3/2002 Sb. o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech)

Schválený:
3/2002 Sb.
ZÁKON
ze dne 27. listopadu 2001
o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů
(zákon o církvích a náboženských společnostech)
Změna: 4/2003 Sb.
Změna: 562/2004 Sb.
Změna: 495/2005 Sb.
Změna: 296/2007 Sb.
Změna: 129/2008 Sb.
Změna: 41/2009 Sb.
Změna: 227/2009 Sb.
Změna: 420/2011 Sb.
Změna: 375/2011 Sb.
Změna: 428/2012 Sb.
Změna: 303/2013 Sb.
Změna: 192/2016 Sb.
Změna: 303/2017 Sb.
Změna: 261/2021 Sb.
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
 
ČÁST PRVNÍ
SVOBODA NÁBOŽENSKÉHO VYZNÁNÍ A POSTAVENÍ CÍRKVÍ A NÁBOŽENSKÝCH SPOLEČNOSTÍ
 
HLAVA I
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
 
§ 1
Předmět úpravy
Tento zákon upravuje
a) postavení církví a náboženských společností,
b) vedení veřejně přístupných seznamů registrovaných církví a náboženských společností, svazů církví a náboženských společností a právnických osob založených registrovanou církví a náboženskou společností a evidovaných podle tohoto zákona (dále jen "evidovaná právnická osoba"),
c) působnost Ministerstva kultury (dále jen "ministerstvo") ve věcech církví a náboženských společností.
 
§ 2
Svoboda náboženského vyznání
(1) Svoboda myšlení, svědomí a náboženského vyznání je zaručena. Každý má právo svobodně projevovat své náboženství nebo víru buď sám nebo společně s jinými, soukromě nebo veřejně, bohoslužbou, vyučováním, náboženskými úkony nebo zachováváním obřadu. Každý má právo změnit své náboženství nebo víru anebo být bez náboženského vyznání.
(2) Právo nezletilých dětí na svobodu náboženského vyznání nebo být bez vyznání je zaručeno.1) Zákonní zástupci nezletilých dětí mohou výkon tohoto práva usměrňovat způsobem odpovídajícím rozvíjejícím se schopnostem nezletilých dětí.
(3) Nikdo nesmí být nucen ke vstupu do církve a náboženské společnosti ani k vystoupení z ní, k účasti nebo neúčasti na náboženských úkonech či úkonech církve a náboženské společnosti.
(4) Každý má právo volit si duchovní nebo řeholní stav a rozhodovat se pro život v komunitách, řádech a podobných společenstvích.
(5) Nikdo nesmí být omezen na svých právech proto, že se hlásí k církvi a náboženské společnosti, že se účastní její činnosti nebo že ji podporuje, anebo je bez vyznání.
 
§ 3
Základní pojmy
Pro účely tohoto zákona se rozumí
a) církví a náboženskou společností dobrovolné společenství osob s vlastní strukturou, orgány, vnitřními předpisy, náboženskými obřady a projevy víry, založené za účelem vyznávání určité náboženské víry, ať veřejně nebo soukromě, a zejména s tím spojeného shromažďování, bohoslužby, vyučování, duchovní služby a případně obecně prospěšné činnosti,
b) osobou hlásící se k církvi a náboženské společnosti osoba, která podle svého přesvědčení a vnitřních předpisů církve a náboženské společnosti k ní přináleží,
c) identifikačními údaji jméno, popřípadě jména a příjmení, rodné číslo nebo datum narození, adresa místa pobytu na území České republiky, kde má fyzická osoba hlášen trvalý, popřípadě přechodný pobyt, nebo bydliště, nemá-li trvalý ani přechodný pobyt, v případě cizinců i údaj o jejich státním občanství, název a sídlo právnické osoby,
d) sídlem registrované církve a náboženské společnosti, svazu církví a náboženských společností a evidované právnické osoby adresa ústředí registrované církve a náboženské společnosti, svazu církví a náboženských společností a evidované právnické osoby na území České republiky.
 
HLAVA II
CÍRKVE A NÁBOŽENSKÉ SPOLEČNOSTI
 
§ 4
Postavení církví a náboženských společností
(1) Církev a náboženská společnost vzniká dobrovolným sdružováním fyzických osob a svébytně rozhoduje o věcech spojených s vyznáváním víry, o organizaci náboženského společenství a o vytváření k tomu určených institucí.
(2) Stát, kraje a obce nemohou provádět náboženskou nebo protináboženskou činnost.
(3) Církve a náboženské společnosti spravují své záležitosti, zejména ustanovují a ruší své orgány, ustanovují a odvolávají své duchovní a zřizují a ruší církevní a jiné instituce podle svých předpisů nezávisle na státních orgánech.3)
(4) Církev a náboženská společnost nesmí používat název, který by ji mohl podle názvu činit zaměnitelnou s registrovanou církví a náboženskou společností nebo jinou právnickou osobou.
 
§ 5
Podmínky vzniku a působení církví a náboženských společností
Vznikat a vyvíjet činnost nemůže církev a náboženská společnost, jejíž učení nebo činnost sleduje porušení práva nebo dosažení nějakého cíle nezákonným způsobem, zejména pokud
a) popírá nebo omezuje osobní, politická nebo jiná práva fyzických osob pro jejich národnost, pohlaví, rasu, původ, politické nebo jiné smýšlení, náboženské vyznání nebo sociální postavení,
b) rozněcuje nenávist a nesnášenlivost,
c) podporuje násilí nebo porušování právních předpisů,
d) závažně narušuje veřejnou mravnost, veřejný pořádek nebo veřejné zdraví,
e) omezuje osobní svobodu osob zejména tím, že využívá psychický nebo fyzický nátlak k vytvoření závislosti, která vede k fyzickému, psychickému nebo ekonomickému poškozování těchto osob nebo jejich rodinných příslušníků, k poškozování jejich sociálních vazeb včetně omezování psychického vývoje nezletilých nebo omezování jejich práva na vzdělání4), nebo zabraňuje nezletilým přijmout zdravotní péči odpovídající zdravotním potřebám, nebo
f) je její učení utajováno vcelku nebo v některých částech, stejně jako organizační struktura církve a náboženské společnosti a vazby na zahraniční složky, je-li částí církve nebo náboženské společnosti působící mimo území České republiky.
 
§ 6
Registrované církve a náboženské společnosti
(1) Církev a náboženská společnost se stává právnickou osobou registrací (dále jen "registrovaná církev a náboženská společnost") podle tohoto zákona, pokud tento zákon nestanoví jinak.
(2) zrušen
(3) Registrovaná církev a náboženská společnost může k plnění svého poslání zejména
a) vyučovat a vychovávat své duchovní i laické pracovníky ve vlastních školách a jiných zařízeních i na vysokých školách bohosloveckých a bohosloveckých fakultách za podmínek podle zvláštních právních předpisů,5)
b) získat oprávnění k výkonu zvláštních práv podle tohoto zákona.
 
§ 7
Zvláštní práva registrovaných církví a náboženských společností
(1) Registrovaná církev a náboženská společnost může za podmínek stanovených tímto zákonem k plnění svého poslání získat oprávnění k výkonu těchto zvláštních práv:
a) vyučovat náboženství na státních školách podle zvláštního právního předpisu,4)
b) pověřit osoby vykonávající duchovenskou činnost k výkonu duchovenské služby v ozbrojených silách České republiky, v místech, kde se vykonává vazba, trest odnětí svobody, zabezpečovací detence, ochranné léčení a ochranná výchova,
c) konat obřady, při nichž jsou uzavírány církevní sňatky podle zvláštního právního předpisu,7)
d) zřizovat církevní školy podle zvláštního právního předpisu,4)
e) zachovávat povinnost mlčenlivosti duchovními v souvislosti s výkonem zpovědního tajemství nebo s výkonem práva obdobného zpovědnímu tajemství, je-li tato povinnost tradiční součástí učení církve a náboženské společnosti nejméně 50 let; tím není dotčena povinnost překazit trestný čin uložená zvláštním zákonem.8)
(2) Výkon zvláštních práv podle odstavce 1 písm. a) až d) upravují zvláštní právní předpisy.9)
(3) Registrovaná církev a náboženská společnost s oprávněním k výkonu zvláštních práv každoročně zveřejňuje výroční zprávu o výkonu práv podle odstavce 1 písm. a) až d).
 
§ 8
Svazy církví a náboženských společností
(1) K výkonu práva náboženské svobody podle tohoto zákona mohou registrované církve a náboženské společnosti založit svaz církví a náboženských společností. Svaz církví a náboženských společností vzniká jako právnická osoba registrací podle tohoto zákona.
(2) Členy svazu církví a náboženských společností mohou být jen registrované církve a náboženské společnosti.
(3) Svaz církví a náboženských společností nemůže navrhnout k evidenci právnickou osobu podle § 15a odst. 1 písm. a).
 
HLAVA III
REGISTRACE CÍRKVE A NÁBOŽENSKÉ SPOLEČNOSTI, SVAZU CÍRKVÍ A NÁBOŽENSKÝCH SPOLEČNOSTÍ A PŘIZNÁNÍ OPRÁVNĚNÍ K VÝKONU ZVLÁŠTNÍCH PRÁV
 
§ 9
Společná ustanovení o registraci
(1) Návrh na registraci církve a náboženské společnosti, svazu církví a náboženských společností a návrh na přiznání oprávnění registrované církve a náboženské společnosti k výkonu zvláštních práv podává ministerstvu osoba nebo orgán podle tohoto zákona.
(2) Církev a náboženská společnost nebo svaz církví a náboženských společností jsou registrovány a registrované církvi a náboženské společnosti se přiznává oprávnění k výkonu zvláštních práv ke dni, kdy rozhodnutí o registraci církve a náboženské společnosti nebo svazu církví a náboženských společností nebo rozhodnutí o přiznání oprávnění k výkonu zvláštních práv registrované církvi a náboženské společnosti ministerstvem nabylo právní moci.
 
§ 10
Návrh na registraci církve a náboženské společnosti
(1) Návrh na registraci církve a náboženské společnosti podávají ministerstvu nejméně tři fyzické osoby, které dosáhly věku 18 let, jsou svéprávné a jsou občany České republiky nebo cizinci s trvalým pobytem v České republice (dále jen "přípravný výbor"). Členové přípravného výboru návrh podepíší a uvedou své identifikační údaje. V návrhu přípravný výbor určí, kdo z jeho členů je zmocněn jednat jménem přípravného výboru. Podpisy členů přípravného výboru musí být úředně ověřeny.10)
(2) Návrh na registraci církve a náboženské společnosti musí obsahovat
a) základní charakteristiku církve a náboženské společnosti, jejího učení a poslání,
b) zápis o založení církve a náboženské společnosti na území České republiky,
c) v originále podpisy nejméně 300 zletilých občanů České republiky nebo cizinců s trvalým pobytem v České republice hlásících se k této církvi a náboženské společnosti, s uvedením jejich identifikačních údajů podle tohoto zákona a s uvedením totožného textu na každém podpisovém archu, který uvádí plný název církve a náboženské společnosti, sbírající podpisy pro účel její registrace, a z něhož je patrné, že podpisový arch je podepisován pouze osobou hlásící se k této církvi a náboženské společnosti,11)
d) základní dokument.
(3) Základní dokument církve a náboženské společnosti předkládaný podle odstavce 2 písm. d) musí obsahovat
a) název církve a náboženské společnosti; název církve a náboženské společnosti nemusí obsahovat označení její právní formy,
b) poslání církve a náboženské společnosti a základní články její víry,
c) sídlo církve a náboženské společnosti na území České republiky,
d) označení statutárního orgánu církve a náboženské společnosti, způsob jeho jednání a jeho ustavování a odvolávání, délku funkčního období jeho členů, popřípadě označení dalších orgánů církve a náboženské společnosti a orgánů řeholních institucí, které jsou oprávněny podávat návrhy podle tohoto zákona, rozsah tohoto oprávnění a způsob jednání jménem církve a náboženské společnosti,
e) identifikační údaje členů statutárního orgánu, jsou-li členové statutárního orgánu v době podání návrhu ustaveni,
f) organizační strukturu církve a náboženské společnosti, včetně kontrolního orgánu nebo orgánů, jejich složení a působnost, jsou-li zřízeny, a výčtu všech typů právnických osob, které budou navrhovány k evidenci v souladu s tímto zákonem podle § 15a odst. 1, způsob jejich zřizování a rušení, včetně případného uvedení právního nástupce při jejich zániku, označení jejich statutárních orgánů, způsob jejich ustavování a odvolávání, délku funkčního období členů statutárních orgánů,
g) způsob ustavování a odvolávání duchovních a seznam v církvi a náboženské společnosti používaných označení duchovních,
h) způsob schvalování změn základního dokumentu a těch dokumentů církve a náboženské společnosti a jejich změn, které jsou přikládány k základnímu dokumentu, nebo z nichž jsou uváděny údaje do základního dokumentu,
i) začlenění církve a náboženské společnosti do struktur církve a náboženské společnosti mimo území České republiky,
j) zásady hospodaření církve a náboženské společnosti, zejména způsob získávání finančních prostředků, včetně rozsahu oprávnění osob, orgánů a jiných institucí církve nebo náboženské společnosti k nakládání s majetkem a údaje podle § 27 odst. 5,
k) způsob naložení s likvidačním zůstatkem, který vyplyne z likvidace církve a náboženské společnosti,
l) práva a povinnosti osob hlásících se k církvi a náboženské společnosti.
(4) Jménem církve a náboženské společnosti jedná až do vytvoření statutárního orgánu přípravný výbor.
(5) Pokud v době podání návrhu na registraci církve a náboženské společnosti nejsou členové statutárního orgánu ustaveni, oznámí jejich identifikační údaje podle odstavce 3 písm. e) církev a náboženská společnost do 10 dnů od jejich ustavení.
 
§ 11
Návrh na přiznání oprávnění k výkonu zvláštních práv
(1) Návrh na přiznání oprávnění k výkonu zvláštních práv může podat registrovaná církev a náboženská společnost, která
a) je registrována podle tohoto zákona nepřetržitě ke dni podání návrhu nejméně 10 let,
b) zveřejňovala každoročně 10 let před podáním tohoto návrhu výroční zprávy o činnosti za kalendářní rok,
c) plní řádně závazky vůči státu12) a třetím osobám,
d) je bezúhonná.
(2) Návrh na přiznání oprávnění k výkonu zvláštních práv podává statutární orgán registrované církve a náboženské společnosti.
(3) Návrh na přiznání zvláštních práv může být podán buď pro výkon všech zvláštních práv podle § 7 odst. 1 anebo pouze pro výkon zvláštních práv podle § 7 odst. 1 písm. a) až d).
(4) Návrh na přiznání oprávnění k výkonu zvláštních práv podle § 7 odst. 1 písm. a) až d) musí obsahovat
a) v originále podpisy tolika zletilých občanů České republiky nebo cizinců s trvalým pobytem v České republice hlásících se k této církvi a náboženské společnosti, kolik činí nejméně 1 promile obyvatel České republiky podle posledního sčítání lidu,13) s uvedením jejich identifikačních údajů podle tohoto zákona a s uvedením totožného textu na každém podpisovém archu, který uvádí plný název církve a náboženské společnosti, která sbírá podpisy pro účel její registrace, a z něhož je patrné, že podpisový arch je podepisován pouze osobou hlásící se k této církvi a náboženské společnosti,11)
b) prohlášení, že její dosavadní činnost jako právnické osoby podle tohoto zákona neodporuje podmínkám stanoveným tímto zákonem a že vyhovuje podmínkám podle odstavce 1 písm. c),
c) texty výročních zpráv podle odstavce 1 písm. b) a účetních závěrek14) za dobu 10 let předcházející podání tohoto návrhu.
(5) Návrh na přiznání oprávnění k výkonu všech zvláštních práv podle § 7 odst. 1 musí obsahovat náležitosti podle odstavce 4 a navíc dokument potvrzující, že povinnost mlčenlivosti duchovních v souvislosti s výkonem zpovědního tajemství nebo v souvislosti s výkonem práva obdobného zpovědnímu tajemství je tradiční součástí učení církve a náboženské společnosti nejméně 50 let.
(6) Za bezúhonnou se pro účely tohoto zákona nepovažuje registrovaná církev a náboženská společnost, která byla pravomocně odsouzena pro trestný čin související s výkonem zvláštních práv anebo pro zločin, pokud se na ni nehledí, jako by nebyla odsouzena.
(7) Bezúhonnost se prokazuje výpisem z evidence Rejstříku trestů. Ministerstvo si vyžádá výpis z evidence Rejstříku trestů podle zvláštního právního předpisu20). Žádost o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.
 
§ 12
Návrh na registraci svazu církví a náboženských společností
(1) Návrh na registraci svazu církví a náboženských společností musí obsahovat
a) název svazu církví a náboženských společností; název svazu církví a náboženských společností nemusí obsahovat označení jeho právní formy,
b) sídlo svazu církví a náboženských společností na území České republiky,
c) písemnou zakladatelskou smlouvu uzavřenou zakládajícími církvemi a náboženskými společnostmi, v níž se uvedou jejich názvy a sídla,
d) stanovy svazu, v nichž je určen předmět činnosti svazu církví a náboženských společností, úprava majetkových poměrů, vznik a zánik členství, práva a povinnosti členů, statutární orgán svazu církví a náboženských společností a další orgány svazu, délku funkčního období členů jeho orgánů, způsob jejich ustavování a rozsah jejich oprávnění jednat jménem svazu, způsob zrušení svazu a naložení s jeho likvidačním zůstatkem,
e) identifikační údaje osob oprávněných jednat do vytvoření orgánů svazu církví a náboženských společností jeho jménem (dále jen "přípravný výbor svazu") a určení, kdo z jeho členů je zmocněn jednat jménem přípravného výboru svazu.
(2) Písemná zakladatelská smlouva o založení svazu církví a náboženských společností se předkládá ve formě notářského zápisu.
(3) Návrh na registraci svazu církví a náboženských společností podává přípravný výbor svazu. Podpisy členů přípravného výboru svazu musí být úředně ověřeny.10)
 
§ 13
Doplňování návrhů na registraci církve a náboženské společnosti, svazu církví a náboženských společností a na přiznání oprávnění k výkonu zvláštních práv
(1) Neobsahuje-li návrh na registraci církve a náboženské společnosti, na registraci jejich svazů a návrh na přiznání oprávnění k výkonu zvláštních práv všechny náležitosti podle tohoto zákona, ministerstvo určí lhůtu pro doplnění údajů v trvání alespoň 1 měsíce ode dne doručení výzvy.
(2) Výzva podle odstavce 1 se doručuje
a) v případě řízení o registraci církve a náboženské společnosti a o registraci svazu církví a náboženských společností do vlastních rukou zmocněnce přípravného výboru nebo přípravného výboru svazu,
b) v případě řízení o přiznání oprávnění k výkonu zvláštních práv statutárnímu orgánu registrované církve a náboženské společnosti.
(3) Nedoplní-li navrhovatel údaje ve stanovené lhůtě, ministerstvo řízení zastaví.
 
§ 14
Postup ministerstva
(1) Ministerstvo při řízení o registraci církve a náboženské společnosti, svazu církví a náboženských společností nebo při řízení o přiznání oprávnění k výkonu zvláštních práv registrovaných církví a náboženských společností podle § 11 odst. 3 (dále jen "návrh na registraci") přezkoumá
a) zda návrh na registraci podává osoba splňující podmínky stanovené tímto zákonem,
b) zda návrh na registraci obsahuje všechny náležitosti stanovené tímto zákonem,
c) v případě řízení o registraci církve a náboženské společnosti a řízení o přiznání oprávnění k výkonu zvláštních práv, zda činnost církve a náboženské společnosti není v rozporu s jejím základním dokumentem a s podmínkami stanovenými tímto zákonem.
(2) Odpovídají-li údaje v návrhu na registraci podle odstavce 1 skutečnému stavu věci a jsou-li splněny podmínky podle odstavce 1, rozhodne ministerstvo o tom, že se církev a náboženská společnost registruje nebo že se registruje svaz církví a náboženských společností nebo že se přiznává oprávnění k výkonu zvláštních práv.
(3) Neodpovídají-li údaje v návrhu na registraci podle odstavce 1 skutečnému stavu věci anebo nejsou-li splněny podmínky podle odstavce 1, rozhodne ministerstvo, že se registrace církve a náboženské společnosti nebo registrace jejich svazu nebo přiznání oprávnění k výkonu zvláštních práv podle § 11 odst. 3 zamítá.
(4) Registraci církve a náboženské společnosti a přiznání oprávnění k výkonu zvláštních práv ministerstvo zapíše do
Rejstříku registrovaných církví a náboženských společností
ke dni, kdy rozhodnutí o registraci nabylo právní moci.
(5) Registraci svazu církví a náboženských společností zapíše ministerstvo do Rejstříku svazů církví a náboženských společností ke dni, kdy rozhodnutí o registraci nabylo právní moci.
(6) Rozhodnutí o
a) registraci církve a náboženské společnosti a o registraci svazu církví a náboženských společností se doručuje do vlastních rukou zmocněnce přípravného výboru nebo přípravného výboru svazu,
b) přiznání oprávnění k výkonu zvláštních práv se doručuje statutárnímu orgánu registrované církve a náboženské společnosti.
(7) Ministerstvo je povinno vydat rozhodnutí podle odstavce 2 nebo 3 nebo rozhodnout o zastavení řízení podle § 13 odst. 3 ve lhůtě stanovené obecnými předpisy o správním řízení. Nelze-li vzhledem k povaze věci rozhodnout v této lhůtě, může ji přiměřeně prodloužit ministr. Ministerstvo je povinno s uvedením důvodů uvědomit o prodloužení lhůty zmocněnce přípravného výboru v případě řízení o registraci církve a náboženské společnosti nebo zmocněnce přípravného výboru svazu v případě řízení o registraci svazu církví a náboženských společností nebo statutární orgán registrované církve a náboženské společnosti v případě řízení o přiznání oprávnění k výkonu zvláštních práv.
 
§ 15
Registrace změn
(1) Registrace je nutná i ke změnám základního dokumentu církve a náboženské společnosti, ke změnám zakladatelské smlouvy svazu církví a náboženských společností, jeho názvu, sídla a stanov. Návrh na registraci změn podává ministerstvu církev a náboženská společnost a svaz církví a náboženských společností nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy ke změně došlo.
(2) Návrh na registraci změny základního dokumentu církve a náboženské společnosti a změny zakladatelské smlouvy stanov svazu církví a náboženských společností musí obsahovat úplné znění těch částí textu, kterých se změny týkají.
(3) Registraci nepodléhají změny ve složení statutárního orgánu registrované církve a náboženské společnosti, statutárních orgánů svazů církví a náboženských společností ani změny identifikačních údajů členů statutárních orgánů. Tyto změny ministerstvo eviduje podle odstavce 5.
(4) Změny podle odstavce 3 je statutární orgán registrované církve a náboženské společnosti a statutární orgán svazu církví a náboženských společností, včetně dokladů o ustavení těchto osob k tomu příslušným orgánem podle vnitřních předpisů církve nebo náboženské společnosti a stanov svazu církví a náboženských společností, povinen oznámit ministerstvu nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy ke změně došlo.
(5) Ministerstvo provede zápis o změně podle odstavce 3 do 5 pracovních dnů ode dne doručení úplné žádosti o změny údajů do Rejstříku registrovaných církví a náboženských společností nebo Rejstříku svazu církví a náboženských společností. V případě, že je žádost o provedení změny podle odstavce 3 neúplná, vyzve ministerstvo do 5 pracovních dnů písemně statutární orgán registrované církve a náboženské společnosti nebo statutární orgán svazů církví a náboženských společností o doplnění údajů do 10 dnů od doručení této výzvy.
(6) Ministerstvo provede změnu zápisu v Rejstříku registrovaných církví a náboženských společností nebo Rejstříku svazů církví a náboženských společností i bez návrhu a bez vydání rozhodnutí, jde-li o změnu, která je vyvolána změnou referenčních údajů v základním registru, rozhodnutím soudu nebo správního orgánu, nebo o změnu, která spočívá v opravě chyb v psaní a počtech nebo jiných zjevných nesprávností v zápisu. Pokud se taková změna projeví ve veřejné části Rejstříku registrovaných církví a náboženských společností nebo Rejstříku svazů církví a náboženských společností, vyrozumí ministerstvo registrovanou církev a náboženskou společnost nebo svaz církví a náboženských společností, jichž se zápis týká, o změně zápisu zasláním výpisu z veřejné části rejstříku.
 
HLAVA IV
EVIDOVANÉ PRÁVNICKÉ OSOBY
 
§ 15a
Společná ustanovení o evidovaných právnických osobách
(1) Orgán registrované církve a náboženské společnosti podle § 10 odst. 3 písm. d) může navrhnout k evidenci podle tohoto zákona
a) orgán registrované církve a náboženské společnosti, řeholní a jinou církevní instituci14a) osob hlásících se k církvi a náboženské společnosti založené za účelem vyznávání náboženské víry,
b) účelové zařízení registrované církve a náboženské společnosti založené církví a náboženskou společností pro poskytování charitativních služeb (dále jen "účelové zařízení").
Evidencí podle tohoto zákona se právnické osoby podle písmen a) a b) stávají právnickými osobami podle tohoto zákona.
(2) Ostatní právnické osoby založené registrovanou církví a náboženskou společností, které nejsou evidovány podle tohoto zákona, se mohou stát právnickými osobami registrací nebo zápisem podle zvláštních právních předpisů14b).
(3) Návrhy na evidenci změn podle tohoto zákona podává orgán registrované církve a náboženské společnosti, který navrhl právnickou osobu založenou v církvi a náboženské společnosti k evidenci podle tohoto zákona. Návrh na evidenci změn je tento orgán povinen podat nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy ke změně došlo. Ministerstvo postupuje podle § 15 odst. 5 a 6 obdobně.
(4) Podnikání a jiná výdělečná činnost právnických osob evidovaných podle odstavce 1 vedle obecně prospěšné činnosti charitativní, sociální nebo zdravotnické mohou být pouze jejich doplňkovou činností.
 
§ 16
Evidence právnických osob založených registrovanou církví a náboženskou společností podle § 15a odst. 1 písm. a)
(1) Návrh na evidenci právnické osoby podle § 15a odst. 1 písm. a) podává orgán registrované církve a náboženské společnosti podle § 10 odst. 3 písm. d).
(2) Návrh na evidenci právnické osoby podle § 15a odst. 1 písm. a) musí obsahovat
a) doklad o jejím založení k tomu příslušným orgánem registrované církve a náboženské společnosti podle jejího základního dokumentu,
b) předmět obecně prospěšné, podnikatelské a jiné výdělečné činnosti a její stanovy, pokud existují,
c) její název; název evidované právnické osoby nemusí obsahovat označení její právní formy,
d) její sídlo na území České republiky,
e) označení jejího statutárního orgánu na území České republiky,
f) identifikační údaje členů jejího statutárního orgánu,
g) způsob jednání statutárního orgánu evidované právnické osoby.
(3) Návrh podle odstavce 1 podá orgán registrované církve a náboženské společnosti podle § 10 odst. 3 písm. d) do 10 dnů ode dne založení právnické osoby podle § 15a odst. 1 písm. a). Ministerstvo provede evidenci církevní právnické osoby zápisem do
Rejstříku evidovaných právnických osob
do 5 pracovních dnů ode dne doručení návrhu. Evidence se provede zápisem ke dni jejího založení v registrované církvi a náboženské společnosti.
(4) Nedodrží-li orgán registrované církve a náboženské společnosti podle § 10 odst. 3 písm. d) lhůtu uvedenou v odstavci 3, evidence se provede zápisem ke dni doručení návrhu podle odstavce 1 ministerstvu.
(5) Neobsahuje-li návrh podle odstavce 1 všechny náležitosti podle odstavce 2, ministerstvo vyzve nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne doručení návrhu orgán registrované církve a náboženské společnosti, podle § 10 odst. 3 písm. d), aby návrh doplnil, popřípadě odstranil nedostatky, a to ve lhůtě 30 dnů, a upozorní ho, že nebude-li tato lhůta dodržena, řízení o návrhu se zastaví.
(6) Nejde-li o právnickou osobu evidovanou podle tohoto zákona, ministerstvo návrh na evidenci zamítne.
 
§ 16a
Evidence právnických osob založených registrovanou církví a náboženskou společností podle § 15a odst. 1 písm. b)
(1) Účelové zařízení registrované církve a náboženské společnosti pro poskytování služeb sociálních nebo zdravotnických nebo působící jako charita či diakonie, které bude navrženo k evidenci podle tohoto zákona, se zakládá zakládací listinou registrované církve a náboženské společnosti, podepsanou členem nebo členy orgánu registrované církve a náboženské společnosti podle § 10 odst. 3 písm. d). Podpisy musí být úředně ověřeny.
(2) Účelové zařízení poskytuje veřejnosti obecně prospěšné služby za předem stanovených a pro všechny uživatele stejných podmínek.
(3) Zakládací listina účelového zařízení musí obsahovat
a) název, sídlo a identifikační číslo osoby (dále jen "identifikační číslo") zakladatele,
b) název a sídlo účelového zařízení na území České republiky,
c) dobu, na kterou se účelové zařízení zakládá, pokud není založeno na dobu neurčitou,
d) označení jeho statutárního orgánu na území České republiky,
e) identifikační údaje členů statutárního orgánu,
f) jeho stanovy,
g) způsob zveřejňování výroční zprávy o činnosti a hospodaření účelového zařízení za kalendářní rok,
h) způsob schvalování změn zakládací listiny.
(4) Stanovy účelového zařízení podle odstavce 3 písm. f) musí obsahovat
a) údaje podle odstavce 3 písm. b) a d),
b) způsob ustavování a odvolávání členů statutárního orgánu a délku jejich funkčního období, je-li omezena,
c) způsob, jakým statutární orgán jedná a činí právní jednání jménem účelového zařízení,
d) druh obecně prospěšných služeb, které má účelové zařízení poskytovat, podmínky jejich poskytování a předmět podnikatelské a jiné doplňkové činnosti, budou-li provozovány,
e) označení, složení a působnost kontrolního orgánu, je-li zřízen.
(5) Výroční zpráva účelového zařízení musí obsahovat
a) přehled činností vykonávaných v průběhu předchozího kalendářního roku s uvedením vztahu k účelu založení účelového zařízení,
b) účetní závěrku a zhodnocení základních údajů v ní obsažených,
c) výrok auditora k roční účetní závěrce u těch účelových zařízení, u kterých výše čistého obratu překročí 10 miliónů Kč,
d) přehled o peněžních příjmech a výdajích,
e) přehled rozsahu příjmů (výnosů) v členění podle zdrojů,
f) vývoj a konečný stav fondů účelového zařízení,
g) stav a pohyb majetku účelového zařízení,
h) úplný objem výdajů (nákladů) v členění na výdaje (náklady) vynaložené pro plnění obecně prospěšných služeb, pro plnění činností doplňkových a na vlastní činnost (správu) účelového zařízení,
i) změny zakládací listiny a složení statutárního orgánu účelového zařízení, k nimž došlo v průběhu předchozího kalendářního roku,
j) další údaje stanovené stanovami.
(6) Návrh na evidenci účelového zařízení musí obsahovat zakládací listinu podle § 16a odst. 3.
(7) Neobsahuje-li návrh na evidenci účelového zařízení všechny náležitosti podle odstavců 1, 3 a 4, postupuje ministerstvo podle § 16 odst. 5.
(8) Ministerstvo provede evidenci účelového zařízení zápisem do Rejstříku evidovaných právnických osob po předložení návrhu podle odstavců 1 a 6 nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy byly splněny všechny náležitosti pro tento zápis.
(9) Nejde-li o právnickou osobu evidovanou podle tohoto zákona, ministerstvo návrh na evidenci účelového zařízení zamítne.
 
HLAVA V
REJSTŘÍKY REGISTROVANÝCH CÍRKVÍ A NÁBOŽENSKÝCH SPOLEČNOSTÍ, SVAZŮ CÍRKVÍ A NÁBOŽENSKÝCH SPOLEČNOSTÍ A EVIDOVANÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB
 
§ 17
Společná ustanovení o rejstřících registrovaných církví a náboženských společností, svazů církví a náboženských společností a evidovaných právnických osob
(1) Ministerstvo vede Rejstřík registrovaných církví a náboženských společností, Rejstřík svazů církví a náboženských společností a Rejstřík evidovaných právnických osob, do kterých se zapisují právnické osoby registrované nebo evidované podle tohoto zákona a tímto zákonem stanovené údaje a jejichž součástí je sbírka listin předkládaných církvemi a náboženskými společnostmi a svazy církví a náboženských společností podle tohoto zákona.
(2) Rejstříky podle odstavce 1 jsou veřejnými seznamy s výjimkou údajů o adrese místa pobytu nebo bydliště, o rodném čísle a o státním občanství cizinců a s výjimkou listin podle § 10 odst. 2 písm. c) a podle § 11 odst. 4 písm. a).
(3) Do rejstříků podle odstavce 1 v části, ve které jsou veřejným seznamem, má právo nahlížet každý a pořizovat si z něj výpisy či opisy. Na písemnou žádost lze z veřejné části rejstříků vydat úřední opis, výpis nebo potvrzení o určitém zápisu anebo o tom, že v nich určitý zápis není. Z neveřejné části rejstříků lze takový doklad vydat jen tehdy, osvědčí-li žadatel právní zájem.
(4) Skutečnosti zapsané v rejstřících podle odstavce 1 jsou účinné vůči každému ode dne jejich zápisu. Proti tomu, kdo jedná v důvěře v zápis do rejstříků, nemůže ten, jehož se zápis týká, namítat, že zápis neodpovídá skutečnosti.
(5) Zápis do rejstříků podle odstavce 1 o skutečnostech, ke kterým vydává ministerstvo rozhodnutí, provede ministerstvo dnem, kdy rozhodnutí nabylo právní moci. Zápisy a jejich změny, ke kterým nevydává ministerstvo rozhodnutí, provede ministerstvo ke dni určenému tímto zákonem.
(6) Ministerstvo přidělí registrované církvi a náboženské společnosti, svazu církví a náboženských společností a evidovaným právnickým osobám při zápisu těchto právnických osob do rejstříků podle odstavce 1 identifikační číslo; identifikační číslo poskytne ministerstvu správce základního registru osob15).
(7) Ministerstvo uveřejní části rejstříků podle odstavce 1, které jsou veřejným seznamem, způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(8) Zápis předmětu činnosti do rejstříků podle odstavce 1 nenahrazuje oprávnění k jeho výkonu. Toto oprávnění vzniká až na základě splnění podmínek podle zvláštních právních předpisů15a).
 
§ 18
Rejstřík registrovaných církví a náboženských společností
(1) Do
Rejstříku registrovaných církví a náboženských společností
se zapisují tyto údaje a jejich změny:
a) název a sídlo registrované církve a náboženské společnosti s uvedením dne a čísla registrace,
b) název statutárního orgánu registrované církve a náboženské společnosti,
c) idenfitikační údaje členů statutárního orgánu a opatrovníka registrované církve a náboženské společnosti, den vzniku a zániku jejich funkce,
d) předmět obecně prospěšné, podnikatelské a jiné výdělečné činnosti, jsou-li provozovány,
e) identifikační číslo registrované církve a náboženské společnosti,
f) přiznání oprávnění k výkonu zvláštních práv s uvedením dne a čísla registrace s vyznačením, zda registrované církvi a náboženské společnosti byla přiznána všechna zvláštní práva podle § 7 odst. 1 nebo zvláštní práva podle § 7 odst. 1 písm. a) až d),
g) zrušení registrace církve a náboženské společnosti s uvedením právního důvodu, vstup do likvidace a identifikační údaje likvidátora, rozhodnutí o úpadku, zamítnutí insolvenčního návrhu proto, že majetek nebude postačovat k úhradě nákladů insolvenčního řízení, zrušení konkursu proto, že majetek je zcela nepostačující, a identifikační údaje insolvenčního správce s uvedením dne a čísla rozhodnutí o těchto skutečnostech, zánik registrované církve a náboženské společnosti,
h) identifikační údaje o právním nástupci církve a náboženské společnosti, dojde-li k jejich zrušení s právním nástupcem,
i) způsob jednání statutárního orgánu registrované církve a náboženské společnosti.
(2) Součástí rejstříku podle odstavce 1 je sbírka listin obsahující dokumenty předkládané v návrhu na registraci církve a náboženské společnosti, v návrhu na přiznání oprávnění k výkonu zvláštních práv, v návrzích na registraci změn těchto dokumentů, rozhodnutí ministerstva a další dokumenty, o kterých tak stanoví zvláštní právní předpis.
 
§ 19
Rejstřík svazů církví a náboženských společností
(1) Do
Rejstříku svazů církví a náboženských společností
se zapisují tyto údaje a jejich změny:
a) název a sídlo svazu církví a náboženských společností s uvedením dne a čísla registrace,
b) názvy členů svazu církví a náboženských společností a jejich sídla,
c) název a sídlo statutárního orgánu svazu církví a náboženských společností,
d) idenfitikační údaje členů statutárního orgánu a opatrovníka svazu církví a náboženských společností, den vzniku a zániku jejich funkce,
e) předmět činnosti svazu církví a náboženských společností,
f) identifikační číslo svazu církví a náboženských společností,
g) zrušení registrace svazu církví a náboženských společností s uvedením právního důvodu, vstup do likvidace a identifikační údaje likvidátora, rozhodnutí o úpadku, zrušení konkursu proto, že majetek je zcela nepostačující, a identifikační údaje insolvenčního správce s uvedením dne a čísla rozhodnutí o těchto skutečnostech, zánik svazu církví a náboženských společností,
h) identifikační údaje o právním nástupci svazu církví a náboženských společností, dojde-li k jeho zrušení s právním nástupcem,
i) způsob jednání statutárního orgánu svazu církví a náboženských společností.
(2) Součástí Rejstříku svazů církví a náboženských společností je sbírka listin obsahující dokumenty předkládané v návrhu na registraci svazu církví a náboženských společností, v návrzích na registraci změn těchto dokumentů, rozhodnutí ministerstva a další dokumenty, o kterých tak stanoví zvláštní právní předpis.
 
§ 20
Rejstřík evidovaných právnických osob
(1) Do
Rejstříku evidovaných právnických osob
podle tohoto zákona se zapisují tyto údaje a jejich změny o evidované právnické osobě
a) název s uvedením dne a čísla evidence,
b) sídlo na území České republiky,
c) označení jejího statutárního orgánu na území České republiky,
d) identifikační údaje členů jejího statutárního orgánu a opatrovníka a den vzniku a zániku jejich funkce,
e) identifikační číslo,
f) předmět obecně prospěšné, podnikatelské a jiné výdělečné činnosti, jsou-li provozovány,
g) zrušení její evidence s uvedením právního důvodu, vstup do likvidace a identifikační údaje likvidátora, rozhodnutí o úpadku, zamítnutí insolvenčního návrhu proto, že majetek nebude postačovat k úhradě nákladů insolvenčního řízení, zrušení konkursu proto, že majetek je zcela nepostačující, a identifikační údaje insolvenčního správce s uvedením dne a čísla rozhodnutí o těchto skutečnostech,
h) identifikační údaje o jejím právním nástupci, dojde-li k jejímu zrušení s právním nástupcem,
i) zánik jako právnické osoby evidované podle tohoto zákona,
j) způsob jednání statutárního orgánu.
(2) Součástí Rejstříku evidovaných právnických osob podle tohoto zákona je sbírka listin obsahující dokumenty přikládané k návrhu na evidenci právnické osoby a k návrhům na evidenci jejich změny a další dokumenty, o kterých tak stanoví zvláštní právní předpis.
 
HLAVA VI
ZRUŠENÍ A ZÁNIK REGISTROVANÉ CÍRKVE A NÁBOŽENSKÉ SPOLEČNOSTI, SVAZU CÍRKVÍ A NÁBOŽENSKÝCH SPOLEČNOSTÍ A EVIDOVANÉ PRÁVNICKÉ OSOBY, ZRUŠENÍ OPRÁVNĚNÍ REGISTROVANÉ CÍRKVE A NÁBOŽENSKÉ SPOLEČNOSTI K VÝKONU ZVLÁŠTNÍCH PRÁV
 
§ 21
Zrušení oprávnění k výkonu zvláštních práv
(1) Ministerstvo zahájí řízení o zrušení oprávnění k výkonu zvláštních práv
a) pokud registrovaná církev a náboženská společnost porušuje závažným způsobem nebo opakovaně závazky vůči státu nebo třetím osobám,
b) zrušeno
c) na základě podnětu orgánu státní správy podle jeho působnosti dané zvláštním právním předpisem, v němž je doloženo závažné nebo opakované porušování povinností pro působení registrované církve a náboženské společnosti podle zvláštního právního předpisu nebo dohody s tímto orgánem státní správy,
d) pokud registrovaná církev a náboženská společnost přestala být bezúhonná.
(2) Ministerstvo řízení o zrušení oprávnění k výkonu zvláštních práv registrované církve a náboženské společnosti podle odstavce 1 zastaví, zanikne-li důvod zahájeného řízení anebo doloží-li registrovaná církev a náboženská společnost písemně, že postupem jí navrženým dojde v přiměřené lhůtě k odstranění důvodu zahájeného řízení v dohodě s osobami, které byly dotčeny jednáním, které vedlo k zahájení řízení o zrušení oprávnění k výkonu zvláštních práv.
(3) Rozhodnutí ministerstva o zrušení oprávnění k výkonu zvláštních práv registrované církve a náboženské společnosti se týká všech zvláštních práv podle § 7 odst. 1.
(4) Rozhodnutí ministerstva o zrušení oprávnění k výkonu zvláštních práv registrované církve a náboženské společnosti, které nabylo právní moci, zasílá ministerstvo na vědomí Ministerstvu vnitra.
 
§ 22
Zrušení registrace církve a náboženské společnosti a svazu církví a náboženských společností
(1) Ministerstvo zahájí řízení o zrušení registrace církve a náboženské společnosti anebo řízení o zrušení registrace svazu církví a náboženských společností
a) na základě žádosti registrované církve a náboženské společnosti o zrušení její registrace anebo na základě žádosti svazu církví a náboženských společností o zrušení jeho registrace,
b) dojde-li ke zrušení konkursu po splnění rozvrhového usnesení nebo ke zrušení konkursu z důvodu, že majetek církve a náboženské společnosti nebo svazu církví a náboženských společností je zcela nepostačující, nebo dojde k zamítnutí insolvenčního návrhu proto, že majetek církve nebo náboženské společnosti nebo svazu církví a náboženských společností nebude postačovat k úhradě nákladů insolvenčního řízení,
c) vyvíjí-li registrovaná církev a náboženská společnost nebo svaz církví a náboženských společností činnost v rozporu s § 3 písm. a), § 5 nebo § 27 odst. 5,
d) pokud nebyl po dobu delší než 2 roky ustaven statutární orgán registrované církve a náboženské společnosti nebo statutární orgány svazu církví a náboženských společností nebo dosavadním statutárním orgánům skončilo funkční období před více než 2 roky a nedošlo k ustanovení nových.
(2) Jde-li o činnost uvedenou v odstavci 1 písm. c), ministerstvo registrovanou církev a náboženskou společnost nebo svaz církví a náboženských společností před zahájením řízení vyzve, aby od vytýkané činnosti v přiměřené lhůtě upustily. Jestliže registrovaná církev a náboženská společnost nebo svaz církví a náboženských společností v činnosti pokračují, ministerstvo zahájí řízení o zrušení registrace.
(3) Obdobně jako v odstavci 2 postupuje ministerstvo, pokud nastal stav podle odstavce 1 písm. d).
(4) Je-li proti registrované církvi a náboženské společnosti nebo proti svazu církví a náboženských společností vedeno trestní stíhání nebo vykonávají-li trest uložený podle zvláštního právního předpisu, je přílohou žádosti podle odstavce 1 písm. a) kopie rozhodnutí, kterým soud povolil jejich zrušení podle zvláštního právního předpisu.
 
§ 23
Postup podle zvláštních právních předpisů
Při insolvenčním návrhu nebo při návrhu na likvidaci registrované církve a náboženské společnosti nebo svazu církví a náboženských společností nebo evidované právnické osoby podle tohoto zákona se použije přiměřeně zvláštní právní předpis,16) pokud tento zákon nestanoví jinak.
 
§ 24
Způsob zrušení registrace církve a náboženské společnosti a svazu církví a náboženských společností
(1) Registrace církve a náboženské společnosti nebo svazu církví a náboženských společností se zrušuje nabytím právní moci rozhodnutí o zrušení jejich registrace.
(2) Po zrušení registrace církve a náboženské společnosti musí být provedena likvidace a likvidace všech jejích evidovaných právnických osob, pokud tento zákon nestanoví jinak.
(3) Zrušení s likvidací se nevyžaduje pouze tehdy, dochází-li ke zrušení registrace církve a náboženské společnosti podle § 22 odst. 1 písm. a) a přechod všech jejích práv a závazků a práv a závazků jejích evidovaných právnických osob je průkazně doložen písemným závazkem jiné registrované církve a náboženské společnosti o převzetí všech těchto práv a závazků.
(4) Po zrušení registrace svazu církví a náboženských společností následuje jeho likvidace, která se nevyžaduje, dochází-li ke zrušení registrace podle § 22 odst. 1 písm. a) a přechod všech práv a závazků svazu církví a náboženských společností, jehož registrace byla zrušena, je průkazně doložen písemným závazkem jiného registrovaného svazu církví a náboženských společností o převzetí všech jeho práv a závazků.
(5) Do 5 pracovních dnů od skončení likvidace oznámí tuto skutečnost likvidátor ministerstvu.
(6) Likvidační zůstatek z likvidace podle odstavce 2 přechází na jinou registrovanou církev a náboženskou společnost určenou v jejím základním dokumentu. Pokud toto určení základní dokument neobsahuje nebo pokud byla registrace takto určené církve a náboženské společnosti zrušena anebo pokud registrovaná církev a náboženská společnost likvidační zůstatek odmítne, připadá likvidační zůstatek státu, který jej musí využít ve prospěch registrovaných církví a náboženských společností.
 
§ 25
Zánik registrované církve a náboženské společnosti nebo svazu církví a náboženských společností
(1) Registrovaná církev a náboženská společnost nebo svaz církví a náboženských společností zaniká jako právnická osoba dnem jejího výmazu z rejstříků podle § 18 odst. 1 písm. g) a § 19 odst. 1 písm. g) tohoto zákona.
(2) Ministerstvo provede výmaz podle předchozího odstavce do 5 pracovních dnů od oznámení skončení likvidace likvidátorem nebo ke dni nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení registrace, pokud k likvidaci podle tohoto zákona nedochází. Před provedením výmazu ministerstvo zkoumá, zda jeho provedení nebrání probíhající trestní stíhání proti registrované církvi a náboženské společnosti nebo proti svazu církví a náboženských společností, nebo výkon trestu, který jim byl uložen podle zvláštního právního předpisu.
 
§ 26
Zrušení evidence evidované právnické osoby a její zánik
(1) Ministerstvo zruší evidenci evidované právnické osoby podle § 15a odst. 1
a) na návrh orgánu registrované církve a náboženské společnosti, který ji navrhl k evidenci, do 5 pracovních dnů ode dne doručení tohoto návrhu,
b) z vlastního podnětu, zjistí-li, že tato právnická osoba vyvíjí činnost v rozporu s § 3 písm. a), § 5 nebo § 15a odst. 4, a nezjedná-li nápravu k tomu příslušný orgán registrované církve a náboženské společnosti, který ji navrhl k evidenci, po výzvě ministerstva, ke dni nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení evidence,
c) z vlastního podnětu, zanikne-li registrace církve a náboženské společnosti, jejíž orgán tuto právnickou osobu navrhl k evidenci, ke dni nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení registrace církve a náboženské společnosti podle § 24 odst. 3,
d) po zrušení konkursu po splnění rozvrhového usnesení nebo po zrušení konkursu z důvodu, že její majetek je zcela nepostačující, nebo po zamítnutí insolvenčního návrhu proto, že její majetek nebude postačovat k úhradě nákladů insolvenčního řízení, ke dni nabytí právní moci usnesení soudu,
e) z vlastního podnětu, nebyli-li ustaveni členové statutárního orgánu a všem dosavadním členům statutárního orgánu skončilo funkční období před více než rokem, ke dni nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení evidence,
f) po uplynutí doby, na kterou byla založena, ke dni uplynutí této doby,
g) ke dni uvedenému v rozhodnutí o zrušení právnické osoby podle § 15a odst. 1 písm. b) podle zakládací listiny účelového zařízení, nebo
h) jestliže účelové zařízení neposkytuje obecně prospěšné služby uvedené v zakládací listině po dobu delší než jeden rok, ke dni nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení evidence.
(2) Evidence právnické osoby podle § 15a odst. 1 zaniká výmazem z Rejstříku evidovaných právnických osob.
(3) Zániku evidované právnické osoby podle odstavce 2 předchází její zrušení s likvidací, anebo zrušení bez likvidace, přechází-li její majetek a závazky na registrovanou církev a náboženskou společnost nebo její jinou právnickou osobu evidovanou podle tohoto zákona.
(4) Nepostačuje-li při likvidaci evidované právnické osoby její majetek k úhradě závazků, ručí za tyto závazky registrovaná církev a náboženská společnost, jejíž orgán ji navrhl k evidenci. Likvidační zůstatek z likvidace evidované právnické osoby přechází na registrovanou církev a náboženskou společnost, jejíž orgán ji navrhl k evidenci.
(5) Zaniká-li evidovaná právnická osoba podle § 15a odst. 1 s likvidací, je datum jejího výmazu z evidence totožné s datem ukončení její likvidace.
(6) Do 5 pracovních dnů od skončení likvidace oznámí tuto skutečnost likvidátor ministerstvu.
(7) Zaniká-li evidovaná právnická osoba bez likvidace a není-li její majetek podán insolvenční návrh, je datum jejího zrušení totožné s datem jejího výmazu z Rejstříku evidovaných právnických osob.
(8) Je-li proti evidované právnické osobě vedeno trestní stíhání nebo vykonává-li trest uložený podle zvláštního právního předpisu, je přílohou návrhu podle odstavce 1 písm. a) kopie rozhodnutí, kterým soud povolil její zrušení podle zvláštního právního předpisu. Před provedením výmazu z Rejstříku evidovaných právnických osob ministerstvo zkoumá, zda jeho provedení nebrání probíhající trestní stíhání proti evidované právnické osobě nebo výkon trestu, který jí byl uložen podle zvláštního právního předpisu.
 
HLAVA VII
SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ, ZMOCŇOVACÍ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
 
§ 27
Společná ustanovení
(1) Pro řízení podle tohoto zákona platí obecné předpisy o správním řízení,17) pokud tento zákon nestanoví jinak.
(2) Návrhy podle tohoto zákona se podávají písemně ve dvojím vyhotovení.
(3) Návrhy podle tohoto zákona se podávají v českém jazyce. Doklady v jiném než českém jazyce musí být přeloženy do českého jazyka a úředně ověřeny, nestanoví-li jinak mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána.
(4) Příjmy církve a náboženské společnosti tvoří zejména
a) příspěvky fyzických a právnických osob,
b) příjmy z prodeje a z pronájmu movitého, nemovitého a nehmotného majetku církví a náboženských společností,
c) úroky z vkladů,
d) dary a dědictví,
e) sbírky a příspěvky z části výtěžků podle zvláštního zákona,18)
f) půjčky a úvěry,
g) příjmy z podnikání nebo z jiné výdělečné činnosti,
h) dotace.
(5) Předmět podnikání a jiné výdělečné činnosti musí být vymezen v základním dokumentu registrované církve a náboženské společnosti. Podnikání a jiná výdělečná činnost církve a náboženské společnosti mohou být pouze její doplňkovou výdělečnou činností.
(6) Církev a náboženská společnost vede účetnictví podle zvláštních předpisů.14)
(7) Ministerstvo může přidělit identifikační číslo pouze právnickým osobám podle tohoto zákona. Přidělování a zrušování identifikačních čísel se řídí zvláštním právním předpisem.15)
(8) Ministerstvo se souhlasem vlády může učinit výjimku a přiznat oprávnění ke zvláštním právům podle § 7 odst. 1 církvím a náboženským společnostem, které reprezentují významné světové náboženství s dlouhou historickou tradicí, působí na území České republiky a jsou registrovány podle tohoto zákona. V tomto případě se nevyžaduje splnění podmínek podle § 11 odst. 1 a 4. Návrh na přiznání oprávnění k výkonu zvláštních práv může podat registrovaná církev a náboženská společnost, která plní řádně závazky vůči státu a třetím osobám. Výjimku podle tohoto odstavce lze udělit pouze do 5 let od nabytí účinnosti tohoto zákona.
(9) Ministerstvo sdělí Českému statistickému úřadu údaje o zapsaných právnických osobách nejpozději do 30 pracovních dnů od provedení zápisu do rejstříku podle odstavce 1 v rozsahu údajů nezbytně nutných pro vedení statistických registrů.
 
§ 27a
zrušen
 
§ 28
Přechodná ustanovení
(1) Církve a náboženské společnosti, které ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona vyvíjely svou činnost jako registrované ze zákona, se považují za registrované podle tohoto zákona. Jejich seznam je uveden v příloze k tomuto zákonu. Rozsah oprávnění k výkonu zvláštních práv podle § 7 odst. 1, které mají tyto církve a náboženské společnosti ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstává zachován.
(2) Do doby přijetí zvláštních právních předpisů podle § 7 odst. 2 lze zvláštní práva vykonávat podle dosavadních právních předpisů. Dohody o výkonu těchto práv registrovaných církví a náboženských společností uzavřené před nabytím účinnosti tohoto zákona zůstávají do této doby v platnosti.
(3) Církevní právnické osoby evidované ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona se považují za evidované podle tohoto zákona. Datum jejich evidence podle dosavadních právních předpisů se zachovává.
(4) Registrované církve a náboženské společnosti podle odstavce 1 jsou povinny ve lhůtě do 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona doplnit ministerstvu údaje podle tohoto zákona k jejich registraci nebo evidenci. Nedoplní-li registrovaná církev a náboženská společnost tyto údaje, ministerstvo ji vyzve k doplnění údajů v termínu nejméně 30 dnů ode dne doručení výzvy. Nedoplní-li registrovaná církev a náboženská společnost údaje v tomto termínu, ministerstvo může podle povahy nedoplněných údajů zahájit řízení o zrušení její registrace.
(5) zrušen
(6) Ministerstvo provede do 2 let ode dne účinnosti tohoto zákona kontrolu přidělených identifikačních čísel právnickým osobám podle tohoto zákona a do této doby zajistí jejich přidělení nebo změnu v souladu se zvláštní právní úpravou.15)
 
§ 29
Zmocňovací ustanovení
Ministerstvo stanoví vyhláškou podrobnosti a podmínky pro vedení Rejstříku registrovaných církví a náboženských společností, Rejstříku svazů církví a náboženských společností a Rejstříku evidovaných právnických osob a vzory všech výpisů z registrace nebo evidence podle tohoto zákona a návrhů na evidenci právnické osoby a evidenci změn.
 
§ 30
Zrušovací ustanovení
Zrušují se:
1. Zákon č. 308/1991 Sb., o svobodě náboženské víry a postavení církví a náboženských společností.
2. Zákon č. 161/1992 Sb., o registraci církví a náboženských společností.
 
ČÁST DRUHÁ
zrušena
 
§ 31
zrušen
 
ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů
 
§ 32
V § 20 odst. 3 zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody, se za slovo "společnostmi" vkládá čárka a slova "kterým bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštních práv,".
 
ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona o výkonu vazby
 
§ 33
1. V § 15 odst. 2 zákona č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby, ve znění zákona č. 208/2000 Sb., se za slovo "společnostmi" vkládá čárka a slova "kterým bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštních práv,".
2. Poznámka pod čarou č. 5) zní:
"5) Zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech).
§ 91 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění zákona č. 180/1990 Sb.".
 
ČÁST PÁTÁ
zrušena
 
§ 34
zrušen
 
ČÁST ŠESTÁ
zrušena
 
§ 35
zrušen
 
ČÁST SEDMÁ
ÚČINNOST
 
§ 36
Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Klaus v. r.
Zeman v. r.
 
Příl.
Seznam registrovaných církví a náboženských společností v České republice
1. Apoštolská církev
2. Bratrská jednota baptistů
3. Církev adventistů sedmého dne
4. Církev bratrská
5. Církev československá husitská
6. Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů
7. Církev řeckokatolická
8. Církev římskokatolická
9. Českobratrská církev evangelická
10. Evangelická církev augsburského vyznání v České republice
11. Evangelická církev metodistická
12. Federace židovských obcí v České republice
13. Jednota bratrská
14. Křesťanské sbory
15. Luterská evangelická církev a. v. v České republice
16. Náboženská společnost českých unitářů
17. Náboženská společnost Svědkové Jehovovi
18. Novoapoštolská církev v České republice
19. Pravoslavná církev v českých zemích
20. Slezská církev evangelická augsburského vyznání
21. Starokatolická církev v České republice
Vybraná ustanovení novel
Čl.II zákona č. 495/2005 Sb.
Přechodná ustanovení
1. Dosavadní Rejstřík církevních právnických osob se ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona mění na Rejstřík evidovaných právnických osob podle zákona č. 3/2002 Sb., ve znění nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 4/2003 Sb. a zákona č. 562/2004 Sb., ve znění tohoto zákona.
2. Církevní právnické osoby evidované v Rejstříku církevních právnických osob se stávají ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona evidovanými právnickými osobami podle zákona č. 3/2002 Sb., ve znění nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 4/2003 Sb. a zákona č. 562/2004 Sb., ve znění tohoto zákona. Datum jejich evidence podle dosavadních právních předpisů je zachováno.
3. Orgán registrované církve a náboženské společnosti podle § 10 odst. 3 písm. d) zákona č. 3/2002 Sb., ve znění tohoto zákona, je povinen doplnit ve lhůtě do 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona údaje o evidovaných právnických osobách podle zákona č. 3/2002 Sb., ve znění nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 4/2003 Sb., ve znění tohoto zákona, s výjimkou údajů podle § 16 odst. 2 písm. a) zákona č. 3/2002 Sb., ve znění tohoto zákona, nejsou-li již tyto údaje doplněny. Nebudou-li údaje v této lhůtě doplněny, vyzve ministerstvo orgán registrované církve a náboženské společnosti podle § 10 odst. 3 písm. d) zákona č. 3/2002 Sb., ve znění tohoto zákona, k jejich doplnění ve lhůtě nejméně 30 dnů ode dne doručení výzvy. Stanovená lhůta může být na základě písemné žádosti orgánu registrované církve a náboženské společnosti podle § 10 odst. 3 písm. d) zákona č. 3/2002 Sb., ve znění tohoto zákona, prodloužena. Nedoplní-li registrovaná církev a náboženská společnost údaje ani v této lhůtě, ministerstvo může podle povahy nedoplněných údajů zahájit řízení o zrušení evidence evidované právnické osoby.
4. Orgán registrované církve a náboženské společnosti podle § 10 odst. 3 písm. d) zákona č. 3/2002 Sb., ve znění tohoto zákona, je povinen doplnit ve lhůtě do 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona údaje podle § 10 odst. 3 písm. d) až h) zákona č. 3/2002 Sb., ve znění tohoto zákona. Nebudou-li údaje v této lhůtě doplněny, vyzve ministerstvo orgán registrované církve a náboženské společnosti podle § 10 odst. 3 písm. d) zákona č. 3/2002 Sb., ve znění tohoto zákona, k jejich doplnění ve lhůtě nejméně 30 dnů ode dne doručení výzvy. Tato lhůta může být na základě písemné žádosti orgánu registrované církve a náboženské společnosti podle § 10 odst. 3 písm. d) zákona č. 3/2002 Sb., ve znění tohoto zákona, prodloužena. Nedoplní-li registrovaná církev a náboženská společnost tyto údaje ani v této lhůtě, ministerstvo může podle povahy nedoplněných údajů zahájit řízení o zrušení registrace této registrované církve a náboženské společnosti.
5. Orgán registrované církve a náboženské společnosti podle § 10 odst. 3 písm. d) zákona č. 3/2002 Sb., ve znění tohoto zákona, uvede do jednoho roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona stanovy a zakládací listiny evidovaných právnických osob, které navrhl k evidenci, do souladu se zákonem č. 3/2002 Sb., ve znění nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 4/2003 Sb., ve znění tohoto zákona.
Čl. XXVIII zákona č. 420/2011 Sb.
Přechodné ustanovení
Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a do tohoto dne neukončená se dokončí a práva a povinnosti s nimi související se posuzují podle dosavadních právních předpisů.
1) Úmluva o právech dítěte, vyhlášená pod č. 104/1991 Sb.
3) Čl. 16 odst. 2 Listiny základních práv a svobod.
4) Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
5) Zákon č. 29/1984 Sb.
Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.
6) Zákon č. 218/1949 Sb., o hospodářském zabezpečení církví a náboženských společností státem, ve znění pozdějších předpisů.
7) Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů.
8) § 167 trestního zákona.
9) Například zákon č. 94/1963 Sb., zákon č. 29/1984 Sb., zákon č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 359/1999 Sb., zákon č. 220/1999 Sb., o průběhu základní nebo náhradní služby a vojenských cvičení a o některých právních poměrech vojáků v záloze, zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění zákona č. 155/2000 Sb.
10) Zákon č. 41/1993 Sb., o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu obecními úřady a o vydávání potvrzení orgány obcí a okresními úřady, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů.
11) Zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním.
12) Například zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.
13) Zákon č. 158/1999 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2001.
14) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
14a) Čl. 16 odst. 2 Listiny základních práv a svobod.
14b) Například Občanský zákoník, Obchodní zákoník, zákon č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, ve znění pozdějších předpisů.
15) Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech.
15a) Například živnostenský zákon, zákon č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).
16) Obchodní zákoník.
Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.
17) Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů.
18) Zákon č. 37/1973 Sb., o veřejných sbírkách a o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů.
19) Zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech), ve znění pozdějších předpisů.
20) Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů.