Homeworking a teleworking z pohledu BOZP

Vydáno: 21 minut čtení

Homeworking je anglický výraz pro trvalou práci z domova. V České republice byl znám již v 60. letech 20. století, kdy hojně pracovali z domova zaměstnanci, kteří vyráběli bižuterii nebo doma šili jednoduché části oblečení. V Západní Evropě se pojem homeworking historicky používal pro práci živnostníků a malých firem, které pracují „z domova“. V současné době tento pojem do jisté míry v podvědomí zaměstnavatelů i zaměstnanců (ale i veřejnosti) splývá s pojmem teleworking, neboť pracovat z domova většinou znamená pracovat na počítači, a to mohou i zaměstnanci středních a velkých firem.

Teleworking je též anglický výraz a přeloženo do češtiny znamená „práce na dálku“. V literatuře se někdy objevuje i výraz e-working jako synonymum pojmu teleworking. V zásadě se tím rozumí využívání IT systémů zaměstnavatele. Teleworking se nemusí odehrávat pouze z domova zaměstnance, ale i z jiných míst, dokonce z kaváren nebo restaurací, kde zaměstnanec tráví čas mezi schůzkami s klienty. Homeworking je tak dnes speciální formou teleworkingu.

Právní úprava klasického homeworkingu neboli práce z domova byla ve starém zákoníku práce zakotvena od jeho první redakce v roce 1965. Postupem doby bylo toto ustanovení rozšiřováno, ale na podstatě právní úpravy práce z domova se nic nezměnilo

Homeworking – platná právní úprava

V nyní platném zákoníku práce je v ustanovení § 317 ZP zakotvena právní úprava pracovněprávních vztahů zaměstnanců, kteří nepracují na pracovištích zaměstnavatele, ale na dohodnutých místech. Právní úprava se nevztahuje pouze na domácké zaměstnance, ale rozšiřuje možnosti zaměstnavatele dohodnout místo výkonu práce zaměstnance nejen doma v jeho bytě či domě, ale i na jiném místě, popř. jiných místech.

Ustanovení § 317 ZP pouze stanoví, že na zaměstnance, který nepracuje na pracovišti zaměstnavatele, ale podle dohodnutých podmínek pro něj vykonává sjednanou práci v pracovní době, kterou si sám rozvrhuje, se vztahuje tento zákon s tím, že:

  • se na něj nevztahuje úprava rozvržení pracovní doby, prostojů ani přerušení práce způsobené nepříznivými povětrnostními vlivy,
  • při důležitých osobních překážkách v práci mu nepřísluší náhrada mzdy nebo platu, nestanoví-li prováděcí právní předpis jinak (§ 199 odst. 2) nebo jde-li o náh

Související dokumenty

Související pracovní situace

Druh a místo výkonu práce
Úprava pracovní doby (zvláštní pracovní podmínky)
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Výpočet mzdy
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Délka pracovní doby (obecně)
Délka pracovní doby při dvousměnném pracovním režimu
Délka pracovní doby při vícesměnném a nepřetržitém pracovním režimu
Evidence pracovní doby
Nařízení práce přesčas

Související články

Digitalizace pracovněprávních vztahů
Zásady tvorby vnitřních předpisů zaměstnavatele v oblasti BOZP
Valná hromada Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany ČR
Zásady tvorby vnitřních předpisů zaměstnavatele v oblasti BOZP
Digitalizace pracovněprávních vztahů
Ochrana zdraví žen a matek v zaměstnání
BOZP mladistvých zaměstnanců
Harmonogram směn z pohledu BOZP
Nařízení vlády č. 303/2022 Sb.: změna teploty na pracovišti
Nová právní úprava teploty na pracovišti
Soulad s GDPR při zajišťování BOZP a PO
Pracovní prostředí, ochrana zdraví při práci a onemocnění covid-19 - podzim 2021
Homeworking, trend dnešní doby?
Valná hromada Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany ČR
Pracovnělékařské prohlídky po skončení nouzového stavu v souvislosti s onemocněním COVID-19 - Otázky
BOZP, homeworking a home office
Automobil v pracovněprávních vztazích
Správný rozvrh pracovní doby chrání zdraví zaměstnanců
Právní regulace odpočinku po práci
Kontrola dodržování léčebného režimu
Budoucnost BOZP v době čtvrté průmyslové revoluce
Osobní zodpovědnost vedoucích a statutárních zástupců na úseku BOZP

Související otázky a odpovědi

Smluvní pokuta za porušení BOZP
BOZP, lékařské prohlídky aj. versus kompetence účetní
Povinnost společnosti mít závodního lékaře
Bezpečnostní listy na pracovišti
Lékařské prohlídky - daňová uznatelnost
Zdanění náhrad při pracovním úrazu
Krácení dovolené, pracovní úraz
Odškodnění zaměstnanců po zaviněné dopravní nehodě
Náhrada za ztrátu na výdělku a srážky ze mzdy
Výpočet pravděpodobného výdělku pro odstupné a odchodné při skončení pracovního poměru
Náhrada za ztrátu příjmu po skončení pracovní neschopnosti
Použití vlastního vozidla při služební cestě
Zdravotní pojištění a překážky na straně zaměstnance
Zodpovědnost zaměstnavatele za absolvování povinných školení pro osvědčení profesní způsobilosti zaměstnanců
DPP - vstupní prohlídka
Pracovní úraz
Pracovní úraz
Výpis ze zdravotní dokumentace jako daňově uznatelný náklad
Nákup ochranných pracovních pomůcek zaměstnancem
Posouzení příčinné souvislosti s pracovním úrazem