Postupy OSVČ ve zdravotním pojištění v roce 2018

Vydáno: 9 minut čtení

Pokud pojištěnec vykazuje ve své samostatné výdělečné činnosti příjmy podle § 7 odst. 1 a 2 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, považuje se ve zdravotním pojištění za OSVČ.

Shrňme si nyní povinnosti a možnosti (respektive varianty) platné pro podnikatelskou sféru ve zdravotním pojištění v právních podmínkách platných v roce 2018, a to i s ohledem na výsledky samostatné výdělečné činnosti dosažené v roce 2017.

Termíny pro podání Přehledu OSVČ zdravotní pojišťovně za rok 2017

Podnikatelská sféra má právní úpravou určeny termíny pro podání Přehledu zdravotní pojišťovně a pro úhradu případného doplatku pojistného. Pro podání Přehledu o příjmech a výdajích ze samostatné výdělečné činnosti a úhrnu záloh na pojistné za rok 2017 platí ve zdravotním pojištění následující termíny:

 • do jednoho měsíce ode dne, ve kterém mělo být podáno daňové přiznání za rok 2017 - jedná se o základní termín, platný pro OSVČ, tedy nejpozději dne 2. 5. 2018,
 • pokud má OSVČ povinný audit nebo zpracovává-li daňové přiznání daňový poradce, je OSVČ povinna doložit tuto skutečnost zdravotní pojišťovně do 30. 4. 2018 a Přehled tak může podat až do 2. 8. 2018.

Do 9. 4. 2018 jsou povinny předložit Přehled ty OSVČ, které daňové přiznání nepodávají (např. nízké příjmy). Přehled odevzdává i OSVČ, která má daň stanovenou paušální částkou nebo OSVČ v úpadku, na kterou byl prohlášen konkurs.

Pokud OSVČ změnila v průběhu roku 2017 zdravotní pojišťovnu (standardně k 1. 7. 2017), podává Přehled za rok 2017 oběma zdravotním pojišťovnám.

Pokud se dodatečně změní skutečnosti uvedené v podaném Přehledu (např. podání opravného nebo dodatečného daňového přiznání, kontrola FÚ apod.), je OSVČ povinna do 8 dnů ode dne, kdy se o změně dozvěděla, podat opravný Přehled a do 30 dnů doplatit dlužné pojistné. Pokud OSVČ pouze opravuje nesprávně vyplněný Přehled, nejedná se o opravný Přehled, ale o opravu řádného Přehledu.

Termíny pro úhradu případného doplatku pojistného

Porovnáním vypočtené výše pojistného a zaplacených záloh za rok 2017 dochází z finančního hlediska u OSVČ po podání Přehledu v zásadě k těmto situacím:

 • placením minimálních záloh je zajištěn postup podle zákona (doplatek se neprovádí),
 • zálohy (v různé výši) jsou placeny, nicméně je zapotřebí ještě provést úhradu doplatku pojistného,
 • porovnáním zaplacených záloh a dosažených výsledků podnikatelské činnosti vznikne za rozhodné období kalendářního roku 2017 přeplatek na pojistném,
 • v důsledku neplacení záloh vznikne povinnost uhradit příslušné pojistné (například tehdy, pokud je při souběhu se zaměstnáním samostatná výdělečná činnost vedlejším zdrojem příjmů),
 • zálohy nejsou placeny a povinnost úhrady doplatku nevznikne - OSVČ není povinna platit zálohy (neplatí pro ni ve zdravotním pojištění minimum) a za rok 2017 je „v mínusu“.

Od data podání Přehledu se návazně odvíjí termín pro zaplacení případného doplatku pojistného. Rozdíl mezi zaplacenými zálohami a vypočtenou výší pojistného je splatný vždy nejpozději do 8 dnů po dni, ve kterém byl, popřípadě měl být, podán Přehled. Nejzazší základní termín pro podání Přehledu je 2. 5. 2018, takže doplatek musí být zaplacen nejpozději do 10. 5. 2018.

U osob, které daňové přiznání nepodávají, je doplatek pojistného splatný nejpozději do 17. 4. 2018. Podnikatelé s daňovým poradcem mají termín doplatku pojistného od svého data podání, nejpozději dne 10. 8. 2018.

Upozornění:

Pokud Přehled podáte dříve než ve výše uvedených nejzazších termínech, musíte provést úhradu doplatku pojistného do osmi dnů ode dne jeho skutečného podání.

Dnem úhrady doplatku pojistného (jakož i každé zálohy na pojistné) je datum připsání platby na příslušný příjmový účet zdravotní pojišťovny.

Vyplývá-li z Přehledu naopak přeplatek na pojistném, považuje se podání Přehledu automaticky za žádost o jeho vrácení, pokud plátce nepožádal o použití této částky na úhradu zálohy/záloh na pojistné na další období. Vykázaný přeplatek zdravotní pojišťovna vrátí do jednoho měsíce, OSVČ však nesmí mít vůči zdravotní pojišťovně jiný splatný závazek. Má-li takový závazek, použije se přeplatek pojistného k jeho úplné či částečné úhradě.

Roční vyúčtování záloh

Do celkové částky zaplacených záloh se zahrnují platby za rok 2017, provedené až do 8. 1. 2018 včetně. Do úhrnné výše záloh nepatří:

 • doplatky pojistného za rok 2016, případně za dřívější období,
 • platby penále či pokut,
 • platby za měsíce, ve kterých byl pojištěnec registrován v průběhu roku 2017 u zdravotní pojišťovny jako osoba bez zdanitelných příjmů.

Platby „nových“ záloh

Od měsíce, ve kterém OSVČ podá (resp. měla podat) v roce 2018 Přehled za rok 2017, se na ni vztahuje povinnost platit zálohy na pojistné v nové výši dle Přehledu na základě výsledků samostatné výdělečné činnosti za rozhodné období kalendářního roku 2017, případně za jeho část.

Zálohy na pojistné není povinna platit:

 • OSVČ, pro kterou je při souběhu se zaměstnáním její samostatná výdělečná činnost vedlejším zdrojem příjmů,
 • v prvním kalendářním roce (2018) své samostatné výdělečné činnosti OSVČ, za kterou je současně plátcem pojistného i stát,
 • OSVČ pro kterou neplatí ustanovení o povinnosti placení pojistného alespoň ze zákonného minima od měsíce podání Přehledu v situaci, kdy je za předcházející kalendářní rok (2017) „v mínusu“.

Zálohy na pojistné se také neplatí za kalendářní měsíce, v nichž byla OSVČ uznána po celý kalendářní měsíc neschopnou práce nebo jí byla nařízena karanténa podle zvláštních právních předpisů. Tuto skutečnost však musí OSVČ zdravotní pojišťovně průkazně doložit, zpravidla kopií neschopenky. V případě nemoci by OSVČ správně měla oznámit (a zdokladovat) zdravotní pojišťovně období trvání nemoci, tj. její zahájení a ukončení, pro řešení případných nesrovnalostí se v dané souvislosti přikládá k podávanému Přehledu potvrzení OSSZ. Z obecného pohledu lze konstatovat, že pojistné se sice platí i za měsíce, kdy je OSVČ nemocná, nicméně zvýhodnění spočívá ve skutečnosti, že pokud OSVČ měla nárok na nemocenské po celý kalendářní měsíc, nemusí být za tento měsíc dodržen minimální vyměřovací základ.

Zálohy v rozmezí 1 Kč až 2 023 Kč

Zálohy v tomto rozpětí (avšak i vyšší) mohou platit v roce 2018 od měsíce podání Přehledu za rok 2017 ty OSVČ, které nemusejí dodržet minimální vyměřovací základ (viz § 3a odst. 3 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů - například se jedná o osoby, za které je plátcem pojistného i stát).

Zálohy 2 024 Kč a vyšší

Pokud musí OSVČ dodržet ve zdravotním pojištění zákonné minimum, pak alespoň minimální:

 • zálohu za prosinec 2017 ve výši 1 906 Kč zaplatí nejpozději dne 8. 1. 2018,
 • zálohu za leden 2018 ve výši 2 024 Kč uhradí nejpozději dne 8. 2. 2018.

Od měsíce podání Přehledu za rok 2017 (tedy například od dubna 2018) platí OSVČ nadále zálohu 2 024 Kč i tehdy, pokud podle příjmů a výdajů za rok 2017 matematicky vyjde výše zálohy nižší než 2 024 Kč. Minimální zálohu platí většina OSVČ. Horní výše zálohy OSVČ není v roce 2018 omezena.

Snížení zálohy OSVČ

V roce 2018 může zdravotní pojišťovna na základě podané žádosti snížit OSVČ výši měsíčně placené zálohy, a to až do konce kalendářního měsíce předcházejícího kalendářnímu měsíci, ve kterém OSVČ v roce 2019 podá, resp. měla podat, zdravotní pojišťovně Přehled za kalendářní rok 2018. Pokud OSVČ například podá Přehled za rok 2017 v měsíci dubnu 2018 a v tomto měsíci následně požádá o snížení zálohy, může jí být toto snížení zdravotní pojišťovnou povoleno až do konce kalendářního měsíce předcházejícího kalendářnímu měsíci, v němž bude OSVČ povinna podat (resp. podá) tento Přehled v roce 2019. Podmínky, za kterých lze snížení zálohy povolit, jsou specifikovány v ustanovení § 8 odst. 4 zákona č. 592/1992 Sb. Zjednodušeně řečeno, žádosti OSVČ o snížení zálohy lze v roce 2018 ze strany zdravotní pojišťovny vyhovět tehdy, pokud průměrný měsíční zisk (příjem po odpočtu výdajů) v roce 2018 je alespoň o jednu třetinu nižší než tento průměrný měsíční zisk v roce 2017. Protože musejí být pro daný účel vyhodnoceny v roce 2018 alespoň tři po sobě jdoucí kalendářní měsíce výkonu samostatné výdělečné činnosti, podává se žádost o snížení měsíčně placené zálohy od 1. 4. 2018.

Pozor na správné placení

Vždy je třeba dbát na to, aby byly veškeré platby prováděny na správný účet a pod správným variabilním symbolem. Pokud OSVČ uhradí zálohu na pojistné (případně doplatek pojistného) jinému subjektu než příslušné zdravotní pojišťovně, považuje se tato platba za neuhrazenou a důsledkem této chyby je vznik dlužného pojistného a penále. V této souvislosti platí, že jak dlužné pojistné, tak penále jsou zdravotní pojišťovny povinny plošně uplatňovat vůči všem dlužícím subjektům.

Právní předpisy citované v článku

(předpisy jsou vždy citovány ve znění pozdějších předpisů, pokud není výslovně uvedeno jinak)

 • zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
 • zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění

Související dokumenty

Související pracovní situace

Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Dovolená po mateřské dovolené
Dávka otcovské poporodní péče, tzv. otcovská
Dlouhodobé ošetřovné
Kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce
Nemocenské – poskytování po uplynutí podpůrčí doby
Nemocenské
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Výpočet mzdy

Související články

Vliv zvyšování důchodů na zdravotní pojištění důchodců
Výdělečná činnost pojištěnce a zdravotní pojištění
Zdravotní pojištění a zúčtování OSVČ za rok 2018
OSVČ zaměstnavatelem ve zdravotním pojištění
Kdy OSVČ neplatí v roce 2021 zdravotní pojištění
Zahájení a ukončení podnikání a zdravotní pojištění v roce 2021
Jak na vyúčtování zaslané OSVČ zdravotní pojišťovnou
Změny ve zdravotním pojištění od 1. ledna 2020
Kdy OSVČ není povinna platit v roce 2017 zálohy na pojistné zdravotního pojištění
Zdravotní pojištění a změny od 1. ledna 2022
Když OSVČ nepodá ve zdravotním pojištění Přehled za rok 2015
Výše záloh OSVČ ve zdravotním pojištění v roce 2021
Nová výše záloh OSVČ po podání Přehledu za rok 2017 v příkladech
Dlouhodobé ošetřovné ve zdravotním pojištění v roce 2022
Samoplátci a nemoc ve zdravotním pojištění
Změny ve zdravotním pojištění k 1. 1. 2021
Nárůst plateb za "státní pojištěnce" ve zdravotním pojištění
Dluhy a přeplatky ve zdravotním pojištění
Pojištěnec v českém systému veřejného zdravotního pojištění
Přerušení pobytu v cizině a zdravotní pojištění
Subjekty bez minima ve zdravotním pojištění
Evropská unie - zdravotní pojištění a nemoc osob výdělečně činných v České republice

Související otázky a odpovědi

Platba sociálního a zdravotního pojištění
Souběh OSVČ + zaměstnání - zálohy zdravotní pojištění
Zálohy OSVČ na zdravotní a sociální pojištění při snížení zdanitelných příjmů
hrubá mzda a zdravotní pojištění
OSVČ a přehled ZP za rok 2021 v prodlouženém termínu
Odvody sociálního a zdravotního pojištění při daňovém paušálu a mzdě současně
Archivace dokladů OSVČ s paušálními výdaji s evidencí příjmů pro kontroly FÚ, ČSSZ a ZP
Paušální daň
Smrt OSVČ - zaměstnavatele
Ubytovací služby ČR a zaměstnání v Belgii
Zdravotní pojištění OSVČ
Doúčtování doplatku (přeplatku) pojistného za podnikatele na SP a ZP u FO vedoucích účetnictví
OSVČ - karanténa
Minimální vyměřovací základ pro zdravotní pojištění, OSVČ hlavní a pracovní poměr
Autorský honorář a pojištění
Prominuté minimální zálohy na sociální a zdravotní pojištění v důsledku opatření proti koronaviru a přehledy za rok 2020
Přehledy OSVČ - volba mezi vedlejší a hlavní činnosti z pohledu výhodnosti rok 2020 COVID
Přerušení a znovuobnovení podnikání a Přehled na SP a ZP
OSVČ - starobní důchodce
Přehledy OSSZ a ZP při úmrtí podnikatele

Související předpisy

586/1992 Sb. o daních z příjmů
592/1992 Sb. o pojistném na veřejné zdravotní pojištění