47/2022 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 511/2021 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad

Schválený:
47/2022 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 8. března 2022,
kterou se mění vyhláška č. 511/2021 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad
Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 189 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce:
Čl. I
V § 4 písm. d) vyhlášky č. 511/2021 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad, se částka „4,10 Kč“ nahrazuje částkou „6,00 Kč“.
Čl. II
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem následujícím po dni jejího vyhlášení.
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí:
Ing. Jurečka v. r.

Související dokumenty