Přímý a nepřímý účinek směrnic EU v pracovněprávních vztazích

Vydáno: 28 minut čtení

Pracovní právo je v řadě oblastí založeno na právu EU, a to zejména na směrnicích, které mají členské státy povinnost v transpoziční lhůtě implementovat do vnitrostátních právních předpisů. Pokud se tak nestane, hrozí členskému státu finanční sankce uložené v rámci řízení o porušení unijního práva zahájeného Evropskou komisí. Pro zaměstnavatele jsou však důležité zejména možné soukromoprávní důsledky vyplývající z nedostatečné implementace.

Přímý a nepřímý účinek směrnic EU v pracovněprávních vztazích
JUDr.
Tereza
Erényi
LL.M.
Příspěvek vznikl za podpory GAUK v rámci projektu Implementace směrnic EU v pracovněprávní oblasti, č. 172423 řešeného na Univerzitě Karlově, Právnické fakultě.
V období posledních dvou let měly být v České republice v pracovněprávní oblasti implementovány tři evropské směrnice,1) přičemž ve všech případech byla příslušná transpoziční
legislativa
přijata s více než roční prodlevou. Současně platí, že i pokud je směrnice formálně v zákoně provedena, vznikají mnohdy pochybnosti, zda je implementace správná. Obdobně bývá diskutována i rozhodovací praxe českých soudů, která se v některých případech jeví jako v rozporu s výkladem podávaným ze strany Soudního dvora Evropské unie (dále jen „SDEU“).
Zaměstnavatelé v této souvislosti uvažují, jaký praktický vliv na ně může pozdní či chybná implementace směrnic mít a zda lze s poukazem na rozpor s právem EU případně překonat i vnitrostátní ustálenou judikaturu.
Klíčovou otázkou je, zda se zaměstnanec může vůči zaměstnavateli úspěšně domáhat u soudu práva zaručeného směrnicí, i když směrnice nebyla do českého právního řádu implementována vůbec, byla implementována nesprávně, popřípadě není souladně vykládána českými soudy
.
Pro zodpovězení této otázky je třeba rozebrat tzv. přímý a nepřímý účinek směrnic, přičemž je třeba poznamenat, že se jedná o komplexní otázku, jejíž detailní rozbor vydá na několik desítek stran a přísluší spíše odborníkům v oblasti práva EU.2) Na tomto místě se věnujeme pouze hlavním aspektům, které jsou pro pochopení možných pracovněprávních důsledků z pohledu zaměstnavatelů zásadní.
Nepřímý účinek směrnic (eurokonformní výklad)
Povinnost eurokonformního výkladu
Nepřímý účinek směrnic neboli povinnost eurokonformního výkladu je obecně známou zásadou spočívající v povinnosti vnitrostátních orgánů (včetně soudů) vykládat vnitrostátní zákonná ustanovení v oblasti působnosti práva EU v souladu se smyslem a účelem evropské právní úpravy. SDEU ve své judikatuře uvádí:
„Při uplatňování vnitrostátního práva je vnitrostátní soud, který má podat jeho výklad, povinen tak učinit v co možná největším rozsahu ve světle znění a účelu uvedené směrnice, aby dosáhl výsledku, který tato směrnice sleduje…“
3)
Pokud tedy vnitrostátní soud aplikuje ustanovení zákoníku práce, kterým se provádí směrnice EU, měl by v maximální možné míře zohlednit smysl a účel dané směrnice včetně existující judikatury SDEU. Pokud má soud pochybnosti o správném výkladu, může podat předběžnou otázku o výklad k SDEU.
Jestliže je však případ s evropským přesahem řešen vyšším soudem, jehož rozhodnutí nelze napadnout opravnými prostředky (v pracovněprávních věcech Nejvyšší soud), soud předběžnou otázku položit musí
. Povinnost podat předběžnou otázku neplatí pouze za předpokladu, že:
a)
otázka unijního práva není
relevantní
pro řešení daného případu,
b)
existuje ustálená
judikatura
SDEU k dané otázce nebo rozsudek SDEU týkající se v zásadě identické otázky (tzv. acte éclairé),
c)
výklad a správná aplikace unijního práva jsou naprosto zjevné (tzv. acte clair).4)
V této souvislosti je s určitým podivem, že za téměř dvacet let od vstupu České republiky do EU byla

Související dokumenty

Související pracovní situace

Trest vyhoštění cizince
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
Přehled zákazů výpovědi
Vstupní lékařská prohlídka
Pracovní posudek
Doručování písemností
Přeložení
Potvrzení o zaměstnání
Převedení na jinou práci
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Odvolání
Stávka (a doplatek do průměrného výdělku)
Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Dovolená za kalendářní rok
Poměrná část dovolené
Dovolená za odpracované dny
Výměra dovolené

Související články

Právo na dovolenou i za dobu sporu o neplatnost výpovědi: rozsudek Nejvyššího soudu (opět) v rozporu se závěry Soudního dvora EU
Práce přesčas u kratších úvazků už za první hodinu navíc nově i v ČR?
Skončení zaměstnání - jak dál ve zdravotním pojištění
Odstupné a zdravotní pojištění
Pracovní činnost mladistvých a zdravotní pojištění
Vznik pracovněprávního vztahu a účasti zaměstnance na pojištění
Vybrané problémy v souvislosti s nouzovým stavem
Okamžité zrušení pracovního poměru a zdravotní pojištění
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Předchozí souhlas odborové organizace s rozvázáním pracovního poměru
Nová oznamovací povinnost zaměstnavatelů od 1. 4. 2022
Těhotenství a pracovní poměr
Odstupné, ochranná lhůta a ukončení činnosti zaměstnavatele v souvislostech zdravotního pojištění
Zdravotní pojištění - dohody a minimální vyměřovací základ zaměstnance v roce 2016
Diskriminace v pracovněprávních vztazích
Proplacení dovolené při skončení pracovního poměru před SDEU
Je možné odvolat zaměstnance nebo zaměstnankyni z dovolené?
Dohody a nemoc zaměstnance ve zdravotním pojištění
Výpověď z pracovního poměru a ochrana odborového funkcionáře

Související otázky a odpovědi

Aktualizace směrnic BOZP
Pracovní poměr na dobu určitou
Pracovní smlouvy uzavřené na různou dobu u jednoho zaměstnavatele
Exekuce po ukončení pracovního poměru
Odvod pojistného na sociální pojištění
Prodloužení zkušební doby o překážky ze strany zaměstnance
Pracovní poměr společníka v. o. s.
Žádost o dovolenou u dohod o provedení práce
Ukončení pracovního poměru se zaměstnankyní, které bylo poskytnuto neplacené volno
Benefity nově - pracovní výročí, životní jubileum
DPP a limit pro pohyblivé složky mzdy
Pracovní cesta o víkendu u zaměstnance na DPP
Dovolená u navazujících DPČ od 1. 1. 2024
Roční výměr dovolené u DPP a DPČ
Odvolání z funkce vedoucího úseku u příspěvkové organizace
Jmenování na dobu určitou
Dva hlavní pracovní poměry u jednoho zaměstnavatele
Dohoda o provedení práce a dovolená po skončení pracovního poměru
Povinnosti zaměstnavatele a nárok zaměstnanců při pěstounské péči o dítě mladší 7 let
Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele

Související předpisy

2/1993 Sb. o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky
111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách)
262/2006 Sb., zákoník práce