Skutečnosti související se změnou zdravotní pojišťovny

Vydáno: 18 minut čtení

Jedním ze základních práv pojištěnce ve zdravotním pojištění je právo na změnu zdravotní pojišťovny. Toto právo mohou uplatnit nejen osoby s trvalým pobytem na území České republiky, ale například i zahraniční zaměstnanci českého zaměstnavatele, pokud charakterem pracovněprávního vztahu nebo dosaženou výší příjmu účast v českém zdravotním pojištění vznikne.

Změna zdravotní pojišťovny má přímý vliv na placení pojistného jednotlivými skupinami plátců, kterými jsou (kromě státu):

  • zaměstnavatelé (za sebe a za své zaměstnance),
  • osoby samostatně výdělečně činné a
  • osoby bez zdanitelných příjmů,

Pokud se zaměstnanec, podnikatel nebo osoba bez zdanitelných příjmů rozhodnou pro změnu zdravotní pojišťovny, musejí vzít v úvahu, že tento počin není pouze jejich soukromým rozhodnutím, nýbrž pro ně vyplývají povinnosti různého charakteru. Jak mají postupovat jednotlivé skupiny plátců i samotní pojištěnci, když se občan rozhodne pro změnu zdravotní pojišťovny?

Právo na volbu a změnu zdravotní pojišťovny

Problematiku práv pojištěnce v oblasti zdravotního pojištění a právo na výběr, respektive změnu zdravotní pojišťovny naleznete v ustanovení § 11 odst. 1 písm. a) a v § 11a zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Jaké jsou termíny pro změnu zdravotní pojišťovny a kdy nemůže pojištěnec tohoto práva využít?

Zdravotní pojišťovnu lze změnit jednou za 12 měsíců, a to vždy jen k 1. dni kalendářního pololetí. Přihlášku opatřenou podpisem je pojištěnec, jeho zákonný zástupce, opatrovník nebo poručník povinen podat vybrané zdravotní pojišťovně v průběhu kalendářního pololetí bezprostředně předcházejícího tomu, ve kterém má ke změně zdravotní pojišťovny dojít, nejpozději 3 měsíce před požadovaným dnem změny. To znamená, že přihláška se podává od 1. 1. do 31. 3., aby byl pojištěnec přehlášen k 1. 7. téhož roku, nebo od 1. 7. do 30. 9., aby byl přehlášen k 1. 1. roku následujícího. Ve druhém a ve čtvrtém čtvrtletí kalendářního roku přihlášku k jiné zdravotní pojišťovně podat nelze.

Kromě těchto standardních termínů je pojištěnec oprávněn změnit zdravotní pojišťovnu i ve lhůtě kratší. Zákon taxativním výčtem vyjmenovává situace, kdy lze změnit zdravotní pojišťovnu k jinému datu než pouze k 1. 1. nebo k 1. 7., avšak pouze tehdy, pokud:

  1. zdravotní pojišťov

Související dokumenty

Související pracovní situace

Určení doby čerpání dovolené zaměstnancem
Konkurenční činnost (souhlas zaměstnavatele)
Dovolená po mateřské dovolené
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Čerpání dovolené
Rozvrh čerpání dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnavatelem
Dovolená versus překážky v práci
Převádění nevyčerpané dovolené
Dávka otcovské poporodní péče, tzv. otcovská
Dlouhodobé ošetřovné
Kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce
Nemocenské – poskytování po uplynutí podpůrčí doby
Nemocenské

Související články

Odstupné, ochranná lhůta a ukončení činnosti zaměstnavatele v souvislostech zdravotního pojištění
Pohledávky, závazky a jejich promlčení ve zdravotním pojištění
Snížení zálohy ve zdravotním pojištění
Plátci pojistného a změna zdravotní pojišťovny
Nárůst plateb za "státní pojištěnce" ve zdravotním pojištění
Struktura pohledávek zdravotní pojišťovny
Samoplátci a nemoc ve zdravotním pojištění
Zdravotní pojištění a změny od 1. ledna 2022
Zdravotní pojištění a důležitost kalendářního měsíce
Zaměstnanci a příjmy zdravotní pojišťovny
Pojištěnec v českém systému veřejného zdravotního pojištění
Změny ve zdravotním pojištění k 1. 1. 2023
Změny ve zdravotním pojištění k 1. lednu 2022
Zaměstnavatel dlužníkem ve zdravotním pojištění
Změny v čerpání rodičovského příspěvku v kontextu zdravotního pojištění
Zdravotní pojištění - příjem zaměstnance nižší než minimální mzda
OSVČ a zdravotní pojišťovny v roce 2019
Zdravotní pojištění a příjmy po skončení zaměstnání
Zaměstnanec bez mzdy a zdravotní pojištění
Zdravotní pojištění - porovnání právního stavu v roce 2017 a 2018
Jeden den ve zdravotním pojištění v roce 2016

Související otázky a odpovědi

Dlouhodobé onemocnění OSVČ – zdravotní a sociální pojištění
Výkon vazby a vztah ke zdravotnímu pojištění
DPP, DPČ - oznámení o nástupu, skončení
Odvod zdravotního pojištění za invalidního zaměstnance
Odvody sociálního a zdravotního pojištění při daňovém paušálu a mzdě současně
Zdravotní pojištění invalidního zaměstnance
Doplatek zdravotního a sociálního pojištění při pracovní neschopnosti zaměstnance s minimální mzdou
Přeplatek mzdy - zápůjčka
Bezúročná zápůjčka zaměstnanci
Sociální výpomoc
Ukončení HPP v průběhu měsíce a přečerpaná dovolená - zdravotní pojištění
Příspěvek zaměstnanci na penzijní nebo životní pojištění
Přechod zaměstnanců na nového zaměstnavatele - odhlášení u zdravotní pojišťovny a OSSZ
Odvody za zaměstnance, který má trvalý pracovní poměr v EU u českého zaměstnavatele
Zdravotní pojištění - zaměstnání malého rozsahu starobního důchodce
Cizinec smlouva ČR, IČO v Chorvatsku
Provize z obratu v době dočasné pracovní neschopnosti
Sleva na zdravotním pojištění zaměstnavatele s více než 50 % zaměstnanců se ZTP
Den nástupu do práce a přihlášení k zdravotnímu a sociálnímu pojištění
Zaměstnání občana EU s místem výkonu práce mimo ČR

Související vzory

Vzor: Konkurenční doložka
Vzor: Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem