Dovolená a svátek

Vydáno: 18 minut čtení

Dovolená určená zaměstnavatelem a svátek dle zvláštního právního předpisu se mohou sejít v jedné a téže směně zaměstnance. Jak správně posoudit jejich vztah? Co má v tomto případě pomyslnou „přednost“ a za jakých podmínek?

Jednou z novinek, kterou s účinností od 1. 1. 2021 přinesla novela zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, bylo výslovné umožnění toho, aby zaměstnanec čerpal dovolenou ve směně, na kterou mu současně připadl svátek. Jinak řečeno, aby se mu za uvedenou směnu odečetl příslušný počet hodin z jeho práva na dovolenou a aby mu byla poskytnuta náhrada mzdy (platu) ve výši průměrného výdělku za čerpání dovolené s tím, že svátek nebude hrát v tomto případě roli. Připomeňme si novelizované znění ustanovení § 219 odst. 2 věta první zákoníku práce (novinkou je doplnění zvýrazněného textu za středníkem):

„Připadne-li v době dovolené zaměstnance svátek na den, který je jinak jeho obvyklým pracovním dnem, nezapočítává se mu do dovolené; to neplatí v případě, kdy zaměstnanec by byl jinak povinen v den svátku směnu odpracovat podle § 91 odst. 4 a čerpání dovolené v tento den bylo určeno na jeho žádost .“

Jak vidno, citovanou možnost spojila novela zákoníku práce s určitými podmínkami, z nichž některé jsou předmětem výkladových sporů. Jde především o otázku, zdali se uplatní nové pravidlo pouze v případě, že o dovolenou požádal zaměstnanec výhradně a jen na den svátku, nebo rovněž v případech, kdy zaměstnavatel vyhověl jeho žádosti o čerpání dovolené v delší části (např. týden), a do tohoto období dovolené připadne zaměstnanci na směnu svátek dle zvláštního právního předpisu.

Judikatury zabývající se uvedeným ustanovením zákoníku práce je poskrovnu. Odkázat lze toliko na rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 30. 10. 2018, sp. zn. 20 Co 142/2018, v němž tento soud – ve vztahu k právní úpravě účinné do konce roku 2020 – dospěl k závěru, že u zaměstnanců pracujících v nepřetržitém provozu nelze o obvyklých pracovních dnech ve smyslu ustanovení § 219 odst. 2 zákoníku práce vůbec hovořit, a to kvůli povaze tohoto provozu a jemu odpovídajícímu rozvržení pracovní doby, a že u nich ne

Související dokumenty

Související pracovní situace

Určení doby čerpání dovolené zaměstnancem
Dovolená po mateřské dovolené
Převádění nevyčerpané dovolené
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Dovolená za kalendářní rok
Výkon práce pro účely dovolené
Poměrná část dovolené
Výměra dovolené
Dovolená za odpracované dny
Čerpání dovolené
Rozvrh čerpání dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnavatelem
Dovolená při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Dovolená po mateřské dovolené
Převádění nevyčerpané dovolené
Dovolená versus překážky v práci
Určení doby čerpání dovolené zaměstnancem
Délka pracovní doby (obecně)
Nařízení práce přesčas
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Noční práce vs. práce v noci
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce

Související články

Nárok na dovolenou
Dovolená v souvislostech zdravotního pojištění
Otázky kolem pracovní doby a odměňování práce ve svátek
Čerpání dovolené v den svátku v příkladech
Dovolená od roku 2021 - vybrané problémy a omyly
Nová právní úprava dovolené
Otázky a odpovědi k dovolené
Přečerpaná dovolená a zdravotní pojištění
Praktické problémy dodatkové dovolené ve zdravotnictví a sociálních službách
Inspekce práce a dovolená
Proplacení dovolené při skončení pracovního poměru před SDEU
Je možné odvolat zaměstnance nebo zaměstnankyni z dovolené?
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Dovolená od 1. 1. 2021
Vybrané problémy v souvislosti s nouzovým stavem
Výplatní páska a předpokládané právo zaměstnance na dovolenou
Podmínky pro vznik práva na dovolenou v roce 2021
Čerpání dovolené mezi mateřskou a rodičovskou dovolenou - "limitní počet"
Odpracovaná doba pro účely dovolené
Dodatková dovolená v příkladech
Krácení dovolené v roce 2021
Změna a navýšení výměry dovolené

Související otázky a odpovědi

Stará dovolená vs Kurzarbeit
Nárok na dovolenou v případě zkráceného úvazku
Neomluvená absence zaměstnance
Přečerpaná dovolená
Čerpání dovolené po mateřské dovolené
Dovolená
Zhodnocení doby práce přesčas u kratší pracovní doby
Dovolená
Nárok na dovolenou
Krácení dovolené, pracovní úraz
Souhlas se srážkou ze mzdy, dovolená v hodinách
Ukončení HPP v průběhu měsíce a přečerpaná dovolená - zdravotní pojištění
Průměr pro proplacenou dovolenou při ukončení pracovního poměru
Dovolená - dovolenkový lístek
Dovolená od 1. 1. 2021 za přesčasy a nadúvazek
Dovolená v nerovnoměrně rozvržené pracovní době
Dovolená 2021
Krácení dovolené při uzavření provozoven státem
Proplacení nevyčerpané dovolené za rok 2021
Čerpání dovolené v roce 2021