Dovolená a dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr - 1. část

Vydáno: 15 minut čtení

Ke konci legislativního procesu se chýlí novela zákona č. 262/2006 Sb. , zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZP “). Přinese též novou právní úpravu dovolené zaměstnanců na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr.

Dovolená a dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr – 1. část
JUDr.
Petr
Bukovjan
V dohledné době bude ve Sbírce zákonů vyhlášen zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. Prostřednictvím tohoto zákona dojde zejména k transpozici dvou směrnic Evropského parlamentu a Rady (EU), totiž směrnice č.
2019/1152, o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách v Evropské unii
, a směrnice č.
2019/1158, o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob
a o zrušení směrnice Rady 2010/18/EU, do českého právního řádu.
Jednou ze změn, na kterou se musejí zaměstnavatelé s účinností od
1. 1. 2024
připravit, je
založení práva na dovolenou zaměstnancům činným na základě dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce
.
Podstata změny
Do konce letošního roku platí, že právo na dovolenou vzniká za podmínek stanovených v zákoníku práce těm zaměstnancům, kteří vykonávají práci
v pracovním poměru
. Nenáleží proto automaticky zaměstnancům
pracujícím na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
. Jak totiž vyplývá z § 77 odst. 2 ZP, právní úprava dovolené se na práci konanou v rámci zmíněných dohod nevztahuje. Nic ale nebrání zaměstnavateli, aby se zaměstnanci na dohodu o pracovní činnosti nebo dohodu o provedení práce
právo na dovolenou sjednal, nebo jim je přiznal vnitřním předpisem
. V praxi tomu tak nicméně zpravidla není.
To se začátkem příštího roku změní. Uvedená výjimka bude totiž vypuštěna, a
pravidla týkající se dovolené se tak budou vztahovat vedle zaměstnanců v pracovním poměru rovněž na tzv. dohodáře
. Za splnění příslušných podmínek jim bude proto právo na dovolenou vznikat rovnou ze zákona.
Účelem následujících řádků je alespoň v obecné rovině
pomoci zaměstnavatelům se s takovou změnou „popasovat“
. V první části tohoto článku se zaměřím podrobněji na podmínky, které musejí dohodáři splnit, aby jim právo na dovolenou dle nové právní úpravy vůbec vzniklo.
Druhy dovolené
Jak vyplývá z § 211 ZP, zaměstnanci vzniká za stanovených podmínek právo na
dovolenou
za kalendářní rok
nebo na její poměrnou část a na
dodatkovou
dovolenou
. Hned na začátku je třeba poznamenat, že zaměstnancům konajícím práci na základě dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce bude právo na dodatkovou dovolenou vznikat jen zcela ojediněle. Dodatkovou dovolenou totiž
vyhrazuje zákoník práce ve svém
§ 215 jen některým skupinám zaměstnanců
. Jsou to zaměstnanci, kteří pracují
pod zemí při těžbě nerostů nebo při ražení tunelů a štol
nebo konají
práce zvlášť obtížné
. Výčet zaměstnanců, které považuje zákoník práce pro účely poskytování dodatkové dovolené za zaměstnance, kteří
konají práce zvlášť obtížné
,
je obsažen ve druhém odstavci citovaného ustanovení
. U většiny z nich je přitom podmínkou to, že uvedenou práci vykonává zaměstnanec
alespoň v rozsahu poloviny stanovené týdenní pracovní doby
. Takovou podmínku téměř žádný dohodář nesplní.
S ohledem na výše popsané se v dalším textu budu zabývat
toliko právem na dovolenou za kalendářní rok (její poměrnou část)
. S těmito případy se totiž mnozí zaměstnavatelé od příštího roku bezpochyby setkají.
Podmínky vzniku práva na dovolenou u dohodářů
I pro zaměstnance činné na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr bude stejně jako pro zaměstnance v pracovním poměru platit, že aby jim vzniklo právo na alespoň poměrnou část dovolené za kalendářní rok, musejí dle § 213 odst. 3 ZP splnit
dvě základní podmínky
, přičemž obě se vážou k témuž kalendářnímu roku:
1.
pracovněprávní vztah, tj. příslušná dohoda o pracovní činnosti nebo dohoda o provedení práce, musí trvat
nejméně 4 týdny
(
tj. 28 dnů
, protože týden definuje zákoník práce ve svém § 350a jako 7 po sobě následujících kalendářních dnů), a
2.
zaměstnanec musí odpracovat alespoň
4násobek týdenní pracovní doby
.
Trvání pracovněprávního vztahu
První podmínka je jasná, protože jde jen o plynutí času (naplnění příslušné doby). Zaregistroval jsem v této souvislosti náznaky některých zaměstnavatelů do budoucna, že aby se vyhnuli vzniku práva zaměstnance z dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce na dovolenou za kalendářní rok,
budou sjednávat zmíněný pracovněprávní vztah na maximálně 27 dnů a po pár dnech ho budou ve stejné délce opakovat
. Pominu-li některé povinnosti spojené se skončením jednoho, potažmo se vznikem dalšího pracovněprávního vztahu, taková úvaha vede pouze k obcházení právní úpravy a ve svém důsledku může být pomyslným „hřebíčkem do rakve“ institutu dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr.
Týdenní pracovní doba
Zaváhat může zaměstnavatel nad posouzením druhé z uvedených podmínek.
U zaměstnance v pracovním poměru není a nemůže být o délce týdenní pracovní doby pochyb
. Buď jde o stanovenou týdenní pracovní dobu (tzv. plný pracovní úvazek), nebo po dohodě se zaměstnancem ve smyslu § 80 ZP o kratší pracovní dobu (tzv. kratší pracovní úvazek). Tato týdenní pracovní doba
se přitom může měnit
, např. v závislosti na zařazení zaměstnance do příslušného pracovního režimu, ujednání ve smlouvě se zaměstnancem nebo ujednání v kolektivní smlouvě, popř. ustanovení ve vnitřním předpisu zaměstnavatele (jde-li o zkrácenou stanovenou týdenní pracovní dobu dle § 79 odst. 3 ZP). Nastane-li taková změna během kalendářního roku, musí zaměstnavatel pamatovat na pravidlo obsažené v § 212 odst. 4 ZP, dle kterého přísluší zaměstnanci v daném případě za kalendářní rok dovolená v poměru, který odpovídá délce jednotlivých období s rozdílnou délkou stanovené týdenní pracovní doby nebo kratší týdenní pracovní doby.
S dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr však ani po novele zákoníku práce konkrétní délka týdenní pracovní doby obecně spojena nebude
. Nová povinnost zaměstnavatele zaměstnanci na dohodu předem rozvrhnout pracovní dobu v písemném rozvrhu pracovní doby a seznámit ho s tímto rozvrhem nebo s jeho změnou
nejpozději 3 dny před začátkem směny nebo období
, na něž je pracovní doba rozvržena, ledaže se dohodne se zaměstnancem na jiné době seznámení (viz nově vložené ustanovení § 74 odst. 2 ZP),
s žádnou týdenní pracovní dobou nepočítá
. Délku týdenní pracovní doby nelze dovodit ani z § 77a odst. 1 písm. g) ZP, který uloží zaměstnavateli povinnost písemně informovat zaměstnance na dohodu o pracovní činnosti nebo dohodu o provedení práce písemně (elektronicky) mj. o
předpokládaném rozsahu pracovní doby za den nebo týden
. A konečně není možné usuzovat na konkrétní délku týdenní pracovní doby ani z povinné obsahové náležitosti dohody o pracovní činnosti dle § 76 odst. 4 ZP, totiž sjednaného rozsahu pracovní doby. Ve vztahu k ní je dle mého názoru i nadále použitelná
judikatura
Nejvyššího soudu (viz např. jeho rozsudek ze dne 27. 8. 2020, sp. zn. 21 Cdo 1840/2020), že v dohodě o pracovní činnosti je možné sjednat rozsah práce pouze
jako maximální, a nikoli jako pevně stanovený
.
Aby proto bylo vůbec možné zjistit, zdali zaměstnanci na dohodu o pracovní činnosti nebo dohodu o provedení práce vzniklo právo na dovolenou za kalendářní rok nebo její poměrnou část a
v rozsahu kolika hodin to je
, vložil zákonodárce do § 77 nový odstavec 8, který bude znít následovně:
„U zaměstnance pracujícího na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti platí, že pro účely dovolené činí délka týdenní pracovní doby
20 hodin týdně
.“
Z výše citovaného je jasné, že jde o
fiktivní týdenní pracovní dobu
, s níž zaměstnavatel kalkuluje
právě a jen pro účely zjištění práva zaměstnance na dovolenou
. Rozhodně to neznamená, že by snad zaměstnavatel musel v této délce zaměstnanci na dohodu práci rozvrhnout a následně ji též fakticky přidělit.
Když si zmíněnou fiktivní veličinu dosadíme do vymezené podmínky o příslušném násobku týdenní pracovní doby, nutno uzavřít, že aby zaměstnanci na dohodu o pracovní činnosti nebo dohodu o provedení práce vzniklo právo na alespoň poměrnou část dovolené za kalendářní rok, bude muset vedle trvání pracovněprávního vztahu v požadované délce odpracovat v daném kalendářním roce
minimálně 80 hodin
(4 týdny x 20 hodin). O právu na
celou výměru dovolené
by mohl zaměstnanec uvažovat, pokud by těch odpracovaných hodin bylo
1 040
(52 týdnů x 20 hodin). S ohledem na maximální rozsah práce, kterým je v § 75 a § 76 ZP omezen výkon práce v rámci dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti, je zřejmé, že k posléze uvedenému případu bude docházet
zcela výjimečně
.
Máme-li si právo na dovolenou v obou těchto krajních variantách (minimální délka vs. celá výměra) vyjádřit
v hodinách
, pak to u dohodáře zaměstnaného u zaměstnavatele, u něhož činí
výměra dovolené 5 týdnů
, bude následující počet (po zaokrouhlení na celé hodiny nahoru dle pravidla obsaženého v § 216 odst. 5 ZP):
4/52 x 20 x 5 =
8 hodin
vs 5 x 20 =
100 hodin
(52/52 x 20 x 5).
Jistou „výhodou“ existence fiktivní týdenní pracovní doby u dohod je to, že
se v průběhu kalendářního roku nemůže z povahy věci změnit
. Zaměstnavatel tak nebude muset řešit ve vztahu k dohodářům otázku, kterou si při výpočtu práva na dovolenou klade v takovém případě u zaměstnance v pracovním poměru, totiž jak správně zjistit poměr jednotlivých období s rozdílnou délkou týdenní pracovní doby (viz výše citace § 212 odst. 4 ZP).
Ve vztahu k dovolené z dohody o pracovní činnosti ani dohody o provedení práce nic takového nenastane
.
Vybrané důsledky
Netřeba zastírat, že s přihlédnutím k výše zmíněnému a k tomu, že s výjimkou uvedenou v § 216 odst. 1 ZP (na sebe bezprostředně navazující pracovněprávní vztahy mezi týmiž smluvními stranami)
se právo na dovolenou posuzuje v každém pracovněprávním vztahu zvlášť
, budou možná zaměstnavatelé jinak než doposud přistupovat k
úvaze o době trvání dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce
.
Ani po změně právní úpravy nebude vyloučeno, aby zaměstnavatel sjednal se zaměstnancem dohodu o pracovní činnosti nebo dohodu o provedení práce na delší období, popř. i na dobu neurčitou, s tím, že
jen v některých obdobích bude vyžadovat práci
a v potřebném rozsahu ji zaměstnanci v souladu s § 74 odst. 2 ZP rozvrhne a přidělí. Ve zbývající době trvání pracovněprávního vztahu práce konána nebude (nemusí být rozvržena ani přidělena). Nicméně právě
skutečnost, že pracovněprávní vztah je jeden a trvá třeba po celý kalendářní rok, může mít zásadní vliv na vznik práva zaměstnance na dovolenou
. Ukažme si to na konkrétním příkladu.
Příklad:
Zaměstnavatel uzavřel se zaměstnancem
dohodu o provedení práce na dobu od 1. 3. do 31. 12
. Protože výkon práce je potřeba toliko v jarních a podzimních měsících, do daných měsíců rozvrhne zaměstnavatel zaměstnanci písemně pracovní dobu.
Během měsíců březen a duben odpracuje zaměstnanec 74 hodiny, v průběhu října a listopadu pak dalších 69 hodin
. Celkem odpracuje zaměstnanec v rámci dohody o provedení práce během kalendářního roku
143 hodiny
(74 + 69), což představuje
7 celých násobků fiktivní týdenní pracovní doby
stanovené zákonem na 20 hodin (143/20). Protože pracovněprávní vztah bude trvat alespoň 4 týdny, je zřejmé, že
zaměstnanci vznikne právo na poměrnou část dovolené za kalendářní rok
. Výměra dovolené činí u zaměstnavatele 5 týdnů.
7/52 x 20 x 5 =
14 hodin dovolené
(po zaokrouhlení na celé hodiny nahoru).
Pokud by mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem došlo k
uzavření dvou samostatných dohod na období jarních měsíců a posléze měsíců podzimních, právo na dovolenou by zaměstnanci vůbec nevzniklo
, jelikož v žádném z těchto pracovněprávních vztahů neodpracoval alespoň 4násobek fiktivní týdenní pracovní doby (požadovaných 80 hodin).
Posouzení práva zaměstnance na dovolenou v každém pracovněprávním vztahu zvlášť bude platit samozřejmě i pro případ, že půjde o jejich
souběžnou existenci u jednoho a téhož zaměstnavatele
. V praxi není ojedinělá varianta, že zaměstnanec koná pro zaměstnavatele práci v pracovním poměru, a vedle toho současně druhově jinak vymezenou práci (viz § 34b odst. 2 ZP) na základě dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce. Po novele zákoníku práce se může stát, že
právo na dovolenou vznikne zaměstnanci z obou pracovněprávních vztahů a v každém z nich v jiném počtu hodin
. Pro některé zaměstnavatele to ovšem nebude nic nového. Např. v oblasti vysokého školství se lze běžně setkat s existencí i více souběžných pracovních poměrů, z nichž vzniká zaměstnanci separátně právo na dovolenou.
Tuto skutečnost by měl zaměstnavatel reflektovat a
v překrývajícím se rozsahu určovat zaměstnanci čerpání dovolené pokud možno na stejnou dobu
. Jednak aby dovolená plnila svůj účel, kterým je regenerace pracovní síly zaměstnance, jednak aby zaměstnavatel splnil svoji povinnost určit čerpání dovolené v celém rozsahu v daném kalendářním roce (a nedocházelo k jejímu převodu do následujícího kalendářního roku).
Lze předpokládat, že ve vztahu k dohodářům a jejich právu na dovolenou vyvolá polemiky použití pravidla obsaženého v § 216 odst. 1 ZP, dle kterého se za
nepřetržité trvání pracovního poměru
„považuje i skončení dosavadního a bezprostředně navazující vznik nového pracovního poměru zaměstnance k témuž zaměstnavateli“. Na mysli mám nikoliv situaci, kdy na sebe v rámci jednoho a téhož kalendářního roku navazují dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce mezi týmiž smluvními stranami, ale případ, který se v praxi objevuje poměrně často, totiž že
zaměstnavatel se souhlasem zaměstnance k výkonu stejné práce neustále „točí“ dva samostatné pracovněprávní vztahy
– nejprve dohodu o provedení práce a po dosažení limitu 300 odpracovaných hodin v kalendářním roce pak dohodu o pracovní činnosti. Protože zákon nečiní mezi popsanými dohodami rozdíl co do povahy práce a nezakazuje ani zmíněné „střídání“, zaměstnavatel se žádného porušení svých povinností nedopouští, byť z jeho postupu je zřejmé, že tak činí mnohdy proto, že dohoda o provedení práce má jiný režim pro odvod pojistného na zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení než dohoda o pracovní činnosti.
Otázkou však bude,
zdali výše uvedené střídání těchto dvou dohod v rámci jednoho a téhož kalendářního roku považovat pro účely dovolené za nepřetržité trvání pracovněprávního vztahu
a posuzovat právo zaměstnance na dovolenou za celou dobu jejich společného trvání v příslušném kalendářním roce. Osobně mám za to, že
by to účelu zmíněného ustanovení odpovídalo
, tím spíše, že pro obě dohody bude platit stejná délka fiktivní týdenní pracovní doby. V opačném případě by nedůvodně docházelo k posouzení práva zaměstnance na dovolenou za každou dohodu zvlášť, takové právo by bylo v souhrnu logicky nižší (počítají se totiž jen celé násobky odpracované fiktivní týdenní pracovní doby) a vedlo by to zpravidla k tomu, že by se nevyčerpaná dovolená při skončení pracovněprávního vztahu proplácela, namísto aby byla čerpána (viz druhá část článku v následujícím čísle tohoto časopisu).
Právní předpisy citované v článku
(předpisy jsou vždy citovány ve znění pozdějších předpisů, pokud není výslovně uvedeno jinak)
zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

Související dokumenty

Související předpisy

262/2006 Sb. zákoník práce

Související články

Změna a navýšení výměry dovolené
Zhodnocení rozporu ZP a české pracovněprávní judikatury s právem EU a judikaturou Soudního dvora EU
Více pracovněprávních vztahů zaměstnance u stejného zaměstnavatele: rozsudek Nejvyššího soudu v rozporu se závěry Soudního dvora EU
Dovolená a dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr - 2. část
Dovolená od roku 2021 - vybrané problémy a omyly
Několik poznámek k pracovní době
Desatero povinností zaměstnavatele ve zdravotním pojištění
Co přináší novela zákoníku práce
Pracovní doba nejenom z pohledu novely zákoníku práce
Změny v právní úpravě dovolené od 1. ledna 2021
Skončení zaměstnání v kontextu zákoníku práce a právní úpravy zdravotního pojištění
Dovolená v souvislostech zdravotního pojištění
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Nárok na dovolenou
K některým otázkám spojeným s čerpáním dovolené
Jak správně zkrátit dovolenou
Období trvání dohody o pracovní činnosti ve zdravotním pojištění
Inspekce práce a dovolená
Dohody a zdravotní pojištění na přelomu let 2019/2020

Související pracovní situace

Výměra dovolené
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Délka pracovní doby při vícesměnném a nepřetržitém pracovním režimu
Evidence pracovní doby
Dovolená za kalendářní rok
Poměrná část dovolené
Dovolená za odpracované dny
Výkon práce pro účely dovolené
Dovolená při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Čerpání dovolené
Rozvrh čerpání dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnavatelem
Dovolená versus překážky v práci
Převádění nevyčerpané dovolené
Dovolená po mateřské dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnancem
Délka pracovní doby (obecně)
Délka pracovní doby při dvousměnném pracovním režimu
Nařízení práce přesčas

Související otázky a odpovědi

Zhodnocení doby práce přesčas u kratší pracovní doby
Nárok na dovolenou při zkrácení úvazku
Dovolená v nerovnoměrně rozvržené pracovní době
Náhrada mzdy za dovolenou při změně délky směny
Dovolená při kratší pracovní době rozdělené pouze na několik dnů v týdnu
Jednatel s. r. o. s bezplatným výkonem funkce a práce na DPP pro vlastní společnost
Stará dovolená vs Kurzarbeit
Krácení dovolené a ošetřovné
Dovolená v den svátku podle novely zákoníku práce
Nárok na dovolenou - mateřská a rodičovská dovolená
Nárok na dovolenou v případě zkráceného úvazku
Neomluvená absence zaměstnance
Pracovní doba od Po-Pá včetně svátků
Nerovnoměrně rozvržená pracovní doba - přechod na rovnoměrnou pracovní dobu
Přečerpaná dovolená
Čerpání dovolené po mateřské dovolené
Dovolená
Dohoda o provedení práce - mimořádná odměna
Dovolená 2 týdny v celku
Retenční bonus - zahrnutí do průměru pro dovolenou