Dohody a zdravotní pojištění po 1. 1. 2021

Vydáno: 12 minut čtení

V současné době je v podstatě jedinou přetrvávající návazností zdravotního pojištění na nemocenské pojištění výše částek rozhodných pro účast na zdravotním pojištění zejména u obou typů dohod. Pokud je u zaměstnance příslušné částky příjmu dosaženo, pak zaměstnavatel plní stanovené zákonné povinnosti a pojištěnec jako zaměstnanec má tímto zaměstnáním vyřešen pro daný kalendářní měsíc svůj pojistný vztah.

Pro vznik účasti na zdravotním pojištění rozhoduje výhradně výše zúčtovaného příjmu, přičemž není rozhodující, zda zaměstnání trvá celý kalendářní měsíc, část kalendářního měsíce nebo dokonce jen jeden den. Je-li zaměstnanci zúčtován příjem zakládající povinnost placení pojistného na zdravotní pojištění, pak zaměstnavatel přihlašuje osobu jako zaměstnance a odvádí pojistné podle zákona, tedy i s přihlédnutím k zákonnému minimu, pokud pro zaměstnance (a zaměstnavatele jako plátce pojistného) tato povinnost platí.

V případě trvající dohody a při poklesu příjmu pod příslušnou rozhodnou částku (viz dále) je zapotřebí osobu jako zaměstnance na příslušný kalendářní měsíc, případně měsíce, odhlásit.

I. Dohoda o pracovní činnosti a další skupiny osob jako zaměstnanců

Jak je výše uvedeno, aby byl zaměstnavatel povinen přihlásit zaměstnance u zdravotní pojišťovny a následně pak odvést pojistné na zdravotní pojištění podle zákona, musí být u vybrané skupiny osob jako zaměstnanců dosaženo za rozhodné období kalendářního měsíce tzv. započitatelného příjmu. Do konce roku 2020 byly touto rozhodnou částkou 3 000 Kč.

Podle nařízení vlády č. 381/2020 Sb. ze dne 21. 9. 2020 představuje výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2019 hodnotu 34 766 Kč. Výše přepočítacího koeficientu pro úpravu tohoto všeobecného vyměřovacího základu činí 1,0194. Součinem těchto dvou částek dosta

Související dokumenty

Související pracovní situace

Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o provedení práce
Dovolená po mateřské dovolené
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o provedení práce
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Délka pracovní doby (obecně)
Délka pracovní doby při dvousměnném pracovním režimu
Délka pracovní doby při vícesměnném a nepřetržitém pracovním režimu
Evidence pracovní doby
Nařízení práce přesčas
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Noční práce vs. práce v noci

Související články

Dohody a zdravotní pojištění na přelomu let 2019/2020
Dohody a zdravotní pojištění
Dohody a vystavování potvrzení o příjmu
Období trvání dohody o pracovní činnosti ve zdravotním pojištění
Zdravotní pojištění - dohody a minimální vyměřovací základ zaměstnance v roce 2016
Dohody a zdravotní pojištění na přelomu let 2019/2020
Zdravotní pojištění - problémové situace na přelomu let
Zdravotní pojištění - více příjmů zaměstnance a minimální vyměřovací základ
Dohody a zdravotní pojištění v roce 2022
Dohody a vystavování potvrzení o příjmu
Zdravotní pojištění - dohody a minimální vyměřovací základ zaměstnance v roce 2016
Karanténa v souvislostech zdravotního pojištění
"Státní kategorie" a dohody ve zdravotním pojištění v roce 2021
Zdravotní pojištění - pracovní smlouvy a dohody
Dohody a zaměstnání po část kalendářního měsíce
Zaměstnání při studiu a zdravotní pojištění
Vznik pracovněprávního vztahu a účasti zaměstnance na pojištění
Dohody a zdravotní pojištění
"Státní kategorie" a dohody ve zdravotním pojištění v roce 2017
Období trvání dohody o pracovní činnosti ve zdravotním pojištění
Výdělečná činnost pojištěnce a zdravotní pojištění
Zaměstnavatelé a minimum ve zdravotním pojištění
Zaměstnávání "státních pojištěnců" a zdravotní pojištění
Zdravotní pojištění - dohody o provedení práce a dodatečně zúčtovaný příjem

Související předpisy

381/2020 Sb. o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2019, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2019, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2021 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2021 a o zvýšení důchodů v roce 2021
187/2006 Sb. o nemocenském pojištění
436/2020 Sb. , kterým se vyhlašuje zvýšení částky rozhodné pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění
155/1995 Sb. o důchodovém pojištění
48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů
592/1992 Sb. o pojistném na veřejné zdravotní pojištění
586/1992 Sb. o daních z příjmů
262/2006 Sb. zákoník práce

Související vzory

Vzor: Dohoda o pracovní činnosti
Vzor: Dohoda o provedení práce

Související otázky a odpovědi

Dohoda o pracovní činnosti
Zdravotní pojištění
Prohlášení poplatníka, Zdravotní pojištění
Vrácení přeplatku ze zdravotního pojištění
Dohoda o placení zdravotního pojištění
Stravenkový paušál a DPP
Zdanění mzdy u DPP u cizinců
Evidence na Úřadu práce, příjem na DPČ a zdravotní pojištění
Souběh DPP a smlouva o výkonu funkce
Dohoda o provedení práce a přihlášky, odhlášky na zdravotní pojištění
Jednatel, HPP, DPP jednočlenná s. r. o.
DPP, DPČ - oznámení o nástupu, skončení
Zdravotní pojištění - student vysoké školy
OSVČ - přehledy na OSSZ a zdravotní pojišťovnu
Zkrácený pracovní úvazek - odvod pojistného
Konkurenční doložka
Částečná nezaměstnanost a zdravotní pojištění
Dohoda o pracovní činnosti a dočasná pracovní neschopnost (DPN)
Výkon vazby a vztah ke zdravotnímu pojištění
Zdravotní pojištění - minimální vyměřovací základ