104/2005 Sb. , kterým se stanoví katalog činností v bezpečnostních sborech

Schválený:
104/2005 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 3. listopadu 2004,
kterým se stanoví katalog činností v bezpečnostních sborech
Změna: 517/2005 Sb.
Změna: 450/2008 Sb.
Změna: 460/2011 Sb.
Změna: 399/2017 Sb.
Změna: 604/2020 Sb.
Změna: 441/2022 Sb.
Vláda nařizuje podle § 116 odst. 2 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů:
 
§ 1
Rozsah působnosti
Tímto nařízením se stanoví katalog činností ve výkonu služby v Celní správě České republiky, Vězeňské službě České republiky, Policii České republiky, Hasičském záchranném sboru České republiky a Generální inspekci bezpečnostních sborů.
 
§ 2
Vymezení některých pojmů
Pro účely tohoto nařízení se rozumí
a) koordinací - činnosti, které spočívají v aktivním působení na složky systému, jenž je vymezen příkladem činnosti (obory, agendy, činnosti), k dosažení jejich souladu,
b) zajišťováním - činnosti s plnou odpovědností za uskutečnění úkolů, které jsou vymezeny příkladem činnosti,
c) komplexními činnostmi - činnosti, které zahrnují všechny části daného celku (systému), vymezeného příkladem činnosti,
d) metodickým usměrňováním - určování jednotných obecně platných způsobů dosažení určitého cíle,
e) koncepcí - vedoucí idea, myšlenková osnova a vůdčí záměr,
f) oborem - ucelená oblast společenských, technických nebo přírodních nauk, které jsou zpravidla i obsahem studia akreditovaných studijních programů, a
g) agendou - souhrn věcně souvisejících činností, které tvoří ucelenou část určitého oboru včetně vazeb na ostatní agendy tohoto oboru.
 
§ 3
Katalog činností
Katalog činností ve výkonu služby v Celní správě České republiky, Vězeňské službě České republiky, Policii České republiky, Hasičském záchranném sboru České republiky a Generální inspekci bezpečnostních sborů se stanoví v příloze k tomuto nařízení.
 
§ 4
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2007.
Předseda vlády:
JUDr. Gross v. r.
1. místopředseda vlády
a ministr práce a sociálních věcí:
Ing. Škromach v. r.
 
Příloha
Katalog činností ve výkonu služby v Celní správě České republiky, Vězeňské službě České republiky, Policii České republiky, Hasičském záchranném sboru České republiky a Generální inspekci bezpečnostních sborů
1. Specifické činnosti
1.1. Celní správa České republiky
2. tarifní třída - vrchní referent
1. Základní úkony při dohledu a kontrole v působnosti orgánů Celní správy České republiky (dále jen "orgán celní správy").
2. Úkony v rámci dohledu a kontroly v působnosti orgánů celní správy pod odborným vedením.
3. Ozbrojená přeprava kurýrních zásilek v rámci orgánů celní správy a orgánů Finanční správy České republiky.
3. tarifní třída - asistent
1. Provádění odborných úkonů v oblasti dohledu nebo kontroly v působnosti orgánů celní správy v rámci příslušných jednotlivých agend s vazbami na další agendy.
2. Provádění kontrolních činností v systému výkonového zpoplatnění pozemních komunikací nebo kontroly dálničních kupónů. Provádění kontrolních činností v rámci státního odborného dozoru v silniční dopravě.
3. Ozbrojený doprovod určených druhů zboží pod dohledem orgánů celní správy.
4. Provádění asistenční činnosti s výjimkou ozbrojené přepravy kurýrních zásilek.
5. Odhalování a řešení přestupků v působnosti orgánů celní správy a jejich vyřizování v blokovém řízení.
4. tarifní třída - vrchní asistent
1. Zajišťování agendy dohledu nebo kontroly v působnosti orgánu celní správy v útvarech s vymezenou územní působností, včetně odborné specializované činnosti při dohledu a kontrole s použitím kontrolních technických prostředků.
2. Zajišťování agendy v rámci fáze daňového nebo celního řízení nebo správy jednotlivého druhu daně, cla, poplatku nebo jiného obdobného peněžitého plnění.
3. Samostatné plnění úkolů při odhalování a dokumentaci celních a daňových přestupků, trestných činů a provádění úkonů v trestním řízení a plnění úkolů v těchto oblastech stanovených zvláštními předpisy a mezinárodními smlouvami v oblasti působnosti orgánů celní správy.
4. Výkon základních celně kynologických činností.
5. tarifní třída - inspektor
1. Zajišťování agendy celního řízení spojené se sazebním zařazováním zboží, se stanovováním celní hodnoty, s výší zajištění celního dluhu nebo zajišťování agendy fází daňového řízení anebo správy více druhů daní, cel, poplatků nebo jiných obdobných peněžitých plnění.
2. Výkon základních činností v útvaru operativního nasazení s celostátní působností nebo výkon základních operativně pátracích činností.
3. Zajišťování komplexu operačních činností, případně rozhodování o mimořádných opatřeních při provádění dohledu a kontroly v působnosti orgánů celní správy v útvaru s vymezenou územní působností.
4. Zajišťování specializovaných kriminalisticko-technických činností s použitím technických prostředků u útvarů s vymezenou územní působností.
5. Samostatné provádění speciálních kontrolních činností při přepravě a dopravě zboží podléhající zvláštním kontrolním režimům nebo při přepravě a dopravě vysoce nebezpečných věcí.
6. Výkon činností v trestním řízení při odhalování, dokumentaci a šetření skutkově a právně složité trestné činnosti v působnosti orgánů celní správy.
7. Provádění analýz obchodních případů, účinnosti přijatých opatření při provádění dohledu a kontroly, základních rozborových činností a přípravy podkladů pro řízení a rozhodování v útvarech s vymezenou územní působností.
8. Provádění následných verifikací původu zboží.
9. Samostatné provádění kontrol ve vymezeném rozsahu činnosti kontrolovaného subjektu nebo provádění specializovaných činností v rámci kontrolní skupiny.
10. Samostatný výkon speciálních kynologických činností při vyhledávání zájmových komodit zboží.
6. tarifní třída - vrchní inspektor
1. Koordinace a usměrňování dohledu a kontroly v působnosti orgánů celní správy v útvarech s vymezenou územní působností.
2. Výkon činností orgánů celní správy při odhalování, dokumentaci a šetření trestné činnosti v oblasti porušování celních a daňových předpisů.
3. Specializované odborné činnosti v útvaru operativního nasazení s celostátní působností nebo výkon specializovaných odborných operativně pátracích činností.
4. Samostatné zajišťování specializovaných kriminalistických a kriminalisticko-technických činností, zajišťování speciálních operativně technických prací při nasazování operativní techniky a odborných prací v rámci prováděné operativně pátrací činnosti, realizace operativní dokumentace, vyhodnocování údajů v evidenčních informačních systémech.
5. Samostatné provádění kontroly po propuštění zboží nebo náročných analýz a rozborů účinnosti komplexních opatření při provádění dohledu a kontroly.
6. Koordinace činností v oblasti udělování povolení pro účely celního řízení, vydávání celních dokladů a dokladů o ručení podle mezinárodních smluv.
7. Koordinace a usměrňování určování celní hodnoty, sazebního zařazení zboží a jeho původu.
8. Samostatné provádění systémových specializovaných činností v oblastech zvláštních celních režimů včetně koordinace a usměrňování.
9. Samostatné provádění systémových specializovaných činností v oblasti podpory celnímu dohledu, v oblasti specializovaných opatření týkajících se dovozu, vývozu, zpětného vývozu, dopravy a přepravy zboží, ochrany vnitřního trhu, kontrol po propuštění zboží a kontrol v působnosti orgánů celní správy podle právních předpisů.
10. Koordinace operačních činností vykonávaných v útvaru s celostátní působností.
11. Koordinace výkonu agendy fází daňového řízení v rámci správy jednotlivého druhu daně, cla, poplatku nebo jiného obdobného peněžitého plnění.
12. Finanční revize výměrů vlastních zdrojů Evropské unie a ostatních příjmů.
13. Komplexní výkon agendy při správě daní ve složitých případech správy daní.
7. tarifní třída - komisař
1. Koordinace a metodické usměrňování rozhodujících směrů výkonu správy daní, cel, poplatků nebo jiných obdobných peněžitých plnění, dohledu a kontroly anebo celního řízení nebo daňového řízení v útvaru s vymezenou územní působností nebo jejich zajišťování na útvaru s celostátní působností, organizace výkonu služby včetně spolupráce s jinými orgány.
2. Samostatné provádění složitých analýz a vypracovávání rizikových profilů v oblastech dohledu a kontroly včetně rizikové analýzy.
3. Zajišťování systémových činností v oblastech porušování celních a daňových předpisů, pátrání, odhalování trestných činů, trestního řízení nebo kriminalisticko-technických expertizních činností.
4. Komplexní výkon specializovaných činností v oblasti daní, cel, poplatků nebo jiných obdobných peněžitých plnění nebo komplikovaná daňová nebo správní řízení anebo případy vzájemně právně, ekonomicky a personálně propojených subjektů u útvaru s celostátní působností.
5. Samostatné zajišťování specializovaných kriminalistických, kriminalisticko-technických, expertizních a znaleckých činností v útvaru s celostátní působností. Metodické řízení kriminalistických techniků na podřízených útvarech.
6. Provádění vysoce specializovaných odborných činností v útvaru operativního nasazení s celostátní působností. Zajišťování a koordinace speciálních operativně technických prací při nasazování operativní techniky nebo při realizaci operativní dokumentace.
7. Samostatné provádění náročných analytických a informačních podpor pro řídící činnost útvaru s celostátní působností. Analytické činnosti při vyhledávání a vyhodnocování komplikovaných ekonomických a právních vazeb u subjektů s majetkovou, personální nebo jinak propojenou činností.
8. Specializované odborné činnosti v oblasti zpracovávání a vydávání závazných informací o sazebním zařazení zboží a závazných informací o původu zboží. Zajišťování systémových činností v oblastech souvisejících s udělením statusu schváleného vývozce a registrovaného vývozce.
9. Koordinace operačních činností v útvaru s celostátní působností při správě, kontrole, dohledu a pátrání v oblasti správy cel a daní a dalších výhradních a sdílených kompetencích Celní správy České republiky, koordinace opatření pro mimořádné události a krizové stavy v rámci Celní správy České republiky a samostatné provádění odborného dohledu a náročných kontrol v oblasti činnosti operačního centra.
10. Koordinace a metodické usměrňování provádění analýzy strategických oblastí činnosti Celní správy České republiky.
11. Samostatné zajišťování a koordinace činností v oblasti informačních zdrojů a informační spolupráce s ostatními bezpečnostními sbory a orgány státní správy v útvaru s celostátní působností; samostatné provádění náročných kontrol v oblasti využívání informačních zdrojů.
8. tarifní třída - vrchní komisař
1. Tvorba pravidel pro stanovování původu zboží, celní hodnoty a sazebního zařazování zboží. Koordinace a provádění konzultační a poradenské činnosti v oboru celnictví v útvaru s celostátní působností.
2. Samostatné komplexní odborně metodické řízení a usměrňování výkonu působnosti orgánů celní správy, včetně přípravy a tvorby vnitřních předpisů, tvůrčí řešení náročných a složitých analytických, metodických a koncepčních úkolů v rámci útvaru s celostátní působností.
3. Výkon, koordinace a řízení činností v trestním řízení při odhalování, dokumentaci a šetření skutkově a právně složité trestné činnosti.
4. Stanovování jednotných metodických zásad a koordinace činností podřízených orgánů celní správy v útvaru s celostátní působností na úseku daní, cel, poplatků nebo jiných obdobných peněžitých plnění anebo integrovaných kontrol s dopady do příjmů veřejných rozpočtů v případné součinnosti s dalšími správními úřady, samosprávnými celky a dalšími orgány.
5. Koordinace v oblasti zajišťování celního dluhu nebo v oblasti ochrany duševního vlastnictví v útvaru s celostátní působností.
6. Koordinace systému celně tarifních posuzování a aplikace výsledků mezinárodních jednání o celním sazebníku.
7. Samostatná řídící a koordinační činnost v oblasti dohledu a kontroly, pátrání, trestního řízení, zpravodajství a operativně pátracích činností, včetně koordinace spolupráce s jinými státními orgány, a mezinárodní spolupráce v útvaru s celostátní působností.
8. Výkon metodické, koordinační a normotvorné činnosti v oblasti organizačního uspořádání, územní působnosti orgánů celní správy a typologie funkcí bezpečnostního sboru v útvaru s celostátní působností.
9. Samostatné tvůrčí řešení a provádění nejnáročnějších rizikových analýz a hodnocení metod, forem a účinnosti komplexních opatření pro koncepční a legislativní výstupy.
10. Koordinace operačních činností v útvaru s celostátní působností při výkonu správy, kontrole, dohledu a pátrání v oblasti cel, daní a jiných obdobných peněžitých plnění a dalších výhradních a sdílených kompetencích orgánů celní správy, včetně koordinace spolupráce s jinými státními orgány a mezinárodní spolupráce. Koordinace a metodické usměrňování opatření pro mimořádné události a krizové stavy v rámci Celní správy České republiky a samostatné provádění metodického odborného dohledu a vysoce náročných kontrol v oblasti činnosti operačního centra.
11. Koordinace specifických činností a zajišťování součinnostních vztahů v rámci mezinárodní celní spolupráce v útvaru s celostátní působností.
9. tarifní třída - rada
1. Tvorba koncepce dlouhodobého vývoje orgánů celní správy, jejich organizačního uspořádání a vnitřního členění nebo koncepce specializovaných oborů působnosti orgánů celní správy s právně a věcně složitou problematikou, systémové specializované činnosti ve specializovaných oborech orgánů celní správy, koordinace výkonu působnosti orgánů celní správy.
2. Tvorba Integrovaného tarifu.
3. Tvorba koncepce pátrání, trestního řízení, operativně pátrací činnosti v oblasti odhalování organizované trestné činnosti včetně stanovování základních směrů spolupráce s ostatními orgány s celostátní působností, s příslušnými orgány jiných států a s mezinárodními organizacemi a institucemi. Řešení nebo koordinace mimořádně složitých případů trestné činnosti s celostátním nebo mezinárodním dopadem.
4. Tvorba koncepce ekonomické ochrany státu v oblasti působnosti orgánů celní správy včetně mezinárodní spolupráce.
5. Tvorba koncepce bezpečnosti Celní správy České republiky.
6. Stanovování koncepce a základních směrů rozvoje Celní správy České republiky v jednotlivých oborech její působnosti včetně posuzování vazeb na jiné celospolečenské systémy a mezinárodní souvislosti. Vyhodnocování významných legislativních, organizačních, kompetenčních a jiných změn na úseku daní, cel, poplatků nebo jiných obdobných peněžitých plnění.
7. Vytváření strategie realizace celní politiky a daňové politiky.
8. Komplexní řízení a stanovování směrů rozvoje činnosti orgánu celní správy s územně vymezenou působností.
9. Stanovování postupů a návrhů komplexního řešení mezinárodní celní spolupráce.
10. Zajišťování systému řízení bezpečnosti informací (manažer kybernetické bezpečnosti), zajišťování návrhu a implementace bezpečnostních opatření (architekt kybernetické bezpečnosti) nebo provádění auditu kybernetické bezpečnosti (auditor kybernetické bezpečnosti) u správců a provozovatelů informačního nebo komunikačního systému kritické informační infrastruktury.
11. Komplexní plnění úkolů pověřence pro ochranu osobních údajů v Celní správě České republiky.
10. tarifní třída - vrchní rada
1. Tvorba koncepce dlouhodobého vývoje výkonu služby v Celní správě České republiky a výkonu působnosti v orgánech celní správy.
11. tarifní třída - vrchní státní rada
1. Komplexní koordinace Celní správy České republiky.
1.2. Vězeňská služba České republiky
1. tarifní třída - referent
1. Výkon strážní služby na strážních věžích.
2. Výkon strážní služby při doprovodu vozidel nebo osob uvnitř vazební věznice, věznice nebo ústavu pro výkon zabezpečovací detence (dále jen „ústav“).
3. Výkon strážní služby ve strážní a zásahové hlídce pod odborným vedením.
4. Výkon služby justiční stráže na vstupu do budovy soudu, státního zastupitelství nebo ministerstva a při doručování písemností.
5. Přeprava vězněných osob nebo chovanců.
2. tarifní třída - vrchní referent
1. Výkon strážní a eskortní služby pod odborným vedením.
2. Výkon dozorčí služby ve vazební věznici, věznici nebo v ústavu pod odborným vedením nebo usměrněním.
3. Výkon strážní služby justiční stráže pod odborným vedením.
4. Přeprava vězněných osob nebo chovanců s dílčím výkonem eskortní činnosti.
5. Ošetřování služebních psů a psů připravovaných pro služební využití.
3. tarifní třída - asistent
1. Výkon strážní služby na strážních stanovištích ve vazební věznici, věznici nebo ústavu nebo na vnějším střeženém pracovišti a výkon eskortní služby při eskortování vězněných osob a chovanců mimo vazební věznici, věznici nebo ústav.
2. Samostatný výkon dozorčí služby při předvádění vězněných osob ve vazební věznici nebo věznici.
3. Výkon strážní služby při předvádění vězněných osob ve vazební věznici nebo věznici.
4. Výkon strážní služby v budovách soudů, státních zastupitelství nebo Ministerstva spravedlnosti a v jiných místech výkonu služby justiční stráže.
5. Výkon základních služebních úkolů se služebním psem nebo provádění základního výcviku psů připravovaných pro služební využití.
6. Výkon administrativních činností vztahujících se k zajištění výkonu strážní a eskortní služby.
7. Výkon správních činností vztahujících se k zajištění práv a povinností obviněných, odsouzených a chovanců a administrativních činností v odděleních výkonu vazby a trestu nebo ústavu.
8. Přeprava vězněných osob nebo chovanců s výkonem strážní a eskortní činnosti.
4. tarifní třída - vrchní asistent
1. Zajišťování kontroly osob nebo vozidel na vstupu nebo vjezdu nebo ve vymezeném úseku vazební věznice, věznice nebo ústavu nebo ve vymezeném úseku vnějšího střeženého pracoviště nebo výrobní zóny a výkon strážní služby při eskortování zvlášť nebezpečných osob (výjimečné a doživotní tresty odnětí svobody, organizovaný zločin apod.) nebo výkon činností v jednotce pro zákrok pod jednotným velením.
2. Výkon dozorčí služby ve vztahu k zajišťování práv vězněných osob včetně jejich předvádění ve vazební věznici nebo věznici.
3. Zajišťování strážní služby při předvádění vězněných osob ve vazební věznici, věznici nebo při předvádění chovanců v ústavu.
4. Koordinace přepravy vězněných osob a chovanců.
5. Zajišťování strážní služby v budovách soudů, státních zastupitelství nebo Ministerstva spravedlnosti a v jiných místech výkonu služby justiční stráže.
6. Výkon kynologických činností ve vazební věznici, věznici nebo v ústavu.
7. Komplexní výkon správních činností vztahujících se k zajištění práv a povinností obviněných, odsouzených a chovanců a administrativních činností v odděleních výkonu vazby a trestu nebo ústavu.
8. Samostatný výkon dozorčí služby na střeženém pracovišti ve vazební věznici nebo věznici.
9. Komplexní zajišťování administrativních činností vztahujících se k zajištění výkonu strážní a eskortní služby.
5. tarifní třída - inspektor
1. Koordinace, zajišťování a kontrola výkonu strážní nebo eskortní služby nebo přepravy vězněných osob nebo chovanců nebo služební kynologie včetně činností při přípravě a využití psychotropních a návykových látek.
2. Koordinace a kontrola výkonu strážní služby v budovách soudů a při zajišťování pořádku a bezpečnosti v místech výkonu služby justiční stráže.
3. Koordinace, zajišťování a kontrola výkonu dozorčí služby ve směně a komplexní zajišťování dozorčí služby při zajišťování práv a povinností vězněných osob ve vazební věznici, věznici nebo ústavu.
4. Samostatné zajišťování provozu operačního a dozorčího operačního střediska ve vazební věznici, věznici nebo ústavu.
5. Samostatný výkon speciálních kynologických činností, například při vyhledávání omamných a psychotropních látek nebo jiných komodit ve vazební věznici, věznici nebo v ústavu.
6. Koordinace a metodické usměrňování kynologie nebo metodické vedení výuky a výcviku služebních psů, metodické vedení psovodů a zpracovávání programů výcviku ve vazební věznici, věznici nebo v ústavu.
7. Komplexní výkon dozorčí služby na nestřeženém pracovišti mimo vazební věznici nebo věznici.
6. tarifní třída - vrchní inspektor
1. Komplexní koordinace a kontrola strážní služby nebo eskortní služby nebo služby justiční stráže.
2. Samostatné zajišťování práv a povinností obviněných, uplatňování kázeňské pravomoci vůči obviněným a vyřizování kázeňských přestupků obviněných.
3. Metodické vedení výuky a výcviku služebních psů, příprava psovodů a kynologů podle jednotlivých specializací a kategorií služebních psů ve výcvikovém středisku služební kynologie.
4. Výkon odborných činností při zabezpečování, přípravě a používání technických a dalších prostředků sloužících pro výkon služby ve Vězeňské službě České republiky, například v oblasti zabezpečovacích a speciálních komunikačních technologií.
5. Komplexní koordinace a metodické usměrňování kynologie nebo metodické vedení výuky a výcviku služebních psů, metodické vedení psovodů a zpracovávání programů výcviku ve vazební věznici, věznici nebo v ústavu.
6. Koordinace kontrolního týmu, sestavování návrhů plánů kontrolních akcí a norem pro činnost vnitřního kontrolního systému. Zajišťování součinnosti s orgány vnější kontroly a dále výkon činností agendy spisové služby na generálním ředitelství.
7. Komplexní koordinace, metodické řízení a kontrola výkonu dozorčí služby ve směně.
8. Komplexní koordinace a kontrola činností dopravy ve vazební věznici, věznici nebo ústavu a zajišťování technické údržby služebních vozidel a hospodaření s majetkem státu.
9. Koordinace zajišťování bezpečnosti při součinnostním nasazení sil a prostředků jednotlivých bezpečnostních sborů při řešení mimořádných událostí, krizových stavů nebo zajišťování bezpečnosti osob (např. ústavních činitelů, zahraničních významných osob) vstupujících do prostor výkonu trestu odnětí svobody, výkonu vazby a výkonu zabezpečovací detence.
7. tarifní třída - komisař
1. Příprava a řešení systémových opatření, postupů a zásad výkonu služby vězeňské stráže ve vazební věznici, věznici nebo v ústavu nebo justiční stráže při zajišťování pořádku a bezpečnosti v místech výkonu služby justiční stráže.
2. Koordinace a zajišťování bezpečnostních opatření v organizačních jednotkách Vězeňské služby České republiky při plnění úkolů při řešení krizových situací nebo mimořádných událostí nebo zajišťování činností na úseku ochrany utajovaných informací.
3. Zpracovávání zásad a postupů při realizaci výkonu vazby nebo výkonu trestu odnětí svobody nebo zabezpečovací detence.
4. Zpracovávání jednotných zásad a postupů výkonu služby vězeňské nebo justiční stráže.
5. Samostatný výkon činností pověřeného orgánu Vězeňské služby České republiky podle zvláštních právních předpisů při předcházení, odhalování, dokumentaci a prověřování trestné činnosti osob ve výkonu vazby, trestu odnětí svobody a zabezpečovací detence, spáchané ve vazební věznici, věznici nebo v ústavu.
6. Příprava a navrhování systémových opatření a postupů při vytváření technických a dalších podmínek sloužících pro výkon služby ve Vězeňské službě České republiky, například v oblasti zabezpečovacích a speciálních komunikačních technologií.
7. Provádění průzkumů použitelnosti služebních zvířat s ohledem na vlastnosti a předpoklady jednotlivých zvířecích druhů nebo plemen pro výkon speciálních činností.
8. Odborné preventivní, diagnostické a rehabilitační práce v ochraně zvířat.
9. Komplexní metodické vedení výuky a výcviku služebních psů, příprava psovodů a kynologů ve výcvikovém středisku služební kynologie.
10. Koordinace a metodické usměrňování opatření pro mimořádné události a krizové stavy v rámci Vězeňské služby České republiky.
11. Komplexní koordinace zajišťování bezpečnosti při součinnostním nasazení sil a prostředků jednotlivých bezpečnostních sborů při řešení mimořádných událostí, krizových stavů nebo zajišťování bezpečnosti osob (např. ústavních činitelů, zahraničních významných osob) vstupujících do prostor výkonu trestu odnětí svobody, výkonu vazby a výkonu zabezpečovací detence.
8. tarifní třída - vrchní komisař
1. Koordinace plnění úkolů pověřeného orgánu Vězeňské služby České republiky a výkon činnosti pověřeného orgánu Vězeňské služby České republiky podle zvláštních právních předpisů při předcházení, odhalování, dokumentaci a prověřování skutkově a právně vysoce složité trestné činnosti osob ve výkonu vazby, trestu odnětí svobody a zabezpečovací detence, spáchané ve vazební věznici, věznici nebo v ústavu.
2. Koordinace a usměrňování přímého výkonu služby vězeňské stráže ve vazební věznici, věznici nebo ústavu nebo justiční stráže v místech výkonu služby.
3. Koordinace a stanovování způsobu realizace výkonu vazby nebo výkonu trestu odnětí svobody ve vazební věznici nebo věznici. Koordinace a stanovování způsobu realizace výkonu zabezpečovací detence v ústavu.
4. Výkon koncepčních a koordinačních činností a podíl na stanovování hlavních směrů výkonu vazby, výkonu trestu odnětí svobody a výkonu zabezpečovací detence nebo výkonu služby vězeňské a justiční stráže.
5. Koordinace zabezpečování, přípravy a používání technických a dalších prostředků a vytváření technických a dalších podmínek sloužících pro výkon služby ve Vězeňské službě České republiky, například v oblasti zabezpečovacích a speciálních komunikačních technologií.
6. Koordinace činností při poskytování krátkodobé ochrany nebo zvláštní ochrany a pomoci ohroženým a chráněným osobám ve výkonu vazby nebo ve výkonu trestu odnětí svobody včetně koordinace součinnosti s dalšími subjekty.
7. Zajišťování ochrany utajovaných informací ve Vězeňské službě České republiky. Metodická a kontrolní činnost na úseku ochrany utajovaných informací ve Vězeňské službě České republiky.
9. tarifní třída - rada
1. Samostatný výkon činností pověřeného orgánu Vězeňské služby České republiky a koordinace plnění úkolů pověřeného orgánu Vězeňské služby České republiky podle zvláštních právních předpisů při předcházení, odhalování, dokumentaci a prověřování skutkově a právně mimořádně složité trestné činnosti osob ve výkonu vazby, trestu odnětí svobody a zabezpečovací detence, spáchané ve vazební věznici, věznici nebo v ústavu.
2. Samostatný výkon činností souvisejících se zpracováváním koncepce a koordinace a usměrňování výkonu vazby nebo výkonu trestu odnětí svobody a zabezpečovací detence.
3. Samostatný výkon činností souvisejících se zpracováváním koncepce a koordinace hlavních směrů výkonu služby vězeňské a justiční stráže.
4. Samostatný výkon činností souvisejících se zpracováváním koncepce a koordinace a komplexní zajišťování činnosti ve vazební věznici, věznici nebo ústavu.
5. Zpracovávání koncepce a koordinace hlavních směrů výkonu služby Vězeňské služby České republiky v oblasti technických a dalších prostředků.
6. Specializované odborné preventivní, diagnostické a léčebné práce v ochraně zdraví zvířat.
7. Komplexní koordinace činností při poskytování krátkodobé ochrany nebo zvláštní ochrany a pomoci ohroženým a chráněným osobám ve výkonu vazby nebo ve výkonu trestu odnětí svobody včetně nejnáročnějších postupů a způsobů této ochrany.
8. Komplexní zajišťování ochrany utajovaných informací ve Vězeňské službě České republiky. Tvorba koncepce ochrany utajovaných informací včetně stanovení závazných metod a postupů u Vězeňské služby České republiky. Zajišťování systému řízení bezpečnosti informací (manažer kybernetické bezpečnosti), návrhu a implementace bezpečnostních opatření (architekt kybernetické bezpečnosti) nebo provádění auditu kybernetické bezpečnosti (auditor kybernetické bezpečnosti) u správců a provozovatelů informačního nebo komunikačního systému kritické informační infrastruktury.
9. Komplexní plnění úkolů pověřence pro ochranu osobních údajů ve Vězeňské službě České republiky.
10. tarifní třída - vrchní rada
1. Stanovování koncepce a koordinace hlavních směrů činností v oblasti policejních úkonů ve Vězeňské službě České republiky při předcházení, odhalování, dokumentaci a prověřování trestné činnosti osob ve výkonu vazby, trestu odnětí svobody a zabezpečovací detence spáchané ve vazební věznici, věznici nebo v ústavu.
2. Stanovování koncepce a koordinace hlavních směrů výkonu vazby a výkonu trestu odnětí svobody a výkonu zabezpečovací detence.
3. Stanovování koncepce a koordinace hlavních směrů výkonu služby vězeňské a justiční stráže.
4. Stanovování koncepce, koordinace a komplexní zajišťování činnosti vazební věznice, věznice nebo ústavu.
5. Komplexní koordinace zpracovávání koncepčních materiálů Vězeňské služby České republiky, tvorba koncepce vývoje mezinárodní spolupráce a hlavních směrů rozvoje Vězeňské služby České republiky.
11. tarifní třída - vrchní státní rada
1. Komplexní koordinace Vězeňské služby České republiky.
1.3. Policie České republiky
1. tarifní třída - referent
1. Ozbrojená policejní ochrana zařízení pro zajištění cizinců pod odborným vedením.
2. Asistence při provádění základních úkonů Policie České republiky pod odborným vedením do doby úspěšného ukončení základní odborné přípravy a dokončení předepsaného vzdělání - složení maturitní zkoušky.
3. Provádění základních úkonů při výkonu strážní služby na určených stanovištích v objektech Policie České republiky a Ministerstva vnitra pod odborným vedením.
2. tarifní třída - vrchní referent
1. Provádění základních úkonů Policie České republiky pod odborným vedením do doby úspěšného ukončení základní odborné přípravy.
2. Ozbrojená policejní ochrana určených objektů.
3. Ozbrojená policejní přeprava kurýrních zásilek a utajovaných zpráv.
4. Zajišťování policejní přepravy a ozbrojené asistence v rámci činnosti policejních výjezdových skupin.
5. Provádění základních úkolů Policie České republiky.
3. tarifní třída - asistent
1. Plnění základních úkolů Policie České republiky v oblasti dohledu nad veřejným pořádkem a bezpečností, dopravou, režimem ochrany státní hranice, vstupem a pobytem cizinců na území České republiky s případným odhalováním a vyřizováním přestupků svěřených do působnosti Policie České republiky k projednání na místě. Provádění dílčích úkonů v trestním řízení.
2. Zabezpečování ochrany určených objektů zvláštní důležitosti.
3. Samostatný výkon střežení a eskortování osob omezených na svobodě nebo střežení osob umístěných v záchytných zařízeních.
4. tarifní třída - vrchní asistent
1. Výkon služby Policie České republiky při zabezpečování dohledu nad veřejným pořádkem a bezpečností, dopravou, režimem ochrany státní hranice, vstupem a pobytem cizinců na území České republiky, jehož součástí je odhalování, prošetřování a vyřizování přestupků svěřených do působnosti Policie České republiky. Provádění jednotlivých úkonů v trestním řízení.
2. Zabezpečování specializované ochrany určených objektů zvláštního významu.
3. Koordinace činností Policie České republiky při výkonu hlídkové služby, při střežení a eskortování osob omezených na svobodě nebo při výkonu služební kynologie nebo hipologie v rámci útvarů Policie České republiky.
4. Výkon základních policejně kynologických činností v útvarech Policie České republiky.
5. tarifní třída - inspektor
1. Samostatný výkon základních policejních činností v trestním řízení při odhalování, dokumentaci a vyšetřování trestné činnosti v příslušnosti pracovišť krajského ředitelství Policie České republiky s dílčí územně vymezenou působností nebo útvarů zřízených v rámci krajského ředitelství Policie České republiky (dále jen "územní útvar nižšího stupně").
2. Samostatný výkon odborných činností na úseku povolování a kontroly pobytu cizinců na území České republiky v rámci útvarů s celostátní působností nebo celokrajských pracovišť krajského ředitelství Policie České republiky (dále jen "územní útvar vyššího stupně") nebo výkon jiných správních činností svěřených policii v rámci územních útvarů nižšího stupně.
3. Koordinace výkonu služby při ochraně určených objektů v územních útvarech vyššího stupně nebo útvarech s celostátní působností včetně navrhování nebo posuzování systémů bezpečnostních opatření k zabezpečení ochrany objektů.
4. Samostatné zajišťování bezpečnosti chráněných osob.
5. Výkon základních činností v zásahové jednotce územního útvaru vyššího stupně.
6. Výkon odborných specializovaných operativně pátracích činností služby kriminální Policie České republiky a vyšetřování v působnosti útvaru s celostátní působností nebo územního útvaru vyššího stupně.
7. Koordinace operačních činností v rámci policejní školy.
8. Samostatný výkon speciálních kynologických činností pro potřeby trestního řízení v útvarech Policie České republiky.
6. tarifní třída - vrchní inspektor
1. Výkon náročných policejních činností v trestním řízení při odhalování, dokumentaci a vyšetřování trestné činnosti v příslušnosti územních útvarů nižšího stupně.
2. Výkon základních policejních činností v trestním řízení při odhalování, dokumentaci a vyšetřování skutkově a právně složité trestné činnosti v příslušnosti Policejního prezidia České republiky (dále jen "policejní prezidium"), útvarů s celostátní působností a územních útvarů vyššího stupně.
3. Koordinace operačních činností vykonávaných v útvarech s celostátní působností, územních útvarech vyššího stupně nebo územních útvarech nižšího stupně při dohledu nad veřejným pořádkem a bezpečností, dopravou, ochranou státní hranice a zvláštními opatřeními v souladu s mezinárodními závazky. Koordinace a metodické usměrňování opatření pro mimořádné události a krizové stavy v rámci Policie České republiky.
4. Výkon odborných kriminalisticko-technických činností v rámci útvarů Policie České republiky.
5. Výkon odborných činností při přípravě a používání technických prostředků v rámci služby kriminální Policie České republiky a vyšetřování územních útvarů nižšího stupně.
6. Výkon základních činností v zásahové jednotce rychlého nasazení v útvaru s celostátní působností.
od="1.1.2018"7. Výkon specializovaných odborných činností v zásahových jednotkách v územních útvarech vyššího stupně.
8. Specializované odborné činnosti včetně stanovování postupu při zajišťování bezpečnosti chráněných osob nebo stanovování postupu při ochraně objektů zvláštního významu.
9. Specializované odborné činnosti včetně stanovování postupu při zajišťování ochrany cestujících a posádky v dopravních letadlech, doprovázení letadel a případné vyjednávání s pachatelem teroristického útoku.
10. Koordinace výkonu činností při střežení a eskortování osob omezených na svobodě v rámci útvarů s celostátní působností nebo územních útvarů vyššího stupně.
11. Koordinace a řízení činnosti Policie České republiky na úseku výkonu služby u organizačních článků útvarů s celostátní působností, územních útvarů vyššího stupně nebo územních útvarů nižšího stupně.
12. Výkon základních operativně pátracích činností při přípravě a používání technických prostředků v útvarech s celostátní působností nebo územních útvarech vyššího stupně.
13. Koordinace a usměrňování oborů policejní činnosti v útvarech s celostátní působností, územních útvarech vyššího stupně nebo územních útvarech nižšího stupně.
14. Výkon nejnáročnějších specializovaných operativně pátracích činností u služby kriminální Policie České republiky a vyšetřování útvarů s celostátní působností nebo územních útvarů vyššího stupně.
15. Samostatný výkon inspekce nebo dozoru nad způsobilostí střelných zbraní, střeliva a prováděním pyrotechnického průzkumu, nad způsobilostí pyrotechnických výrobků, výbušnin a balisticky odolných materiálů.
16. Výkon odborných kriminalisticko-technických činností v oboru policejní kynologie aplikací metody pachové identifikace.
17. Koordinace činností v zásahových jednotkách v územních útvarech vyššího stupně (velitel zásahového družstva).
18. Výkon správních činností při prověřování, prošetřování a zpracování skutkově a právně složitých správních řízení, vyšetřování a dokumentace trestné činnosti na úseku pobytového režimu cizinců svěřené policii v rámci územních útvarů vyššího stupně.
19. Samostatný výkon odborných činností při odhalování, dokumentaci a vyšetřování závažných protiprávních jednání na úseku bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, veřejného pořádku a bezpečnosti, ochrany státní hranice a vstupu a pobytu cizinců na území České republiky v rámci územních útvarů vyššího stupně nebo útvarů s celostátní působností anebo policejního prezidia.
20. Výkon základních policejních činností v oblasti mezinárodní policejní spolupráce v rámci policejního prezidia nebo útvaru s celostátní působností nebo územního útvaru vyššího stupně.
7. tarifní třída - komisař
1. Výkon náročných policejních činností v trestním řízení při odhalování, dokumentaci a vyšetřování skutkově a právně složité trestné činnosti v působnosti územních útvarů vyššího stupně nebo útvarů s celostátní působností.
2. Výkon nejnáročnějších policejních činností v trestním řízení při odhalování, dokumentaci a vyšetřování skutkově a právně složité trestné činnosti v příslušnosti územních útvarů nižšího stupně.
3. Výkon náročných odborných činností při přípravě a používání technických prostředků službou kriminální Policie České republiky a vyšetřování u útvarů s celostátní působností nebo územních útvarů vyššího stupně.
4. Výkon specializovaných odborných kriminalisticko-technických, expertizních a znaleckých činností v rámci policejního prezidia nebo v útvarech s celostátní působnosti nebo územních útvarech vyššího stupně.
5. Specializované odborné činnosti v zásahové jednotce rychlého nasazení v útvaru s celostátní působností.
6. Samostatné tvůrčí řešení náročných a složitých analytických, metodických a koncepčních úkolů a usměrňování výkonu policejní činnosti v rámci územních útvarů nižšího stupně.
7. Koordinace operačních činností vykonávaných v rámci územních útvarů vyššího stupně při dohledu nad veřejným pořádkem a bezpečností, dopravou a zvláštními opatřeními v souladu s mezinárodními závazky. Koordinace a metodické usměrňování opatření pro mimořádné události a krizové stavy v rámci útvaru s celostátní působností nebo Policie České republiky a samostatné provádění metodického odborného dohledu a náročných kontrol v oblasti činnosti operačních středisek.
8. Výkon specifických činností a zajišťování komplexních součinnostních vztahů v rámci mezinárodní policejní spolupráce v rámci územních útvarů vyššího stupně.
9. Provádění specializovaných odborných a preventivních činností při ověřování dodržování hygienických limitů, ukazatelů pitné vody, potravin a pokrmů, jakož i zachovávání hygienických požadavků pro výkon činností epidemiologicky závažných, pro zajištění ochrany chráněné osoby.
10. Koordinace činností při zajišťování bezpečnosti chráněných osob nebo objektů zvláštního významu včetně koordinace součinnosti s dalšími subjekty ve vymezeném rozsahu v útvarech s celostátní působností.
11. Koordinace a metodické usměrňování výkonu policejní kynologie nebo hipologie v rámci územních útvarů vyššího stupně.
12. Komplexní koordinace a řízení činnosti Policie České republiky na úseku trestního řízení a výkonu služby u organizačních článků útvarů s celostátní působností, územních útvarů vyššího stupně nebo územních útvarů nižšího stupně.
13. Koordinace činností v zásahové jednotce rychlého nasazení útvaru s celostátní působností (velitel zásahového družstva).
14. Výkon specifických pyrotechnických činností v rámci zajišťování pyrotechnické ochrany mezinárodních letišť a jaderných elektráren.
8. tarifní třída - vrchní komisař
1. Výkon náročných policejních činností v trestním řízení při odhalování, dokumentaci a vyšetřování skutkově a právně vysoce složité trestné činnosti v příslušnosti útvarů s celostátní působností nebo policejního prezidia.
2. Výkon nejnáročnějších policejních činností v trestním řízení při odhalování, dokumentaci a vyšetřování skutkově a právně nejsložitější trestné činnosti v příslušnosti územních útvarů nižšího stupně nebo územních útvarů vyššího stupně.
3. Samostatné tvůrčí řešení náročných a složitých analytických, metodických a koncepčních úkolů a usměrňování výkonu policejní činnosti v rámci policejního prezidia, útvarů s celostátní působností nebo územních útvarů vyššího stupně.
4. Vysoce specializované odborné kriminalisticko-technické, expertizní a znalecké činnosti v útvarech Policie České republiky.
5. Koordinace specifických policejních činností a zajišťování součinnostních vztahů v rámci mezinárodní policejní spolupráce na úrovni policejního prezidia nebo útvarů s celostátní působností.
6. Samostatné provádění metodického odborného dohledu, usměrňování výkonu policejní činnosti, příprava a tvorba služebních předpisů v útvarech s celostátní působností nebo územních útvarech vyššího stupně.
7. Koordinace a metodické usměrňování specializovaných policejních pyrotechnických činností včetně stanovování celostátní metodiky výuky a výcviku.
8. Komplexní zabezpečování vysoce specializované pyrotechnické činnosti v oblasti pyrotechnické ochrany, například nástražných výbušných systémů.
9. Koordinace a metodické usměrňování oboru kynologie, hipologie, potápění nebo pyrotechniky v rámci policejního prezidia.
10. Komplexní koordinace činností při zajišťování ochrany života a zdraví chráněných osob nebo ochrany zastupitelských úřadů, určených objektů a sídelních objektů včetně stanovování nejnáročnějších postupů a způsobů této ochrany.
11. Koordinace operačních činností vykonávaných na policejním prezidiu nebo útvaru s celostátní působností při dohledu nad veřejným pořádkem a bezpečností, dopravou a zvláštními opatřeními v souladu s mezinárodními závazky. Koordinace a metodické usměrňování opatření pro mimořádné události a krizové stavy v rámci Policie České republiky a samostatné provádění metodického odborného dohledu a vysoce náročných kontrol v oblasti činnosti operačních středisek.
12. Koordinace a komplexní zajišťování specializovaných operativně pátracích činností včetně odborných činností při přípravě a používání technických prostředků v útvarech s celostátní působností nebo územních útvarech vyššího stupně.
13. Komplexní koordinace a usměrňování výkonu činností policie v trestním řízení a jiných různorodých policejních činností a výkonu služby u organizačních článků v rámci územních útvarů nižšího stupně.
14. Výkon specifických technických činností v oblasti kybernetické kriminality a analýza obsahu získaných nebo zajištěných dat v případech s významným prvkem užití informačních a komunikačních technologií v příslušnosti útvarů s celostátní působností nebo územních útvarů vyššího stupně.
9. tarifní třída - rada
1. Stanovování směrů rozvoje policejní činnosti územních útvarů nižšího stupně.
2. Výkon nejnáročnějších policejních činností v trestním řízení při odhalování, dokumentaci a vyšetřování skutkově a právně nejsložitější trestné činnosti v působnosti policejního prezidia nebo útvarů s celostátní působností.
3. Stanovování postupů a tvůrčí komplexní řešení nejnáročnějších analýz a hodnocení metod, forem a účinnosti globálních policejních opatření při zajišťování bezpečnostní politiky v působnosti policejního prezidia.
4. Tvorba koncepce kynologie, hipologie, potápění nebo pyrotechniky.
5. Tvorba koncepce policejních služeb nebo oborů na úrovni policejního prezidia nebo útvarů s celostátní působností.
6. Rozvoj nových metod nebo forem znaleckého zkoumání v působnosti Policie České republiky.
7. Koordinace a usměrňování výkonu komplexu policejních činností v rámci útvarů s celostátní působností.
8. Koordinace a usměrňování výkonu komplexu různorodých policejních činností v rámci územních útvarů vyššího stupně.
9. Metodické usměrňování a koordinace činností při přípravě vnitroresortních i vládních analýz v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku.
10. Tvorba koncepce a stanovování směrů rozvoje obecně závazných systémů dalšího vzdělávání policistů v působnosti policejního prezidia pro plnění kvalifikačních předpokladů stanovených právním předpisem.
11. Koordinace nasazení sil a prostředků při speciálních operacích v rámci použití operativně pátracích prostředků a odposlechů a záznamů telekomunikačního provozu a koordinace specializovaných a kriminalisticko-technických činností.
12. Tvorba koncepce a implementačních postupů, komplexních analýz, metod a strategií v oblasti mezinárodní policejní spolupráce na úrovni policejního prezidia nebo útvarů s celostátní působností.
13. Metodické usměrňování a koordinace inspekce nebo státního dozoru nad problematikou zbraní, střeliva a provádění pyrotechnického průzkumu.
14. Zajišťování systému řízení bezpečnosti informací (manažer kybernetické bezpečnosti), zajišťování návrhu a implementace bezpečnostních opatření (architekt kybernetické bezpečnosti) nebo provádění auditu kybernetické bezpečnosti (auditor kybernetické bezpečnosti) u správců a provozovatelů informačního nebo komunikačního systému kritické informační infrastruktury.
10. tarifní třída - vrchní rada
1. Stanovování hlavních směrů policejní činnosti ve službách Policie České republiky.
2. Tvorba koncepce dlouhodobého vývoje Policie České republiky v oblastech zajišťovaných útvary s celostátní působností nebo územními útvary vyššího stupně.
3. Komplexní koordinace zpracovávání koncepčních materiálů potřebných pro zajišťování bezpečnosti státu.
4. Tvorba koncepce dlouhodobého vývoje mezinárodní policejní spolupráce v operativní, strategické a zahraničně-diplomatické oblasti na úrovni policejního prezidia.
5. Komplexní plnění úkolů pověřence pro ochranu osobních údajů u Policie České republiky včetně provádění monitorování souladu zpracování osobních údajů v rámci mezinárodní policejní spolupráce.
11. tarifní třída - vrchní státní rada
1. Tvorba koncepce dlouhodobého vývoje výkonu služby v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku České republiky.
2. Komplexní koordinace Policie České republiky.
1.4. Hasičský záchranný sbor České republiky
1. tarifní třída - referent
1. Zajišťování spojení v operačním a organizačním řízení jednotek požární ochrany.
2. Provádění běžné údržby a drobných oprav techniky a provádění podpůrných a doplňkových činností při hasebních a záchranných pracích.
2. tarifní třída - vrchní referent
1. Provádění hasebních a záchranných prací při zásahu.
2. Řízení vozidel s maximální přípustnou hmotností vyšší než 3500 kilogramů při hasebních a záchranných pracích nebo mimořádných událostech včetně jejich běžné údržby a drobných oprav.
3. tarifní třída - asistent
1. Provádění složitých hasebních a záchranných prací při zásahu s využitím odborností získaných v kurzech.
2. Výkon běžné údržby a drobných oprav techniky nebo věcných prostředků a jejich obsluha v rámci týlového zabezpečení jednotek požární ochrany nebo hasičů při hasebních a záchranných pracích.
3. Zajišťování obsluhy složitých prostředků spojení v operačním a organizačním řízení jednotek požární ochrany, včetně obsluhy speciálních počítačových aplikací.
4. tarifní třída - vrchní asistent
1. Zajišťování a koordinace hasebních a záchranných prací při zásahu s uplatněním samostatného rozhodování a s odpovědností za celé určené úseky činnosti.
2. Výkon odborných činností speciálních služeb působících v jednotkách požární ochrany s přímou odpovědností veliteli jednotky požární ochrany.
3. Samostatná operační činnost na operačním a informačním středisku pro část území kraje.
4. Výkon odborných činností spojených s údržbou, evidencí nebo zkouškami věcných prostředků speciálních služeb anebo speciálních skupin působících v jednotkách požární ochrany s přímou odpovědností vedoucímu speciální služby nebo speciální skupiny.
5. tarifní třída - inspektor
1. Řízení činnosti družstva, řízení zásahu jednotek požární ochrany a složek integrovaného záchranného systému při řešení mimořádných událostí, zpracovávání dokumentace o zásahu a činnosti družstva, provádění odborné přípravy a zajišťování trvalé akceschopnosti družstva.
2. Samostatné zajišťování výkonu odborné činnosti speciálních služeb, výběr věcných prostředků pro zásah jednotek požární ochrany, stanovení postupu jejich použití a vyhodnocování situace včetně vedení příslušné agendy.
3. Samostatné zajišťování výkonu odborné činnosti na příslušném úseku v oblasti státního požárního dozoru a požární prevence nebo ochrany obyvatelstva nebo integrovaného záchranného systému nebo krizového plánování a příprav nebo civilního nouzového plánování včetně zpracování a vedení odborné agendy na uvedených úsecích.
4. Samostatná operační činnost na operačním a informačním středisku s územně vymezenou působností vyššího stupně a na republikovém operačním a informačním středisku.
5. Zkoušení, ověřování a porovnávání parametrů nových technických prostředků pro oblast požární ochrany a likvidace následků mimořádných událostí.
6. tarifní třída - vrchní inspektor
1. Zajišťování akceschopnosti, výběru a využití nejsložitějších technických prostředků při složitých zásazích, havarijních a vyprošťovacích pracích, zpracovávání metodiky provozu technických prostředků.
2. Řízení činnosti čety, řízení rozsáhlejších zásahů jednotek požární ochrany při řešení mimořádných událostí včetně zajišťování odborné přípravy a trvalé akceschopnosti čety.
3. Řízení a zabezpečování činnosti požární stanice v obci, řízení zásahů jednotek požární ochrany.
4. Komplexní zajišťování odborné činnosti na úseku státního požárního dozoru a požární prevence nebo ochrany obyvatelstva nebo integrovaného záchranného systému nebo krizového plánování a příprav nebo civilního nouzového plánování nebo speciálních služeb.
5. Činnost s rozhodovací pravomocí na územním operačním a informačním středisku.
6. Samostatné řešení úkolů požárně technického zkušebnictví a složitých analytických a hodnotitelských úkolů v oblasti technických prostředků pro oblast požární ochrany a likvidace následků mimořádných událostí. Posuzování shody výrobků a certifikací.
7. Zjišťování příčin požárů a mimořádných událostí zkušebními a znaleckými metodami a provádění speciálního odběru vzorků.
7. tarifní třída - komisař
1. Komplexní zajišťování činnosti požární stanice s plněním úkolů státní správy ve správním obvodu obce s rozšířenou působností, organizování odborné přípravy jednotek požární ochrany, řízení rozsáhlejších zásahů jednotek požární ochrany, analýza stavu technických opatření v hasebním obvodu stanice.
2. Řízení a koordinace v územním orgánu kraje nebo výkon odborných a metodických činností na úseku státního požárního dozoru a požární prevence nebo ochrany obyvatelstva nebo integrovaného záchranného systému nebo krizového plánování a příprav nebo civilního nouzového plánování nebo speciálních služeb v krajské nebo republikové působnosti nebo zajišťování požárně technických expertíz.
3. Samostatná rozhodovací činnost na operačním a informačním středisku s územně vymezenou působností vyššího stupně.
4. Komplexní hodnocení složitých analytických úkolů v oblasti technických prostředků pro oblast požární ochrany a likvidace následků mimořádných událostí. Zajišťování odborných vyšetřovacích, expertizních a znaleckých činností v oboru zjišťování příčin vzniku požárů a mimořádných událostí. Zajišťování vysoce specializovaných činností v oblasti posuzování shody výrobků a certifikací.
5. Samostatné komplexní zajišťování specializovaných odborných činností na úseku státního požárního dozoru a požární prevence nebo ochrany obyvatelstva nebo integrovaného záchranného systému nebo krizového plánování a příprav nebo civilního nouzového plánování nebo speciálních služeb.
6. Řízení jednotek požární ochrany při řešení rozsáhlých a složitých zásahů při likvidaci velkých požárů, živelních pohrom, hromadných havárií a dalších mimořádných událostí, koordinace společných zásahů jednotek požární ochrany se složkami v integrovaném záchranném systému.
8. tarifní třída - vrchní komisař
1. Koordinace výkonu státního požárního dozoru a požární prevence nebo ochrany obyvatelstva nebo integrovaného záchranného systému nebo krizového plánování a příprav anebo civilního nouzového plánování, řízení a koordinace odborných a metodických činností na uvedených úsecích s územně vymezenou působností.
2. Samostatné tvůrčí řešení nejsložitějších specializovaných a expertizních úkolů v jednotlivých oborech činnosti na úseku státního požárního dozoru a požární prevence nebo ochrany obyvatelstva nebo integrovaného záchranného systému nebo krizového plánování a příprav nebo civilního nouzového plánování nebo speciálních služeb v republikové působnosti.
3. Samostatné provádění metodického odborného dohledu, usměrňování výkonu služby, příprava a tvorba normativních aktů a řídících rozhodnutí pro Hasičský záchranný sbor České republiky v krajské nebo republikové působnosti.
4. Samostatné tvůrčí řešení náročných a složitých analytických a metodických úkolů ve specializovaných oborech hasičského záchranného sboru.
5. Samostatná rozhodovací činnost na operačním a informačním středisku s republikovou působností.
6. Koordinace vyšetřovacích, expertizních a znaleckých činností v oboru požárně technického zkušebnictví a ochrany obyvatelstva včetně zjišťování příčin vzniku požárů a mimořádných událostí. Stanovování celostátní metodiky v oblasti posuzování shody výrobků a certifikací.
7. Koordinace nebo zpracovávání návrhů komplexních programů a koncepcí v jednotlivých oblastech požární ochrany nebo ochrany obyvatelstva nebo integrovaného záchranného systému nebo krizového plánování a příprav nebo civilního nouzového plánování nebo speciálních služeb.
8. Koordinace činností v oblasti vzdělávacích, technických a účelových zařízeních zabezpečujících nezbytné podmínky pro výkon služby.
9. Řízení, koordinace a stanovování hlavních směrů rozvoje zabezpečení požární ochrany nebo ochrany obyvatelstva nebo integrovaného záchranného systému nebo krizového plánování a příprav nebo civilního nouzového plánování nebo specializovaných činností v oblasti výkonu služby nebo podmínek pro výkon služby, včetně jejich koordinace s orgány veřejné správy v územní působnosti.
9. tarifní třída - rada
1. Stanovování hlavních směrů rozvoje hasičského záchranného sboru v oblasti státního požárního dozoru a požární prevence nebo ochrany obyvatelstva nebo integrovaného záchranného systému, nebo krizového plánování a příprav nebo civilního nouzového plánování nebo speciálních služeb.
2. Celostátní metodické usměrňování vyšetřovacích expertizních a znaleckých činností v oboru požárně technického zkušebnictví a ochrany obyvatelstva včetně jejich koordinace.
3. Stanovování hlavních směrů rozvoje činnosti hasičského záchranného sboru s územně vymezenou působností vyššího stupně.
4. Zajišťování systému řízení bezpečnosti informací (manažer kybernetické bezpečnosti), zajišťování návrhu a implementace bezpečnostních opatření (architekt kybernetické bezpečnosti) nebo provádění auditu kybernetické bezpečnosti (auditor kybernetické bezpečnosti) u správců a provozovatelů informačního nebo komunikačního systému kritické informační infrastruktury.
5. Komplexní plnění úkolů pověřence pro ochranu osobních údajů v Hasičském záchranném sboru České republiky.
10. tarifní třída - vrchní rada
1. Stanovování koncepce dlouhodobého vývoje výkonu služby v hasičském záchranném sboru.
11. tarifní třída - vrchní státní rada
1. Tvorba koncepce dlouhodobého vývoje výkonu služby v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku České republiky.
2. Komplexní koordinace Hasičského záchranného sboru České republiky.
1.5. Generální inspekce bezpečnostních sborů
5. tarifní třída - inspektor
1. Samostatný výkon dílčích činností při přípravě, provádění a dokumentaci zkoušek spolehlivosti.
6. tarifní třída - vrchní inspektor
1. Výkon základních operativně pátracích činností a činností v trestním řízení při vyhledávání, odhalování, prověřování, dokumentaci a vyšetřování trestné činnosti příslušníků a zaměstnanců Celní správy České republiky, Vězeňské služby České republiky a Policie České republiky.
2. Samostatný výkon specializovaných činností při přípravě, provádění a dokumentaci zkoušek spolehlivosti.
3. Koordinace operačních činností v rámci útvarů Generální inspekce bezpečnostních sborů, výkon určených opatření za mimořádných událostí a krizových stavů.
4. Výkon odborných kriminalisticko-technických činností v rámci Generální inspekce bezpečnostních sborů.
5. Výkon základních operativně pátracích činností a odborných kriminalisticko-technických činností při přípravě a používání technických prostředků.
6. Výkon nejnáročnějších specializovaných operativně pátracích činností.
7. tarifní třída - komisař
1. Výkon náročných operativně pátracích činností a činností v trestním řízení při vyhledávání, odhalování, prověřování, dokumentaci a vyšetřování trestné činnosti příslušníků a zaměstnanců Celní správy České republiky, Vězeňské služby České republiky a Policie České republiky.
2. Výkon náročných odborných činností při přípravě a používání technických prostředků v útvarech Generální inspekce bezpečnostních sborů.
3. Výkon náročných odborných činností při přípravě, provádění a dokumentaci zkoušek spolehlivosti.
4. Samostatné zajišťování specializovaných kriminalisticko-technických, expertizních a znaleckých činností.
5. Výkon specializovaných odborných činností v zásahové jednotce v útvaru s působností na celém území České republiky.
6. Samostatné provádění náročných analytických a informačních podpor pro řídící činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů.
8. tarifní třída - vrchní komisař
1. Výkon vysoce náročných operativně pátracích činností a činností v trestním řízení při vyhledávání, odhalování, prověřování, dokumentaci nebo vyšetřování skutkově a právně vysoce složité trestné činnosti příslušníků a zaměstnanců Celní správy České republiky, Vězeňské služby České republiky, Policie České republiky nebo Generální inspekce bezpečnostních sborů.
2. Výkon vysoce náročných odborných činností při přípravě, provádění a dokumentaci zkoušek spolehlivosti, koordinace týmu vytvořeného k provádění zkoušek.
3. Samostatné tvůrčí řešení náročných a složitých analytických, metodických a koncepčních úkolů a usměrňování výkonu činnosti v rámci útvarů Generální inspekce bezpečnostních sborů.
4. Výkon vysoce specializovaných kriminalisticko- technických, expertizních a znaleckých činností v útvarech Generální inspekce bezpečnostních sborů.
5. Koordinace specifických činností a zajišťování součinnostních vztahů v rámci mezinárodní spolupráce na úrovni Generální inspekce bezpečnostních sborů.
6. Samostatné provádění metodického odborného dohledu a usměrňování výkonu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů.
7. Samostatná koordinační činnost v oblasti pátrání, trestního řízení a operativně pátracích činností, včetně koordinace spolupráce s jinými státními orgány a mezinárodní bezpečnostní spolupráce s inspekčními orgány jiných států.
8. Koordinace a komplexní zajišťování specializovaných operativně pátracích činností včetně odborných činností při přípravě a používání technických prostředků v útvarech Generální inspekce bezpečnostních sborů.
9. Koordinace a metodické usměrňování opatření pro mimořádné události a krizové stavy v rámci Generální inspekce bezpečnostních sborů a samostatné provádění metodického odborného dohledu a vysoce náročných kontrol v oblasti činnosti operačních středisek.
10. Koordinace operačního a informačního střediska s působností na celém území České republiky.
11. Koordinace činností při zajišťování bezpečnosti chráněných objektů a pracovišť Generální inspekce bezpečnostních sborů na celém území České republiky.
12. Výkon vysoce náročných odborných činností při přípravě, koordinaci a zajištění úkolů operativní dokumentace s působností na celém území České republiky.
9. tarifní třída - rada
1. Výkon nejnáročnějších forem operativně pátrací činnosti a činností v trestním řízení při vyhledávání, odhalování, prověřování, dokumentaci nebo vyšetřování skutkově a právně nejsložitější trestné činnosti příslušníků a zaměstnanců Celní správy České republiky, Vězeňské služby České republiky, Policie České republiky nebo Generální inspekce bezpečnostních sborů.
2. Stanovování způsobů řešení mimořádně složitých případů trestné činnosti příslušníků a zaměstnanců Celní správy České republiky, Vězeňské služby České republiky a Policie České republiky s celostátním nebo mezinárodním dopadem.
3. Stanovování postupů a tvůrčí komplexní řešení organizace a provádění zkoušek spolehlivosti, včetně metodického řízení, organizace a kontroly.
4. Tvůrčí a koncepční zpracovávání návrhů opatření k předcházení protiprávní činnosti příslušníků a zaměstnanců Celní správy České republiky, Vězeňské služby České republiky a Policie České republiky na základě sledování a vyhodnocování informací o této protiprávní činnosti.
5. Tvorba metodických doporučení dalším bezpečnostním sborům v oborech taktiky a strategie boje proti kriminalitě příslušníků a zaměstnanců jednotlivých bezpečnostních sborů, prevence této trestné činnosti, vývoje forem a metod policejní praxe.
6. Stanovování postupů a tvůrčí komplexní řešení nejnáročnějších analýz a hodnocení metod, forem a účinnosti opatření při zajišťování bezpečnostní politiky v působnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů.
7. Tvorba koncepce výkonu služby Generální inspekce bezpečnostních sborů a jejích útvarů.
8. Koordinace a usměrňování výkonu komplexu policejních činností v rámci útvarů Generální inspekce bezpečnostních sborů a jejich součinnosti v rámci útvarů Generální inspekce bezpečnostních sborů na celém území České republiky, organizace a řízení jejich vzájemné součinnosti.
9. Metodické usměrňování a koordinace činností při přípravě vnitroresortních i vládních analýz v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku.
10. Tvorba koncepce a stanovování směrů rozvoje obecně závazných systémů dalšího vzdělávání příslušníků Generální inspekce bezpečnostních sborů.
11. Koordinace nasazení sil a prostředků při speciálních operacích v rámci použití operativně pátracích prostředků a odposlechů a záznamů telekomunikačního provozu a koordinace specializovaných a kriminalisticko-technických činností.
12. Stanovování postupů a tvůrčí komplexní řešení mezinárodní bezpečnostní spolupráce s inspekčními orgány jiných států.
13. Tvorba koncepce pátrání, trestního řízení, operativně pátrací činnosti v oblasti odhalování organizované trestné činnosti včetně stanovování základních směrů spolupráce s ostatními orgány s celostátní působností, s příslušnými orgány jiných států a s mezinárodními organizacemi a institucemi.
14. Zajišťování systému řízení bezpečnosti informací (manažer kybernetické bezpečnosti), zajišťování návrhu a implementace bezpečnostních opatření (architekt kybernetické bezpečnosti) nebo provádění auditu kybernetické bezpečnosti (auditor kybernetické bezpečnosti) u správců a provozovatelů informačního nebo komunikačního systému kritické informační infrastruktury.
15. Komplexní plnění úkolů pověřence pro ochranu osobních údajů v Generální inspekci bezpečnostních sborů.
16. Stanovování postupů, komplexní řešení organizace, metodické řízení, organizace a kontrola činností operativní dokumentace.
10. tarifní třída - vrchní rada
1. Stanovování hlavních směrů činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů při vyhledávání, odhalování, prověřování, dokumentaci nebo vyšetřování trestné činnosti příslušníků a zaměstnanců Celní správy České republiky, Vězeňské služby České republiky, Policie České republiky nebo Generální inspekce bezpečnostních sborů a při předcházení této trestné činnosti.
2. Stanovování hlavních směrů činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů při provádění zkoušek spolehlivosti.
3. Tvorba koncepce dlouhodobého vývoje činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů.
4. Komplexní koordinace a zpracovávání koncepčních materiálů potřebných pro zajištění bezpečnosti státu.
11. tarifní třída - vrchní státní rada
1. Tvorba koncepce dlouhodobého vývoje výkonu služby v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku České republiky.
2. Komplexní koordinace Generální inspekce bezpečnostních sborů.
2. Ostatní činnosti v Celní správě České republiky, Vězeňské službě České republiky, Policii České republiky, Hasičském záchranném sboru České republiky a Generální inspekci bezpečnostních sborů
2.1. Celní správa České republiky
2.1.1. Činnosti ve správě
3. tarifní třída - asistent
1. Organizace a zajišťování průběhu kontrolních akcí v jednotlivých dílčích oblastech výkonu působnosti orgánů celní správy.
5. tarifní třída - inspektor
1. Zajišťování kontroly ve všech oblastech vnitřní činnosti Celní správy České republiky.
2. Plánování, koordinace a usměrňování činnosti vnitřního kontrolního systému Celní správy České republiky.
6. tarifní třída - vrchní inspektor
1. Koordinace kontrolní skupiny, sestavování návrhů plánů kontrolních akcí, norem pro činnost vnitřního kontrolního systému včetně nápravných opatření a projednávání výsledků kontroly. Zajišťování součinnosti s orgány vnější kontroly.
2. Analýza jednotlivých rizikových oblastí působnosti orgánů celní správy a stanovování zaměření kontroly.
3. Přezkoumávání a vyhodnocování operací a vnitřního kontrolního systému se zaměřením zejména na dodržování právních předpisů, rizik a opatření k jejich zmírnění či vyloučení a hodnocení účinnosti vnitřního kontrolního systému.
4. Samostatné provádění vysoce náročných kontrol a dohledů ve specializované oblasti.
7. tarifní třída - komisař
1. Stanovování směru vývoje zahraničních služebních styků Celní správy České republiky týkajících se výkonu působnosti orgánů celní správy a koordinace jejich realizace a vyhodnocování.
2. Zajišťování informačních, publicistických a tiskových vztahů Celní správy České republiky k veřejnosti a hromadným sdělovacím prostředkům ve věcech zpravidla širokého významu včetně publicistické činnosti a vystupování v hromadných sdělovacích prostředcích.
8. tarifní třída - vrchní komisař
1. Stanovování koncepce a koordinace rozvoje kontrolního systému Celní správy České republiky.
2. Zajišťování informačních, publicistických a tiskových vztahů na útvaru s celostátní působností v zásadních věcech s celostátním nebo mezinárodním dosahem ve vztahu k veřejnosti, cizozemským orgánům a hromadným sdělovacím prostředkům.
9. tarifní třída - rada
1. Stanovování hlavních směrů rozvoje kontrolního systému Celní správy České republiky s rozsáhlým vnitřním členěním na specializované obory.
2. Tvorba koncepce mediální politiky a mediálních strategií na útvaru s celostátní působností, případně Celní správy České republiky, utváření rozsáhlé komunikační soustavy a koordinace jejího začleňování do jednotného resortního nebo multiresortního systému.
3. Tvorba koncepce a metodické řízení ochrany utajovaných informací.
2.1.2. Správní činnosti
5. tarifní třída - inspektor
1. Vykonávání specializovaných činností v konkrétních případech v rozsahu výkonu působnosti orgánu celní správy.
2. Zpracovávání návrhů vnitřních předpisů nebo norem úzce vymezené oblasti výkonu služby nebo působnosti orgánů celní správy podle přesně daných postupů.
3. Zajišťování agendy vyřizování věcí ve správním řízení v rozsahu působnosti orgánů celní správy.
6. tarifní třída - vrchní inspektor
1. Zajišťování agendy vyřizování mimořádných opravných prostředků ve správním řízení v oblasti výkonu působnosti orgánů celní správy.
2. Vykonávání právních činností a právního poradenství v oboru výkonu působnosti orgánů celní správy.
7. tarifní třída - komisař
1. Koordinace a metodické usměrňování a posuzování řízení o mimořádných opravných prostředcích v oblasti výkonu působnosti orgánů celní správy.
2. Výkon komplexních právních činností v jednotlivých specializovaných oborech výkonu působnosti orgánů celní správy včetně zastupování v soudních sporech.
8. tarifní třída - vrchní komisař
1. Provádění posuzovací, konzultační a poradenské činnosti v celém oboru výkonu působnosti orgánů celní správy včetně řešení právních sporů a zobecňování jejich výsledků.
2. Vypracovávání zásadních právních výkladů a stanovisek a stanovování obecných postupů aplikace právních předpisů nebo předpisů Evropské unie ve specializovaných oborech výkonu působnosti orgánů celní správy včetně řešení věcně a právně složitých případů a zastupování orgánů celní správy v soudních sporech.
3. Komplexní zajišťování připravenosti Celní správy České republiky na řešení krizových situací, komplexní zpracovávání krizového plánu.
9. tarifní třída - rada
1. Komplexní zajišťování rozhodování o mimořádných opravných prostředcích v oblasti výkonu působnosti orgánů celní správy včetně případného zastupování v soudních sporech.
2. Výkon komplexních právních činností v celé oblasti výkonu působnosti orgánů celní správy.
3. Celostátní koordinace a usměrňování příprav na krizové situace.
2.1.3. Činnosti ve výchově a vzdělávání
5. tarifní třída - inspektor
1. Zajišťování služební tělesné, střelecké a taktické přípravy a přípravy k používání donucovacích prostředků.
6. tarifní třída - vrchní inspektor
1. Zajišťování služební tělesné, taktické a speciální přípravy včetně střelecké a přípravy k používání donucovacích prostředků v útvarech s celostátní působností včetně její koordinace v útvarech s územně vymezenou působností.
2. Komplexní zabezpečování výuky a výcviku v odborných a doplňkových specializačních kurzech a při dalších formách zvyšování odborné kvalifikace a rekvalifikace pro zastávání funkcí v Celní správě České republiky.
7. tarifní třída - komisař
1. Koordinace a metodické usměrňování služební tělesné, střelecké a taktické přípravy a přípravy k používání donucovacích prostředků v útvarech Celní správy České republiky.
8. tarifní třída - vrchní komisař
1. Metodické usměrňování služební tělesné, střelecké a taktické přípravy a přípravy k používání donucovacích prostředků v Celní správě České republiky.
2. Koordinace a usměrňování odborného specializovaného výcviku včetně tvorby metodiky speciálního výcviku specialistů útvaru s působností na celém území České republiky.
3. Komplexní výchovně vzdělávací činnost a tvorba vlastních učebních dokumentů vzdělávacích zařízení Celní správy České republiky v rámci schválených učebních dokumentů v odborných předmětech s aplikací nových, netradičních a speciálně pedagogických metod výuky.
9. tarifní třída - rada
1. Tvorba koncepce stanovování směrů rozvoje obecně závazných systémů dalšího vzdělávání příslušníků pro plnění kvalifikačních předpokladů stanovených právním předpisem.
2.1.4. Činnosti v chovu a výcviku služebních zvířat
2. tarifní třída - vrchní referent
1. Výběr a výcvik služebních psů určených pro psovody včetně ošetřování psů ve výcviku.
3. tarifní třída - asistent
1. Speciální výcvik psů s psovodem.
4. tarifní třída - vrchní asistent
1. Zpracování konkrétních návrhů způsobů ochrany prostřednictvím služebních zvířat.
5. tarifní třída - inspektor
1. Metodické vedení výuky a výcviku služebních psů, vedení psovodů a kynologů a zpracovávání programů výcviku.
6. tarifní třída - vrchní inspektor
1. Výběr a určování způsobu výcviku služebních psů podle způsobu použití, rasových znaků a vlastností.
8. tarifní třída - vrchní komisař
1. Celostátní koordinace a metodické usměrňování činností v oblasti služební kynologie v Celní správě České republiky.
2.1.5. Činnosti v oboru informačních a komunikačních technologií
8. tarifní třída - vrchní komisař
1. Systémové specializované práce spojené s vývojem a projekčním řízením analytických informačních systémů sloužících k podpoře výkonu služby v Celní správě České republiky s rozsáhlou strukturou a vazbami na jiné informační systémy, s rozsáhlou datovou základnou, popřípadě s celostátní topologií, tj. metodické, analytické a jiné odborné činnosti, a tvorba projektů informačních systémů.
9. tarifní třída - rada
1. Koncepční řešení nejsložitějších procesů a navrhování databází a rozlehlých počítačových nebo komunikačních sítí s celostátním nasazením včetně interface na jiné celostátní a světové systémy.
2.2. Vězeňská služba České republiky
2.2.1. Činnosti ve výchově a vzdělávání
5. tarifní třída - inspektor
1. Zajišťování služební tělesné, střelecké a taktické přípravy a přípravy k používání donucovacích prostředků.
6. tarifní třída - vrchní inspektor
1. Zajišťování služební tělesné, taktické a speciální přípravy včetně střelecké a přípravy k používání donucovacích prostředků v útvarech s územně vymezenou působností vyššího stupně a útvarech s působností na celém území České republiky včetně její koordinace v útvarech s územně vymezenou působností nižšího stupně.
2. Komplexní zabezpečování výuky a výcviku v odborných a doplňkových specializačních kurzech a při dalších formách zvyšování odborné kvalifikace a rekvalifikace pro zastávání funkcí ve Vězeňské službě České republiky.
7. tarifní třída - komisař
1. Tvorba metodiky výuky a výcviku vysoce specializovaných pyrotechnických činností. Stanovování postupů při provádění pokusné delaborace neznámé munice s následným zjišťováním konstrukce a charakteru výbušných elementů jako podklad pro výuku a výcvik. Zpracovávání technologických postupů a učebních pomůcek.
2. Tvorba metodiky výuky a výcviku specializovaných činností zaměřených na získání odborné způsobilosti pro zastávání funkcí ve Vězeňské službě České republiky a pro kvalifikační a rekvalifikační kurzy.
3. Koordinace a metodické usměrňování služební tělesné, střelecké a taktické přípravy a přípravy k používání donucovacích prostředků v útvarech Vězeňské služby České republiky.
4. Zajišťování informačních, publicistických a tiskových vztahů organizačních jednotek Vězeňské služby České republiky k veřejnosti a hromadným sdělovacím prostředkům včetně publicistické činnosti a vystupování v hromadných sdělovacích prostředcích (tiskový mluvčí).
8. tarifní třída - vrchní komisař
1. Metodické usměrňování služební tělesné, střelecké a taktické přípravy a přípravy k používání donucovacích prostředků v útvarech s působností na celém území České republiky a v útvarech s územně vymezenou působností vyššího stupně, metodický dohled a koordinace služební přípravy v útvarech s územně vymezenou působností nižšího stupně.
2. Koordinace a usměrňování odborného specializovaného výcviku včetně tvorby metodiky speciálního výcviku specialistů útvaru s působností na celém území České republiky.
3. Tvorba koncepce mediální politiky a mediálních strategií při výkonu činností ve Vězeňské službě.
9. tarifní třída - rada
1. Tvorba koncepce stanovování směrů rozvoje obecně závazných systémů dalšího vzdělávání příslušníků pro plnění kvalifikačních předpokladů stanovených právním předpisem.
10. tarifní třída - vrchní rada
1. Tvorba koncepcí celostátních nebo mezinárodních programů vzdělávání.
2.2.2. Další činnosti
3. tarifní třída - asistent
1. Vyhledávání a částečné odkrývání nebezpečné a nevybuchlé munice, výbušnin a výbušných předmětů technickými prostředky v terénu, provádění údržby technických prostředků nutných k výkonu práce.
4. tarifní třída - vrchní asistent
1. Vyhledávání a částečné odkrývání nebezpečné a nevybuchlé munice, výbušnin a výbušných předmětů ve ztížených podmínkách, například ve vodních nádržích, podzemních prostorách.
5. tarifní třída - inspektor
1. Ničení munice do ráže 20 mm, ručních granátů a munice do ručních protitankových zbraní.
6. tarifní třída - vrchní inspektor
1. Provádění třídění veškeré známé munice, výbušnin a výbušných předmětů, navrhování způsobů ničení, ničení výbuchem na místě nebo v trhací jámě, organizační zabezpečování přepravy a doprovodu k trhací jámě nebo k místu určenému k likvidaci.
2. Výkon pyrotechnických prací v souvislosti s ochranou života a zdraví určených osob i objektů zvláštního významu a provádění pyrotechnických úkonů při nestandardních situacích i při možných teroristických útocích výbušninou nebo výbušným předmětem.
3. Delaborace výbušných předmětů v rámci zkušební a analytické činnosti.
7. tarifní třída - komisař
1. Zabezpečování a výkon specializované pyrotechnické činnosti při vyhledávání, manipulaci, delaboraci a zneškodňování munice, výbušnin a nástražných výbušných systémů.
2. Výkon složitých expertíz z oboru kriminalistické pyrotechniky se samostatnou volbou technických postupů.
3. Určování způsobu likvidace veškeré munice, výbušnin a výbušných předmětů.
4. Provádění pokusné delaborace neznámé munice s následným zjišťováním konstrukce a charakteru výbušných elementů.
8. tarifní třída - vrchní komisař
1. Komplexní zabezpečování vysoce specializované pyrotechnické činnosti v oblasti pyrotechnické ochrany včetně stanovení metodiky výuky a výcviku.
2. Koordinace pracovních činností pyrotechnických skupin s policejními složkami a úřady místní správy.
3. Provádění nejsložitějších expertíz z oboru kriminalistické pyrotechniky.
2.3. Policie České republiky
2.3.1. Činnosti ve správě
6. tarifní třída - vrchní inspektor
1. Komplexní zajišťování informačních, publicistických a tiskových vztahů Policie České republiky k veřejnosti a hromadným sdělovacím prostředkům (tiskový mluvčí).
2. Stanovování přístupů a způsobů provádění informačních kampaní ve sdělovacích prostředcích včetně jejich přípravy a realizace.
3. Koordinace kontrolního týmu, sestavování návrhů plánů kontrolních akcí, norem pro činnost vnitřního kontrolního systému včetně nápravných opatření a projednávání výsledků kontroly. Zajišťování součinnosti s orgány vnější kontroly.
4. Samostatné provádění vysoce náročných kontrol ve specializované oblasti.
5. Komplexní zajišťování ochrany utajovaných skutečností a příprava podkladů pro provádění bezpečnostních prověrek v policii.
6. Stanovování a komplexní zajišťování opatření pro případ mimořádných událostí a krizových situací.
7. Provádění specializovaných činností v oblasti služebních vztahů, včetně stanovování zásad, kritérií a postupů pro výběrová a přijímací řízení v rámci útvaru s územní působností vyššího stupně.
8. Výkon specializovaných odborných činností na úseku prevence kriminality nebo prevence dopravní nehodovosti včetně výchovy účastníků provozu na pozemních komunikacích k bezpečnému chování v příslušnosti územního útvaru vyššího stupně.
7. tarifní třída - komisař
1. Zajišťování informačních, publicistických a tiskových vztahů policie k veřejnosti a hromadným sdělovacím prostředkům ve věcech zpravidla širokého významu včetně publicistické činnosti a vystupování v hromadných sdělovacích prostředcích (tiskový mluvčí).
2. Provádění rozborů (analýz) organizačního uspořádání a jeho tvorba, zajišťování dělby činností a toku informací včetně koordinace a návrhů na jejich optimalizaci v policii.
3. Stanovování hlavních směrů rozvoje kontrolního systému územního útvaru nižšího stupně včetně ověřování účinnosti kontrolního systému.
4. Koordinace a metodické usměrňování kontrol v celém rozsahu činnosti policie.
5. Zajišťování agend prevence kriminality nebo bezpečnosti silničního provozu včetně přípravy projektů v příslušnosti územního útvaru vyššího stupně.
8. tarifní třída - vrchní komisař
1. Stanovování koncepce a koordinace mezinárodní spolupráce policie včetně jejího působení v rámci Evropské unie.
2. Zajišťování informačních, publicistických a tiskových vztahů na policejním prezidiu v zásadních věcech s celostátním nebo mezinárodním dosahem ve vztahu k veřejnosti, cizozemským orgánům, hromadným sdělovacím prostředkům apod. (tiskový mluvčí).
3. Tvorba koncepce mediální politiky a mediálních strategií policie.
4. Stanovování hlavních směrů rozvoje kontrolního systému útvaru s celostátní působností nebo územního útvaru vyššího stupně.
5. Zajišťování právních činností v územních útvarech vyššího stupně.
6. Metodické usměrňování prevence kriminality nebo bezpečnosti silničního provozu. Analytická činnost zaměřená na příčiny kriminality a dopravní nehodovosti, navrhování systémových opatření k prevenci jednotlivých druhů trestné činnosti, navrhování preventivních programů a tvorba jejich metodiky v příslušnosti územního útvaru vyššího stupně, útvaru s celostátní působností nebo policejního prezidia.
9. tarifní třída - rada
1. Tvorba koncepce mediální politiky a mediálních strategií policejního prezidia, utváření rozsáhlé komunikační soustavy a koordinace jejího začleňování do jednotného resortního nebo multiresortního systému.
2. Stanovování hlavních směrů rozvoje kontrolního systému policie.
3. Zajišťování právních činností v policejním prezidiu a útvarech s celostátní působností.
4. Koordinace analytických prací zaměřených na příčiny kriminality, dopravní nehodovosti a sociální patologie, včetně navrhování systémových opatření v oblasti prevence v příslušnosti policejního prezidia.
2.3.2. Činnosti v oboru informačních a komunikačních technologií
2. tarifní třída - vrchní referent
1. Výdej dat z databází informačních systémů nebo speciálních komunikačních systémů sloužících k výkonu služby v policii.
3. tarifní třída - asistent
1. Výdej dat z více databází informačních systémů sloužících k výkonu služby v policii.
2. Zajišťování provozu počítačových aplikací (úloh) sloužících k výkonu služby v policii včetně organizace, vkládání a zpracovávání informací a dat.
3. Samostatné zpracovávání dílčích úloh ve výpočetní technice nebo speciální komunikační technice sloužící k výkonu služby v policii včetně zajišťování sběru vstupních a distribuce výstupních dat.
4. tarifní třída - vrchní asistent
1. Zajišťování základní funkčnosti a bezpečnosti provozovaných počítačových aplikací sloužících k výkonu služby v policii.
2. Koordinace zpracovávání více zároveň probíhajících aplikací (úloh) podle zavedených projektů u složitých informačních a komunikačních technologií sloužících k výkonu služby v policii.
3. Zajišťování chodu složitých a speciálních počítačových aplikací sloužících k výkonu služby v policii, jejich optimálního využívání a řešení kapacitních situací.
4. Vyřizování nestandardních požadavků na výdej dat z databází informačních systémů sloužících k výkonu služby v policii.
5. tarifní třída - inspektor
1. Zajišťování chodu a správné funkce počítačových aplikací a procesů zpracování dat sloužících k výkonu služby v policii.
2. Správa databází ve víceuživatelských počítačových systémech sloužících k výkonu služby v policii.
3. Správa banky dat sloužící k výkonu služby v policii.
4. Organizace provozu systémů informačních a komunikačních technologií dílčího provozu počítačových systémů sloužících k výkonu služby v policii a zajišťování komplexní obsluhy speciálních počítačových aplikací a sítí počítačů podle návodů a provozní dokumentace technologie zpracování dat.
6. tarifní třída - vrchní inspektor
1. Vytváření a testování složitého aplikačního programového vybavení sloužícího k výkonu služby v policii.
2. Zajišťování správné funkce a chodu vymezených uživatelských úseků sloužících k výkonu služby v policii, například operačních systémů a jejich nadstaveb, programovacích prostředků, vývojových nástrojů programovacích jazyků, multimediálních systémů, komunikačních systémů, informačních systémů, systémů pro řízení báze dat, vědeckých, vědeckotechnických, technických, inženýrských, grafických, kancelářských a jiných aplikací pro koncového uživatele, sítí, databází apod. Stanovování a organizování způsobů a postupů využívání systémů výpočetní techniky a komunikačních systémů.
3. Samostatná systémová činnost v oblasti zavádění a aplikace systémů výpočetní techniky sloužící k výkonu služby v policii a rozbory a analýzy pro tvorbu projektů uživatelských aplikací systémů výpočetní techniky.
4. Zajišťování ochrany, údržby a aktualizace složitých databází sloužících k výkonu služby v policii.
5. Provádění systémových analýz uživatelských požadavků včetně návrhů databází sloužících k výkonu služby v policii a jejich ochrany a údržby.
6. Analýza a projekce dílčích zpracování dat (uživatelských aplikací) sloužících k výkonu služby v policii včetně vypracovávání příslušných projektových dokumentací.
7. tarifní třída - komisař
1. Koordinace programovacích prací na aplikačním programovém vybavení sloužícím k výkonu služby v policii. Zpracovávání dílčího aplikačního programového vybavení s vazbou na hlavní aplikační programové vybavení a s vazbami na další databázové systémy nebo sítě.
2. Zajišťování správy (administrování) systému výpočetní techniky sloužícího k výkonu služby v policii. Metodické usměrňování uživatelů, definování jejich problémů a jejich řešení se všemi účastníky správy systému, například se správou operačních systémů databází, sítí, případně s dodavateli.
3. Zajišťování provozu při změnách projektů informačních a komunikačních systémů nebo programového vybavení sloužících k výkonu služby v policii, zpracovávání plánů, norem a postupů změn provozu a údržby, provozní testování, příprava a realizace modifikací a zajišťování jejich integrity a poskytování podpory uživatelům.
4. Definice potřeb, posuzování, vyhodnocování a výběr projektů změn provozu a údržby informačních a komunikačních systémů, programového vybavení nebo informačních služeb sloužících k výkonu služby v policii.
5. Systémové práce spojené s vývojem projektů změn provozu a údržby systémů informačních a komunikačních technologií, programového vybavení nebo informačních služeb sloužících k výkonu služby v policii, například definování modelů a výstupů, analýza systémových požadavků (funkcí a schopností, uživatelských a bezpečnostních požadavků, požadavků na rozhraní, provoz a údržbu), navrhování architektury systémů informačních a komunikačních technologií a integrace jeho složek s jinými systémy, kvalifikační testování, instalace, přezkoumávání a ověřování jejich funkce.
8. tarifní třída - vrchní komisař
1. Zajišťování provozu kombinovaných nebo redukovaných projektů informačních a komunikačních systémů, programového vybavení nebo informačních služeb sloužících k výkonu služby v policii, zpracovávání plánů, norem a postupů změn provozu a údržby, testování, příprava a realizace modifikací a zajišťování jejich integrity a poskytování podpory uživatelům.
2. Řízení a koordinace správ rozsáhlých centrálních databází sloužících k výkonu služby v policii včetně jejich navrhování a správy systémů pro jejich řízení.
3. Přebírání, aplikace, ověřování, uvádění do provozu a správa složitých datových sítí sloužících k výkonu služby v policii, například u globálních hierarchických datových sítí. Navrhování systémů zabezpečujících ochranu dat i celých systémů, navrhování systémů zálohování dat a jejich realizace. Navrhování propojení na další systémy výpočetní techniky.
4. Definice potřeb, posuzování, vyhodnocování a výběr redukovaných nebo kombinovaných projektů vývoje informačních systémů sloužících k výkonu služby v policii, programového vybavení nebo informačních služeb.
5. Tvorba koncepce informačních a komunikačních systémů sloužících k výkonu služby v policii.
6. Projekční řízení informačních systémů sloužících k výkonu služby v policii s rozsáhlou hierarchickou strukturou a vazbami na jiné informační systémy, s rozsáhlou datovou základnou popřípadě s celostátní topologií, tj. metodické, analytické, normotvorné a jiné odborné činnosti a tvorba projektů informačních systémů.
7. Systémové specializované práce spojené s vývojem redukovaných nebo kombinovaných projektů vývoje systémů informačních a komunikačních technologií sloužících k výkonu služby v policii, programového vybavení nebo informačních služeb.
8. Systémové analýzy nejsložitějších procesů a požadavků uživatelů, například s celostátním nasazením včetně návrhů databází a integrace s existujícími systémy, sloužící k výkonu služby v policii.
9. tarifní třída - rada
1. Tvorba koncepce informačních a komunikačních systémů sloužících k výkonu služby v policii s rozsáhlou hierarchickou strukturou a vazbami na jiné informační systémy, s rozsáhlou datovou základnou popřípadě s celostátní topologií a tvorba koncepce zabezpečení dat v policii a kybernetické bezpečnosti.
2. Komplexní správa složitých víceuživatelských a vícetáskových operačních systémů počítačů a počítačových sítí vysoké systémové úrovně sloužících k výkonu služby v policii, přebírání, ověřování a uvádění do provozu operačních systémů počítačů a počítačových sítí, zajišťování jejich optimálního využívání a vývoj jejich speciálních částí.
3. Koncepční řešení nejsložitějších procesů a navrhování databází a rozlehlých počítačových nebo komunikačních sítí s celostátním nasazením sloužících k výkonu služby v policii včetně interface na jiné celostátní a světové systémy.
4. Vývoj a zdokonalování programovacích prostředků systémů výpočetní techniky sloužící k výkonu služby v policii a aplikace těchto systémů v konkrétních podmínkách služby.
5. Navrhování, optimalizace a zvyšování efektivnosti prostředků výpočetní techniky a komunikačních systémů sloužících k výkonu služby v policii.
10. tarifní třída - vrchní rada
1. Tvorba koncepce informační politiky a strategie rozsáhlé soustavy informačních systémů policie, tj. vytváření dlouhodobé strategie informačních potřeb policie a její komunikační infrastruktury, koordinace vývoje, provozu, inovací a údržby soustavy informačních a komunikačních systémů a zajišťování její harmonizace s celostátní informační politikou a dalšími mezinárodními požadavky.
2.3.3. Provozně technické činnosti
5. tarifní třída - inspektor
1. Navrhování a posuzování systémů ochrany objektů a navrhování doplňujících technických a organizačních opatření.
6. tarifní třída - vrchní inspektor
1. Zajišťování a provádění odborných opravářských prací a údržby speciálních strojů a složitých zařízení a elektronických systémů používaných při ochraně chráněných osob a určených objektů včetně jejich oživování, uvádění do provozu a testování (technik elektronik).
2. Výkon odborných činností při přípravě a použití technických prostředků, včetně jejich oživení, uvádění do provozu a testování.
2.3.4. Další specializované činnosti
7. tarifní třída - komisař
1. Poskytování krizové intervence v souvislosti s výkonem služby příslušníka policie.
8. tarifní třída - vrchní komisař
1. Komplexní zabezpečování psychoterapeutických služeb nebo psychologického poradenství osobám postiženým mimořádnými událostmi nebo kriminální činností vykonávané v souvislosti s výkonem služby příslušníka policie.
2. Poskytování krizové intervence v obzvláště náročných životních situacích v souvislosti s výkonem služby příslušníka policie.
3. Provádění náročných chemických analýz a hodnocení v ochraně ovzduší, v ochraně půdy a vstupu do půdy, v oblasti státního monitoringu kvality ovzduší a půdy pod dohledem autorizovaného analytika se specializovanou působností; příprava a aplikace metodik analýz a monitorování s celostátní působností pro potřeby ochrany chráněných osob.
9. tarifní třída - rada
1. Poskytování nejnáročnějších psychoterapeutických služeb včetně psychologického poradenství a tvorba koncepce rozvoje psychologických služeb v policii.
2.3.5. Dopravní činnosti
5. tarifní třída - inspektor
1. Zajišťování údržby a oprav palubních komplexů, speciálního vybavení, metrologických, diagnostických a kontrolních zařízení (letecký technik).
6. tarifní třída - vrchní inspektor
1. Obsluha technických systémů letadel, zajišťování spojení se službami řízení letového provozu (palubní technik, palubní radiotelefonista).
2. Řízení bezpilotních leteckých prostředků při zajišťování leteckého pozorování, monitorování terénu, plnění zvláštních úkolů s využitím speciálního vybavení bezpilotních leteckých prostředků, obsluha kamerových systémů, komunikačních zařízení a zařízení pro vypuštění a návrat. Obsluha doprovodných vozidel vybavených technickým zázemím pro bezpilotní letecké prostředky a skrytým výstražným zvukovým a světelným zařízením. Obsluha vyhodnocovacích zařízení vyplývající z provozu bezpilotních leteckých prostředků. Základní provozní údržba systému bezpilotních leteckých prostředků.
3. Výkon vysoce specializovaných prací při zajišťování řádného technického stavu veškerých palubních komplexů, systémů, soustav a zařízení letecké techniky (letecký technik).
7. tarifní třída - komisař
1. Navigační vedení, obsluhování technických systémů letadla, zajišťování spojení se službami řízení letového provozu na pravidelné trati za nestandardních podmínek.
2. Komplexní zajišťování provozu a oprav letecké techniky a koordinace inženýrskoletecké služby a zabezpečení v oblasti jednotlivých odborností (draky a motory, elektrické a speciální vybavení, letecká výzbroj, rádiové a radiotechnické vybavení, optoelektronika).
3. Vydávání odborných technických předpisů změnové služby vlastní i výrobce. Ověřování technologických postupů na letecké technice pro jednotlivé odbornosti v oblasti odborných leteckých předpisů. Inspekční a kontrolní činnost v oblasti tvorby, vedení a použití letecké technické dokumentace.
8. tarifní třída - vrchní komisař
1. Pilotování, navigační vedení nebo obsluha technických a speciálních systémů letadla na nepravidelné trati s přistáním za nestandardních podmínek (pilot letadla a palubní inženýr).
2. Samostatné tvůrčí řešení náročných metodických a koncepčních úkolů v oblasti bezpilotních leteckých prostředků. Celostátní koordinace a metodické usměrňování činností v oblasti nasazení bezpilotních leteckých prostředků. Řízení bezpilotních leteckých prostředků při zajišťování leteckého pozorování, monitorování terénu, plnění zvláštních úkolů s využitím vybavení bezpilotních leteckých prostředků, obsluha kamerových systémů - komunikačního spojení a zařízení pro vypuštění a návrat. Obsluha doprovodných vozidel vybavených technickým zázemím pro bezpilotní letecké prostředky a skrytým výstražným zvukovým a světelným zařízením. Obsluha vyhodnocovacích zařízení vyplývající z provozu bezpilotních leteckých prostředků. Základní provozní údržba systému bezpilotních leteckých prostředků (vedoucí oddělení bezpilotních leteckých prostředků).
3. Tvorba koncepce technického provozu letecké techniky a pozemního příslušenství. Stanovování způsobu výběru a provozování letecké techniky vyhodnocování technické způsobilosti, navrhování a realizace opatření ke zvýšení spolehlivosti, provozuschopnosti a bezpečnosti.
9. tarifní třída - rada
1. Pilotování letadla na nepravidelné trati s přistáním na neznámém letišti nebo v neznámém terénu včetně obsluhy technických a speciálních systémů letadla a koordinace činnosti s pozemními složkami (letový funkcionář, pilot letadla).
10. tarifní třída - vrchní rada
1. Vedení letadla na nepravidelné trati s přistáním na neznámém letišti nebo v neznámém terénu a s nepravidelnými přistáními při letech bezpečnostního charakteru a do krizových oblastí včetně koordinace činnosti s pozemními složkami (velitel letadla, pilot letadla, vedoucí letoví funkcionáři letecké služby policie).
2.3.6. Správní činnosti
6. tarifní třída - vrchní inspektor
1. Samostatné pořizování a posuzování územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů pro obce včetně kontroly. Konzultační a poradenská činnost na úseku územního plánování a stavebního řádu.
7. tarifní třída - komisař
1. Komplexní výkon státní inspekce anebo dozoru nad způsobilostí zbraní, střeliva a prováděním pyrotechnického průzkumu, nad způsobilostí pyrotechnických výrobků, výbušnin a balisticky odolných materiálů uváděných do oběhu.
8. tarifní třída - vrchní komisař
1. Analýza bezpečnostní situace na základě kriminálních statistik a otevřených zdrojů informací.
2. Tvorba koncepce poskytování informací z informačních systémů policie.
9. tarifní třída - rada
1. Tvorba koncepce dozoru v oblasti zpracovávání osobních údajů, shromažďovaných v souvislosti s výkonem služby v policii včetně posuzování obecné úrovně nasazených technických prostředků.
2. Tvorba koncepce a strategie informační a komunikační politiky policie.
2.3.7. Činnosti při zabezpečování protokolárních akcí a při realizaci dokumentárních a instruktážních multimediálních záznamů
3. tarifní třída - asistent
1. Pořizování videozáznamů pro dokumentaci činnosti policie včetně stanovování podmínek pro snímání a provádění střihu.
5. tarifní třída - inspektor
1. Interpretace kolektivních částí instrumentálních děl začínajícími členy pod odborným vedením při vojenských ceremoniálech v rámci protokolárních akcí prezidenta republiky.
6. tarifní třída - vrchní inspektor
1. Interpretace kolektivních částí náročných instrumentálních děl při vojenských ceremoniálech v rámci protokolárních akcí prezidenta republiky.
2. Samostatné tvůrčí sestavování instruktážních pořadů používaných při odborné výuce a výcviku příslušníků policie včetně zpracování scénáře, střihu, titulkování, případně dodatečného ozvučování.
7. tarifní třída - komisař
1. Interpretace kolektivních částí náročných instrumentálních děl s nástrojovou nebo vokální skupinou při vojenských ceremoniálech v rámci protokolárních akcí prezidenta republiky včetně řízení vojenského výcviku v pořadové přípravě a zajišťování umělecké úrovně skupiny.
8. tarifní třída - vrchní komisař
1. Interpretace rozsáhlých sólových partů hudebních děl při vojenských ceremoniálech v rámci protokolárních akcí prezidenta republiky.
9. tarifní třída - rada
1. Tvorba umělecké koncepce Hudby Hradní stráže a Policie České republiky. Nastudování a dirigování symfonických a komorních děl při vojenských ceremoniálech v rámci protokolárních akcí prezidenta republiky včetně velení a řízení průběhu ceremoniálu.
2.3.8. Činnosti výzkumné a vývojové
8. tarifní třída - vrchní komisař
1. Řešení přesně věcně i časově stanovených konkrétních výzkumných a vývojových úkolů, zpravidla dílčích částí větších celků s konkrétními návaznostmi na celek i další systémy pod vedením vedoucího týmu.
9. tarifní třída - rada
1. Samostatné řešení výzkumných a vývojových úkolů nebo samostatné provádění výzkumných a vývojových prací v rámci projektu vedeného vedoucím týmu.
2. Řešení výzkumných a vývojových úkolů se zadanými vstupy a vymezenými výstupy ve fázích širšího výzkumného úkolu nebo jiného celku (vedeného vedoucím týmu) s konkrétními vazbami na navazující systémy a poměrně konkrétními jevy.
10. tarifní třída - vrchní rada
1. Samostatné řešení závažných a složitých výzkumných a vývojových úkolů nebo samostatné provádění náročných a obtížných výzkumných a vývojových prací při řešení a realizaci úkolů rozvoje vědy a techniky řešených výzkumným týmem.
2. Komplexní řešení výzkumných a vývojových úkolů s definovanými vstupy a rámcově určenými výstupy ve stanoveném čase a s vazbami na příbuzné vědní obory.
11. tarifní třída - vrchní státní rada
1. Tvůrčí řešení nejnáročnějších výzkumných a vývojových úkolů nebo provádění velmi náročných a obtížných výzkumných a vývojových prací při tvůrčím řešení úkolů celostátního významu pro rozvoj odvětví nebo vědního oboru a případně vedení výzkumného týmu.
2. Řešení komplexu úkolů s neurčitě zadanými vstupy a neurčitě vymezenými výstupy zpravidla s dlouhodobým časovým horizontem řešení a rozsáhlými a složitými vazbami na ostatní vědní obory vyžadující vysoký stupeň zobecnění jevů.
2.3.9. Činnosti ve výchově a vzdělávání
5. tarifní třída - inspektor
1. Zajišťování služební tělesné, střelecké a taktické přípravy a přípravy k používání donucovacích prostředků.
6. tarifní třída - vrchní inspektor
1. Zajišťování služební tělesné, taktické a speciální přípravy včetně střelecké a přípravy k používání donucovacích prostředků v územních útvarech vyššího stupně a útvarech s celostátní působností včetně její koordinace v územních útvarech nižšího stupně.
2. Komplexní zabezpečování výuky a výcviku v odborných a doplňkových specializačních kurzech a při dalších formách zvyšování odborné kvalifikace a rekvalifikace pro zastávání funkcí v policii.
3. Vykonávání sportovních činností a sportovní reprezentace v nejvyšších domácích a mezinárodních soutěžích.
4. Zajišťování odborné trenérsko-metodické a sportovní přípravy v daném sportovním odvětví.
7. tarifní třída - komisař
1. Výchovně vzdělávací činnost zaměřená na získávání vědomostí a dovedností a rozvíjení talentu v odborných předmětech vzdělávacích zařízení policie podle učebních dokumentů a dalších metodických doporučení z oblasti pedagogiky a psychologie.
2. Tvorba metodiky výuky a výcviku vysoce specializovaných pyrotechnických činností. Stanovování postupů při provádění pokusné delaborace neznámé munice s následným zjišťováním konstrukce a charakteru výbušných elementů jako podklad pro výuku a výcvik. Zpracovávání technologických postupů a učebních pomůcek.
3. Tvorba metodiky výuky a výcviku specializovaných činností zaměřených na získání odborné způsobilosti pro zastávání funkcí v policii a pro kvalifikační a rekvalifikační kurzy.
4. Koordinace a metodické usměrňování služební tělesné, střelecké a taktické přípravy a přípravy k používání donucovacích prostředků v útvarech policie.
5. Vykonávání sportovních činností a sportovní reprezentace na vrcholných mezinárodních soutěžích s účastí na olympijských hrách, mistrovství světa a mistrovství Evropy.
6. Odborná trenérsko-metodická činnost při řízení sportovní přípravy v daném sportovním odvětví.
8. tarifní třída - vrchní komisař
1. Komplexní výchovně vzdělávací činnost a tvorba vlastních učebních dokumentů vzdělávacích zařízení policie v rámci schválených učebních dokumentů v odborných předmětech s aplikací nových, netradičních a speciálně pedagogických metod výuky.
2. Metodické usměrňování služební tělesné, střelecké a taktické přípravy a přípravy k používání donucovacích prostředků v útvarech s celostátní působností a v územních útvarech vyššího stupně, metodický dohled a koordinace služební přípravy v územních útvarech nižšího stupně.
3. Koordinace a usměrňování odborného specializovaného výcviku včetně tvorby metodiky speciálního výcviku specialistů útvaru s celostátní působností.
4. Vykonávání sportovních činností a sportovní reprezentace na vrcholných mezinárodních soutěžích s umístěním do bodovaného místa na olympijských hrách, mistrovství světa a mistrovství Evropy.
5. Komplexní koordinace trenérsko-metodického procesu přípravy reprezentantů na evropské a světové úrovni.
9. tarifní třída - rada
1. Stanovování koncepce rozvoje studijního oboru nebo výchovně vzdělávacího programu a tvorba zásadních učebních dokumentů vzdělávacích zařízení policie včetně jejich obsahového zaměření specializovaná metodologická činnost v oblasti pedagogiky a psychologie, k jejímuž výkonu je nezbytné získání specializace v základním oboru.
2. Výchovně vzdělávací činnost při vyučování studentů nebo absolventů vysokých škol, vedení cvičení, seminářů, průběžná kontrola studia, poskytování konzultací, popřípadě přednášení a řešení vědeckých, výzkumných a vývojových úkolů nebo provádění tvůrčí činnosti v oblasti umění.
3. Tvorba koncepce stanovování směrů rozvoje obecně závazných systémů dalšího vzdělávání příslušníků pro plnění kvalifikačních předpokladů stanovených právním předpisem.
4. Komplexní tvorba, koordinace a usměrňování odborných trenérsko-metodických koncepcí procesu přípravy sportovní reprezentace nejvyšší světové a evropské úrovně.
10. tarifní třída - vrchní rada
1. Tvorba koncepcí celostátních nebo mezinárodních programů vzdělávání.
2. Tvůrčí řešení vědeckých, výzkumných a vývojových úkolů nebo tvůrčí aplikace výsledků základního výzkumu nebo tvůrčí činnosti v oblasti umění spojené s rozvíjením poznávacích a tvořivých schopností studentů nebo absolventů vysokých škol, organizování a vedení jejich účasti na výzkumu, přednášení a vedení přednášek, provádění expertizních a hodnotících činností a vedení a oponování seminárních, diplomových a vědeckých prací.
11. tarifní třída - vrchní státní rada
1. Tvůrčí rozvíjení rozhodujících trendů vývoje vědy a výzkumu nebo umění spojené s aplikací výsledků vědecké, výzkumné a vývojové činnosti ve výuce studentů nebo absolventů vysokých škol a ve výchově vědeckých nebo uměleckých pracovníků.
2.3.10. Činnosti v chovu a výcviku služebních zvířat
4. tarifní třída - vrchní asistent
1. Zpracování konkrétních návrhů způsobů ochrany prostřednictvím služebních zvířat.
5. tarifní třída - inspektor
1. Metodické vedení výuky a výcviku služebních zvířat, vedení cvičitelů koní, psovodů a kynologů a jezdců, zpracovávání programů výcviku.
6. tarifní třída - vrchní inspektor
1. Výběr a určování způsobu výcviku služebních zvířat podle způsobu použití, rasových znaků a vlastností.
7. tarifní třída - komisař
1. Provádění průzkumů použitelnosti služebních zvířat s ohledem na vlastnosti a předpoklady jednotlivých zvířecích druhů pro výkon speciálních činností.
2. Komplexní řešení využití služebních zvířat, například při ochraně letadel před střety s ptáky.
8. tarifní třída - vrchní komisař
1. Koordinace a metodické usměrňování činností v oblasti služební kynologie a hipologie.
9. tarifní třída - rada
1. Specializované odborné práce preventivní, diagnostické a léčebné v ochraně zdraví zvířat nebo veřejného zdraví, koordinace ochrany zdraví zvířat a veřejného zdraví a organizace, k jejichž výkonu je nezbytné získání základní specializace vykonávané v souvislosti s ochranou chráněných osob.
2.3.11. Činnosti zdravotnické
3. tarifní třída - asistent
1. Výkon činností na úseku neodkladné péče při provádění diagnosticko-třídících činností v místě zásahu včetně obsluhy a údržby vozidel a jejich specifického zdravotnického vybavení, provádění prvotního ošetření ran, sledování a orientační hodnocení vitální funkce pacienta, přemísťování a polohování pacientů.
4. tarifní třída - vrchní asistent
1. Komplexní ošetřovatelská péče vykonávaná v rámci péče o chráněné osoby nebo o osoby postižené kriminální činností v jednotlivých klinických oborech nebo v ambulantní péči, zpracovávání ošetřovatelského plánu, sledování pacienta nebo klienta sociální péče z hlediska biopsychosociálních potřeb a jejich monitorování, plnění ordinací lékaře a asistence při diagnostických, vyšetřovacích nebo léčebných výkonech.
5. tarifní třída - inspektor
1. Komplexní specializovaná ošetřovatelská péče vykonávaná v rámci péče o chráněné osoby nebo o osoby postižené kriminální činností v jednotlivých klinických oborech nebo v ambulantní péči, koordinace a usměrňování odborných činností, monitorování a vyhodnocování potřeb nemocného. Asistence při náročných diagnostických a léčebných výkonech, zavádění standardních ošetřovatelských plánů do praxe, zajišťování opatření proti nemocničním nákazám.
6. tarifní třída - vrchní inspektor
1. Vysoce specializovaná ošetřovatelská péče stanovená zvláštním předpisem vykonávaná v rámci péče o chráněné osoby nebo o osoby postižené kriminální činností v jednotlivých klinických oborech a v ambulantní péči. Stanovování priorit v ošetřovatelském procesu, realizace a delegování činností v ošetřovatelském týmu, stanovení ošetřovatelské diagnózy a ošetřovatelského procesu, sestavování plánu ošetřovatelské péče, zavádění nových ošetřovatelských metod do praxe, jejich kontrola a vyhodnocování jejich účinnosti, náročné specializované odborné ošetřovatelské nebo vyšetřovací činnosti na úzce specializovaných pracovištích.
7. tarifní třída - komisař
1. Poskytování specifické ošetřovatelské péče při poskytování přednemocniční neodkladné péče.
2. Organizace a koordinace činností nelékařských zdravotnických pracovníků a zajišťování mezioborové spolupráce, zajišťování kvality péče a bezpečí pacientů v rámci organizačních celků. Zajišťování a provádění celoživotního vzdělávání zdravotnických pracovníků včetně specializačního vzdělávání v oboru příslušné specializace.
8. tarifní třída - vrchní komisař
1. Stanovování zásadní strategie a koncepce ošetřovatelské péče nebo koncepce přípravy a realizace projektů podpory zdraví včetně koncepce zdravotní výchovy, celoživotního vzdělávání zdravotnických pracovníků, metodické usměrňování ošetřovatelské péče v rámci oboru nebo zdravotnického zařízení včetně zajišťování její realizace a kontroly, zavádění systému kvality péče a bezpečí pacientů ve zdravotnickém zařízení. Aplikace výsledků výzkumu a vývoje v oboru ošetřovatelství do klinické praxe na vlastním pracovišti i v rámci oboru.
9. tarifní třída - rada
1. Preventivní, diagnostická a léčebná péče vykonávaná v rámci péče o chráněné osoby nebo o osoby postižené kriminální činností včetně přednemocniční péče nebo v ochraně veřejného zdraví, k jejímuž výkonu je nezbytné získání specializace v základním oboru. Hodnocení zdravotního stavu a jeho důsledků.
2. Hodnocení a koordinace zdravotních rizik zátěže chráněných osob nebo osob postižených kriminální činností.
3. Samostatně vykonávané lékařské činnosti v ochraně a podpoře veřejného zdraví, k jejichž výkonu je nezbytné získání specializované způsobilosti.
10. tarifní třída - vrchní rada
1. Preventivní, diagnostická a léčebná péče včetně přednemocniční péče vykonávaná v rámci péče o chráněné osoby nebo o osoby postižené kriminální činností nebo v ochraně veřejného zdraví, k jejímuž výkonu je nezbytné získání plné kvalifikace požadované příslušnými předpisy pro zcela samostatný výkon lékařské praxe. Výchova a další vzdělávání specialistů, konziliární činnost.
2. Tvorba koncepce zdravotnických činností a strategie soustavy zdravotnických zařízení v podmínkách Ministerstva vnitra.
2.3.12. Další činnosti
2. tarifní třída - vrchní referent
1. Vyhledávání a částečné odkrývání výbušnin v terénu.
3. tarifní třída - asistent
1. Vykonávání odborných potápěčských činností pod vodou, například řezání ocelových konstrukcí, čištění a drobné stavební úpravy pod vodou.
2. Vyhledávání a částečné odkrývání nebezpečné a nevybuchlé munice, výbušnin a výbušných předmětů technickými prostředky v terénu, provádění údržby technických prostředků nutných k výkonu práce.
4. tarifní třída - vrchní asistent
1. Vykonávání specializovaných potápěčských prací pod vodou, například vyhledávání a vyzdvihování potopených předmětů, svařování a řezání ocelových konstrukcí, trhací práce.
2. Vyhledávání a částečné odkrývání nebezpečné a nevybuchlé munice, výbušnin a výbušných předmětů ve ztížených podmínkách, například ve vodních nádržích, podzemních prostorách.
5. tarifní třída - inspektor
1. Vykonávání specializovaných potápěčských činností ve velkých hloubkách a za ztížených podmínek při pátrání po osobách a věcech, nebezpečných látkách a předmětech.
2. Ničení munice do ráže 20 mm, ručních granátů a munice do ručních protitankových zbraní.
6. tarifní třída - vrchní inspektor
1. Metodické usměrňování činností ve specializovaných potápěčských oborech a při vedení služebních plavidel.
2. Provádění třídění veškeré známé munice, výbušnin a výbušných předmětů, navrhování způsobů ničení, ničení výbuchem na místě nebo v trhací jámě, organizační zabezpečování přepravy a doprovodu k trhací jámě nebo k místu určenému k likvidaci.
3. Výkon pyrotechnických prací v souvislosti s ochranou života a zdraví určených osob i objektů zvláštního významu a provádění pyrotechnických úkonů při nestandardních situacích i při možných útocích výbušninou nebo výbušným předmětem.
4. Provádění orientačních a základních kriminalisticko-technických expertíz.
5. Delaborace výbušných předmětů v rámci zkušební a analytické činnosti.
7. tarifní třída - komisař
1. Koordinace a metodické řízení specializovaných odborných činností v oblasti služebního potápění při pátrání po osobách a věcech, nebezpečných látkách a předmětech souvisejících s vyšetřováním trestné činnosti nebo s činností integrovaného záchranného systému v rámci útvaru s celostátní působností nebo policejního prezidia.
2. Zabezpečování a výkon specializované pyrotechnické činnosti při vyhledávání, manipulaci, delaboraci a zneškodňování munice, výbušnin a nástražných výbušných systémů.
3. Výkon složitých expertíz z oboru kriminalistické pyrotechniky se samostatnou volbou technických postupů.
4. Určování způsobu likvidace veškeré munice, výbušnin a výbušných předmětů.
5. Provádění delaborace neznámé munice s následným zjišťováním konstrukce a charakteru výbušných elementů.
8. tarifní třída - vrchní komisař
1. Komplexní zabezpečování vysoce specializované pyrotechnické činnosti v oblasti pyrotechnické ochrany včetně stanovení metodiky výuky a výcviku.
2. Koordinace pracovních činností pyrotechnických skupin s policejními složkami a úřady místní správy.
3. Provádění nejsložitějších expertíz z oboru kriminalistické pyrotechniky.
2.4. Hasičský záchranný sbor České republiky
2.4.1. Činnosti ve správě
5. tarifní třída - inspektor
1. Zajišťování majetkové správy pohotovostních zásob, zásob humanitární pomoci, zásob nouzového přežití obyvatelstva a nezbytných mobilizačních dodávek a metodické usměrňování majetkové správy na nižších organizačních složkách.
2. Zajišťování kontroly ve všech oblastech výkonu služby hasičského záchranného sboru.
3. Plánování, koordinace a usměrňování činnosti vnitřního kontrolního systému výkonu služby hasičského záchranného sboru.
6. tarifní třída - vrchní inspektor
1. Komplexní správa rozsáhlých a různorodých majetkových souborů pohotovostních zásob, zásob humanitární pomoci, zásob nouzového přežití obyvatelstva a nezbytných mobilizačních dodávek.
2. Zajišťování zahraničních služebních styků k realizaci humanitární pomoci hasičského záchranného sboru.
3. Komplexní zajišťování informačních, publicistických a tiskových vztahů k veřejnosti a hromadným sdělovacím prostředkům v oblasti výkonu služby u hasičského záchranného sboru s územně vymezenou působností vyššího stupně (tiskový mluvčí).
4. Stanovování přístupů a způsobů provádění informačních kampaní v oblastech výkonu služby ve sdělovacích prostředcích včetně jejich přípravy a realizace.
5. Provádění rozborů (analýz) v oblasti služebních vztahů, zajišťování dělby činností a toku informací včetně koordinace a návrhů na jejich optimalizaci při výkonu služby u hasičského záchranného sboru.
6. Koordinace kontrolního týmu, sestavování návrhů plánů kontrolních akcí, norem pro činnost vnitřního kontrolního systému včetně nápravných opatření a projednávání výsledků kontroly výkonu služby. Zajišťování součinnosti s orgány vnější kontroly.
7. Samostatné provádění vysoce náročných kontrol výkonu služby ve specializované oblasti.
8. Komplexní zajišťování ochrany utajovaných skutečností a příprava podkladů pro provádění bezpečnostních prověrek v organizacích určených právním předpisem.
7. tarifní třída - komisař
1. Komplexní koordinace a metodické usměrňování správy značně rozsáhlých a různorodých souborů pohotovostních zásob, zásob humanitární pomoci, zásob nouzového přežití obyvatelstva a nezbytných mobilizačních dodávek rozmístěných na více místech.
2. Zabezpečování specializovaných odborných činností výkonu služby v oblasti majetkové a majetkoprávní správy pohotovostních zásob, zásob humanitární pomoci, zásob nouzového přežití obyvatelstva a nezbytných mobilizačních dodávek s aplikací příslušných právních předpisů v praxi.
3. Stanovování směru vývoje zahraničních služebních styků hasičského záchranného sboru k realizaci humanitární pomoci a koordinace jejich realizace a vyhodnocování.
4. Zajišťování informačních, publicistických a tiskových vztahů hasičského záchranného sboru k veřejnosti a hromadným sdělovacím prostředkům ve věcech výkonu služby včetně publicistické činnosti a vystupování v hromadných sdělovacích prostředcích (tiskový mluvčí).
5. Provádění rozborů (analýz) organizačního uspořádání a jeho tvorba, zajišťování dělby činností a toku informací včetně koordinace a návrhů na jejich optimalizaci při výkonu služby v hasičském záchranném sboru s územně vymezenou působností vyššího stupně.
6. Stanovování hlavních směrů rozvoje kontrolního systému výkonu služby pro zajištění účinného řízení hasičského záchranného sboru včetně ověřování účinnosti kontrolního systému.
7. Koordinace a metodické usměrňování kontrol výkonu služby v celém rozsahu činnosti hasičského záchranného sboru.
8. tarifní třída - vrchní komisař
1. Komplexní zabezpečování specializovaných odborných činností výkonu služby v oblasti majetkové a majetkoprávní u pohotovostních zásob, zásob humanitární pomoci, zásob nouzového přežití obyvatelstva a nezbytných mobilizačních dodávek s aplikací příslušných právních předpisů v praxi.
2. Koncipování a koordinace postupu hasičského záchranného sboru k realizaci zahraniční humanitární pomoci.
3. Stanovování koncepce a koordinace mezinárodní spolupráce hasičského záchranného sboru včetně jeho působení v rámci Evropské unie.
4. Tvorba koncepce mediální politiky a mediálních strategií výkonu služby hasičského záchranného sboru.
5. Stanovování hlavních směrů rozvoje kontrolního systému výkonu služby hasičského záchranného sboru s územně vymezenou působností vyššího stupně.
9. tarifní třída - rada
1. Stanovování hlavních směrů rozvoje kontrolního systému výkonu služby Hasičského záchranného sboru České republiky.
2.4.2. Činnosti v oblasti služebních vztahů a financování výkonu služby pro případ krizových situací
4. tarifní třída - vrchní asistent
1. Zajišťování a kontrola dodržování služebních předpisů pro případ krizových situací.
5. tarifní třída - inspektor
1. Komplexní zajišťování oblasti služebních vztahů příslušníků hasičského záchranného sboru pro případ krizových situací.
2. Sestavování rozpočtů jednotlivých organizačních celků pro financování integrovaného záchranného systému pro případ krizových situací.
6. tarifní třída - vrchní inspektor
1. Koordinace a zajišťování rozvoje v oblasti služebních vztahů příslušníků hasičského záchranného sboru pro případ krizových situací.
2. Tvorba metod výkonu služby v oblasti služebních vztahů příslušníků hasičského záchranného sboru pro případ krizových situací.
3. Sestavování rozpočtu hasičského záchranného sboru pro financování integrovaného záchranného systému pro případ krizových situací.
4. Kontrola hospodaření podle rozpočtu pro financování integrovaného záchranného systému pro případ krizových situací.
7. tarifní třída - komisař
1. Usměrňování a komplexní zajišťování oblasti služebních vztahů příslušníků hasičského záchranného sboru v útvaru s územní působností vyššího stupně pro případ krizových situací.
2. Sestavování rozpočtů pro celky hasičského záchranného sboru s rozmanitými obory činností, členitou vnitřní organizační strukturou a s dynamickým vývojem jednotlivých rozpočtových položek pro financování integrovaného záchranného systému pro případ krizových situací.
8. tarifní třída - vrchní komisař
1. Tvorba koncepce a komplexní koordinace služebních vztahů příslušníků hasičského záchranného sboru pro případ krizových situací.
2. Metodické řízení, organizace a usměrňování hospodaření s rozpočtovými prostředky pro financování integrovaného záchranného systému pro případ krizových situací.
9. tarifní třída - rada
1. Tvorba koncepce a komplexní koordinace služebních vztahů příslušníků Hasičského záchranného sboru České republiky pro případ krizových situací.
2.4.3. Činnosti v oboru informačních a komunikačních technologií
2. tarifní třída - vrchní referent
1. Výdej dat z databází veřejných informačních systémů nebo speciálních komunikačních systémů.
3. tarifní třída - asistent
1. Výdej dat z více databází veřejných informačních systémů nebo z databází veřejných informačních systémů jiných organizací.
2. Zajišťování provozu počítačových aplikací (úloh) včetně organizace, vkládání a zpracovávání informací a dat.
3. Samostatné zpracovávání dílčích úloh ve výpočetní technice nebo speciální komunikační technice včetně zajišťování sběru vstupních a distribuce výstupních dat.
4. tarifní třída - vrchní asistent
1. Zajišťování základní funkčnosti a bezpečnosti provozovaných počítačových aplikací.
2. Koordinace zpracovávání více zároveň probíhajících aplikací (úloh) podle zavedených projektů u složitých informačních a komunikačních technologií.
3. Zajišťování chodu složitých a speciálních počítačových aplikací, jejich optimálního využívání a řešení kapacitních situací.
4. Vyřizování nestandardních požadavků na výdej dat z databází veřejných informačních systémů.
5. tarifní třída - inspektor
1. Zajišťování chodu a správné funkce počítačových aplikací a procesů zpracování dat.
2. Správa databází ve víceuživatelských počítačových systémech.
3. Správa banky dat.
4. Organizace provozu systémů informačních a komunikačních technologií dílčího provozu počítačových systémů a zajišťování komplexní obsluhy speciálních počítačových aplikací a sítí počítačů podle návodů a provozní dokumentace technologie zpracování dat.
6. tarifní třída - vrchní inspektor
1. Vytváření a testování složitého aplikačního programového vybavení.
2. Zajišťování správné funkce a chodu vymezených uživatelských úseků, například operačních systémů a jejich nadstaveb, programovacích prostředků, vývojových nástrojů programovacích jazyků, multimediálních systémů, komunikačních systémů, informačních systémů, systémů pro řízení báze dat, vědeckých, vědeckotechnických, technických, inženýrských, grafických, kancelářských a jiných aplikací pro koncového uživatele, sítí, databází apod. Stanovování a organizování způsobů a postupů využívání systémů výpočetní techniky a komunikačních systémů.
3. Samostatná systémová činnost v oblasti zavádění a aplikace systémů výpočetní techniky a rozbory a analýzy pro tvorbu projektů uživatelských aplikací systémů výpočetní techniky.
4. Zajišťování ochrany, údržby a aktualizace složitých databází.
5. Provádění systémových analýz uživatelských požadavků včetně návrhů databází a jejich ochrany a údržby.
6. Analýza a projekce dílčích zpracování dat (uživatelských aplikací) včetně vypracovávání příslušných projektových dokumentací.
7. tarifní třída - komisař
1. Koordinace programovacích prací na aplikačním programovém vybavení. Zpracovávání dílčího aplikačního programového vybavení s vazbou na hlavní aplikační programové vybavení a s vazbami na další databázové systémy nebo sítě.
2. Zajišťování správy (administrování) systému výpočetní techniky. Metodické usměrňování uživatelů, definování jejich problémů a jejich řešení se všemi účastníky správy systému, například se správou operačních systémů databází, sítí, případně s dodavateli.
3. Zajišťování provozu při změnách projektů informačních a komunikačních systémů nebo programového vybavení, zpracovávání plánů, norem a postupů změn provozu a údržby, provozní testování, příprava a realizace modifikací a zajišťování jejich integrity a poskytování podpory uživatelům.
4. Definice potřeb, posuzování, vyhodnocování a výběr projektů změn provozu a údržby informačních a komunikačních systémů, programového vybavení nebo informačních služeb.
5. Systémové práce spojené s vývojem projektů změn provozu a údržby systémů informačních a komunikačních technologií, programového vybavení nebo informačních služeb, například definování modelů a výstupů, analýza systémových požadavků (funkcí a schopností, uživatelských a bezpečnostních požadavků, požadavků na rozhraní, provoz a údržbu), navrhování architektury systémů informačních a komunikačních technologií a integrace jeho složek s jinými systémy, kvalifikační testování, instalace, přezkoumávání a ověřování jejich funkce.
8. tarifní třída - vrchní komisař
1. Zajišťování provozu kombinovaných nebo redukovaných projektů informačních a komunikačních systémů, programového vybavení nebo informačních služeb, zpracovávání plánů, norem a postupů změn provozu a údržby, testování, příprava a realizace modifikací a zajišťování jejich integrity a poskytování podpory uživatelům.
2. Řízení a koordinace správ rozsáhlých centrálních databází včetně jejich navrhování a správy systémů pro jejich řízení.
3. Přebírání, aplikace, ověřování, uvádění do provozu a správa složitých datových sítí, například u globálních hierarchických datových sítí. Navrhování systémů zabezpečujících ochranu dat i celých systémů, navrhování systémů zálohování dat a jejich realizace. Navrhování propojení na další systémy výpočetní techniky.
4. Definice potřeb, posuzování, vyhodnocování a výběr redukovaných nebo kombinovaných projektů vývoje informačních systémů, programového vybavení nebo informačních služeb.
5. Tvorba koncepce informačních a komunikačních systémů.
6. Projekční řízení informačních systémů s rozsáhlou hierarchickou strukturou a vazbami na jiné informační systémy, s rozsáhlou datovou základnou popřípadě s celostátní topologií, tj. metodické, analytické, normotvorné a jiné odborné činnosti a tvorba projektů informačních systémů.
7. Systémové specializované práce spojené s vývojem redukovaných nebo kombinovaných projektů vývoje systémů informačních a komunikačních technologií, programového vybavení nebo informačních služeb.
8. Systémové analýzy nejsložitějších procesů a požadavků uživatelů, například s celostátním nasazením včetně návrhů databází a integrace s existujícími systémy.
9. tarifní třída - rada
1. Tvorba koncepce informačních a komunikačních systémů s rozsáhlou hierarchickou strukturou a vazbami na jiné informační systémy, s rozsáhlou datovou základnou popřípadě s celostátní topologií.
2. Komplexní správa složitých víceuživatelských a vícetáskových operačních systémů počítačů a počítačových sítí vysoké systémové úrovně, přebírání, ověřování a uvádění do provozu operačních systémů počítačů a počítačových sítí, zajišťování jejich optimálního využívání a vývoj jejich speciálních částí.
3. Koncepční řešení nejsložitějších procesů a navrhování databází a rozlehlých počítačových nebo komunikačních sítí s celostátním nasazením včetně interface na jiné celostátní a světové systémy.
4. Vývoj a zdokonalování programovacích prostředků systémů výpočetní techniky a aplikace těchto systémů v konkrétních podmínkách.
5. Navrhování, optimalizace a zvyšování efektivnosti prostředků výpočetní techniky a komunikačních systémů.
10. tarifní třída - vrchní rada
1. Tvorba koncepce informační politiky a strategie rozsáhlé soustavy informačních systémů hasičského záchranného sboru, tj. vytváření dlouhodobé strategie informačních potřeb hasičského záchranného sboru a jeho komunikační infrastruktury, koordinace vývoje, provozu, inovací a údržby soustavy informačních a komunikačních systémů a zajišťování její harmonizace s celostátní informační politikou a dalšími mezinárodními požadavky.
2.4.4. Provozně technické činnosti
7. tarifní třída - komisař
1. Koordinace přípravy a realizace investic, zpracovávání investičních záměrů, koordinace finančního zajišťování investic a projektové, technické, provozní, obchodní a organizační přípravy a řešení rozporů a zpracovávání odborných technických posudků, organizace vypořádání majetkoprávních vztahů pro případ krizových situací.
8. tarifní třída - vrchní komisař
1. Koordinace a stanovování koncepčních záměrů rozsáhlých investičních činností včetně koordinace všech účastníků přípravy a realizace investičních činností pro zajištění integrovaného záchranného systému pro případ krizových situací.
2.4.5. Další specializované činnosti
7. tarifní třída - komisař
1. Poskytování krizové intervence při výkonu služby příslušníka hasičského záchranného sboru.
8. tarifní třída - vrchní komisař
1. Komplexní zabezpečování psychoterapeutických služeb osobám postiženým mimořádnými událostmi.
2. Poskytování komplexní krizové intervence v obzvláště náročných životních situacích při výkonu služby příslušníka hasičského záchranného sboru.
9. tarifní třída - rada
1. Poskytování nejnáročnějších psychoterapeutických služeb včetně psychologického poradenství a tvorba koncepce rozvoje psychologických služeb v Hasičském záchranném sboru České republiky.
2.4.6. Činnosti k dokumentaci výkonu služby
6. tarifní třída - vrchní inspektor
1. Samostatné pořizování tištěných, hlasových a elektronických záznamů pro účely dokumentace výkonu služby hasičského záchranného sboru.
7. tarifní třída - komisař
1. Koordinace a stanovení hlavních směrů rozvoje činnosti spojených s pořizováním tištěných, hlasových a elektronických záznamů pro účely dokumentace výkonu služby Hasičského záchranného sboru České republiky.
8. tarifní třída - vrchní komisař
1. Tvorba koncepce činností spojených s pořizováním tištěných, hlasových a elektronických záznamů pro účely výkonu služby Hasičského záchranného sboru České republiky.
2.4.7. Správní činnosti
5. tarifní třída - inspektor
1. Zpracovávání návrhů vnitřních předpisů nebo jiných předpisů pro výkon služby ve specializovaných oborech činnosti hasičského záchranného sboru (státní požární dozor a požární prevence, ochrana obyvatelstva, integrovaný záchranný systém, krizové plánování a příprava, civilní nouzové plánování).
2. Provádění bezpečnostních prověrek fyzických osob pro stupeň utajení "VYHRAZENÉ".
6. tarifní třída - vrchní inspektor
1. Osvědčování odborné způsobilosti pro výkon služby vyžadované právním předpisem.
2. Komplexní zajišťování ochrany utajovaných skutečností a příprava podkladů pro provádění bezpečnostních prověrek vyšších stupňů.
7. tarifní třída - komisař
1. Výkon komplexních právních činností pro výkon služby v jednotlivých specializovaných oborech hasičského záchranného sboru (státní požární dozor a požární prevence, ochrana obyvatelstva, integrovaný záchranný systém, krizové plánování a příprava, civilní nouzové plánování) včetně zastupování hasičského záchranného sboru v soudních sporech.
2. Komplexní zajišťování ochrany utajovaných skutečností hasičského záchranného sboru s rozsáhlým vnitřním členěním na specializované obory.
3. Realizace a vyhodnocování vnitřních rozpočtových opatření pro financování integrovaného záchranného systému pro případ krizových situací.
8. tarifní třída - vrchní komisař
1. Vypracovávání zásadních právních výkladů a stanovisek a stanovování obecných postupů aplikace právních předpisů pro výkon služby ve specializovaných oborech hasičského záchranného sboru (státní požární dozor a požární prevence, ochrana obyvatelstva, integrovaný záchranný systém, krizové plánování a příprava, civilní nouzové plánování) včetně řešení věcně a právně složitých případů a zastupování hasičského záchranného sboru v soudních sporech.
9. tarifní třída - rada
1. Výkon komplexních právních činností pro výkon služby v celém oboru služby hasičského záchranného sboru (státní požární dozor a požární prevence, ochrana obyvatelstva, integrovaný záchranný systém, krizové plánování a příprava, civilní nouzové plánování), vypracovávání zásadních právních výkladů a stanovisek a stanovování obecných postupů aplikace právních předpisů včetně řešení věcně a právně složitých případů a zastupování hasičského záchranného sboru v soudních sporech.
2. Koordinace a metodické usměrňování procesu tvorby státního rozpočtu pro financování integrovaného záchranného systému pro případ krizových situací (výdaje pro ochranu obyvatelstva, pro požární ochranu, pro záchranné a likvidační práce a provozování zařízení pro integrovaný záchranný systém).
3. Tvorba koncepce a strategie informační a komunikační politiky Hasičského záchranného sboru České republiky.
2.4.8. Činnosti výzkumné a vývojové
8. tarifní třída - vrchní komisař
1. Řešení přesně věcně i časově stanovených konkrétních výzkumných a vývojových úkolů, zpravidla dílčích částí větších celků s konkrétními návaznostmi na celek i další systémy pod vedením vedoucího týmu.
9. tarifní třída - rada
1. Samostatné řešení výzkumných a vývojových úkolů nebo samostatné provádění výzkumných a vývojových prací v rámci projektu vedeného vedoucím týmu.
2. Řešení výzkumných a vývojových úkolů se zadanými vstupy a vymezenými výstupy ve fázích širšího výzkumného úkolu nebo jiného celku (vedeného vedoucím týmu) s konkrétními vazbami na navazující systémy a poměrně konkrétními jevy.
10. tarifní třída - vrchní rada
1. Samostatné řešení závažných a složitých výzkumných a vývojových úkolů nebo samostatné provádění náročných a obtížných výzkumných a vývojových prací při řešení a realizaci úkolů rozvoje vědy a techniky řešených výzkumným týmem.
2. Komplexní řešení výzkumných a vývojových úkolů s definovanými vstupy a rámcově určenými výstupy ve stanoveném čase a s vazbami na příbuzné vědní obory.
11. tarifní třída - vrchní státní rada
1. Tvůrčí řešení nejnáročnějších výzkumných a vývojových úkolů nebo provádění velmi náročných a obtížných výzkumných a vývojových prací při tvůrčím řešení úkolů celostátního významu pro rozvoj odvětví nebo vědního oboru a případně vedení výzkumného týmu.
2. Řešení komplexu úkolů s neurčitě zadanými vstupy a neurčitě vymezenými výstupy zpravidla s dlouhodobým časovým horizontem řešení a rozsáhlými a složitými vazbami na ostatní vědní obory, vyžadující vysoký stupeň zobecnění jevů.
2.4.9. Činnosti ve výchově a vzdělávání
5. tarifní třída - inspektor
1. Výchovně vzdělávací činnost zaměřená na odbornou přípravu a praktický výcvik ve speciálně zaměřených technických kurzech k získání návyků a dovedností pro výkon služby se získáním zákonného oprávnění.
6. tarifní třída - vrchní inspektor
1. Komplexní zabezpečování výuky a výcviku v odborných a doplňkových specializačních kurzech a při dalších formách zvyšování odborné kvalifikace a rekvalifikace pro zastávání funkcí v Hasičském záchranném sboru České republiky.
7. tarifní třída - komisař
1. Tvorba metodiky výuky a výcviku specializovaných činností zaměřených na získání odborné způsobilosti pro zastávání funkcí v Hasičském záchranném sboru České republiky.
8. tarifní třída - vrchní komisař
1. Tvorba koncepcí rozvoje učebního oboru nebo praktického vyučování studijního oboru nebo skupiny příbuzných oborů.
2. Koordinace a usměrňování odborného specializovaného výcviku pro výkon služby v Hasičském záchranném sboru České republiky včetně tvorby metodiky speciálního výcviku.
9. tarifní třída - rada
1. Stanovování koncepce rozvoje studijního oboru nebo výchovně vzdělávacího programu pro výkon služby v Hasičském záchranném sboru České republiky a tvorba zásadních učebních dokumentů včetně jejich obsahového zaměření, specializovaná metodologická činnost v oblasti pedagogiky a psychologie, k jejímuž výkonu je nezbytné získání specializace v základním oboru.
2. Tvorba koncepce stanovování směrů rozvoje obecně závazných systémů dalšího vzdělávání příslušníků pro plnění kvalifikačních předpokladů pro výkon služby v Hasičském záchranném sboru České republiky stanovených právním předpisem.
10. tarifní třída - vrchní rada
1. Tvorba koncepcí celostátních nebo mezinárodních programů vzdělávání v oblasti výkonu služby.
2.4.10. Činnosti v chovu a výcviku služebních zvířat
3. tarifní třída - asistent
1. Speciální výcvik psů s psovodem pro vyhledávání osob ze závalů.
4. tarifní třída - vrchní asistent
1. Zpracování konkrétních návrhů způsobů záchrany prostřednictvím služebních zvířat.
5. tarifní třída - inspektor
1. Metodické vedení výuky a výcviku služebních zvířat, vedení psovodů a kynologů, zpracování programů výcviku.
8. tarifní třída - vrchní komisař
1. Koordinace a metodické usměrňování činností v oblasti služební kynologie.
2.4.11. Další činnosti
2. tarifní třída - vrchní referent
1. Poskytování podpory při mimořádných událostech nebo při cvičeních v terénu výrobou a výdejem jídel.
3. tarifní třída - asistent
1. Vykonávání potápěčských činností pod vodou při zásahu do hloubky 40 m v prostředí umožňujícím přímý výstup k hladině.
2. Poskytování psychické pomoci prostřednictvím jednoduchých laických postupů vedoucích ke zmírnění následků traumatizující události.
3. Obsluha a údržba vozidel zdravotnické služby a jejich specifického zdravotnického vybavení včetně výkonu činností na úseku neodkladné péče při provádění diagnosticko-třídicích činností v místě zásahu pod odborným dohledem.
4. Zajišťování podpůrných činností při provádění trhacích prací včetně manipulace s výbušninami bez oprávnění přivádět výbušniny k výbuchu.
5. Stanovování technologických postupů a jejich kalkulace při rozsáhlé výrobě jídel včetně kontroly jejich dodržování a výroba dietních jídel v rozsahu podle dietního systému závazného ve zdravotnických zařízeních při mimořádných událostech nebo při cvičeních v terénu.
4. tarifní třída - vrchní asistent
1. Vykonávání potápěčských činností pod vodou při zásahu v prostředí neumožňujícím přímý výstup k hladině včetně vykonávání potápěčských činností pod vodou při zásahu v hloubce nad 40 m.
2. Vykonávání lezeckých činností při zásazích ve výšce a nad volnou hloubkou s uplatněním samostatného rozhodování a odpovědností za určený úsek činnosti včetně samostatného vedení pravidelné odborné přípravy hasičů se specializací pro práce ve výšce a nad volnou hloubkou.
3. Ošetřovatelská péče včetně zajišťování periferního žilního vstupu vykonávaná v ambulantní péči při mimořádných událostech nebo při cvičeních v terénu pod odborným dohledem.
4. Provádění trhacích prací malého rozsahu, kromě destrukcí objektů v souvislé zástavbě a všech továrních komínů.
5. tarifní třída - inspektor
1. Provádění trhacích prací velkého rozsahu včetně destrukcí objektů v souvislé zástavbě a všech továrních komínů a současné zajišťování trvalé akceschopnosti a řízení činnosti družstva.
2. Komplexní organizace činností souvisejících se zabezpečováním provozu stravovacího zařízení nebo provozu kuchyně při mimořádných událostech nebo při cvičeních v terénu.
3. Specifická ošetřovatelská péče vykonávaná bez odborného dohledu v ambulantní péči a při mimořádných událostech nebo při cvičeních v terénu.
6. tarifní třída - vrchní inspektor
1. Určování priorit v ošetřovatelském procesu při mimořádných událostech nebo při cvičeních v terénu.
2.5. Generální inspekce bezpečnostních sborů
2.5.1. Činnosti ve správě
6. tarifní třída - vrchní inspektor
1. Komplexní zajišťování a dokumentace informačních, publicistických a tiskových výstupů Generální inspekce bezpečnostních sborů k veřejnosti a hromadným sdělovacím prostředkům (tiskový mluvčí).
2. Sestavování návrhů plánů kontrolních akcí, norem pro činnost vnitřního kontrolního systému včetně nápravných opatření a projednávání výsledků kontroly.
3. Samostatné provádění vysoce náročných kontrol ve specializované oblasti.
4. Komplexní zajišťování ochrany utajovaných informací.
5. Stanovování a komplexní zajišťování opatření pro případ mimořádných událostí a krizových situací.
6. Provádění rozborů v oblasti služebních vztahů, zajišťování dělby činností a toku informací včetně koordinace a návrhů na jejich optimalizaci při výkonu služby.
7. Vykonávání dílčích legislativních prací a právních činností v oboru působnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů.
7. tarifní třída - komisař
1. Zajišťování informačních, publicistických a tiskových vztahů Generální inspekce bezpečnostních sborů k veřejnosti a hromadným sdělovacím prostředkům ve věcech zpravidla širokého významu včetně publicistické činnosti a vystupování v hromadných sdělovacích prostředcích (tiskový mluvčí).
2. Provádění rozborů organizačního uspořádání a jeho tvorba, zajišťování dělby činností a toku informací včetně koordinace a návrhů na jejich optimalizaci v Generální inspekci bezpečnostních sborů.
3. Koordinace a metodické usměrňování kontrol v celém rozsahu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů.
4. Stanovování směru vývoje zahraničních služebních styků Generální inspekce bezpečnostních sborů týkajících se výkonu služby a koordinace jejich realizace a vyhodnocování.
5. Výkon komplexních právních činností v oboru působnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů.
8. tarifní třída - vrchní komisař
1. Stanovování koncepce a koordinace mezinárodní spolupráce Generální inspekce bezpečnostních sborů včetně jejího působení v rámci Evropské unie.
2. Zajišťování informačních, publicistických a tiskových činností v Generální inspekci bezpečnostních sborů v zásadních věcech s celostátním nebo mezinárodním dosahem ve vztahu k veřejnosti, cizozemským orgánům, hromadným sdělovacím prostředkům a podobně. (tiskový mluvčí).
3. Tvorba koncepce mediální politiky a mediálních strategií Generální inspekce bezpečnostních sborů.
4. Stanovování hlavních směrů rozvoje kontrolního systému Generální inspekce bezpečnostních sborů.
9. tarifní třída - rada
1. Tvorba koncepce mediální politiky a mediálních strategií Generální inspekce bezpečnostních sborů, utváření rozsáhlé komunikační soustavy a koordinace jejího začleňování do multiresortních systémů.
2. Stanovování hlavních směrů rozvoje kontrolního systému Generální inspekce bezpečnostních sborů s vnitřním členěním na specializované obory činností.
2.5.2. Činnosti v oboru informačních a komunikačních technologií
6. tarifní třída - vrchní inspektor
1. Vytváření a testování složitého aplikačního programového vybavení sloužícího k výkonu služby v Generální inspekce bezpečnostních sborů.
2. Zajišťování správné funkce a chodu vymezených uživatelských úseků, například operačních systémů a jejich nadstaveb, programovacích prostředků, vývojových nástrojů programovacích jazyků, multimediálních systémů, komunikačních systémů, informačních systémů, systémů pro řízení báze dat, vědeckých, vědeckotechnických, technických, inženýrských, grafických, kancelářských a jiných aplikací pro koncového uživatele, sítí a databází. Stanovování a organizování způsobů a postupů využívání systémů výpočetní techniky a komunikačních systémů.
3. Samostatná systémová činnost v oblasti zavádění a aplikace systémů výpočetní techniky a rozbory pro tvorbu projektů uživatelských aplikací systémů výpočetní techniky.
4. Zajišťování ochrany, údržby a aktualizace složitých databází Generální inspekce bezpečnostních sborů.
5. Provádění systémových analýz uživatelských požadavků včetně návrhů databází Generální inspekce bezpečnostních sborů a jejich ochrany a údržby.
6. Analýza a projekce dílčích zpracování dat (uživatelských aplikací) sloužících k výkonu služby Generální inspekce bezpečnostních sborů včetně vypracovávání příslušných projektových dokumentací.
7. tarifní třída - komisař
1. Koordinace programovacích prací na aplikačním programovém vybavení a zpracovávání dílčího aplikačního programového vybavení s vazbou na hlavní aplikační programové vybavení a s vazbami na další databázové systémy nebo sítě.
2. Zajišťování správy (administrování) systému výpočetní techniky a metodické usměrňování uživatelů, definování jejich problémů a jejich řešení se všemi účastníky správy systému, například se správou operačních systémů databází, sítí, případně s dodavateli.
3. Zajišťování provozu při změnách projektů informačních a komunikačních systémů nebo programového vybavení, zpracovávání plánů, norem a postupů změn provozu a údržby, provozní testování, příprava a realizace modifikací a zajišťování jejich integrity a poskytování podpory uživatelům.
4. Definice potřeb, posuzování, vyhodnocování a výběr projektů změn provozu a údržby informačních a komunikačních systémů, programového vybavení nebo informačních služeb sloužících k výkonu služby v Generální inspekci bezpečnostních sborů.
5. Systémové práce spojené s vývojem projektů změn provozu a údržby systémů informačních a komunikačních technologií, programového vybavení nebo informačních služeb, například definování modelů a výstupů, analýza systémových požadavků (funkcí a schopností, uživatelských a bezpečnostních požadavků, požadavků na rozhraní, provoz a údržbu), navrhování architektury systémů informačních a komunikačních technologií a integrace jeho složek s jinými systémy, kvalifikační testování, instalace, přezkoumávání a ověřování jejich funkce.
8. tarifní třída - vrchní komisař
1. Zajišťování provozu kombinovaných nebo redukovaných projektů informačních a komunikačních systémů, programového vybavení nebo informačních služeb, zpracovávání plánů, norem a postupů změn provozu a údržby, testování, příprava a realizace modifikací a zajišťování jejich integrity a poskytování podpory uživatelům.
2. Řízení a koordinace správ rozsáhlých centrálních databází včetně jejich navrhování a správy systémů pro jejich řízení.
3. Přebírání, aplikace, ověřování, uvádění do provozu a správa složitých datových sítí, například u globálních hierarchických datových sítí. Navrhování systémů zabezpečujících ochranu dat i celých systémů, navrhování systémů zálohování dat a jejich realizace. Navrhování propojení na další systémy výpočetní techniky.
4. Definice potřeb, posuzování, vyhodnocování a výběr redukovaných nebo kombinovaných projektů vývoje informačních systémů sloužících k výkonu služby v Generální inspekce bezpečnostních sborů, programového vybavení nebo informačních služeb.
5. Tvorba koncepce informačních a komunikačních systémů sloužících k výkonu služby v Generální inspekci bezpečnostních sborů.
6. Projekční řízení informačních systémů s rozsáhlou hierarchickou strukturou a vazbami na jiné informační systémy, s rozsáhlou datovou základnou popřípadě s celostátní topologií, například metodické, analytické, normotvorné a jiné odborné činnosti a tvorba projektů informačních systémů.
7. Systémové specializované práce spojené s vývojem redukovaných nebo kombinovaných projektů vývoje systémů informačních a komunikačních technologií, programového vybavení nebo informačních služeb.
8. Systémové analýzy nejsložitějších procesů a požadavků uživatelů, například s celostátním nasazením včetně návrhů databází a integrace s existujícími systémy sloužícími k výkonu služby v Generální inspekci bezpečnostních sborů.
9. tarifní třída - rada
1. Tvorba koncepce informačních a komunikačních systémů s rozsáhlou hierarchickou strukturou a vazbami na jiné informační systémy, s rozsáhlou datovou základnou popřípadě s celostátní topologií.
2. Komplexní správa složitých víceuživatelských a vícetáskových operačních systémů počítačů a počítačových sítí vysoké systémové úrovně, přebírání, ověřování a uvádění do provozu operačních systémů počítačů a počítačových sítí, zajišťování jejich optimálního využívání a vývoj jejich speciálních částí.
3. Koncepční řešení nejsložitějších procesů a navrhování databází a rozlehlých počítačových nebo komunikačních sítí s celostátním nasazením včetně interface na jiné celostátní a světové systémy.
4. Vývoj a zdokonalování programovacích prostředků systémů výpočetní techniky sloužící k výkonu služby v Generální inspekci bezpečnostních sborů a aplikace těchto systémů v konkrétních podmínkách služby.
5. Navrhování, optimalizace a zvyšování efektivnosti prostředků výpočetní techniky sloužící k výkonu služby v Generální inspekci bezpečnostních sborů a komunikačních systémů.
10. tarifní třída - vrchní rada
1. Tvorba koncepce informační politiky a strategie rozsáhlé soustavy informačních systémů Generální inspekce bezpečnostních sborů, například vytváření dlouhodobé strategie informačních potřeb Generální inspekce bezpečnostních sborů a její komunikační infrastruktury, koordinace vývoje, provozu, inovací a údržby soustavy informačních a komunikačních systémů a zajišťování její harmonizace s celostátní informační politikou a dalšími mezinárodními požadavky.
2.5.3. Provozně technické činnosti
6. tarifní třída - vrchní inspektor
1. Zajišťování a provádění odborných opravářských prací a údržby speciálních strojů a složitých zařízení a elektronických systémů používaných v činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů včetně jejich oživování, uvádění do provozu a testování (technik elektronik).
7. tarifní třída - komisař
1. Koordinace přípravy a realizace investic, zpracovávání investičních záměrů, koordinace finančního zajišťování investic a projektové, technické, provozní, obchodní a organizační přípravy a řešení rozporů a zpracovávání odborných technických posudků, organizace vypořádání majetkoprávních vztahů pro případ krizových situací.
2.5.4. Další specializované činnosti
7. tarifní třída - komisař
1. Poskytování krizové intervence v souvislosti s výkonem služby příslušníka Generální inspekce bezpečnostních sborů.
8. tarifní třída - vrchní komisař
1. Komplexní zabezpečování psychoterapeutických služeb nebo psychologického poradenství osobám postiženým mimořádnými událostmi nebo kriminální činností vykonávané v souvislosti s výkonem služby příslušníka Generální inspekce bezpečnostních sborů.
2. Poskytování krizové intervence v obzvláště náročných životních situacích v souvislosti s výkonem služby příslušníka Generální inspekce bezpečnostních sborů.
9. tarifní třída - rada
1. Poskytování nejnáročnějších psychoterapeutických služeb včetně psychologického poradenství a tvorba koncepce rozvoje psychologických služeb v Generální inspekci bezpečnostních sborů.
2.5.5. Správní činnosti
6. tarifní třída - vrchní inspektor
1. Samostatný výkon určených správních a administrativních činností v rámci útvarů Generální inspekce bezpečnostních sborů.
2. Osvědčování odborné způsobilosti pro výkon služby v Generální inspekci bezpečnostních sborů.
3. Komplexní zajišťování ochrany utajovaných informací.
7. tarifní třída - komisař
1. Komplexní zajišťování ochrany utajovaných informací a osobních údajů v rámci Generální inspekce bezpečnostních sborů.
2. Výkon komplexních správních činností v jednotlivých specializovaných oborech výkonu služby Generální inspekce bezpečnostních sborů.
8. tarifní třída - vrchní komisař
1. Analýza bezpečnostní situace na základě kriminálních statistik a otevřených zdrojů informací.
2. Tvorba koncepce poskytování informací z informačních systémů Generální inspekce bezpečnostních sborů.
3. Vypracovávání právních výkladů a stanovisek a stanovování obecných postupů aplikace právních předpisů ve specializovaných oborech včetně řešení věcně a právně složitých případů.
4. Komplexní zajišťování připravenosti Generální inspekce bezpečnostních sborů na řešení krizových situací, komplexní zpracovávání krizového plánu.
9. tarifní třída - rada
1. Tvorba koncepce dozoru v oblasti zpracovávání osobních údajů, shromažďovaných v souvislosti s výkonem služby v Generální inspekci bezpečnostních sborů včetně posuzování obecné úrovně nasazených technických prostředků.
2. Tvorba koncepce a strategie informační a komunikační politiky Generální inspekce bezpečnostních sborů.
3. Tvorba koncepce ochrany utajovaných informací včetně stanovení závazných metod a postupů u Generální inspekce bezpečnostních sborů.
4. Výkon komplexních právních činností v celém oboru výkonu služby Generální inspekce bezpečnostních sborů.
5. Celostátní koordinace příprav účasti Generální inspekce bezpečnostních sborů na řešení krizových situací.
6. Tvorba koncepce a zajišťování ochrany osobních údajů v Generální inspekci bezpečnostních sborů.
2.5.6. Činnosti ve výchově a vzdělávání
6. tarifní třída - vrchní inspektor
1. Zajišťování služební tělesné, taktické a speciální přípravy včetně střelecké a přípravy k používání donucovacích prostředků v útvarech Generální inspekce bezpečnostních sborů.
2. Komplexní zabezpečování výuky a výcviku v odborných a doplňkových specializačních kurzech a při dalších formách zvyšování odborné kvalifikace a rekvalifikace pro zastávání funkcí v Generální inspekci bezpečnostních sborů.
7. tarifní třída - komisař
1. Koordinace, kontrola a metodické usměrňování služební tělesné, střelecké a taktické přípravy a přípravy k používání donucovacích prostředků v útvarech Generální inspekce bezpečnostních sborů.
8. tarifní třída - vrchní komisař
1. Metodické usměrňování služební tělesné, střelecké a taktické přípravy a přípravy k používání donucovacích prostředků, metodický dohled a koordinace služební přípravy v útvarech Generální inspekce bezpečnostních sborů.
2. Koordinace a usměrňování odborného specializovaného výcviku včetně tvorby metodiky speciálního výcviku specialistů.
9. tarifní třída - rada
1. Tvorba koncepce stanovování směrů rozvoje obecně závazných systémů dalšího vzdělávání příslušníků Generální inspekce bezpečnostních sborů pro plnění kvalifikačních předpokladů stanovených právním předpisem.
2.5.7. Činnosti zdravotnické
9. tarifní třída - rada
1. Preventivní, diagnostická a léčebná péče vykonávaná v rámci péče o chráněné osoby nebo o osoby postižené kriminální činností včetně přednemocniční péče nebo v ochraně veřejného zdraví, k jejímuž výkonu je nezbytné získání specializace v základním oboru. Hodnocení zdravotního stavu a jeho důsledků.
2.5.8. Další činnosti
7. tarifní třída - komisař
1. Zabezpečování a výkon specializované pyrotechnické činnosti při vyhledávání, manipulaci, delaboraci a zneškodňování munice, výbušnin a nástražných výbušných systémů.
8. tarifní třída - vrchní komisař
1. Komplexní zabezpečování vysoce specializované pyrotechnické činnosti v oblasti pyrotechnické ochrany.