčení, provádění odborného šetření a správní řízení při výskytu škodlivých organismů rostlin.
4. Odborné posouzení podmínek pro povinnou registraci pěstitelů a dovozců rizikových komodit, vymezení chráněných zón a výkon rostlinolékařského dozoru nad plněním povinností stanovených fyzickým a právnickým osobám.
5. Provádění specializované rostlinolékařské kontroly a dozoru a místního šetření v terénu včetně odběru vzorků a jejich laboratorní diagnostiky na úseku rostlinolékařské péče.
6. Výkon vodoprávního úřadu.
10. platová třída
1. Celostátní koordinace rozvoje služeb na úseku jednotlivých druhů zemědělské výroby.
2. Komplexní vykonávání státní kontroly v oblasti zemědělských výrobků, potravin nebo potravinových surovin nebo tabákových výrobků.
3. Samostatné provádění terénní specializované kontroly a dozoru spojené s odbornou diagnostikou škodlivých organizmů rostlin na úseku rostlinolékařské péče.
4. Koordinace výkonu vodoprávního úřadu.
5. Výkon vodoprávního úřadu v působnosti kraje nebo hlavního města Prahy.
11. platová třída
1. Koordinace rozborových činností na úseku registrace přípravků na ochranu rostlin, mechanizačních prostředků a rostlinolékařské diagnostiky.
2. Zpracovávání dílčích koncepcí jednotlivých oblastí rostlinolékařské správy, veterinární správy a veterinárních léčiv.
3. Tvorba celostátní politiky hospodaření s veterinárními léčivy.
4. Výkon složitých systémových postupů fytosanitární kontroly v návaznosti na mimořádná rostlinolékařská opatření širšího rozsahu.
5. Vykonávání státní inspekce nebo dozoru nad dodržováním veterinárních požadavků nebo v oblasti šlechtění a plemenitby včetně vytváření identifikačního a registračního systému pro hospodářská zvířata.
6. Komplexní provádění cenové nebo úhradové regulace léčivých přípravků, registrace léčiv, léčivých přípravků nebo přípravků na ochranu rostlin včetně postregistračního vyhodnocování a povolování jejich klinického hodnocení. Koordinace a usměrňování výstupů hodnotitelských posudků interních a externích posuzovatelů a stanovování závěrů.
7. Koordinace kontrolní činnosti v celém rozsahu působnosti územního správního úřadu v oblasti zemědělských výrobků, potravin, potravinových surovin nebo tabákových výrobků včetně analýzy výsledků kontroly.
8. Vykonávání státní inspekce, úřední kontroly nebo dozoru nad dodržováním zásad správné výrobní nebo správné laboratorní praxe v oblasti zemědělských výrobků, potravin nebo potravinových surovin a výrobků nebo tabákových výrobků.
9. Komplexní výkon inspekce a zkoušení půdy, odrůd, rozmnožovacího materiálu, chmele, hnojiv a krmiv.
10. Koordinace a metodické usměrňování inspekční, dozorové a kontrolní činnosti na úseku mechanizačních prostředků a technických zařízení k hubení škodlivých organismů rostlin.
11. Koordinace a metodické usměrňování kontroly a dozoru v územní působnosti správního úřadu na úseku rostlinolékařské péče.
12. Zajišťování odběru vzorků biologického materiálu a půdy pro vydávání odborných stanovisek a posudků v působnosti územního správního úřadu včetně zpracovávání příslušné dokumentace.
13. Samostatné provádění kontroly geneticky modifikovaných organizmů včetně zpracovávání příslušné dokumentace a vydávání odborných stanovisek na úseku rostlinolékařské péče.
14. Metodické usměrňování, provádění odborného dohledu a souhrnné zajišťování majetkoprávní agendy v působnosti pozemkového úřadu.
15. Zajišťování nejsložitějších pozemkových úprav ve vymezené působnosti.
16. Koordinace vodoprávního úřadu v působnosti kraje nebo hlavního města Prahy.
12. platová třída
1. Celostátní koordinace uplatňování licenčního režimu vývozu a dovozu v oblasti zemědělství ve vztahu k zahraničí.
2. Zpracování podpůrných programů mimoprodukčních funkcí v zemědělství.
3. Příprava a zpracovávání státní politiky jednotlivých složek zemědělství v územních aspektech a souvislostech z celostátních hledisek.
4. Celostátní koordinace a stanovování metodických postupů a zásad výkonu inspekční nebo dozorové činnosti v oborech veterinární péče, rostlinolékařské péče, ochrany práv k novým odrůdám rostlin, šlechtění, plemenitby, bezpečnosti a kvality potravin, zemědělských výrobků nebo potravinových surovin nebo tabákových výrobků nebo identifikace a registrace hospodářských zvířat.
5. Komplexní zajišťování registrace léčiv a léčivých přípravků, klinického hodnocení, farmakovigilance, cenové a úhradové regulace, inspekční činnosti a dozoru nad reklamou nebo nad zdravotnickými prostředky.
6. Celostátní koordinace úřední kontroly správné výrobní nebo správné laboratorní praxe, zajišťování rozborové a kontrolní činnosti v oblasti zemědělských výrobků, potravin nebo potravinových surovin nebo tabákových výrobků nebo v ochraně zdraví zvířat.
7. Celostátní koordinace státní fytosanitární inspekce a dozoru při ochraně státního území před zavlečením nebezpečných škodlivých organismů rostlin.
8. Komplexní zajišťování složitých procesů registrace přípravků na ochranu rostlin, státní inspekce a dohledu nad technickou způsobilostí mechanizačních prostředků a při zacházení s přípravky na ochranu rostlin.
9. Celostátní koordinace a stanovování metod a pravidel dozoru v oblasti vstupů do zemědělství a půdy včetně biologického a laboratorního zkoušení.
10. Řešení náročných restitučních případů a rozsáhlých komplexních pozemkových úprav.
11. Zpracovávání plánu rozvoje vodovodů a kanalizací v působnosti kraje nebo hlavního města Prahy.
13. platová třída
1. Tvorba celostátní koncepce a koordinace státního zkušebnictví a certifikace v oblasti potravin nebo ochrany spotřebitele v oblasti vstupů do zemědělství, půdy a v oblasti krmiv.
2. Zpracovávání plánu rozvoje vodovodů a kanalizací pro území státu.
2.10.22 REFERENT BEZPEČNOSTI STÁTU
6. platová třída
1. Příprava, organizace a zajišťování odvodního řízení včetně vedení pomocné vojenské evidence.
7. platová třída
1. Zpracovávání dílčích opatření pro nouzový stav, stav ohrožení a válečný stav v daném územním celku.
2. Zajišťování nezbytných dodávek vybraných potravinářských komodit a věcné zpracovávání smluv, vedení agend opatření v hospodářské mobilizaci, systému nezbytných dodávek a opatření v civilní ochraně.
3. Pořizování a přerozdělování prostředků individuální ochrany obyvatel včetně souvisejících finančních plánů a výkaznictví.
4. Provádění šetření a jiných odborných prací v systému prevence kriminality.
5. Odborné zpracovávání podkladů pro správní řízení o udělení a odnětí mezinárodní ochrany.
8. platová třída
1. Samostatné zajišťování úkolů v oblasti civilní ochrany nebo organizačních, odborných a materiálních opatření pro mimořádné události a krizové stavy a činností na úseku hospodářských opatření pro krizové stavy určených subjektů včetně přípravy návrhů na určení subjektů hospodářské mobilizace a zpracovávání plánů opatření hospodářské mobilizace.
2. Zajišťování problematiky výstavby, údržby a provozu varovacích, vyrozumívacích a spojovacích systémů.
3. Zpracovávání analýz, navrhování zásad režimu života v postiženém území včetně vyhodnocování účinku krizových stavů a mimořádných událostí.
4. Zajišťování odborných agend v oblasti mírového doplňování a mobilizačního rozvinování ozbrojených sil.
5. Vyřizování žádostí o udělení mezinárodní ochrany nebo dočasné ochrany a ve věcech vstupu a pobytu cizinců na území České republiky, spočívající v přípravě odborných podkladů, ověřování dokladů, údajů o zemích původu a dokumentů.
9. platová třída
1. Výkon specializovaných odborných činností na úseku obrany, civilní ochrany nebo prevence závažných havárií.
2. Souhrnné zpracovávání opatření pro mimořádné události a krizové stavy na vymezeném území. Zpracovávání krizového plánu nebo jeho jednotlivých částí.
3. Souhrnné zajišťování individuální a kolektivní ochrany obyvatel včetně přípravy evakuačních opatření.
4. Zajišťování prevence kriminality v rámci daného územního celku, provádění specializovaných odborných činností souvisejících s prevencí kriminality, organizace a koordinace akcí prevence kriminality v rámci daného územního celku a koordinace činnosti komise prevence kriminality.
5. Posuzování a vyhodnocování výsledků pohovorů s účastníky řízení ve věcech vstupu a pobytu cizinců na území České republiky a účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany nebo dočasné ochrany podle vnitrostátní situace a vývoje azylové problematiky v zemích původu včetně provádění pohovorů.
6. Ověřování podmínek pro přístup k utajovaným informacím u fyzických osob stupně utajení Vyhrazené.
7. Správa a vedení vlastních registrů utajovaných informací.
10. platová třída
1. Výkon specializovaných odborných činností na úseku obrany, civilní ochrany, hospodářských opatření pro krizové stavy nebo prevence závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými látkami nebo přípravky v kraji, hlavním městě Praze nebo v územně členěném statutárním městě.
2. Zajišťování připravenosti obce na řešení mimořádných událostí a krizových stavů včetně případného zajišťování činnosti bezpečnostní rady obce.
3. Koordinace a metodické usměrňování opatření pro mimořádné události a krizové stavy obce s rozšířenou působností.
4. Výkon specializovaných odborných činností na úseku prevence kriminality v rámci regionu se zvýšeným výskytem kriminality.
5. Stanovování zásad rozvoje v oblasti místních záležitostí veřejného pořádku.
6. Komplexní zajišťování součinnosti a spolupráce při organizačním a personálním zajišťování odvodních řízení v rámci daného územního celku a zpracovávání odborných stanovisek k případům závažných zjištění včetně získávání stanovisek ústředních orgánů státní správy.
7. Posuzování a vyhodnocování specializovaných žádostí ve věcech vstupu a pobytu cizinců na území České republiky a žádostí o udělení mezinárodní ochrany nebo dočasné ochrany, například nezletilých bez doprovodu zákonných zástupců včetně samostatného rozhodování nejnáročnějších případů v azylovém řízení.
8. Zajišťování bezpečnostního řízení u fyzických osob nebo podnikatelů pro přístup k utajované informaci stupně utajení Důvěrné.
9. Provádění ověřování bezpečnostní způsobilosti fyzických osob, které vykonávají nebo mají vykonávat citlivou činnost ve smyslu příslušných právních předpisů.
10. Správa a vedení ústředních registrů utajovaných informací.
11. Zajišťování, organizace a koordinace výroby, distribuce a evidence kryptografického materiálu.
12. Kontrola provádění kryptografické ochrany.
11. platová třída
1. Komplexní zajišťování úkolů pro stav ohrožení státu, válečný stav a obranu nebo ochranu obyvatel včetně organizování a koordinace těchto činností v rámci obce s rozšířenou působností.
2. Zajišťování celostátních agend prevence kriminality včetně přípravy projektů prevence kriminality.
3. Metodické usměrňování činností na úseku obrany a ochrany obyvatel včetně kontrolní činnosti v kraji nebo hlavním městě Praze.
4. Zajišťování celostátních agend v oblasti mezinárodní ochrany, dočasné ochrany, migrace a integrace cizinců včetně samostatné rozhodovací činnosti na některém z úseků výkonu státní správy v oblasti mezinárodní ochrany, dočasné ochrany, vstupu a pobytu cizinců na území České republiky a v řízení o bezdomovectví příslušející Ministerstvu vnitra, se specializací na určené země původu a rozborová činnost z výchozích podkladů informačního systému o zemích původu, bezpečných zemích původu a bezpečných třetích zemích.
5. Koordinace a metodické usměrňování opatření pro mimořádné události a krizové stavy kraje, hlavního města Prahy nebo územně členěných statutárních měst. Zpracovávání samostatných částí krizového plánu kraje.
6. Zajišťování připravenosti obce s rozšířenou působností na řešení mimořádných událostí a krizových stavů včetně případné koordinace činnosti bezpečnostní rady obce s rozšířenou působností.
7. Zajišťování bezpečnostního řízení u fyzických osob nebo podnikatelů pro přístup k utajované informaci stupně utajení Tajné nebo Přísně tajné.
8. Ověřování dodržování systémů bezpečnostních opatření s celostátní působností k ochraně utajovaných informací.
9. Komplexní výkon státního dozoru v oblasti ochrany utajovaných informací.
10. Komplexní správa a vedení ústředních registrů utajovaných informací.
12. platová třída
1. Zajišťování připravenosti ministerstev a dalších ústředních správních úřadů na řešení krizových situací v rozsahu své působnosti.
2. Celostátní koordinace hospodářských opatření pro krizové stavy ve vymezené působnosti rezortu.
3. Koordinace krajského integrovaného záchranného systému nebo integrovaného záchranného systému hlavního města Prahy.
4. Zajišťování připravenosti kraje, hlavního města Prahy nebo územně členěného statutárního města na řešení mimořádných událostí a krizových situací včetně případné koordinace činnosti bezpečnostní rady kraje, hlavního města Prahy nebo územně členěného statutárního města. Komplexní zpracovávání krizového plánu kraje.
5. Analýza bezpečnostní situace na základě kriminálních statistik a otevřených zdrojů informací.
6. Příprava a hodnocení celostátních preventivních programů a projektů v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti včetně tvorby metodiky preventivních projektů.
7. Metodické usměrňování prevence kriminality. Analytická činnost zaměřená na příčiny kriminality a sociální patologie, navrhování systémových opatření k prevenci jednotlivých druhů trestné činnosti, navrhování preventivních programů a tvorba jejich metodiky.
8. Výkon nejsložitějších celostátních systémových prací a analýz na úseku dopravních nehod v silničním provozu pro potřeby organizace a zaměření výkonu dopravní služby Policie České republiky, sestavování prognóz vývoje a návrh komplexních programů prevence a výchovy k dopravní kázni.
9. Metodické usměrňování a komplexní zajišťování problematiky mezinárodní ochrany, pobytové agendy, migrace, integrace cizinců a azylantů a bezdomovectví na celostátní úrovni. Příprava mezinárodních humanitárních programů.
10. Zajišťování právní ochrany mladistvých účastníků řízení o udělení mezinárodní ochrany bez doprovodu zákonných zástupců.
11. Specializovaná zástupčí činnost před soudy v řízení o udělení mezinárodní ochrany a v oblasti pobytu cizinců.
12. Stanovování celostátních bezpečnostních standardů.
13. Koordinace a usměrňování průběhu bezpečnostního řízení u fyzických osob a provádění specializovaných odborných analytických a hodnotících činností na úseku bezpečnostního řízení u podnikatelů.
14. Bezpečnostní správa komunikačních a informačních systémů nakládajících s utajovanou informací nebo kryptografických systémů s celostátní působností, popřípadě v návaznosti na zahraniční systémy.
15. Provádění certifikace kryptografických prostředků a systémů, stanovování standardů a postupů certifikace technických prostředků ochrany utajovaných informací.
16. Provádění celostátních analytických, hodnotících a jiných systémových specializovaných činností na úseku kontroly přípravy k obraně státu v rámci celé veřejné správy a kontroly připravenosti útvarů a jednotek k plnění úkolů podle standardů NATO a kontrola činnosti jednotek v zahraničí.
17. Zhodnocení stavu a plánování personální bezpečnosti na ministerstvu nebo dalším ústředním správním úřadu.
18. Komplexní zajišťování úkolů spojených s přípravou a realizací stanovené dokumentace Bezpečnostní rady státu v působnosti rezortu.
19. Bezpečnostní správa komunikačních a bezpečnostních systémů nakládajících s utajovanou informací nebo kryptografických systémů s celostátní působností, popřípadě v návaznosti na zahraniční systémy.
20. Zajišťování kybernetické bezpečnosti komunikačních a informačních systémů v návaznosti na zahraniční systémy.
21. Komplexní kontrolní, dozorová a metodická činnost ve vybraných oblastech ochrany utajovaných informací a v oblasti kybernetické bezpečnosti státu.
22. Zajišťování výroby, distribuce a evidence kryptografického materiálu s celostátní působností.
23. Tvorba a revize koncepčních, metodických a dalších materiálů v oblasti vzdělávání a osvěty v problematice kybernetické bezpečnosti.
24. Zajištění systému řízení bezpečnosti informací (manažer kybernetické bezpečnosti), zajištění návrhu a implementace bezpečnostních opatření (architekt kybernetické bezpečnosti) nebo provádění auditu kybernetické bezpečnosti (auditor kybernetické bezpečnosti) u správců a provozovatelů významného informačního systému.
13. platová třída
1. Koordinace činnosti rezortu pro plnění základních funkcí státu za krizových stavů. Zpracovávání a projednávání nadnárodních opatření v působnosti rezortu k řešení krizových situací.
2. Celostátní koordinace a usměrňování příprav na krizové situace.
3. Celostátní koordinace integrovaného záchranného systému.
4. Celostátní koordinace hospodářských opatření pro krizové stavy.
5. Zpracovávání návrhů programů a koncepcí dlouhodobého vývoje řídících a plánovacích součástí obrany České republiky.
6. Stanovování priorit výstavby rezortu obrany a jejich zabezpečení v systému obranného plánování České republiky.
7. Zpracovávání hlavních dokumentů České republiky v systému obranného plánování NATO.
8. Vytváření strategie koncepce obrany a vojenské bezpečnostní politiky státu, koordinace plnění cílů bezpečnostní politiky České republiky a společné bezpečnostní politiky NATO v rezortu obrany.
9. Tvorba koncepce zapojení rezortu obrany do činností v rámci OSN a OBSE, zejména do procesů kontroly zbrojení, odzbrojení a spolupráce v oblasti vojenské bezpečnosti a vytváření evropských bezpečnostních struktur.
10. Tvorba koncepce přípravy k obraně státu v působnosti ministerstev a ústředních správních úřadů. Zajišťování souladu mezi koncepcí obrany státu a koncepcí rozvoje rezortu.
11. Koordinace činnosti pracovního orgánu v systému Bezpečnostní rady státu.
12. Metodické usměrňování a koordinace činnosti při přípravě vnitrorezortních i vládních analýz v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku.
13. Koordinace analytických prací zaměřených na příčiny kriminality a sociální patologie včetně navrhování systémových opatření v oblasti prevence kriminality.
14. Celostátní koordinace a metodické usměrňování výkonu azylové a migrační politiky včetně integrační politiky vůči cizincům a azylantům a ochrany státních hranic. Koordinace spolupráce s mezinárodními systémy, zajišťování zahraničních styků za oblasti České republiky v oblasti migračního a azylového práva.
15. Tvorba celostátní metodiky certifikací a bezpečnostního řízení na úseku ochrany utajovaných informací.
16. Koordinace ochrany utajovaných informací s celostátní a mezinárodní působností.
17. Tvorba celostátní koncepce státního dozoru a kontroly v oblasti ochrany utajovaných informací národních i poskytovaných cizí mocí.
18. Tvorba celostátní koncepce kryptografické ochrany.
19. Stanovování postupů pro provádění vysoce specializovaných kryptoanalytických činností s celostátní působností.
20. Tvorba metodik a standardů pro provádění certifikace kryptografických prostředků a systémů.
21. Tvorba celostátní koncepce kontroly kryptografické ochrany.
22. Tvorba koncepce a systému kontroly přípravy k obraně státu v rámci celé veřejné správy, metodické usměrňování kontroly i v návaznosti na závazky vyplývající z členství NATO a Evropské unie a při působení jednotek Armády České republiky na činnostech mezinárodních organizací ve prospěch míru účastí na mírových operacích, záchranných a humanitárních akcích.
23. Metodické usměrňování a koordinace ochrany utajovaných informací při zajišťování obrany státu a činnosti ozbrojených sil.
24. Zpracovávání metodických systémových opatření pro výkon státní správy včetně kontroly v oblasti jaderné bezpečnosti a radiační ochrany, způsobilosti technických provozů jaderných zařízení a pracovišť se zdroji ionizujícího záření, povinně zavedeného systému řízení, přepravy radioaktivní nebo štěpné látky, zabezpečení nakládání s jadernými položkami, opatření vedoucích ke snížení přírodního ozáření, dohledu nad stanovenými látkami, které by mohly být zneužity k porušování zákazu chemických a biologických zbraní, s celorepublikovou působností.
25. Tvorba celostátní koncepce kontroly kryptografické ochrany, kontroly v oblasti kybernetické bezpečnosti, bezpečnosti utajovaných informací v informačních a komunikačních systémech nebo provádění kontrol a testování mechanismů zabezpečení proti kybernetickým útokům v informačních systémech a komunikačních sítích.
26. Celostátní koordinace činností řešení kybernetických incidentů a specializovaná komplexní technicko-analytická činnost za účelem řešení a detekce kybernetických bezpečnostních incidentů.
27. Tvorba strategických dokumentů státu v oblasti kybernetické bezpečnosti a jejich implementace na národní a mezinárodní úrovni.
28. Celostátní koordinace a metodické usměrňování výroby, distribuce a evidence kryptografického materiálu na národní a mezinárodní úrovni, zejména v rámci Evropské unie a NATO.
29. Zajištění systému řízení bezpečnosti informací (manažer kybernetické bezpečnosti), zajištění návrhu a implementace bezpečnostních opatření (architekt kybernetické bezpečnosti) nebo provádění auditu kybernetické bezpečnosti (auditor kybernetické bezpečnosti) u správců a provozovatelů informačního nebo komunikačního systému kritické informační infrastruktury.
14. platová třída
1. Tvorba celostátní politiky hospodářských opatření pro krizové stavy a státních hmotných rezerv.
2. Zpracovávání celostátního systému krizového řízení České republiky.
3. Tvorba koncepce bezpečnostní strategie, vojenské strategie a výstavby ozbrojených sil České republiky.
4. Koordinace činnosti ústředních orgánů, správních úřadů a orgánů samosprávy a právnických osob důležitých pro obranu státu při přípravě k obraně.
5. Tvorba koncepce mobilizace při zajišťování obrany České republiky.
6. Příprava zásadních koncepčních rezortních a mezirezortních materiálů pro utváření politiky vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku nebo obranné politiky.
7. Tvorba celostátní politiky prevence trestné činnosti a sociální patologie.
8. Tvorba celostátních koncepcí azylové a migrační politiky včetně integrační politiky vůči cizincům a azylantům, ochrany státních hranic a pobytu cizinců včetně vyhodnocování účinnosti celostátních koncepcí.
9. Komplexní koordinace zpracovávání koncepce zajišťování bezpečnosti státu.
10. Komplexní koordinace činnosti Bezpečnostní rady státu.
11. Tvorba koncepce rozvoje ochrany utajovaných informací, personální bezpečnosti, administrativní bezpečnosti, fyzické bezpečnosti, bezpečnosti informačních nebo komunikačních systémů, kryptografické ochrany a průmyslové bezpečnosti s vazbami na jiné obory služby s celostátní a mezinárodní působností.
12. Tvorba koncepce bezpečnostní strategie, vojenské strategie a výstavby ozbrojených sil České republiky.
13. Tvorba koncepce strategie kybernetické bezpečnosti České republiky
14. Tvorba koncepce státního dozoru, kontroly a metodiky v oblasti kybernetické bezpečnosti a ve vybraných oblastech ochrany utajovaných informací včetně harmonizace a systémové koordinace s mezinárodními, národními a nadnárodními systémy.
15. platová třída
1. Tvorba koncepce a strategie bezpečnostní politiky státu.
2.10.23 REFERENT SPOLEČNÝCH ČINNOSTÍ DOPRAVNÍ SOUSTAVY STÁTU
10. platová třída
1. Analýza regulace přístupu dopravců na dopravní cestu.
2. Komplexní výkon státního odborného dozoru v jednotlivých oborech dopravy, například silniční a městská doprava, pozemní komunikace v působnosti obce.
3. Zpracovávání celostátních analýz při hodnocení dopravní obslužnosti území.
11. platová třída
1. Posuzování a ověřování odborné způsobilosti osob v jednotlivých oborech dopravy, například v oboru dráhy a drážní doprava, silniční a městská doprava, civilní letectví, plavba a vodní cesty a pozemní komunikace.
2. Celostátní výkon státního dozoru v jednotlivých oborech dopravy, například v oboru dráhy a drážní doprava, silniční a městská doprava, civilní letectví, plavba a vodní cesty a pozemní komunikace.
3. Komplexní výkon státního odborného dozoru v jednotlivých oborech dopravy, například silniční a městská doprava, pozemní komunikace, v působnosti kraje nebo hlavního města Prahy.
12. platová třída
1. Stanovování metodiky pro tvorbu technických norem v jednotlivých oborech dopravy a dopravní infrastruktuře.
2. Tvorba celostátních zásad pro rozdělování dotací do dopravních oborů a dopravní infrastruktury.
3. Tvorba koncepce a zásad k regulaci přístupu dopravců na dopravní cestu.
4. Celostátní usměrňování a koordinace územní ochrany koridorů dopravních cest včetně posuzování studií.
5. Tvorba koncepce dopravní obslužnosti v jednotlivých oborech dopravy v kraji nebo hlavním městě Praze.
6. Tvorba koncepce rozvoje dopravních systémů a komplexní řešení dopravní obslužnosti obce.
7. Tvorba koncepce rozvoje dopravních systémů a komplexní řešení dopravní obslužnosti statutárního města.
13. platová třída
1. Koordinace programu technické normalizace a metodiky pro tvorbu technických norem v souladu s programy mezinárodních a evropských normalizačních organizací v oborech dopravy včetně koordinace účasti České republiky na tvorbě mezinárodních a evropských norem v rámci mezinárodních a evropských organizací. Stanovování základních parametrů staveb a technických a technologických zařízení v oborech dopravy.
2. Zpracovávání prognóz trhu dopravy a poptávky po službách včetně analýz vývoje.
3. Metodické usměrňování rozvoje dopravních sítí, střednědobé strategie rozvoje dopravy, územní ochrany dopravních koridorů a rozvoje dopravní soustavy. Koordinace rozvoje dopravních sítí v souladu s mezinárodními závazky.
4. Tvorba celostátní koncepce a zásad rozvoje dopravní infrastruktury v jednotlivých oborech dopravy.
5. Tvorba celostátní koncepce a zásad dopravních vztahů v jednotlivých oborech dopravy včetně cenové a poplatkové politiky.
6. Tvorba celostátní koncepce veřejné osobní dopravy, městské hromadné dopravy, integrovaných dopravních systémů nebo kombinované dopravy.
7. Tvorba koncepce vytváření národního prostředí pro používání globálních navigačních družicových systémů.
14. platová třída
1. Tvorba koncepce civilního letectví včetně koordinace s mezinárodními systémy a mezinárodní spolupráce ve specializovaných oborech.
2. Tvorba celostátní koncepce financování rozvoje dopravní infrastruktury.
3. Tvorba koncepce zpracovávání celostátních územně technických podkladů dopravní politiky státu včetně jejich mezinárodní a mezirezortní koordinace.
4. Tvorba komplexních programů rozvoje navigačních družicových systémů a souvisejících aplikací.
15. platová třída
1. Tvorba koncepce a strategie dopravní politiky státu.
2.10.24 REFERENT PRO DRÁHY A DRÁŽNÍ DOPRAVU
9. platová třída
1. Projednávání a schvalování jízdních řádů na daném území.
10. platová třída
1. Tvorba koncepce rozvoje drážních dopravních systémů a komplexní řešení dopravní obslužnosti obce.
2. Šetření příčin a okolností vzniku mimořádných událostí v drážní dopravě.
11. platová třída
1. Celostátní koordinace kombinované dopravy v logistických přepravních systémech v rámci dopravní soustavy.
2. Posuzování a schvalování technické způsobilosti drážních vozidel a určených technických zařízení.
3. Celostátní zajišťování uzavíraní závazků veřejné služby na dráze.
4. Zpracovávání vnitrostátních přepravních podmínek pro přepravu osob a věcí.
5. Koordinace a posuzování regulace provozování drah a drážní dopravy, ochranného pásma dráhy a ohrožení dráhy, bezpečnosti drah a drážního provozu a fungování sdělovacích a zabezpečovacích zařízení.
6. Zjišťování příčin a okolností vzniku mimořádných událostí v drážní dopravě se škodou velkého rozsahu a postižením na zdraví včetně kontroly uložených opatření.
12. platová třída
1. Ověřování typové způsobilosti drážních vozidel a určených technických zařízení.
2. Koordinace uzavírání závazků veřejné služby na dráze.
3. Koordinace jízdních řádů ve vazbě na celostátní informační systém.
4. Metodické usměrňování vnitrostátních podmínek přepravy.
5. Koordinace podmínek shody systémů drah, drážních vozidel a zařízení v rámci mezinárodní dopravy.
6. Celostátní usměrňování a koordinace územní ochrany koridorů dopravních cest včetně posuzování studií.
7. Tvorba koncepce regulace tarifů v železniční dopravě.
8. Analýza příčin a okolností vzniku mimořádných událostí při provozování dráhy a drážní dopravy včetně návrhů systémových opatření k jejich předcházení.
2.10.25 REFERENT PRO SILNIČNÍ A MĚSTSKOU DOPRAVU
8. platová třída
1. Posuzování splnění podmínek k provozování silniční motorové dopravy a taxislužby včetně vystavování průkazů způsobilosti.
2. Zajišťování agendy evidence řidičů nebo vozidel.
9. platová třída
1. Posuzování technické způsobilosti vozidel.
2. Posuzování podmínek pro udělování řidičských oprávnění a pro odnímání, omezování, podmiňování, vracení a rušení podmínění nebo omezení řidičských oprávnění ve správním řízení včetně posuzování pravosti řidičských průkazů členských států Evropské unie pro účely jejich výměny.
3. Posuzování podmínek pro vydávání řidičských průkazů, průkazů profesní způsobilosti řidiče a paměťových karet řidiče vozidel a servisních paměťových karet.
4. Posuzování podmínek k provozování autoškoly a způsobilosti vozidel k výcviku.
5. Zajišťování programů zaměřených na zvyšování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích na úrovni obecních úřadů obcí s rozšířenou působností.
10. platová třída
1. Analýza regulace přístupu dopravců na dopravní cestu.
2. Zajišťování agendy udělování a odnímání oprávnění k provozování stanic technické kontroly a stanic měření emisí.
3. Posuzování a schvalování zařízení pro stanice technické kontroly a měření emisí.
4. Posuzování a ověřování odborné způsobilosti k řízení silničních motorových vozidel.
5. Komplexní posuzování technické způsobilosti jednotlivě vyrobeného nebo přestavěného nebo jednotlivě dovezeného silničního vozidla.
6. Výkon dopravního úřadu v oblasti mezinárodní dopravy ve smyslu zákona o silniční dopravě.
7. Projednávání a vedení řízení o přestupcích proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích.
8. Zajišťování celostátní nebo krajské agendy udělování výjimek z omezení jízdy některých vozidel v provozu na pozemních komunikacích.
11. platová třída
1. Stanovování zásad a podmínek pro provoz zařízení stanic technické kontroly a měření emisí.
2. Samostatné posuzování oznámení o přestupcích z hlediska vyloučení podezření ze spáchání trestných činů v souvislosti s provozem na pozemních komunikacích a vyhotovování podnětů o podezření ze spáchání trestného činu včetně jejich předávání státnímu zastupitelství, popřípadě jinému příslušnému orgánu činnému v trestním řízení.
3. Zpracování strategických a koncepčních dokumentů k prevenci v oblasti bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích v kraji nebo hlavním městě Praze.
4. Udělování a odnímání akreditace k provozování výuky a výcviku řidičů včetně provádění zkoušek žadatelů o profesní osvědčení a vydávání profesního osvědčení pro učitele výuky a výcviku řidičů.
12. platová třída
1. Koordinace jízdních řádů ve vazbě na celostátní informační systém.
13. platová třída
1. Tvorba celostátní koncepce odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel nebo podmínek provozu vozidel na pozemních komunikacích nebo silniční nákladní dopravy.
2. Zpracovávání celostátních zásad pro kontrolu vývoje nabídky kapacit a vyhodnocování intenzity silniční nákladní dopravy.
3. Stanovování zásad a podmínek pro ověřování technické způsobilosti typu vozidel, jejich částí a samostatných konstrukčních celků.
4. Tvorba celostátní koncepce stanic technické kontroly, stanic měření emisí a technických silničních kontrol Policie České republiky.
5. Tvorba a aktualizace celostátní koncepce a strategie bezpečnosti silničního provozu, její koordinace na národní a mezinárodní úrovni.
6. Tvorba celostátní koncepce péče o technický stav vozidel v provozu, zejména s ohledem na technickou bezpečnost, vliv na životní prostředí, mezinárodní a mezirezortní koordinaci.
2.10.26 REFERENT PRO CIVILNÍ LETECTVÍ
10. platová třída
1. Šetření leteckých nehod a incidentů.
11. platová třída
1. Zajišťování agendy licencí k obchodní letecké dopravě, pověření k provozování letových provozních služeb a souhlasů k provozování leteckých služeb, agendy související s vydáváním provozních oprávnění pro letecké dopravce, schvalování letových řádů zahraničních leteckých dopravců, udělování povolení zahraničním leteckým dopravcům, udělování přepravních práv v letecké dopravě.
2. Šetření leteckých nehod a incidentů s mimořádnými následky, k nimž došlo za mimořádných okolností.
12. platová třída
1. Celostátní koncepce a mezinárodní koordinace preventivních činností a stanovení metodiky odborného šetření leteckých nehod, incidentů a dalších mimořádných událostí.
2.10.27 REFERENT PRO VNITROZEMSKOU PLAVBU A VODNÍ CESTY
10. platová třída
1. Ověřování typové způsobilosti a provozní způsobilosti plovoucích strojů a zařízení.
2. Posuzování a schvalování technické způsobilosti plavidel.
3. Zpracovávání kategorizace vodních cest.
4. Koordinace provozu v rámci mezinárodního plavebního systému.
5. Sestavování plánů výstavby a rekonstrukcí.
6. Odborné šetření plavebních nehod.
11. platová třída
1. Zpracování kritérií a dat, například plavební mapy, technické parametry plavebních komor, monitoring říční cesty, průtoky, hydrometeorologické informace, pro koordinaci plavebního systému v rámci mezinárodního systému provozu na vodních cestách.
12. platová třída
1. Tvorba celostátní koncepce, mezinárodní koordinace a stanovení metodiky plavebního provozu.
13. platová třída
1. Tvorba koncepce rozvoje vnitrozemské plavby.
2.10.28 REFERENT PRO POZEMNÍ KOMUNIKACE
9. platová třída
1. Zajišťování agendy zvláštního užívání pozemních komunikací a přesunů vojenské techniky, povolování přepravy zvlášť těžkých nebo rozměrných nákladů.
2. Souhrnné odborné práce při provádění prevence v oblasti provozu na pozemních komunikacích, například řešení systémových opatření v oblasti dopravního značení.
3. Výkon silničního správního úřadu ve věcech přestupků.
10. platová třída
1. Zajišťování celostátní agendy výjimek ze zákazu jízdy na dálnicích a silnicích I. třídy.
2. Kategorizace dálnic a silnic nebo užívání dálnic a silnic s celostátní působností.
3. Sestavování plánů výstavby a rekonstrukcí komunikací, mostů, podchodů a systémů centrálního řízení dopravy.
4. Koordinace a usměrňování zvláštního užívání pozemních komunikací a přesunů vojenské techniky, povolování přepravy zvlášť těžkých nebo rozměrných nákladů.
5. Výkon silničního správního úřadu v působnosti obce s rozšířenou působností.
11. platová třída
1. Výkon silničního správního úřadu v působnosti kraje nebo hlavního města Prahy.
2. Zpracování odborných stanovisek ve věci výstavby dálnic a silnic I. třídy a k příslušným technickým normám a předpisům.
3. Příprava programů výstavby a obnovy pozemních komunikací v působnosti kraje nebo hlavního města Prahy.
4. Tvorba koncepce rozvoje sítě pozemních komunikací pro účely územního plánování z hlediska kraje nebo hlavního města Prahy včetně posuzování souladu s územně plánovací dokumentací.
12. platová třída
1. Příprava programů výstavby a obnovy dálnic a silnic I. třídy.
2. Posuzování a schvalování investičních záměrů a projektů staveb dálnic, rychlostních silnic a silnic I. třídy.
3. Koordinace a usměrňování výkonu silničních správních úřadů v působnosti kraje nebo hlavního města Prahy.
13. platová třída
1. Tvorba a koordinace programů technického rozvoje za obor pozemních komunikací.
2.10.29 REFERENT ROZVOJE SYSTÉMU VEŘEJNÉ SPRÁVY
10. platová třída
1. Koordinace a metodické usměrňování kvality a efektivity veřejné správy a veřejných služeb v obci.
11. platová třída
1. Příprava a tvorba rozhodnutí o odnětí a určení výkonu přenesené působnosti obce včetně rozhodování o převodu příspěvku na výkon přenesené působnosti.
2. Zpracovávání vývojových analýz a rozborů ucelených oblastí výkonu veřejné správy a jejich vyhodnocování z ekonomických, právních, kvalitativních, organizačně-technických nebo jiných hledisek.
3. Koordinace a metodické usměrňování kvality a efektivity veřejné správy a veřejných služeb v obci s rozšířenou působností.
12. platová třída
1. Zpracovávání celostátních vývojových analýz a rozborů ucelených oblastí výkonu veřejné správy a jejich vyhodnocování z ekonomických, právních, organizačně - technických a jiných hledisek.
2. Tvorba koncepce veřejné správy a veřejných služeb v kraji nebo v územně členěném statutárním městě včetně koordinace realizace strategických cílů k zefektivnění veřejné správy a veřejných služeb.
3. Komplexní výkon dozoru nad zákonností právních předpisů a jiných opatření orgánů územních samosprávných celků nebo územních správních úřadů.
13. platová třída
1. Všeobecná celostátní koordinace a metodické usměrňování orgánů územních samosprávných celků.
2. Tvorba koncepce výkonu státní správy v území a v podmínkách územních samosprávných celků se zaměřením na ekonomickou, finanční, kompenzační, dislokační a právní problematiku včetně tvorby koncepce příspěvků na výkon státní správy územním samosprávným celkům a srovnávacích analýz.
2.10.30 REFERENT ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
6. platová třída
1. Provádění dílčích odborných činností na jednotlivých úsecích životního prostředí.
7. platová třída
1. Vyřizování věcí ve správním řízení v jednotlivých složkách životního prostředí, například ovzduší, vody, půdy, horninového prostředí, odpadů, ochrany přírody, myslivosti, rybářství, ochrany lesa, zemědělství, chemických látek a environmentálního vzdělávání a osvěty.
2. Příprava plánu péče o chráněné území.
3. Dílčí inspekční a dozorová činnost v ochraně životního prostředí v předem vymezeném dílčím rozsahu.
8. platová třída
1. Inspekce zdrojů znečištění.
2. Posuzování výsledků analýz odebraných vzorků látek znečišťujících životní prostředí včetně zpracovávání věcných dat a evidence zdrojů znečištění životního prostředí včetně správního rozhodnutí.
3. Zajišťování agendy správy jednotlivých složek životního prostředí. Poskytování metodické, kontrolní a konzultační činnosti orgánům samosprávy, státní správy a dalším osobám v dílčích případech na svěřeném úseku státní správy, například na úseku vody a chemických látek.
4. Příprava a projednávání plánu péče o chráněné území.
9. platová třída
1. Navrhování a realizace protipovodňových opatření a řešení ekologických havárií v dílčích povodích.
2. Řešení méně složitých místních ekologických havárií na území a na vodních tocích místního významu.
3. Zajišťování agendy správy složek životního prostředí, například ovzduší, vody, půdy, horninového prostředí, odpadů, ochrany přírody, myslivosti, rybářství, péče o les, zemědělství, chemických látek a přípravků nebo environmentálního vzdělávání a osvěty, odborné posuzování zdrojů znečištění jednotlivých složek životního prostředí včetně metodické, kontrolní a konzultační činnosti.
4. Vyhodnocování výsledků měření velkých zdrojů znečišťování, emisí u zdrojů znečišťování kontinuálními analyzátory, verifikace vstupních dat registru zdrojů znečišťování ve složkách životního prostředí včetně správního rozhodnutí.
5. Samostatné provádění specializovaných kontrol a státního dozoru nad plněním povinností daných zákony o životním prostředí právnickým nebo fyzickým osobám oprávněným k podnikání podle obvyklých postupů včetně přípravy návrhu opatření a rozhodnutí o sankcích za neplnění povinností stanovených předpisy o ochraně životního prostředí nebo jejich prominutí, například o pozastavení nebo ukončení činnosti fyzických nebo právnických osob, o pozastavení platnosti osvědčení vydaného pověřenou osobou.
6. Kontrola vydávání souhlasů k povolování staveb velkých zdrojů znečišťování, provádění revizí u zdrojů znečištění a šetření havarijního znečištění vod, kontrola nakládání s určitými druhy odpadu, zaměřená na speciální způsoby úpravy, zneškodňování nebo využívání odpadů.
10. platová třída
1. Koordinace protipovodňových opatření v lokálně ohroženém území.
2. Koordinace řešení ekologických havárií na daném území.
3. Koordinace státní správy na úsecích ovzduší, vody, půdy, horninového prostředí, odpadů, ochrany přírody, myslivosti, rybářství, péče o les, zemědělství, chemických látek a přípravků, geneticky modifikovaných organizmů, biocidů, prevence závažných havárií, způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a směsmi, environmentálního vzdělávání a osvěty v oblasti životního prostředí.
4. Komplexní výkon státní správy na úseku ovzduší, vody, půdy, odpadů, ochrany přírody, myslivosti, rybářství, péče o les, zemědělství, chemických látek a směsí, geneticky modifikovaných organizmů, biocidů, prevence závažných havárií, způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a směsmi, posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence, environmentálního vzdělávání a osvěty v oblasti životního prostředí v působnosti kraje, hlavního města Prahy nebo územně členěného statutárního města.
5. Koordinace odpadového hospodářství v rámci kraje nebo hlavního města Prahy.
6. Provádění specializovaných odborných činností na úseku ochrany životního prostředí, například vypracovávání stanovisek k dokumentacím posuzování vlivů na životní prostředí u staveb, posuzování staveb závažných technologií velkých zdrojů znečišťování, vypracovávání metodických pokynů pro prověrky životního prostředí určitého oboru, kontrola správnosti výsledků autorizovaných měření znečišťování, provádění lektorské, konzultační a poradenské činnosti v jednotlivých složkách životního prostředí.
7. Provádění státního dozoru a inspekce životního prostředí v celém rozsahu působnosti územních orgánů státní správy, odborně náročná inspekční a dozorová činnost ve zvláště chráněných územích a při ochraně zvláště chráněných druhů organismů, kontrola způsobu hodnocení nebezpečných vlastností odpadů pověřenými osobami. Vyhodnocování trendů a stanovení priorit kontrolní činnosti v ochraně přírody a krajiny.
8. Řešení důsledků starých ekologických zátěží.
11. platová třída
1. Koordinace řešení důsledků starých ekologických zátěží v kraji.
2. Koordinace státní správy na úseku ovzduší, vody, půdy, odpadů, ochrany přírody, myslivosti, rybářství, péče o les, zemědělství, chemických látek a směsí, geneticky modifikovaných organizmů, biocidů, prevence závažných havárií, způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a směsmi, environmentálního vzdělávání a osvěty v oblasti životního prostředí nebo na úseku posuzování vlivů na životní prostření a integrované prevence nebo předcházení ekologické újmě v působnosti kraje, hlavního města Prahy nebo územně členěného statutárního města.
3. Analýza a vyhodnocování aspektů jednotlivých složek životního prostředí v rámci kraje nebo hlavního města Prahy.
4. Analýza, posuzování a vyhodnocování přírodních zdrojů včetně osvědčování podle příslušných právních předpisů.
5. Dokumentace přírodních zdrojů a jednotlivých složek životního prostředí pro účely územního plánování z celostátních hledisek nebo z hlediska kraje nebo hlavního města Prahy včetně posuzování souladu hledisek životního prostředí a územně plánovací dokumentace.
6. Zpracování koncepce ochrany životního prostředí, nakládání s odpady a využívání přírodních zdrojů v daném území. Posuzování úplnosti a správnosti řešení ve vztahu k platné právní úpravě u nejsložitějších řízení v ucelených oblastech ochrany životního prostředí.
7. Příprava a zpracovávání plánů, bilancí, programů, expertiz, posudků, analýz a obdobných krajských metodických dokumentů pro problematiku jednotlivých složek životního prostředí a dalších oborů.
12. platová třída
1. Příprava a zpracovávání plánů, bilancí, programů, expertiz, posudků a obdobných celostátních metodických dokumentů pro problematiku jednotlivých složek životního prostředí a dalších oborů.
2. Příprava a zpracovávání politiky jednotlivých složek životního prostředí v kraji nebo hlavním městě Praze v návaznosti na celostátní hlediska.
3. Zpracovávání koncepce politiky životního prostředí v daném území.
4. Koordinace ochrany a péče o zvláště chráněná území národního významu a evropsky významné lokality s celostátní nebo krajskou působností.
2.10.31 REFERENT ODBORNÉHO ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI VLÁDY
10. platová třída
1. Koordinace a zajišťování úkolů vlády ve vztahu k Poslanecké sněmovně, Senátu a Kanceláři prezidenta republiky.
11. platová třída
1. Posuzování správnosti postupu ústředních správních úřadů ve vztahu k vládě.
12. platová třída
1. Zajišťování souladu závěrů vlády s právním řádem, programovým prohlášením a dalšími souvisejícími dokumenty a jejich promítnutí do návrhu usnesení vlády.
13. platová třída
1. Systémová koordinace a metodické usměrňování zabezpečení činnosti vlády.
14. platová třída
1. Tvorba celostátní koncepce regulatorní reformy a systémová koordinace mezirezortních projektů v oblasti regulatorní reformy.
2.10.32 REFERENT INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ VEŘEJNÉ SPRÁVY
6. platová třída
1. Provádění autorizované konverze dokumentů a vedení související evidence.
2. Provádění úkolů editora referenčních údajů, referenčních vazeb, identifikátorů fyzických osob a autentizačních údajů základního registru včetně provádění jejich změn a kontroly správnosti na základě poskytnutých údajů a ověření jejich správnosti.
7. platová třída
1. Zajišťování souhrnné agendy kontaktního místa veřejné správy.
2. Zajišťování a komplexní provádění úkolů editora referenčních údajů, referenčních vazeb, identifikátorů fyzických osob a autentizačních údajů základního registru včetně komplexní kontroly jejich správnosti a řešení změn údajů označených jako nesprávné.
8. platová třída
1. Koordinace souhrnné agendy kontaktního místa veřejné správy včetně vyřizování nestandardních požadavků na výdej ověřených výstupů z informačních systémů veřejné správy nebo jejich částí včetně určování postupů při jejich vyřizování.
9. platová třída
1. Samostatné zajišťování ucelené části úkolů správce informačního systému veřejné správy, například správy vymezené části databáze, zajišťování přístupových práv konkrétních uživatelů pro vstup do informačního systému datových schránek nebo zajišťování náročnějších činností souvisejících s digitalizací dokumentů a jejich dalším zpracováním.
10. platová třída
1. Souhrnné zajišťování ucelených agend v rámci úkolů správce informačního systému veřejné správy, například souhrnné správy databází nebo souhrnné zajišťování přístupových práv konkrétních uživatelů pro vstup do informačního systému datových schránek včetně souhrnné správy elektronického podpisu a elektronických značek.
11. platová třída
1. Komplexní tvorba, správa a aktualizace ucelených částí informačního systému základních registrů, datových úložišť, webových aplikací, srovnatelných celostátních číselníků a srovnatelných celostátních evidencí v rámci budování, provozu a údržby informačních systémů veřejné správy.
12. platová třída
1. Tvorba celostátní koncepce poskytování informací z informačních systémů veřejné správy.
2. Analýza komponent připravovaných projektů a provozovaných informačních systémů veřejné správy.
3. Analýza účinnosti jednotlivých oblastí informačních systémů veřejné správy a zpracovávání návrhů opatření.
4. Metodické usměrňování, koordinace a výkon dozoru v oblasti elektronického podpisu a na úseku akreditace a atestací v oblasti informačních systémů veřejné správy. Stanovování pravidel k provozování nástrojů elektronického podpisu a vyhodnocování jejich bezpečného používání podle obecně závazných zásad.
5. Tvorba koncepce a celostátní koordinace řešení a zajišťování přístupových práv konkrétních uživatelů pro vstup do informačních systémů veřejné správy, například přístupových práv do informačního systému datových schránek.
6. Celostátní metodická, konzultační a poradenská činnost na úseku implementace strategií elektronizace veřejné správy.
7. Komplexní tvorba, správa a aktualizace základních registrů veřejné správy, datových úložišť, srovnatelných celostátních číselníků a srovnatelných celostátních evidencí s vazbou na obdobné mezinárodní systémy v rámci budování, provozu a údržby informačních systémů veřejné správy.
8. Zajišťování mezinárodní standardizační činnosti ve vztahu k informačním systémům veřejné správy a v oblasti elektronického podpisu.
9. Stanovování požadavků na zabezpečení informačních a komunikačních technologií, zpracování bezpečnostních standardů, řešení bezpečnostních incidentů a provádění auditů informačních bezpečnostních řídicích systémů.
13. platová třída
1. Celostátní koordinace vytváření a rozvoje informačních systémů veřejné správy v rámci obecných koncepcí a zásad včetně hodnocení projektů informačních systémů veřejné správy.
2. Tvorba standardů a metodik pro vytváření a rozvoj informačních systémů veřejné správy včetně jejich bezpečnosti.
3. Tvorba celostátní koncepce jednotlivých oblastí informačních systémů veřejné správy, například poskytování informací z informačních systémů veřejné správy, bezpečnosti nebo provozu multifunkční komunikační infrastruktury.
4. Stanovování celostátních zásad a principů pro ověřování bezpečnostních systémů, nástrojů elektronického podpisu používaných poskytovateli certifikačních služeb vydávajícími kvalifikované certifikáty a prostředků pro bezpečné vytváření a ověřování zaručených elektronických podpisů.
5. Tvorba koncepce správy a aktualizace základních registrů veřejné správy, datových úložišť, srovnatelných celostátních číselníků a srovnatelných celostátních evidencí s vazbou na obdobné mezinárodní systémy v rámci budování, provozu a údržby informačních systémů veřejné správy.
6. Stanovování celostátních zásad a principů pro provádění akreditace a atestací k působení jako akreditovaný poskytovatel kvalifikovaných certifikačních služeb včetně stanovování limitních předpokladů akreditace, například v oblasti elektronického podpisu.
2.10.33 REFERENT ROZVOJE ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ
9. platová třída
1. Zajišťování souhrnných koncepčních a rozvojových agend orgánů s územní působností.
10. platová třída
1. Zajišťování komplexního rozvoje obce nebo její části bez výkonu působnosti pověřeného obecního úřadu.
2. Koordinace činnosti zaměstnanců obce bez výkonu působnosti pověřeného obecního úřadu nebo části obce bez výkonu působnosti pověřeného obecního úřadu, koordinace a usměrňování pracovněprávních vztahů a odměňování jejích zaměstnanců a zajišťování plnění úkolů podle usnesení zastupitelstva, rady nebo starosty a dalších úkolů stanovených orgány obce.
11. platová třída
1. Sestavování programů rozvoje obce s pověřeným obecním úřadem nebo části obce s pověřeným obecním úřadem.
2. Koordinace a usměrňování činnosti zaměstnanců obce s pověřeným obecním úřadem nebo městské části, která vykonává část působnosti pověřeného obecního úřadu a obce s matričním a stavebním úřadem. Komplexní zajišťování úkolů v přenesené působnosti obce s pověřeným obecním úřadem, koordinace pracovněprávních vztahů a odměňování jejích zaměstnanců a zajišťování plnění úkolů podle usnesení orgánů obce s pověřeným obecním úřadem nebo městské části s pověřeným obecním úřadem.
12. platová třída
1. Tvorba a koordinace komplexních koncepcí a programů rozvoje statutárních měst. Komplexní zpracovávání návrhů hlavních směrů sociálního rozvoje, ochrany a rozvoje zdravých životních podmínek, zdravotnictví, dopravy, potřeby informací, výchovy a vzdělávání, kulturního rozvoje nebo bezpečnosti ve statutárních městech.
2. Tvorba koncepce rozvoje obce s rozšířenou působností.
3. Komplexní zajišťování přeneseného výkonu státní správy a koordinace a usměrňování činnosti zaměstnanců obce s rozšířenou působností, komplexní koordinace a usměrňování pracovněprávních vztahů a odměňování jejích zaměstnanců včetně zajišťování plnění úkolů podle usnesení orgánů obce s rozšířenou působností a dalších úkolů.
4. Koordinace a usměrňování stěžejních oborů samostatné působnosti krajů nebo hlavního města Prahy, zejména finanční a rozpočtové politiky, tvorby a ochrany životního prostředí, sociální politiky, dopravy, bezpečnostní politiky, územního nebo hospodářského rozvoje včetně poradenské a konzultační činnosti v těchto oborech.
5. Tvorba koncepce rozvoje městské části hlavního města Prahy s matričním a stavebním úřadem.
13. platová třída
1. Komplexní zpracovávání návrhů hlavních směrů sociálního rozvoje kraje nebo hlavního města Prahy, ochrany a rozvoje zdravých životních podmínek, zdravotnictví, dopravy, potřeby informací, výchovy a vzdělávání, kulturního rozvoje nebo bezpečnosti.
2. Koordinace činnosti krajského úřadu. Komplexní zajišťování úkolů v přenesené působnosti kraje nebo hlavního města Prahy, komplexní koordinace a usměrňování pracovněprávních vztahů zaměstnanců kraje a jejich odměňování.
3. Tvorba koncepce rozvoje statutárního města včetně koncepce komplexního zajišťování přeneseného výkonu státní správy pro územní obvod statutárního města.
14. platová třída
1. Tvorba koncepce a strategie komplexního územního rozvoje kraje nebo hlavního města Prahy.
2.10.34 REFERENT SPRÁVY OSOBNÍCH ÚDAJŮ
10. platová třída
1. Komplexní plnění úkolů pověřence pro ochranu osobních údajů u správce a zpracovatele osobních údajů, který standardně zpracovává omezené množství osobních údajů pro účely plnění povinností, popřípadě zvláštních práv správce nebo omezeného počtu jeho subjektu údajů například v oblasti personální správy.
11. platová třída
1. Kontrola ve vymezeném rozsahu činnosti kontrolované osoby mající postavení správce nebo zpracovatele osobních údajů nebo provádění specializované činnosti v rámci kontrolní skupiny.
2. Komplexní plnění úkolů pověřence pro ochranu osobních údajů u správce a zpracovatele osobních údajů, který zpracovává osobní údaje nezbytné pro určení, výkon a obhajobu práv subjektu údajů, pro ochranu důležitých zájmů subjektu údajů nebo pro plnění dílčích úkolů při výkonu veřejné moci.
12. platová třída
1. Komplexní dozorová činnost zahrnující posuzování specializovaných oblastí zpracování a ochrany osobních údajů nebo posuzování porušování pravidel týkajících se obsáhlé skupiny osobních údajů nebo zasahujících do soukromí většího počtu osob.
2. Komplexní plnění úkolů pověřence pro ochranu osobních údajů u správce a zpracovatele osobních údajů, který shromažďuje, zpracovává a ukládá osobní údaje nezbytné pro splnění povinností a úkolů při výkonu veřejné moci se značným rizikem ohrožení práv a svobod subjektů údajů vyžadující specifická, rozsáhlá technická a organizační ochranná opatření.
13. platová třída
1. Tvorba standardů pro způsoby a prostředky dodržování povinností při zpracování a ochraně osobních údajů, šíření obchodních sděleních nebo nakládání s identifikátory.
2. Komplexní plnění úkolů pověřence pro ochranu osobních údajů u správce a zpracovatele osobních údajů, který systematicky shromažďuje, zpracovává a ukládá nejrozsáhlejší soubory osobních údajů z důvodu významného veřejného zájmu na celostátní nebo mezinárodní úrovni při plnění povinností a úkolů při výkonu veřejné moci s vysokým rizikem pro práva a svobody subjektu údajů.
2.10.35 PRACOVNÍK INFORMAČNÍHO CENTRA
8. platová třída
1. Samostatné zajišťování činnosti informačního centra, které vytváří informační databázi o turistických cílech, službách cestovního ruchu, rekreační, volnočasové a kulturní nabídce v území svého působení a poskytuje tyto informace, zajišťuje propagaci daného území a poskytuje další služby a produkty související s cestovním ruchem.
2. Vytváření a soustavná a úplná aktualizace souborů informací s místní působností z různých oborů z oblasti cestovního ruchu, například historických, zeměpisných, přírodopisných a dopravních včetně poskytování těchto informací a odborné pomoci v informačním centru veřejnosti verbálně a písemně s využitím komunikačních a elektronických prostředků.
9. platová třída
1. Vytváření a soustavná a úplná aktualizace souborů informací s regionální působností z různých oborů z oblasti cestovního ruchu, například historických, zeměpisných, přírodopisných a dopravních včetně poskytování informací a odborné pomoci v informačním centru veřejnosti verbálně a písemně s využitím komunikačních a elektronických prostředků.
2. Koordinace a usměrňování rozvoje informačního centra včetně koordinace jeho činnosti s informačními centry v regionu a destinaci.
3. Zajišťování odborného poradenství a konzultací pro provozovatele služeb cestovního ruchu ve spádové destinaci.
10. platová třída
1. Koordinace a usměrňování rozvoje informačního centra s vysokými nároky na jeho činnost, například s vysokou intenzitou cestovního ruchu, s celostátním nebo mezinárodním významem.
2. Analýza, průzkum a vyhodnocování rozvoje a potřeb cestovního ruchu v místě, regionu nebo destinaci.
11. platová třída
1. Koordinace a zajišťování funkčních vazeb oblastní, krajské a celostátní sítě informačních center.
2. Koordinace a zajišťování komplexní informační databanky cestovního ruchu včetně správy kartoték a fotobanky.".
64. V písmenu B 2. ČÁSTI DÍLU 2.14 povolání 2.14.09 včetně nadpisu zní:
"2.14.09 ČLEN ORCHESTRU, SBORU, SOUBORU
8. platová třída
1. Interpretace lidových písní ve folklorních souborech.
2. Interpretace jednotlivých skladeb v tanečních souborech.
10. platová třída
1. Interpretace kolektivních částí baletních, instrumentálních, vokálních nebo vokálně-instrumentálních děl.
11. platová třída
1. Interpretace kolektivních částí náročných baletních, instrumentálních, vokálních nebo vokálně-instrumentálních děl.
12. platová třída
1. Jedinečná interpretace kolektivních částí baletních, instrumentálních, vokálních nebo vokálně-instrumentálních nejnáročnějších rozsáhlých děl.
2. Interpretace sólových částí náročných baletních, vokálních, instrumentálních a vokálně-instrumentálních děl.
13. platová třída
1. Jedinečná interpretace sólových částí baletních, instrumentálních, vokálních nebo vokálně-instrumentálních nejnáročnějších rozsáhlých děl.".
65. V písmenu B 2. ČÁSTI DÍLU 2.14 v povolání 2.14.14 se doplňuje 14. platová třída, která zní:
"
14. platová třída
1. Tvorba koncepce umělecké činnosti orchestru a umělecké vedení orchestru při nastudování díla ve spolupráci s dirigentem, samostatné umělecké vedení orchestru při nastudování a interpretaci díla a jedinečná interpretace nejnáročnějších baletních, instrumentálních, vokálních nebo vokálně-instrumentálních děl.".
66. V písmenu B 2. ČÁSTI DÍLU 2.16 v povolání 2.16.01 v 9. platové třídě se bod 2 zrušuje.
Dosavadní bod 3 se označuje jako bod 2.
67. V písmenu B 2. ČÁSTI DÍLU 2.16 v povolání 2.16.01 v 10. platové třídě bod 2 zní:
"2. Vzdělávací a výchovná činnost v odborném výcviku při přípravě žáků v oborech středního vzdělání s výučním listem.".
68. V písmenu B 2. ČÁSTI DÍLU 2.16 v povolání 2.16.01 v 11. platové třídě bod 3 zní:
"3. Vzdělávací a výchovná činnost v praktickém vyučování v oborech středního vzdělání s maturitní zkouškou nebo v praktickém vyučování nebo odborné praxi v oborech vyššího odborného vzdělání.".
69. V písmenu B 2. ČÁSTI DÍLU 2.16 v povolání 2.16.01 v 11. platové třídě se za bod 3 vkládá nový bod 4, který zní:
"4. Vzdělávací a výchovná činnost v odborném výcviku v oborech středního vzdělání s maturitní zkouškou nebo v náročných oborech středního vzdělání s výučním listem.".
Dosavadní body 4 a 5 se označují jako body 5 a 6.
70. V písmenu B 2. ČÁSTI DÍLU 2.16 v povolání 2.16.02 v 8. platové třídě v bodě 1 se slova "v zájmovém vzdělávání" zrušují.
71. V písmenu B 2. ČÁSTI DÍLU 2.16 v povolání 2.16.02 v 9. platové třídě se na konci textu bodu 1 doplňují slova "spojená s tvorbou a průběžnou aktualizací pedagogické dokumentace, kterou vychovatel vytváří a podle níž postupuje při výkonu své výchovné činnosti, a vycházející ze školního vzdělávacího programu".
72. V písmenu B 2. ČÁSTI DÍLU 2.16 v povolání 2.16.02 v 10. platové třídě se na konci textu bodu 1 doplňují slova "a průběžné aktualizace individuálních vzdělávacích plánů".
73. V písmenu B 2. ČÁSTI DÍLU 2.16 v povolání 2.16.08 ve 12. platové třídě se doplňuje bod 2, který zní:
"2. Tvorba a organizace speciálních technických a netechnických cvičení kybernetické bezpečnosti s celonárodním i mezinárodním dosahem, komplexní koordinace činností v rámci České republiky a zahraničí nebo tvorba vyhodnocujících zpráv ze cvičení, identifikace slabých míst a navrhování řešení a doporučení (specialista cvičení kybernetické bezpečnosti).".
74. V písmenu B 2. ČÁSTI DÍLU 2.19 v povolání 2.19.01 se 2. platová třída zrušuje.
75. V písmenu B 2. ČÁSTI DÍLU 2.19 v povolání 2.19.01 ve 3. platové třídě v bodě 1 se za slovo "například" vkládají slova "dovoz stravy, transport biologického materiálu,".
76. V písmenu B 2. ČÁSTI DÍLU 2.19 v povolání 2.19.01 ve 3. platové třídě se bod 2 zrušuje.
77. V písmenu B 2. ČÁSTI DÍLU 2.19 v povolání 2.19.03 se slova "ŘIDIČ DOPRAVY NEMOCNÝCH A RANĚNÝCH, ŘIDIČ VOZIDLA ZDRAVOTNICKÉ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY" nahrazují slovy "ŘIDIČ ZDRAVOTNICKÉ DOPRAVNÍ SLUŽBY, ŘIDIČ VOZIDLA ZDRAVOTNICKÉ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY".
78. V písmenu B 2. ČÁSTI DÍLU 2.19 v povolání 2.19.03 se doplňuje 8. platová třída, která zní:
"
8. platová třída
1. Poskytování dílčích výkonů specifické ošetřovatelské péče při poskytování přednemocniční neodkladné péče pod odborným dohledem.".
79. V písmenu B 2. ČÁSTI DÍLU 2.19 v povolání 2.19.05 se za slovo "MASÉR" doplňují slova "VE ZDRAVOTNICTVÍ, MASÉR NEVIDOMÝ A SLABOZRAKÝ VE ZDRAVOTNICTVÍ".
80. V písmenu B 2. ČÁSTI DÍLU 2.19 v povolání 2.19.06 v 6. platové třídě se bod 2 zrušuje.
81. V písmenu B 2. ČÁSTI DÍLU 2.19 v povolání 2.19.06 se doplňuje 7. platová třída, která zní:
"
7. platová třída
1. Provádění dílčích výkonů vysoce specializované ošetřovatelské péče pod přímým vedením, například u pacientů v bezvědomí, s těžkým tělesným nebo mentálním postižením.".
82. V písmenu B 2. ČÁSTI DÍLU 2.19 v povolání 2.19.12 se slova "ZDRAVOTNICKÝ ASISTENT (PRAKTICKÁ SESTRA)" nahrazují slovy "PRAKTICKÁ SESTRA".
83. V písmenu B 2. ČÁSTI DÍLU 2.19 v povolání 2.19.12 v 7. platové třídě se bod 1 zrušuje.
Dosavadní bod 2 se označuje jako bod 1.
84. V písmenu B 2. ČÁSTI DÍLU 2.19 v povolání 2.19.12 v 8. platové třídě bod 1 zní:
"1. Provádění dílčích výkonů základní ošetřovatelské péče.".
85. V písmenu B 2. ČÁSTI DÍLU 2.19 v povolání 2.19.12 v 9. platové v bodě 1 se slova "bez odborného dohledu" zrušují.
86. V písmenu B 2. ČÁSTI DÍLU 2.19 v povolání 2.19.13 se 9. platová třída zrušuje.
87. V písmenu B 2. ČÁSTI DÍLU 2.19 v povolání 2.19.13 v 10. platové třídě v bodech 1 a 2 a v 11. platové třídě v bodech 1 a 2 se slova "bez odborného dohledu" zrušují.
88. V písmenu B 2. ČÁSTI DÍLU 2.19 v povolání 2.19.14 se 9. platová třída zrušuje.
89. V písmenu B 2. ČÁSTI DÍLU 2.19 v povolání 2.19.14 v 10. platové třídě v bodech 1 a 2 a v 11. platové třídě v bodě 1 se slova "bez odborného dohledu" zrušují.
90. V písmenu B 2. ČÁSTI DÍLU 2.19 v povolání 2.19.15 se 8. platová třída zrušuje.
91. V písmenu B 2. ČÁSTI DÍLU 2.19 v povolání 2.19.15 v 9. platové třídě v bodech 1 a 2 se slova "bez odborného dohledu" zrušují.
92. V písmenu B 2. ČÁSTI DÍLU 2.19 v povolání 2.19.16 se 8. platová třída zrušuje.
93. V písmenu B 2. ČÁSTI DÍLU 2.19 v povolání 2.19.16 v 9. platové třídě v bodě 1 za slovem "medicíně" a za slovem "péče", v 10. platové třídě v bodě 1 a v 11. platové třídě v bodě 1 se slova "bez odborného dohledu" zrušují.
94. V písmenu B 2. ČÁSTI DÍLU 2.19 v povolání 2.19.17 se 8. platová třída zrušuje.
95. V písmenu B 2. ČÁSTI DÍLU 2.19 v povolání 2.19.17 v 9. platové třídě v bodě 1 a v 10. platové třídě v bodě 1 se slova "bez odborného dohledu" zrušují.
96. V písmenu B 2. ČÁSTI DÍLU 2.19 v povolání 2.19.18 se 8. platová třída zrušuje.
97. V písmenu B 2. ČÁSTI DÍLU 2.19 v povolání 2.19.18 v 9. platové třídě v bodě 1, v 10. platové třídě v bodech 1 a 2 a v 11. platové třídě v bodě 1 se slova "bez odborného dohledu" zrušují.
98. V písmenu B 2. ČÁSTI DÍLU 2.19 v povolání 2.19.18 v 10. platové třídě bod 1 zní:
"1. Provádění složitých zdravotně-sociálních činností, například posuzování životní situace pacienta ve vztahu k onemocnění nebo k jeho následkům na základě údajů ze zdravotnické dokumentace a poznatků z lékařských a sesterských vizit. Realizace rehabilitačních, resocializačních a rekondičních pobytů pacientů nebo klientů sociálních služeb s ohledem na jejich zdravotní stav a sociální podmínky. Zajišťování zdravotních podmínek a pomůcek pro pacienty, příprava propuštění pacientů pro pobytové služby sociální péče. Zajišťování sociálně-právního poradenství ve vztahu k onemocnění nebo k jeho následkům za využití údajů ze zdravotnické dokumentace, lékařských a sesterských vizit.".
99. V písmenu B 2. ČÁSTI DÍLU 2.19 v povolání 2.19.19 se 8. platová třída zrušuje.
100. V písmenu B 2. ČÁSTI DÍLU 2.19 v povolání 2.19.19 v 9. platové třídě v bodě 1 a v 10. platové třídě v bodě 1 se slova "bez odborného dohledu" zrušují.
101. V písmenu B 2. ČÁSTI DÍLU 2.19 v povolání 2.19.20 se 8. platová třída zrušuje.
102. V písmenu B 2. ČÁSTI DÍLU 2.19 v povolání 2.19.20 v 9. platové třídě v bodě 1 se slova "bez odborného dohledu" zrušují a v bodě 2 se slova "bez odborného dohledu a" zrušují.
103. V písmenu B 2. ČÁSTI DÍLU 2.19 v povolání 2.19.21 se 8. platová třída zrušuje.
104. V písmenu B 2. ČÁSTI DÍLU 2.19 v povolání 2.19.21 v 9. platové třídě v bodě 1 se slova "bez odborného dohledu" zrušují a v bodě 3 se slova " , konané bez odborného dohledu" zrušují.
105. V písmenu B 2. ČÁSTI DÍLU 2.19 v povolání 2.19.22 v 9. platové třídě v bodě 1 se slova "bez odborného dohledu" zrušují.
106. V písmenu B 2. ČÁSTI DÍLU 2.19 v povolání 2.19.23 se 8. platová třída zrušuje.
107. V písmenu B 2. ČÁSTI DÍLU 2.19 v povolání 2.19.23 v 9. platové třídě v bodě 1 se slova "bez odborného dohledu" zrušují.
108. V písmenu B 2. ČÁSTI DÍLU 2.19 v povolání 2.19.24 se 8. platová třída zrušuje.
109. V písmenu B 2. ČÁSTI DÍLU 2.19 v povolání 2.19.24 v 9. platové třídě v bodě 1 se za slova "pomůcek a" vkládá slovo "všech".
110. V písmenu B 2. ČÁSTI DÍLU 2.19 v povolání 2.19.24 v 9. platové třídě v bodě 1 se za slovo "zhotovováním" vkládá slovo " , upravováním" a za slova "pomůcek a" se vkládá slovo "všech".
111. V písmenu B 2. ČÁSTI DÍLU 2.19 v povolání 2.19.24 v 9. platové třídě v bodě 2 se slovo " , příprava" nahrazuje slovy "a úprav".
112. V písmenu B 2. ČÁSTI DÍLU 2.19 v povolání 2.19.25 v 9. platové třídě v bodě 1, v 10. platové třídě v bodě 1 a v 11. platové třídě v bodě 1 se slova "bez odborného dohledu" zrušují.
113. V písmenu B 2. ČÁSTI DÍLU 2.19 povolání 2.19.26 včetně nadpisu zní:
"2.19.26 ZDRAVOTNICKÝ ZÁCHRANÁŘ
10. platová třída
1. Poskytování specifické ošetřovatelské péče při poskytování přednemocniční neodkladné péče pod odborným dohledem.
11. platová třída
1. Provádění činností operátora na operačním středisku zdravotnické záchranné služby.
2. Poskytování specifické ošetřovatelské péče při poskytování přednemocniční neodkladné péče.
3. Poskytování vysoce specializované ošetřovatelské péče při poskytování akutní lůžkové péče intenzivní včetně péče na urgentním příjmu.
4. Zajišťování a provádění celoživotního vzdělávání včetně specializačního vzdělávání v oboru specializace.
12. platová třída
1. Stanovování zásadní strategie a koncepce specifické ošetřovatelské péče při poskytování přednemocniční neodkladné péče, účast na tvorbě traumatologických plánů poskytovatele zdravotnické záchranné služby v oblasti zvládání mimořádných událostí a krizových situací.
2. Příprava koncepce celoživotního vzdělávání zdravotnických pracovníků.".
114. V písmenu B 2. ČÁSTI DÍLU 2.19 v povolání 2.19.27 se 8. platová třída zrušuje.
115. V písmenu B 2. ČÁSTI DÍLU 2.19 v povolání 2.19.27 v 9. platové třídě v bodě 1 se slova "bez odborného dohledu," zrušují.
116. V písmenu B 2. ČÁSTI DÍLU 2.19 v povolání 2.19.28 v 9. platové třídě v bodě 1 se slova " , bez odborného dohledu" zrušují a v bodě 2 se slova "bez odborného dohledu" a slova "pod odborným dohledem nebo pod přímým vedením klinického technika nebo klinického inženýra" zrušují.
117. V písmenu B 2. ČÁSTI DÍLU 2.19 v povolání 2.19.29 v 9. platové třídě v bodě 1 se slova "bez odborného dohledu" zrušují, v 10. platové třídě v bodě 1 se slova " , bez odborného dohledu a" zrušují a v 10. platové třídě v bodě 2 se slova "bez odborného dohledu" zrušují.
118. V písmenu B 2. ČÁSTI DÍLU 2.19 v povolání 2.19.30 v 9. platové třídě v bodě 1 a v 10. platové třídě v bodě 2 se slova "bez odborného dohledu" zrušují.
119. V písmenu B 2. ČÁSTI DÍLU 2.19 v povolání 2.19.31 v 10. platové třídě v bodě 1 se slova "bez odborného dohledu a" zrušují a v 10. platové třídě v bodě 2 a v 11. platové třídě v bodě 2 se slova "bez odborného dohledu" zrušují.
120. V písmenu B 2. ČÁSTI DÍLU 2.19 v povolání 2.19.33 se slova "KLINICKÝ LOGOPED" nahrazují slovy "LOGOPED VE ZDRAVOTNICTVÍ, KLINICKÝ LOGOPED".
121. V písmenu B 2. ČÁSTI DÍLU 2.19 v povolání 2.19.35 se slovo "FYZIOTERAPEUT" nahrazuje slovy "FYZIOTERAPEUT, ODBORNÝ FYZIOTERAPEUT".
122. V písmenu B 2. ČÁSTI DÍLU 2.19 v povolání 2.19.35 v 10. platové třídě v bodě 1 a ve 12. platové třídě v bodě 1 se slova "bez odborného dohledu" zrušují.
123. V písmenu B 2. ČÁSTI DÍLU 2.19 v povolání 2.19.37 ve 12. platové třídě v bodě 1 se slova "bez odborného dohledu" zrušují.
124. V písmenu B 2. ČÁSTI DÍLU 2.19 v povolání 2.19.38 v 11. platové třídě v bodě 1 se slova "pod přímým vedením nebo pod odborným dohledem" zrušují.
125. V písmenu B 2. ČÁSTI DÍLU 2.19 v povolání 2.19.39 ve 12. platové třídě v bodech 1 a 2 se slova "bez odborného dohledu" zrušují.
126. V písmenu B 2. ČÁSTI DÍLU 2.19 se doplňuje povolání 2.19.44, které včetně nadpisu zní:
"2.19.44 DĚTSKÁ SESTRA
10. platová třída
1. Plánování ošetřovatelské péče o zdravé i nemocné dítě včetně novorozenců.
2. Poskytování ošetřovatelské péče o zdravé i nemocné dítě, včetně novorozenců, prostřednictvím ošetřovatelského procesu.
3. Provádění základní zdravotní výchovy dětských pacientů a jejich zákonných zástupců, případně jiných osob v oblasti ochrany a podpory zdraví a v ošetřovatelských postupech v oblasti ošetřovatelské péče o zdravé i nemocné děti, včetně novorozenců.
4. Poskytování vysoce specializované ošetřovatelské péče o zdravé i nemocné dítě, včetně novorozenců, pod odborným dohledem.
5. Provádění specializovaných diagnostických, léčebných, ošetřovatelských nebo rehabilitačních postupů a výkonů zvlášť náročných z hlediska zvýšeného rizika pro dětského pacienta nebo z hlediska technologické náročnosti provedení pod odborným dohledem.
11. platová třída
1. Samostatné poskytování ošetřovatelské péče o zdravé i nemocné dítě, včetně novorozenců, k jejímuž výkonu je nezbytné získání specializované nebo zvláštní odborné způsobilosti.
2. Samostatné provádění specializovaných diagnostických, léčebných, ošetřovatelských nebo rehabilitačních postupů a výkonů při poskytování ošetřovatelské péče o děti, včetně novorozenců, zvlášť náročných z hlediska zvýšeného rizika pro pacienta nebo z hlediska technologické náročnosti provedení, k jejímuž výkonu je nezbytné získání specializované nebo zvláštní odborné způsobilosti.
3. Příprava a obsluha přístrojového vybavení na operačních sálech nebo na specializovaných diagnostických nebo terapeutických pracovištích, instrumentace při operačních diagnostických a terapeutických výkonech, ke které je nezbytné získání specializované nebo zvláštní odborné způsobilosti.
4. Provádění zdravotní výchovy dětských pacientů a jejich zákonných zástupců, případně jiných osob ve specializovaných ošetřovatelských postupech v rámci hospitalizace a přípravy na poskytování péče o děti ve vlastním sociálním prostředí nebo před diagnostickým a terapeutickým výkonem včetně přípravy informačních materiálů.
5. Organizace a koordinace činností nelékařských zdravotnických pracovníků a zajišťování mezioborové spolupráce, zajišťování kvality péče a bezpečí dětských pacientů v rámci organizačních celků, včetně novorozenců. Zajišťování a provádění celoživotního vzdělávání zdravotnických pracovníků včetně specializačního vzdělávání v oboru příslušné specializace.
12. platová třída
1. Samostatné provádění nejnáročnějších vysoce specializovaných ošetřovatelských a léčebných výkonů v oblasti ošetřovatelské péče o děti, například péče o rizikového novorozence na základě specializované nebo zvláštní odborné způsobilosti na úzce specializovaných pracovištích, které jsou vysoce náročné z hlediska techniky provedení a možného rizika pro pacienta.
2. Stanovování zásadní strategie a koncepce ošetřovatelské péče o zdravé i nemocné dítě nebo koncepce přípravy a realizace projektů podpory zdraví včetně koncepce zdravotní výchovy, celoživotního vzdělávání zdravotnických pracovníků, metodické usměrňování ošetřovatelské péče v rámci oboru nebo poskytovatele zdravotních služeb včetně zajišťování její realizace a kontroly, zavádění systému kvality péče a bezpečí pacientů u poskytovatele zdravotních služeb. Aplikace výsledků výzkumu a vývoje v oboru ošetřovatelství do klinické praxe na vlastním pracovišti i v rámci oboru.".
127. V písmenu B 2. ČÁSTI DÍLU 2.19 se doplňuje povolání 2.19.45, které včetně nadpisu zní:
"2.19.45 BEHAVIORÁLNÍ TECHNIK
7. platová třída
1. Provádění asistence při provádění základního behaviorálně analytického hodnocení a diagnostiky v rámci léčebné péče v oboru behaviorální analýzy pod odborným dohledem.
2. Posuzování potřeb pacienta v oblasti behaviorální analýzy podle údajů ve zdravotnické dokumentaci pod odborným dohledem.
8. platová třída
1. Provádění asistence při terapii, rehabilitaci a reedukaci chování u dětí i dospělých s neurovývojovými poruchami na základě stanoveného plánu behaviorální intervence za použití metod behaviorální analýzy v rámci léčebné péče v oboru behaviorální analýzy pod odborným dohledem.
2. Provádění asistence při činnosti behaviorální analýzy v rámci přímé práce s klientem ve spolupráci s rodinou a dalšími odborníky.
9. platová třída
1. Provádění asistence při prevenci a výchovně vzdělávací činnosti v rámci léčebné péče v oboru aplikované behaviorální analýzy pod odborným dohledem.
2. Provádění úzce vymezených zdravotnických činností při asistenci v rámci léčebné péče v oblasti behaviorální analýzy, které jsou náročné z hlediska zvýšeného rizika pro pacienta/klienta, pro něž je nutné získání zvláštní odborné způsobilosti.".
128. V písmenu B 2. ČÁSTI DÍLU 2.19 se doplňuje povolání 2.19.46, které včetně nadpisu zní:
"2.19.46 ASISTENT BEHAVIORÁLNÍHO ANALYTIKA
9. platová třída
1. Provádění prevence a výchovy v oboru behaviorální analýzy v rámci diagnostické a léčebné péče pod odborným dohledem.
2. Provádění poradenství a edukace v rámci činnosti s pacientem při realizaci plánu behaviorální intervence pod odborným dohledem.
10. platová třída
1. Provádění základního behaviorálně analytického hodnocení pod odborným dohledem ve spolupráci s rodinou a dalšími odborníky u poskytovatele zdravotních služeb nebo ve vlastním sociálním prostředí pacienta pod odborným dohledem.
2. Realizace plánu behaviorální intervence za použití metod behaviorální analýzy v rámci diagnostické a léčebné péče v oboru behaviorální analýzy pod odborným dohledem.".
129. V písmenu B 2. ČÁSTI DÍLU 2.19 se doplňuje povolání 2.19.47, které včetně nadpisu zní:
"2.19.47 BEHAVIORÁLNÍ ANALYTIK
11. platová třída
1. Provádění behaviorálně analytického hodnocení a diagnostiky chování pro další léčebnou péči.
2. Provádění poradenské činnosti a edukace při realizaci plánu behaviorální intervence.
12. platová třída
1. Samostatné zajišťování prací v rámci behaviorálně analytického hodnocení, diagnostiky a diferenciální diagnostiky pro další léčebnou péči včetně sestavování plánu behaviorální intervence při zabezpečování reedukace dospělých i dětí s neurovývojovými poruchami.
2. Metodické, koncepční a kontrolní činnosti v oboru behaviorální analýzy, hodnocení kvality poskytované péče.
3. Stanovování strategie výchovy, zajišťování a provádění celoživotního vzdělávání zdravotnických pracovníků na úseku behaviorální analýzy.
4. Kontaktní činnosti zaměřené na jedince a skupiny v oblasti rozvoje žádoucího chování a úpravy maladaptivního chování v osobním a sociálním vývoji včetně provádění individuálních i skupinových programů.
13. platová třída
1. Provádění nejnáročnějších činností v oblasti behaviorální analýzy.
2. Preventivní, diagnostická a léčebná péče v oboru behaviorální analýzy spojená s výchovou a dalším vzděláváním specialistů, s prováděním behaviorálního hodnocení a sestavování plánu behaviorální intervence, odborné vedení zdravotnického týmu.
3. Práce ve výzkumu a vývoji nebo tvůrčí aplikace výsledků vědního oboru behaviorální analýzy. Tvorba koncepce, koordinace a metodické usměrňování v oblasti behaviorální analýzy.".
130. V písmenu B 2. ČÁSTI DÍLU 2.19 se doplňuje povolání 2.19.48, které včetně nadpisu zní:
"2.19.48 TERAPEUT TRADIČNÍ ČÍNSKÉ MEDICÍNY
9. platová třída
1. Provádění dílčích výkonů v oboru tradiční čínské medicíny pod odborným dohledem.
2. Asistence při provádění diagnostických a léčebných postupů včetně stanovování individuálního léčebného postupu rehabilitační péče.
10. platová třída
1. Provádění základních léčebně rehabilitačních postupů tradiční čínské medicíny pod odborným dohledem.
2. Poradenská činnost a edukace v oblasti prevence vzniku nemocí na základě principů tradiční čínské medicíny.
11. platová třída
1. Provádění náročných diagnostických a léčebných postupů léčebně rehabilitační péče pod odborným dohledem v souladu s principy tradiční čínské medicíny.".
131. V písmenu B 2. ČÁSTI DÍLU 2.19 se doplňuje povolání 2.19.49, které včetně nadpisu zní:
"2.19.49 SPECIALISTA TRADIČNÍ ČÍNSKÉ MEDICÍNY
11. platová třída
1. Diagnostikování pacientů podle principů tradiční čínské medicíny.
2. Stanovení individuálního léčebného postupu léčebně rehabilitační péče podle principů tradiční čínské medicíny.
12. platová třída
1. Provádění činností v rámci diagnostické a léčebné péče podle principů tradiční čínské medicíny.
13. platová třída
1. Provádění nejnáročnějších činností v rámci léčebné péče a tradiční čínské medicíny.
2. Preventivní, diagnostická a léčebná péče na úseku tradiční čínské medicíny spojená s výchovou a dalším vzděláváním specialistů, s prováděním náročných vyšetření podle principů diagnostiky tradiční čínské medicíny, odborné vedení zdravotnického týmu.
3. Práce ve výzkumu a vývoji nebo tvůrčí aplikace výsledků vysoce specializovaných činností na úseku tradiční čínské medicíny. Tvorba koncepce, koordinace a metodické usměrňování v oblasti tradiční čínské medicíny.".
132. V písmenu B 2. ČÁSTI DÍLU 2.21 v povolání 2.21.31 v 11. platové třídě se doplňuje bod 2, který zní:
"2. Tvorba plánů a koncepcí celoměstských opatření a jejich organizační, personální, finanční, technické, provozní a jiné zajišťování, včetně metodického usměrňování, komplexní koordinace a zajištění řízení opatření při zajišťování místních záležitostí veřejného pořádku ve statutárních městech s členěním městské policie na služebny a další organizační celky.".
133. V písmenu B 2. ČÁSTI DÍLU 2.21 v povolání 2.21.31 ve 12. platové třídě v bodě 1 se slova "v hlavním městě Praze" nahrazují slovy "ve statutárních městech s členěním městské policie na služebny a další organizační celky".
134. V písmenu B 2. ČÁSTI DÍLU 2.21 v povolání 2.21.31 se doplňuje 13. platová třída, která zní:
"
13. platová třída
1. Tvorba koncepce komplexního zajišťování místních záležitostí veřejného pořádku v hlavním městě Praze.".
 
ČÁST DRUHÁ
Změna nařízení vlády o katalogu správních činností
Čl.II
Příloha k nařízení vlády č. 302/2014 Sb., o katalogu správních činností, se mění takto:
1. V ČÁSTI 1. v 8. platové třídě se bod 4 zrušuje.
Dosavadní body 5 až 8 se označují jako body 4 až 7.
2. V ČÁSTI 1. v 9. platové třídě se bod 4 zrušuje.
Dosavadní body 5 až 13 se označují jako body 4 až 12.
3. V ČÁSTI 1. v 10. platové třídě se doplňuje bod 14, který zní:
"14. Provádění úkonů v řízení o přestupcích, projednávání přestupků a rozhodování o nich, s výjimkou rozhodování o přestupcích příkazem na místě.".
4. V ČÁSTI 2. DÍLU 1. v 11. platové třídě v bodě 20 se slova "koncepce a forem regulace cen v jednotlivých odvětvích" nahrazují slovy "jednotlivých cenově regulačních opatření".
5. V ČÁSTI 2. DÍLU 20. v 6. platové třídě se body 1 a 3 zrušují.
Dosavadní body 2 a 4 se označují jako body 1 a 2.
6. V ČÁSTI 2. DÍLU 20. v 7. platové třídě se body 1 až 3 zrušují.
Dosavadní bod 4 se označuje jako bod 1.
7. V ČÁSTI 2. DÍLU 20. v 8. platové třídě body 1 a 2 znějí:
"1. Zajišťování výplaty a vyúčtování nepojistných sociálních dávek.
2. Zajišťování výplaty a vyúčtování dávek důchodového pojištění, nemocenského pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.".
8. V ČÁSTI 2. DÍLU 20. v 8. platové třídě se body 3 a 5 zrušují.
Dosavadní bod 4 se označuje jako bod 3.
9. V ČÁSTI 2. DÍLU 20. v 9. platové třídě body 1 a 2 znějí:
"1. Zajišťování agend nepojistných sociálních dávek.
2. Zajišťování specializovaných agend důchodového pojištění, nemocenského pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.".
10. V ČÁSTI 2. DÍLU 20. v 9. platové třídě se body 3 až 8 se zrušují.
Dosavadní bod 9 se označuje jako bod 3.
11. V ČÁSTI 2. DÍLU 20. v 10. platové třídě se bod 4 zrušuje.
Dosavadní body 5 až 9 se označují jako body 4 až 8.
12. V ČÁSTI 2. DÍLU 20. v 10. platové třídě body 6 až 9 znějí:
"6. Analýza, komplexní vyhodnocování a vypracovávání odborných podkladů pro posudky o zdravotním stavu žadatelů o dávky nepojistných systémů sociálního zabezpečení.
7. Provádění cíleného sociálního šetření u osob nacházejících se v nepříznivé sociální situaci, analýz této situace a poskytování navazujícího sociálního poradenství k jejímu řešení.
8. Posuzování individuálních potřeb osob, skupin a komunit v nepříznivé sociální situaci, tvorba návrhů jejího řešení, společné plánování a hodnocení.
9. Zajišťování sociální prevence a poskytování sociálně-právního poradenství, sociální podpory a pomoci osobám, skupinám, rodinám a dětem v nepříznivé sociální situaci, sociálně vyloučeným či sociálním vyloučením ohroženým, osobám po ukončení hospitalizace nebo pobytové léčby závislostí, osobám bez přístřeší, osobám v bytové nebo hmotné nouzi či osobám bytovou nebo hmotnou nouzí ohroženým, osobám a rodinám ohroženým sociálním vyloučením z důvodu péče o osobu závislou na péči jiné fyzické osoby a osobám ohroženým násilným chováním vykázané osoby včetně vedení případové dokumentace a zpracování citlivých dat.".
13. V ČÁSTI 2. DÍLU 20. v 10. platové třídě se doplňují body 10 až 14, které znějí:
"10. Řešení nepříznivé sociální situace osob, rodin, skupin nebo komunit s využitím metod a technik sociální práce, která je souhrnem odborných činností a postupů k řešení sociálních problémů a utváření žádoucích životních podmínek pro sociální fungování jedince, skupiny či komunity a podporující sociální spravedlnost, sociální soudržnost, prosazování lidských práv, sociální změnu a rozvoj a respektování lidské důstojnosti.
11. Zajišťování spolupráce a vzájemné informovanosti mezi intervenčními centry, poskytovateli sociálních služeb, poskytovateli zdravotních služeb, orgány sociálně-právní ochrany dětí, obecními a krajskými úřady, Policií České republiky a obecní policií a orgány veřejné správy apod.
12. Zajišťování a provádění specializované sociální prevence, posuzování příčin negativních jevů a navrhování a realizace preventivních opatření.
13. Zajišťování a provádění sociálně-výchovné prevence negativních jevů a sociálních prací s osobami, skupinami nebo komunitami sociálně vyloučenými nebo ohroženými sociálním vyloučením.
14. Samostatné zpracovávání individuálních socioterapeutických plánů, samostatné provádění socioterapie směřující k sociální rehabilitaci a integraci.".
14. V ČÁSTI 2. DÍLU 20. v 11. platové třídě se za bod 4 vkládá nový bod 5, který zní:
"5. Komplexní výkon registrace v rámci poskytování sociálních služeb, posuzování podmínek pro poskytování sociálních služeb při posuzování žádosti o registraci a kontrola jejich plnění.".
Dosavadní body 5 až 10 se označují jako body 6 až 11.
15. V ČÁSTI 2. DÍLU 20. v 11. platové třídě body 7 až 11 znějí:
"7. Samostatné zajišťování a poskytování odborného sociálního poradenství a provádění sociální práce s rodinami, jednotlivci nebo skupinami v krizových situacích a poskytování krizové intervence, krizové pomoci a sociální rehabilitace.
8. Depistážní činnost zaměřená na vyhledávání jednotlivců, rodin a skupin osob ohrožených sociálním vyloučením, osob ohrožených sociálním vyloučením z důvodu předchozí ústavní nebo ochranné výchovy nebo výkonu trestu, osob, jejichž práva a zájmy jsou ohroženy trestnou činností jiné osoby, osob, jejichž způsob života může vést ke konfliktu se společností včetně poskytování odborného sociálního poradenství a zprostředkování sociálních služeb.
9. Provádění komplexního sociálního šetření ve vyloučených lokalitách nebo obdobně ohroženém prostředí, jeho odborná analýza, poskytování odborného sociálního poradenství a tvorba individuálních plánů v jeho rámci.
10. Sociální práce zaměřená na jednotlivce, rodiny a skupiny se zvýšeným rizikem sociálního vyloučení nebo výskytem problémů v osobním nebo sociálním vývoji.
11. Tvorba koncepce a strategie výkonu sociální práce vedoucí k řešení nepříznivé sociální situace a k sociálnímu začleňování osob, skupin nebo komunit.".
16. V ČÁSTI 2. DÍLU 20. ve 12. platové třídě se doplňuje bod 14, který zní:
"14. Zpracovávání celostátních analýz a koordinace a metodické usměrňování sociální práce.".
17. V ČÁSTI 2. DÍLU 20. ve 13. platové třídě v bodě 16 se slova "sociálně-právní ochrany dětí" nahrazují slovy "náhradní rodinné péče".
18. V ČÁSTI 2. DÍLU 20. ve 13. platové třídě v bodě 18 se za slovo "Tvorba" vkládá slovo "koncepce".
19. V ČÁSTI 2. DÍLU 20. ve 13. platové třídě se doplňuje bod 20, který zní:
"20. Celostátní koordinace a metodické usměrňování oblasti sociální práce včetně stanovování hlavních směrů vývoje v souladu se standardy Evropské unie.".
20. V ČÁSTI 2. DÍLU 20. ve 14. platové třídě bod 3 zní:
"3. Tvorba celostátní koncepce sociálně-právní ochrany dětí, náhradní rodinné péče a ochrany práv dítěte.".
21. V ČÁSTI 2. DÍLU 20. ve 14. platové třídě se za bod 7 vkládá nový bod 8, který zní:
"8. Tvorba celostátní koncepce a strategických záměrů oblasti sociální práce včetně implementace a koordinace v rámci Evropské unie.".
Dosavadní body 8 až 10 se označují jako body 9 až 11.
22. V ČÁSTI 2. DÍLU 21. se 6. platová třída a 7. platová třída zrušují.
23. V ČÁSTI 2. DÍLU 21. v 8. platové třídě body 1 a 2 znějí:
"1. Zprostředkovatelská činnost při umísťování zájemců a uchazečů o zaměstnání.
2. Informačně poradenská činnost v oblasti zaměstnanosti.".
24. V ČÁSTI 2. DÍLU 21. v 8. platové třídě se body 3 až 6 zrušují.
25. V ČÁSTI 2. DÍLU 21. v 9. platové třídě body 2, 4 a 6 znějí:
"2. Zajišťování agendy podpory v nezaměstnanosti, podpory při rekvalifikaci a kompenzace. Kontrola výplaty podpory v nezaměstnanosti, podpory při rekvalifikaci a kompenzace.
4. Zajišťování poradenských, informačních a vzdělávacích činností v oblasti zaměstnanosti, volby a změny povolání a rekvalifikace zájemců a uchazečů o zaměstnání.
6. Zajišťování agendy zaměstnávání cizinců a osob bez státní příslušnosti.".
26. V ČÁSTI 2. DÍLU 21. v 9. platové třídě se bod 7 zrušuje.
Dosavadní bod 8 se označuje jako bod 7.
27. V ČÁSTI 2. DÍLU 30. v 9. platové třídě se v bodu 1 slova "průkazů a" nahrazují slovy "průkazů nebo".
28. V ČÁSTI 2. DÍLU 31. ve 12. platové třídě v bodě 4 se slovo "rezortu" nahrazuje slovy "orgánů veřejné správy" a ve 13. platové třídě v bodě 11 se za slovo "zefektivnění" vkládají slova "a zvyšování kvality".
29. V ČÁSTI 2. DÍLU 33. v 11. platové třídě se na konci bodu 5 doplňují slova "nebo dozoru".
30. V ČÁSTI 2. DÍLU 33. ve 12. platové třídě v bodě 15 se za slovo "inspekce" vkládají slova "nebo dozoru".
31. V ČÁSTI 2. DÍLU 33. ve 13. platové třídě v bodu 13 se za slovo "inspekce" vkládají slova "nebo dozoru".
32. V ČÁSTI 2. DÍLU 39. v 10. platové třídě se doplňuje bod 5, který zní:
"5. Zajišťování administrace projektů a programů ústředního správního úřadu při přípravě a v průběhu realizace projektů a programů.".
33. V ČÁSTI 2. DÍLU 39. v 11. platové třídě se doplňuje bod 5, který zní:
"5. Provádění posuzovací, konzultační a poradenské činnosti, poskytování metodické pomoci v oblasti řízení projektů a programů pro potřeby ústředního správního úřadu.".
34. V ČÁSTI 2. DÍLU 39. ve 12. platové třídě se doplňuje bod 18, který zní:
"18. Tvorba metodik, komplexních pravidel, procedurálních postupů a manuálů pro projektové a programové řízení pro potřeby ústředního správního úřadu.".
35. V ČÁSTI 2. DÍLU 39. ve 13. platové třídě se doplňuje bod 13, který zní:
"13. Tvorba komunikačních plánů a jejich naplňování v oblasti Evropských strukturálních a investičních fondů na národní úrovni včetně koordinační a metodické role pro všechny operační programy.".
36. V ČÁSTI 2. DÍLU 39. ve 14. platové třídě bod 2 zní:
"2. Tvorba koncepce kohezní politiky, sledování jejího vývoje, její hodnocení a strategické řízení na národní úrovni, a v regionech soudržnosti.".
37. V ČÁSTI 2. DÍLU 39. ve 14. platové třídě se doplňuje bod 6, který zní:
"6. Tvorba koncepce a metodického nastavení procesů v monitorovacích a informačních nástrojích pro realizaci kohezní politiky na národní úrovni.".
38. V ČÁSTI 2. DÍLU 41. v 9. platové třídě v bodě 1 se za slovo "registraci" vkládá slovo "odrůd".
39. V ČÁSTI 2. DÍLU 41. v 11. platové třídě se doplňuje bod 5, který zní:
"5. Příprava podkladů pro správní řízení spočívající ve vyhodnocování laboratorních vyšetření, například biochemických, chemických, toxikologických, mikrobiologických, monitorování hladiny toxických látek a vstupů do půdy a do potravního řetězce.".
40. V ČÁSTI 2. DÍLU 41. ve 12. platové třídě v bodě 6 za slovo "rostlin" a ve 14. platové třídě na konci textu bodu 3 se doplňují slova "a registrace odrůd rostlin".
41. V ČÁSTI 2. DÍLU 41. ve 12. platové třídě se doplňuje bod 12, který zní:
"12. Příprava podkladů pro správní řízení spočívající ve vyhodnocování náročných chemických analýz a hodnocení v ochraně půdy a vstupů do půdy v oblasti státního monitoringu kvality půdy, příprava a aplikace metodik analýz pro vypracovávání odborných podkladů při přípravě správních rozhodnutí. Hodnocení výsledků laboratorních analýz, zpracovávání podkladů pro zprávy o stavu toxických látek v půdě a vstupů do půdy a do potravního řetězce pro přípravu správních rozhodnutí. Vývoj, odzkoušení a zavádění metod speciálních odběrů a analýz.".
42. V ČÁSTI 2. DÍLU 41. ve 13. platové třídě se doplňují body 8 a 9, které znějí:
"8. Příprava podkladů pro správní řízení spočívající ve vyhodnocování vysoce náročných ojedinělých analýz a diagnóz v oborech buněčných, molekulárních, ochrany půdy a vstupů do půdy a dalších vysoce náročných ojedinělých chemických a fyzikálně-chemických analýz v oblasti monitorování kvality půdy.
9. Tvorba koncepce, koordinace a metodické usměrňování pověřené oblasti mezinárodních kruhových (kontrolních) testů shody v rámci vícestranných mezinárodních dohod nebo Evropské unie.".
43. V ČÁSTI 2. DÍLU 44. ve 13. platové třídě se doplňuje bod 5, který zní:
"5. Tvorba koncepce a koordinace inspekční činnosti a dozoru v oblasti potravinářské výroby a bezpečnosti potravin.".
44. V ČÁSTI 2. DÍL 46. včetně nadpisu zní:
"DÍL 46. ROSTLINOLÉKAŘSKÁ PÉČE
9. platová třída
1. Odborné posuzování podmínek pro registraci pěstitelů a dovozců rizikových komodit, vymezení chráněných zón a pro výkon rostlinolékařského dozoru nad plněním povinností stanovených fyzickým a právnickým osobám.
2. Vykonávání specializovaných činností souvisejících s výkonem rostlinolékařské kontroly a dozoru na pozemcích a v objektech včetně odběru vzorků a jejich laboratorní diagnostiky na úseku rostlinolékařské péče.
3. Provádění zkušební činnosti na pokusných plochách v ochraně rostlin včetně specializovaných odborných prací při ověřování metod integrované ochrany rostlin a biologických účinků přípravků na ochranu rostlin a dopadů na necílové organizmy a životní prostředí.
10. platová třída
1. Komplexní zajišťování správních rostlinolékařských procesů při výskytu škodlivých organizmů a při porušení povinností fyzických a právnických osob.
2. Ověřování vlastností přípravků na ochranu rostlin a dohled nad technickou způsobilostí mechanizačních prostředků.
3. Samostatné provádění dílčích částí terénní specializované kontroly a dozoru spojených s odbornou diagnostikou škodlivých organizmů rostlin na úseku rostlinolékařské péče.
4. Komplexní zajišťování správních rostlinolékařských procesů.
11. platová třída
1. Zpracovávání dílčích koncepcí jednotlivých odborných oblastí rostlinolékařské správy.
2. Komplexní provádění registrace přípravků na ochranu rostlin včetně postregistračního vyhodnocování. Koordinace a usměrňování výstupů hodnotitelských posudků interních a externích posuzovatelů a stanovování závěrů.
3. Komplexní výkon státní inspekce nebo dozoru v oblasti rostlinolékařské péče spojený s prováděním specializovaných odborných činností a místního šetření v terénu včetně odběru vzorků a jejich laboratorní diagnostiky na úseku rostlinolékařské péče.
4. Samostatné provádění kontroly geneticky modifikovaných organizmů včetně zpracovávání příslušné dokumentace a vydávání odborných stanovisek na úseku rostlinolékařské péče.
5. Komplexní výkon fytokaranténní inspekce při dovozu a vývozu rostlin a rostlinných produktů včetně vystavování rostlinolékařských osvědčení, provádění odborného šetření a správního řízení při výskytu karanténních škodlivých organismů.
6. Komplexní výkon státní inspekce nebo dozoru v oblasti rostlinolékařské péče, dozoru nad postupy při provádění ochrany rostlin, nad výdejem, skladováním a distribucí přípravků na ochranu rostlin a kontrola jejich biologických ověřování a experimentálního použití.
7. Koordinace a usměrňování výstupů spojených s registrací pěstitelů a dovozců rizikových komodit, s vymezováním chráněných zón a s výkonem rostlinolékařského dozoru nad plněním povinností stanovených fyzickým a právnickým osobám.
8. Komplexní činnost na úseku registrace zařízení k hubení škodlivých organismů, výrobců dřevěného obalového materiálu a dozorových kontrol těchto zařízení a výrobců.
9. Koordinace a usměrňování kontroly a dozoru v územní působnosti správního úřadu na úseku rostlinolékařské péče.
10. Komplexní výkon rostlinolékařské kontroly nad geneticky modifikovanou produkcí.
11. Provádění detekce a determinace škodlivých organismů a poruch v rámci rostlinolékařské diagnostiky.
12. platová třída
1. Příprava a zpracovávání státní politiky rostlinolékařské péče v územních aspektech a souvislostech z celostátních hledisek.
2. Celostátní koordinace a stanovování metodických postupů a zásad výkonu inspekční a dozorové činnosti v oboru rostlinolékařské péče a ochrany práv k novým odrůdám rostlin.
3. Komplexní zajišťování složitých procesů registrace přípravků na ochranu rostlin, státní inspekce a dohledu nad technickou způsobilostí mechanizačních prostředků a při zacházení s přípravky na ochranu rostlin.
4. Celostátní koordinace státní fytosanitární inspekce a dozoru při ochraně státního území před zavlečením nebezpečných škodlivých organismů rostlin.
5. Tvorba koncepce rostlinolékařské péče v rámci územní působnosti.
6. Komplexní zajišťování a provádění detekce a diagnostiky škodlivých organismů a poruch na rostlinách a rostlinných produktech a složité diagnostiky škodlivých organismů a poruch.
7. Komplexní zajišťování zkušební činnosti v ochraně rostlin za účelem ověřování a vytváření metod integrované ochrany rostlin včetně metod nechemické ochrany rostlin a nových inovativních metod ochrany a dopadů ochrany na necílové organismy a životní prostředí.
13. platová třída
1. Celostátní koordinace a metodické usměrňování výkonu státní správy rostlinolékařské péče včetně koordinace se zahraničím.
2. Tvorba dlouhodobých koncepcí komplexního rostlinolékařského dozoru a koordinace dlouhodobých koncepcí v rámci celostátních a mezinárodních systémů na úseku rostlinolékařské péče.
3. Celostátní koordinace zkušební činnosti v ochraně rostlin za účelem ověřování a vytváření metod integrované ochrany rostlin včetně metod nechemické ochrany rostlin a nových inovativních metod ochrany a dopadů ochrany na necílové organismy a životní prostředí.
14. platová třída
1. Tvorba celostátní koncepce rostlinolékařské péče.
15. platová třída
1. Tvorba koncepce jednotné zemědělské politiky státu.".
45. V ČÁSTI 2. DÍLU 48. v 10. platové třídě se doplňuje bod 2, který zní:
"2. Samostatné provádění a analýza výsledků vysoce náročných kontrol při provádění odborného dozoru nad jakostí a konečné kontroly v rámci státního ověřování jakosti výrobků a služeb určených k zajišťování obrany státu.".
46. V ČÁSTI 2. DÍLU 48. v 11. platové třídě se doplňují body 2 a 3, které znějí:
"2. Systémové specializované činnosti spojené s procesem přistupování ke standardizačním dohodám NATO nebo tvorbě českých obranných standardů.
3. Komplexní výkon odborného dozoru nad jakostí a konečné kontroly v rámci státního ověřování jakosti výrobků a služeb určených k zajišťování obrany státu nebo komplexní výkon auditu systému jakosti k zajišťování obrany státu.".
47. V ČÁSTI 2. DÍLU 48. ve 12. platové třídě se doplňují body 5 až 8, které znějí:
"5. Koordinace a usměrňování přistupování ke standardizačním dohodám NATO nebo tvorby českých obranných standardů.
6. Koordinace a usměrňování procesu katalogizace výrobků v souladu s principy Kodifikačního systému NATO, včetně stanovování metodiky pro tvorbu technických norem v oblasti katalogizace výrobků.
7. Koordinace a usměrňování odborného dozoru nad jakostí a konečné kontroly v rámci státního ověřování jakosti výrobků a služeb určených k zajištění obrany státu a vydávání osvědčení o jakosti a kompletnosti.
8. Koordinace a usměrňování auditů systému jakosti dodavatelů výrobků a služeb určených k zajištění obrany státu a vydávání osvědčení o shodě systému jakosti s požadavky odběratele.".
48. V ČÁSTI 2. DÍLU 48. ve 13. platové třídě se doplňuje bod 10, který zní:
"10. Tvorba koncepce a systému obranné standardizace, katalogizace nebo státního ověřování jakosti.".
49. V ČÁSTI 2. DÍLU 48. ve 14. platové třídě se doplňuje bod 5, který zní:
"5. Tvorba celostátní koncepce a strategie obranné standardizace, katalogizace a státního ověřování jakosti.".
50. V ČÁSTI 2. DÍLU 50. se 9. platová třída zrušuje.
51. V ČÁSTI 2. DÍL 64. včetně nadpisu zní:
"DÍL 64. HOSPODÁŘSKÁ SOUTĚŽ, VÝZNAMNÁ TRŽNÍ SÍLA, DOHLED NAD POSKYTOVÁNÍM VEŘEJNÉ PODPORY A DOZOR NAD ZADÁVÁNÍM VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK
12. platová třída
1. Stanovování postupů řešení případů ve věcech zákazů dohod narušujících soutěž, zneužití dominantního postavení a spojování soutěžitelů.
2. Stanovování postupů řešení případů ve věcech zneužití významné tržní síly a zakázaných obchodních praktik.
3. Stanovování postupů řešení případů posuzování slučitelnosti poskytování veřejné podpory v České republice k Evropské unii.
4. Stanovování postupů řešení případů ve věcech dozoru nad zadáváním veřejných zakázek.
5. Celostátní koordinace a metodické usměrňování dozoru nad zadáváním veřejných zakázek.
13. platová třída
1. Tvorba koncepce v oblasti zákazu dohod narušujících soutěž, zneužití dominantního postavení a spojování soutěžitelů.
2. Vypracovávání zásadních právních výkladů a stanovisek a stanovování obecných postupů aplikace právních předpisů v oblasti ochrany hospodářské soutěže.
3. Hodnocení účinnosti ochrany hospodářské soutěže, významné tržní síly a stavu soutěžního prostředí v České republice.
4. Aplikace národních a unijních předpisů v oblasti ochrany hospodářské soutěže, včetně řešení věcně a právně složitých případů a zastupování v soudních sporech.
5. Vypracovávání zásadních právních výkladů pro oblast zneužití významné tržní síly v České republice.
6. Metodické usměrňování potírání zneužívání významné tržní síly a nekalých obchodních praktik.
7. Metodické usměrňování posuzování slučitelnosti poskytování veřejné podpory v České republice k Evropské unii.
8. Tvorba koncepce dozoru nad zadáváním veřejných zakázek v jednotlivých sektorech.
9. Vypracovávání zásadních právních výkladů a stanovisek a stanovování obecných postupů aplikace právních předpisů v oblasti dozoru nad zadáváním veřejných zakázek.
10. Aplikace národních a unijních předpisů v oblasti dozoru nad zadáváním veřejných zakázek, včetně řešení věcně a právně složitých případů a zastupování v soudních sporech.
14. platová třída
1. Tvorba celostátní koncepce ochrany a podpory hospodářské soutěže.
2. Tvorba celostátní koncepce posuzování slučitelnosti poskytované veřejné podpory k Evropské unii.
3. Tvorba celostátní koncepce v oblasti potírání nekalých obchodních praktik a zneužití významné tržní síly.
4. Tvorba celostátní koncepce dozoru nad zadáváním veřejných zakázek.
5. Tvorba celostátní koncepce kontroly politiky veřejného zadávání.
15. platová třída
1. Tvorba soutěžní politiky státu.".
52. V ČÁSTI 2. DÍL 65. včetně nadpisu zní:
"DÍL 65. JADERNÁ BEZPEČNOST A RADIAČNÍ OCHRANA
12. platová třída
1. Výkon ucelených odborných činností ve vymezeném úseku státní správy v oblasti zákazu chemických a biologických zbraní, jaderné bezpečnosti, nakládání se zdroji ionizujícího záření a jiných činností v rámci expozičních situací, nakládání s radioaktivním odpadem a s jadernými položkami, v oblasti přepravy radioaktivní nebo štěpné látky, zabezpečení a odborné přípravy vybraných pracovníků jaderných zařízení a pracovišť se zdroji ionizujícího záření, spojených s teoretickým zvládnutím a praktickým osvojením odborné problematiky včetně účasti při výkonu kontroly nad jadernou bezpečností a radiační ochranou.
13. platová třída
1. Zajišťování komplexní metodické a kontrolní činnosti v rozsahu působnosti Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, včetně zpracovávání metodických systémových opatření pro výkon kontroly nad jadernou bezpečností a radiační ochranou, nad způsobilostí technických provozů jaderných zařízení a pracovišť se zdroji ionizujícího záření, nad povinně zavedeným systémem řízení, nad přepravou radioaktivní nebo štěpné látky a nakládáním s jadernými položkami, nad opatřeními vedoucími ke snížení přírodního ozáření a nad zabezpečením a dohledu nad stanovenými látkami, které by mohly být zneužity k porušování zákazu chemických a biologických zbraní s celorepublikovou působností.
14. platová třída
1. Tvorba koncepce státní správy v oblasti zákazu chemických a biologických zbraní, jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, nakládání se zdroji ionizujícího záření a jiných činností v rámci expozičních situací, nakládání s radioaktivním odpadem a s jadernými položkami, v oblasti přepravy radioaktivní nebo štěpné látky, zabezpečení a odborné přípravy vybraných pracovníků jaderných zařízení a pracovišť se zdroji ionizujícího záření.
15. platová třída
1. Tvorba koncepce státní správy a státní politiky jaderné bezpečnosti jaderných zařízení, radiační ochrany obyvatel a nešíření zbraní hromadného ničení.".
53. V ČÁSTI 2. DÍLU 66. ve 12. platové třídě se doplňuje bod 4, který zní:
"4. Zajišťování systému řízení bezpečnosti informací (manažer kybernetické bezpečnosti), zajišťování návrhu a implementace bezpečnostních opatření (architekt kybernetické bezpečnosti) nebo provádění auditu kybernetické bezpečnosti (auditor kybernetické bezpečnosti) u správců a provozovatelů významného informačního systému.".
54. V ČÁSTI 2. DÍLU 66. ve 13. platové třídě se doplňuje bod 3, který zní:
"3. Zajišťování systému řízení bezpečnosti informací (manažer kybernetické bezpečnosti), zajišťování návrhu a implementace bezpečnostních opatření (architekt kybernetické bezpečnosti) nebo provádění auditu kybernetické bezpečnosti (auditor kybernetické bezpečnosti) u správců a provozovatelů informačního nebo komunikačního systému kritické informační infrastruktury.".
55. V ČÁSTI 2. DÍL 69. včetně nadpisu zní:
"DÍL 69. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
12. platová třída
1. Dozorová činnost zahrnující posuzování specializovaných oblastí zpracování a ochrany osobních údajů nebo posuzování plnění pravidel týkajících se obsáhlé skupiny osobních údajů nebo zasahujících do soukromí většího počtu osob.
2. Stanovování obecných postupů pro posuzování plnění povinnosti odpovědných subjektů v oblasti zpracování a ochrany osobních údajů podle obecných a speciálních předpisů.
3. Metodické usměrňování subjektů na úseku jejich činností v oblasti zpracování a ochrany osobních údajů.
4. Komplexní plnění úkolů pověřence pro ochranu osobních údajů u správce a zpracovatele osobních údajů, který plní povinnosti a úkoly při výkonu veřejné moci.
13. platová třída
1. Zpracovávání celostátních vývojových analýz, strategických záměrů a metodiky pro ucelené oblasti osobních údajů a pro dozor nad nimi včetně vyhodnocování možných ekonomických, právních, organizačně-technických a jiných hledisek.
2. Tvorba standardů pro způsoby a prostředky dodržování povinností při zpracování a ochraně osobních údajů, šíření obchodních sdělení nebo nakládání s identifikátory.
3. Celostátní koordinace dozorové činnosti zahrnující posuzování specializovaných oblastí zpracování a ochrany osobních údajů nebo posuzování porušování pravidel týkajících se obsáhlé skupiny osobních údajů nebo zasahujících do soukromí většího počtu osob.
4. Koncepční analýza a audit informačních systémů a datových toků z hlediska ochrany osobních údajů.
5. Komplexní plnění úkolů pověřence pro ochranu osobních údajů u správce a zpracovatele osobních údajů, který systematicky shromažďuje, zpracovává a ukládá nejrozsáhlejší soubory osobních údajů z důvodu významného veřejného zájmu na celostátní, případně mezinárodní úrovni při plnění povinností a úkolů při výkonu veřejné moci s vysokým rizikem pro práva a svobody subjektu údajů.
14. platová třída
1. Tvorba a naplňování celostátní koncepce ochrany osobních údajů včetně zásad pro výkon dozoru.
2. Provádění mezinárodní dozorové činnosti Evropské unie a účast na společných mezinárodních akcích dozoru v oblasti ochrany osobních údajů.
15. platová třída
1. Tvorba státní politiky ochrany soukromí a regulace zpracování osobních údajů.".
56. V ČÁSTI 2. se doplňuje DÍL 70., který včetně nadpisu zní:
"DÍL 70. FINANCOVÁNÍ, ŘÍZENÍ A SLEDOVÁNÍ SPOLEČNÉ ZEMĚDĚLSKÉ POLITIKY
8. platová třída
1. Zajišťování odborných ucelených správních činností pro orgány určené přímo závaznými právními předpisy Evropské unie na úseku Společné zemědělské politiky, zejména Řídící orgán, monitorovací výbor a Evropský účetní dvůr.
2. Zajišťování agendy evidence finančního majetku pořízeného z Technické pomoci programu rozvoje venkova, včetně sledování čerpání dílčího rozpočtu Technické pomoci programu rozvoje venkova.
9. platová třída
1. Provádění konzultační činnosti související s přípravou, podáváním a posuzováním žádosti o dotaci a o vyplácení podpor v oblasti Společné zemědělské politiky Evropské unie.
2. Samostatné provádění kontroly, inspekce nebo dozoru nad dodržováním povinností vyplývajících z právních předpisů v oblasti Společné zemědělské politiky Evropské unie.
3. Zajišťování odborných specializovaných správních činností pro orgány Evropské unie s důrazem na Společnou zemědělskou politiku včetně zabezpečování přípravy zahraničních cest do orgánů Evropské unie v této oblasti.
4. Sledování a vyhodnocování průběhu čerpání prostředků Evropské unie za projekty v rámci Technické pomoci programu rozvoje venkova na mzdové výdaje.
10. platová třída
1. Provádění administrace dotačních titulů a vyplácení podpor v oblasti Společné zemědělské politiky Evropské unie.
2. Provádění komplexní kontrolní činnosti v celém rozsahu působnosti územního správního úřadu v oblasti Společné zemědělské politiky Evropské unie. Analýza výsledků inspekční a kontrolní činnosti včetně návrhů opatření.
3. Stanovování zásad a postupů v oblasti vykazování ekonomických ukazatelů v dílčí oblasti Společné zemědělské politiky Evropské unie s celostátní působností.
11. platová třída
1. Zpracovávání metodiky přípravy a realizace dotačních titulů v rámci jednotlivých programovacích období Společné zemědělské politiky Evropské unie.
2. Zpracovávání metodiky přípravy a realizace programů a projektů na podporu kvalitních potravin a regionálních produktů a bioprodukce.
3. Zpracovávání analýz a publikačních výstupů z výsledků statistických informací zjišťovaných v oblasti Společné zemědělské politiky Evropské unie.
4. Provádění celostátní administrace a realizace dotačních titulů Společné zemědělské politiky Evropské unie včetně poradenské a konzultační činnosti při předkládání žádostí v rámci dotačních titulů.
5. Provádění komplexní kontrolní a inspekční činnosti v celém rozsahu působnosti ústředního správního úřadu s celostátní působností v oblasti Společné zemědělské politiky Evropské unie včetně analýzy výsledků inspekční a kontrolní činnosti včetně návrhů opatření s celostátní působností.
12. platová třída
1. Stanovování a standardizace pracovních postupů u dotačních programů v oblasti Společné zemědělské politiky Evropské unie.
2. Dohled nad realizací dotačního titulu, vyhodnocování realizace dotačního titulu a navrhování změn v dotačním titulu a programových dokumentech v oblasti Společné zemědělské politiky Evropské unie.
3. Analýza a hodnocení slabých míst implementační struktury v oblasti Společné zemědělské politiky Evropské unie a absorpčních kapacit, včetně navrhování změn v dotačních titulech.
4. Tvorba plánu přípravy a implementačních plánů dotačních titulů v rámci Společné zemědělské politiky Evropské unie.
5. Tvorba postupů pro žadatele a příjemce finančních prostředků v rámci Společné zemědělské politiky Evropské unie včetně jejich aktualizace.
6. Koordinace a realizace dotačních titulů v rámci Společné zemědělské politiky Evropské unie, zejména přímých plateb, společných organizací trhů a programu rozvoje venkova, včetně nastavení a aktualizace vnitřního kontrolního systému, metodického nastavení kontrolní činnosti.
7. Koordinace realizace jednotlivých dotačních titulů v celém životním cyklu žádosti v daném dotačním titulu.
8. Vyhodnocování čerpání prostředků z dotačního titulu v oblasti Společné zemědělské politiky Evropské unie.
9. Tvorba metodik pro získávání statistických informací v rámci Společné zemědělské politiky Evropské unie v souladu s požadavky Evropské unie, a to na celostátní úrovni se zajištěním koordinace dalších rezortních orgánů.
10. Stanovení metodických a technických postupů pro výkon státní správy v oblasti integrovaného administrativního kontrolního systému.
13. platová třída
1. Vyhodnocování čerpání prostředků a správnosti čerpání prostředků z fondů Evropské unie v rámci Společné zemědělské politiky Evropské unie, a to především ve vztahu k akreditaci platební agentury a každoroční certifikaci účtů platební agentury.
2. Koordinace implementační struktury dotačních titulů Společné zemědělské politiky Evropské unie.
3. Zpracovávání návrhů a tvorba závazných celostátních pravidel, nařízení vlády aj. v oblasti využívání prostředků Evropské unie a státního rozpočtu v rámci Společné zemědělské politiky Evropské unie.
4. Tvorba celostátní koncepce podpory kvalitních potravin a regionálních produktů a bioprodukce a strategické řízení programů a projektů na podporu kvalitních potravin a regionálních produktů a bioprodukce na evropské a národní úrovni.
5. Tvorba celostátní komplexní metodiky a obecných postupů platební agentury Společné zemědělské politiky Evropské unie včetně normotvorné činnosti v oboru financování, řízení a sledování Společné zemědělské politiky Evropské unie, integrovaném administrativním a kontrolním systému, zemědělských registrů nebo predikcí a analýz v rámci Společné zemědělské politiky Evropské unie.
14. platová třída
1. Tvorba koncepce a strategie řízení Společné zemědělské politiky Evropské unie na národní úrovni.
2. Stanovování rozvojových oblastí a cílů implementace Společné zemědělské politiky Evropské unie realizované z prostředků Evropské unie.
3. Koordinace tvorby národních rozvojových dokumentů v oblasti Společné zemědělské politiky Evropské unie, tvorba soustavy dotačních programů a titulů a koncepce systému čerpání prostředků z Evropské unie včetně jeho harmonizace a koordinace s mezinárodními a nadnárodními systémy.
15. platová třída
1. Tvorba celostátní koncepce jednotné zemědělské politiky.".
 
ČÁST TŘETÍ
Změna nařízení vlády, kterým se stanoví katalog činností v bezpečnostních sborech
Čl.III
Příloha k nařízení vlády č. 104/2005 Sb., kterým se stanoví katalog činností v bezpečnostních sborech, ve znění nařízení vlády č. 517/2005 Sb., nařízení vlády č. 450/2008 Sb. a nařízení vlády č. 460/2011 Sb., se mění takto:
1. V části 1. díl 1.1. včetně nadpisu zní:
"1.1. Celní správa České republiky
2. tarifní třída - vrchní referent
1. Základní úkony při dohledu a kontrole v působnosti orgánů Celní správy České republiky (dále jen "orgán celní správy").
2. Úkony v rámci dohledu a kontroly v působnosti orgánů celní správy pod odborným vedením.
3. Ozbrojená přeprava kurýrních zásilek v rámci orgánů celní správy a orgánů Finanční správy České republiky.
3. tarifní třída - asistent
1. Provádění odborných úkonů v oblasti dohledu nebo kontroly v působnosti orgánů celní správy v rámci příslušných jednotlivých agend s vazbami na další agendy.
2. Provádění kontrolních činností v systému výkonového zpoplatnění pozemních komunikací nebo kontroly dálničních kupónů. Provádění kontrolních činností v rámci státního odborného dozoru v silniční dopravě.
3. Ozbrojený doprovod určených druhů zboží pod dohledem orgánů celní správy.
4. Provádění asistenční činnosti s výjimkou ozbrojené přepravy kurýrních zásilek.
5. Odhalování a řešení přestupků v působnosti orgánů celní správy a jejich vyřizování v blokovém řízení.
4. tarifní třída - vrchní asistent
1. Zajišťování agendy dohledu nebo kontroly v působnosti orgánu celní správy v útvarech s vymezenou územní působností, včetně odborné specializované činnosti při dohledu a kontrole s použitím kontrolních technických prostředků.
2. Zajišťování agendy v rámci fáze daňového nebo celního řízení nebo správy jednotlivého druhu daně, cla, poplatku nebo jiného obdobného peněžitého plnění.
3. Samostatné plnění úkolů při odhalování a dokumentaci celních a daňových přestupků, trestných činů a provádění úkonů v trestním řízení a plnění úkolů v těchto oblastech stanovených zvláštními předpisy a mezinárodními smlouvami v oblasti působnosti orgánů celní správy.
4. Výkon základních celně kynologických činností.
5. tarifní třída - inspektor
1. Zajišťování agendy celního řízení spojené se sazebním zařazováním zboží, se stanovováním celní hodnoty, s výší zajištění celního dluhu nebo zajišťování agendy fází daňového řízení anebo správy více druhů daní, cel, poplatků nebo jiných obdobných peněžitých plnění.
2. Výkon základních činností v útvaru operativního nasazení s celostátní působností nebo výkon základních operativně pátracích činností.
3. Zajišťování komplexu operačních činností, případně rozhodování o mimořádných opatřeních při provádění dohledu a kontroly v působnosti orgánů celní správy v útvaru s vymezenou územní působností.
4. Zajišťování specializovaných kriminalisticko-technických činností s použitím technických prostředků u útvarů s vymezenou územní působností.
5. Samostatné provádění speciálních kontrolních činností při přepravě a dopravě zboží podléhající zvláštním kontrolním režimům nebo při přepravě a dopravě vysoce nebezpečných věcí.
6. Výkon činností v trestním řízení při odhalování, dokumentaci a šetření skutkově a právně složité trestné činnosti v působnosti orgánů celní správy.
7. Provádění analýz obchodních případů, účinnosti přijatých opatření při provádění dohledu a kontroly, základních rozborových činností a přípravy podkladů pro řízení a rozhodování v útvarech s vymezenou územní působností.
8. Provádění následných verifikací původu zboží.
9. Samostatné provádění kontrol ve vymezeném rozsahu činnosti kontrolovaného subjektu nebo provádění specializovaných činností v rámci kontrolní skupiny.
10. Samostatný výkon speciálních kynologických činností při vyhledávání zájmových komodit zboží.
6. tarifní třída - vrchní inspektor
1. Koordinace a usměrňování dohledu a kontroly v působnosti orgánů celní správy v útvarech s vymezenou územní působností.
2. Výkon činností orgánů celní správy při odhalování, dokumentaci a šetření trestné činnosti v oblasti porušování celních a daňových předpisů.
3. Specializované odborné činnosti v útvaru operativního nasazení s celostátní působností nebo výkon specializovaných odborných operativně pátracích činností.
4. Samostatné zajišťování specializovaných kriminalistických a kriminalisticko-technických činností, zajišťování speciálních operativně technických prací při nasazování operativní techniky a odborných prací v rámci prováděné operativně pátrací činnosti, realizace operativní dokumentace, vyhodnocování údajů v evidenčních informačních systémech.
5. Samostatné provádění kontroly po propuštění zboží nebo náročných analýz a rozborů účinnosti komplexních opatření při provádění dohledu a kontroly.
6. Koordinace činností v oblasti udělování povolení pro účely celního řízení, vydávání celních dokladů a dokladů o ručení podle mezinárodních smluv.
7. Koordinace a usměrňování určování celní hodnoty, sazebního zařazení zboží a jeho původu.
8. Samostatné provádění systémových specializovaných činností v oblastech zvláštních celních režimů včetně koordinace a usměrňování.
9. Samostatné provádění systémových specializovaných činností v oblasti podpory celnímu dohledu, v oblasti specializovaných opatření týkajících se dovozu, vývozu, zpětného vývozu, dopravy a přepravy zboží, ochrany vnitřního trhu, kontrol po propuštění zboží a kontrol v působnosti orgánů celní správy podle právních předpisů.
10. Koordinace operačních činností vykonávaných v útvaru s celostátní působností.
11. Koordinace výkonu agendy fází daňového řízení v rámci správy jednotlivého druhu daně, cla, poplatku nebo jiného obdobného peněžitého plnění.
12. Finanční revize výměrů vlastních zdrojů Evropské unie a ostatních příjmů.
13. Komplexní výkon agendy při správě daní ve složitých případech správy daní.
7. tarifní třída - komisař
1. Koordinace a metodické usměrňování rozhodujících směrů výkonu správy daní, cel, poplatků nebo jiných obdobných peněžitých plnění, dohledu a kontroly anebo celního řízení nebo daňového řízení v útvaru s vymezenou územní působností nebo jejich zajišťování na útvaru s celostátní působností, organizace výkonu služby včetně spolupráce s jinými orgány.
2. Samostatné provádění složitých analýz a vypracovávání rizikových profilů v oblastech dohledu a kontroly včetně rizikové analýzy.
3. Zajišťování systémových činností v oblastech porušování celních a daňových předpisů, pátrání, odhalování trestných činů, trestního řízení nebo kriminalisticko-technických expertizních činností.
4. Komplexní výkon specializovaných činností v oblasti daní, cel, poplatků nebo jiných obdobných peněžitých plnění nebo komplikovaná daňová nebo správní řízení anebo případy vzájemně právně, ekonomicky a personálně propojených subjektů u útvaru s celostátní působností.
5. Samostatné zajišťování specializovaných kriminalistických, kriminalisticko-technických, expertizních a znaleckých činností v útvaru s celostátní působností. Metodické řízení kriminalistických techniků na podřízených útvarech.
6. Provádění vysoce specializovaných odborných činností v útvaru operativního nasazení s celostátní působností. Zajišťování a koordinace speciálních operativně technických prací při nasazování operativní techniky nebo při realizaci operativní dokumentace.
7. Samostatné provádění náročných analytických a informačních podpor pro řídící činnost útvaru s celostátní působností. Analytické činnosti při vyhledávání a vyhodnocování komplikovaných ekonomických a právních vazeb u subjektů s majetkovou, personální nebo jinak propojenou činností.
8. Specializované odborné činnosti v oblasti zpracovávání a vydávání závazných informací o sazebním zařazení zboží a závazných informací o původu zboží. Zajišťování systémových činností v oblastech souvisejících s udělením statusu schváleného vývozce a registrovaného vývozce.
9. Koordinace operačních činností v útvaru s celostátní působností při správě, kontrole, dohledu a pátrání v oblasti správy cel a daní a dalších výhradních a sdílených kompetencích Celní správy České republiky, koordinace opatření pro mimořádné události a krizové stavy v rámci Celní správy České republiky a samostatné provádění odborného dohledu a náročných kontrol v oblasti činnosti operačního centra.
10. Koordinace a metodické usměrňování provádění analýzy strategických oblastí činnosti Celní správy České republiky.
11. Samostatné zajišťování a koordinace činností v oblasti informačních zdrojů a informační spolupráce s ostatními bezpečnostními sbory a orgány státní správy v útvaru s celostátní působností; samostatné provádění náročných kontrol v oblasti využívání informačních zdrojů.
8. tarifní třída - vrchní komisař
1. Tvorba pravidel pro stanovování původu zboží, celní hodnoty a sazebního zařazování zboží. Koordinace a provádění konzultační a poradenské činnosti v oboru celnictví v útvaru s celostátní působností.
2. Samostatné komplexní odborně metodické řízení a usměrňování výkonu působnosti orgánů celní správy, včetně přípravy a tvorby vnitřních předpisů, tvůrčí řešení náročných a složitých analytických, metodických a koncepčních úkolů v rámci útvaru s celostátní působností.
3. Výkon, koordinace a řízení činností v trestním řízení při odhalování, dokumentaci a šetření skutkově a právně složité trestné činnosti.
4. Stanovování jednotných metodických zásad a koordinace činností podřízených orgánů celní správy v útvaru s celostátní působností na úseku daní, cel, poplatků nebo jiných obdobných peněžitých plnění anebo integrovaných kontrol s dopady do příjmů veřejných rozpočtů v případné součinnosti s dalšími správními úřady, samosprávnými celky a dalšími orgány.
5. Koordinace v oblasti zajišťování celního dluhu nebo v oblasti ochrany duševního vlastnictví v útvaru s celostátní působností.
6. Koordinace systému celně tarifních posuzování a aplikace výsledků mezinárodních jednání o celním sazebníku.
7. Samostatná řídící a koordinační činnost v oblasti dohledu a kontroly, pátrání, trestního řízení, zpravodajství a operativně pátracích činností, včetně koordinace spolupráce s jinými státními orgány, a mezinárodní spolupráce v útvaru s celostátní působností.
8. Výkon metodické, koordinační a normotvorné činnosti v oblasti organizačního uspořádání, územní působnosti orgánů celní správy a typologie funkcí bezpečnostního sboru v útvaru s celostátní působností.
9. Samostatné tvůrčí řešení a provádění nejnáročnějších rizikových analýz a hodnocení metod, forem a účinnosti komplexních opatření pro koncepční a legislativní výstupy.
10. Koordinace operačních činností v útvaru s celostátní působností při výkonu správy, kontrole, dohledu a pátrání v oblasti cel, daní a jiných obdobných peněžitých plnění a dalších výhradních a sdílených kompetencích orgánů celní správy, včetně koordinace spolupráce s jinými státními orgány a mezinárodní spolupráce. Koordinace a metodické usměrňování opatření pro mimořádné události a krizové stavy v rámci Celní správy České republiky a samostatné provádění metodického odborného dohledu a vysoce náročných kontrol v oblasti činnosti operačního centra.
11. Koordinace specifických činností a zajišťování součinnostních vztahů v rámci mezinárodní celní spolupráce v útvaru s celostátní působností.
9. tarifní třída - rada
1. Tvorba koncepce dlouhodobého vývoje orgánů celní správy, jejich organizačního uspořádání a vnitřního členění nebo koncepce specializovaných oborů působnosti orgánů celní správy s právně a věcně složitou problematikou, systémové specializované činnosti ve specializovaných oborech orgánů celní správy, koordinace výkonu působnosti orgánů celní správy.
2. Tvorba Integrovaného tarifu.
3. Tvorba koncepce pátrání, trestního řízení, operativně pátrací činnosti v oblasti odhalování organizované trestné činnosti včetně stanovování základních směrů spolupráce s ostatními orgány s celostátní působností, s příslušnými orgány jiných států a s mezinárodními organizacemi a institucemi. Řešení nebo koordinace mimořádně složitých případů trestné činnosti s celostátním nebo mezinárodním dopadem.
4. Tvorba koncepce ekonomické ochrany státu v oblasti působnosti orgánů celní správy včetně mezinárodní spolupráce.
5. Tvorba koncepce bezpečnosti Celní správy České republiky.
6. Stanovování koncepce a základních směrů rozvoje Celní správy České republiky v jednotlivých oborech její působnosti včetně posuzování vazeb na jiné celospolečenské systémy a mezinárodní souvislosti. Vyhodnocování významných legislativních, organizačních, kompetenčních a jiných změn na úseku daní, cel, poplatků nebo jiných obdobných peněžitých plnění.
7. Vytváření strategie realizace celní politiky a daňové politiky.
8. Komplexní řízení a stanovování směrů rozvoje činnosti orgánu celní správy s územně vymezenou působností.
9. Stanovování postupů a návrhů komplexního řešení mezinárodní celní spolupráce.
10. Zajišťování systému řízení bezpečnosti informací (manažer kybernetické bezpečnosti), zajišťování návrhu a implementace bezpečnostních opatření (architekt kybernetické bezpečnosti) nebo provádění auditu kybernetické bezpečnosti (auditor kybernetické bezpečnosti) u správců a provozovatelů informačního nebo komunikačního systému kritické informační infrastruktury.
11. Komplexní plnění úkolů pověřence pro ochranu osobních údajů v Celní správě České republiky.
10. tarifní třída - vrchní rada
1. Tvorba koncepce dlouhodobého vývoje výkonu služby v Celní správě České republiky a výkonu působnosti v orgánech celní správy.
11. tarifní třída - vrchní státní rada
1. Komplexní koordinace Celní správy České republiky.".
2. V části 1. dílu 1.2. ve 2. tarifní třídě bod 3 zní:
"3. Výkon dozorčí služby ve vazební věznici, věznici nebo v ústavu pod odborným vedením nebo usměrněním.".
3. V části 1. dílu 1.2. ve 2. tarifní třídě se doplňuje bod 6, který zní:
"6. Ošetřování služebních psů a psů připravovaných pro služební využití.".
4. V části 1. dílu 1.2. ve 3. tarifní třídě bod 2 zní:
"2. Samostatný výkon dílčích úkolů dozorčí služby na dozorčím stanovišti ve vazební věznici, věznici nebo ústavu.".
5. V části 1. dílu 1.2. ve 3. tarifní třídě bod 5 zní:
"5. Výkon základních služebních úkolů se služebním psem nebo provádění základního výcviku psů připravovaných pro služební využití.".
6. V části 1. dílu 1.2. ve 3. tarifní třídě se doplňují body 6 a 7, které znějí:
"6. Samostatný výkon dílčích úkolů dozorčí služby při předvádění chovanců v ústavu.
7. Výkon správních činností vztahujících se k zajištění práv a povinností obviněných, odsouzených a chovanců a administrativních činností v odděleních výkonu vazby a trestu nebo ústavu.".
7. V části 1. dílu 1.2. ve 4. tarifní třídě bod 2 zní:
"2. Zajišťování dozorčí služby a zajišťování práv a povinností obviněných a odsouzených ve vazební věznici nebo věznici nebo na nestřeženém pracovišti, usměrňování dílčích úkolů dozorčí služby ve vazební věznici nebo věznici.".
8. V části 1. dílu 1.2. ve 4. tarifní třídě se body 4, 5 a 7 zrušují.
Dosavadní bod 6 se označuje jako bod 4.
9. V části 1. dílu 1.2. ve 4. tarifní třídě se doplňují body 5 až 8, které znějí:
"5. Zajišťování strážní služby v budovách soudů, státních zastupitelství nebo Ministerstva spravedlnosti a v jiných místech výkonu služby justiční stráže.
6. Výkon kynologických činností ve vazební věznici, věznici nebo v ústavu.
7. Komplexní výkon správních činností vztahujících se k zajištění práv a povinností obviněných, odsouzených a chovanců a administrativních činností v odděleních výkonu vazby a trestu nebo ústavu.
8. Zajišťování provozu dozorčího operačního střediska ve vazební věznici nebo věznici.".
10. V části 1. dílu 1.2. v 5. tarifní třídě bod 3 zní:
"3. Zajišťování dozorčí služby a zajišťování práv a povinností obviněných a odsouzených umístěných v krizových odděleních, v uzavřeném oddělení a samovazbě, odsouzených umístěných ve specializovaných odděleních pro odsouzené s poruchou duševní a poruchou chování, ve specializovaných odděleních pro trvale pracovně nezařaditelné odsouzené, ve specializovaných odděleních pro výkon trestu odsouzených s mentální retardací, v odděleních pro ochrannou léčbu, v odděleních výkonu zabezpečovací detence, v oddělení se zesíleným stavebně technickým zabezpečením a v oddělení pro výkon trestu trestního opatření u mladistvých odsouzených.".
11. V části 1. dílu 1.2. v 5. tarifní třídě bod 5 zní:
"5. Samostatný výkon speciálních kynologických činností, například při vyhledávání omamných a psychotropních látek nebo jiných komodit ve vazební věznici, věznici nebo v ústavu.".
12. V části 1. dílu 1.2. v 5. tarifní třídě se doplňuje bod 6, který zní:
"6. Koordinace a metodické usměrňování kynologie nebo metodické vedení výuky a výcviku služebních psů, metodické vedení psovodů a zpracovávání programů výcviku ve vazební věznici, věznici nebo v ústavu.".
13. V části 1. dílu 1.2. v 6. tarifní třídě bod 3 zní:
"3. Metodické vedení výuky a výcviku služebních psů, příprava psovodů a kynologů podle jednotlivých specializací a kategorií služebních psů ve výcvikovém středisku služební kynologie.".
14. V části 1. dílu 1.2. v 6. tarifní třídě se doplňují body 5 a 6, které znějí:
"5. Komplexní koordinace a metodické usměrňování kynologie nebo metodické vedení výuky a výcviku služebních psů, metodické vedení psovodů a zpracovávání programů výcviku ve vazební věznici, věznici nebo v ústavu.
6. Koordinace kontrolního týmu, sestavování návrhů plánů kontrolních akcí a norem pro činnost vnitřního kontrolního systému. Zajišťování součinnosti s orgány vnější kontroly a dále výkon činností agendy spisové služby na generálním ředitelství.".
15. V části 1. dílu 1.2. v 7. tarifní třídě se doplňují body 7 až 9, které znějí:
"7. Provádění průzkumů použitelnosti služebních zvířat s ohledem na vlastnosti a předpoklady jednotlivých zvířecích druhů nebo plemen pro výkon speciálních činností.
8. Odborné preventivní, diagnostické a rehabilitační práce v ochraně zvířat.
9. Komplexní metodické vedení výuky a výcviku služebních psů, příprava psovodů a kynologů ve výcvikovém středisku služební kynologie.".
16. V části 1. dílu 1.2. v 8. tarifní třídě se doplňují body 6 a 7, které znějí:
"6. Koordinace činností při poskytování krátkodobé ochrany nebo zvláštní ochrany a pomoci ohroženým a chráněným osobám ve výkonu vazby nebo ve výkonu trestu odnětí svobody včetně koordinace součinnosti s dalšími subjekty.
7. Zajišťování ochrany utajovaných informací ve Vězeňské službě České republiky. Metodická a kontrolní činnost na úseku ochrany utajovaných informací ve Vězeňské službě České republiky.".
17. V části 1. dílu 1.2. v 9. tarifní třídě bod 5 zní:
"5. Zpracovávání koncepce a koordinace hlavních směrů výkonu služby Vězeňské služby České republiky v oblasti technických a dalších prostředků.".
18. V části 1. dílu 1.2. v 9. tarifní třídě se doplňují body 6 až 9, které znějí:
"6. Specializované odborné preventivní, diagnostické a léčebné práce v ochraně zdraví zvířat.
7. Komplexní koordinace činností při poskytování krátkodobé ochrany nebo zvláštní ochrany a pomoci ohroženým a chráněným osobám ve výkonu vazby nebo ve výkonu trestu odnětí svobody včetně nejnáročnějších postupů a způsobů této ochrany.
8. Komplexní zajišťování ochrany utajovaných informací ve Vězeňské službě České republiky. Tvorba koncepce ochrany utajovaných informací včetně stanovení závazných metod a postupů u Vězeňské služby České republiky. Zajišťování systému řízení bezpečnosti informací (manažer kybernetické bezpečnosti), návrhu a implementace bezpečnostních opatření (architekt kybernetické bezpečnosti) nebo provádění auditu kybernetické bezpečnosti (auditor kybernetické bezpečnosti) u správců a provozovatelů informačního nebo komunikačního systému kritické informační infrastruktury.
9. Komplexní plnění úkolů pověřence pro ochranu osobních údajů ve Vězeňské službě České republiky.".
19. V části 1. díl 1.3. včetně nadpisu zní:
"1.3. Policie České republiky
1. tarifní třída - referent
1. Ozbrojená policejní ochrana zařízení pro zajištění cizinců pod odborným vedením.
2. Asistence při provádění základních úkonů Policie České republiky pod odborným vedením do doby úspěšného ukončení základní odborné přípravy a dokončení předepsaného vzdělání - složení maturitní zkoušky.
3. Provádění základních úkonů při výkonu strážní služby na určených stanovištích v objektech Policie České republiky a Ministerstva vnitra pod odborným vedením.
2. tarifní třída - vrchní referent
1. Provádění základních úkonů Policie České republiky pod odborným vedením do doby úspěšného ukončení základní odborné přípravy.
2. Ozbrojená policejní ochrana určených objektů.
3. Ozbrojená policejní přeprava kurýrních zásilek a utajovaných zpráv.
4. Zajišťování policejní přepravy a ozbrojené asistence v rámci činnosti policejních výjezdových skupin.
5. Provádění základních úkolů Policie České republiky.
3. tarifní třída - asistent
1. Plnění základních úkolů Policie České republiky v oblasti dohledu nad veřejným pořádkem a bezpečností, dopravou, režimem ochrany státní hranice, vstupem a pobytem cizinců na území České republiky s případným odhalováním a vyřizováním přestupků svěřených do působnosti Policie České republiky k projednání na místě. Provádění dílčích úkonů v trestním řízení.
2. Zabezpečování ochrany určených objektů zvláštní důležitosti.
3. Samostatný výkon střežení a eskortování osob omezených na svobodě nebo střežení osob umístěných v záchytných zařízeních.
4. tarifní třída - vrchní asistent
1. Výkon služby Policie České republiky při zabezpečování dohledu nad veřejným pořádkem a bezpečností, dopravou, režimem ochrany státní hranice, vstupem a pobytem cizinců na území České republiky, jehož součástí je odhalování, prošetřování a vyřizování přestupků svěřených do působnosti Policie České republiky. Provádění jednotlivých úkonů v trestním řízení.
2. Zabezpečování specializované ochrany určených objektů zvláštního významu.
3. Koordinace činností Policie České republiky při výkonu hlídkové služby, při střežení a eskortování osob omezených na svobodě nebo při výkonu služební kynologie nebo hipologie v rámci útvarů Policie České republiky.
4. Výkon základních policejně kynologických činností v útvarech Policie České republiky.
5. tarifní třída - inspektor
1. Samostatný výkon základních policejních činností v trestním řízení při odhalování, dokumentaci a vyšetřování trestné činnosti v příslušnosti pracovišť krajského ředitelství Policie České republiky s dílčí územně vymezenou působností nebo útvarů zřízených v rámci krajského ředitelství Policie České republiky (dále jen "územní útvar nižšího stupně").
2. Samostatný výkon odborných činností na úseku povolování a kontroly pobytu cizinců na území České republiky v rámci útvarů s celostátní působností nebo celokrajských pracovišť krajského ředitelství Policie České republiky (dále jen "územní útvar vyššího stupně") nebo výkon jiných správních činností svěřených policii v rámci územních útvarů nižšího stupně.
3. Koordinace výkonu služby při ochraně určených objektů v územních útvarech vyššího stupně nebo útvarech s celostátní působností včetně navrhování nebo posuzování systémů bezpečnostních opatření k zabezpečení ochrany objektů.
4. Samostatné zajišťování bezpečnosti chráněných osob.
5. Výkon základních činností v zásahové jednotce územního útvaru vyššího stupně.
6. Výkon odborných specializovaných operativně pátracích činností služby kriminální Policie České republiky a vyšetřování v působnosti útvaru s celostátní působností nebo územního útvaru vyššího stupně.
7. Koordinace operačních činností v rámci policejní školy.
8. Samostatný výkon speciálních kynologických činností pro potřeby trestního řízení v útvarech Policie České republiky.
6. tarifní třída - vrchní inspektor
1. Výkon náročných policejních činností v trestním řízení při odhalování, dokumentaci a vyšetřování trestné činnosti v příslušnosti územních útvarů nižšího stupně.
2. Výkon základních policejních činností v trestním řízení při odhalování, dokumentaci a vyšetřování skutkově a právně složité trestné činnosti v příslušnosti Policejního prezidia České republiky (dále jen "policejní prezidium"), útvarů s celostátní působností a územních útvarů vyššího stupně.
3. Koordinace operačních činností vykonávaných v útvarech s celostátní působností, územních útvarech vyššího stupně nebo územních útvarech nižšího stupně při dohledu nad veřejným pořádkem a bezpečností, dopravou, ochranou státní hranice a zvláštními opatřeními v souladu s mezinárodními závazky. Koordinace a metodické usměrňování opatření pro mimořádné události a krizové stavy v rámci Policie České republiky.
4. Výkon odborných kriminalisticko-technických činností v rámci útvarů Policie České republiky.
5. Výkon odborných činností při přípravě a používání technických prostředků v rámci služby kriminální Policie České republiky a vyšetřování územních útvarů nižšího stupně.
6. Výkon základních činností v zásahové jednotce rychlého nasazení v útvaru s celostátní působností.
7. Výkon specializovaných odborných činností v zásahových jednotkách v územních útvarech vyššího stupně.
8. Specializované odborné činnosti včetně stanovování postupu při zajišťování bezpečnosti chráněných osob nebo stanovování postupu při ochraně objektů zvláštního významu.
9. Specializované odborné činnosti včetně stanovování postupu při zajišťování ochrany cestujících a posádky v dopravních letadlech, doprovázení letadel a případné vyjednávání s pachatelem teroristického útoku.
10. Koordinace výkonu činností při střežení a eskortování osob omezených na svobodě v rámci útvarů s celostátní působností nebo územních útvarů vyššího stupně.
11. Koordinace a řízení činnosti Policie České republiky na úseku výkonu služby u organizačních článků útvarů s celostátní působností, územních útvarů vyššího stupně nebo územních útvarů nižšího stupně.
12. Výkon základních operativně pátracích činností při přípravě a používání technických prostředků v útvarech s celostátní působností nebo územních útvarech vyššího stupně.
13. Koordinace a usměrňování oborů policejní činnosti v útvarech s celostátní působností, územních útvarech vyššího stupně nebo územních útvarech nižšího stupně.
14. Výkon nejnáročnějších specializovaných operativně pátracích činností u služby kriminální Policie České republiky a vyšetřování útvarů s celostátní působností nebo územních útvarů vyššího stupně.
15. Samostatný výkon inspekce nebo dozoru nad způsobilostí střelných zbraní, střeliva a prováděním pyrotechnického průzkumu, nad způsobilostí pyrotechnických výrobků, výbušnin a balisticky odolných materiálů.
16. Výkon odborných kriminalisticko-technických činností v oboru policejní kynologie aplikací metody pachové identifikace.
17. Koordinace činností v zásahových jednotkách v územních útvarech vyššího stupně (velitel zásahového družstva).
18. Výkon správních činností při prověřování, prošetřování a zpracování skutkově a právně složitých správních řízení, vyšetřování a dokumentace trestné činnosti na úseku pobytového režimu cizinců svěřené policii v rámci územních útvarů vyššího stupně.
19. Samostatný výkon odborných činností při odhalování, dokumentaci a vyšetřování závažných protiprávních jednání na úseku bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, veřejného pořádku a bezpečnosti, ochrany státní hranice a vstupu a pobytu cizinců na území České republiky v rámci územních útvarů vyššího stupně nebo útvarů s celostátní působností.
20. Výkon základních policejních činností v oblasti mezinárodní policejní spolupráce v rámci policejního prezidia nebo útvaru s celostátní působností nebo územního útvaru vyššího stupně.
7. tarifní třída - komisař
1. Výkon náročných policejních činností v trestním řízení při odhalování, dokumentaci a vyšetřování skutkově a právně složité trestné činnosti v působnosti územních útvarů vyššího stupně nebo útvarů s celostátní působností.
2. Výkon nejnáročnějších policejních činností v trestním řízení při odhalování, dokumentaci a vyšetřování skutkově a právně složité trestné činnosti v příslušnosti územních útvarů nižšího stupně.
3. Výkon náročných odborných činností při přípravě a používání technických prostředků službou kriminální Policie České republiky a vyšetřování u útvarů s celostátní působností nebo územních útvarů vyššího stupně.
4. Výkon specializovaných odborných kriminalisticko-technických, expertizních a znaleckých činností v rámci policejního prezidia nebo v útvarech s celostátní působnosti nebo územních útvarech vyššího stupně.
5. Specializované odborné činnosti v zásahové jednotce rychlého nasazení v útvaru s celostátní působností.
6. Samostatné tvůrčí řešení náročných a složitých analytických, metodických a koncepčních úkolů a usměrňování výkonu policejní činnosti v rámci územních útvarů nižšího stupně.
7. Koordinace operačních činností vykonávaných v rámci územních útvarů vyššího stupně při dohledu nad veřejným pořádkem a bezpečností, dopravou a zvláštními opatřeními v souladu s mezinárodními závazky. Koordinace a metodické usměrňování opatření pro mimořádné události a krizové stavy v rámci Policie České republiky a samostatné provádění metodického odborného dohledu a náročných kontrol v oblasti činnosti operačních středisek.
8. Výkon specifických činností a zajišťování komplexních součinnostních vztahů v rámci mezinárodní policejní spolupráce v rámci územních útvarů vyššího stupně.
9. Provádění specializovaných odborných a preventivních činností při ověřování dodržování hygienických limitů, ukazatelů pitné vody, potravin a pokrmů, jakož i zachovávání hygienických požadavků pro výkon činností epidemiologicky závažných, pro zajištění ochrany chráněné osoby.
10. Koordinace činností při zajišťování bezpečnosti chráněných osob nebo objektů zvláštního významu včetně koordinace součinnosti s dalšími subjekty ve vymezeném rozsahu v útvarech s celostátní působností.
11. Koordinace a metodické usměrňování výkonu policejní kynologie nebo hipologie v rámci územních útvarů vyššího stupně.
12. Komplexní koordinace a řízení činnosti Policie České republiky na úseku trestního řízení a výkonu služby u organizačních článků útvarů s celostátní působností, územních útvarů vyššího stupně nebo územních útvarů nižšího stupně.
13. Koordinace činností v zásahové jednotce rychlého nasazení útvaru s celostátní působností (velitel zásahového družstva).
14. Výkon specifických pyrotechnických činností v rámci zajišťování pyrotechnické ochrany mezinárodních letišť a jaderných elektráren.
8. tarifní třída - vrchní komisař
1. Výkon náročných policejních činností v trestním řízení při odhalování, dokumentaci a vyšetřování skutkově a právně vysoce složité trestné činnosti v příslušnosti útvarů s celostátní působností nebo policejního prezidia.
2. Výkon nejnáročnějších policejních činností v trestním řízení při odhalování, dokumentaci a vyšetřování skutkově a právně nejsložitější trestné činnosti v příslušnosti územních útvarů vyššího stupně.
3. Samostatné tvůrčí řešení náročných a složitých analytických, metodických a koncepčních úkolů a usměrňování výkonu policejní činnosti v rámci policejního prezidia, útvarů s celostátní působností nebo územních útvarů vyššího stupně.
4. Vysoce specializované odborné kriminalisticko-technické, expertizní a znalecké činnosti v útvarech Policie České republiky.
5. Koordinace specifických policejních činností a zajišťování součinnostních vztahů v rámci mezinárodní policejní spolupráce na úrovni policejního prezidia nebo útvarů s celostátní působností.
6. Samostatné provádění metodického odborného dohledu, usměrňování výkonu policejní činnosti, příprava a tvorba služebních předpisů v útvarech s celostátní působností nebo územních útvarech vyššího stupně.
7. Koordinace a metodické usměrňování specializovaných policejních pyrotechnických činností včetně stanovování celostátní metodiky výuky a výcviku.
8. Komplexní zabezpečování vysoce specializované pyrotechnické činnosti v oblasti pyrotechnické ochrany, například nástražných výbušných systémů.
9. Koordinace a metodické usměrňování oboru kynologie, hipologie, potápění nebo pyrotechniky v rámci policejního prezidia.
10. Komplexní koordinace činností při zajišťování ochrany života a zdraví chráněných osob nebo ochrany zastupitelských úřadů, určených objektů a sídelních objektů včetně stanovování nejnáročnějších postupů a způsobů této ochrany.
11. Koordinace operačních činností vykonávaných na policejním prezidiu při dohledu nad veřejným pořádkem a bezpečností, dopravou a zvláštními opatřeními v souladu s mezinárodními závazky. Koordinace a metodické usměrňování opatření pro mimořádné události a krizové stavy v rámci Policie České republiky a samostatné provádění metodického odborného dohledu a vysoce náročných kontrol v oblasti činnosti operačních středisek.
12. Koordinace a komplexní zajišťování specializovaných operativně pátracích činností včetně odborných činností při přípravě a používání technických prostředků v útvarech s celostátní působností nebo územních útvarech vyššího stupně.
13. Koordinace a usměrňování výkonu komplexu různorodých policejních činností v rámci územních útvarů nižšího stupně.
14. Výkon specifických technických činností v oblasti kybernetické kriminality a analýza obsahu získaných nebo zajištěných dat v případech s významným prvkem užití informačních a komunikačních technologií v příslušnosti útvarů s celostátní působností nebo územních útvarů vyššího stupně.
9. tarifní třída - rada
1. Stanovování směrů rozvoje policejní činnosti územních útvarů nižšího stupně.
2. Výkon nejnáročnějších policejních činností v trestním řízení při odhalování, dokumentaci a vyšetřování skutkově a právně nejsložitější trestné činnosti v působnosti policejního prezidia nebo útvarů s celostátní působností.
3. Stanovování postupů a tvůrčí komplexní řešení nejnáročnějších analýz a hodnocení metod, forem a účinnosti globálních policejních opatření při zajišťování bezpečnostní politiky v působnosti policejního prezidia.
4. Tvorba koncepce kynologie, hipologie, potápění nebo pyrotechniky.
5. Tvorba koncepce policejních služeb nebo oborů na úrovni policejního prezidia nebo útvarů s celostátní působností.
6. Rozvoj nových metod nebo forem znaleckého zkoumání v působnosti Policie České republiky.
7. Koordinace a usměrňování výkonu komplexu policejních činností v rámci útvarů s celostátní působností.
8. Koordinace a usměrňování výkonu komplexu různorodých policejních činností v rámci územních útvarů vyššího stupně.
9. Metodické usměrňování a koordinace činností při přípravě vnitroresortních i vládních analýz v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku.
10. Tvorba koncepce a stanovování směrů rozvoje obecně závazných systémů dalšího vzdělávání policistů v působnosti policejního prezidia pro plnění kvalifikačních předpokladů stanovených právním předpisem.
11. Koordinace nasazení sil a prostředků při speciálních operacích v rámci použití operativně pátracích prostředků a odposlechů a záznamů telekomunikačního provozu a koordinace specializovaných a kriminalisticko-technických činností.
12. Tvorba koncepce a implementačních postupů, komplexních analýz, metod a strategií v oblasti mezinárodní policejní spolupráce na úrovni policejního prezidia nebo útvarů s celostátní působností.
13. Metodické usměrňování a koordinace inspekce nebo státního dozoru nad problematikou zbraní, střeliva a provádění pyrotechnického průzkumu.
14. Zajišťování systému řízení bezpečnosti informací (manažer kybernetické bezpečnosti), zajišťování návrhu a implementace bezpečnostních opatření (architekt kybernetické bezpečnosti) nebo provádění auditu kybernetické bezpečnosti (auditor kybernetické bezpečnosti) u správců a provozovatelů informačního nebo komunikačního systému kritické informační infrastruktury.
10. tarifní třída - vrchní rada
1. Stanovování hlavních směrů policejní činnosti ve službách Policie České republiky.
2. Tvorba koncepce dlouhodobého vývoje Policie České republiky v oblastech zajišťovaných útvary s celostátní působností nebo územními útvary vyššího stupně.
3. Komplexní koordinace zpracovávání koncepčních materiálů potřebných pro zajišťování bezpečnosti státu.
4. Tvorba koncepce dlouhodobého vývoje mezinárodní policejní spolupráce v operativní, strategické a zahraničně-diplomatické oblasti na úrovni policejního prezidia.
5. Komplexní plnění úkolů pověřence pro ochranu osobních údajů u Policie České republiky včetně provádění monitorování souladu zpracování osobních údajů v rámci mezinárodní policejní spolupráce.
11. tarifní třída - vrchní státní rada
1. Tvorba koncepce dlouhodobého vývoje výkonu služby v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku České republiky.
2. Komplexní koordinace Policie České republiky.".
20. V části 1. dílu 1.4. ve 3. tarifní třídě se doplňují body 2 a 3, které znějí:
"2. Výkon běžné údržby a drobných oprav techniky nebo věcných prostředků a jejich obsluha v rámci týlového zabezpečení jednotek požární ochrany nebo hasičů při hasebních a záchranných pracích.
3. Zajišťování obsluhy složitých prostředků spojení v operačním a organizačním řízení jednotek požární ochrany, včetně obsluhy speciálních počítačových aplikací.".
21. V části 1. dílu 1.4. ve 4. tarifní třídě se doplňuje bod 4, který zní:
"4. Výkon odborných činností spojených s údržbou, evidencí nebo zkouškami věcných prostředků speciálních služeb anebo speciálních skupin působících v jednotkách požární ochrany s přímou odpovědností vedoucímu speciální služby nebo speciální skupiny.".
22. V části 1. dílu 1.4. v 9. tarifní třídě se doplňují body 4 a 5, které znějí:
"4. Zajišťování systému řízení bezpečnosti informací (manažer kybernetické bezpečnosti), zajišťování návrhu a implementace bezpečnostních opatření (architekt kybernetické bezpečnosti) nebo provádění auditu kybernetické bezpečnosti (auditor kybernetické bezpečnosti) u správců a provozovatelů informačního nebo komunikačního systému kritické informační infrastruktury.
5. Komplexní plnění úkolů pověřence pro ochranu osobních údajů v Hasičském záchranném sboru České republiky.".
23. V části 1. dílu 1.5. se na začátek vkládá 5. tarifní třída, která zní:
"5. tarifní třída - inspektor
1. Samostatný výkon dílčích činností při přípravě, provádění a dokumentaci zkoušek spolehlivosti.".
24. V části 1. dílu 1.5. v 9. tarifní třídě se doplňují body 14 a 15, které znějí:
"14. Zajišťování systému řízení bezpečnosti informací (manažer kybernetické bezpečnosti), zajišťování návrhu a implementace bezpečnostních opatření (architekt kybernetické bezpečnosti) nebo provádění auditu kybernetické bezpečnosti (auditor kybernetické bezpečnosti) u správců a provozovatelů informačního nebo komunikačního systému kritické informační infrastruktury.
15. Komplexní plnění úkolů pověřence pro ochranu osobních údajů v Generální inspekci bezpečnostních sborů.".
25. V části 2. dílu 2.1. bod 2.1.1. včetně nadpisu zní:
"2.1.1. Činnosti ve správě
3. tarifní třída - asistent
1. Organizace a zajišťování průběhu kontrolních akcí v jednotlivých dílčích oblastech výkonu působnosti orgánů celní správy.
5. tarifní třída - inspektor
1. Zajišťování kontroly ve všech oblastech vnitřní činnosti Celní správy České republiky.
2. Plánování, koordinace a usměrňování činnosti vnitřního kontrolního systému Celní správy České republiky.
6. tarifní třída - vrchní inspektor
1. Koordinace kontrolní skupiny, sestavování návrhů plánů kontrolních akcí, norem pro činnost vnitřního kontrolního systému včetně nápravných opatření a projednávání výsledků kontroly. Zajišťování součinnosti s orgány vnější kontroly.
2. Analýza jednotlivých rizikových oblastí působnosti orgánů celní správy a stanovování zaměření kontroly.
3. Přezkoumávání a vyhodnocování operací a vnitřního kontrolního systému se zaměřením zejména na dodržování právních předpisů, rizik a opatření k jejich zmírnění či vyloučení a hodnocení účinnosti vnitřního kontrolního systému.
4. Samostatné provádění vysoce náročných kontrol a dohledů ve specializované oblasti.
7. tarifní třída - komisař
1. Stanovování směru vývoje zahraničních služebních styků Celní správy České republiky týkajících se výkonu působnosti orgánů celní správy a koordinace jejich realizace a vyhodnocování.
2. Zajišťování informačních, publicistických a tiskových vztahů Celní správy České republiky k veřejnosti a hromadným sdělovacím prostředkům ve věcech zpravidla širokého významu včetně publicistické činnosti a vystupování v hromadných sdělovacích prostředcích.
8. tarifní třída - vrchní komisař
1. Stanovování koncepce a koordinace rozvoje kontrolního systému Celní správy České republiky.
2. Zajišťování informačních, publicistických a tiskových vztahů na útvaru s celostátní působností v zásadních věcech s celostátním nebo mezinárodním dosahem ve vztahu k veřejnosti, cizozemským orgánům a hromadným sdělovacím prostředkům.
9. tarifní třída - rada
1. Stanovování hlavních směrů rozvoje kontrolního systému Celní správy České republiky s rozsáhlým vnitřním členěním na specializované obory.
2. Tvorba koncepce mediální politiky a mediálních strategií na útvaru s celostátní působností, případně Celní správy České republiky, utváření rozsáhlé komunikační soustavy a koordinace jejího začleňování do jednotného resortního nebo multiresortního systému.
3. Tvorba koncepce a metodické řízení ochrany utajovaných informací.".
26. V části 2. dílu 2.1. bod 2.1.2. včetně nadpisu zní:
"2.1.2. Správní činnosti
5. tarifní třída - inspektor
1. Vykonávání specializovaných činností v konkrétních případech v rozsahu výkonu působnosti orgánu celní správy.
2. Zpracovávání návrhů vnitřních předpisů nebo norem úzce vymezené oblasti výkonu služby nebo působnosti orgánů celní správy podle přesně daných postupů.
3. Zajišťování agendy vyřizování věcí ve správním řízení v rozsahu působnosti orgánů celní správy.
6. tarifní třída - vrchní inspektor
1. Zajišťování agendy vyřizování mimořádných opravných prostředků ve správním řízení v oblasti výkonu působnosti orgánů celní správy.
2. Vykonávání právních činností a právního poradenství v oboru výkonu působnosti orgánů celní správy.
7. tarifní třída - komisař
1. Koordinace a metodické usměrňování a posuzování řízení o mimořádných opravných prostředcích v oblasti výkonu působnosti orgánů celní správy.
2. Výkon komplexních právních činností v jednotlivých specializovaných oborech výkonu působnosti orgánů celní správy včetně zastupování v soudních sporech.
8. tarifní třída - vrchní komisař
1. Provádění posuzovací, konzultační a poradenské činnosti v celém oboru výkonu působnosti orgánů celní správy včetně řešení právních sporů a zobecňování jejich výsledků.
2. Vypracovávání zásadních právních výkladů a stanovisek a stanovování obecných postupů aplikace právních předpisů nebo předpisů Evropské unie ve specializovaných oborech výkonu působnosti orgánů celní správy včetně řešení věcně a právně složitých případů a zastupování orgánů celní správy v soudních sporech.
3. Komplexní zajišťování připravenosti Celní správy České republiky na řešení krizových situací, komplexní zpracovávání krizového plánu.
9. tarifní třída - rada
1. Komplexní zajišťování rozhodování o mimořádných opravných prostředcích v oblasti výkonu působnosti orgánů celní správy včetně případného zastupování v soudních sporech.
2. Výkon komplexních právních činností v celé oblasti výkonu působnosti orgánů celní správy.
3. Celostátní koordinace a usměrňování příprav na krizové situace.".
27. V části 2. dílu 2.1. bodě 2.1.3. v 6. tarifní třídě bod 1 zní:
"1. Zajišťování služební tělesné, taktické a speciální přípravy včetně střelecké a přípravy k používání donucovacích prostředků v útvarech s celostátní působností včetně její koordinace v útvarech s územně vymezenou působností.".
28. V části 2. dílu 2.1. bodě 2.1.3. v 8. tarifní třídě se doplňuje bod 3, který zní:
"3. Komplexní výchovně vzdělávací činnost a tvorba vlastních učebních dokumentů vzdělávacích zařízení Celní správy České republiky v rámci schválených učebních dokumentů v odborných předmětech s aplikací nových, netradičních a speciálně pedagogických metod výuky.".
29. V části 2. dílu 2.1. se doplňuje bod 2.1.5., který včetně nadpisu zní:
"2.1.5. Činnosti v oboru informačních a komunikačních technologií
8. tarifní třída - vrchní komisař
1. Systémové specializované práce spojené s vývojem a projekčním řízením analytických informačních systémů sloužících k podpoře výkonu služby v Celní správě České republiky s rozsáhlou strukturou a vazbami na jiné informační systémy, s rozsáhlou datovou základnou, popřípadě s celostátní topologií, tj. metodické, analytické a jiné odborné činnosti, a tvorba projektů informačních systémů.
9. tarifní třída - rada
1. Koncepční řešení nejsložitějších procesů a navrhování databází a rozlehlých počítačových nebo komunikačních sítí s celostátním nasazením včetně interface na jiné celostátní a světové systémy.".
30. V části 2. dílu 2.3. bodě 2.3.1. v 7. tarifní třídě v bodě 3 se slova "útvaru policie s územně vymezenou působností nižšího stupně" nahrazují slovy "územního útvaru nižšího stupně".
31. V části 2. dílu 2.3. bodě 2.3.1. v 8. tarifní třídě v bodě 2 se slova "Policejním prezidiu České republiky" nahrazují slovy "policejním prezidiu".
32. V části 2. dílu 2.3. bodě 2.3.1. v 8. tarifní třídě bod 4 zní:
"4. Stanovování hlavních směrů rozvoje kontrolního systému útvaru s celostátní působností nebo územního útvaru vyššího stupně.".
33. V části 2. dílu 2.3. bodě 2.3.1. v 8. tarifní třídě se doplňuje bod 5, který zní:
"5. Zajišťování právních činností v územních útvarech vyššího stupně.".
34. V části 2. dílu 2.3. bodě 2.3.1. v 9. tarifní třídě v bodě 1 se slova "Policejního prezidia České republiky" nahrazují slovy "policejního prezidia".
35. V části 2. dílu 2.3. bodě 2.3.1. v 9. tarifní třídě se doplňuje bod 3, který zní:
"3. Zajišťování právních činností v policejním prezidiu a útvarech s celostátní působností.".
36. V části 2. dílu 2.3. bodě 2.3.2. v 9. tarifní třídě se na konci textu bodu 1 doplňují slova "a tvorba koncepce zabezpečení dat v policii a kybernetické bezpečnosti".
37. V části 2. dílu 2.3. bodě 2.3.3. v 6. tarifní třídě se doplňuje bod 2, který zní:
"2. Výkon odborných činností při přípravě a použití technických prostředků, včetně jejich oživení, uvádění do provozu a testování.".
38. V části 2. dílu 2.3. bodě 2.3.5. v 6. tarifní třídě se doplňuje bod 2, který zní:
"2. Řízení bezpilotních leteckých prostředků při zajišťování leteckého pozorování, monitorování terénu, plnění zvláštních úkolů s využitím speciálního vybavení bezpilotních leteckých prostředků, obsluha kamerových systémů, komunikačních zařízení a zařízení pro vypuštění a návrat. Obsluha doprovodných vozidel vybavených technickým zázemím pro bezpilotní letecké prostředky a skrytým výstražným zvukovým a světelným zařízením. Obsluha vyhodnocovacích zařízení vyplývající z provozu bezpilotních leteckých prostředků. Základní provozní údržba systému bezpilotních leteckých prostředků.".
39. V části 2. dílu 2.3. bodě 2.3.5. v 8. tarifní třídě se doplňuje bod 2, který zní:
"2. Samostatné tvůrčí řešení náročných metodických a koncepčních úkolů v oblasti bezpilotních leteckých prostředků. Celostátní koordinace a metodické usměrňování činností v oblasti nasazení bezpilotních leteckých prostředků. Řízení bezpilotních leteckých prostředků při zajišťování leteckého pozorování, monitorování terénu, plnění zvláštních úkolů s využitím vybavení bezpilotních leteckých prostředků, obsluha kamerových systémů - komunikačního spojení a zařízení pro vypuštění a návrat. Obsluha doprovodných vozidel vybavených technickým zázemím pro bezpilotní letecké prostředky a skrytým výstražným zvukovým a světelným zařízením. Obsluha vyhodnocovacích zařízení vyplývající z provozu bezpilotních leteckých prostředků. Základní provozní údržba systému bezpilotních leteckých prostředků (vedoucí oddělení bezpilotních leteckých prostředků).".
40. V části 2. dílu 2.3. bodě 2.3.9. v 6. tarifní třídě bod 1 zní:
"1. Zajišťování služební tělesné, taktické a speciální přípravy včetně střelecké a přípravy k používání donucovacích prostředků v územních útvarech vyššího stupně a útvarech s celostátní působností včetně její koordinace v územních útvarech nižšího stupně.".
41. V části 2. dílu 2.3. bodě 2.3.9. v 6. tarifní třídě se doplňují body 3 a 4, které znějí:
"3. Vykonávání sportovních činností a sportovní reprezentace v nejvyšších domácích a mezinárodních soutěžích.
4. Zajišťování odborné trenérsko-metodické a sportovní přípravy v daném sportovním odvětví.".
42. V části 2. dílu 2.3. bodě 2.3.9. v 7. tarifní třídě se doplňují body 5 a 6, které znějí:
"5. Vykonávání sportovních činností a sportovní reprezentace na vrcholných mezinárodních soutěžích s účastí na olympijských hrách, mistrovství světa a mistrovství Evropy.
6. Odborná trenérsko-metodická činnost při řízení sportovní přípravy v daném sportovním odvětví.".
43. V části 2. dílu 2.3. bodě 2.3.9. v 8. tarifní třídě body 2 a 3 znějí:
"2. Metodické usměrňování služební tělesné, střelecké a taktické přípravy a přípravy k používání donucovacích prostředků v útvarech s celostátní působností a v územních útvarech vyššího stupně, metodický dohled a koordinace služební přípravy v územních útvarech nižšího stupně.
3. Koordinace a usměrňování odborného specializovaného výcviku včetně tvorby metodiky speciálního výcviku specialistů útvaru s celostátní působností.".
44. V části 2. dílu 2.3. bodě 2.3.9. v 8. tarifní třídě se doplňují body 4 a 5, které znějí:
"4. Vykonávání sportovních činností a sportovní reprezentace na vrcholných mezinárodních soutěžích s umístěním do bodovaného místa na olympijských hrách, mistrovství světa a mistrovství Evropy.
5. Komplexní koordinace trenérsko-metodického procesu přípravy reprezentantů na evropské a světové úrovni.".
45. V části 2. dílu 2.3. bodě 2.3.9. v 9. tarifní třídě se doplňuje bod 4, který zní:
"4. Komplexní tvorba, koordinace a usměrňování odborných trenérsko-metodických koncepcí procesu přípravy sportovní reprezentace nejvyšší světové a evropské úrovně.".
46. V části 2. dílu 2.3. bodě 2.3.12. v 7. tarifní třídě se v bodě 1 slova "útvaru s působností na celém území České republiky nebo v rámci útvaru Policejního prezidia České republiky" nahrazují slovy "útvaru s celostátní působností nebo policejního prezidia".
 
ČÁST ČTVRTÁ
ÚČINNOST
Čl.IV
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2018.
Předseda vlády:
Mgr. Sobotka v. r.
Ministryně práce a sociálních věcí:
Mgr. Marksová v. r.