Zdravotní pojištění a změny od 1. ledna 2022

Vydáno: 17 minut čtení

Ve Sbírce zákonů byla pod č. 371/2021 Sb. publikována novela zákonů č. 48/1997 Sb. a č. 592/1992 Sb., jakož i některých dalších zákonů. Účinnost drtivé většiny přijatých změn nastává od 1. ledna 2022. V tomto článku si blíže rozebereme vybrané tematické oblasti, ve kterých dochází ke změnám zejména v postupech plátců, pojištěnců a zdravotních pojišťoven.

Změny v zákoně č. 48/1997 Sb. od 1. ledna 2022

Přijaté změny se týkají například tematiky volebních komisí, nového pojetí OSVČ ve zdravotním pojištění, přestupků nebo nesplnění oznamovací povinnosti zaměstnavatelem či pojištěncem a také rozhodování zdravotních pojišťoven.

Členové okrskových volebních komisí

Do konce roku 2021 je v ustanovení § 5 písm. a) v bodě 7 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, specifikováno, že zaměstnanci pro účely zdravotního pojištění nejsou členové okrskové volební komise při volbách do Evropského parlamentu, Senátu a zastupitelstev územních samosprávných celků a členové okrskové volební komise a zvláštní okrskové volební komise při volbách do Poslanecké sněmovny a při volbě prezidenta republiky. Podle úpravy provedené novelou se za zaměstnance nepovažují členové okrskové volební komise nebo zvláštní okrskové volební komise, kteří plní úkoly podle volebních zákonů.

Pokud osoba není z pohledu zdravotního pojištění zaměstnancem, což je právě člen okrskové volební komise, nevyplývají pro zaměstnavatele z této skutečnosti žádné povinnosti a osoba si musí řešit svůj pojistný vztah jiným způsobem. To znamená, že v rámci takového měsíce musí být evidována u zdravotní pojišťovny v některé (tedy alespoň jedné) z těchto tří kategorií:

  • zaměstnanec v jiném zaměstnání s příjmy ze závislé činnosti, které zakládají účast na zdravotním pojištění (například zaměstnání na základě pracovní smlouvy), nebo
  • osoba samostatně výdělečně činná, nebo
  • osoba, za kterou platí pojistné stát,

přičemž postačí registrace v některé z těchto skupin osob třeba jen po část daného měsíce nebo dokonce postačí i jen jeden den evidence v tomto měsíci. Není-li využita některá z výše uvedených možností, stává se pojištěnec na celý příslušný kalendářní měsíc osobou bez zdanitelných příjmů.

Osoby samostatně výdělečně činné ve zdravotním pojištění

Do konce roku 2021 jsou ve

Související dokumenty

Související pracovní situace

Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Minimální mzda
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Dovolená po mateřské dovolené
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Dávka otcovské poporodní péče, tzv. otcovská
Dlouhodobé ošetřovné
Kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce
Nemocenské – poskytování po uplynutí podpůrčí doby
Nemocenské
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Výpočet mzdy

Související články

Změny ve zdravotním pojištění od 2. 8. 2021
Změny ve zdravotním pojištění k 1. 1. 2021
Změny ve zdravotním pojištění od 1. ledna 2020
Změny ve zdravotním pojištění od 1. ledna 2020
Změny ve zdravotním pojištění k 1. lednu 2022
Změny ve zdravotním pojištění k 1. 1. 2021
Zdravotní pojištění - problémové situace na přelomu let
Plátci pojistného a změna zdravotní pojišťovny
OSVČ a zdravotní pojišťovny v roce 2019
Nárůst plateb za "státní pojištěnce" ve zdravotním pojištění
Pojištěnec v českém systému veřejného zdravotního pojištění
Přerušení pobytu v cizině a zdravotní pojištění
Skončení zaměstnání - jak dál ve zdravotním pojištění
Platby OSVČ ve zdravotním pojištění v roce 2022
Zdravotní pojištění - příjem zaměstnance nižší než minimální mzda
Postupy OSVČ ve zdravotním pojištění v roce 2018
Předávání informací mezi institucemi a zdravotní pojištění
Plátci pojistného a rozhodné období ve zdravotním pojištění
Zdravotní pojištění v roce 2017 v číslech a datech
Výše záloh OSVČ ve zdravotním pojištění v roce 2021
Nová výše záloh OSVČ po podání Přehledu za rok 2017 v příkladech
Zdravotní pojištění a důležitost kalendářního měsíce

Související otázky a odpovědi

Platba sociálního a zdravotního pojištění
hrubá mzda a zdravotní pojištění
Archivace dokladů OSVČ s paušálními výdaji s evidencí příjmů pro kontroly FÚ, ČSSZ a ZP
OSVČ a přehled ZP za rok 2021 v prodlouženém termínu
Odvody sociálního a zdravotního pojištění při daňovém paušálu a mzdě současně
Paušální daň
Smrt OSVČ - zaměstnavatele
Ubytovací služby ČR a zaměstnání v Belgii
Zdravotní pojištění OSVČ
Minimální vyměřovací základ pro zdravotní pojištění, OSVČ hlavní a pracovní poměr
Autorský honorář a pojištění
Prominuté minimální zálohy na sociální a zdravotní pojištění v důsledku opatření proti koronaviru a přehledy za rok 2020
Přehledy OSVČ - volba mezi vedlejší a hlavní činnosti z pohledu výhodnosti rok 2020 COVID
OSVČ - karanténa
Přerušení a znovuobnovení podnikání a Přehled na SP a ZP
OSVČ - starobní důchodce
Souběh OSVČ + zaměstnání - zálohy zdravotní pojištění
Zaměstnání malého rozsahu a platba sociálního a zdravotního pojištění
Zálohy OSVČ na zdravotní a sociální pojištění při snížení zdanitelných příjmů
Výkon vazby a vztah ke zdravotnímu pojištění

Související předpisy

371/2021 Sb. , kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů
592/1992 Sb. o pojistném na veřejné zdravotní pojištění
247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů
586/1992 Sb. o daních z příjmů
500/2004 Sb. správní řád
286/2021 Sb. , kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony