Provizní odměna za práci a svátek

Vydáno: 11 minut čtení

Svátky hrají v pracovním právu důležitou roli, zejména pak v oblasti pracovní doby (doby odpočinku) a odměňování. Dle ustanovení § 115 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, platí, že „zaměstnanci, který nepracoval proto, že svátek připadl na jeho obvyklý pracovní den, přísluší náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku nebo jeho části za mzdu nebo část mzdy, která mu ušla v důsledku svátku“.

Problém nečiní aplikace tohoto pravidla pro případ, že zaměstnanec dostává každý měsíc stejnou výši mzdy nebo je odměňován časovou, popř. úkolovou mzdou. Jak ale nahlížet na situaci, kdy je odměňování zaměstnanců u zaměstnavatele postaveno na provizním systému a výše mzdy se tedy odvíjí od příslušné aktivity zaměstnance, typicky ve vazbě na počet uzavřených smluv? Lze v tomto případě říci, že mu mzda nebo její část v důsledku svátku ušla? Na tyto otázky nedávno odpověděl v jednom ze svých rozhodnutí Nejvyšší správní soud, konkrétně v rozsudku ze dne 15. 6. 2021, sp. zn. 2 Ads 370/2019.

Popis případu

Rozhodnutím místně příslušného oblastního inspektorátu práce byl zaměstnavatel uznán vinným ze spáchání správního deliktu (nově přestupku) mj. na úseku náhrad podle ustanovení § 27 odst. 1 zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, za což mu byla uložena pokuta v souhrnné výši 230 000 Kč a povinnost uhradit náklady správního řízení. V protokolu o kontrole zaměstnavateli kontrolní orgán vytýkal a do svého rozhodnutí o

Související dokumenty

Související pracovní situace

Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Příplatek za práci v sobotu a v neděli
Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí
Souběh příplatků
Mzda za práci přesčas
Příplatek za noční práci
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Minimální mzda
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Zaručená mzda
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Splatnost a výplata mzdy
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet pravděpodobného výdělku
Výpočet průměrného čistého měsíčního výdělku

Související články

Státní svátek a zdravotní pojištění
Otázky kolem pracovní doby a odměňování práce ve svátek
Práce ve svátek
Příplatky za práci přesčas, ve svátek, v noci, v sobotu a neděli, za rozdělenou směnu
Práce ve svátek v pracovněprávních souvislostech
Práce ve svátek
Otázky kolem pracovní doby a odměňování práce ve svátek
Řešení některých problémů ve mzdové účtárně formou dotazů a odpovědí
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Problémy mzdových účetních a personalistů v otázkách a odpovědích
Práce přesčas a mzda za práci přesčas
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2018, 1. část
Tradiční chyby v přiznávání, snižování a odebírání osobních příplatků
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 1. část
Změny v odměňování zaměstnanců a státních zaměstnanců v roce 2019
Pracovní pohotovost podle judikatury Soudního dvora EU
Příplatek ke mzdě a rovné zacházení
Principy a podmínky odměňování práce přesčas
Odměňování zaměstnance a nejnižší úroveň zaručené mzdy
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Pracovní smlouva a domnělý střet zájmů
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Nový svátek v roce 2016

Související otázky a odpovědi

Náhrada mzdy za práce ve svátek - dvousměnný provoz
Dohoda o provedení práce - příplatek za práci ve svátek
Práce ve svátek
Placení svátků při nerovnoměrném rozvržení
Proplacení svátků ve mzdě
Práce ve svátek v den pracovního klidu
Práce ve svátek ve třísměnném provozu
Práce ve svátek - všední den
Příplatky při sedmidenním pracovním týdnu
Práce ve svátek
Příplatek z práci ve svátek ve vícesměnném a jednosměnném provozu
Mzda řidičů
Náhradní volno a práce ve svátek
Proplacení práce v sobotu, která je zároveň státním svátkem
Změna času a příplatky zaměstnancům v nepřetržitém provozu
Práce na částečný úvazek a práce konaná nad týdenní pracovní dobu a její odměňování v měsíci
Pracovní cesta o víkendu u zaměstnance na DPP
Zvláštní příplatek za třídnictví za poměrnou část měsíce
Dohodáři na home office a příplatky za víkendy, svátky
Příplatky a dohoda o pracovní činnosti

Související předpisy

262/2006 Sb., zákoník práce
251/2005 Sb. o inspekci práce
254/2000 Sb. o auditorech a o změně zákona č. 165/1998 Sb.

Související judikáty

Zaměstnanost