Přímý a nepřímý účinek směrnic EU v pracovněprávních vztazích

Vydáno: 28 minut čtení

Pracovní právo je v řadě oblastí založeno na právu EU, a to zejména na směrnicích, které mají členské státy povinnost v transpoziční lhůtě implementovat do vnitrostátních právních předpisů. Pokud se tak nestane, hrozí členskému státu finanční sankce uložené v rámci řízení o porušení unijního práva zahájeného Evropskou komisí. Pro zaměstnavatele jsou však důležité zejména možné soukromoprávní důsledky vyplývající z nedostatečné implementace.

Přímý a nepřímý účinek směrnic EU v pracovněprávních vztazích
JUDr.
Tereza
Erényi
LL.M.
Příspěvek vznikl za podpory GAUK v rámci projektu Implementace směrnic EU v pracovněprávní oblasti, č. 172423 řešeného na Univerzitě Karlově, Právnické fakultě.
V období posledních dvou let měly být v České republice v pracovněprávní oblasti implementovány tři evropské směrnice,1) přičemž ve všech případech byla příslušná transpoziční
legislativa
přijata s více než roční prodlevou. Současně platí, že i pokud je směrnice formálně v zákoně provedena, vznikají mnohdy pochybnosti, zda je implementace správná. Obdobně bývá diskutována i rozhodovací praxe českých soudů, která se v některých případech jeví jako v rozporu s výkladem podávaným ze strany Soudního dvora Evropské unie (dále jen „SDEU“).
Zaměstnavatelé v této souvislosti uvažují, jaký praktický vliv na ně může pozdní či chybná implementace směrnic mít a zda lze s poukazem na rozpor s právem EU případně překonat i vnitrostátní ustálenou judikaturu.
Klíčovou otázkou je, zda se zaměstnanec může vůči zaměstnavateli úspěšně domáhat u soudu práva zaručeného směrnicí, i když směrnice nebyla do českého právního řádu implementována vůbec, byla implementována nesprávně, popřípadě není souladně vykládána českými soudy
.
Pro zodpovězení této otázky je třeba rozebrat tzv. přímý a nepřímý účinek směrnic, přičemž je třeba poznamenat, že se jedná o komplexní otázku, jejíž detailní rozbor vydá na několik desítek stran a přísluší spíše odborníkům v oblasti práva EU.2) Na tomto místě se věnujeme pouze hlavním aspektům, které jsou pro pochopení možných pracovněprávních důsledků z pohledu zaměstnavatelů zásadní.
Nepřímý účinek směrnic (eurokonformní výklad)
Povinnost eurokonformního výkladu
Nepřímý účinek směrnic neboli povinnost eurokonformního výkladu je obecně známou zásadou spočívající v povinnosti vnitrostátních orgánů (včetně soudů) vykládat vnitrostátní zákonná ustanovení v oblasti působnosti práva EU v souladu se smyslem a účelem evropské právní úpravy. SDEU ve své judikatuře uvádí:
„Při uplatňování vnitrostátního práva je vnitrostátní soud, který má podat jeho výklad, povinen tak učinit v co možná největším rozsahu ve světle znění a účelu uvedené směrnice, aby dosáhl výsledku, který tato směrnice sleduje…“
3)
Pokud tedy vnitrostátní soud aplikuje ustanovení zákoníku práce, kterým se provádí směrnice EU, měl by v maximální možné míře zohlednit smysl a účel dané směrnice včetně existující judikatury SDEU. Pokud má soud pochybnosti o správném výkladu, může podat předběžnou otázku o výklad k SDEU.
Jestliže je však případ s evropským přesahem řešen vyšším soudem, jehož rozhodnutí nelze napadnout opravnými prostředky (v pracovněprávních věcech Nejvyšší soud), soud předběžnou otázku položit musí
. Povinnost podat předběžnou otázku neplatí pouze za předpokladu, že:
a)
otázka unijního práva není
relevantní
pro řešení daného případu,
b)
existuje ustálená
judikatura
SDEU k dané otázce nebo rozsudek SDEU týkající se v zásadě identické otázky (tzv. acte éclairé),
c)
výklad a správná aplikace unijního práva jsou naprosto zjevné (tzv. acte clair).4)
V této souvislosti je s určitým podivem, že za téměř dvacet let od vstupu České republiky do EU byla

Související dokumenty

Související předpisy

2/1993 Sb. o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky
111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách)
262/2006 Sb., zákoník práce

Související články

Právo na dovolenou i za dobu sporu o neplatnost výpovědi: rozsudek Nejvyššího soudu (opět) v rozporu se závěry Soudního dvora EU
Práce přesčas u kratších úvazků už za první hodinu navíc nově i v ČR?
Klady a zápory sdíleného pracovního místa
Okamžité zrušení pracovního poměru a zdravotní pojištění
Výpověď z organizačních důvodů u zaměstnance na mateřské a rodičovské dovolené
Zdravotní pojištění - dohody a minimální vyměřovací základ zaměstnance v roce 2016
Dohody a vystavování potvrzení o příjmu
Doručování v režimu zákoníku práce - opravdu se nemůže stát chyba?
Odstupné, jeho vrácení a odvod pojistného
Dohody v průběhu roku 2022 a zdravotní pojištění
Zdravotní pojištění a příjmy po skončení zaměstnání
Specifické případy nástupu zaměstnance do zaměstnání a zdravotní pojištění
Diskriminace na pracovišti
Zdravotní pojištění: když zaměstnání skončí
Dohody a nemoc zaměstnance ve zdravotním pojištění
Výpověď z pracovního poměru a ochrana odborového funkcionáře
Zdravotní pojištění - dohody o provedení práce a dodatečně zúčtovaný příjem
Dohody a zdravotní pojištění na přelomu let 2019/2020
Proplacení dovolené při skončení pracovního poměru před SDEU

Související pracovní situace

Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Trest vyhoštění cizince
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Doba trvání pracovního poměru
Jmenování na pracovní místo (do funkce)
Zkušební doba
Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o provedení práce
Den vzniku pracovního poměru, den nástupu do práce
Dočasné přidělení zaměstnance
Druh a místo výkonu práce
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Informování o právech a povinnostech zaměstnance
Konkurenční činnost (souhlas zaměstnavatele)
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
Délka pracovní doby (obecně)
Odstupné
Okamžité zrušení pracovního poměru

Související otázky a odpovědi

Aktualizace směrnic BOZP
Odpovědnost účetní
Konkurenční doložka
Jednatel s. r. o. s bezplatným výkonem funkce a práce na DPP pro vlastní společnost
Úklidové služby
Neomluvená absence zaměstnance
Zdravotní pojištění
Přečerpaná dovolená
Dohoda o provedení práce - mimořádná odměna
Přečerpaná dovolená a odvod zdravotního pojištění
Životní připojištění
Rodičovská a ukončení pracovního poměru dohodou
Exekuce a odstupné
Předseda družstva (odměna) + pracovní poměr (mzda)
Mzdové listy
Den nástupu do práce a přihlášení k zdravotnímu a sociálnímu pojištění
Zdravotní (potravinářský průkaz)
Souběžné pracovní poměry u téhož zaměstnavatele
Smrt OSVČ - zaměstnavatele
Stravenkový paušál a DPP