201/2017 Sb. , kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
201/2017 Sb.
ZÁKON
ze dne 8. června 2017,
kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
 
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o nelékařských zdravotnických povoláních
Čl.I
Zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění zákona č. 125/2005 Sb., zákona č. 111/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 105/2011 Sb., zákona č. 346/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb. a zákona č. 126/2016 Sb., se mění takto:
1. V § 1 odst. 1 se slova "práva Evropských společenství1)" nahrazují slovy "Evropské unie1)".
Poznámka pod čarou č. 1 zní:
"1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES ze dne 7. září 2005 o uznávání odborných kvalifikací, ve znění směrnice Rady 2006/100/ES, směrnice Rady 2013/25/EU a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/55/EU.
Směrnice Rady 2003/9/ES ze dne 27. ledna 2003, kterou se stanoví minimální normy pro přijímání žadatelů o azyl.
Směrnice Rady 2003/86/ES ze dne 22. září 2003 o právu na sloučení rodiny.
Směrnice Rady 2003/109/ES ze dne 25. listopadu 2003 o právním postavení státních příslušníků třetích zemí, kteří jsou dlouhodobě pobývajícími rezidenty.
Směrnice Rady 2004/83/ES ze dne 29. dubna 2004 o minimálních normách, které musí splňovat státní příslušníci třetích zemí nebo osoby bez státní příslušnosti, aby mohli žádat o postavení uprchlíka nebo osoby, která z jiných důvodů potřebuje mezinárodní ochranu, a o obsahu poskytované ochrany.
Směrnice Rady 2005/71/ES ze dne 12. října 2005 o zvláštním postupu pro přijímání státních příslušníků třetích zemí pro účely vědeckého výzkumu.
Směrnice Rady 2004/81/ES ze dne 29. dubna 2004 o povolení k pobytu pro státní příslušníky třetích zemí, kteří jsou oběťmi obchodování s lidmi nebo obdrželi pomoc k nedovolenému přistěhovalectví, a kteří spolupracují s příslušnými orgány.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/38/ES ze dne 29. dubna 2004 o právu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států, o změně nařízení (EHS) č. 1612/68 a o zrušení směrnic 64/221/EHS, 68/360/EHS, 72/194/EHS, 73/148/EHS, 75/34/EHS, 75/35/EHS, 90/364/EHS, 90/365/EHS a 93/96/EHS.
Směrnice Rady 2004/114/ES ze dne 13. prosince 2004 o podmínkách přijímání státních příslušníků třetích zemí za účelem studia, výměnných pobytů žáků, neplacené odborné přípravy nebo dobrovolné služby.
Směrnice Rady 2001/55/ES ze dne 20. července 2001 o minimálních normách pro poskytování dočasné ochrany v případě hromadného přílivu vysídlených osob a o opatřeních k zajištění rovnováhy mezi členskými státy při vynakládání úsilí v souvislosti s přijetím těchto osob a s následky z toho plynoucími.".
2. V § 2 písm. a) se za slova "léčebně rehabilitační péče," vkládají slova "paliativní péče, lékárenské péče a klinickofarmaceutické péče,".
3. V § 2 písmeno d) zní:
"d) akreditovaným bakalářským studijním oborem bakalářský studijní program akreditovaný podle zákona o vysokých školách nebo jeho případný studijní obor; za akreditované bakalářské studijní programy se pro účely tohoto zákona považují i bakalářské studijní programy uskutečňované vysokou školou v rámci oblasti nebo oblastí vzdělávání, pro které má vysoká škola institucionální akreditaci, jakož i studijní obory, v nichž vysoké školy uskutečňovaly před 1. lednem 1999 obsahově ucelenou část vysokoškolského studia,".
4. V § 2 se za písmeno d) vkládají nová písmena e) a f), která znějí:
"e) akreditovaným magisterským studijním oborem magisterský studijní program akreditovaný podle zákona o vysokých školách nebo jeho případný studijní obor; za akreditované magisterské studijní programy se pro účely tohoto zákona považují i magisterské studijní programy uskutečňované vysokou školou v rámci oblasti nebo oblastí vzdělávání, pro které má vysoká škola institucionální akreditaci, jakož i studijní obory, v nichž vysoké školy uskutečňovaly před 1. lednem 1999 vysokoškolské studium, řádné studium nebo základní studium na vysoké škole,
f) akreditovaným doktorským studijním oborem doktorský studijní program akreditovaný podle zákona o vysokých školách nebo jeho případný studijní obor; za akreditované doktorské studijní programy se pro účely tohoto zákona považují i doktorské studijní programy uskutečňované vysokou školou v rámci oblasti nebo oblastí vzdělávání, pro které má vysoká škola institucionální akreditaci, jakož i studijní obory, v nichž vysoké školy uskutečňovaly před 1. lednem 1999 postgraduální studium,".
Dosavadní písmena e) až n) se označují jako písmena g) až p).
5. V § 2 písmeno g) zní:
"g) akreditovaným zdravotnickým magisterským nebo bakalářským studijním oborem akreditovaný magisterský nebo bakalářský studijní obor podle písmene d) nebo e), k jehož uskutečňování vysoká škola získala podle zákona o vysokých školách
1. souhlasné stanovisko Ministerstva zdravotnictví (dále jen "ministerstvo"), že absolventi daného oboru uskutečňovaného na základě akreditace studijního programu budou připraveni odpovídajícím způsobem k výkonu regulovaného zdravotnického povolání, nebo
2. povolení ministerstva na základě oprávnění vyplývajícího z institucionální akreditace, vydávané v případě, že absolventi daného oboru uskutečňovaného na základě institucionální akreditace budou připraveni odpovídajícím způsobem k výkonu regulovaného zdravotnického povolání,".
6. V § 2 se písmeno k) zrušuje.
Dosavadní písmena l) až p) se označují jako písmena k) až o).
7. V § 2 písmeno k) zní:
"k) pověřenou organizací
1. právnická osoba zřízená ministerstvem nebo jiná právnická osoba, kterou ministerstvo pověřilo výkonem některých činností podle tohoto zákona, nebo
2. univerzita nebo jiná právnická osoba, se kterou ministerstvo uzavřelo veřejnoprávní smlouvu podle § 95b za účelem přenesení výkonu některých činností podle tohoto zákona,".
8. V § 2 se na konci písmene o) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno p), které zní:
"p) univerzitou vysoká škola univerzitní3a), která uskutečňuje příslušný akreditovaný zdravotnický magisterský nebo bakalářský studijní obor.".
9. V § 3 odst. 1 písmeno a) zní:
"a) má odbornou způsobilost podle tohoto zákona, nebo jemuž byla uznána způsobilost k výkonu zdravotnického povolání nebo k výkonu povolání jiného odborného pracovníka v souladu s ustanoveními hlavy VII nebo VIII,".
10. V § 3 odst. 2 úvodní části ustanovení se slova "jiný praktický lékař" nahrazují slovy "jiný poskytovatel zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství".
11. V § 3 odst. 2 písm. b) bod 1 zní:
"1. na vyžádání správního orgánu, který vydal oprávnění k poskytování zdravotních služeb, jde-li o poskytovatele zdravotních služeb, který je oprávněn poskytovat zdravotní služby bez ustanovení odborného zástupce, nebo o odborného zástupce, je-li ustanoven,".
12. V § 3 odst. 2 písm. b) se na konci bodu 2 tečka nahrazuje slovem " , nebo" a doplňuje se bod 3, který zní:
"3. na vyžádání ministerstva, jde-li o zdravotnického pracovníka podle tohoto zákona.".
13. V § 3 odst. 4 písm. a) se slova "správního úřadu" nahrazují slovy "správního orgánu".
14. V § 3 odstavec 5 zní:
"(5) Bezúhonnost se dokládá výpisem z evidence Rejstříku trestů24) nebo dokladem prokazujícím splnění podmínky bezúhonnosti vydaným státem, jehož je fyzická osoba občanem, a doklady vydanými státy, ve kterých se fyzická osoba zdržovala v posledních 3 letech nepřetržitě déle než 6 měsíců; výpis z evidence Rejstříku trestů a tyto doklady nesmí být starší 3 měsíců. Nevydává-li stát uvedený ve větě první výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad, nebo nelze-li jej získat, předloží fyzická osoba čestné prohlášení o bezúhonnosti. Cizinec, který je nebo byl státním občanem jiného členského státu Evropské unie nebo má nebo měl adresu bydliště v jiném členském státě Evropské unie, může místo výpisu z evidence obdobné Rejstříku trestů doložit bezúhonnost výpisem z Rejstříku trestů s přílohou obsahující informace, které jsou zapsané v evidenci trestů jiného členského státu Evropské unie24).".
15. V § 4 odst. 1 se text "(§ 56, 57 a 67)" nahrazuje textem "podle § 56 a 57".
16. V § 4 odst. 2 větě páté se za slovo "nepoužijí" vkládají slova "pro výkon zdravotnického povolání v průběhu získávání specializované způsobilosti podle § 57, pro výkon zdravotnického povolání v průběhu doškolení podle § 4a a".
17. V § 4 odst. 3 větě první se slova "a ke kterým získal osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu (hlava VI)" zrušují.
18. V § 4 odst. 3 v části věty první za středníkem se slova "nebo farmaceuta" nahrazují slovy " , farmaceuta, klinického psychologa nebo klinického logopeda".
19. V § 4 odst. 4 a 5 se slova "nebo farmaceut" nahrazují slovy " , farmaceut, klinický psycholog nebo klinický logoped".
20. V § 4 odst. 6 písm. a) a b) se slova "a osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu podle hlavy VI" zrušují.
21. V § 4 odst. 6 písm. b) v části věty za středníkem se slova "a bez osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu (hlava VI)" zrušují.
22. Za § 4 se vkládá nový § 4a, který včetně nadpisu zní:
 
"§ 4a
Přerušení výkonu povolání zdravotnického pracovníka a jiného odborného pracovníka
(1) Získaná odborná, specializovaná nebo zvláštní odborná způsobilost k výkonu povolání zdravotnického pracovníka a odborná způsobilost k výkonu povolání jiného odborného pracovníka zůstává přerušením výkonu povolání nedotčena.
(2) Za přerušení výkonu povolání zdravotnického pracovníka nebo jiného odborného pracovníka se považuje pro účely tohoto zákona i výkon povolání zdravotnického pracovníka nebo jiného odborného pracovníka v rozsahu nižším, než je jedna pětina stanovené týdenní pracovní doby souhrnně ze všech základních pracovněprávních vztahů, kde je druhem vykonávané práce povolání zdravotnického pracovníka nebo jiného odborného pracovníka.
(3) Pokud zdravotnický pracovník nebo jiný odborný pracovník přerušil výkon povolání na dobu, která za posledních 7 let činila v celkovém součtu více než 6 let, je povinen se bezodkladně po skončení přerušení výkonu povolání doškolit v rozsahu nejméně 60 pracovních dnů na pracovišti poskytovatele zdravotních služeb, poskytujícího zdravotní služby v oboru povolání zdravotnického pracovníka nebo jiného odborného pracovníka. Doškolení probíhá pod vedením zdravotnického pracovníka způsobilého pracovat bez odborného dohledu, který vydá o průběhu a ukončení doškolení potvrzení.
(4) Doškolení probíhá jako celodenní průprava v rozsahu odpovídajícím stanovené týdenní pracovní době6). Doškolení může probíhat i jako rozvolněná příprava v rozsahu nejméně poloviny stanovené týdenní pracovní doby; celková délka, úroveň a kvalita nesmí být nižší než v případě celodenní průpravy.
(5) Poskytovatel zdravotních služeb, u kterého doškolení probíhá, vede pro potřeby doškolení dokumentaci o docházce.".
23. V § 5 odst. 1 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní:
"c) studia v oboru diplomovaná všeobecná sestra na vyšší zdravotnické škole v délce nejméně jeden rok, jde-li o zdravotnického pracovníka, který získal odbornou způsobilost k výkonu povolání praktické sestry, zdravotnického záchranáře, porodní asistentky nebo dětské sestry podle § 5a odst. 1 písm. a) nebo b), byl-li přijat do vyššího než prvního ročníku vzdělávání,".
Dosavadní písmena c) až g) se označují jako písmena d) až h).
24. V § 5 se odstavec 2 zrušuje.
Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 2 a 3.
25. V § 5 odst. 2 se za slovo "rehabilitační," vkládá slovo "paliativní,".
26. V § 5 se odstavec 3 zrušuje.
27. Za § 5 se vkládá nový § 5a, který včetně nadpisu zní:
 
"§ 5a
Odborná způsobilost k výkonu povolání dětské sestry
(1) Odborná způsobilost k výkonu povolání dětské sestry se získává absolvováním
a) nejméně tříletého akreditovaného zdravotnického bakalářského studijního oboru pro přípravu dětských sester,
b) nejméně tříletého studia v oboru diplomovaná dětská sestra na vyšší zdravotnické škole,
c) studia v oboru diplomovaná dětská sestra na vyšší zdravotnické škole v délce nejméně jeden rok, jde-li o zdravotnického pracovníka, který získal odbornou způsobilost k výkonu povolání praktické sestry, všeobecné sestry, zdravotnického záchranáře nebo porodní asistentky, byl-li přijat do vyššího než prvního ročníku vzdělávání, nebo
d) studijního oboru dětská sestra na střední zdravotnické škole, pokud bylo studium prvního ročníku zahájeno nejpozději ve školním roce 1996/1997.
(2) Za výkon povolání dětské sestry se považuje poskytování ošetřovatelské péče u dětí, včetně novorozenců. Dále se dětská sestra ve spolupráci s lékařem nebo zubním lékařem podílí na preventivní, léčebné, diagnostické, rehabilitační, paliativní, neodkladné nebo dispenzární péči.".
28. V § 6 se odstavec 2 zrušuje.
Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 2 až 4.
29. V § 6 odst. 2 se za slovo "rehabilitační," vkládá slovo "paliativní,".
30. V § 6 se odstavec 3 zrušuje.
Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 3.
31. V § 7 se odstavec 2 zrušuje.
Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.
32. V § 7 odst. 2 se slova "a rehabilitační" nahrazují slovy " , rehabilitační a paliativní" a slova "(léčba prací)" se zrušují.
33. V § 8 se odstavec 2 zrušuje.
Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.
34. V § 9 odstavec 2 zní:
"(2) Odbornou způsobilost k výkonu povolání zdravotního laboranta má také zdravotnický pracovník, který získal odbornou způsobilost k výkonu povolání odborného pracovníka v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků podle § 26.".
35. V § 9 odst. 3 se za slovo "ochrany" vkládají slova "a podpory".
36. V § 10 odst. 1 písmeno b) zní:
"b) studia
1. na vyšších odborných školách v oborech nebo programech vzdělání zaměřených na sociální práci a sociální pedagogiku, sociální pedagogiku, sociální a humanitární práci, sociální práci, sociálně právní činnost, charitní a sociální činnost, nebo
2. na vysokých školách v oborech se zaměřením na sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální péči, sociální patologii, právo nebo speciální pedagogiku a akreditovaného kvalifikačního kurzu zdravotně-sociální pracovník,".
37. V § 10 odst. 2 se za slovo "diagnostické" vkládá slovo " , paliativní".
38. V § 12 odst. 2 se slova "odstavce 1 písm. b) a c)" nahrazují slovy "odstavce 1 písm. a)", slova "po 3 letech" se nahrazují slovy "po jednom roce" a na konec textu se doplňují slova "ortoptisty způsobilého k výkonu povolání bez odborného dohledu nebo lékaře se specializovanou způsobilostí v oboru oftalmologie".
39. V § 13 odst. 1 písm. a) se za slova "asistentů ochrany" vkládají slova "a podpory".
40. V § 13 se odstavec 2 zrušuje.
Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.
41. V § 14 odst. 1 se písmeno b) zrušuje.
Dosavadní písmena c) a d) se označují jako písmena b) a c).
42. V § 14 se odstavec 2 zrušuje.
Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.
43. V § 15 se odstavec 2 zrušuje.
Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.
44. V § 16 odst. 1 se písmeno a) zrušuje.
Dosavadní písmena b) a c) se označují jako písmena a) a b).
45. V § 16 se odstavec 2 zrušuje.
Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.
46. V § 16 odst. 2 se za slovo "zhotovuje" vkládá slovo " , upravuje" a za slovo "druhy" se vkládají slova "stomatologických výrobků, včetně".
47. V § 17 se odstavec 2 zrušuje.
Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 2 a 3.
48. V § 17 se odstavec 3 zrušuje.
49. V § 18 odst. 1 písm. b) se za slovo "školách," vkládají slova "pokud bylo studium prvního ročníku zahájeno nejpozději ve školním roce 2018/2019,".
50. V § 18 se odstavec 2 zrušuje.
Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 2 a 3.
51. V § 18 odst. 3 větě první se slova "na úseku neodkladné, anesteziologicko resuscitační péče a akutního příjmu" nahrazují slovy "při poskytování přednemocniční neodkladné péče, a dále při poskytování akutní lůžkové péče intenzivní, včetně péče na urgentním příjmu" a ve větě druhé se za slovo "neodkladné" vkládá čárka.
52. V § 18 se doplňuje odstavec 4, který zní:
"(4) Zdravotnický záchranář může bez odborného dohledu činnosti v rámci specifické ošetřovatelské péče při poskytování přednemocniční neodkladné péče provádět až po 1 roce výkonu povolání při poskytování akutní lůžkové péče intenzivní, včetně péče na urgentním příjmu.".
53. V § 19 se odstavec 2 zrušuje.
Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.
54. V § 20 odst. 1 písm. b) se slova "studia v oborech elektrotechnického zaměření" nahrazují slovy "studijního oboru s elektrotechnickým zaměřením".
55. V § 20 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:
"(2) Odbornou způsobilost k výkonu povolání biomedicínského technika má také zdravotnický pracovník, který získal odbornou způsobilost k výkonu povolání biomedicínského inženýra podle § 27.".
Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.
56. § 20a včetně nadpisu se zrušuje.
57. V § 21 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:
"(2) Odbornou způsobilost k výkonu povolání radiologického technika má také zdravotnický pracovník, který získal odbornou způsobilost k výkonu povolání radiologického fyzika podle § 25.".
Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.
58. Za § 21a se vkládají nové § 21b až 21e, které včetně nadpisů znějí:
 
"§ 21b
Odborná způsobilost k výkonu povolání praktické sestry
(1) Odborná způsobilost k výkonu povolání praktické sestry se získává absolvováním
a) střední zdravotnické školy v oboru praktická sestra,
b) střední zdravotnické školy v oboru zdravotnický asistent, pokud bylo studium prvního ročníku zahájeno nejpozději ve školním roce 2018/2019,
c) akreditovaného kvalifikačního kurzu praktická sestra po získání středního vzdělání s maturitní zkouškou a odborné způsobilosti k výkonu povolání ošetřovatele podle § 36,
d) akreditovaného kvalifikačního kurzu zdravotnický asistent po získání středního vzdělání s maturitní zkouškou a odborné způsobilosti k výkonu povolání ošetřovatele podle § 36, pokud akreditovaný kvalifikační kurz byl zahájen do konce roku 2018, nebo
e) 6 semestrů akreditovaného zdravotnického bakalářského studijního oboru pro přípravu všeobecných sester nebo 3 ročníků na vyšší odborné škole v oboru diplomovaná všeobecná sestra.
(2) Odbornou způsobilost k výkonu povolání praktická sestra má také zdravotnický pracovník, který získal odbornou způsobilost k výkonu povolání
a) zdravotnického záchranáře podle § 18, nebo
b) porodní asistentky podle § 6.
(3) Za výkon povolání praktické sestry se považuje poskytování ošetřovatelské péče. Dále se praktická sestra ve spolupráci s lékařem nebo zubním lékařem podílí na preventivní, léčebné, rehabilitační, paliativní, neodkladné, diagnostické a dispenzární péči.
 
§ 21c
Odborná způsobilost k výkonu povolání behaviorálního analytika
(1) Odborná způsobilost k výkonu povolání behaviorálního analytika se získává absolvováním akreditovaného magisterského studia v oblasti vzdělávání psychologie nebo neučitelská pedagogika a akreditovaného kvalifikačního kurzu behaviorální analytik.
(2) Za výkon povolání behaviorálního analytika se považuje činnost v rámci diagnostické a léčebné péče v oboru behaviorální analýzy.
 
§ 21d
Odborná způsobilost k výkonu povolání terapeuta tradiční čínské medicíny
(1) Odborná způsobilost k výkonu povolání terapeuta tradiční čínské medicíny se získává
a) absolvováním nejméně tříletého studia v akreditovaném bakalářském studijním oboru tradiční čínská medicína,
b) získáním odborné způsobilosti k výkonu povolání všeobecné sestry, ergoterapeuta, nutričního terapeuta nebo farmaceutického asistenta a absolvováním akreditovaného kvalifikačního kurzu tradiční čínská medicína, nebo
c) získáním odborné a specializované způsobilosti k výkonu povolání fyzioterapeuta a absolvováním akreditovaného kvalifikačního kurzu tradiční čínská medicína.
(2) Za výkon povolání terapeuta tradiční čínské medicíny se považuje činnost v rámci preventivní, diagnostické nebo léčebně rehabilitační péče. Dále může terapeut tradiční čínské medicíny vykonávat činnosti v rámci léčebné péče pod odborným dohledem lékaře se specializovanou způsobilostí nebo specialisty tradiční čínské medicíny.
 
§ 21e
Odborná způsobilost k výkonu povolání specialisty tradiční čínské medicíny
(1) Odborná způsobilost k výkonu povolání specialisty tradiční čínské medicíny se získává absolvováním
a) nejméně pětiletého studia v akreditovaném magisterském studijním oboru tradiční čínská medicína, nebo
b) nejméně pětiletého studia v akreditovaném magisterském studijním oboru tradiční čínská medicína a základy všeobecného lékařství.
(2) Za výkon povolání specialisty tradiční čínské medicíny se považuje činnost v rámci preventivní, diagnostické, léčebně rehabilitační nebo léčebné péče.".
59. V § 22 odst. 1 se slova "akreditovaného magisterského jednooborového" nahrazují slovy "jednooborového studia akreditovaného magisterského" a za slova "oboru psychologie" se vkládají slova "navazujícího na absolvování jednooborového studia akreditovaného bakalářského studijního oboru psychologie".
60. V § 22 odst. 4 se slova "akreditovaného magisterského jednooborového" nahrazují slovy "jednooborového studia akreditovaného magisterského".
61. § 23 včetně nadpisu zní:
 
"§ 23
Odborná způsobilost k výkonu povolání logopeda ve zdravotnictví a specializovaná způsobilost k výkonu povolání klinického logopeda
(1) Odborná způsobilost k výkonu povolání logopeda ve zdravotnictví se získává absolvováním akreditovaného magisterského studijního oboru speciální pedagogika se státní závěrečnou zkouškou z logopedie a surdopedie navazujícího na absolvování akreditovaného bakalářského studijního oboru speciální pedagogika se státní zkouškou z logopedie a surdopedie a absolvováním akreditovaného kvalifikačního kurzu logoped ve zdravotnictví, který je prováděn vysokou školou podle zvláštního právního předpisu9d).
(2) Do doby získání specializované způsobilosti logoped ve zdravotnictví pracuje u poskytovatele zdravotních služeb pod odborným dohledem klinického logopeda způsobilého k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu.
(3) Specializovaná způsobilost logopeda ve zdravotnictví se získává absolvováním specializačního vzdělávání v trvání 3 let ukončeným atestační zkouškou. Označení odbornosti logopeda ve zdravotnictví se specializovanou způsobilostí je klinický logoped.
(4) Odborná a specializovaná způsobilost k výkonu povolání klinického logopeda se získává absolvováním nejméně pětiletého akreditovaného magisterského studijního oboru speciální pedagogika se státní závěrečnou zkouškou z logopedie a surdopedie, pokud bylo studium v akreditovaném magisterském studijním oboru zahájeno nejpozději v akademickém roce 2018/2019, a absolvováním specializačního vzdělávání v oboru klinická logopedie.
(5) Za výkon povolání logopeda ve zdravotnictví se považují činnosti v rámci preventivní, diagnostické, léčebné, rehabilitační a dispensární péče v oboru klinická logopedie.
(6) Za výkon povolání klinického logopeda se považují činnosti uvedené v odstavci 5 a činnost posudková.".
62. V § 23a odst. 1 písm. a) a b) se slovo "programu" nahrazuje slovem "oboru".
63. Nadpis § 24 zní: "Odborná způsobilost k výkonu povolání fyzioterapeuta a specializovaná způsobilost k výkonu povolání odborného fyzioterapeuta".
64. V § 24 odst. 1 písm. a) se za slovo "fyzioterapeutů," vkládají slova "pokud bylo studium prvního ročníku zahájeno nejpozději v akademickém roce 2018/2019,".
65. V § 24 odstavec 2 zní:
"(2) Do doby získání specializované způsobilosti nebo prokázání alespoň 10 let výkonu povolání fyzioterapeuta pracuje fyzioterapeut, který získal odbornou způsobilost podle odstavce 1 písm. d), u poskytovatele zdravotních služeb pod odborným dohledem fyzioterapeuta způsobilého k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu, z toho prvních 6 měsíců pod jeho přímým vedením.".
66. V § 24 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:
"(4) Specializovaná způsobilost fyzioterapeuta se získává absolvováním akreditovaného navazujícího zdravotnického magisterského studijního oboru fyzioterapie nebo ukončením specializačního vzdělávání atestační zkouškou. Označení odbornosti fyzioterapeuta se specializovanou způsobilostí je odborný fyzioterapeut.".
Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.
67. V § 24 odst. 5 se slova "a rehabilitační" nahrazují slovy " , rehabilitační a paliativní".
68. V § 24 se doplňuje odstavec 6, který zní:
"(6) Za výkon povolání odborného fyzioterapeuta se považuje činnost v rámci preventivní, diagnostické, léčebné, rehabilitační a paliativní péče v oboru aplikovaná fyzioterapie.".
69. V § 26 odst. 1 písm. b) se za slova "laboratorní metody nebo" vkládají slova "akreditovaného kvalifikačního kurzu laboratorní metody v asistované reprodukci nebo akreditovaného".
70. V § 26 odst. 3 písm. b) se za slovo "služeb" vkládají slova " , v zařízeních transfúzní služby" a za slova "v zařízeních ochrany" se vkládají slova "a podpory".
71. V § 26 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno c), které zní:
"c) laboratorní činnost v rámci nakládání s tkáněmi a buňkami, včetně manipulace se spermiemi, vajíčky a embryi v rámci asistované reprodukce.".
72. V § 28 odst. 1 a 2 se za slova "v ochraně" vkládají slova "a podpoře".
73. V § 28 odst. 3 se za slova "pracovník v ochraně" vkládají slova "a podpoře" a za slova "a ochrany" se vkládají slova "a podpory".
74. § 29 včetně nadpisu zní:
 
"§ 29
Odborná způsobilost k výkonu povolání asistent behaviorálního analytika
(1) Odborná způsobilost k výkonu povolání asistenta behaviorálního analytika se získává absolvováním akreditovaného bakalářského studia v oblasti vzdělávání psychologie nebo neučitelská pedagogika a akreditovaného kvalifikačního kurzu asistent behaviorálního analytika.
(2) Za výkon povolání asistenta behaviorálního analytika se považuje činnost v rámci diagnostické a léčebné péče v oboru behaviorální analýzy pod odborným dohledem behaviorálního analytika.".
75. Za § 29 se vkládá nový § 29a, který včetně nadpisu zní:
 
"§ 29a
Odborná způsobilost k výkonu povolání behaviorálního technika
(1) Odborná způsobilost k výkonu povolání behaviorálního technika se získává absolvováním akreditovaného kvalifikačního kurzu behaviorální technik po získání úplného středního vzdělání nebo úplného středního odborného vzdělání.
(2) Za výkon povolání behaviorálního technika se považuje činnost v rámci léčebné péče v oboru behaviorální analýzy pod odborným dohledem behaviorálního analytika nebo asistenta behaviorálního analytika.".
76. V § 33 odst. 2 se za slovo "zhotovuje" vkládá slovo " , upravuje".
77. § 34 včetně nadpisu se zrušuje.
78. V § 36 odst. 1 písm. b) se za slovo "zkouškou" vkládají slova "s výučním listem".
79. V § 36 odst. 1 písm. e), f) a g) se slovo "programu" nahrazuje slovem "oboru".
80. V § 36 odst. 1 písmeno i) zní:
"i) 4 ročníků denního studia nebo 5 ročníků dálkového studia na střední zdravotnické škole v oboru zdravotnický asistent nebo praktická sestra.".
81. V § 36 odst. 2 se za slovo "rehabilitační," vkládá slovo "paliativní,".
82. § 37 včetně nadpisu zní:
 
"§ 37
Odborná způsobilost k výkonu povolání maséra ve zdravotnictví a nevidomého a slabozrakého maséra ve zdravotnictví
(1) Odborná způsobilost k výkonu povolání maséra ve zdravotnictví nebo nevidomého a slabozrakého maséra ve zdravotnictví se získává absolvováním
a) akreditovaného kvalifikačního kurzu v oboru masér ve zdravotnictví nebo nevidomý a slabozraký masér ve zdravotnictví,
b) střední zdravotnické školy v oboru masér ve zdravotnictví, nebo
c) akreditovaného kvalifikačního kurzu v oboru masér nebo nevidomý a slabozraký masér, pokud byl zahájen do konce roku 2018.
(2) Za výkon povolání maséra ve zdravotnictví a nevidomého a slabozrakého maséra ve zdravotnictví se považuje činnost v rámci rehabilitační a léčebné péče pod odborným dohledem fyzioterapeuta způsobilého k výkonu povolání bez odborného dohledu nebo lékaře se specializací v oboru rehabilitační a fyzikální medicína.".
83. § 38 včetně nadpisu se zrušuje.
84. § 40 včetně nadpisu zní:
 
"§ 40
Odborná způsobilost k výkonu povolání řidiče zdravotnické dopravní služby
(1) Odborná způsobilost k výkonu povolání řidiče zdravotnické dopravní služby se získává absolvováním
a) akreditovaného kvalifikačního kurzu v oboru řidič zdravotnické dopravní služby, nebo
b) akreditovaného kvalifikačního kurzu v oboru řidič vozidla dopravy nemocných a raněných.
(2) Odbornou způsobilost k výkonu povolání řidiče zdravotnické dopravní služby má také zdravotnický pracovník, který získal odbornou způsobilost k výkonu povolání
a) řidiče vozidla zdravotnické záchranné služby podle § 35, nebo
b) zdravotnického záchranáře podle § 18.
(3) Za výkon povolání řidiče zdravotnické dopravní služby se považuje činnost pod odborným dohledem při poskytování zdravotnické dopravní služby.".
85. V § 42 odst. 2 úvodní části ustanovení se slovo "programech" nahrazuje slovem "oborech".
86. V § 42 odst. 2 písm. a) a b) se slovo "programu" nahrazuje slovem "oboru".
87. V § 42 odst. 2 písm. c) se za slovo "asistent" vkládají slova "nebo praktická sestra".
88. V § 42 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje slovem " , nebo" a doplňuje se písmeno d), které zní:
"d) 3 ročníků studia na střední zdravotnické škole v oboru ošetřovatel.".
89. V § 43 odst. 2 písm. a) a b) se slova "programu uskutečňovaného vysokou školou ve studijním" zrušují.
90. V § 43 odst. 2 písm. a) bodě 1 se slova "jednooborového studia" nahrazují slovy "s jednooborovým studiem".
91. V § 43 odst. 2 písm. a) se na konci textu bodu 2 doplňují slova " , pokud bylo studium prvního ročníku zahájeno nejpozději v akademickém roce 2018/2019".
92. V § 43 odst. 2 písm. d) bodě 4 se doplňuje slovo "nebo".
93. V § 43 odst. 2 se písmeno e) zrušuje.
Dosavadní písmeno f) se označuje jako písmeno e).
94. V § 45 odst. 1 písm. d) se za slovo "bakalářských" vkládá slovo "studijních".
95. V § 45 odst. 2 se věta třetí zrušuje.
96. V § 46 odst. 1 se slova "vzdělávací program" nahrazují slovy "vzdělávání ve vzdělávacím programu uvedeném v § 45 odst. 1".
97. V § 46 odst. 3 úvodní části ustanovení se za slovo "udělení" vkládají slova "nebo prodloužení".
98. V § 46 odst. 3 písmeno g) zní:
"g) doklady o věcném a technickém vybavení, kterým je zabezpečen vzdělávací program nejméně na dobu stanovenou příslušným vzdělávacím programem; tyto doklady lze nahradit čestným prohlášením,".
99. V § 46 odst. 3 se na konci textu písmene h) doplňují slova "je-li poskytovatelem zdravotních služeb,".
100. V § 46 odst. 3 písmeno i) zní:
"i) nejvyšší počet míst pro vzdělávání ve vzdělávacím programu; v případě, že je vzdělávací program zajišťován ve více smluvních zařízeních, počet míst pro každé zařízení, a".
101. V § 46 se na konci odstavce 3 doplňuje písmeno j), které včetně poznámky pod čarou č. 29 zní:
"j) doklad o zaplacení správního poplatku za přijetí žádosti29).
29) Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.".
102. V § 46 se odstavec 4 zrušuje.
103. V § 49 odst. 3 úvodní části ustanovení se za slovo "udělení" vkládají slova "nebo prodloužení".
104. V § 49 odstavec 4 zní:
"(4) Platnost akreditace se vztahuje pouze na vzdělávání v oboru podle konkrétního vzdělávacího programu stanoveného v rozhodnutí a určeného datem jeho zveřejnění ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví, pokud zákon dále nestanovuje jinak. Akreditované zařízení nemůže uskutečňovat vzdělávání podle jiného vzdělávacího programu stejného oboru uveřejněného k jinému datu, než pro který bylo akreditováno, přičemž akreditované zařízení může být akreditováno k uskutečňování více vzdělávacích programů v jednom oboru specializačního vzdělávání nebo akreditovaného kvalifikačního kurzu.".
105. V § 49 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:
"(5) Platnost akreditace lze prodloužit, pokud akreditované zařízení doručí žádost o prodloužení akreditace ministerstvu nejpozději 120 dnů přede dnem skončení její platnosti a doloží doklady uvedené v § 46. Pokud je žádost o prodloužení platnosti akreditace ministerstvu ve lhůtě podle věty první doručena, považuje se akreditované zařízení za akreditované až do dne nabytí právní moci rozhodnutí o žádosti o prodloužení platnosti akreditace.".
Dosavadní odstavce 5 až 10 se označují jako odstavce 6 až 11.
106. V § 49 odst. 6 písm. d) se za slovo "udělení" vkládají slova "nebo prodloužení".
107. V § 49 odst. 7 písm. a) se za slovo "nedodržování" vkládá slovo "podmínek".
108. V § 49 odstavce 10 a 11 znějí:
"(10) Akreditace zaniká v případě zániku akreditovaného zařízení.
(11) Ministerstvo zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup seznam akreditovaných zařízení, názvy vzdělávacích programů, které jsou tato akreditovaná zařízení oprávněna uskutečňovat, dobu, na kterou jim byla akreditace udělena nebo prodloužena, a seznam subjektů, jimž byla akreditace odejmuta.".
109. § 50 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 11 a 11a zní:
 
"§ 50
Povinnosti akreditovaných zařízení
(1) Akreditované zařízení je povinno v rámci akreditace
a) uskutečňovat vzdělávání podle vzdělávacího programu schváleného ministerstvem, a to v rozsahu rozhodnutí o udělení nebo prodloužení akreditace,
b) umožnit účastníkovi vzdělávání řádné absolvování všech součástí vzdělávacího programu,
c) doložit do 60 dnů ministerstvu splnění kritérií vzdělávacího programu, pokud ministerstvo zveřejní ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví takovou úpravu vzdělávacího programu, která mění kritéria pro akreditovaná zařízení, a to v rozsahu zveřejněné úpravy vzdělávacího programu,
d) předkládat ministerstvu roční zprávu o organizačním a finančním zajištění vzdělávání, a to nejpozději do 31. března následujícího kalendářního roku,
e) vést dokumentaci o vzdělávání podle vzdělávacího programu, která dokládá skutečnosti nutné pro splnění povinností vyplývajících ze vzdělávacího programu a která obsahuje seznam účastníků vzdělávání; dokumenty tvořící dokumentaci o vzdělávání podle vzdělávacího programu je akreditované zařízení povinno uchovávat a umožnit z nich provedení výběru archiválií podle jiného právního předpisu11),
f) vést evidenci docházky jednotlivých účastníků vzdělávání s označením konkrétního pracoviště, na kterém praxe probíhala,
g) nejpozději do 30 dnů písemně nahlásit ministerstvu každou změnu podmínek souvisejících se zabezpečením vzdělávání podle vzdělávacího programu,
h) na vyžádání ministerstva umožnit vykonání praktické části atestační zkoušky, závěrečné zkoušky akreditovaného kvalifikačního kurzu, aprobační zkoušky, rozdílové zkoušky nebo adaptačního období podle tohoto zákona a zákona o uznávání odborné kvalifikace11a).
(2) Akreditované zařízení je povinno oznámit ministerstvu záměr ukončit uskutečňování vzdělávání nejméně 3 měsíce před plánovaným datem ukončení vzdělávání a písemně o tomto záměru informovat účastníky vzdělávání, kteří se u něho vzdělávají. Akreditované zařízení je povinno předat ministerstvu, popřípadě pověřené organizaci, veškerou dokumentaci a evidenci týkající se účastníků vzdělávání. Zanikne-li akreditované zařízení nebo zemře-li držitel akreditace, aniž by splnil povinnost uvedenou ve větě druhé, přechází povinnost předání dokumentace na jeho právního nástupce nebo toho, kdo žil se zemřelým ve společné domácnosti, nebo osobu mu blízkou. V případě účastníků vzdělávání, kteří chtějí pokračovat ve vzdělávání u jiného akreditovaného zařízení, předá ministerstvo nebo pověřená organizace dokumentaci tomuto akreditovanému zařízení.
(3) Akreditované zařízení je dále povinno na žádost účastníka vzdělávání, který přechází v průběhu vzdělávání k jinému akreditovanému zařízení, předat bez zbytečného odkladu kopie dokumentace vedené o tomto účastníkovi tomuto akreditovanému zařízení.
11) Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
11a) Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 394/2004 Sb., kterou se upravují podrobnosti o konání atestační zkoušky, zkoušky k vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu, závěrečné zkoušky akreditovaných kvalifikačních kurzů, aprobační zkoušky a zkušební řád pro tyto zkoušky.".
Poznámka pod čarou č. 11b se zrušuje.
110. V § 51 se na konci odstavce 5 doplňuje věta "Uchazeč může být zařazen pouze do akreditovaného kvalifikačního kurzu uskutečňovaného podle vzdělávacího programu, který byl pro příslušný obor zdravotnického povolání zveřejněn ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví jako poslední.".
111. V § 51 odst. 7 se slova "praktického vyučování a omluvenou absenci z hodin teoretického vyučování" zrušují.
112. § 52 zní:
 
"§ 52
(1) Akreditovaný kvalifikační kurz se ukončuje závěrečnou zkouškou před zkušební komisí podle zkušebního řádu stanoveného prováděcím právním předpisem. Zkušební komisi zřizuje akreditované zařízení. Ministerstvo může jmenovat dalšího člena této zkušební komise. O termínu a místě závěrečné zkoušky a složení zkušební komise písemně informuje akreditované zařízení ministerstvo, a to alespoň 30 dnů přede dnem konání zkoušky.
(2) Předpokladem pro přihlášení k závěrečné zkoušce je splnění všech požadavků stanovených příslušným vzdělávacím programem. Závěrečnou zkoušku může účastník akreditovaného kvalifikačního kurzu opakovat nejvýše dvakrát. O úspěšně vykonané závěrečné zkoušce vydá akreditované zařízení osvědčení o získané odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání. Náležitosti a vzor osvědčení stanoví prováděcí právní předpis.".
113. V § 54 odst. 1 písm. e) se slova " , pokud tak stanoví právní předpis upravující kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu zdravotnických pracovníků12a)" zrušují.
Poznámka pod čarou č. 12a se zrušuje.
114. V § 54 se odstavec 2 zrušuje.
Dosavadní odstavce 3 až 8 se označují jako odstavce 2 až 7.
115. V § 54 odst. 2 se slovo "program" nahrazuje slovem "obor".
116. V § 54 odst. 5 se slova "provede záznam do průkazu odbornosti, popřípadě vydá na vyžádání účastníka" nahrazují slovem "vydá".
117. V § 54 se odstavce 6 a 7 zrušují.
118. V § 56 odstavec 2 zní:
"(2) Vzdělávací program specializačního vzdělávání stanoví délku specializačního vzdělávání, členění, rozsah a obsah specializačního vzdělávání, délku povinné praxe v oboru, typ pracoviště, na kterém praxe probíhá, požadavky na teoretické znalosti a praktické dovednosti a činnosti, ke kterým je zdravotnický pracovník připravován. Vzdělávací program dále stanoví vstupní požadavky pro zařazení do příslušného oboru specializačního vzdělávání, požadavky na věcné a technické vybavení a personální zabezpečení specializačního vzdělávání.".
119. V § 56 odstavce 4 a 5 znějí:
"(4) Do specializačního vzdělávání se započítávají moduly, které účastník specializačního vzdělávání absolvoval v rámci jiného specializačního vzdělávání, a certifikované kurzy, pokud jsou součástí vzdělávacího programu daného specializačního oboru; o žádosti o započtení rozhodne pověřená organizace; o odvolání proti tomuto rozhodnutí rozhoduje ministerstvo.
(5) Do specializačního vzdělávání se započítává část dříve absolvovaného studia, pokud odpovídá její obsah a rozsah některé části vzdělávacího programu; o žádosti o započtení rozhodne pověřená organizace; o odvolání proti tomuto rozhodnutí rozhoduje ministerstvo.".
120. V § 56 odst. 7 a v § 57 odst. 7 se za slova "navazujícího na" vkládá slovo "akreditovaný".
121. V § 57 odstavce 1 a 2 znějí:
"(1) Vzdělávací program specializačního vzdělávání stanoví délku specializačního vzdělávání, členění, rozsah a obsah specializačního vzdělávání, délku povinné praxe v oboru, typ pracoviště, na kterém praxe probíhá, požadavky na teoretické znalosti a praktické dovednosti a činnosti, ke kterým je zdravotnický pracovník připravován. Vzdělávací program dále stanoví vstupní požadavky pro zařazení do příslušného oboru specializačního vzdělávání, požadavky na věcné a technické vybavení a personální zabezpečení specializačního vzdělávání.
(2) Specializační vzdělávání probíhá jako celodenní průprava v rozsahu odpovídajícím stanovené týdenní pracovní době6) a je odměňována6). Specializační vzdělávání může probíhat i jako rozvolněná příprava v rozsahu nejméně poloviny stanovené týdenní pracovní doby; celková délka, úroveň a kvalita nesmí být nižší než v případě celodenní průpravy. Do specializačního vzdělávání se nezapočítává doba výkonu zdravotnického povolání přesahující stanovenou týdenní pracovní dobu.".
122. V § 57 odstavce 4 a 5 znějí:
"(4) Do specializačního vzdělávání se započítává část dříve absolvovaného studia, pokud odpovídá její obsah a rozsah vzdělávacímu programu; o žádosti o započtení rozhodne pověřená organizace; o odvolání proti tomuto rozhodnutí rozhoduje ministerstvo.
(5) Do specializačního vzdělávání se započítá odborná praxe, popřípadě její část, absolvovaná
a) v jiném oboru specializace, pokud odpovídá její obsah a rozsah příslušnému vzdělávacímu programu, nebo
b) v cizině, pokud odpovídá její obsah a rozsah příslušnému vzdělávacímu programu.
O žádosti o započtení rozhodne pověřená organizace; o odvolání proti tomuto rozhodnutí rozhoduje ministerstvo.".
123. V § 57 se na konci textu odstavce 6 doplňují slova "podle vzdělávacích programů jednotlivých specializačních oborů".
124. V § 58 se na konci odstavce 1 doplňuje věta "Podmínka získání odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání podle věty druhé se nevztahuje na povolání logoped podle § 43 odst. 2 písm. a) bodu 2 do 31. prosince 2025.".
125. V § 58 se na konci odstavce 2 doplňuje věta "Ministerstvo, popřípadě pověřená organizace, poskytuje poradenskou a konzultační činnost související se zařazením do specializačního vzdělávání a s jeho průběhem.".
126. V § 58 odst. 4 se za větu první vkládá věta "Uchazeč může být zařazen pouze do oboru specializačního vzdělávání uskutečňovaného podle vzdělávacího programu, který byl pro příslušný obor specializačního vzdělávání zveřejněn ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví jako poslední.".
127. V § 59 odst. 2 větě druhé se slova " , který je zapsán v Registru zdravotnických pracovníků způsobilých k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu (§ 72)" zrušují.
128. V § 59 odstavec 5 zní:
"(5) Zjistí-li akreditované zařízení, že účastník specializačního vzdělávání neplní závažným způsobem studijní povinnosti vyplývající z příslušného vzdělávacího programu, je povinno sdělit tuto skutečnost ministerstvu, které z moci úřední může zahájit s tímto účastníkem specializačního vzdělávání řízení o ukončení specializačního vzdělávání. O ukončení specializačního vzdělávání ministerstvo vydá rozhodnutí do 90 dnů ode dne, kdy se o nesplnění povinnosti dozvědělo.".
129. V § 60 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:
"(2) Atestační zkoušku v příslušném oboru lze vykonat nejpozději do 5 let od splnění všech požadavků daných vzdělávacím programem, podle kterého se uskutečnilo vzdělávání uchazeče. Pokud uchazeč u atestační zkoušky neprospěl, může atestační zkoušku vykonat nejdříve za 6 měsíců ode dne neúspěšně vykonané zkoušky. Atestační zkoušku lze v příslušném oboru opakovat nejvýše dvakrát.".
Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.
130. V § 60 se na konci odstavce 3 doplňuje věta "Náležitosti a vzor diplomu o specializaci stanoví prováděcí právní předpis.".
131. V § 60a odst. 5 se za slovo "uveřejní" vkládají slova "ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví a způsobem umožňujícím dálkový přístup".
132. V § 60a odstavec 14 zní:
"(14) V případě zániku poskytovatele zdravotních služeb s rezidenčním místem ministerstvo rozhodne o přidělení rezidenčního místa jinému poskytovateli zdravotních služeb s rezidenčním místem, a to za podmínky, že
a) rezident na tomto rezidenčním místě je v pracovněprávním vztahu s tímto poskytovatelem, a to minimálně na dobu zbývající délky specializačního vzdělávání, a
b) tento poskytovatel prokáže splnění podmínek stanovených pro přidělení dotace.".
133. V nadpisu § 60d se doplňují slova "a krajské hygienické stanice s rezidenčním místem".
134. V § 60d písm. b) se za slovo "hlásit" vkládají slova "ministerstvu, popřípadě pověřené organizaci,".
135. V § 60d písmeno c) zní:
"c) podrobit se kontrole dodržování podmínek čerpání dotace na rezidenční místo a účelovosti použití vynaložených finančních prostředků z dotace prováděné ministerstvem a na jeho žádost předložit doklady související se specializačním vzděláváním rezidenta a zabezpečením jeho vzdělávání ke kontrole,".
136. V § 60d písmeno f) zní:
"f) nahlásit ministerstvu, popřípadě pověřené organizaci, datum zahájení a ukončení přerušení specializačního vzdělávání rezidenta nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne, kdy uvedené skutečnosti nastaly.".
137. § 61 zní:
 
"§ 61
(1) Absolvováním certifikovaného kurzu zdravotničtí pracovníci nebo jiní odborní pracovníci získávají zvláštní odbornou způsobilost pro úzce vymezené zdravotnické činnosti, které prohlubují získanou odbornou nebo specializovanou způsobilost. Certifikovaným kurzem nelze nahradit získání odborné nebo specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání. Zdravotnický pracovník, který nemá specializovanou způsobilost v příslušném oboru specializačního vzdělávání, může vykonávat pouze jednotlivé činnosti zdravotnického pracovníka se specializovanou způsobilostí, ke kterým získal zvláštní odbornou způsobilost absolvováním certifikovaného kurzu.
(2) Ministerstvo vede seznam certifikovaných kurzů a zveřejňuje jej způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(3) Vzdělávání v certifikovaném kurzu provádí akreditované zařízení, které je akreditováno k uskutečňování vzdělávacího programu certifikovaného kurzu.
(4) Vzdělávací program stanoví délku vzdělávání, členění, rozsah a obsah vzdělávání, délku povinné praxe, typ pracoviště, na kterém praxe probíhá, požadavky na teoretické znalosti a praktické dovednosti a činnosti, ke kterým je zdravotnický pracovník nebo jiný odborný pracovník připravován. Dále stanoví rozsah činností certifikovaného kurzu, k nimž absolvent certifikovaného kurzu získá zvláštní odbornou způsobilost, včetně vymezení činností, které jsou poskytováním zdravotní péče. Vzdělávací program se může skládat z modulů podle § 56 odst. 1, může také stanovit vstupní požadavky pro zařazení do certifikovaného kurzu, požadavky na věcné a technické vybavení a personální zabezpečení vzdělávání.
(5) Do splněného počtu hodin stanovených vzdělávacím programem akreditované zařízení započte nejvýše patnáctiprocentní omluvenou absenci z celkového počtu hodin.
(6) Do vzdělávání v certifikovaném kurzu akreditované zařízení započte část dříve absolvovaného studia, pokud odpovídá vzdělávacímu programu.".
138. V § 62 odst. 2 se věta druhá nahrazuje větou "Tyto doklady lze nahradit výpisem z Národního registru zdravotnických pracovníků, vedeného podle zákona o zdravotních službách (dále jen "registr").".
139. § 64 zní:
 
"§ 64
Předpokladem ukončení certifikovaného kurzu je splnění všech požadavků stanovených příslušným vzdělávacím programem. O úspěšném ukončení certifikovaného kurzu vydá akreditované zařízení certifikát. V certifikátu jsou uvedeny činnosti, k nimž absolvent certifikovaného kurzu získal zvláštní odbornou způsobilost v rozsahu vzdělávacího programu podle § 61 odst. 4, včetně vymezení činností, které jsou poskytováním zdravotní péče. Náležitosti a vzor certifikátu stanoví prováděcí právní předpis.".
140. V části první hlavě V se díl 5 včetně nadpisu zrušuje.
141. V části první se hlava VI zrušuje.
142. V § 73 odst. 2 písm. g) se slovo "jeho" nahrazuje slovem "jejího".
143. V § 76 odstavec 3 zní:
"(3) Hostující osoba může vykonávat na území České republiky zdravotnické povolání nebo činnosti související s poskytováním zdravotní péče, aniž požádá o uznání odborné kvalifikace podle dílu 3.".
144. V § 76 odst. 4 se text "(§ 72)" zrušuje a slova "vyškrtne z registru hostující osobu, zanikne-li jí" se nahrazují slovy "zapíše do registru, zanikne-li hostující osobě".
145. V § 80 odst. 2 se slova " , které uchazeč učiní před příslušným orgánem členského státu původu nebo notářem usazeným v členském státě původu" zrušují.
146. V § 81 se odstavec 8 zrušuje.
147. § 85 zní:
 
"§ 85
(1) Podle této hlavy se postupuje při uznávání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání nebo k výkonu povolání jiného odborného pracovníka, při uznávání specializované způsobilosti zdravotnického pracovníka nebo při rozhodování o povolení k výkonu zdravotnického povolání u osob, na které se nevztahuje hlava VII.
(2) Osoby, na které se nevztahuje hlava VII, získávají způsobilost vykonávat na území České republiky zdravotnické povolání nebo povolání jiného odborného pracovníka na základě rozhodnutí ministerstva o uznání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání nebo k výkonu povolání jiného odborného pracovníka.
(3) Osoby, na které se nevztahuje hlava VII, získávají specializovanou způsobilost zdravotnického pracovníka na základě rozhodnutí ministerstva o uznání specializované způsobilosti zdravotnického pracovníka.
(4) Osoby, na které se nevztahuje hlava VII, mohou vykonávat na území České republiky zdravotnické povolání na základě rozhodnutí ministerstva o povolení k výkonu zdravotnického povolání.".
148. Za § 85 se vkládají nové § 85a až 85c, které včetně poznámek pod čarou č. 30 až 32 znějí:
 
"§ 85a
(1) Žádost o uznání způsobilosti k výkonu povolání jiného odborného pracovníka podává žadatel ministerstvu. Součástí žádosti jsou
a) úředně ověřený překlad dokladů o získaném zahraničním vzdělání,
b) osvědčení o uznání vysokoškolského vzdělání podle zvláštního právního předpisu2) (dále jen "osvědčení o uznání vysokoškolského vzdělání") nebo rozhodnutí o uznání rovnocennosti nebo platnosti dokladu o dosažení základního, středního nebo vyššího odborného vzdělání v zahraničí podle zvláštních právních předpisů30) (dále jen "nostrifikace"),
c) doklad o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání jiného odborného pracovníka ne starší 3 měsíců; zdravotní způsobilost se prokazuje lékařským posudkem31) vydaným na základě lékařské prohlídky poskytovatelem pracovnělékařských služeb, popřípadě registrujícím poskytovatelem zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství, a není-li, jiným poskytovatelem zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství,
d) doklad o bezúhonnosti ne starší 3 měsíců,
e) doklad o typu pobytu na území České republiky32),
f) doklad o zaplacení správního poplatku29),
g) prohlášení o znalosti českého jazyka v rozsahu nezbytném pro výkon povolání jiného odborného pracovníka v České republice; schopnost odborně se vyjadřovat v českém jazyce v rozsahu nezbytném pro výkon povolání jiného odborného pracovníka ve zdravotnictví se ověřuje podle § 82 odst. 1 obdobně.
(2) Po předložení úplné žádosti podle odstavce 1 ministerstvo rozhodne o uznání způsobilosti k výkonu povolání jiného odborného pracovníka na území České republiky.
 
§ 85b
(1) Žadatel o uznání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání musí před podáním žádosti podle odstavce 4 úspěšně složit aprobační zkoušku, nestanoví-li se v odstavci 5 jinak.
(2) Žádost o vykonání aprobační zkoušky podává žadatel ministerstvu, popřípadě pověřené organizaci. Součástí žádosti jsou
a) osvědčení o uznání vysokoškolského vzdělání,
b) rozhodnutí o nostrifikaci, nebo
c) úředně ověřený překlad dokladů o získaném zahraničním vzdělání poskytující informace o délce studia, rozsahu teoretické a praktické přípravy, znalostech a dovednostech, které žadatel v průběhu studia získal, a činnostech, ke kterým získal oprávnění; srovnání získané odborné způsobilosti u povolání, která na území České republiky vykonávají absolventi akreditovaných kvalifikačních kurzů, provádí ministerstvo, popřípadě pověřená organizace.
(3) Aprobační zkouška se skládá z písemné, ústní a praktické části; obsah a délku jednotlivých částí stanoví prováděcí právní předpis. Aprobační zkouška se koná v českém jazyce před zkušební komisí podle zkušebního řádu pro aprobační zkoušky stanoveného prováděcím právním předpisem. Písemnou část aprobační zkoušky je možné vykonat v jazyce českém, anglickém, francouzském, německém nebo ruském. Zkušební komisi zřizuje ministr zdravotnictví jako svůj poradní orgán. Členy zkušební komise jmenuje a odvolává ministr zdravotnictví. Funkční období člena zkušební komise je pětileté. Funkci člena zkušební komise je možné vykonávat nejdéle ve dvou po sobě následujících obdobích. Ministr zdravotnictví může člena zkušební komise odvolat z funkce jen pro ztrátu bezúhonnosti, pro dlouhodobou neúčast na práci zkušební komise, nebo na vlastní žádost tohoto člena zkušební komise. Na základě úspěšně vykonané aprobační zkoušky vydá ministerstvo doklad o složení aprobační zkoušky.
(4) Žádost o uznání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání podává žadatel ministerstvu. Součástí žádosti jsou
a) doklad o úspěšně složené aprobační zkoušce,
b) úředně ověřený překlad dokladů o získaném zahraničním vzdělání,
c) osvědčení o uznání vysokoškolského vzdělání nebo rozhodnutí o nostrifikaci,
d) doklad o zdravotní způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání ne starší 3 měsíců; zdravotní způsobilost se prokazuje lékařským posudkem31) vydaným na základě lékařské prohlídky poskytovatelem pracovnělékařských služeb, popřípadě registrujícím poskytovatelem zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství, a není-li, jiným poskytovatelem zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství,
e) doklad o bezúhonnosti ne starší 3 měsíců,
f) doklad o typu pobytu na území České republiky32),
g) doklad o zaplacení správního poplatku29).
(5) Pokud žadateli o uznání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání na území České republiky uzná jeho odbornou způsobilost kterýkoli z členských států, absolvování aprobační zkoušky se nevyžaduje.
(6) V případě posuzování způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání žadatele uvedeného v odstavci 5 ministerstvo posoudí, zda žadatel splňuje minimální požadavky podle prováděcího právního předpisu upravujícího minimální požadavky na vzdělání k získání odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání. Pokud žadatel tyto požadavky nesplňuje, ministerstvo postupuje podle hlavy VII a zákona o uznávání odborné kvalifikace19a).
(7) Po předložení úplné žádosti podle odstavce 4 ministerstvo rozhodne o uznání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání na území České republiky.
 
§ 85c
(1) Žádost o uznání specializované způsobilosti zdravotnického pracovníka podává ministerstvu žadatel, který má odbornou způsobilost nebo způsobilost k výkonu zdravotnického povolání podle tohoto zákona. Součástí žádosti jsou
a) doklad o odborné způsobilosti nebo doklad o způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání podle tohoto zákona,
b) úředně ověřený překlad dokladů o získaném zahraničním vzdělání poskytující informace o délce studia, rozsahu teoretické a praktické přípravy, znalostech a dovednostech, které žadatel v průběhu studia získal, a činnostech, ke kterým získal oprávnění,
c) doklad o zdravotní způsobilosti k výkonu příslušného zdravotnického povolání ne starší 3 měsíců; zdravotní způsobilost se prokazuje lékařským posudkem31) vydaným na základě lékařské prohlídky poskytovatelem pracovnělékařských služeb, popřípadě registrujícím poskytovatelem zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství, a není-li, jiným poskytovatelem zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství,
d) doklad o bezúhonnosti ne starší 3 měsíců,
e) doklad o zaplacení správního poplatku29).
(2) Po předložení úplné žádosti podle odstavce 1 ministerstvo rozhodne o uznání specializované způsobilosti zdravotnického pracovníka na území České republiky, pokud absolvované studium plně odpovídá svým obsahem a rozsahem minimálním požadavkům stanoveným vzdělávacím programem pro příslušný obor specializačního vzdělávání zveřejněným ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví jako poslední. V ostatních případech ministerstvo rozhodne o neuznání specializované způsobilosti zdravotnického pracovníka na území České republiky.
30) Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
31) Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů.
32) Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.".
149. V § 86 odst. 1 se slovo "programů" nahrazuje slovem "oborů".
150. § 89 zní:
 
"§ 89
(1) Ministerstvo může osobám uvedeným v § 85 odst. 1 bez uznání způsobilosti podle § 85b na základě žádosti a po prokázání zdravotní způsobilosti31) a bezúhonnosti vydat rozhodnutí o povolení k výkonu zdravotnického povolání na území České republiky pod přímým vedením zdravotnického pracovníka v příslušném povolání pro činnosti, které je možné vykonávat pod přímým vedením, na dobu určitou s vymezením činností, které lze na základě tohoto rozhodnutí vykonávat, pokud je žadatel pozván do České republiky akreditovaným zařízením v příslušném oboru k provedení jednorázového výkonu.
(2) Ministerstvo může bez uznání způsobilosti podle § 85b na základě žádosti a po prokázání zdravotní způsobilosti31) a bezúhonnosti vydat rozhodnutí o povolení k výkonu odborné praxe zdravotnického pracovníka za účelem nabývání odborných nebo praktických zkušeností na dobu určitou pod přímým vedením zdravotnického pracovníka v příslušném povolání pro činnosti, které je možné vykonávat pod přímým vedením, pokud je žadatel pozván do České republiky právnickou osobou vykonávající činnost školy zapsané do rejstříku škol a školských zařízení, vysokou školou, výzkumnou institucí nebo akreditovaným zařízením, a to
a) k výkonu odborné praxe trvající déle než 3 měsíce, maximálně však 1 rok, nebo
b) k výkonu odborné praxe trvající maximálně 3 měsíce.
(3) K žádosti o povolení výkonu odborné praxe podle odstavce 2 písm. a) je žadatel povinen doložit nostrifikaci. Povolení výkonu praxe podle odstavce 2 písm. a) je možné vydat v celkovém součtu nejdéle na dobu 2 let.
(4) Ministerstvo vydá bez uznání způsobilosti podle § 85b po prokázání zdravotní způsobilosti31) a bezúhonnosti a po složení písemné části aprobační zkoušky podle právního předpisu upravujícího zkušební řád pro aprobační zkoušky, rozhodnutí o povolení k výkonu zdravotnického povolání na území České republiky pod přímým vedením zdravotnického pracovníka v příslušném povolání, pokud žadatel hodlá absolvovat praktickou část aprobační zkoušky. Toto rozhodnutí ministerstvo vydá na dobu trvání praktické části aprobační zkoušky podle právního předpisu upravujícího zkušební řád pro aprobační zkoušky.
(5) Zdravotnický pracovník vykonávající přímé vedení podle odstavce 1, 2 nebo 4 musí být fyzicky přítomen ve zdravotnickém zařízení, kde je příslušné zdravotnické povolání podle odstavce 1 nebo 4 nebo odborná praxe podle odstavce 2 vykonávána. Zdravotnický pracovník může toto přímé vedení vykonávat nejvýše nad jedním zdravotnickým pracovníkem, kterému bylo vydáno rozhodnutí o povolení k výkonu zdravotnického povolání podle odstavce 1 nebo 4 nebo rozhodnutí o povolení odborné praxe podle odstavce 2, a nemůže být současně školitelem. Zdravotnický pracovník vykonávající přímé vedení musí být způsobilý k výkonu příslušného zdravotnického povolání bez odborného dohledu.
(6) Výkon zdravotnického povolání podle odstavce 1 nebo 4 a výkon praxe podle odstavce 2 nelze započítat do specializačního vzdělávání.".
151. V § 89a odst. 1 písmena a) až e) znějí:
"a) v rozporu s § 50 odst. 1 písm. a) uskutečňuje vzdělávání v rozporu s rozhodnutím o udělení nebo prodloužení akreditace,
b) v rozporu s § 50 odst. 1 písm. e) nevede dokumentaci o vzdělání podle vzdělávacího programu v rozsahu akreditace,
c) v rozporu s § 50 odst. 1 písm. g) neoznámí změnu podmínek souvisejících se zabezpečením vzdělávání podle vzdělávacího programu v rozsahu akreditace,
d) v rozporu s § 50 odst. 1 písm. h) neumožní vykonání praktické části atestační zkoušky, závěrečné zkoušky akreditovaného kvalifikačního kurzu, aprobační zkoušky, rozdílové zkoušky nebo adaptačního období,
e) v rozporu s § 50 odst. 2 neoznámí ministerstvu záměr ukončit uskutečňování vzdělávání, neinformuje účastníky vzdělávání o záměru ukončit uskutečňování vzdělávání nebo nepředá ministerstvu, popřípadě pověřené organizaci, veškerou dokumentaci týkající se účastníků vzdělávání.".
152. V § 89a odst. 1 se písmeno f) zrušuje.
153. V § 89a odst. 2 úvodní části ustanovení se slova "Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako provozovatel akreditovaného zařízení s rezidenčním místem" nahrazují slovy "Poskytovatel zdravotních služeb s rezidenčním místem nebo krajská hygienická stanice s rezidenčním místem se".
154. V § 89a odst. 2 písm. a) se slovo "uskuteční" nahrazuje slovem "uskutečňuje".
155. V § 89a odst. 2 písmeno b) zní:
"b) v rozporu s § 60d písm. c) se nepodrobí kontrole dodržování podmínek čerpání dotace a účelovosti použití vynaložené dotace a zabezpečení specializačního vzdělávání rezidenta,".
Poznámka pod čarou č. 21g se zrušuje.
156. V § 89a odst. 2 se na konci textu písmene c) doplňují slova "v rozsahu akreditace".
157. V § 89a se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:
"(3) Poskytovatel zdravotních služeb, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že uskutečňuje vzdělávání ve vzdělávacích programech podle § 45 odst. 1 písm. a), b) a d) bez akreditace.".
Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.
158. V § 89a odstavec 4 zní:
"(4) Za přestupek lze uložit pokutu
a) od 5 000 do 50 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. c) a odstavce 2 písm. f) a g),
b) od 10 000 do 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), b), d) a e), odstavce 2 písm. a) až e) a odstavce 3.".
159. V § 90 odst. 1 se slova " , aprobační zkoušku a zkoušku k vydání osvědčení," nahrazují slovy "a aprobační zkoušku".
160. V § 90 odst. 2 písmeno c) zní:
"c) náležitosti a vzor diplomu o specializaci, náležitosti a vzor osvědčení o získané odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání, náležitosti a vzor certifikátu o zvláštní odborné způsobilosti,".
161. V § 90 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno j), které zní:
"j) minimální požadavky na studijní programy a vzdělávací programy k získání odborné způsobilosti k výkonu povolání terapeut tradiční čínské medicíny a na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu povolání specialista tradiční čínské medicíny.".
162. V § 91 odst. 2 se čárka za slovy "Atestační zkoušku" nahrazuje slovem "a" a slova "a zkoušku k vydání osvědčení" se zrušují.
163. V § 91 se na konci textu odstavce 3 doplňují slova "ministrem zdravotnictví".
164. V § 91 odstavec 5 zní:
"(5) Ženy, které získaly způsobilost zdravotnického pracovníka nebo jiného odborného pracovníka v oboru s profesním označením v mužském rodě, mohou používat profesní označení přechýlené. Muži, kteří získali způsobilost zdravotnického pracovníka nebo jiného odborného pracovníka v oboru s profesním označením v ženském rodě, mohou používat profesní označení přechýlené.".
165. V § 91 odst. 6 závěrečné části ustanovení větě druhé se za slovo "oboru" vkládají slova "nebo programu", za slovo "vydání" se vkládá slovo "souhlasného" a za slovo "stanoviska" se vkládají slova "nebo povolení".
166. V § 91b odstavec 1 zní:
"(1) Ministr zdravotnictví může na základě písemné žádosti podané zdravotnickým pracovníkem nebo jiným odborným pracovníkem rozhodnout ve výjimečných případech o odstranění tvrdosti v případě přiznání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání.".
167. V § 91b odstavce 3 a 4 znějí:
"(3) V řízení o odstranění tvrdosti se rozhodnutí vydává nejpozději do 90 dnů ode dne zahájení řízení.
(4) Proti rozhodnutí o odstranění tvrdosti nelze podat rozklad.".
168. V § 94 odst. 2, 3, 5 a 7 se slova "Evropského společenství1)" nahrazují slovy "Evropské unie1)".
169. Za § 95a se vkládá nový § 95b, který včetně nadpisu zní:
 
"§ 95b
Pověření k výkonu některých činností
(1) Ministerstvo může pověřit právnickou osobu výkonem činnosti podle § 50 odst. 2, § 54 odst. 5, § 56 odst. 4 a 5, § 57 odst. 4 a 5, § 58 odst. 2 a 4, § 60 odst. 1, § 60a odst. 7, § 60d písm. b), e) a f), § 85b odst. 2 a § 91 odst. 1 a 2.
(2) Ministerstvo může uzavřít s univerzitou nebo jinou právnickou osobou veřejnoprávní smlouvu za účelem přenesení výkonu činnosti podle § 50 odst. 2, § 54 odst. 5, § 56 odst. 4 a 5, § 57 odst. 4 a 5, § 58 odst. 2 a 4, § 60 odst. 1, § 60a odst. 7, § 60d písm. b), e) a f), § 85b odst. 2 a § 91 odst. 1 a 2.
(3) Veřejnoprávní smlouva podle odstavce 2 obsahuje výčet činností, jejichž výkon má být přenesen, a podmínky jejich výkonu, zejména
a) úpravu úhrady nákladů souvisejících s výkonem přenesených činností,
b) úpravu ochrany osobních údajů,
c) úpravu práv duševního vlastnictví a
d) stanovení doby, na kterou je veřejnoprávní smlouva uzavírána.".
Čl.II
Přechodná ustanovení
1. Zdravotnický pracovník, který získal specializovanou způsobilost v oboru Ošetřovatelská péče v pediatrii atestační zkouškou nebo absolvováním dvouletého akreditovaného zdravotnického magisterského studia ve studijních programech a studijních oborech Ošetřovatelská péče v pediatrii nebo kterému byla specializovaná způsobilost v tomto oboru přiznána nebo uznána podle zákona č. 96/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, je považován za zdravotnického pracovníka se specializovanou způsobilostí v oboru ošetřovatelská péče v pediatrii.
2. Do specializačního vzdělávání v oboru Ošetřovatelská péče v pediatrii lze zařazovat uchazeče o vzdělávání podle zákona č. 96/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, do 5 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Zdravotnický pracovník zařazený do specializačního vzdělávání v oboru Ošetřovatelská péče v pediatrii dokončí vzdělání podle zákona č. 96/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
3. Všeobecné sestry a porodní asistentky, kterým byla přiznána na základě § 96 odst. 1 zákona č. 96/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, specializovaná způsobilost v oboru Ošetřovatelská péče v pediatrii na základě prokázání absolvování kurzu psychologie a pedagogika dítěte podle právních předpisů, které byly účinné přede dnem 1. dubna 2004, mohou nadále poskytovat ošetřovatelskou péči u dětí s výjimkou činností na pracovištích poskytujících péči o novorozence.
4. Specializovaná způsobilost v oboru Ošetřovatelská péče v pediatrii se získává absolvováním nejméně dvouletého akreditovaného zdravotnického magisterského studia ve studijních programech a studijních oborech Ošetřovatelská péče v pediatrii, pokud bude studium prvního ročníku zahájeno nejpozději v akademickém roce 2019/2020.
5. Zdravotnický pracovník, který získal odbornou způsobilost k výkonu povolání biotechnický asistent podle § 20a zákona č. 96/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se považuje za biomedicínského technika podle § 20 zákona č. 96/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
6. Zdravotnický pracovník, který získal odbornou způsobilost k výkonu povolání fyzioterapeut podle § 24 odst. 1 písm. a) zákona č. 96/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se považuje za zdravotnického pracovníka způsobilého k výkonu povolání odborného fyzioterapeuta podle § 24 odst. 4 zákona č. 96/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
7. Zdravotnický pracovník, který získal odbornou způsobilost k výkonu povolání zdravotnický asistent podle § 29 zákona č. 96/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se považuje za zdravotnického pracovníka způsobilého k výkonu povolání praktická sestra podle § 21b zákona č. 96/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
8. Zdravotnický pracovník, který získal odbornou způsobilost k výkonu povolání masér nebo nevidomý a slabozraký masér podle § 37 zákona č. 96/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se považuje za zdravotnického pracovníka způsobilého k výkonu povolání masér ve zdravotnictví nebo nevidomý a slabozraký masér ve zdravotnictví podle § 37 zákona č. 96/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
9. Zdravotnický pracovník, který získal odbornou způsobilost k výkonu povolání řidič dopravy nemocných a raněných podle § 40 zákona č. 96/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se považuje za zdravotnického pracovníka způsobilého k výkonu povolání řidič zdravotnické dopravní služby podle § 40 zákona č. 96/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
10. Akreditace pro kvalifikační kurzy vydané podle zákona č. 96/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, v oborech, u kterých tímto zákonem dochází ke změně označení odborností na maséra ve zdravotnictví, nevidomého a slabozrakého maséra ve zdravotnictví, praktickou sestru nebo řidiče zdravotnické dopravní služby, zůstávají v platnosti.
11. Způsobilost pro výkon povolání dezinfektor získaná podle zákona č. 96/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstává nedotčena.
12. Laboratorní pracovník podle § 38 zákona č. 96/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, je ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona zdravotnickým pracovníkem s odbornou způsobilostí k výkonu povolání sanitář podle § 42 zákona č. 96/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
13. Správní řízení o žádostech o udělení nebo prodloužení akreditace podle zákona č. 96/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, která nebyla pravomocně skončena přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle zákona č. 96/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
14. Správní řízení o žádostech o uznání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání na území České republiky zahájená podle § 85 zákona č. 96/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, která nebyla pravomocně skončena přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle zákona č. 96/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
15. Správní řízení o žádostech o povolení k výkonu zdravotnického povolání nebo činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče na území České republiky zahájená podle § 89 zákona č. 96/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, která nebyla pravomocně skončena přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle zákona č. 96/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
16. Pokud zdravotnický pracovník podal žádost o vykonání zkoušky, kterou se ověřuje způsobilost k výkonu příslušného povolání bez odborného dohledu podle části první hlavy VI zákona č. 96/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, a tuto zkoušku nevykonal přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zkouška se ode dne účinnosti tohoto zákona nevykonává.
17. Správní řízení o vydání osvědčení k výkonu povolání bez odborného dohledu, která nebyla ukončena pravomocným rozhodnutím podle § 67 zákona č. 96/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se zastavují.
18. Správní řízení o žádostech o přiznání specializované způsobilosti v oboru Ošetřovatelská péče v pediatrii zahájená podle § 96 odst. 1 zákona č. 96/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, která nebyla pravomocně skončena přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle zákona č. 96/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
19. Certifikáty o zvláštní odborné způsobilosti vydané podle zákona č. 96/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají nedotčeny.
20. Údaje vedené v Registru zdravotnických pracovníků způsobilých k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu a hostujících osob podle zákona č. 96/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se v něm vedou nadále podle zákona č. 96/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, do dne předání těchto údajů do Národního registru zdravotnických pracovníků. Údaje vedené v Registru zdravotnických pracovníků způsobilých k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu a hostujících osob předá správce tohoto registru do 180 dnů ode dne zřízení Národního registru zdravotnických pracovníků podle zákona o zdravotních službách do tohoto registru nebo do 180 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
21. Ustanovení § 18 odst. 4 zákona č. 96/2004 Sb., ve znění tohoto zákona, se nepoužije pro zdravotnického pracovníka, který získal odbornou způsobilost k výkonu povolání zdravotnický záchranář přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
 
ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta
Čl.III
Zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění zákona č. 125/2005 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 346/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 126/2016 Sb. a zákona č. 67/2017 Sb., se mění takto:
1. V § 10 odst. 1 se na konci písmene a) slovo "nebo" zrušuje.
2. V § 10 odst. 1 se na konci písmene b) tečka nahrazuje slovem " , nebo" a doplňuje se písmeno c), které zní:
"c) nejméně pětiletého prezenčního studia v magisterském studijním programu farmacie na vysoké škole na území Slovenské republiky, pokud absolvent zahájil toto studium v období od 1. ledna 1993 do 30. dubna 2004.".
 
ČÁST TŘETÍ
ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ
Čl.IV
Zrušují se:
1. Vyhláška č. 423/2004 Sb., kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu zdravotnických pracovníků.
2. Vyhláška č. 321/2008 Sb., kterou se mění vyhláška č. 423/2004 Sb., kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu zdravotnických pracovníků.
3. Vyhláška č. 4/2010 Sb., kterou se mění vyhláška č. 423/2004 Sb., kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu zdravotnických pracovníků, ve znění vyhlášky č. 321/2008 Sb.
 
ČÁST ČTVRTÁ
ÚČINNOST
Čl.V
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. září 2017.
v z. Vondráček v. r.
Zeman v. r.
Sobotka v. r.