Skutečnosti související se změnou zdravotní pojišťovny

Vydáno: 18 minut čtení

Jedním ze základních práv pojištěnce ve zdravotním pojištění je právo na změnu zdravotní pojišťovny. Toto právo mohou uplatnit nejen osoby s trvalým pobytem na území České republiky, ale například i zahraniční zaměstnanci českého zaměstnavatele, pokud charakterem pracovněprávního vztahu nebo dosaženou výší příjmu účast v českém zdravotním pojištění vznikne.

Změna zdravotní pojišťovny má přímý vliv na placení pojistného jednotlivými skupinami plátců, kterými jsou (kromě státu):

  • zaměstnavatelé (za sebe a za své zaměstnance),
  • osoby samostatně výdělečně činné a
  • osoby bez zdanitelných příjmů,

Pokud se zaměstnanec, podnikatel nebo osoba bez zdanitelných příjmů rozhodnou pro změnu zdravotní pojišťovny, musejí vzít v úvahu, že tento počin není pouze jejich soukromým rozhodnutím, nýbrž pro ně vyplývají povinnosti různého charakteru. Jak mají postupovat jednotlivé skupiny plátců i samotní pojištěnci, když se občan rozhodne pro změnu zdravotní pojišťovny?

Právo na volbu a změnu zdravotní pojišťovny

Problematiku práv pojištěnce v oblasti zdravotního pojištění a právo na výběr, respektive změnu zdravotní pojišťovny naleznete v ustanovení § 11 odst. 1 písm. a) a v § 11a zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Jaké jsou termíny pro změnu zdravotní pojišťovny a kdy nemůže pojištěnec tohoto práva využít?

Zdravotní pojišťovnu lze změnit jednou za 12 měsíců, a to vždy jen k 1. dni kalendářního pololetí. Přihlášku opatřenou podpisem je pojištěnec, jeho zákonný zástupce, opatrovník nebo poručník povinen podat vybrané zdravotní pojišťovně v průběhu kalendářního pololetí bezprostředně předcházejícího tomu, ve kterém má ke změně zdravotní pojišťovny dojít, nejpozději 3 měsíce před požadovaným dnem změny. To znamená, že přihláška se podává od 1. 1. do 31. 3., aby byl pojištěnec přehlášen k 1. 7. téhož roku, nebo od 1. 7. do 30. 9., aby byl přehlášen k 1. 1. roku následujícího. Ve druhém a ve čtvrtém čtvrtletí kalendářního roku přihlášku k jiné zdravotní pojišťovně podat nelze.

Kromě těchto standardních termínů je pojištěnec oprávněn změnit zdravotní pojišťovnu i ve lhůtě kratší. Zákon taxativním výčtem vyjmenovává situace, kdy lze změnit zdravotní pojišťovnu k jinému datu než pouze k 1. 1. nebo k 1. 7., avšak pouze tehdy, pokud:

  1. zdravotní pojišťov

Související dokumenty

Související pracovní situace

Určení doby čerpání dovolené zaměstnancem
Konkurenční činnost (souhlas zaměstnavatele)
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Dovolená po mateřské dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnancem
Dávka otcovské poporodní péče, tzv. otcovská
Dlouhodobé ošetřovné
Kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce
Nemocenské – poskytování po uplynutí podpůrčí doby
Nemocenské
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)

Související články

Odstupné, ochranná lhůta a ukončení činnosti zaměstnavatele v souvislostech zdravotního pojištění
Pohledávky, závazky a jejich promlčení ve zdravotním pojištění
Snížení zálohy ve zdravotním pojištění
Nárůst plateb za "státní pojištěnce" ve zdravotním pojištění
Struktura pohledávek zdravotní pojišťovny
Samoplátci a nemoc ve zdravotním pojištění
Plátci pojistného a změna zdravotní pojišťovny
Pojištěnec v českém systému veřejného zdravotního pojištění
Zdravotní pojištění a změny od 1. ledna 2022
Zdravotní pojištění a důležitost kalendářního měsíce
Zaměstnanci a příjmy zdravotní pojišťovny
Pohledávky, závazky a jejich promlčení ve zdravotním pojištění
Změny ve zdravotním pojištění k 1. 1. 2023
Změny ve zdravotním pojištění k 1. 1. 2021
Přerušení pobytu v cizině a zdravotní pojištění
Zdravotní pojištění - chyby zaměstnavatele a jejich důsledky
Změny ve zdravotním pojištění od 1. ledna 2020
Vyměřovací základ, souběžné příjmy a "státní kategorie" zdravotního pojištění v roce 2020
Desatero povinností zaměstnavatele ve zdravotním pojištění
Povinnosti pojištěnce ve zdravotním pojištění
Subjekty bez minima ve zdravotním pojištění
Vybrané příjmy a specifika zdravotního pojištění

Související vzory

Vzor: Konkurenční doložka
Vzor: Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem

Související otázky a odpovědi

Daňová uznatelnost pojistného u vyslaného pracovníka
Zdravotní pojištění - student vysoké školy
Obnovení živnosti a placení záloh na zdravotní a sociální pojištění v nouzovém stavu
Konkurenční doložka
Částečná nezaměstnanost a zdravotní pojištění
Částečná nezaměstnanost a superhrubá mzda
Náhrada nákladů za home office - odvody
Aplikování slevy na vyměřovacím základě u zdravotního pojištění
Odvod zdravotního pojištění při zkráceném úvazku - zaměstnance OZP
Zaměstnání malého rozsahu
Doplatek zdravotního a sociálního pojištění při pracovní neschopnosti zaměstnance s minimální mzdou
Výkon vazby a vztah ke zdravotnímu pojištění
Účast na zdravotním pojištění
Dlouhodobé onemocnění OSVČ – zdravotní a sociální pojištění
DPP, DPČ - oznámení o nástupu, skončení
Odvod zdravotního pojištění za invalidního zaměstnance
Přeplatek mzdy - zápůjčka
Bezúročná zápůjčka zaměstnanci
Sociální výpomoc
Ukončení HPP v průběhu měsíce a přečerpaná dovolená - zdravotní pojištění