371/2021 Sb. , kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Schválený:
371/2021 Sb.
ZÁKON
ze dne 14. září 2021,
kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Změna: 260/2022 Sb.
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
 
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o veřejném zdravotním pojištění
Čl.I
Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 242/1997 Sb., zákona č. 2/1998 Sb., zákona č. 127/1998 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 167/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 459/2000 Sb., zákona č. 176/2002 Sb., zákona č. 198/2002 Sb., zákona č. 285/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 222/2003 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 425/2003 Sb., zákona č. 455/2003 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 422/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 438/2004 Sb., zákona č. 123/2005 Sb., zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 350/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 47/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 117/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 245/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 340/2006 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 57/2007 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 137/2008 Sb., zákona č. 270/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 59/2009 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 298/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb., zákona č. 369/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 1/2012 Sb., zákona č. 275/2012 Sb., zákona č. 401/2012 Sb., zákona č. 403/2012 Sb., zákona č. 44/2013 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 238/2013 Sb., zákona č. 60/2014 Sb., zákona č. 109/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 256/2014 Sb., zákona č. 267/2014 Sb., zákona č. 1/2015 Sb., zákona č. 200/2015 Sb., zákona č. 314/2015 Sb., zákona č. 47/2016 Sb., zákona č. 66/2017 Sb., zákona č. 150/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 200/2017 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 231/2017 Sb., zákona č. 290/2017 Sb., zákona č. 282/2018 Sb., zákona č. 45/2019 Sb., zákona č. 111/2019 Sb., zákona č. 262/2019 Sb., zákona č. 277/2019 Sb., zákona č. 165/2020 Sb., zákona č. 205/2020 Sb., zákona č. 538/2020 Sb., zákona č. 540/2020 Sb., zákona č. 569/2020 Sb., zákona č. 261/2021 Sb. a zákona č. 274/2021 Sb., se mění takto:
1. V § 5 písm. a) bodě 7 se slova "při volbách do Evropského parlamentu, Senátu a zastupitelstev územních samosprávných celků a člena okrskové volební komise a zvláštní okrskové volební komise při volbách do Poslanecké sněmovny a při volbě prezidenta republiky" nahrazují slovy "nebo zvláštní okrskové volební komise, který plní úkoly podle volebních zákonů".
2. V § 5 písmeno b) zní:
"b) je osobou samostatně výdělečně činnou, kterou se pro účely zdravotního pojištění rozumí
1. osoba vykonávající činnost, ze které plynou příjmy ze samostatné činnosti podle zákona o daních z příjmů,
2. spolupracující osoba osoby podle bodu 1, pokud na ni lze podle zákona o daních z příjmů rozdělovat příjmy a výdaje na jejich dosažení, zajištění a udržení,".
3. V § 10 odst. 6 se věta poslední zrušuje.
4. V § 10 se odstavec 7 zrušuje.
5. V § 11 odst. 1 písmeno j) zní:
"j) na vystavení dokladu o zaplacení doplatku za vydání částečně hrazeného léčivého přípravku nebo částečně hrazené potraviny pro zvláštní lékařské účely poskytovatelem lékárenské péče, za poskytnutí částečně hrazeného zvlášť účtovaného léčivého přípravku poskytnutého poskytovatelem zdravotních služeb nebo za vydání částečně hrazeného zdravotnického prostředku osobou oprávněnou vydávat zdravotnické prostředky podle zákona o zdravotnických prostředcích,".
6. V § 11a odst. 1 se za větu druhou vkládá věta "Připadne-li poslední den této lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty pracovní den nejblíže následující.".
7. V § 12 písm. o) se slova "avšak invalidní důchod mu nebyl přiznán pro nesplnění podmínky doby pojištění podle zvláštního právního předpisu42h)" nahrazují slovy "ale není poživatelem invalidního důchodu z jiných důvodů".
Poznámka pod čarou č. 42h se zrušuje.
8. V § 15 odst. 3 písm. a) a b) se slova "třicátého devátého" nahrazují slovem "čtyřicátého".
9. V § 15 odst. 5 se za slova "péče léčivé přípravky" vkládají slova " , včetně léčivých přípravků pro moderní terapie a zvlášť účtovaných léčivých přípravků," a slova "transfúzní přípravky, léčivé přípravky pro moderní terapii a tkáně a buňky" se nahrazují slovy "transfúzní přípravky, tkáně a buňky a individuálně vyráběné léčivé přípravky pro moderní terapii s udělenou výjimkou umožňující použití neregistrovaného léčivého přípravku pro moderní terapii ve zdravotnickém zařízení poskytujícím lůžkovou péči podle zákona o léčivech".
10. V § 15 odst. 6 úvodní části ustanovení se za slovo "první" vkládají slova "a třetí", za slovo "pokud" se vkládá slovo "jim" a slovo "rozhodnutím" se zrušuje.
11. V § 15 odst. 6 se na začátek písmen c) a d) vkládá slovo "které".
12. V § 15 odst. 6 písm. d) se slovo "nebo" zrušuje.
13. V § 15 odst. 6 písm. e) se slova "který byl podle zákona o léčivech registrován jako biologický léčivý přípravek nebo generikum," zrušují, slova "trh po" se nahrazují slovy "trh v případě existující poptávky po celou" a na konci písmene se doplňuje slovo "nebo".
14. V § 15 se na konci odstavce 7 doplňuje věta "Jde-li o léčivé přípravky určené k léčbě vzácného onemocnění podle § 39da, účelnou terapeutickou intervencí se rozumí zdravotní služby poskytované k prevenci nebo léčbě vzácného onemocnění za účelem dosažení co nejúčinnější a nejbezpečnější léčby, pokud farmakoterapeutické ovlivnění tohoto onemocnění má celospolečenský význam a finanční dopad do systému zdravotního pojištění (dále jen "dopad do rozpočtu") je v souladu s veřejným zájmem podle § 17 odst. 2.".
15. V § 15 odst. 8 se věta poslední nahrazuje větami "Výše dopadu do rozpočtu se stanoví jako rozdíl nákladů na léčbu daného onemocnění spojenou s použitím léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely, které by byly hrazeny z prostředků zdravotního pojištění, a nákladů na léčbu s použitím jiného léčivého přípravku, potraviny pro zvláštní lékařské účely nebo léčebného postupu, který již je hrazen z prostředků zdravotního pojištění. Dopad do rozpočtu musí být v souladu s veřejným zájmem podle § 17 odst. 2.".
16. V § 15 se za odstavec 8 vkládá nový odstavec 9, který zní:
"(9) Pokud předpokládaný dopad do rozpočtu spojený s úhradou léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely vykazuje zvýšení výdajů ze systému zdravotního pojištění, vyžaduje se předložení hodnocení nákladové efektivity a analýzy dopadu do rozpočtu u stanovení nebo změny výše a podmínek úhrady léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely nebo v hloubkové revizi podle § 39l v případě, že účastník řízení nově ve srovnání se stavem před zahájením takového řízení navrhuje
a) úhradu vyšší, než je výše úhrad ostatních v zásadě terapeuticky zaměnitelných přípravků při zohlednění rozdílů v dávkování a velikosti balení,
b) úhradu vyšší, než by odpovídala úhradě vypočtené ze základní úhrady stanovené podle § 39c odst. 2 až 5,
c) znění preskripčního nebo indikačního omezení odlišné od v zásadě terapeuticky zaměnitelných léčivých přípravků nebo potravin pro zvláštní lékařské účely,
d) stanovení další zvýšené úhrady podle § 39b odst. 11, nebo
e) stanovení nebo změnu výše a podmínek úhrady léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely, které nejsou v zásadě terapeuticky zaměnitelné s žádným jiným léčivým přípravkem nebo potravinou pro zvláštní lékařské účely hrazenými ze zdravotního pojištění.".
Dosavadní odstavce 9 až 16 se označují jako odstavce 10 až 17.
17. V § 15 odst. 10 písm. e) se slovo "o" zrušuje.
18. V § 15 odst. 10 písm. f) se slova "základní úhradě" nahrazují slovy "stanovení, změně a zrušení základní úhrady".
19. V § 15 odst. 13 písmeno b) zní:
"b) úpravy a opravy zdravotnických prostředků a individuální terapeutické úpravy předmětů osobní potřeby pojištěnců v rozsahu a za podmínek stanovených v příloze č. 3 k tomuto zákonu.".
20. V § 15 odst. 16 se slova "zdravotnickému zařízení" nahrazují slovem "poskytovateli" a slova "seznamem zdravotních výkonů s bodovými hodnotami25)" se nahrazují slovy "vyhláškou vydanou podle § 17 odst. 4".
Poznámka pod čarou č. 25 se zrušuje.
21. V § 16 odst. 1 se za slovo "hradí" vkládají slova "postupem podle § 19 odst. 1 písm. a)" a slova "zdravotní pojišťovnou" se nahrazují slovy "ze zdravotního pojištění".
22. V § 16 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.
23. V § 16b odst. 1 větě první se slova "avšak invalidní důchod jim nebyl přiznán pro nesplnění podmínky doby pojištění podle zvláštního právního předpisu42h)" nahrazují slovy "ale nejsou poživateli invalidního důchodu z jiných důvodů".
24. V § 16b odst. 2 se částka "50 Kč" nahrazuje částkou "200 Kč" a slova "posledního kalendářního čtvrtletí v kalendářním roce" se nahrazují slovy "čtvrtletí, ve kterém byl v součtu s touto částkou limit podle odstavce 1 překročen nejméně o 200 Kč".
25. V § 17 odstavec 2 zní:
"(2) Smlouva podle odstavce 1 uzavřená mezi zdravotní pojišťovnou a poskytovatelem se řídí rámcovou smlouvou. Rámcová smlouva obsahuje vždy ustanovení, které se týká doby účinnosti, způsobu a důvodu ukončení smlouvy podle odstavce 1 s tím, že smlouvu je možno ukončit vždy k 1. lednu následujícího roku, přičemž výpovědní lhůta musí být nejméně 6 měsíců. Tato výpovědní lhůta neplatí v případech, že v důsledku závažných okolností nelze rozumně očekávat další plnění smlouvy. Dále rámcová smlouva musí obsahovat způsob provádění úhrady poskytovaných hrazených služeb, práva a povinnosti účastníků smlouvy podle odstavce 1, pokud nejsou stanoveny zákonem, obecné podmínky kvality a účelnosti poskytování hrazených služeb, podmínky nezbytné pro plnění smlouvy podle odstavce 1, kontrolní mechanismus kvality poskytovaných hrazených služeb a správnosti účtovaných částek, jakož i povinnost vzájemného sdělování údajů nutných ke kontrole plnění smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb, ustanovení o rozhodčím řízení. Rámcová smlouva je výsledkem dohodovacího řízení mezi zástupci Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky a ostatních zdravotních pojišťoven a zástupci příslušných profesních sdružení poskytovatelů jako zástupců smluvních poskytovatelů. Dohodovací řízení může vyvolat kterákoliv z jeho stran nebo Ministerstvo zdravotnictví. Jednotlivé rámcové smlouvy jsou předkládány Ministerstvu zdravotnictví, které je posoudí z hlediska souladu s právními předpisy a veřejným zájmem na zajištění kvality a dostupnosti hrazených služeb, fungování systému zdravotnictví a jeho stability v rámci finančních možností systému veřejného zdravotního pojištění (dále jen "veřejný zájem"), a poté je vydá jako vyhlášku. Pokud mezi účastníky dohodovacího řízení nedojde k dohodě o obsahu rámcové smlouvy do 6 měsíců nebo pokud předložená rámcová smlouva odporuje právním předpisům nebo veřejnému zájmu, stanoví obsah rámcové smlouvy podle věty druhé až čtvrté Ministerstvo zdravotnictví vyhláškou. Smlouva podle odstavce 1 se řídí touto vyhláškou.".
26. V § 17 odstavce 4 a 5 znějí:
"(4) Seznam zdravotních výkonů a dalších výkonů, které souvisí s poskytováním hrazených služeb, s bodovými hodnotami a s pravidly pro jejich vykazování (dále jen "seznam zdravotních výkonů") stanoví Ministerstvo zdravotnictví vyhláškou. Seznam zdravotních výkonů se použije při vykazování zdravotních výkonů a dalších výkonů, které souvisí s poskytováním hrazených služeb a vykazují se za účelem provádění úhrad poskytovatelům a dalším subjektům poskytujícím hrazené služby, zajištění návaznosti hrazených služeb pro pojištěnce nebo vyhodnocování efektivity poskytování hrazených služeb (dále jen "výkon s bodovou hodnotou"). Poskytovatel nebo jiný subjekt poskytující hrazené služby a zdravotní pojišťovna si mohou dohodnout jiný způsob vykazování.
(5) Nestanoví-li tento zákon jinak, hodnoty bodu, výše úhrad hrazených služeb, výši záloh na úhradu hrazených služeb a regulační omezení se vždy na následující kalendářní rok dohodnou v dohodovacím řízení zástupců Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky a ostatních zdravotních pojišťoven a příslušných profesních sdružení poskytovatelů jako zástupců smluvních poskytovatelů. Svolavatelem dohodovacího řízení je Ministerstvo zdravotnictví. Dojde-li k dohodě, posoudí její obsah Ministerstvo zdravotnictví z hlediska souladu s právními předpisy a veřejným zájmem. Je-li dohoda v souladu s právními předpisy a veřejným zájmem, vydá ji Ministerstvo zdravotnictví jako vyhlášku. Nedojde-li v dohodovacím řízení k dohodě do 30. 6. příslušného kalendářního roku nebo shledá-li Ministerstvo zdravotnictví, že tato dohoda není v souladu s právními předpisy nebo veřejným zájmem, stanoví hodnotu bodu, výši úhrad hrazených služeb, výši záloh na úhradu hrazených služeb a regulační omezení na následující kalendářní rok Ministerstvo zdravotnictví vyhláškou v termínu do 31. října kalendářního roku. Vyhláška podle věty čtvrté a páté se použije, pokud se poskytovatel a zdravotní pojišťovna za podmínky dodržení zdravotně pojistného plánu zdravotní pojišťovny nedohodnou o způsobu úhrady, výši úhrady, výši záloh na úhradu hrazených služeb a regulačních omezeních jinak.".
27. V § 17 odst. 7 písm. a) bodě 2 se slova "individuálně zhotovované zdravotnické prostředky" nahrazují slovy "zdravotnické prostředky na zakázku".
28. V § 17 odst. 7 písm. a) bod 3 zní:
"3. očním optikám, se kterými zdravotní pojišťovna uzavřela za tímto účelem smlouvu, pouze zdravotnické prostředky pro léčbu šilhavosti u dětí, zdravotnické prostředky pro slabozraké a zdravotnické prostředky pro korekci zraku podle přílohy č. 3 k tomuto zákonu,".
29. V § 17 odst. 9 se slova "smlouvy podle věty první" nahrazují slovy "takové dohody".
30. § 17b zní:
 
"§ 17b
(1) Zařazení, změnu nebo vyřazení výkonu s bodovou hodnotou ze seznamu zdravotních výkonů navrhují Ministerstvo zdravotnictví, zdravotní pojišťovna nebo příslušná odborná společnost, kterou se rozumí příslušná odborná společnost sdružená v České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, profesní organizace nebo odborná společnost, která sdružuje fyzické osoby s odbornou nebo specializovanou způsobilostí vykonávající zdravotnické povolání.
(2) Součástí návrhu podle odstavce 1 musí být návrh registračního listu, který obsahuje alespoň název výkonu s bodovou hodnotou, zdůvodnění návrhu, popis výkonu s bodovou hodnotou a jeho provedení, pravidla pro jeho vykazování a podklady pro výpočet jeho bodové hodnoty. Při návrhu na zařazení nového výkonu s bodovou hodnotou je součástí registračního listu rovněž posouzení účinnosti výkonu s bodovou hodnotou a porovnání s prokázaným léčebným přínosem existujících postupů ve stejné nebo podobné indikaci, je-li takové porovnání možné. Vzor návrhu registračního listu, pokyny pro jeho vyplnění a kalkulační vzorec pro výpočet bodové hodnoty výkonu s bodovou hodnotou zveřejní Ministerstvo zdravotnictví na svých internetových stránkách. Na svých internetových stránkách dále Ministerstvo zdravotnictví zveřejní vlastní i podané návrhy, a to nejméně po dobu 30 dnů.
(3) Pro hodnocení návrhu z odborného hlediska zřizuje ministr zdravotnictví jako svůj poradní orgán pracovní skupinu k seznamu zdravotních výkonů. Pracovní skupina k seznamu zdravotních výkonů vydává k jednotlivým návrhům stanoviska.
(4) Členy pracovní skupiny k seznamu zdravotních výkonů jmenuje a odvolává ministr zdravotnictví. K jednání pracovní skupiny k seznamu zdravotních výkonů je vždy přizván také zástupce příslušné odborné společnosti, která návrh podala. Činnost pracovní skupiny k seznamu zdravotních výkonů se řídí jednacím řádem, který uveřejní Ministerstvo zdravotnictví ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví.
(5) Ministerstvo zdravotnictví průběžně provádí revize výkonů s bodovými hodnotami obsažených v seznamu zdravotních výkonů, aby výkony s bodovými hodnotami odpovídaly vývoji v poskytování zdravotních služeb a vývoji nákladovosti. Shledá-li Ministerstvo zdravotnictví postupem podle věty první, že výkon s bodovou hodnotou neodpovídá vývoji v poskytování zdravotních služeb a vývoji nákladovosti, postupuje podle odstavců 1 a 2.
(6) Registrační listy výkonů s bodovými hodnotami uvedených v seznamu zdravotních výkonů a data všech provedených revizí jednotlivých výkonů s bodovými hodnotami podle odstavce 5 zveřejňuje Ministerstvo zdravotnictví na svých internetových stránkách.".
31. Za § 17b se vkládá nový § 17c, který zní:
 
"§ 17c
(1) Sdružení poskytovatelů zastupující poskytovatele v dohodovacích řízeních podle § 17 odst. 2 a 5 poskytnou do 5 pracovních dnů od zahájení příslušného dohodovacího řízení Ministerstvu zdravotnictví seznam všech poskytovatelů, které v dohodovacím řízení zastupují, a data udělení plných mocí.
(2) Účastníci dohodovacího řízení poskytnou do 5 pracovních dnů od jeho ukončení Ministerstvu zdravotnictví protokol o výsledku dohodovacího řízení, ze kterého je zřejmé, kdo a za jakého účastníka dohodovacího řízení byl na jednání přítomen, o jakých návrzích se jednalo a zda a jaká usnesení byla o jednotlivých návrzích přijata.
(3) Ministerstvo zdravotnictví údaje podle odstavců 1 a 2 po jejich obdržení neprodleně zveřejní na svých internetových stránkách.".
32. V § 18 odstavec 1 zní:
"(1) Nestanoví-li tento zákon jinak, poskytují hrazené služby jiní zdravotničtí pracovníci než lékaři, pouze na základě indikace ošetřujícího lékaře pojištěnce (dále jen "ošetřující lékař"); to neplatí, jde-li o porodní asistentky, jedná-li se o fyziologický porod ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče, a v případě klinických psychologů a farmaceutů.".
33. V § 18 odst. 2 písm. d) se slova "se specializovanou způsobilostí" zrušují.
34. § 19 a 20 včetně nadpisu nad označením § 19 a poznámky pod čarou č. 25 znějí:
"Rozhodování o poskytnutí zdravotních služeb jako hrazených ze zdravotního pojištění
 
§ 19
(1) Zdravotní pojišťovna posuzuje před poskytnutím zdravotních služeb naplnění podmínek nároku pojištěnce na jejich poskytnutí jako hrazených v případě
a) zdravotních služeb jinak ze zdravotního pojištění nehrazených podle § 16,
b) pobytu průvodce pojištěnce staršího 6 let podle § 25,
c) ve stanovených případech lůžkové léčebně rehabilitační péče podle § 33,
d) zdravotní péče poskytované v dětských odborných léčebnách a ozdravovnách podle § 34 s výjimkou přeložení pojištěnce z hospitalizace do dětské odborné léčebny,
e) nezbytné letecké dopravy podle § 36 odst. 3 písm. a),
f) léčivých přípravků, u kterých byla tato podmínka úhrady stanovena v řízení podle části šesté,
g) vyjmenovaných zdravotních výkonů podle přílohy č. 1 k tomuto zákonu,
h) vyjmenovaných zdravotnických prostředků předepisovaných na poukaz podle přílohy č. 3 k tomuto zákonu,
i) vyjmenovaných stomatologických výrobků podle přílohy č. 4 k tomuto zákonu,
j) léčivého přípravku s obsahem léčebného konopí, pokud překračuje limit stanovený v § 32b odst. 1.
(2) Zdravotní služby podle odstavce 1 písm. a) a f) poskytne poskytovatel i bez předchozího posouzení zdravotní pojišťovnou v případě, kdy se jedná o neodkladnou péči. O této skutečnosti poskytovatel bezodkladně informuje příslušnou zdravotní pojišťovnu. Zdravotní pojišťovna takto poskytnuté zdravotní služby uhradí poskytovateli, pokud byly splněny podmínky stanovené pro jejich úhradu s výjimkou předchozího posouzení zdravotní pojišťovnou.
(3) Nestanoví-li tento zákon jinak, podává návrh na posouzení naplnění podmínek nároku pojištěnce na poskytnutí zdravotních služeb jako hrazených (dále jen "návrh na posouzení nároku") k tomu příslušný poskytovatel, nebo pojištěnec, jehož nárok má být posuzován.
(4) Vyhoví-li zdravotní pojišťovna plně návrhu na posouzení nároku, vydá bezodkladně souhlas s poskytnutím zdravotních služeb jako hrazených a oznámí jej tomu, kdo návrh podal. Zdravotní služby lze poskytnout jako hrazené dnem vydání souhlasu. Souhlas není správním rozhodnutím.
(5) Nevyhoví-li zdravotní pojišťovna návrhu na posouzení nároku postupem podle odstavce 4 nebo nevydá-li souhlas do 15 dnů ode dne doručení návrhu na posouzení nároku, rozhodne ve správním řízení. Tuto skutečnost oznámí zdravotní pojišťovna pojištěnci a tomu, kdo návrh podal. Řízení se považuje za zahájené dnem podání návrhu na posouzení nároku.
(6) Účastníkem řízení je pojištěnec, o jehož nároku se rozhoduje. Poskytovatel, který pojištěnci poskytuje zdravotní služby, je povinen pojištěnci a zdravotní pojišťovně poskytnout součinnost za účelem vedení řízení.
(7) Rozhodnutí oznamuje zdravotní pojišťovna rovněž poskytovateli, který návrh podal. Proti rozhodnutí, kterým zdravotní pojišťovna plně vyhověla návrhu na posouzení nároku, nejsou přípustné odvolání, obnova řízení ani přezkumné řízení.
(8) Zdravotní pojišťovna v rámci vydaného souhlasu podle odstavce 4 nebo výroku rozhodnutí podle odstavce 5 stanoví, že se vztahuje i na případy opakované potřeby poskytnutí zdravotních služeb jako hrazených, jsou-li pro to v návrhu na posouzení nároku uvedeny důvody, nebo prokáží-li se tyto důvody v řízení. Spolu s tím zdravotní pojišťovna stanoví dobu, po kterou mohou být zdravotní služby opakovaně poskytovány jako hrazené.
 
§ 20
(1) Zdravotní pojišťovna zřizuje alespoň jednu revizní komisi. Revizní komise má 4 členy jmenované ředitelem příslušné zdravotní pojišťovny a 1 člena jmenovaného ministrem zdravotnictví. Nejvíce 2 členové revizní komise mohou být zaměstnanci příslušné zdravotní pojišťovny v pracovním poměru. Člen revizní komise musí být absolventem magisterského studijního programu právo a právní věda nebo musí mít způsobilost k výkonu zdravotnického povolání podle jiného právního předpisu25). Alespoň jeden člen revizní komise musí být absolventem magisterského studijního programu všeobecné lékařství a alespoň jeden člen revizní komise musí být absolventem magisterského studijního programu právo a právní věda.
(2) Revizní komise rozhoduje o odvolání proti rozhodnutí zdravotní pojišťovny ve věci týkající se
a) udělení předchozího souhlasu podle § 14b,
b) vydání povolení podle koordinačních nařízení,
c) náhrady nákladů podle koordinačních nařízení,
d) náhrady nákladů podle § 14 odst. 2 až 4,
e) návrhu na posouzení nároku podle § 19.
(3) Revizní komise volí předsedu, který vede řízení, není-li dále stanoveno jinak.
(4) Usnesení, s výjimkou usnesení o zastavení řízení, jakož i úkon, který není rozhodnutím, může předseda, případně předsedou pověřený člen revizní komise, vydat nebo provést samostatně.
(5) K přijetí rozhodnutí revizní komise je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech jejích členů. Souhlas či nesouhlas s návrhem rozhodnutí vyjadřuje člen revizní komise do protokolu o hlasování, do nějž je při nahlížení do spisu vyloučeno nahlížet.
(6) Pro činnost revizní komise se použije § 134 odst. 4 a 5 správního řádu.
(7) Za výkon funkce může být členu revizní komise poskytnuta odměna, o které rozhoduje Správní rada zdravotní pojišťovny.
25) Zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů.".
35. V § 22 úvodní části ustanovení se slova "Hrazenými službami" nahrazují slovy "Hrazenou službou".
36. V § 22 písmeno a) zní:
"a) domácí péče, pokud je poskytována na základě doporučení
1. lékaře registrujícího poskytovatele ambulantní péče v oboru všeobecné praktické lékařství nebo v oboru praktické lékařství pro děti a dorost, přičemž takto doporučenou péči lze hradit nejdéle po dobu 3 měsíců; doporučit ji lze i opakovaně,
2. lékaře poskytovatele ambulantní péče neuvedeného v bodě 1, který pojištěnce ošetřoval, přičemž takto doporučenou péči lze hradit nejdéle po dobu 14 dnů,
3. lékaře poskytovatele poskytujícího lékařskou pohotovostní službu, který pojištěnce ošetřoval, přičemž takto doporučenou péči lze hradit nejdéle po dobu 14 dnů,
4. lékaře poskytovatele poskytujícího zdravotní služby na urgentním příjmu, který pojištěnce ošetřoval, přičemž takto doporučenou péči lze hradit nejdéle po dobu 14 dnů,
5. ošetřujícího lékaře poskytovatele lůžkové péče, přičemž takto doporučenou péči lze hradit nejdéle po dobu 14 dnů, nebo
6. ošetřujícího lékaře, jde-li o paliativní péči o pojištěnce v terminálním stavu, přičemž takto doporučenou péči lze hradit nejdéle po dobu 3 měsíců; doporučit ji lze i opakovaně,".
37. V § 22 se na konci písmene e) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní:
"f) zdravotní péče o pojištěnce s duševní poruchou nebo poruchou chování, pokud je poskytována lékařem se specializovanou způsobilostí v oboru psychiatrie nebo dětská psychiatrie nebo na základě jeho doporučení, nelze-li takovou péči poskytnout podle písmene a).".
38. V § 25 odstavec 1 zní:
"(1) Je-li při hospitalizaci pojištěnce ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče po celý den přítomen průvodce, je pobyt průvodce pojištěnce do dovršení šestého roku věku doprovázeného pojištěnce včetně hrazenou službou; pobyt průvodce pojištěnce staršího 6 let je hrazenou službou jen se souhlasem zdravotní pojišťovny.".
39. V § 30 odst. 2 písm. b) bodě 4 se za slovo "chřipce" vkládají slova "u zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků ve zdravotnictví," a slova "u pojištěnců nad 65 let věku, u pojištěnců po splenektomii nebo po transplantaci krvetvorných buněk," se zrušují.
40. V § 30 odst. 2 písm. b) se bod 6 zrušuje.
Dosavadní body 7 a 8 se označují jako body 6 a 7.
41. V § 30 odst. 2 písm. b) bodě 6 se za slova "(hyposplenismus nebo asplenie)" vkládají slova "nebo pojištěnců s indikovanou nebo provedenou splenektomií", slova "po autologní" se nahrazují slovy "s provedenou autologní" a slovo "transplantaci" se nahrazuje slovem "transplantací".
42. V § 30 odst. 2 písm. b) bodě 7 se slova "šestého měsíce věku" nahrazují slovy "dvanáctého měsíce věku nebo od dovršení čtrnáctého do dovršení patnáctého roku věku" a slova "v druhém roce života" se nahrazují slovy "od dovršení prvního do dovršení druhého roku věku nebo od dovršení čtrnáctého do dovršení patnáctého roku věku pojištěnce; hrazenou službou je dále i očkování provedené po uplynutí lhůt stanovených v tomto ustanovení, pokud došlo k odložení aplikace jedné nebo více dávek očkovacích látek z důvodu zdravotního stavu pojištěnce,".
43. V § 30 odst. 2 se na konci písmene b) doplňuje bod 8, který zní:
"8. proti klíšťové encefalitidě u pojištěnců nad 50 let věku,".
44. V § 30 odst. 2 se na konci písmene g) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena h) a i), která znějí:
"h) očkování a úhrada léčivých přípravků obsahujících očkovací látky pro očkování proti lidskému papilomaviru, je-li očkování zahájeno od dovršení třináctého do dovršení čtrnáctého roku věku pojištěnce; hrazenou službou je dále i očkování provedené po uplynutí lhůty stanovené v tomto ustanovení, pokud došlo k odložení aplikace jedné nebo více dávek očkovacích látek z důvodu zdravotního stavu pojištěnce hrazené očkovací látky schvaluje Ministerstvo zdravotnictví a zveřejňuje je formou sdělení ve Sbírce zákonů,
i) očkování a úhrada léčivých přípravků obsahujících očkovací látky pro očkování pojištěnců nad 65 let věku proti chřipce; hrazené očkovací látky schvaluje Ministerstvo zdravotnictví a zveřejňuje je formou sdělení ve Sbírce zákonů.".
45. V § 32 odst. 4 se za slova "léčivé přípravky" vkládají slova "nebo zdravotnické prostředky a smluvní výdejce", za slova "léčivého přípravku" se vkládají slova "nebo zdravotnického prostředku", slova "vázaného na lékařský předpis," se zrušují a slova "z veřejného zdravotního pojištění," se nahrazují slovy "ze zdravotního pojištění".
46. V § 32 se odstavec 5 zrušuje.
47. V § 32a se doplňují odstavce 5 a 6, které znějí:
"(5) Jde-li o poskytnutí zdravotnického prostředku v režimu cirkulace podle odstavce 2 nebo 3 druhému a každému dalšímu pojištěnci, může zdravotní pojišťovna tomuto pojištěnci poskytnout i s předepsaným zdravotnickým prostředkem v zásadě zaměnitelný zdravotnický prostředek, který není zařazen do úhradové skupiny, pokud tento zdravotnický prostředek byl hrazen z prostředků zdravotního pojištění před 31. prosincem 2018 a byl v této době poskytnut prvnímu pojištěnci, nebo pokud byl zařazen v úhradové skupině v době jeho poskytnutí prvnímu pojištěnci.
(6) Zdravotnický prostředek nelze v režimu cirkulace podle odstavce 2, 3 nebo 5 poskytnout druhému a každému dalšímu pojištěnci, pokud jde o zdravotnický prostředek, který byl stažen z oběhu z důvodu jeho nepřijatelného rizika pro zdraví a bezpečnost osob.".
48. V § 32b odst. 3 se slova "Revizní lékař" nahrazují slovy "Zdravotní pojišťovna".
49. V § 33 odstavec 1 zní:
"(1) Hrazenou službou je léčebně rehabilitační péče, poskytovaná jako nezbytná součást léčebného procesu, jejíž poskytnutí doporučil ošetřující lékař a schválila zdravotní pojišťovna. Návrh na poskytnutí léčebně rehabilitační péče jako hrazené ze zdravotního pojištění podává lékař registrujícího poskytovatele, lékař ambulantního poskytovatele, který ji doporučil, nebo ošetřující lékař při hospitalizaci; jde-li o poskytnutí lázeňské léčebně rehabilitační péče, návrh obsahuje též určení pořadí naléhavosti. Schválení zdravotní pojišťovnou se nevyžaduje v případě ambulantní léčebně rehabilitační péče, akutní lůžkové léčebně rehabilitační péče a při přímém překladu z akutní lůžkové péče k poskytovateli lázeňské léčebně rehabilitační péče nebo poskytovateli následné léčebně rehabilitační péče.".
50. V § 33 odst. 4 se slova "od data vystavení návrhu, případně" nahrazují slovy "ode dne schválení návrhu zdravotní pojišťovnou, není-li v příloze č. 5 k tomuto zákonu stanoveno jinak, případně", slovo " , revizního" se zrušuje a slova "dne vystavení návrhu" se nahrazují slovy "dne schválení návrhu zdravotní pojišťovnou, není-li v příloze č. 5 k tomuto zákonu stanoveno jinak".
51. V § 33 odst. 5 se slova "revizní lékař" nahrazují slovy "zdravotní pojišťovna".
52. V § 33 odst. 6 se slova "revizní lékař" nahrazují slovy "zdravotní pojišťovna".
53. V § 33 se na konci odstavce 8 doplňuje věta "Opakovaný léčebný pobyt je hrazen po schválení zdravotní pojišťovnou.".
54. V § 33 odst. 10 a 11 se věta druhá nahrazuje větou "Prodloužení léčebného pobytu a jeho délku schvaluje příslušná zdravotní pojišťovna.".
55. V § 34 odst. 1 se věta první nahrazuje větou "Hrazenou službou je zdravotní péče poskytovaná jako nezbytná součást léčebného procesu dětem a mladistvým do 18 let v odborných dětských léčebnách a ozdravovnách.", slova "na formuláři zdravotní pojišťovny" se zrušují a věta třetí se zrušuje.
56. V § 34 odst. 3 se slova "revizním lékařem zdravotní pojišťovny" nahrazují slovy "zdravotní pojišťovnou" a slova "revizního lékaře" se nahrazují slovy "zdravotní pojišťovny".
57. V § 36 odst. 3 písm. a) se slova "hradí zdravotní pojišťovna na základě indikace ošetřujícím lékařem a schválení revizního lékaře i nezbytnou leteckou dopravu" nahrazují slovy "se na základě indikace ošetřujícího lékaře a schválení zdravotní pojišťovnou hradí i nezbytná letecká doprava".
58. Za § 38 se vkládá nový § 38a, který zní:
 
"§ 38a
Ze zdravotního pojištění se hradí metody a postupy, při kterých dochází k odběru zárodečných buněk, k manipulaci s nimi a jejich uchovávání po dobu nejdéle 10 let, a to pro zachování možnosti umělého oplodnění, pokud má pojištěnec podstoupit indikovanou léčbu, která může ohrozit plodnost pojištěnce. V případě, že pojištěnec do 1 roku od odběru zárodečných buněk podle věty první nepodstoupí léčbu, která způsobí neplodnost pojištěnce, nehradí se ze zdravotního pojištění po uplynutí této doby další uchovávání odebraných zárodečných buněk.".
59. V § 39a odst. 2 písm. a) se slovo "Německa," zrušuje.
60. V § 39a odst. 2 písm. c) se slova "její nejnižší cena výrobce" nahrazují slovy "nejnižší cena výrobce nejbližší velikosti balení".
61. V § 39a odstavec 5 zní:
"(5) Ústav vypočte maximální cenu prvního podobného přípravku v referenční skupině podle odstavce 4 a dále tuto cenu sníží o
a) 30 % v případě, že jde o biologický léčivý přípravek, v situaci, kdy je v systému úhrad ze zdravotního pojištění (dále jen "systém úhrad") pouze 1 podobný biologický přípravek,
b) 40 % v případě, že jde o generikum podle zákona o léčivech v situaci, kdy je v systému úhrad pouze 1 podobný přípravek, který není generikem,
c) 15 % v případě, že nejde o generikum podle zákona o léčivech v situaci, kdy je v systému úhrad pouze 1 podobný přípravek, který není generikem.".
62. V § 39a odst. 7 se slova "hloubkové revize podle § 39l" nahrazují slovy "zkrácené revize podle § 39p".
63. V § 39b odst. 2 písmeno c) zní:
"c) účastníkem řízení předložené hodnocení nákladové efektivity a dopadu do rozpočtu, s vyjádřením nákladů na 1 pacienta a odhadovaný počet pacientů léčených za rok, a to v případech uvedených v § 15 odst. 9,".
64. V § 39b odst. 5 úvodní části ustanovení se za slovo "výši" vkládají slova "a podmínky", za slovem "podobný" se čárka nahrazuje tečkou, a slova "v případě, že" se nahrazují slovy "Má se za to, že podobné přípravky splňují podmínky účelné terapeutické intervence podle § 15 odst. 6 písm. d) a Ústav je neposuzuje, vyjma případů, kdy je Ústavu z úřední činnosti známa existence smlouvy mezi zdravotními pojišťovnami a držitelem rozhodnutí o registraci léčivého přípravku, který je posuzovanému přípravku podobný, a tato smlouva byla rozhodná pro přiznání úhrady léčivému přípravku, který je posuzovanému přípravku podobný. To platí, jestliže".
65. V § 39b odst. 5 písm. a) se slova "a podmínek" zrušují.
66. V § 39b odst. 5 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní:
"c) žadatel v žádosti o stanovení výše a podmínek úhrady podobného přípravku požádá o stanovení stejných podmínek úhrady jako má léčivý přípravek, který je posuzovanému přípravku podobný, nebo požádá o stanovení více omezujících podmínek úhrady, avšak pouze za účelem zabránění rozporu se souhrnem údajů o posuzovaném přípravku,".
Dosavadní písmena c) a d) se označují jako písmena d) a e).
67. V § 39b se na konci odstavce 6 doplňuje věta "To neplatí u léčivého přípravku složeného ze 2 a více léčivých látek.".
68. V § 39b odst. 7 se slova "podle odstavce 6" nahrazují slovy "způsobem stanoveným v § 39a odst. 5" a na konci odstavce se doplňuje věta "To neplatí u léčivého přípravku složeného ze 2 a více léčivých látek.".
69. V § 39b odst. 12 písm. d) a v § 39b odst. 13 písm. a) se za slova "léčivý přípravek" vkládají slova "dostupný na trhu v České republice".
70. V § 39b se za odstavec 13 vkládá nový odstavec 14, který zní:
"(14) Pro posouzení dostupnosti podle odstavců 12 a 13 se použije § 39c odst. 2 písm. a) obdobně.".
Dosavadní odstavec 14 se označuje jako odstavec 15.
71. V § 39c odst. 2 písmeno a) zní:
"a) nejnižší ceny výrobce připadající na denní terapeutickou dávku léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely zařazených do referenční skupiny, zjištěné v kterékoliv zemi Evropské unie pro léčivý přípravek nebo potravinu pro zvláštní lékařské účely dostupné v České republice; léčivým přípravkem nebo potravinou pro zvláštní lékařské účely dostupnou na trhu v České republice se rozumí léčivý přípravek, jehož podíl na celkovém objemu prodeje v zásadě terapeuticky zaměnitelných léčivých přípravků, obsahujících tutéž léčivou látku, činil v rozhodném období nejméně 3 %, nebo potravina pro zvláštní lékařské účely, jejíž podíl na celkovém objemu prodeje v zásadě terapeuticky zaměnitelných potravin pro zvláštní lékařské účely vypočtený z údajů, které Ústav obdržel z oznámení podle § 39m, činil v rozhodném období nejméně 3 %, nejde-li o první podobný přípravek v léčivé látce v pořadí podle okamžiku podání žádosti o stanovení výše a podmínek úhrady, nebo léčivý přípravek nebo potravinu pro zvláštní lékařské účely, o jejichž nejvyšší ceně výrobce nebo úhradě bylo uzavřeno písemné ujednání; takové léčivé přípravky nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely se považují za dostupné na trhu v České republice po dobu 12 měsíců ode dne vykonatelnosti rozhodnutí o stanovení výše a podmínek úhrady prvního podobného přípravku nebo ode dne účinnosti písemného ujednání,".
72. V § 39c odst. 2 písm. c) se text "§ 39q odst. 1 písm. b)" nahrazuje textem "§ 44 odst. 3 písm. b)".
73. V § 39c odst. 2 písm. d) se text "§ 39q odst. 1 písm. c)" nahrazuje textem "§ 44 odst. 3 písm. b)".
74. V § 39c odstavec 9 zní:
"(9) V případě, že byla v souladu s § 39b odst. 6 nebo 7 stanovena úhrada prvního podobného přípravku v referenční skupině, který
a) je generikem, snižuje se základní úhrada stanovená podle odstavce 7 o 40 %,
b) není generikem, snižuje se základní úhrada stanovená podle odstavce 7 o 15 %,
c) je biologický léčivý přípravek, snižuje se základní úhrada podle odstavce 7 o 30 %.".
75. § 39d včetně nadpisu zní:
 
"§ 39d
Zásady pro úhradu vysoce inovativních léčivých přípravků
(1) Je-li to ve veřejném zájmu podle § 17 odst. 2, Ústav v řízení na žádost osoby uvedené v § 39f odst. 2 písm. a) nebo b) rozhodne o výši a podmínkách dočasné úhrady vysoce inovativního léčivého přípravku. Účastníkem řízení jsou osoby uvedené v § 39f odst. 2. Řízení lze samostatně vést také ohledně vysoce inovativního léčivého přípravku, který je hrazený ze zdravotního pojištění v jiné indikaci a je pro něj současně vedeno řízení o stanovení, změně nebo zrušení maximální ceny nebo výše a podmínek úhrady, nebo hloubková nebo zkrácená revize.
(2) Za vysoce inovativní lze označit léčivý přípravek určený pro léčbu vysoce závažného onemocnění, kterým se rozumí onemocnění vyžadující trvalou nebo dlouhodobou hospitalizaci, onemocnění vedoucí k častým opakovaným hospitalizacím po dobu několika let nebo k invaliditě, onemocnění, které má za následek trvalé závažné poškození zdraví, úplnou nebo téměř úplnou ztrátu zraku, sluchu, řeči nebo pohybu, nebo onemocnění, které zkracuje předpokládanou délku života více než o 20 %. Dostupné údaje o takovém vysoce inovativním léčivém přípravku musí dostatečně průkazně odůvodnit jeho přínos pro léčbu vysoce závažného onemocnění, a to tím, že
a) primární klinicky významný cíl v klinické studii prokázal, že v hodnoceném parametru, který má dopad na kvalitu života, došlo alespoň k 30 % zlepšení oproti hrazené léčbě, nebo
b) se prokáže prodloužení střední doby celkového přežití alespoň o 30 % oproti hrazené léčbě, nejméně však o 3 měsíce.
(3) Výši a podmínky dočasné úhrady stanoví Ústav na dobu 3 let a lze ji znovu stanovit, nejvýše však na další 2 roky. Dočasnou úhradu Ústav stanoví podle § 39c odst. 2; ustanovení § 39c odst. 7 a 8 se nepoužijí. Pro stanovení dočasné úhrady se nevyžaduje splnění podmínky nákladové efektivity jako jedné z podmínek účelné terapeutické intervence podle § 15 odst. 7. Při stanovení druhé dočasné úhrady Ústav posuzuje, zda léčivý přípravek nadále splňuje podmínky podle odstavce 2 a zda v době platnosti rozhodnutí o stanovení první dočasné úhrady byly splněny závazky podle odstavců 6 a 7. Žádost o stanovení druhé dočasné úhrady je nutno podat nejpozději 6 měsíců před uplynutím doby platnosti rozhodnutí o stanovení první dočasné úhrady. Spolu se stanovením výše a podmínek druhé dočasné úhrady Ústav u posuzovaného přípravku rozhodne o změně maximální ceny. Mezi podmínkami úhrady vysoce inovativního léčivého přípravku je vždy jeho použití na specializovaném pracovišti.
(4) Pokud Ústav v rozhodnutí o stanovení první nebo druhé dočasné úhrady uvede, jaké údaje o účinnosti léčivého přípravku, účelnosti terapeutické intervence nebo výsledcích léčby při použití v klinické praxi nejsou dostatečně známé či prokázané, avšak jsou nezbytné pro stanovení trvalé úhrady podle § 39h, je specializované pracoviště, na kterém se v souladu se smlouvou podle § 15 odst. 11 používá vysoce inovativní léčivý přípravek, povinno na žádost a za úhradu prokazatelně vynaložených nákladů zajistit poskytnutí těchto údajů zdravotní pojišťovně a v anonymizované podobě držiteli rozhodnutí o registraci tohoto léčivého přípravku; úhradu prokazatelně vynaložených nákladů provádí zdravotní pojišťovna způsobem a ve výši dohodnuté s příslušným poskytovatelem podle § 17 odst. 1 nebo stanovené ve vyhlášce vydané podle § 17 odst. 5. Specializované pracoviště je dále povinno na žádost a za úhradu prokazatelně vynaložených nákladů předávat tyto údaje v anonymizované podobě také odborným institucím za účelem jejich zpracování v rámci vědecké a výzkumné činnosti a vytváření doporučených postupů léčby. S údaji podle věty první poskytuje specializované pracoviště také údaje o léčbě související s používáním vysoce inovativního léčivého přípravku a výsledcích této léčby; základní strukturu těchto údajů stanoví Ministerstvo zdravotnictví prováděcím právním předpisem. Postup podle věty první není klinickým hodnocením ani neintervenční poregistrační studií léčivého přípravku podle zákona o léčivech.
(5) Žádost o stanovení dočasné úhrady musí vedle náležitostí stanovených správním řádem splňovat náležitosti podle § 39f odst. 1 a 5 a § 39f odst. 6.
(6) Náklady z prostředků zdravotního pojištění vynaložené na úhradu vysoce inovativního léčivého přípravku poskytovaného pojištěncům po dobu platnosti rozhodnutí o stanovení dočasné úhrady nesmí přesáhnout výši uvedenou v analýze dopadu do rozpočtu, která byla podkladem pro rozhodnutí Ústavu. V opačném případě je držitel rozhodnutí o registraci povinen zajistit úhradu částky, o kterou náklady přesáhly částku podle analýzy dopadu do rozpočtu. Za tímto účelem uzavírá každá zdravotní pojišťovna smlouvu s držitelem rozhodnutí o registraci, která obsahuje ujednání o způsobu kompenzace nákladů, které by zdravotním pojišťovnám vznikly v případě, že náklady vynaložené na úhradu vysoce inovativního léčivého přípravku během doby platnosti rozhodnutí o stanovení dočasné úhrady převýší předpokládanou výši. Držitel rozhodnutí o registraci je povinen uzavřít smlouvu podle věty třetí s každou zdravotní pojišťovnou, která ho o uzavření smlouvy požádala, a to do 50 dnů ode dne takové žádosti. Smlouva podle věty třetí obsahuje pouze vzájemná práva a povinnosti smluvních stran, které přímo souvisejí s výpočtem a způsobem případné kompenzace.
(7) V případě, že po uplynutí platnosti rozhodnutí o stanovení dočasné úhrady nebude vysoce inovativní léčivý přípravek hrazený z prostředků zdravotního pojištění podle rozhodnutí Ústavu vydaného podle § 39h, má pojištěnec, kterému byl vysoce inovativní léčivý přípravek poskytnut v době platnosti rozhodnutí o stanovení dočasné úhrady, právo být tímto léčivým přípravkem doléčen na náklady držitele rozhodnutí o registraci, a to v rozsahu předpokládaném souhrnem údajů o přípravku a indikačním a preskripčním omezením platným po dobu platnosti rozhodnutí o stanovení dočasné úhrady, a to do převedení pojištěnce na srovnatelně účinnou a bezpečnou léčbu hrazenou ze zdravotního pojištění a vhodnou pro takového pojištěnce, maximálně však po dobu 24 měsíců. Toto právo má i pojištěnec, kterému byl vysoce inovativní léčivý přípravek poskytnut v době platnosti rozhodnutí o stanovení dočasné úhrady, avšak rozhodnutím Ústavu podle § 39h po uplynutí platnosti rozhodnutí o stanovení dočasné úhrady bylo tomuto léčivému přípravku změněno indikační omezení tak, že pojištěnec by již neměl nárok na úhradu tohoto léčivého přípravku z prostředků zdravotního pojištění. Držitel rozhodnutí o registraci vysoce inovativního léčivého přípravku je povinen zajistit úhradu nákladů na léčivý přípravek po uplynutí nebo zrušení platnosti rozhodnutí o stanovení dočasné úhrady, a to dle své volby
a) poskytováním léčivého přípravku zdarma pro konkrétního pojištěnce či poskytovatele, který konkrétnímu pojištěnci podával vysoce inovativní léčivý přípravek, nebo
b) kompenzováním nákladů na léčivý přípravek vzniklých zdravotní pojišťovně, která by po dohodě s držitelem rozhodnutí o registraci pokračovala v úhradě léčivého přípravku poskytovateli i po uplynutí platnosti rozhodnutí o stanovení dočasné úhrady.
(8) V řízení o stanovení výše a podmínek úhrady podle § 39g po uplynutí platnosti rozhodnutí o stanovení dočasné úhrady se § 39c odst. 8 nepoužije a Ústav stanoví úhradu podle § 39c odst. 2.
(9) Pokud se vede řízení o stanovení dočasné úhrady u léčivého přípravku, který je již v jiné terapeutické indikaci hrazen z prostředků zdravotního pojištění na základě rozhodnutí Ústavu podle § 39h, pak Ústav stanoví výši dočasné úhrady nejvýše do výše úhrady stanovené rozhodnutím Ústavu podle § 39h. To neplatí, je-li takový léčivý přípravek rozhodnutím Ústavu podle § 39h zařazen do referenční skupiny nebo jiné skupiny v zásadě terapeuticky zaměnitelných léčivých přípravků, ve které jsou již zařazeny jiné léčivé přípravky. Pokud má dočasnou úhradu stanovenou rovněž jiný vysoce inovativní léčivý přípravek s obdobným klinickým využitím a obdobnou nebo blízkou účinností, stanoví Ústav výši dočasné úhrady posuzovaného léčivého přípravku nejvýše do výše dočasné úhrady vysoce inovativního léčivého přípravku s obdobným klinickým využitím a obdobnou nebo blízkou účinností a bezpečností, a to při zohlednění rozdílů v dávkování a velikosti balení.
(10) Pokud po dobu platnosti rozhodnutí o stanovení dočasné úhrady vysoce inovativního léčivého přípravku Ústav rozhodne o stanovení úhrady v řízení podle § 39g jiného léčivého přípravku, který má obdobné klinické využití, Ústav neprodleně zahájí správní řízení z moci úřední, jehož účelem je vyhodnocení, zda vysoce inovativní léčivý přípravek se stanovenou dočasnou úhradou splňuje podmínky podle odstavce 2. To neplatí, pokud by jinak platnost rozhodnutí o stanovení dočasné úhrady vysoce inovativního léčivého přípravku uplynula za méně než 12 měsíců.
(11) V případě, že se v řízení podle odstavce 10 prokáže, že vysoce inovativní léčivý přípravek splňuje podmínky podle odstavce 2, Ústav ponechá rozhodnutí o stanovení dočasné úhrady v platnosti. Pokud však léčivý přípravek nesplňuje podmínky podle odstavce 2, Ústav rozhodne o zrušení dočasné úhrady; v takovém případě se podle odstavce 7 nepostupuje. Ustanovení § 39h odst. 3 se nepoužije a rozhodnutí podle věty druhé je vykonatelné vydáním nejbližšího seznamu podle § 39n odst. 1 po uplynutí 6 kalendářních měsíců po nabytí právní moci rozhodnutí podle věty druhé. Odvolání proti rozhodnutí podle věty druhé nemá odkladný účinek. Je-li rozhodnutí podle věty druhé napadeno odvoláním, je předběžně vykonatelné podle věty třetí obdobně.".
76. Za § 39d se vkládá nový § 39da, který včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 64 a 65 zní:
 
"§ 39da
Zásady pro úhradu léčivých přípravků určených k léčbě vzácných onemocnění
(1) Je-li to ve veřejném zájmu podle § 17 odst. 2 a není-li podána pro stejnou indikaci žádost o stanovení dočasné úhrady podle § 39d ani žádost o stanovení výše a podmínek úhrady v řízení podle § 39g, Ústav rozhodne o výši a podmínkách úhrady léčivého přípravku určeného k léčbě vzácného onemocnění. Za léčivý přípravek určený k léčbě vzácného onemocnění se považuje léčivý přípravek, který byl stanoven jako takový podle přímo použitelného předpisu Evropské unie o léčivých přípravcích pro vzácná onemocnění64). Řízení lze samostatně vést také ohledně léčivého přípravku určeného k léčbě vzácného onemocnění, u kterého je pro jinou indikaci vedeno současně řízení o stanovení, změně nebo zrušení maximální ceny nebo výše a podmínek úhrady, nebo hloubková nebo zkrácená revize.
(2) Žádost o stanovení výše a podmínek úhrady léčivého přípravku určeného k léčbě vzácného onemocnění mohou podat držitel rozhodnutí o registraci takového léčivého přípravku nebo zdravotní pojišťovna. Na náležitosti žádosti podané držitelem rozhodnutí o registraci se použije § 39f odst. 1, 5 a 6. Na náležitosti žádosti podané zdravotní pojišťovnou se použije § 39f odst. 1 a 5; k žádosti dále přiloží základní údaje o nákladech stávající léčby, odhad dopadů posuzovaného léčivého přípravku na prostředky zdravotního pojištění, odhad spotřeby léčivého přípravku a odhad počtu pacientů. Účastníkem řízení jsou zdravotní pojišťovny a držitel rozhodnutí o registraci léčivého přípravku určeného k léčbě vzácného onemocnění. Účastníkem řízení je také příslušná odborná společnost, sdružující odborníky zabývající se léčbou onemocnění, které může být posuzovaným přípravkem ovlivněno, a pacientská organizace podle zákona o zdravotních službách sdružující pacienty s onemocněním, jejichž léčba může být posuzovaným přípravkem ovlivněna, (dále jen "příslušná pacientská organizace").
(3) V řízení o stanovení výše a podmínek úhrady se u léčivého přípravku určeného k léčbě vzácného onemocnění posuzují
a) jeho terapeutická účinnost a bezpečnost,
b) závažnost onemocnění, k jehož léčbě je určen,
c) jeho nahraditelnost jinými léčebnými postupy hrazenými z prostředků zdravotního pojištění,
d) celospolečenský význam možnosti terapeutického ovlivnění onemocnění, k jehož léčbě je určen, a dopady léčby na systém zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení,
e) jeho prokazatelný přínos na zlepšení kvality života pacienta,
f) reálné možnosti pro zajištění poskytování úspěšné a efektivní léčby v síti poskytovatelů zdravotních služeb,
g) doporučené postupy odborných institucí a příslušných odborných společností,
h) podmínky jeho úhrady z prostředků zdravotního pojištění navržené v žádosti, včetně případných smluv uzavřených držitelem rozhodnutí o registraci a zdravotními pojišťovnami omezujících dopad na prostředky zdravotního pojištění nebo upravujících sdílení rizik souvisejících s účinností tohoto léčivého přípravku v podmínkách klinické praxe,
i) analýza nákladové efektivity, avšak bez zohlednění jejího výsledku v podobě poměru inkrementálních nákladů a přínosů, a
j) předpokládaný dopad do rozpočtu zohledňující veřejný zájem podle § 17 odst. 2.
(4) Účastníci řízení jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy ve lhůtě 30 dnů ode dne zahájení řízení. Ústav do 110 dnů ode dne zahájení řízení vydá hodnotící zprávu, ve které shrne zejména dostupné poznatky o účinnosti a bezpečnosti léčivého přípravku určeného k léčbě vzácného onemocnění, o onemocnění, k jehož léčbě je určen, o dosavadním způsobu léčby daného onemocnění, a o dopadech léčby léčivým přípravkem určeným k léčbě vzácného onemocnění na kvalitu života pacienta a systémy zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení. Za tím účelem je Ústav oprávněn vyžádat si potřebné informace od Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky (dále jen "Ústav zdravotnických informací"), Českého statistického úřadu, zdravotních pojišťoven, příslušných orgánů sociálního zabezpečení65), příslušných odborných institucí, příslušných odborných společností a příslušných pacientských organizací. V hodnotící zprávě zároveň uvede návrh výše maximální ceny vypočtené podle § 39a, návrh výše úhrady vypočtené podle § 39c a upravené podle § 39b a návrh podmínek úhrady.
(5) Účastníci řízení mají právo vyjádřit se k hodnotící zprávě ve lhůtě 15 dnů ode dne jejího doručení. V řízení lze žádat o změnu obsahu žádosti podle § 41 odst. 8 správního řádu jen do uplynutí lhůty pro vyjádření k hodnotící zprávě. Ústav může na základě vyjádření účastníků řízení hodnotící zprávu upravit a poté ji spolu se souhrnem vyjádření účastníků řízení postoupí Ministerstvu zdravotnictví k vydání závazného stanoviska podle § 149 správního řádu. Ministerstvo zdravotnictví za účelem vytvoření odůvodněného podkladu pro závazné stanovisko a posouzení veřejného zájmu podle § 17 odst. 2 na stanovení maximální ceny a výše a podmínek úhrady léčivého přípravku určeného k léčbě vzácného onemocnění před vydáním závazného stanoviska zřídí poradní orgán pro úhradu léčiv určených k léčbě vzácných onemocnění (dále jen "poradní orgán"), který posoudí žádost, hodnotící zprávu a kritéria stanovená v odstavci 3. Členy poradního orgánu jmenuje a odvolává ministr zdravotnictví na návrh Ministerstva zdravotnictví, zdravotních pojišťoven, odborných lékařských společností a pacientských organizací podle zákona o zdravotních službách tak, aby jejich zastoupení bylo stejné. Funkční období člena poradního orgánu je tříleté. Funkci člena poradního orgánu je možno vykonávat opakovaně. Člen poradního orgánu se nemůže zúčastnit jednání o stanovení, změně nebo zrušení úhrady léčivého přípravku určeného pro léčbu vzácného onemocnění, pokud by mohlo dojít ke střetu se zájmy osobními nebo profesními nebo ke zneužití informací nabytých v souvislosti s výkonem funkce člena poradního orgánu ve prospěch vlastní nebo někoho jiného.
(6) K projednání žádosti nařídí Ministerstvo zdravotnictví ústní jednání. Oznámení o konání ústního jednání se doručuje podle § 39o. Předmětem ústního jednání je diskuze o hodnotící zprávě a souhrnu vyjádření účastníků řízení postoupené Ústavem podle odstavce 5 a naplnění kritérií uvedených v odstavci 3 včetně různých variant a okolností, které mohou mít vliv na nákladovou efektivitu nebo dopad do rozpočtu. K novým skutečnostem a k návrhům na provedení nových důkazů se nepřihlíží. Informace, které jsou předmětem obchodního tajemství podle § 39f odst. 12, se projednávají pouze za účasti členů poradního orgánu a osob, které podle § 39f odst. 12 mají právo být s těmito informacemi seznámeni. Na základě projednání věci před poradním orgánem vydá Ministerstvo zdravotnictví závazné stanovisko do 30 dnů ode dne postoupení žádosti spolu s hodnotící zprávou a postoupí věc zpět Ústavu. Závazným stanoviskem Ministerstvo zdravotnictví
a) vysloví souhlas se stanovením úhrady z prostředků zdravotního pojištění ve výši a za podmínek navržených v hodnotící zprávě,
b) stanoví úhradu z prostředků zdravotního pojištění v jiné výši nebo za jiných podmínek než jsou uvedeny v hodnotící zprávě, které uvede, nebo
c) vysloví nesouhlas se stanovením úhrady z prostředků zdravotního pojištění.
(7) Pokud Ministerstvo zdravotnictví vydá závazné stanovisko podle odstavce 6 písm. b), Ústav vyzve žadatele k vyjádření, zda s navrhovanými podmínkami souhlasí. Pokud žadatel s podmínkami navrhovanými závazným stanoviskem nesouhlasí, Ústav úhradu z prostředků zdravotního pojištění nepřizná. Pokud Ministerstvo zdravotnictví vydá závazné stanovisko podle odstavce 6 písm. a) nebo c), nebo žadatel souhlasí s podmínkami navrhovanými závazným stanoviskem podle odstavce 6 písm. b), Ústav rozhodne v souladu se závazným stanoviskem. Mezi podmínkami úhrady léčivého přípravku určeného k léčbě vzácného onemocnění je vždy jeho podání na specializovaném pracovišti; ustanovení § 39d odst. 4 se použije obdobně.
(8) Je-li podle odstavce 6 písm. a) nebo b) stanovena úhrada léčivého přípravku určeného k léčbě vzácného onemocnění na žádost držitele rozhodnutí o registraci, je tento povinen uhradit zdravotním pojišťovnám náklady vynaložené na úhradu léčivého přípravku určeného k léčbě vzácného onemocnění převyšující náklady uvedené v analýze dopadu do rozpočtu, která byla podkladem pro rozhodnutí Ústavu. Ustanovení § 39d odst. 6 se použije obdobně. Náklady na léčbu léčivým přípravkem určeným k léčbě vzácného onemocnění, které byly vynaloženy k léčbě v indikacích, které neodpovídají podmínkám úhrady podle odstavce 6 nebo 7, se do nákladů podle věty první nezapočítávají.
(9) V případě, že Ministerstvo zdravotnictví vyslovilo závazným stanoviskem podle odstavce 6 nesouhlas se stanovením úhrady z prostředků zdravotního pojištění, je žadatel oprávněn podat novou žádost o stanovení výše a podmínek úhrady léčivého přípravku určeného k léčbě vzácného onemocnění nejdříve po uplynutí 6 měsíců ode dne pravomocného ukončení správního řízení.
(10) Nejpozději do 3 let ode dne vykonatelnosti rozhodnutí o stanovení výše a podmínek úhrady léčivého přípravku určeného k léčbě vzácného onemocnění Ústav z moci úřední zahájí správní řízení o změně maximální ceny podle § 39i. Ustanovení § 39l a 39p se použijí obdobně.
(11) Na základě žádosti zdravotní pojišťovny, kterou lze podat nejdříve po uplynutí 1 roku ode dne vykonatelnosti rozhodnutí o stanovení výše a podmínek úhrady léčivého přípravku určeného k léčbě vzácného onemocnění, nebo z moci úřední Ústav zahájí řízení, jehož účelem je přehodnocení rozhodnutí o stanovení výše a podmínek úhrady léčivého přípravku určeného k léčbě vzácného onemocnění, pokud dopad do rozpočtu zásadně převýšil odhady, na základě kterých bylo o úhradě rozhodnuto, nebo terapeutická účinnost nebo bezpečnost léčivého přípravku určeného k léčbě vzácného onemocnění při používání v klinické praxi nesplnila předpoklady, na základě kterých bylo o úhradě rozhodnuto, nebo se změnila klinická praxe nebo doporučené postupy léčby vzácného onemocnění. V řízení se postupuje podle odstavců 1 až 9 obdobně.
(12) Pokud Ústav v řízení podle odstavce 11 úhradu zruší, je zdravotní pojišťovna povinna zajistit úhradu nákladů na doléčení pojištěnce, kterému byl léčivý přípravek určený k léčbě vzácného onemocnění poskytnut v době platnosti rozhodnutí o stanovení výše a podmínek úhrady, a to po dobu nejvýše 12 měsíců v rozsahu předpokládaném souhrnem údajů o přípravku a indikačním a preskripčním omezením platným po dobu platnosti rozhodnutí o stanovení výše a podmínek úhrady stanovené podle odstavce 7. Nejpozději 4 měsíce před koncem této doby je zdravotní pojišťovna povinna informovat poskytovatele poskytujícího jejím pojištěncům léčivý přípravek určený k léčbě vzácného onemocnění podle věty první o zrušení úhrady tohoto léčivého přípravku a o možnostech posouzení naplnění podmínek nároku pojištěnce podle § 19.
64) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 141/2000 ze dne 16. prosince 1999 o léčivých přípravcích pro vzácná onemocnění, v platném znění.
65) § 3 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.".
77. V § 39e odst. 6 se text "§ 39q odst. 1 písm. d)" nahrazuje textem "§ 44 odst. 3 písm. c)".
78. V § 39e odst. 22 se text "§ 39q" nahrazuje textem "§ 44 odst. 3 písm. c)".
79. V § 39f odst. 3 se slova "písm a) a b). Osoby uvedené v odstavci 2 písm. c) mohou žádost podat pouze v případě, že léčivý přípravek nebo potravina pro zvláštní lékařské účely podléhá regulaci maximální cenou a jeho stanovená maximální cena je vyšší, než cena vypočtená podle § 39a odst. 2, nebo maximální cena nebyla stanovena" zrušují.
80. V § 39f odst. 5 úvodní části ustanovení se za slovo "výše" vkládají slova "a podmínek".
81. V §39f odst. 5 se na konci textu písmene a) doplňují slova " , identifikační údaje zmocněnce, byl-li stanoven".
82. V § 39f odst. 5 písm. b) se slova "je-li léčivý přípravek registrován," nahrazují slovy "nebo název potraviny pro zvláštní lékařské účely,".
83. V § 39f odst. 5 písmeno d) zní:
"d) u potraviny pro zvláštní lékařské účely text označení na jejím obalu,".
84. V § 39f odst. 5 písm. g) se za slovo "počet" vkládá slovo "definovaných" a na konci textu písmene se doplňují slova " , pokud byly stanoveny".
85. V § 39f odst. 5 písm. h) se slova "na jednu terapeutickou denní dávku," nahrazují slovy "za balení a" a slovo "další" se zrušuje.
86. V § 39f odst. 5 písm. i) se slova "kalkulaci ceny v případě, že cena léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely je usměrněna podle cenových předpisů," zrušují, za slova "popřípadě navrhovanou" se vkládá slovo "nejvyšší" a slova "cenově regulován" se nahrazují slovy "regulován maximální cenou".
87. V § 39f se na konci odstavce 5 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena j) a k), která znějí:
"j) potvrzení o zaplacení náhrady výdajů za odborné úkony podle odstavce 14,
k) kód přidělený Ústavem a název léčivého přípravku, kterému je posuzovaný léčivý přípravek podobný, pokud je žádáno o stanovení výše a podmínek úhrady postupem podle § 39g odst. 9.".
88. V § 39f odst. 6 písm. a) se slova " , farmakoekonomických hodnocení, zejména analýzy nákladové efektivity a analýzy dopadu na finanční prostředky zdravotního pojištění (dále jen "analýza dopadu")" zrušují.
89. V § 39f odst. 6 písmeno b) zní:
"b) analýzu nákladové efektivity,".
90. V § 39f odst. 6 písmeno d) zní:
"d) analýzu dopadu do rozpočtu,".
91. V § 39f odst. 8 se slova "a e)" nahrazují slovy "až f)", slova "pokud posuzovaný léčivý přípravek nebo potravina pro zvláštní lékařské účely je podobným přípravkem k léčivému přípravku nebo potravině pro zvláštní lékařské účely" se nahrazují slovy "pokud posuzovaný léčivý přípravek je podobným přípravkem k léčivému přípravku", za větu první se vkládají věty "To platí i pro potravinu pro zvláštní lékařské účely, pokud je v zásadě terapeuticky zaměnitelná s jinou potravinou pro zvláštní lékařské účely, jíž již byla stanovena úhrada, a žadatel nežádá zvýšení základní úhrady nebo úhradu v odlišných indikacích. Žadatel o stanovení výše a podmínek úhrady není povinen předložit podklady uvedené v odstavci 5 písm. f) a v odstavci 6 písm. b), pokud se podle § 15 odst. 9 nepožaduje předložení hodnocení nákladové efektivity." a za slovo "indikace," se vkládají slova "nebo se jedná o léčivý přípravek nebo potravinu pro zvláštní lékařské účely, který není v zásadě terapeuticky zaměnitelný s žádným jiným léčivým přípravkem nebo potravinou pro zvláštní lékařské účely,".
92. V § 39f odst. 9 se slova "a i)" nahrazují slovy " , i) a j)".
93. V § 39f odst. 10 se slova "d) až f)" nahrazují slovy "e) a f)" a na konci odstavce se doplňuje věta "V případě, že smluvní ujednání se zdravotními pojišťovnami podle odstavce 6 písm. f) bude uzavřeno v průběhu řízení o stanovení nebo změně maximální ceny nebo výše a podmínek úhrady léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely, jsou povinny smluvní strany předložit ho Ústavu bez zbytečného odkladu.".
94. V § 39f odst. 11 písm. f) se slova " , farmakoekonomických hodnocení, zejména analýzy nákladové efektivity a analýzy dopadu podle odstavce 6" zrušují.
95. V § 39f odst. 11 písmeno h) zní:
"h) písemné ujednání uzavřené podle § 39a odst. 2 písm. b) nebo § 39c odst. 2 písm. c) nebo d).".
96. V § 39f odst. 11 se písmena i) a j) zrušují.
97. V § 39f odstavec 12 zní:
"(12) Za předmět obchodního tajemství lze označit vybrané části smluvních ujednání uzavřených mezi osobami podle odstavce 2, které upravují limitaci dopadu úhrady na finanční prostředky zdravotního pojištění nebo které mohou mít vliv na nákladovou efektivitu či dopad do rozpočtu, včetně údajů uvedených v odstavci 6 písm. f). Obchodní tajemství podle věty první a podle odstavce 11 může být známo pouze Ústavu, Ministerstvu zdravotnictví a účastníkům řízení, kteří jsou smluvními stranami smluvních ujednání. Znepřístupnění obchodního tajemství pro veřejnost provede Ústav před vložením písemnosti, která obchodní tajemství obsahuje, do správního spisu.".
98. V § 39f se doplňují odstavce 13 až 18, které znějí:
"(13) Žadatel je povinen spolu s podáním žádosti uhradit Ústavu náhradu výdajů za provedení odborných úkonů; to neplatí, pokud je žadatelem osoba uvedená v odstavci 2 písm. b) nebo c), nebo pokud jde o léčivé přípravky zařazené do registru přípravků pro vzácná onemocnění podle nařízení Evropského parlamentu a Rady 141/2000/ES o léčivých přípravcích pro vzácná onemocnění.
(14) Ústav vybírá náhradu výdajů za
a) provedení odborných úkonů na žádost v souvislosti s podáním žádosti o stanovení nebo změnu maximální ceny nebo výše a podmínek úhrady léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely,
b) provedení dalších odborných úkonů souvisejících s řízeními, které Ústav vede ve věci maximálních cen nebo výší a podmínek úhrad,
c) poskytnutí odborné konzultace související s řízením podle části šesté, je-li o ni požádán.
(15) Specifikaci odborných úkonů souvisejících s řízením podle části šesté, výši náhrady výdajů za provedení odborných úkonů souvisejících s řízením podle části šesté a způsob stanovení výše náhrady výdajů za poskytnutí odborných konzultací souvisejících s řízením podle části šesté stanoví prováděcí právní předpis. Výše náhrady výdajů za provedení odborných úkonů a poskytnutí odborných konzultací se stanoví tak, aby pokryla výdaje za provedení těchto odborných úkonů a konzultací v nezbytné výši. Odbornou konzultaci lze poskytovat pouze před zahájením správního řízení ve věci samé. Odborná konzultace je předběžnou informací podle § 139 správního řádu.
(16) Ústav vrátí žadateli náhradu výdajů
a) v plné výši, pokud žadatel zaplatil náhradu výdajů, aniž k tomu byl povinen,
b) v plné výši, pokud požadovaný odborný úkon nebyl zahájen nebo odborná konzultace nebyla poskytnuta, nebo
c) ve výši odpovídající poměrné části zaplacené náhrady výdajů za odborné úkony, které nebyly provedeny.
(17) Náhrady výdajů nejsou příjmem státního rozpočtu podle zákona upravujícího rozpočtová pravidla, jsou příjmem Ústavu a jsou vedeny na zvláštním účtu, který je součástí rezervního fondu této organizační složky státu. Ústav používá tyto prostředky výhradně pro zajištění své činnosti prováděné podle tohoto zákona nebo podle jiných právních předpisů, nelze-li tuto činnost zajistit v potřebném rozsahu z rozpočtových zdrojů.
(18) Rozhodne-li tak vláda, převede Ústav z prostředků účtu vedeného podle odstavce 15 na příjmový účet státního rozpočtu České republiky zřízený pro Ministerstvo zdravotnictví částku ve výši stanovené vládou.".
99. V § 39g se na konci odstavce 5 doplňují věty "O změnu obsahu žádosti podle § 41 odst. 8 správního řádu lze požádat v průběhu správního řízení pouze dvakrát. Toto omezení se neuplatní, nepožaduje-li se změnou obsahu žádosti úprava podmínek úhrady, ale požaduje se buď snížit navrženou výši maximální ceny pod výši vypočtenou podle § 39a odst. 2 až 6, nebo snížit navrženou výši úhrady pod výši vypočtenou podle § 39c a upravenou podle § 39b.".
100. V § 39g odst. 7 se za slova "stanovení výše a podmínek úhrady," vkládají slova "v hloubkové nebo zkrácené revizi,".
101. V § 39g se doplňuje odstavec 13, který zní:
"(13) Zdravotní pojišťovna a osoba uvedená v § 39f odst. 2 písm. a) nebo b) mohou ve veřejném zájmu podle § 17 odst. 2 za účelem zvýšení a zajištění kvality a dostupnosti zdravotní péče uzavřít písemné ujednání snižující nejvyšší možnou cenu pro konečného spotřebitele pro pojištěnce této zdravotní pojišťovny (dále jen "smluvní cena zdravotní pojišťovny"). Takové ujednání se musí vztahovat na všechny dodávky předmětného léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely smluvním poskytovatelům zdravotní pojišťovny, která uzavřela písemné ujednání. Smluvní cena zdravotní pojišťovny je pro účely účtování výše úhrady zdravotní pojišťovně pro smluvního poskytovatele závazná, pokud mu byla řádně oznámena.".
102. V § 39h odstavec 1 zní:
"(1) Ústav rozhodnutím stanoví maximální cenu nebo stanoví výši a podmínky úhrady, jsou-li splněny podmínky pro jejich stanovení podle tohoto zákona. Léčivý přípravek je hrazen ve výši určené součtem stanovené úhrady, maximální výše obchodních přirážek a daně z přidané hodnoty (dále jen "nejvyšší možná úhrada pro konečného spotřebitele"), maximálně však do výše skutečně uplatněné ceny pro konečného spotřebitele. Stanovená výše a podmínky úhrady se nepoužije, pokud zdravotní pojišťovna postupuje podle § 39c odst. 6. Zvlášť účtovaný léčivý přípravek, který je předepsán na žádanku, a který k úhradě účtuje zdravotní pojišťovně smluvní poskytovatel zdravotních služeb spolu s příslušným zdravotním výkonem, je hrazen ve výši
a) nejvyšší možné úhrady pro konečného spotřebitele,
b) nejvyšší možné ceny pro konečného spotřebitele, je-li nižší než úhrada pro konečného spotřebitele podle písmene a),
c) smluvní ceny zdravotní pojišťovny, je-li nižší, než úhrada pro konečného spotřebitele podle písmene a) a cena pro konečného spotřebitele podle písmene b).".
103. V § 39h odst. 2 se za slovo "osoba" vkládá čárka.
104. V § 39i odst. 2 se slova "jestliže po vyhodnocení stanovených maximálních cen podle § 39l zjistí, že stanovená maximální cena je vyšší než maximální cena, kterou by Ústav stanovil podle § 39a, nebo" zrušují.
105. V § 39j odst. 3 se text "§ 39q odst. 1" nahrazuje textem "§ 44 odst. 3" a slova "§ 39d odst. 3 nebo nesplní povinnost uvedenou v § 39m odst. 1 písm. a) nebo b) nebo v § 39m odst. 2" se nahrazují slovy "§ 39d odst. 6 nebo 7".
106. V § 39j se na konci textu odstavce 5 doplňují slova " , nebo nabytím právní moci rozhodnutí o nepřiznání výše a podmínek úhrady podle § 15 odst. 6, pokud byla žádost o stanovení maximální ceny předložena spolu s žádostí o stanovení výše a podmínek úhrady léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely a zároveň není vedeno jiné správní řízení o stanovení výše a podmínek úhrady takového léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely. Maximální cena léčivého přípravku také zaniká uplynutím doby, na kterou byla stanovena dočasná úhrada podle § 39d, pokud léčivý přípravek nemá stanovenu trvalou úhradu podle § 39h a zároveň není vedeno jiné správní řízení o stanovení výše a podmínek úhrady takového léčivého přípravku".
107. V nadpisu § 39l se slova "systému maximálních cen nebo" zrušují.
108. V § 39l odstavec 1 zní:
"(1) Hloubkovou revizí se rozumí revize referenční skupiny, ve které se přezkoumává a v případě potřeby mění výše základní úhrady, soulad výší úhrad všech v zásadě terapeuticky zaměnitelných léčivých přípravků nebo potravin pro zvláštní lékařské účely se základní úhradou, jednotnost a účelnost stanovených podmínek úhrady a soulad stanovené výše a podmínek úhrad léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely s tímto zákonem, a to zejména splnění očekávaných výsledků a důvodů farmakoterapie a nákladové efektivity.".
109. V § 39l odstavec 2 zní:
"(2) Hloubkovou revizi provádí Ústav z moci úřední. Účastníkem řízení jsou osoby uvedené v § 39f odst. 2.".
110. V § 39l odst. 3 se slova "maximální ceny nebo" zrušují.
111. V § 39l odst. 4 se věta první nahrazuje větou "Hloubková revize se provádí ve společném řízení o léčivých přípravcích nebo potravinách pro zvláštní lékařské účely zařazených do referenční skupiny." a slova "maximální ceny nebo" se zrušují.
112. V § 39l se doplňuje odstavec 5, který zní:
"(5) První hloubkovou revizi Ústav zahájí do 3 let ode dne vykonatelnosti rozhodnutí o stanovení výše a podmínek úhrady prvního léčivého přípravku zařazeného do dané referenční skupiny.".
113. § 39m zní:
 
"§ 39m
(1) Po nabytí právní moci rozhodnutí o stanovení výše a podmínek úhrady potravině pro zvláštní lékařské účely oznámí její dovozce nebo tuzemský výrobce Ústavu datum jejího skutečného uvedení na trh v České republice, a to nejpozději do 2 měsíců po jejím skutečném uvedení na tento trh; stejným způsobem rovněž oznámí Ústavu nejméně 2 měsíce předem přerušení nebo ukončení uvádění potraviny pro zvláštní lékařské účely na trh v České republice, a to včetně důvodů takového přerušení nebo ukončení. V případě výjimečných okolností lze učinit takové oznámení nejpozději současně s přerušením nebo ukončením uvádění potraviny pro zvláštní lékařské účely na trh v České republice. Dojde-li k obnovení uvádění potraviny pro zvláštní lékařské účely na trh, je její dovozce nebo tuzemský výrobce povinen oznámit neprodleně tuto skutečnost Ústavu. Oznámení podle vět první až třetí podává dovozce nebo tuzemský výrobce Ústavu elektronicky na formuláři zveřejněném na internetových stránkách Ústavu s rozlišením jednotlivých variant potravin pro zvláštní lékařské účely podle kódu Ústavu, který byl potravině pro zvláštní lékařské účely přidělen v rozhodnutí o stanovení výše a podmínek úhrady.
(2) Dovozce nebo tuzemský výrobce potraviny pro zvláštní lékařské účely, která je hrazena ze zdravotního pojištění, je povinen zajistit při dodávkách této potraviny pro zvláštní lékařské účely evidenci a ukládat ji po dobu 5 let. Dovozce nebo tuzemský výrobce oznamuje Ústavu elektronicky úplné a správné údaje o objemu dodávek potravin pro zvláštní lékařské účely na trh v České republice. Toto oznámení dále obsahuje identifikaci dovozce nebo tuzemského výrobce, identifikaci potraviny pro zvláštní lékařské účely kódem přiděleným Ústavem a informaci o tom, zda byla dodána poskytovateli zdravotních služeb, distributorovi nebo jiné osobě. Strukturu, způsob, formu a časový interval poskytování těchto údajů prostřednictvím elektronického hlášení stanoví Ministerstvo zdravotnictví prováděcím právním předpisem.".
114. V § 39n odst. 6 se za číslo "11" vkládají slova "nebo 12".
115. V § 39n odst. 7 se za slovo "pouze" vkládají slova "Ministerstvu zdravotnictví a".
116. V nadpisu § 39p se slovo "systému" zrušuje.
117. V § 39p odstavec 1 zní:
"(1) Ústav provádí zkrácenou revizi, ve které přezkoumává a v případě potřeby mění výši maximálních cen, výši základní úhrady a soulad výší úhrad všech v zásadě terapeuticky zaměnitelných léčivých přípravků nebo potravin pro zvláštní lékařské účely se základní úhradou. Zkrácenou revizi úhrad Ústav provádí z moci úřední anebo na žádost osoby uvedené v § 39f odst. 2 písm. c) v případě, že předpokládaná úspora finančních prostředků zdravotního pojištění v referenční skupině je vyšší než 30 000 000 Kč ročně, nebo 5 000 000 Kč ročně v případě výše úhrady vysoce inovativního léčivého přípravku. Zkrácenou revizi maximálních cen Ústav provádí z moci úřední nejméně jedenkrát za 3 roky za účelem ověření, zda stanovené maximální ceny nepřekračují omezení stanovená tímto zákonem.".
118. V § 39p odst. 2 se za slovo "revizi" vkládá slovo "úhrad".
119. V § 39p odst. 3 se za slovo "revizi" vkládá slovo "úhrad" a za slovo "úspora" se vkládá slovo "finančních".
120. V § 39p se na konci odstavce 4 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno c), které zní:
"c) situaci, kdy základní úhrada referenční skupiny byla stanovena ve výši nejvyšší ceny výrobce nebo úhrady obsažené v písemném ujednání podle § 39c odst. 2 písm. c) nebo d), avšak ani po 12 měsících ode dne nabytí účinnosti písemného ujednání nebyl léčivý přípravek, o jehož nejvyšší ceně výrobce nebo úhradě bylo takové písemné ujednání uzavřeno, na trhu v případě existující poptávky dostupný podle § 39c odst. 2 písm. a).".
121. V § 39p odst. 5 větě třetí se slova "systému maximálních cen nebo úhrad" zrušují a věty čtvrtá a pátá se nahrazují větami "Zkrácená revize úhrad podle § 39c odst. 9 se provádí přepočtem ze základní úhrady stanovené podle § 39c odst. 7. Ve zkrácené revizi úhrad nelze měnit podmínky úhrady stanovené léčivému přípravku nebo potravině pro zvláštní lékařské účely v posledním vykonatelném rozhodnutí o výši a podmínkách jeho úhrady.".
122. V § 39p se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní:
"(6) Zkrácenou revizi úhrad podle odstavců 1 až 4 a podle § 39c odst. 9 je možné uskutečnit pouze u referenční skupiny, ve které proběhla alespoň jedna hloubková revize; v opačném případě Ústav provede hloubkovou revizi podle § 39l. To neplatí u skupiny v zásadě terapeuticky zaměnitelných léčivých přípravků nebo potravin pro zvláštní lékařské účely obsahujících shodnou léčivou látku nebo podobnou biologickou léčivou látku a shodnou lékovou formu.".
Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 7.
123. V § 39p odst. 7 se věta první nahrazuje větami "Zkrácená revize úhrad se provádí ve společném řízení o léčivých přípravcích nebo potravinách pro zvláštní lékařské účely zařazených do referenční skupiny. Zkrácená revize maximálních cen se provádí ve společném řízení s léčivými přípravky obsahujícími stejnou léčivou látku a cestu podání nebo s potravinami pro zvláštní lékařské účely podle jejich zařazení do referenčních skupin.".
124. § 39q se včetně nadpisu zrušuje.
125. V nadpisu části sedmé se za slovo "KATEGORIZACE" vkládají slova "A CENOVÁ".
126. V § 39r odst. 2 se věta první nahrazuje větou "Výrobce zdravotnického prostředku, zplnomocněný zástupce výrobce zdravotnického prostředku usazeného ve třetí zemi, anebo osoba písemně pověřená výrobcem zdravotnického prostředku nebo zplnomocněným zástupcem výrobce zdravotnického prostředku usazeného ve třetí zemi k jednání podle této části, avšak vždy pouze jedna z těchto osob, (dále jen "ohlašovatel") elektronicky ohlásí Ústavu zařazení, vyřazení nebo změnu zařazení zdravotnického prostředku do úhradové skupiny, popřípadě do skupiny zaměnitelných prostředků, pokud byla Ústavem vytvořena.".
127. V § 39r odst. 4 se slova "Individuálně zhotovované zdravotnické prostředky" nahrazují slovy "Zdravotnické prostředky na zakázku".
128. V § 39r odst. 5 písm. b) se slova "úředně ověřeného" zrušují a slovo "od" se nahrazuje slovy "s úředně ověřeným podpisem osoby oprávněné jednat za".
129. V § 39r odst. 5 písm. c) se za slovo "číslo" vkládají slova "nebo jediné registrační číslo podle přímo použitelného předpisu Evropské unie42g)" a slova "Ústavem" a "v Registru zdravotnických prostředků" se zrušují.
130. V § 39r odst. 5 písmeno f) zní:
"f) primární identifikátor modelu ohlašovaného zdravotnického prostředku (UDI-DI) v systému jedinečné identifikace zdravotnického prostředku UDI podle čl. 27 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745 o zdravotnických prostředcích42g), byl-li přidělen,".
131. V § 39r odst. 5 písm. g) se slovo "a" nahrazuje slovem " , popřípadě".
132. V § 39r odst. 5 písm. h) se slovo "dodáván" nahrazuje slovy "uváděn nebo poprvé dodáván v rámci distribučního řetězce" a slovo "výrobce" se nahrazuje slovem "původce".
133. V § 39r odst. 5 písm. i) se za slova "zákonu; předpokládanou výši úhrady" vkládají slova "včetně daně z přidané hodnoty".
134. V § 39r se na konci odstavce 6 doplňuje věta "V případě ohlášení zvýšení ceny původce je ohlašovatel povinen přiložit přílohu podle odstavce 8 písm. e) v elektronické podobě.".
135. V § 39r odst. 7 se za slovo "být" vkládá slovo "neprodleně".
136. V § 39r odst. 8 písm. a) se slova "a nemá-li jej Ústav již k dispozici v Registru zdravotnických prostředků" zrušují.
137. V § 39r odst. 8 písm. b) a c) se slova "a jeho překlad do českého jazyka, nemá-li je Ústav již k dispozici v Registru zdravotnických prostředků" nahrazují slovy "v českém nebo anglickém jazyce".
138. V § 39r odst. 8 písm. d) se slova " , nemá-li je Ústav již k dispozici v Registru zdravotnických prostředků" zrušují.
139. V § 39r odst. 8 písm. e) se slova "výrobce zdravotnického prostředku" nahrazují slovy " , za kterou je ohlašovaný zdravotnický prostředek uváděn na trh Evropské unie,".
140. V § 39r odst. 8 písm. f) se za slovo "efektivity" vkládají slova "a dopadu na finanční prostředky zdravotního pojištění způsobeného používáním zdravotnického prostředku, s vyčíslením nákladů na 1 pojištěnce a odhadovaného počtu pojištěnců za rok,".
141. V § 39s odst. 1 se slova "včetně jejich příloh" a slova "přílohy podle § 39r odst." zrušují a věta druhá se nahrazuje větami "Ústav spolu s ohlášením zveřejňuje všechny jeho přílohy s výjimkou příloh podle § 39r odst. 8 písm. d) a e). K přílohám podle § 39r odst. 8 písm. d) a e) Ústav zajistí elektronický přístup zdravotním pojišťovnám.".
142. V § 39s se na konci odstavce 3 doplňuje věta "Ústav vydá oznámení o zařazení do úhradové skupiny.".
143. V § 39s odst. 4 písmeno e) zní:
"e) zdravotnický prostředek nelze dále uvádět a dodávat na trh, protože byl stažen z trhu nebo z oběhu nebo bylo zahájeno bezpečnostní nápravné opatření,".
144. V § 39s odst. 4 se písmeno f) zrušuje.
Dosavadní písmeno g) se označuje jako písmeno f).
145. V § 39s odst. 4 písm. f) se za slovo "pozastaven" vkládají slova "nebo pozbyl platnosti nebo v případě zdravotnického prostředku rizikové třídy I není ve shodě s právními předpisy upravujícími požadavky na zdravotnické prostředky," a slovo "zrušen." se zrušuje.
146. V § 39s se na konci odstavce 4 doplňuje písmeno g), které zní:
"g) zjistí, že ohlášení nebylo podáno v souladu s § 39r odst. 5, že doložené přílohy nejsou v souladu s § 39r odst. 8 nebo že došlo ke zvýšení ceny původce, které nebylo ohlášeno v souladu s § 39r odst. 6.".
147. V § 39s odst. 6 se slovo "patnáctého" nahrazuje slovem "desátého" a slovo "patnáctém" se nahrazuje slovem "desátém".
148. V § 39s se za odstavec 6 vkládá nový odstavec 7, který zní:
"(7) Odvolání proti rozhodnutí podle odstavce 4 nemá odkladný účinek. Je-li takové rozhodnutí napadeno odvoláním, je předběžně vykonatelné podle odstavce 6 obdobně.".
Dosavadní odstavec 7 se označuje jako odstavec 8.
149. V § 39t odst. 1 úvodní části ustanovení se slova "k dvacátému" nahrazují slovy "ke dvacátému čtvrtému" a slova "seznam obsahující výčet všech hrazených zdravotnických prostředků předepisovaných na poukaz" se nahrazují slovy "seznam všech zdravotnických prostředků hrazených na základě předepsání na poukaz".
150. V § 39t odst. 1 písm. a) a b) se slova "identifikační údaje" nahrazují slovy "kódové označení".
151. V § 39t odst. 1 písm. c) se slovo "číselné" nahrazuje slovem "kódové".
152. V § 39t odst. 1 písm. d) se za slovo "úhrady" vkládají slova "včetně daně z přidané hodnoty" a číslo "3" se nahrazuje číslem "4".
153. V § 39t odst. 1 písmeno i) zní:
"i) maximální konečnou cenu, která zahrnuje cenu původce, maximální obchodní přirážku a daň z přidané hodnoty,".
154. V § 39t se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:
"(2) Ústav zveřejňuje na elektronické úřední desce k patnáctému dni kalendářního měsíce návrh seznamu podle odstavce 1. Do dvacátého druhého dne kalendářního měsíce se lze k návrhu seznamu vyjádřit. Ústav vyjádření vyhodnocuje a provádí opravy. O vyhodnocení návrhu na opravu seznamu Ústav toho, kdo návrh podal, neinformuje.".
Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 3 a 4.
155. V § 39t se na konci odstavce 3 doplňuje věta "Právní účinky opravného seznamu nastávají prvním pracovním dnem následujícím po dni jeho vydání.".
156. V § 39t odst. 4 úvodní části ustanovení se slova "ohlášené ceny výrobce přepočtené podle technických parametrů obsažených v příloze č. 3 k tomuto zákonu, k níž se připočítá obchodní přirážka a daň" nahrazují slovy "skutečně uplatněné konečné ceny včetně obchodní přirážky a daně".
157. V § 39v odst. 1 se za slova "cena bez" vkládají slova "obchodní přirážky a".
158. V § 39v odst. 4 se slova "a statistiky České republiky (dále jen "Ústav zdravotnických informací")" zrušují.
159. V § 39v odst. 9 se text "§ 39za odst. 1 písm. b)" nahrazuje textem "§ 44 odst. 1 písm. b)".
160. V § 39y odst. 3 se text "§ 39za odst. 2" nahrazuje textem "§ 44 odst. 2".
161. § 39za se včetně nadpisu zrušuje.
162. V § 40 odst. 10 písm. b) se za slova "výkonu podle seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami" vkládají slova " , včetně dokladů o dosažené kvalifikaci".
163. V § 40 se doplňuje odstavec 17, který zní:
"(17) Poskytovateli je zdravotní pojišťovna povinna na jeho žádost sdělit informaci o tom, u kterého registrujícího poskytovatele ambulantní péče v oboru všeobecné praktické lékařství, v oboru praktické lékařství pro děti a dorost nebo v oboru gynekologie a porodnictví je pojištěnec registrován.".
164. Za § 40a se vkládá nový § 40b, který zní:
 
"§ 40b
Zdravotní pojišťovny jsou povinny na žádost bezplatně poskytnout veřejnému ochránci práv informace, které si vyžádá v souvislosti s výkonem působnosti podle zákona o Veřejném ochránci práv. Poskytnutí informací není porušením povinnosti mlčenlivosti zaměstnanců zdravotní pojišťovny.".
165. V § 42 se doplňuje odstavec 8, který zní:
"(8) Ministerstvo zdravotnictví poskytuje revizním lékařům a odborným pracovníkům ke splnění úkolů uvedených v odstavcích 1 až 3 údaje vedené v registru aktuálního zdravotního stavu fyzických osob, které onemocněly infekčním onemocněním, a fyzických osob podezřelých z nákazy podle zákona o ochraně veřejného zdraví, a to na základě jejich žádosti. Žádost a údaje předávané na základě této žádosti jsou předávány způsobem umožňujícím dálkový přístup.".
166. V § 43 se doplňuje odstavec 3, který zní:
"(3) Při změně zdravotní pojišťovny je zdravotní pojišťovna, u které byl pojištěnec pojištěn, povinna do 3 měsíců ode dne změny zdravotní pojišťovny podle § 11a bezplatně předat nové zdravotní pojišťovně pojištěnce údaje o čerpání hrazených služeb, u nichž je zákonem nebo rozhodnutím Ústavu stanoven množstevní limit nebo jiné podmínky nároku pojištěnce, pokud tento limit nebo podmínky mohou mít vliv na poskytnutí hrazených služeb pojištěnci po změně zdravotní pojišťovny.".
167. § 44 včetně nadpisu zní:
 
"§ 44
Přestupky
(1) Ohlašovatel se dopustí přestupku tím, že
a) poruší závazek dodávat zdravotnické prostředky podle § 39v odst. 1, nebo
b) poruší povinnost uloženou v rozhodnutí Ústavu podle § 39v odst. 3.
(2) Ohlašovatel, který se stal výhercem, se dopustí přestupku tím, že poruší povinnost stanovenou v rozhodnutí o výši přijaté aukční hodnoty podle § 39x odst. 7.
(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že poruší
a) závazek dodávat léčivý přípravek nebo potravinu pro zvláštní lékařské účely na český trh podle § 15 odst. 6 písm. e),
b) písemné ujednání o nejvyšší možné ceně výrobce podle § 39c odst. 2 písm. c) nebo ujednání o úhradě podle § 39c odst. 2 písm. d),
c) závazek z úhradové soutěže podle § 39e,
d) povinnost uzavřít smlouvu o kompenzaci nákladů vynaložených na úhradu léčivého přípravku určeného k léčbě vzácného onemocnění podle § 39da odst. 8, nebo
e) povinnost poskytovat léčivý přípravek zdarma podle § 39d odst. 7 nebo povinnost kompenzovat náklady vynaložené na úhradu vysoce inovativního léčivého přípravku nebo léčivého přípravku určeného k léčbě vzácného onemocnění v souladu se smlouvou uzavřenou podle § 39d odst. 6 nebo 7 nebo § 39da odst. 8.
(4) Poskytovatel oprávněný vydávat léčivé přípravky nebo zdravotnické prostředky nebo smluvní výdejce se dopustí přestupku tím, že poruší zákaz podle § 32 odst. 4.
(5) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že se při poskytování hrazených služeb prokáže průkazem pojištěnce zdravotní pojišťovny, přestože v té době jejím pojištěncem nebyla.
(6) Zdravotní pojišťovna se dopustí přestupku tím, že
a) nezveřejní smlouvu nebo zvláštní smlouvu anebo dodatky k nim podle § 17 odst. 9, § 17a odst. 2 nebo § 39v odst. 6,
b) v rozporu s § 40 odst. 10 písm. a) nevede nebo nezveřejní seznam smluvních poskytovatelů,
c) nevede přehled zdravotnických pracovníků podle § 40 odst. 10 písm. b),
d) v rozporu s § 43 odst. 3 nepředá nové zdravotní pojišťovně pojištěnce údaje o čerpání hrazených služeb,
e) nezajistí svým pojištěncům poskytování hrazených služeb podle § 46 odst. 1, nebo
f) v rozporu s § 52 odst. 2 uzavře smlouvu o poskytování a úhradě hrazených služeb s uchazečem bez doporučení.
(7) Za přestupek lze uložit pokutu do
a) 5 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 5,
b) 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 6 písm. b), c) nebo d),
c) 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 6 písm. f) nebo odstavce 4,
d) 10 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 3 písm. a) nebo b) nebo odstavce 6 písm. a) nebo e),
e) 20 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 nebo 2,
f) výše třetiny ročního obratu v rámci předmětné léčivé látky a lékové formy v České republice, nejvýše však do 100 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 3 písm. c),
g) výše trojnásobku celkové výše nákladů vynaložených všemi zdravotními pojišťovnami na úhradu vysoce inovativního léčivého přípravku nebo léčivého přípravku určeného k léčbě vzácného onemocnění, nebo do 1 000 000 Kč, pokud žádné náklady nevznikly, jde-li o přestupek podle odstavce 3 písm. d), nebo
h) výše trojnásobku nepřiměřeného majetkového prospěchu odpovídajícího výši kompenzace nákladů vynaložených na úhradu vysoce inovativního léčivého přípravku nebo léčivého přípravku určeného k léčbě vzácného onemocnění, nebo do 1 000 000 Kč, je-li výše nepřiměřeného majetkového prospěchu nižší než 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 3 písm. e).".
168. Za § 44 se vkládá nový § 44a, který zní:
  
"§ 44a
(1) Přestupky podle tohoto zákona projednává
a) Ústav, jde-li o přestupky podle § 44 odst. 1 až 4,
b) Ministerstvo zdravotnictví, jde-li o přestupky podle § 44 odst. 6,
c) zdravotní pojišťovna, jejímž průkazem pojištěnce se fyzická osoba prokázala, jde-li o přestupek podle § 44 odst. 5.
(2) Pokuty za přestupky vybírá a vymáhá celní úřad, s výjimkou pokut za přestupky podle § 44 odst. 5 a 6, které vybírá a vymáhá orgán, který je uložil. Příjem z pokut za přestupky je příjmem státního rozpočtu, s výjimkou příjmu z pokut za přestupek podle § 44 odst. 5, který je příjmem zdravotní pojišťovny, která je uložila.
(3) Zdravotní pojišťovna, aniž zahájí řízení, věc usnesením odloží též tehdy, jestliže již samotné zjištění skutku a upozornění osoby podezřelé ze spáchání přestupku postačí k její nápravě, nebo je-li ze zjištěných skutečností zjevné, že škodlivý následek způsobený činem byl osobou podezřelou ze spáchání přestupku v mezidobí již napraven a samo odstranění tohoto následku vedlo k nápravě této osoby.".
169. Za § 44a se vkládá nový § 44b, který zní:
 
"§ 44b
(1) Za nesplnění oznamovací povinnosti podle § 10 odst. 1, 3, 4 nebo 5 může příslušná zdravotní pojišťovna ve správním řízení uložit pojištěnci pokutu až do výše 10 000 Kč a zaměstnavateli až do výše 200 000 Kč. Při nesplnění oznamovací povinnosti zaměstnavatelem uloží pokutu pouze zaměstnavateli.
(2) Pokutu lze uložit do 2 let ode dne, kdy zdravotní pojišťovna zjistila nesplnění oznamovací povinnosti plátcem pojistného, nejdéle však do 5 let od doby, kdy oznamovací povinnost měla být splněna.
(3) Při opakovaném nesplnění oznamovací povinnosti může být uložena pokuta až do výše dvojnásobku uložené pokuty.
(4) Při porušení povinnosti podle § 12 písm. k) může příslušná zdravotní pojišťovna ve správním řízení uložit pojištěnci pokutu až do výše 500 Kč. Pokutu lze uložit do jednoho roku ode dne, kdy příslušná zdravotní pojišťovna zjistila porušení povinnosti, nejdéle však do 3 let ode dne, kdy k porušení povinnosti došlo.
(5) Pokuta je příjmem zdravotní pojišťovny, která ji uložila.".
170. § 45a se zrušuje.
171. V § 53 odstavec 1 zní:
"(1) Zdravotní pojišťovny rozhodují
a) ve věcech týkajících se sporných případů o naplnění podmínek pro účast ve zdravotním pojištění podle tohoto zákona nebo jiných právních předpisů zahájených na návrh pojištěnce,
b) ve věcech udělení předchozího souhlasu podle § 14b,
c) ve věcech vydání povolení podle koordinačních nařízení,
d) ve věcech náhrady nákladů podle koordinačních nařízení,
e) ve věcech náhrady nákladů podle § 14 odst. 2 až 4,
f) ve věcech přirážek k pojistnému, pokut a pravděpodobné výše pojistného,
g) ve věcech posuzování naplnění podmínek nároku pojištěnce na poskytnutí zdravotních služeb jako hrazených podle § 19,
h) ve věcech zřízení zástavního práva podle § 53d,
i) ve sporných případech ve věcech placení pojistného a penále platebními výměry; odvolání proti platebnímu výměru ve věcech dlužného pojistného nemá odkladný účinek,
j) ve sporných případech ve věcech vracení přeplatku na pojistném a snížení záloh na pojistné,
k) ve sporných případech o hrazení částek podle § 16b; k návrhu pojištěnec přiloží doklady o zaplacení doplatků za částečně hrazené léčivé přípravky nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely, které se započítávají do limitu podle § 16b, ze kterých vyplývá, že limit podle § 16b byl překročen.".
172. V § 53 odstavec 3 zní:
"(3) Vydání výkazu nedoplatků je prvním úkonem v řízení. Výkaz nedoplatků je vykonatelný dnem jeho doručení. Výkaz nedoplatků se doručuje stejným způsobem jako platební výměr. Proti výkazu nedoplatků nejsou přípustné odvolání ani obnova řízení.".
173. V § 53 odstavec 6 zní:
"(6) Zjistí-li zdravotní pojišťovna, že údaje o výši nedoplatků obsažené ve výkazu nedoplatků jsou nesprávné, může výkaz nedoplatků zrušit z vlastního podnětu do 3 let ode dne vykonatelnosti výkazu nedoplatků.".
174. V § 53 se odstavec 7 zrušuje.
Dosavadní odstavce 8 až 13 se označují jako odstavce 7 až 12.
175. V § 53 odst. 7 se slova "Vykonatelná rozhodnutí ve věcech uvedených v odstavci 1 a" zrušují a slovo "vykonatelné" se nahrazuje slovem "Vykonatelné".
176. V § 53 odst. 9 se za slova "odstavce 1" vkládají slova " , s výjimkou rozhodnutí o udělení předchozího souhlasu podle § 14b, rozhodnutí o vydání povolení podle koordinačních nařízení, rozhodnutí o náhradě nákladů podle koordinačních nařízení, rozhodnutí o náhradě nákladů podle § 14 odst. 2 až 4 a rozhodnutí o naplnění podmínek nároku pojištěnce na poskytnutí zdravotních služeb jako hrazených podle § 19," a za větu první se vkládá věta "Rozhodčí orgán dále rozhoduje o odvolání v řízení o přestupku projednávaném zdravotní pojišťovnou podle § 44 odst. 5.".
177. V § 53 se odstavce 11 a 12 zrušují.
178. V § 53a odst. 1 se částka "20 000 Kč" nahrazuje částkou "30 000 Kč".
179. V § 53a odst. 2 se slova "uložení pokuty," zrušují a částka "20 000 Kč" se nahrazuje částkou "30 000 Kč".
180. V § 53a odst. 3 úvodní části ustanovení se slova "O odstranění" nahrazují slovy "Žádosti o odstranění" a slovo "rozhodnout" se nahrazuje slovem "vyhovět".
181. V § 53a odst. 3 písm. a) se slovo "pokuty," zrušuje.
182. V § 53a odst. 4 se slovo "pokuty," a slova "uložena pokuta," zrušují a na konci odstavce se doplňuje věta "V případě žádosti o prominutí penále, které bylo stanoveno výkazem nedoplatků, může být žádost podána do 8 dnů ode dne vykonatelnosti výkazu nedoplatků.".
183. V § 53a odstavec 5 zní:
"(5) Rozhodnutí o odstranění tvrdosti je prvním úkonem v řízení. Na prominutí přirážky k pojistnému nebo penále není právní nárok. Proti rozhodnutí o odstranění tvrdosti nejsou přípustné odvolání ani obnova řízení.".
184. V nadpisu § 53b se slova "veřejnou vyhláškou" zrušují.
185. V § 53b odst. 1 se slova "se účastník řízení nezdržuje na místě svého pobytu, sídla nebo adrese pro doručování, které pojišťovně oznámil" nahrazují slovy "nebyly splněny podmínky pro doručení písemnosti uplynutím úložní doby".
186. V § 53b se doplňuje odstavec 3, který zní:
"(3) Doručení písemností, které se doručují do vlastních rukou nebo jejichž převzetí má být potvrzeno adresátem, potvrdí doručující řádně vyplněnou doručenkou, která je veřejnou listinou.".
187. Za § 53c se vkládá nový § 53d, který včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 66 a 67 zní:
 
"§ 53d
Zástavní právo
(1) Zdravotní pojišťovna může k zajištění vykonatelné pohledávky na pojistném nebo penále zřídit rozhodnutím zástavní právo k majetku dlužníka, který má u zdravotní pojišťovny dluh na pojistném nebo penále, za podmínek stanovených občanským zákoníkem, pokud tento zákon nestanoví jinak. Hodnota zástavy nesmí být ve zcela zjevném nepoměru k hodnotě zajišťované pohledávky.
(2) Řízení o zřízení zástavního práva se zahajuje z moci úřední a vydání rozhodnutí o zřízení zástavního práva je prvním úkonem v řízení. Rozhodnutí o zřízení zástavního práva obsahuje ve výroku kromě náležitostí podle § 68 správního řádu i výši nedoplatku na pojistném nebo penále a označení zástavy.
(3) Týká-li se řízení o zřízení zástavního práva nemovité věci, která je předmětem evidence v katastru nemovitostí, zdravotní pojišťovna vyrozumí o vydání rozhodnutí o zřízení zástavního práva příslušný katastrální úřad, který zapíše k nemovitosti poznámku66). Rozhodnutí o zřízení zástavního práva má účinky i proti osobám, které nabyly nemovitou věc nebo právo k ní po zápisu poznámky informující o vydání rozhodnutí o zřízení zástavního práva.
(4) Je-li zástavou nemovitá věc, která je předmětem evidence v katastru nemovitostí, podá zdravotní pojišťovna návrh na zápis zástavního práva do katastru nemovitostí neprodleně poté, co se rozhodnutí stane vykonatelným. Společně s podáním návrhu na vklad zástavního práva podá zdravotní pojišťovna návrh na výmaz poznámky o vydání rozhodnutí o zřízení zástavního práva a návrh na zápis poznámek podle odstavce 6.
(5) Zdravotní pojišťovna pro účely zřízení zástavního práva k majetku dlužníka využívá bezúplatně dálkovým přístupem údaje z katastru nemovitostí67).
(6) Je-li zástavní právo zřízeno rozhodnutím zdravotní pojišťovny, hledí se na toto právo tak, jako by se vlastník zástavy zavázal, že
a) zástavním právem zapsaným ve výhodnějším pořadí nezajistí nový dluh; tato skutečnost se zapíše do příslušného veřejného seznamu, nebo
b) neumožní zápis nového zástavního práva namísto starého zástavního práva zapsaného ve výhodnějším pořadí než zástavní právo zřízené rozhodnutím zdravotní pojišťovny; tato skutečnost se zapíše do příslušného veřejného seznamu.
(7) Zástavní právo zřízené rozhodnutím zdravotní pojišťovny zaniká rovněž nabytím právní moci rozhodnutí, kterým zdravotní pojišťovna ruší zástavní právo. Je-li zástavou nemovitá věc, která je předmětem evidence v katastru nemovitostí, podá zdravotní pojišťovna návrh na výmaz zástavního práva z katastru nemovitostí neprodleně poté, co se rozhodnutí stane vykonatelným. Společně s podáním návrhu na výmaz zástavního práva podá zdravotní pojišťovna návrh na výmaz poznámek podle odstavce 6.
66) § 23 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů.
67) § 13 vyhlášky č. 358/2013 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů.".
188. V § 55 odst. 2 se za slova "státní zastupitelství" vkládají slova " , obecní úřady nebo zvláštní orgány obcí projednávající přestupky podle zvláštního právního předpisu68)".
Poznámka pod čarou č. 68 zní:
"68) Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů.".
189. V § 55 odst. 4 se slova "smrtelných, těžkých a hromadných" zrušují.
190. V příloze č. 1 v tabulce Seznam použitých zkratek a symbolů se slova "povolení revizním lékařem" nahrazují slovy "schválení zdravotní pojišťovny" a slova "schválení revizním lékařem" se nahrazují slovy "schválení zdravotní pojišťovny".
191. V příloze č. 1 v tabulce Seznam zdravotních výkonů z veřejného zdravotního pojištění nehrazených nebo hrazených jen za určitých podmínek se za bod 27 vkládají nové body 28 až 41, které znějí:
"28.  015   Diagnostika ortodontických anomálií           W  Plná úhrada do dne dosažení  
                                       22 let, od 22 let hrazeno   
                                       pouze u pojištěnců s rozštěpy 
                                       rtu, čelisti a patra, s    
                                       vrozenými celkovými vadami a 
                                       systémovým onemocněním s   
                                       ortodontickými projevy,    
                                       mnohočetnou hypodoncií (6 a  
                                       více chybějících zubů v jedné 
                                       čelisti, nezapočítávají se  
                                       třetí moláry).        

 29.  015   Zahájení léčby ortodontických anomálií fixním      W  Plná úhrada do dne dosažení  
        ortodontickým aparátem na jeden zubní oblouk         22 let, od 22 let hrazeno   
                                       pouze u pojištěnců s rozštěpy 
                                       rtu, čelisti a patra, s    
                                       vrozenými celkovými vadami a 
                                       systémovým onemocněním s   
                                       ortodontickými projevy,    
                                       mnohočetnou hypodoncií (6 a  
                                       více chybějících zubů v jedné 
                                       čelisti, nezapočítávají se  
                                       třetí moláry).        
                                       Materiál fixního       
                                       ortodontického aparátu není  
                                       hrazen ze zdravotního     
                                       pojištění; to neplatí, jde-li 
                                       o pojištěnce s rozštěpy rtu, 
                                       čelisti a patra, s vrozenými 
                                       celkovými vadami a systémovým 
                                       onemocněním s ortodontickými 
                                       projevy, mnohočetnou     
                                       hypodoncií (6 a více     
                                       chybějících zubů v jedné   
                                       čelisti, nezapočítávají se  
                                       třetí moláry).        

 30.  015   Kontrola léčby ortodontických anomálií s použitím    W  Plná úhrada do dne dosažení  
        fixního ortodontického aparátu                22 let, od 22 let hrazeno   
                                       pouze u pojištěnců s rozštěpy 
                                       rtu, čelisti a patra, s    
                                       vrozenými celkovými vadami a 
                                       systémovým onemocněním s   
                                       ortodontickými projevy,    
                                       mnohočetnou hypodoncií (6 a  
                                       více chybějících zubů v jedné 
                                       čelisti, nezapočítávají se  
                                       třetí moláry).        
                                       Materiál fixního       
                                       ortodontického aparátu není  
                                       hrazen ze zdravotního     
                                       pojištění; to neplatí, jde-li 
                                       o pojištěnce s rozštěpy rtu, 
                                       čelisti a patra, s vrozenými 
                                       celkovými vadami a systémovým 
                                       onemocněním s ortodontickými 
                                       projevy, mnohočetnou     
                                       hypodoncií (6 a více     
                                       chybějících zubů v jedné   
                                       čelisti, nezapočítávají se  
                                       třetí moláry).        

 31.  015   Kontrola léčby ortodontických anomálií jinými      W  Plná úhrada do dne dosažení  
        postupy než s použitím fixního ortodontického         22 let, od 22 let hrazeno   
        aparátu                            pouze u pojištěnců s rozštěpy 
                                       rtu, čelisti a patra, s    
                                       vrozenými celkovými vadami a 
                                       systémovým onemocněním s   
                                       ortodontickými projevy,    
                                       mnohočetnou hypodoncií (6 a  
                                       více chybějících zubů v jedné 
                                       čelisti, nezapočítávají se  
                                       třetí moláry).        

 32.  015   Ukončení léčby ortodontických anomálií s použitím    W  Plná úhrada do dne dosažení  
        fixního ortodontického aparátu                22 let, od 22 let hrazeno   
                                       pouze u pojištěnců s rozštěpy 
                                       rtu, čelisti a patra, s    
                                       vrozenými celkovými vadami a 
                                       systémovým onemocněním s   
                                       ortodontickými projevy,    
                                       mnohočetnou hypodoncií (6 a  
                                       více chybějících zubů v jedné 
                                       čelisti, nezapočítávají se  
                                       třetí moláry).        

 33.  015   Kontrola ve fázi retence nebo aktivní sledování ve    W  Plná úhrada do dne dosažení  
        fázi růstu a vývoje                      22 let, od 22 let hrazeno   
                                       pouze u pojištěnců s rozštěpy 
                                       rtu, čelisti a patra, s    
                                       vrozenými celkovými vadami a 
                                       systémovým onemocněním s   
                                           ortodontickými projevy,    
                                       mnohočetnou hypodoncií (6 a  
                                       více chybějících zubů v jedné 
                                       čelisti, nezapočítávají se  
                                       třetí moláry).        

 34.  015   Stanovení fáze růstu                   W  Plná úhrada do dne dosažení  
                                       22 let, od 22 let hrazeno   
                                       pouze u pojištěnců s rozštěpy 
                                       rtu, čelisti a patra, s    
                                       vrozenými celkovými vadami a 
                                       systémovým onemocněním s   
                                       ortodontickými projevy,    
                                       mnohočetnou hypodoncií (6 a  
                                       více chybějících zubů v jedné 
                                       čelisti, nezapočítávají se  
                                       třetí moláry).        

 35.  015   Analýza telerentgenového snímku lbi           W  Plná úhrada do dne dosažení  
                                       22 let, od 22 let hrazeno   
                                       pouze u pojištěnců s rozštěpy 
                                       rtu, čelisti a patra, s    
                                       vrozenými celkovými vadami a 
                                       systémovým onemocněním s   
                                       ortodontickými projevy,    
                                       mnohočetnou hypodoncií (6 a  
                                       více chybějících zubů v jedné 
                                       čelisti, nezapočítávají se  
                                       třetí moláry).        

 36.  015   Analýza ortodontických modelů              W  Plná úhrada do dne dosažení  
                                       22 let, od 22 let hrazeno   
                                       pouze u pojištěnců s rozštěpy 
                                       rtu, čelisti a patra, s    
                                       vrozenými celkovými vadami a 
                                       systémovým onemocněním s   
                                       ortodontickými projevy,    
                                       mnohočetnou hypodoncií (6 a  
                                       více chybějících zubů v jedné 
                                       čelisti, nezapočítávají se  
                                       třetí moláry).        

 37.  015   Diagnostická přestavba ortodontického modelu       W  Plná úhrada do dne dosažení  
                                       22 let, ode dne dosažení 22  
                                       let hrazeno pouze u      
                                       pojištěnců s rozštěpy rtu,  
                                       čelisti a patra, s vrozenými 
                                       celkovými vadami a systémovým 
                                       onemocněním s ortodontickými 
                                       projevy, mnohočetnou     
                                       hypodoncií (6 a více     
                                       chybějících zubů v jedné   
                                       čelisti, nezapočítávají se  
                                       třetí moláry).        

 38.  015   Nasazení prefabrikovaného intraorálního oblouku     W  Plná úhrada do dne dosažení  
                                       22 let, od 22 let hrazeno   
                                       pouze u pojištěnců s rozštěpy 
                                       rtu, čelisti a patra, s    
                                       vrozenými celkovými vadami a 
                                       systémovým onemocněním s   
                                       ortodontickými projevy,    
                                       mnohočetnou hypodoncií (6 a  
                                       více chybějících zubů v jedné 
                                       čelisti, nezapočítávají se  
                                       třetí moláry).        
                                       Materiál není hrazen ze    
                                       zdravotního pojištění; to   
                                       neplatí, jde-li o pojištěnce 
                                       s rozštěpy rtu, čelisti a   
                                       patra, s vrozenými celkovými 
                                       vadami a systémovým      
                                       onemocněním s ortodontickými 
                                       projevy, mnohočetnou     
                                       hypodoncií (6 a více     
                                       chybějících zubů v jedné   
                                       čelisti, nezapočítávají se  
                                       třetí moláry).        

 39.  015   Nasazení extraorálního tahu nebo obličejové masky    W  Plná úhrada do dne dosažení  
                                       22 let, od 22 let hrazeno   
                                       pouze u pojištěnců s rozštěpy 
                                       rtu, čelisti a patra, s    
                                       vrozenými celkovými vadami a 
                                       systémovým onemocněním s   
                                       ortodontickými projevy,    
                                       mnohočetnou hypodoncií (6 a  
                                       více chybějících zubů v jedné 
                                       čelisti, nezapočítávají se  
                                       třetí moláry).        
                                       Materiál není hrazen ze    
                                       zdravotního pojištění; to   
                                       neplatí, jde-li o pojištěnce 
                                       s rozštěpy rtu, čelisti a   
                                       patra, s vrozenými celkovými 
                                       vadami a systémovým      
                                       onemocněním s ortodontickými 
                                       projevy, mnohočetnou     
                                       hypodoncií (6 a více     
                                       chybějících zubů v jedné   
                                       čelisti, nezapočítávají     se  
                                       třetí moláry).        

 40.  015   Navázání parciálního oblouku               W  Plná úhrada do dne dosažení  
                                       22 let, od 22 let hrazeno   
                                       pouze u pojištěnců s rozštěpy 
                                       rtu, čelisti a patra, s    
                                       vrozenými celkovými vadami a 
                                       systémovým onemocněním s   
                                       ortodontickými projevy,    
                                       mnohočetnou hypodoncií (6 a  
                                       více chybějících zubů v jedné 
                                       čelisti, nezapočítávají se  
                                       třetí moláry).        
                                       Materiál není hrazen ze    
                                       zdravotního pojištění; to   
                                       neplatí, jde-li o pojištěnce 
                                       s rozštěpy rtu, čelisti a   
                                       patra, s vrozenými celkovými 
                                       vadami a systémovým      
                                       onemocněním s ortodontickými 
                                       projevy, mnohočetnou     
                                       hypodoncií (6 a více     
                                       chybějících zubů v jedné   
                                       čelisti, nezapočítávají se  
                                       třetí moláry).        

 41.  015   Zahájení léčby ortodontických anomálií malým fixním   W  Plná úhrada do 10 let věku.  
        ortodontickým aparátem na jeden zubní oblouk         Materiál fixního       
                                       ortodontického aparátu není  
                                       hrazen ze zdravotního     
                                       pojištění; to neplatí, jde-li 
                                       o pojištěnce s rozštěpy rtu, 
                                       čelisti a patra, s vrozenými 
                                       celkovými vadami a systémovým 
                                       onemocněním s ortodontickými 
                                       projevy, mnohočetnou     
                                       hypodoncií (6 a více     
                                       chybějících zubů v jedné   
                                       čelisti, nezapočítávají se  
                                       třetí moláry).".
Dosavadní body 28 až 58 se označují jako body 42 až 72 a dosavadní body 60 až 70 se označují jako body 73 až 83.
192. V příloze č. 1 v tabulce Seznam zdravotních výkonů z veřejného zdravotního pojištění nehrazených nebo hrazených jen za určitých podmínek se slova "souhlasu revizního lékaře" nahrazují slovy "schválení zdravotní pojišťovny".
193. Přílohy č. 3 a 4 znějí:
 
"Příloha č. 3 k zákonu č. 48/1997 Sb.
KATEGORIZACE ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ PŘEDEPISOVANÝCH NA POUKAZ
ODDÍL A
Tabulka č. 1
I----------------------------------------------------------------------------I
I               Seznam skupin                 I
I----------------------------------------------------------------------------I
I 01 - ZP krycí                               I
I----------------------------------------------------------------------------I
I 02 - ZP pro inkontinentní pacienty                     I
I----------------------------------------------------------------------------I
I 03 - ZP pro pacienty se stomií                       I
I----------------------------------------------------------------------------I
I 04 - ZP ortopedicko-protetické a ortopedická obuv             I
I----------------------------------------------------------------------------I
I 05 - ZP pro pacienty s diabetem a s jinými poruchami metabolismu      I
I----------------------------------------------------------------------------I
I 06 - ZP pro kompresivní terapii                      I
I----------------------------------------------------------------------------I
I 07 - ZP pro pacienty s poruchou mobility                  I
I----------------------------------------------------------------------------I
I 08 - ZP pro pacienty s poruchou sluchu                   I
I----------------------------------------------------------------------------I
I 09 - ZP pro pacienty s poruchou zraku                   I
I----------------------------------------------------------------------------I
I 10 - ZP respirační, inhalační a pro aplikaci enterální výživy       I
I----------------------------------------------------------------------------I
I 11 - ZP nekategorizované                          I
I----------------------------------------------------------------------------I
Tabulka č. 2
I----------------------------------------------------------------------------I
I              Zvláštní zkratky                I
I----------------------------------------------------------------------------I
I J4 - lékař specializovaného pracoviště pro léčbu dědičných poruch     I
I metabolismu                                I
I----------------------------------------------------------------------------I
I J16 - lékař specializovaného pracoviště angiologického a lymfologického  I
I----------------------------------------------------------------------------I
Tabulka č. 3
I------------------------------------------------------------------I---------I
I     Seznam odborností lékařů pro preskripční omezení     I Zkratka I
I (odbornost zahrnuje všechny podobory a nástavbové odbornosti)  I     I
I------------------------------------------------------------------I---------I
I alergolog a klinický imunolog                  I  ALG  I
I------------------------------------------------------------------I---------I
I anesteziolog a intenzivista                   I  ANS  I
I------------------------------------------------------------------I---------I
I dermatovenerolog                         I  DER  I
I------------------------------------------------------------------I---------I
I dětský lékař; praktický lékař pro děti a dorost         I  PED  I
I------------------------------------------------------------------I---------I
I diabetolog a endokrinolog                    I  DIA  I
I------------------------------------------------------------------I---------I
I foniatr                             I  FON  I
I------------------------------------------------------------------I---------I
I geriatr                             I  GER  I
I------------------------------------------------------------------I---------I
I gynekolog a porodník                       I  GYN  I
I------------------------------------------------------------------I---------I
I chirurg                             I  CHI  I
I------------------------------------------------------------------I---------I
I internista                            I  INT  I
I------------------------------------------------------------------I---------I
I kardiolog                            I  KAR  I
I------------------------------------------------------------------I---------I
I klinický onkolog                         I  ONK  I
I------------------------------------------------------------------I---------I
I klinický     osteolog                        I  OST  I
I------------------------------------------------------------------I---------I
I lékař se specializací v oboru ortodoncie             I  ORD  I
I------------------------------------------------------------------I---------I
I lékař se specializací v oboru ortopedické protetiky       I  ORP  I
I------------------------------------------------------------------I---------I
I lékař se zvláštní odbornou způsobilostí v popáleninové medicíně I  POP  I
I------------------------------------------------------------------I---------I
I angiolog, lymfolog a flebolog                  I  ANG  I
I------------------------------------------------------------------I---------I
I nefrolog                             I  NEF  I
I------------------------------------------------------------------I---------I
I neonatolog                            I  NEO  I
I------------------------------------------------------------------I---------I
I neurolog                             I  NEU  I
I------------------------------------------------------------------I---------I
I oftalmolog                            I  OPH  I
I------------------------------------------------------------------I---------I
I ortoped                             I  ORT  I
I------------------------------------------------------------------I---------I
I otorinolaryngolog                        I  ORL  I
I------------------------------------------------------------------I---------I
I plastický chirurg                        I  PLA  I
I------------------------------------------------------------------I---------I
I pneumolog                            I  PNE  I
I------------------------------------------------------------------I---------I
I praktický lékař                         I  PRL  I
I------------------------------------------------------------------I---------I
I psychiatr                            I  PSY  I
I------------------------------------------------------------------I---------I
I rehabilitační lékař                       I  REH  I
I------------------------------------------------------------------I---------I
I revmatolog                            I  REV  I
I------------------------------------------------------------------I---------I
I tělovýchovný lékař                        I  TVL  I
I------------------------------------------------------------------I---------I
I traumatolog                           I  TRA  I
I------------------------------------------------------------------I---------I
I urolog                              I  URN  I
I------------------------------------------------------------------I---------I
Tabulka č. 4
I------------------------------------------------------------------I---------I
I     Seznam odborností sester pro preskripční omezení     I Zkratka I
I (odbornost zahrnuje všechny podobory a nástavbové odbornosti)  I     I
I------------------------------------------------------------------I---------I
I všeobecná nebo dětská sestra se specializovanou způsobilostí   I  SDP  I
I nebo zvláštní odbornou způsobilostí, v rozsahu stanoveném    I     I
I ošetřujícím lékařem v doporučení domácí péče (sestra v domácí  I     I
I péči)                              I     I
I------------------------------------------------------------------I---------I
I všeobecná nebo dětská sestra se specializovanou způsobilostí   I  SLO  I
I nebo zvláštní odbornou způsobilostí, pokud je nositelem výkonů  I     I
I podle vyhlášky stanovící seznam zdravotních výkonů s bodovými  I     I
I hodnotami a s pravidly pro jejich vykazování podle § 17 odst. 4 I     I
I u poskytovatele, který má oprávnění k poskytování zdravotních  I     I
I služeb v lékařské odbornosti požadované pro předepsání      I     I
I příslušného zdravotnického prostředku preskripčním omezením   I     I
I uvedeným v ODDÍLU C (sestra v lékařských oborech)        I     I
I------------------------------------------------------------------I---------I
ODDÍL B
I----------------------------------------------------------------------------I
I             Definice stupňů aktivity              I
I----------------------------------------------------------------------------I
I Stupeň aktivity I - interiérový typ uživatele. Uživatel má schopnost    I
I používat protézu pro pohyb na rovném povrchu a při pomalé konstantní    I
I rychlosti chůze. Doba používání a překonaná vzdálenost při chůzi v protéze I
I jsou vzhledem ke zdravotnímu stavu uživatele výrazně limitovány.      I
I Terapeutický cíl: zabezpečení stoje v protéze, využití protézy pro chůzi v I
I interiéru.                                 I
I Stupeň aktivity II - limitovaný exteriérový typ uživatele. Uživatel má   I
I schopnost používat protézu i pro překonávání malých přírodních nerovností I
I a bariér (nerovný povrch, schody apod.) a to při pomalé konstantní     I
I rychlosti chůze. Doba používání a překonaná vzdálenost při chůzi v protéze I
I jsou vzhledem ke zdravotnímu stavu uživatele limitovány.          I
I Terapeutický cíl: využití protézy pro chůzi v interiéru a omezeně v    I
I exteriéru.                                 I
I Stupeň aktivity III - nelimitovaný exteriérový typ uživatele. Uživatel má I
I schopnost používat protézu i při střední a vysoké poměrné rychlosti chůze. I
I Typické je překonávání většiny přírodních nerovností a bariér a      I
I provozování pracovních, terapeutických nebo jiných pohybových aktivit,   I
I přičemž technické provedení protézy není vystaveno nadprůměrnému      I
I mechanickému namáhání. Požadavkem je dosažení střední a vysoké mobility  I
I pacienta a případně také zvýšená stabilita protézy. Doba používání a    I
I překonaná vzdálenost při chůzi v protéze jsou ve srovnání s člověkem bez  I
I postižení pouze nepatrně limitovány.                    I
I Terapeutický cíl: využití protézy pro chůzi v interiéru a exteriéru téměř I
I bez omezení.                                I
I Stupeň aktivity IV - nelimitovaný exteriérový typ uživatele se zvláštními I
I požadavky. Uživatel má schopnosti jako uživatel stupně III. Navíc se zde  I
I vzhledem k vysoké aktivitě uživatele protézy vyskytuje výrazné rázové a  I
I mechanické zatížení protézy. Doba používání a překonaná vzdálenost při   I
I chůzi v protéze nejsou ve srovnání s člověkem bez postižení limitovány.  I
I Typickým příkladem je dítě nebo vysoce aktivní dospělý uživatel nebo    I
I sportovec.                                 I
I Terapeutický cíl: využití protézy pro chůzi a pohyb v interiéru a     I
I exteriéru zcela bez omezení.                        I
I Nejedná se o speciální sportovní protézy.                 I
I----------------------------------------------------------------------------I
ODDÍL C
Tabulka č. 1
I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I
I Číselný kód I  Kategorizační strom  I    Popis     I Preskripční omezení I      Indikační omezení      I  Množstevní limit  I Úhradový limit bez I Možnost I
I       I             I           I           I                    I           I     DPH     I cirkulace I
I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I
I 01     I     ZP krycí     I           I           I                    I           I           I      I
I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I
I 01.01    I ZP pro klasické hojení I           I           I                    I           I           I      I
I       I      ran      I           I           I                    I           I           I      I
I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I
I 01.01.01  I      gázy      I           I           I                    I           I           I      I
I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I
I 01.01.01.01 I gáza skládaná - sterilní I min.     8 vrstev, min. I  lékař; SDP; SLO  I          -          I     -      I 0,0174 Kč / 1 cm
2
I ne I I I I 17 vláken na 1 cm
2
I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 01.01.01.02 I gáza skládaná - I min. 8 vrstev, min. I lékař; SDP; SLO I - I - I 0,0087 Kč / 1 cm
2
I ne I I I nesterilní I 17 vláken na 1 cm
2
I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 01.01.02 I netkané textilie I I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 01.01.02.01 I netkaná textilie - I min. 4 vrstvy I lékař; SDP; SLO I - I - I 0,0174 Kč / 1 cm
2
I ne I I I sterilní I I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 01.01.02.02 I netkaná textilie - I min. 4 vrstvy I lékař; SDP; SLO I - I - I 0,0087 Kč / 1 cm
2
I ne I I I nesterilní I I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 01.01.02.03 I kombinované savé I - I lékař; SDP; SLO I - I - I 0,0695 Kč / 1 cm
2
I ne I I I kompresy - bez I I I I I I I I I superabsorbentu I I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 01.01.02.04 I kombinované savé I - I lékař; SDP; SLO I - I - I 0,3913 Kč /1 cm
2
I ne I I I kompresy - se I I I I I I I I I superabsorbentem I I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 01.01.02.05 I hypoalergenní fixace I - I lékař; SDP; SLO I - I - I 0,0087 Kč / 1 cm
2
I ne I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 01.02 I ZP pro vlhké hojení ran I I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 01.02.01 I obvazy neadherentní I I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 01.02.01.01 I obvazy kontaktní I k zabránění I lékař; SDP; SLO; po I - I - I 0,3478 Kč / 1 cm
2
I ne I I I neadherentní I adherence I uplynutí 6 měsíců I I I I I I I I sekundárních krytí I léčby po schválení I I I I I I I I ke spodině I zdravotní I I I I I I I I I pojišťovnou I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 01.02.01.02 I obvazy kontaktní I k zabránění I lékař; SDP; SLO; po I - I - I 0,5217 Kč / 1 cm
2
I ne I I I neadherentní - se savým I adherence I uplynutí 6 měsíců I I I I I I I jádrem I sekundárních krytí I léčby po schválení I I I I I I I I ke spodině I zdravotní I I I I I I I I I pojišťovnou I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 01.02.01.03 I obvazy kontaktní I k zabránění I lékař; SDP; SLO; po I - I - I 2,17 Kč / 1 cm
2
I ne I I I neadherentní silikonové I adherence I uplynutí 6 měsíců I I I I I I I I sekundárních krytí I léčby po schválení I I I I I I I I ke spodině, možnost I zdravotní I I I I I I I I výměny po více dnech I pojišťovnou I I I I I I I I ev. pomoc při I I I I I I I I I formování jizev ran I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 01.02.01.04 I antiseptické I k zabránění I lékař; SDP; SLO; po I - I - I 0,96 Kč / 1 cm
2
I ne I I I neadherentní krytí I adherence I uplynutí 6 měsíců I I I I I I I I sekundárních krytí I léčby po schválení I I I I I I I I ke spodině, s I zdravotní I I I I I I I I efektem I pojišťovnou I I I I I I I I antimikrobiálním I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 01.02.01.05 I krytí kontaktní I obsahuje I lékař; SDP; SLO; po I - I - I 2,26 Kč / 1 cm
2
I ne I I I neadherentní s I lipidokoloidní I uplynutí 6 měsíců I I I I I I I lipidokoloidní kontaktní I technologii I léčby po schválení I I I I I I I vrstvou I I zdravotní I I I I I I I I I pojišťovnou I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 01.02.02 I krytí s aktivním uhlím I I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 01.02.02.01 I krytí s aktivním uhlím I krytí se schopností I lékař; SDP; SLO; po I - I - I 0,96 Kč / 1 cm
2
I ne I I I I adsorpce zápachu, I uplynutí 6 měsíců I I I I I I I I čištění rány, ke I léčby po schválení I I I I I I I I snížení sekrece I zdravotní I I I I I I I I I pojišťovnou I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 01.02.02.02 I krytí s aktivním uhlím - I krytí se schopností I lékař; SDP; SLO; po I - I - I 1,04 Kč / 1 cm
2
I ne I I I s aktivní látkou I adsorpce zápachu, I uplynutí 6 měsíců I I I I I I I I čištění rány, ke I léčby po schválení I I I I I I I I snížení sekrece, k I zdravotní I I I I I I I I managementu infekce I pojišťovnou I I I I I I I I v ráně I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 01.02.03 I hydrogelové krytí I I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 01.02.03.01 I hydrogelové krytí - I hydratace spodiny I lékař; SDP; SLO; po I - I - I 2,78 Kč / 1 cm
2
I ne I I I plošné I rány, prevence I uplynutí 6 měsíců I I I I I I I I adherence, podpora I léčby po schválení I I I I I I I I autolytického I zdravotní I I I I I I I I procesu, pro defekty I pojišťovnou I I I I I I I I plošné, povrchové I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 01.02.03.02 I hydrogelové krytí - I hydratace spodiny I lékař; SDP; SLO; po I - I - I 21,70 Kč / 1 g I ne I I I amorfní I rány, prevence I uplynutí 6 měsíců I I I 21,70 Kč / 1 ml I I I I I adherence, podpora I léčby po schválení I I I I I I I I autolytického I zdravotní I I I I I I I I procesu, pro plošné I pojišťovnou I I I I I I I I povrchové i hluboké I I I I I I I I I defekty I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 01.02.03.03 I hydrogelové krytí - na I hydratace spodiny I lékař; SDP; SLO; po I - I - I 1,30 Kč / 1 cm
2
I ne I I I textilním nosiči I rány, prevence I uplynutí 6 měsíců I I I I I I I I adherence, podpora I léčby po schválení I I I I I I I I autolytického I zdravotní I I I I I I I I procesu, pro plošné I pojišťovnou I I I I I I I I povrchové i hluboké I I I I I I I I I defekty I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 01.02.03.04 I hydrogely amorfní s I hydratace spodiny I lékař; SDP; SLO; po I - I - I 9,74 Kč / 1 g I ne I I I aktivní látkou I rány, prevence I uplynutí 6 měsíců I I I 9,74 Kč / 1 ml I I I I I adherence, podpora I léčby po schválení I I I I I I I I autolytického I zdravotní I I I I I I I I procesu, pro plošné I pojišťovnou I I I I I I I I povrchové i hluboké I I I I I I I I I defekty, ovlivňující I I I I I I I I I spodinu dle aktivní I I I I I I I I I látky, v případě I I I I I I I I I antimikrobiální I I I I I I I I I aktivity musí I I I I I I I I I obsahovat I I I I I I I I I prokazatelně I I I I I I I I I antimikrobiální I I I I I I I I I složku I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 01.02.04 I alginátové krytí I I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 01.02.04.01 I alginátové krytí - I velmi dobrá I lékař; po uplynutí 6 I - I - I 1,56 Kč / 1 cm
2
I ne I I I plošné I absorpce, k čištění I měsíců léčby po I I I I I I I I spodiny, udržení I schválení zdravotní I I I I I I I I vlhkého prostředí v I pojišťovnou I I I I I I I I ráně I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 01.02.04.02 I alginátové krytí - I velmi dobrá I lékař; po uplynutí 6 I - I - I 2,17 Kč / 1 cm
2
I ne I I I plošné s aktivní látkou I absorpce, k čištění I měsíců léčby po I I I I I I I I spodiny, udržení I schválení zdravotní I I I I I I I I vlhkého prostředí v I pojišťovnou I I I I I I I I ráně, ovlivnění I I I I I I I I I infekce v ráně I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 01.02.04.03 I provazce, tampony I velmi dobrá I lékař; po uplynutí 6 I - I - I 1,56 Kč / 1 cm
2
I ne I I I I absorpce, k čištění I měsíců léčby po I I I I I I I I spodiny, udržení I schválení zdravotní I I I I I I I I vlhkého prostředí v I pojišťovnou I I I I I I I I ráně, s výhodou do I I I I I I I I I dutin a I I I I I I I I I podminovaných ran I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 01.02.04.04 I provazce, tampony - s I velmi dobrá I lékař; po uplynutí 6 I - I - I 2,17 Kč / 1 cm
2
I ne I I I aktivní látkou I absorpce, k čištění I měsíců léčby po I I I I I I I I spodiny, udržení I schválení zdravotní I I I I I I I I vlhkého prostředí v I pojišťovnou I I I I I I I I ráně, ovlivnění I I I I I I I I I infekce v ráně, s I I I I I I I I I výhodou do dutin a I I I I I I I I I podminovaných ran I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 01.02.04.05 I alginátová krytí amorfní I amorfní alginátová I lékař; po uplynutí 6 I - I - I 10,13 Kč / 1g I ne I I I - s aktivní látkou I matrix s vazbou na I měsíců léčby po I I I 10,13 Kč / 1 ml I I I I I aktivní látku, která I schválení zdravotní I I I I I I I I je aktivní po I pojišťovnou I I I I I I I I kontaktu s exsudátem I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 01.02.05 I hydrokoloidní krytí I I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 01.02.05.01 I hydrokoloidy bez okraje I k udržení vlhkosti v I lékař; SDP; SLO; po I - I - I 1,30 Kč / 1 cm
2
I ne I I I I ráně, management I uplynutí 6 měsíců I I I I I I I I exsudátu, čištění I léčby po schválení I I I I I I I I spodiny I zdravotní I I I I I I I I I pojišťovnou I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 01.02.05.02 I hydrokoloidy s okrajem I k udržení vlhkosti v I lékař; SDP; SLO; po I - I - I 2,08 Kč / 1 cm
2
I ne I I I I ráně, management I uplynutí 6 měsíců I I I I I I I I exsudátu, čištění I léčby po schválení I I I I I I I I spodiny se I zdravotní I I I I I I I I schopností se I pojišťovnou I I I I I I I I přichytit k okolí I I I I I I I I I rány I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 01.02.05.03 I pasty I k udržení vlhkosti v I lékař; SDP; SLO; po I - I - I 11,30 Kč / 1 g I ne I I I I ráně, management I uplynutí 6 měsíců I I I I I I I I exsudátu, čištění I léčby po schválení I I I I I I I I spodiny - dutin I zdravotní I I I I I I I I I pojišťovnou I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 01.02.05.04 I zásypy I k udržení vlhkosti v I lékař; SDP; SLO; po I - I - I 9,56 Kč / 1 g I ne I I I I ráně, management I uplynutí 6 měsíců I I I I I I I I exsudátu, čištění I léčby po schválení I I I I I I I I spodiny I zdravotní I I I I I I I I I pojišťovnou I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 01.02.06 I hydrovlákna I I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 01.02.06.01 I hydrovlákna I management exsudátu, I lékař; SDP; SLO; po I - I - I 1,48 Kč / 1 cm
2
I ne I I I I čištění spodiny, I uplynutí 6 měsíců I I I I I I I I podpora hojení, lze I léčby po schválení I I I I I I I I i do hlubokých ran I zdravotní I I I I I I I I I pojišťovnou I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 01.02.06.02 I hydrovlákna - s aktivní I management exsudátu, I lékař; SDP; SLO; po I - I - I 2,17 Kč / 1 cm
2
I ne I I I látkou I čištění spodiny, I uplynutí 6 měsíců I I I I I I I I podpora hojení, lze I léčby po schválení I I I I I I I I i do hlubokých ran, I zdravotní I I I I I I I I obsahuje I pojišťovnou I I I I I I I I prokazatelně I I I I I I I I I antimikrobiální I I I I I I I I I složku I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 01.02.06.03 I hydrovlákna - provazce, I management exsudátu, I lékař; SDP; SLO; po I - I - I 1,74 Kč / 1 cm
2
I ne I I I tampony I čištění spodiny, I uplynutí 6 měsíců I I I I I I I I podpora hojení, do I léčby po schválení I I I I I I I I hlubokých ran I zdravotní I I I I I I I I I pojišťovnou I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 01.02.06.04 I hydrovlákna - provazce, I management exsudátu, I lékař; SDP; SLO; po I - I - I 2,35 Kč / 1 cm
2
I ne I I I tampony - s aktivní I čištění spodiny, I uplynutí 6 měsíců I I I I I I I látkou I podpora hojení, do I léčby po schválení I I I I I I I I hlubokých ran, I zdravotní I I I I I I I I obsahuje I pojišťovnou I I I I I I I I prokazatelně I I I I I I I I I antimikrobiální I I I I I I I I I složku I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 01.02.07 I hydropolymery, I I I I I I I I I polyuretany a pěny I I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 01.02.07.01 I hydropolymery, I management exsudátu, I lékař; po uplynutí 6 I - I - I 1,65 Kč / 1 cm
2
I ne I I I polyuretany a pěny - I čištění, podpora I měsíců léčby po I I I I I I I plošné I hojení, ochrana I schválení zdravotní I I I I I I I I rány, sekundární I pojišťovnou I I I I I I I I krytí I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 01.02.07.02 I hydropolymery, I management exsudátu, I lékař; po uplynutí 6 I - I - I 2,00 Kč / 1 cm
2
I ne I I I polyuretany a pěny - I čištění, podpora I měsíců léčby po I I I I I I I plošné s okrajem I hojení, ochrana I schválení zdravotní I I I I I I I I rány, sekundární I pojišťovnou I I I I I I I I krytí, s lepícími I I I I I I I I I schopnostmi ke kůži I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 01.02.07.03 I hydropolymery, I management exsudátu, I lékař; po uplynutí 6 I - I - I 1,74 Kč / 1 cm
2
I ne I I I polyuretany a pěny - s I čištění, podpora I měsíců léčby po I I I I I I I měkkým silikonem I hojení, ochrana I schválení zdravotní I I I I I I I I rány, sekundární I pojišťovnou I I I I I I I I krytí, s ochrannou I I I I I I I I I silikonovou I I I I I I I I I kontaktní vrstvou I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 01.02.07.04 I hydropolymery, I management exsudátu, I lékař; po uplynutí 6 I - I - I 2,17 Kč / 1 cm
2
I ne I I I polyuretany a pěny - s I čištění, podpora I měsíců léčby po I I I I I I I měkkým silikonem a I hojení, ochrana I schválení zdravotní I I I I I I I okrajem I rány, sekundární I pojišťovnou I I I I I I I I krytí, s lepícími I I I I I I I I I schopnostmi ke kůži, I I I I I I I I I s ochrannou I I I I I I I I I silikonovou I I I I I I I I I kontaktní vrstvou, s I I I I I I I I I lepícími schopnostmi I I I I I I I I I ke kůži I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 01.02.07.05 I hydropolymery, I management exsudátu, I lékař; po uplynutí 6 I - I - I 1,65 Kč / 1 cm
2
I ne I I I polyuretany a pěny - do I čištění, podpora I měsíců léčby po I I I I I I I dutin I hojení, ochrana rány I schválení zdravotní I I I I I I I I - k výplni dutiny I pojišťovnou I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 01.02.07.06 I hydropolymery, I management exsudátu, I lékař; po uplynutí 6 I - I - I 2,17 Kč / 1 cm
2
I ne I I I polyuretany a pěny - s I čištění, podpora I měsíců léčby po I I I I I I I aktivní látkou I hojení, ochrana I schválení zdravotní I I I I I I I I rány, obsahuje I pojišťovnou I I I I I I I I prokazatelně I I I I I I I I I antimikrobiální I I I I I I I I I látku I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 01.02.07.07 I hydropolymery, I management exsudátu, I lékař; po uplynutí 6 I - I - I 2,17 Kč / 1 cm
2
I ne I I I polyuretany a pěny - s I čištění, podpora I měsíců léčby po I I I I I I I aktivní látkou a okrajem I hojení, ochrana I schválení zdravotní I I I I I I I I rány, obsahuje I pojišťovnou I I I I I I I I prokazatelně I I I I I I I I I antimikrobiální I I I I I I I I I látku, s ochrannou I I I I I I I I I silikonovou I I I I I I I I I kontaktní vrstvou I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 01.02.07.08 I hydropolymery, I management exsudátu, I lékař; po uplynutí 6 I - I - I 2,50 Kč / 1 cm
2
I ne I I I polyuretany a pěny - s I čištění, podpora I měsíců léčby po I I I I I I I měkkým silikonem a I hojení, ochrana I schválení zdravotní I I I I I I I aktivní látkou I rány, obsahuje I pojišťovnou I I I I I I I I prokazatelně I I I I I I I I I antimikrobiální I I I I I I I I I látku, s ochrannou I I I I I I I I I silikonovou I I I I I I I I I kontaktní vrstvou I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 01.02.07.09 I hydropolymery, I management exsudátu, I lékař; po uplynutí 6 I - I - I 2,17 Kč / 1 cm
2
I ne I I I polyuretany a pěny - s I čištění, podpora I měsíců léčby po I I I I I I I měkkým silikonem a I hojení, ochrana I schválení zdravotní I I I I I I I okrajem a s aktivní I rány, obsahuje I pojišťovnou I I I I I I I látkou I prokazatelně I I I I I I I I I antimikrobiální I I I I I I I I I látku, s ochrannou I I I I I I I I I silikonovou I I I I I I I I I kontaktní vrstvou, s I I I I I I I I I lepícími schopnostmi I I I I I I I I I ke kůži I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 01.02.07.10 I hydropolymery, I management exsudátu, I lékař; po uplynutí 6 I - I - I 1,74 Kč / 1 cm
2
I ne I I I polyuretany a pěny - s I zvlhčení spodiny, I měsíců léčby po I I I I I I I gelem I čištění, podpora I schválení zdravotní I I I I I I I I hojení, ochrana I pojišťovnou I I I I I I I I rány, sekundární I I I I I I I I I krytí I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 01.02.07.11 I hydropolymery, I management exsudátu, I lékař; po uplynutí 6 I - I - I 2,17 Kč / 1 cm
2
I ne I I I polyuretany a pěny - s I čištění, podpora I měsíců léčby po I I I I I I I gelem s okrajem I hojení, ochrana rány I schválení zdravotní I I I I I I I I I pojišťovnou I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 01.02.07.12 I hydropolymery, I odvádí exsudát, I lékař; po uplynutí 6 I - I - I 2,60 Kč / 1 cm
2
I ne I I I polyuretany a pěny - se I obsahuje I měsíců léčby po I I I I I I I silikonem a aktivní I prokazatelně I schválení zdravotní I I I I I I I látkou k odvodu exsudátu I antimikrobiální I pojišťovnou I I I I I I I I složku a silikonovou I I I I I I I I I kontaktní vrstvu I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 01.02.08 I filmové obvazy I I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 01.02.08.01 I filmové obvazy - plošné I krytí k ochraně I lékař; SDP; SLO; po I - I - I 0,43 Kč / 1 cm
2
I ne I I I I rány, ochraně okolí I uplynutí 6 měsíců I I I I I I I I před macerací a I léčby po schválení I I I I I I I I sekundární krytí I zdravotní I I I I I I I I I pojišťovnou I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 01.02.08.02 I filmové obvazy - plošné I krytí k ochraně I lékař; SDP; SLO; po I - I - I 0,87 Kč / 1 cm
2
I ne I I I se silikonem I rány, ochraně okolí I uplynutí 6 měsíců I I I I I I I I před macerací I léčby po schválení I I I I I I I I I zdravotní I I I I I I I I I pojišťovnou I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 01.02.08.03 I filmové obvazy - tampony I krytí k ochraně rány I lékař; SDP; SLO; po I - I - I 13,26 Kč / 1 ml I ne I I I I a ochraně okolí před I uplynutí 6 měsíců I I I I I I I I macerací I léčby po schválení I I I I I I I I I zdravotní I I I I I I I I I pojišťovnou I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 01.02.08.04 I filmové obvazy - spreje I krytí k ochraně rány I lékař; SDP; SLO; po I - I - I 7,83 Kč / 1 ml I ne I I I I a ochraně okolí před I uplynutí 6 měsíců I I I I I I I I macerací I léčby po schválení I I I I I I I I I zdravotní I I I I I I I I I pojišťovnou I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 01.02.09 I bioaktivní obvazy I I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 01.02.09.01 I bioaktivní obvazy - I krytí vstupující I lékař; po uplynutí 6 I - I - I 6,09 Kč / 1 cm
2
I ne I I I plošné I aktivně do procesu I měsíců léčby po I I I I I I I I hojení, pro I schválení zdravotní I I I I I I I I dlouhodobě I pojišťovnou I I I I I I I I stagnující defekty I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 01.02.09.02 I bioaktivní obvazy - v I krytí vstupující I lékař; po uplynutí 6 I - I - I 14,78 Kč / 1 g I ne I I I tubě I aktivně do procesu I měsíců léčby po I I I I I I I I hojení, pro I schválení zdravotní I I I I I I I I dlouhodobě I pojišťovnou I I I I I I I I stagnující defekty I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 01.02.09.03 I bioaktivní obvazy - na I krytí vstupující I lékař; po uplynutí 6 I - I - I 1,30 Kč / 1 cm
2
I ne I I I síťovině I aktivně do procesu I měsíců léčby po I I I I I I I I hojení, pro I schválení zdravotní I I I I I I I I dlouhodobě I pojišťovnou I I I I I I I I stagnující defekty I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 01.02.10 I čistící obvazy I I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 01.02.10.01 I čistící obvazy - plošné I vhodné k vyčištění I lékař; SDP; SLO; po I - I - I 0,43 Kč / 1 cm
2
I ne I I I I spodiny rány, k I uplynutí 6 měsíců I I I I I I I I odstranění povlaků I léčby po schválení I I I I I I I I I zdravotní I I I I I I I I I pojišťovnou I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 01.02.10.02 I čistící obvazy - aktivní I vhodné k vyčištění I lékař; SDP; SLO; po I - I - I 3,65 Kč / 1 cm
2
I ne I I I I spodiny rány, k I uplynutí 6 měsíců I I I I I I I I odstranění povlaků I léčby po schválení I I I I I I I I I zdravotní I I I I I I I I I pojišťovnou I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 01.02.10.03 I čistící obvazy - k I vhodné k vyčištění I lékař; SDP; SLO; po I - I - I 1,22 Kč / 1 cm
2
I ne I I I mechanickému čištění I spodiny rány, k I uplynutí 6 měsíců I I I I I I I I odstranění povlaků I léčby po schválení I I I I I I I I pomocí mechanického I zdravotní I I I I I I I I debridementu I pojišťovnou I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 01.02.11 I čistící roztoky aktivní I I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 01.02.11.01 I čistící roztoky aktivní I aseptické roztoky I lékař; SDP; SLO; po I - I - I 0,70 Kč / 1 ml I ne I I I I sloužící k obkladům I uplynutí 6 měsíců I I I I I I I I a oplachům, podpora I léčby po schválení I I I I I I I I autolytických I zdravotní I I I I I I I I aktivit v defektu I pojišťovnou I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 01.02.11.02 I čistící gely aktivní I aseptické gely pro I lékař; SDP; SLO; po I - I - I 13,04 Kč / 1 g 13,04 I ne I I I I podporu I uplynutí 6 měsíců I I I Kč / 1 ml I I I I I autolytických I léčby po schválení I I I I I I I I aktivit v defektu I zdravotní I I I I I I I I I pojišťovnou I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 01.02.12 I dermoepidermální náhrady I I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 01.02.12.01 I xenotransplantáty I náhrada kožního I lékař; SDP; SLO; po I - I - I 6,96 Kč / 1 cm
2
I ne I I I I krytu, podpora I uplynutí 6 měsíců I I I I I I I I epitelizace I léčby po schválení I I I I I I I I I zdravotní I I I I I I I I I pojišťovnou I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 01.02.12.02 I syntetické kožní náhrady I náhrada kožního I lékař; SDP; SLO; po I - I - I 6,52 Kč / 1 cm
2
I ne I I I I krytu, podpora I uplynutí 6 měsíců I I I I I I I I epitelizace I léčby po schválení I I I I I I I I I zdravotní I I I I I I I I I pojišťovnou I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 01.02.13 I ostatní krytí I I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 01.02.13.01 I kolagenové krytí I - I lékař; SDP; SLO; po I - I - I 3,48 Kč / 1 cm
2
I ne I I I I I uplynutí 6 měsíců I I I I I I I I I léčby po schválení I I I I I I I I I zdravotní I I I I I I I I I pojišťovnou I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 01.02.13.02 I krytí obsahující I krytí podporující I lékař; SDP; SLO; po I - I - I 0,65 Kč / 1 cm
2
I ne I I I hyaluronan - plošné I čištění, granulaci, I uplynutí 6 měsíců I I I I I I I I aktivuje hojící I léčby po schválení I I I I I I I I procesy I zdravotní I I I I I I I I I pojišťovnou I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 01.02.13.03 I krytí obsahující I krytí podporující I lékař; SDP; SLO; po I - I - I 5,52 Kč / 1 g I ne I I I hyaluronan - roztok, gel I čištění, granulaci, I uplynutí 6 měsíců I I I I I I I I aktivuje hojící I léčby po schválení I I I I I I I I procesy I zdravotní I I I I I I I I I pojišťovnou I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 01.02.13.04 I krytí obsahující I krytí podporující I lékař; SDP; SLO; po I - I - I 11,30 Kč / 1 ml I ne I I I hyaluronan - sprej I čištění, granulaci, I uplynutí 6 měsíců I I I I I I I I aktivuje hojící I léčby po schválení I I I I I I I I procesy I zdravotní I I I I I I I I I pojišťovnou I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 01.02.13.05 I krytí obsahující med - I materiály k podpoře I lékař; SDP; SLO; po I - I - I 1,65 Kč / 1 cm
2
I ne I I I plošné I hojení, čistící a I uplynutí 6 měsíců I I I I I I I I antibakteriální I léčby po schválení I I I I I I I I efekt I zdravotní I I I I I I I I I pojišťovnou I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 01.02.13.06 I krytí obsahující med - I materiály k podpoře I lékař; SDP; SLO; po I - I - I 13,04 Kč / 1 g I ne I I I gel, pasta I hojení, čistící a I uplynutí 6 měsíců I I I I I I I I antibakteriální I léčby po schválení I I I I I I I I efekt I zdravotní I I I I I I I I I pojišťovnou I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 01.02.13.07 I hydrobalanční krytí I management exsudátu I lékař; SDP; SLO; po I - I - I 2,35 Kč / 1 cm
2
I ne I I I I I uplynutí 6 měsíců I I I I I I I I I léčby po schválení I I I I I I I I I zdravotní I I I I I I I I I pojišťovnou I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 01.02.13.08 I nanokrystalické stříbro I management infekce v I lékař; SDP; SLO; po I - I - I 2,43 Kč / 1 cm
2
I ne I I I - plošné I defektu I uplynutí 6 měsíců I I I I I I I I I léčby po schválení I I I I I I I I I zdravotní I I I I I I I I I pojišťovnou I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 01.02.13.09 I nanokrystalické stříbro I management infekce v I lékař; SDP; SLO; po I - I - I 3,48 Kč / 1 ml I ne I I I - sprej I defektu I uplynutí 6 měsíců I I I I I I I I I léčby po schválení I I I I I I I I I zdravotní I I I I I I I I I pojišťovnou I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 01.02.13.10 I biokeramické krytí I management exsudátu I lékař; SDP; SLO; po I - I - I 2,782 Kč / 1 cm
2
I ne I I I I u sekretujících ran I uplynutí 6 měsíců I I I I I I I I I léčby po schválení I I I I I I I I I zdravotní I I I I I I I I I pojišťovnou I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 01.02.13.11 I maltodextrin I materiály k podpoře I lékař; SDP; SLO; po I - I I 3,30 Kč / 1 g I ne I I I I hojení a čistění I uplynutí 6 měsíců I I I I I I I I rány I léčby po schválení I I I I I I I I I zdravotní I I I I I I I I I pojišťovnou I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 01.02.13.12 I kadexomer s jodem - I management exsudátu I lékař; SDP; SLO; po I - I - I 2,91 Kč / 1 cm
2
I ne I I I plošný I a infekce I uplynutí 6 měsíců I I I I I I I I I léčby po schválení I I I I I I I I I zdravotní I I I I I I I I I pojišťovnou I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 01.02.13.13 I kadexomer s jodem - I management exsudátu I lékař; SDP; SLO; po I - I - I 14,78 Kč / 1 g I ne I I I zásyp I a infekce I uplynutí 6 měsíců I I I I I I I I I léčby po schválení I I I I I I I I I zdravotní I I I I I I I I I pojišťovnou I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 01.02.13.14 I kadexomer s jodem - mast I management exsudátu I lékař; SDP; SLO; po I - I - I 14,78 Kč / 1 g I ne I I I I a infekce I uplynutí 6 měsíců I I I I I I I I I léčby po schválení I I I I I I I I I zdravotní I I I I I I I I I pojišťovnou I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 01.02.13.15 I samolepící silikonové I - I lékař; SDP; SLO; po I - I - I 2,61 Kč / 1 cm
2
I ne I I I krytí na jizvy I I uplynutí 6 měsíců I I I I I I I I I léčby po schválení I I I I I I I I I zdravotní I I I I I I I I I pojišťovnou I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 01.02.13.16 I superabsorpční krytí I krytí k managementu I lékař; SDP; SLO; po I - I - I 0,65 Kč / 1 cm
2
I ne I I I I exsudátu, s vysokou I uplynutí 6 měsíců I I I I I I I I absorpční kapacitou I léčby po schválení I I I I I I I I díky superabsorpčním I zdravotní I I I I I I I I částicím, které jsou I pojišťovnou I I I I I I I I součástí jádra a I I I I I I I I I váží pevně a I I I I I I I I I bezpečně exsudát I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 01.02.13.17 I prostředky pro lokální I krytí k podpoře I DIA; DRV; GER; CHR; I těžké a nehojící se žilní nebo I 24 ml / 1 rok / 1 I 228,00 Kč / 1 ml I ne I I I kyslíkovou terapii I hojení, managementu I INT; J16; po I arteriální ulcerace, včetně ulcerací I lokalizace I I I I I I exsudátu a čištění I schválení zdravotní I u diabetes mellitus, které nedosáhly I I I I I I I ran na principu I pojišťovnou I zhojení do 8 týdnů při použití I I I I I I I lokálního dodávání I I standardních léčebných postupů, I I I I I I I kyslíku I I včetně chirurgických I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 01.03 I obinadla a náplasti I I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 01.03.01 I obinadla fixační I I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 01.03.01.01 I obinadla fixační - I - I lékař; SDP; SLO I - I - I 0,0044 Kč / 1 cm
2
I ne I I I elastická I I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 01.03.01.02 I obinadla fixační - I - I lékař; SDP; SLO I - I - I 0,0174 Kč / 1 cm
2
I ne I I I elastická, kohezivní I I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 01.03.01.03 I obinadla fixační - I - I lékař; SDP; SLO I - I - I 0,0026 Kč / 1 cm
2
I ne I I I neelastická I I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 01.03.02 I obinadla hadicová I I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 01.03.02.01 I obinadla hadicová - I - I lékař; SDP; SLO I - I - I 0,0522 Kč / 1 cm
2
I ne I I I podpůrná I I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 01.03.02.02 I obinadla hadicová - I - I lékař; SDP; SLO I - I - I 0,0087 Kč / 1 cm
2
I ne I I I podkladová I I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 01.03.02.03 I obinadla hadicová - I - I lékař; SDP; SLO I - I - I 0,1043 Kč / 1 cm
2
I ne I I I fixační I I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 01.03.03. I náplasti I I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 01.03.03.01 I samolepící krytí I - I lékař; SDP; SLO I - I - I 0,225 Kč / 1 cm
2
I ne I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 01.04 I savé prostředky I I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 01.04.01 I vata buničitá I I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 01.04.01.01 I vata buničitá I - I lékař; SDP; SLO I - I 1000 g / měsíc I 0,0869 Kč / 1 g I ne I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 01.04.01.02 I vata buničitá - dělená I - I DIA I - I 300 ks / měsíc I 0,0261 Kč / 1 ks I ne I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 02 I ZP pro inkontinentní I I I I I I I I I pacienty I I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 02.01 I ZP absorpční I I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 02.01.01 I ZP absorpční I I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 02.01.01.01 I vložky, kapsy, I Všechny typy I GER; GYN; CHI; NEF; I inkontinence I. stupně (mimovolní I maximálně 150 kusů / I při kombinaci se ZP I ne I I I intravaginální tampony, I výrobků: I NEU; PED; PRL; SDP; I únik moči nad 50 ml do 100 ml I měsíc I pro sběr moči - I I I I vložné pleny, fixační I - absorpční jádro z I SLO; URN I (včetně) v průběhu 24 hodin) I I 174,00 Kč / měsíc I I I I kalhotky, plenkové I celulózy popř. I I inkontinence II. stupně (mimovolní I I pro jakýkoli stupeň I I I I kalhotky I superabsorbentu I I únik moči nad 100 ml do 200 ml I I inkontinence, I I I I I - neutralizátor I I (včetně) v průběhu 24 hodin) + I I spoluúčast 5 % od I I I I I zápachu I I fekální inkontinence I I prvního ks I I I I I I I inkontinence III. stupně (mimovolní I I inkontinence I. I I I I I Intravaginální I I únik moči nad 200 ml v průběhu 24 I I stupně (mimovolní I I I I I tampony I I hodin) + smíšená inkontinence I I únik moči nad 50 ml I I I I I I I I I do 100 ml (včetně) v I I I I I Vložné pleny I I I I průběhu 24 hodin) - I I I I I - postranní pásky I I I I 391,00 Kč / měsíc, I I I I I proti protečení I I I I spoluúčast 15 % od I I I I I - indikátor výměny I I I I prvního ks I I I I I zdravotního I I I I----------------------I I I I I prostředku I I I I inkontinence II. I I I I I I I I I stupně (mimovolní I I I I I Plenkové kalhotky - I I I I únik moči nad 100 ml I I I I I zalepovací I I I I do 200 ml (včetně) v I I I I I - postranní pásky I I I I průběhu 24 hodin) + I I I I I proti protečení I I I I fekální inkontinence I I I I I - opakovaně I I I I - 783,00 Kč / měsíc, I I I I I aplikovatelná I I I I spoluúčast 5 % od I I I I I lepítka I I I I prvního ks I I I I I - indikátor výměny I I I I----------------------I I I I I zdravotního I I I I inkontinence III. I I I I I prostředku I I I I stupně (mimovolní I I I I I I I I I únik moči nad 200 ml I I I I I Plenkové kalhotky - I I I I v průběhu 24 hodin) I I I I I s pásem I I I I + smíšená I I I I I - postranní pásky I I I I inkontinence - I I I I I proti protečení I I I I 1.478,00 Kč / měsíc, I I I I I - fixace pomocí pásu I I I I spoluúčast 2 % od I I I I I s opakovaným I I I I prvního ks I I I I I zapínáním I I I I I I I I I - indikátor výměny I I I I I I I I I zdravotního I I I I I I I I I prostředku I I I I I I I I I I I I I I I I I I Plenkové kalhotky - I I I I I I I I I natahovací I I I I I I I I I - prodyšný elastický I I I I I I I I I materiál I I I I I I I I I I I I I I I I I I Fixační kalhotky - I I I I I I I I I bezešvé I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 02.01.01.02 I podložky I se superabsorbentem I GER; GYN; CHI; NEF; I inkontinence III. stupně + smíšená I maximálně 30 kusů / I inkontinence III. I ne I I I I i bez I NEU; PED; PRL; SDP; I inkontinence I měsíc I stupně + smíšená I I I I I superabsorbentu I SLO; URN I I I inkontinence - I I I I I I I I I 191,00 Kč / měsíc, I I I I I I I I I spoluúčast 25 % od I I I I I I I I I prvního ks I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 02.02 I ZP pro sběr moči I I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 02.02.01 I urinální kondomy I I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 02.02.01.01 I urinální kondomy I samolepící nebo s I GER; CHI; NEF; NEU; I inkontinence u mužů, únik moči nad I 30 ks / měsíc I 22,00 Kč / 1 ks I ne I I I I lepícím proužkem, I PED; PRL; URN; INT I 100 ml za 24 hodin, kombinace možná I I I I I I I ochrana proti I I pouze s vložkami nebo kapsami I I I I I I I zalomení, I I I I I I I I I kompatibilní se I I I I I I I I I standardně I I I I I I I I I používanými sběrnými I I I I I I I I I urinálními sáčky I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 02.02.02 I sběrné urinální sáčky I I I I I I I I I výpustné I I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 02.02.02.01 I sběrné urinální sáčky - I - I GER; GYN; CHI; INT; I močový katétr, urostomie, I 15 ks / měsíc; 20 ks I 22,00 Kč / 1 ks I ne I I I jednokomorové I I NEF; NEU; ONK; PED; I nefrostomie, epicystostomie, drén, I pro pacienty s I I I I I I I PRL; SDP; SLO; URN I urinální kondom I nefrostomií; pro I I I I I I I I I děti do 6 let bez I I I I I I I I I limitu I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 02.02.02.02 I sběrné urinální sáčky - I komory pro I GER; GYN; CHI; INT; I močový katétr, urostomie, I 15 ks / měsíc; 20 ks I 43,00 Kč / 1 ks I ne I I I vícekomorové I rovnoměrnou I NEF; NEU; ONK; PED; I nefrostomie, epicystostomie, drén, I pro pacienty s I I I I I I distribuci moči, I PRL; SDP; SLO; URN I urinální kondom I nefrostomií; pro I I I I I I konektor I I I děti do 6 let bez I I I I I I kompatibilní se I I I limitu I I I I I I standardně I I I I I I I I I používanými cévkami I I I I I I I I I a urostomickými I I I I I I I I I sáčky, potažené I I I I I I I I I textilií, I I I I I I I I I uzavíratelný I I I I I I I I I výpustný ventil I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 02.02.03 I přídržné příslušenství I I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 02.02.03.01 I přídržné pásky I měkká textilie, I GER; GYN; CHI; INT; I močový katétr, urostomie, I 8 ks / rok I 22,00 Kč / 1 ks I ne I I I I upravitelná I NEF; NEU; ONK; PED; I nefrostomie, epicystostomie, drén, I I I I I I I velikost, I PRL; SDP; SLO; URN I urinální kondom I I I I I I I kompatibilní se I I I I I I I I I sběrnými sáčky I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 02.02.03.02 I držáky sáčků I kompatibilní pro I GER; GYN; CHI; INT; I močový katétr, urostomie, I 2 ks / rok I 22,00 Kč / 1 ks I ne I I I I upevnění sběrných I NEF; NEU; ONK; PED; I nefrostomie, epicystostomie, drén, I I I I I I I sáčků, omyvatelný I PRL; SDP; SLO; URN I urinální kondom I I I I I I I materiál I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 02.03 I ZP pro vyprazdňování I I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 02.03.01 I urologické katetry pro I I I I I I I I I intermitentní I I I I I I I I I katetrizaci I I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 02.03.01.01 I katetr sterilní - I sterilní I NEF; URN I - I 210 ks / měsíc I 8,70 Kč / 1 ks I ne I I I nepotahovaný I nepotahovaný močový I I I I I I I I I katetr k I I I I I I I I I jednorázovému I I I I I I I I I cévkování močového I I I I I I I I I měchýře I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 02.03.01.02 I katetr sterilní - I potažený hydrofilní I NEF; URN I porucha vyprazdňování močového I 210 ks / měsíc I 43,00 Kč / 1 ks I ne I I I potahovaný, s nutností I vrstvou včetně oček I I měchýře, dysfunkce močových cest s I I I I I I aktivace I katetru, aktivace I I fyziologickým či patologickým I I I I I I I vodou I I nálezem, po kontinentních náhradách I I I I I I I I I močového měchýře, ortotopický měchýř, I I I I I I I I I u plegiků, benigní hyperplazie I I I I I I I I I prostaty s obtížným vyprazdňováním I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 02.03.01.03 I katetr sterilní - I sterilní kompaktní I NEF; URN I porucha vyprazdňování močového I 210 ks / měsíc I 43,00 Kč / 1 ks I ne I I I potahovaný, ihned k I potahovaný močový I I měchýře, dysfunkce močových cest s I I I I I I použití I katetr bez obsahu I I fyziologickým či patologickým I I I I I I I ftalátů, ihned k I I nálezem, po kontinentních náhradách I I I I I I I použití, s I I močového měchýře, ortotopický měchýř, I I I I I I I bezdotykovou I I u plegiků, benigní hyperplazie I I I I I I I technikou při I I prostaty s obtížným vyprazdňováním I I I I I I I zavádění; potažený I I I I I I I I I hydrofilní vrstvou I I I I I I I I I včetně oček katetru I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 02.03.02 I urologické sety pro I I I I I I I I I intermitentní I I I I I I I I I katetrizaci s I I I I I I I I I integrovaným sáčkem I I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 02.03.02.01 I sety sterilní s I potažený hydrofilní I NEF; URN I porucha vyprazdňování močového I 210 ks / měsíc I 43,00 Kč / 1 ks I ne I I I potahovaným katetrem - s I vrstvou včetně oček I I měchýře, dysfunkce močových cest s I I I I I I nutností aktivace I katetru, aktivace I I fyziologickým či patologickým I I I I I I I vodou I I nálezem, po kontinentních náhradách I I I I I I I I I močového měchýře, ortotopický měchýř, I I I I I I I I I u plegiků, benigní hyperplazie I I I I I I I I I prostaty s obtížným vyprazdňováním - I I I I I I I I I nelze kombinovat s katétry sterilními I I I I I I I I I v rámci jednoho měsíce I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 02.03.02.02 I sety sterilní s I sterilní kompaktní I NEF; URN I porucha vyprazdňování močového I 210 ks / měsíc I 52,00 Kč / 1 ks I ne I I I potahovaným katetrem - I uzavřený systém I I měchýře, dysfunkce močových cest s I I I I I I ihned k použití I potahovaného I I fyziologickým či patologickým I I I I I I I močového katétru bez I I nálezem, po kontinentních náhradách I I I I I I I obsahu ftalátů a I I močového měchýře, ortotopický měchýř, I I I I I I I kalibrovaného I I u plegiků, benigní hyperplazie I I I I I I I sběrného sáčku s I I prostaty s obtížným vyprazdňováním - I I I I I I I antirefluxní chlopní I I nelze kombinovat s katétry sterilními I I I I I I I a možností výpustě, I I v rámci jednoho měsíce I I I I I I I ihned k použití, s I I I I I I I I I bezdotykovou I I I I I I I I I technikou při I I I I I I I I I zavádění; potažený I I I I I I I I I hydrofilní vrstvou I I I I I I I I I včetně oček katetru I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 02.03.03 I proplachové systémy pro I I I I I I I I I permanentní urologický I I I I I I I I I katetr I I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 02.03.03.01 I proplachové systémy I uzavřený sterilní I NEF; URN I porucha průchodnosti permanentního I 15 ks / měsíc I 35,00 Kč / 1 ks I ne I I I I systém pro I I močového katetru způsobená I I I I I I I gravitační proplach I I patologickou příměsí moči, s I I I I I I I permanentních I I frekvencí častější než 1x týdně po I I I I I I I močových katetrů a I I dobu 1 měsíce při správné péči I I I I I I I močového měchýře s I I I I I I I I I obsahem aktivní I I I I I I I I I látky k prevenci a I I I I I I I I I léčbě neprůchodnosti I I I I I I I I I katetru I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 02.03.04 I dilatany I I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 02.03.04.01 I dilatany anální I - I lékař I stenóza análního kanálu; stenóza I 1 balení / 10 let I 607,00 Kč / 1 balení I ne I I I I I I stomie I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 02.03.05 I urologické lubrikační I I I I I I I I I gely I I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 02.03.05.01 I urologické lubrikační I - I NEF; URN I pouze pro nepotahované katetry I 750 ml / 1 měsíc I 2,60 Kč / 1 ml I ne I I I gely I I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 03 I ZP pro pacienty se I I I I I I I I I stomií I I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 03.01 I stomické systémy - I I I I I I I I I jednodílné I I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 03.01.01 I sáčky - jednodílné, I I I lze kombinovat se sáčky uzavřenými do I I I I I I výpustné I I I příslušného finančního limitu I I I I I I I I I stanoveného množstevním limitem dané I I I I I I I I I kategorie I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 03.01.01.01 I potažené sáčky s plochou I adhezivní hmota na I GER; CHI; INT; NEF; I řídká stolice; nekomplikovaná stomie I 30 ks / měsíc I 57,00 Kč / 1 ks I ne I I I podložkou - s výpustí s I hydrokoloidní bázi I ONK; PED; PRL; SDP; I I I I I I I mechanickou svorkou I sáčky s povrchovou I SLO; URN I I I I I I I I úpravou, kryté I I I I I I I I I textilií I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 03.01.01.02 I potažené sáčky s plochou I adhezivní hmota na I GER; CHI; INT; NEF; I řídká stolice; nekomplikovaná stomie; I 30 ks / měsíc I 157,00 Kč / 1 ks I ne I I I podložkou - s I hydrokoloidní bázi I ONK; PED; PRL; SDP; I rovné peristomální okolí; zdravá nebo I I I I I I integrovanou I sáčky s povrchovou I SLO; URN I mírně poškozená peristomální kůže; I I I I I I bezpečnostní výpustí I úpravou, kryté I I pištěl I I I I I I I textilií, opatřené I I----------------I----------------------I----------------------I I I I I I filtrem I I do 6 let I řídká, vodnatá nebo I 60 ks / měsíc I I I I I I I I včetně I agresivní stolice I I I I I I I I I I nad 1000 ml / 24 I I I I I I I I I I hod; komplikované I I I I I I I I I I peristomální okolí I I I I I I I I I I (jizvy, kožní I I I I I I I I I I útvary, pigmentové I I I I I I I I I I skvrny, kožní I I I I I I I I I I nerovnosti); I I I I I I I I I I poškození I I I I I I I I I I peristomální oblasti I I I I I I I I I I (iritace nebo I I I I I I I I I I macerace kůže, I I I I I I I I I I stehové píštěle, I I I I I I I I I I granulomy, abscesové I I I I I I I I I I dutiny, chronické I I I I I I I I I I píštěle u IBD, I I I I I I I I I I alergická reakce, I I I I I I I I I I kontaktní I I I I I I I I I I dermatitida, I I I I I I I I I I lupénka, atopický I I I I I I I I I I ekzém); stomie v I I I I I I I I I I úrovni nebo pod I I I I I I I I I I úrovní kůže nebo v I I I I I I I I I I kožním záhybu; dvě I I I I I I I I I I střevní kličky I I I I I I I I I I vyústěné v jednom I I I I I I I I I I otvoru; dvě I I I I I I I I I I terminální stomie I I I I I I I I I I vyústěné blízko sebe I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I----------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 03.01.01.03 I potažené sáčky s I adhezivní hmota na I GER; CHI; INT; NEF; I řídká stolice; měkké břicho - I 30 ks / měsíc I 243,00 Kč / 1 ks I ne I I I konvexní podložkou - s I hydrokoloidní bázi I ONK; PED; PRL; SDP; I plovoucí podkoží; stomie v I I I I I I integrovanou I sáčky s povrchovou I SLO; URN I komplikovaném nebo nerovném I I I I I I bezpečnostní výpustí I úpravou, kryté I I peristomálním terénu; retrahovaná I I I I I I I textilií, opatřené I I stomie v úrovni nebo pod úrovní kůže; I I I I I I I filtrem I I stenóza stomie; vysoké podkoží a I I I I I I I I I retrahovaná stomie; komplikovaná I I I I I I I I I pištěl I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 03.01.01.04 I potažené sáčky I adhezivní hmota na I GER; CHI; INT; ONK; I jakýkoliv typ derivační stomie nebo I 30 ks / měsíc a 60 I 157,00 Kč / 1 ks I ne I I I jednodílné univerzální, I hydrokoloidní bázi I PED; URN I píštěle, která odvádí velmi řídkou až I ks / měsíc při I I I I I s plochou podložkou, bez I sáčky s povrchovou I I vodnatou stolici v množství nad 1000 I množství stolice nad I I I I I antirefluxního ventilu, I úpravou, kryté I I ml za 24 hod; má možnost napojení na I 4 litry za 24 hod. I I I I I se širokou výpustí s I textilií I I velkoobjemový sběrný sáček se širokou I I I I I I možností napojení na I I I odvodnou hadicí I I I I I I sběrný sáček se širokou I I I I I I I I I hadicí I I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 03.01.01.05 I potažené sáčky I adhezivní hmota na I GER; CHI; INT; ONK; I jakýkoliv typ derivační stomie nebo I 30 ks / měsíc a 60 I 243,00 Kč / 1 ks I ne I I I jednodílné univerzální, I hydrokoloidní bázi I PED; URN I píštěle, která odvádí velmi řídkou až I ks / měsíc při I I I I I s konvexní podložkou, I sáčky s povrchovou I I vodnatou stolici v množství nad 1000 I množství stolice nad I I I I I bez antirefluxního I úpravou, kryté I I ml za 24 hod; má možnost napojení na I 4 litry za 24 hod. I I I I I ventilu, se širokou I textilií I I velkoobjemový sběrný sáček se širokou I I I I I I výpustí s možností I I I odvodnou hadicí I I I I I I napojení na sběrný sáček I I I I I I I I I se širokou hadicí I I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 03.01.01.06 I potažené sáčky výpustné I adhezivní hmota na I GER; CHI; INT; NEF; I řídká stolice; průměr stomie nad 50 I 30 ks / měsíc I 217,00 Kč / 1 ks I ne I I I velkoobjemové - s I hydrokoloidní bázi I ONK; PED; PRL; SDP; I mm; prolaps střeva; poškozená I I I I I I velkoplošnou podložkou I sáčky s povrchovou I SLO; URN I peristomální kůže; vícečetné píštěle I I I I I I I úpravou, kryté I I I I I I I I I textilií, opatřené I I I I I I I I I filtrem I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 03.01.02 I sáčky - jednodílné, I I I lze kombinovat se sáčky výpustnými do I I I I I I uzavřené I I I příslušného finančního limitu I I I I I I I I I stanoveného množstevním limitem dané I I I I I I I I I kategorie I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 03.01.02.01 I potažené sáčky s plochou I adhezivní hmota na I GER; CHI; INT; NEF; I formovaná stolice; nekomplikovaná I 60 ks / měsíc I 70,00 Kč / 1 ks I ne I I I podložkou I hydrokoloidní bázi I ONK; PED; PRL; SDP; I stomie; rovné peristomální okolí; I I I I I I I sáčky s povrchovou I SLO; URN I zdravá nebo mírně poškozená I I I I I I I úpravou, kryté I I peristomální kůže I I I I I I I textilií, opatřené I I----------------I----------------------I----------------------I I I I I I filtrem I I do 6 let I řídká, vodnatá nebo I 120 ks / měsíc I I I I I I I I včetně I agresivní stolice I I I I I I I I I I nad 1000 ml / 24 I I I I I I I I I I hod; komplikované I I I I I I I I I I peristomální okolí I I I I I I I I I I (jizvy, kožní I I I I I I I I I I útvary, pigmentové I I I I I I I I I I skvrny, kožní I I I I I I I I I I nerovnosti); I I I I I I I I I I poškození I I I I I I I I I I peristomální oblasti I I I I I I I I I I (iritace nebo I I I I I I I I I I macerace kůže, I I I I I I I I I I stehové píštěle, I I I I I I I I I I granulomy, abscesové I I I I I I I I I I dutiny, chronické I I I I I I I I I I píštěle u IBD, I I I I I I I I I I alergická reakce, I I I I I I I I I I kontaktní I I I I I I I I I I dermatitida, I I I I I I I I I I lupénka, atopický I I I I I I I I I I ekzém); stomie v I I I I I I I I I I úrovni nebo pod I I I I I I I I I I úrovní kůže nebo v I I I I I I I I I I kožním záhybu; dvě I I I I I I I I I I střevní kličky I I I I I I I I I I vyústěné v jednom I I I I I I I I I I otvoru; dvě I I I I I I I I I I terminální stomie I I I I I I I I I I vyústěné blízko sebe I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I----------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 03.01.02.02 I potažené sáčky s I adhezivní hmota na I GER; CHI; INT; NEF; I formovaná stolice; měkké břicho - I 60 ks / měsíc I 109,00 Kč / 1 ks I ne I I I konvexní podložkou I hydrokoloidní bázi I ONK; PED; PRL; SDP; I plovoucí podkoží; stomie v I I I I I I I sáčky s povrchovou I SLO; URN I komplikovaném nebo nerovném I I I I I I I úpravou, kryté I I peristomálním terénu; retrahovaná I I I I I I I textilií, opatřené I I stomie v úrovni nebo pod úrovní kůže; I I I I I I I filtrem I I stenóza stomie; vysoké podkoží a I I I I I I I I I retrahovaná stomie I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 03.01.02.03 I potažené sáčky uzavřené I adhezivní hmota na I GER; CHI; INT; NEF; I průměr stomie nad 50 mm; prolaps I 60 ks / měsíc I 130,00 Kč / 1 ks I ne I I I velkoobjemové - s I hydrokoloidní bázi I ONK; PED; PRL; SDP; I střeva; poškozená peristomální kůže I I I I I I velkoplošnou podložkou I sáčky s povrchovou I SLO; URN I I I I I I I I úpravou, kryté I I I I I I I I I textilií, opatřené I I I I I I I I I filtrem I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 03.01.02.04 I krytky I adhezivní hmota na I GER; CHI; INT; NEF; I formovaná stolice; pravidelné I 60 ks / měsíc I 52,00 Kč / 1 ks I ne I I I I hydrokoloidní bázi I ONK; PED; PRL; SDP; I vyprazdňování; irigující stomici; bez I I I I I I I sáčky s povrchovou I SLO; URN I nároku na současné předepsání sáčků I I I I I I I úpravou, kryté I I I I I I I I I textilií, opatřené I I I I I I I I I filtrem I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 03.01.02.05 I zátky I adhezivní hmota na I GER; CHI; INT; NEF; I formovaná stolice; pravidelné I 60 ks / měsíc I 87,00 Kč / 1 ks I ne I I I I hydrokoloidní bázi I ONK; PED; PRL; SDP; I vyprazdňování; irigující stomici; bez I I I I I I I sáčky s povrchovou I SLO; URN I nároku na současné předepsání sáčků I I I I I I I úpravou, kryté I I I I I I I I I textilií, opatřené I I I I I I I I I filtrem I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 03.01.02.06 I krycí lepení se savou I savé hypoalergenní I GER; CHI; INT; NEF; I stomie s minimální produkcí stolice; I 60 ks / měsíc I 28,00 Kč / 1 ks I ne I I I vrstvou a nepropustným I jádro, které lze I ONK; PED; PRL; SDP; I střevní mukózní pištěl; irigující I I I I I I povrchem I přiložit na sliznici I SLO; URN I stomici; bez nároku na současné I I I I I I I střeva; I I předepsání sáčků; krytí nefrostomií, I I I I I I I hypoalergenní lepicí I I epycystostomií, trvalých drenáží I I I I I I I okraj I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 03.01.03 I sáčky - jednodílné, I I I I I I I I I urostomické I I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 03.01.03.01 I potažené sáčky s plochou I adhezivní hmota na I GER; CHI; INT; NEF; I urostomie; nekomplikovaná stomie; I 30 ks / měsíc I 243,00 Kč / 1 ks I ne I I I podložkou - s I hydrokoloidní bázi I ONK; PED; PRL; URN I rovné peristomální okolí; zdravá nebo I I I I I I integrovaným I sáčky s povrchovou I I mírně poškozená peristomální kůže; I I I I I I antirefluxním ventilem I úpravou, kryté I I pištěl; drén I I I I I I I textilií I I----------------I----------------------I----------------------I I I I I I I I do 6 let I komplikované I 60 ks / měsíc I I I I I I I I včetně I peristomální okolí I I I I I I I I I I (jizvy, kožní I I I I I I I I I I útvary, pigmentové I I I I I I I I I I skvrny, kožní I I I I I I I I I I nerovnosti); I I I I I I I I I I poškození I I I I I I I I I I peristomální oblasti I I I I I I I I I I (iritace nebo I I I I I I I I I I macerace kůže, I I I I I I I I I I stehové píštěle, I I I I I I I I I I granulomy, abscesové I I I I I I I I I I dutiny, chronické I I I I I I I I I I píštěle u IBD, I I I I I I I I I I alergická reakce, I I I I I I I I I I kontaktní I I I I I I I I I I dermatitida, I I I I I I I I I I lupénka, atopický I I I I I I I I I I ekzém); stomie v I I I I I I I I I I úrovni nebo pod I I I I I I I I I I úrovní kůže nebo v I I I I I I I I I I kožním záhybu; dvě I I I I I I I I I I střevní kličky I I I I I I I I I I vyústěné v jednom I I I I I I I I I I otvoru; dvě I I I I I I I I I I terminální stomie I I I I I I I I I I vyústěné blízko sebe I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I----------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 03.01.03.02 I potažené sáčky s I adhezivní hmota na I GER; CHI; INT; NEF; I urostomie nebo pištěl v komplikovaném I 30 ks / měsíc I 252,00 Kč / 1 ks I ne I I I konvexní podložkou - s I hydrokoloidní bázi I ONK; PED; PRL; URN I terénu; měkké břicho - plovoucí I I I I I I integrovaným I sáčky s povrchovou I I podkoží; retrahovaná stomie v úrovni I I I I I I antirefluxním ventilem I úpravou, kryté I I nebo pod úrovní kůže; stenóza stomie; I I I I I I I textilií I I vysoké podkoží a retrahovaná stomie; I I I I I I I I I drén I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 03.02 I stomické systémy - I I I I I I I I I dvoudílné - adhezivní I I I I I I I I I technologie I I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 03.02.01 I podložky I I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 03.02.01.01 I podložky ploché I adhezivní hmota na I GER; CHI; INT; NEF; I nekomplikovaná stomie; rovné I 10 ks / měsíc - I 139,00 Kč / 1 ks I ne I I I I hydrokoloidní bázi I ONK; PED; PRL; URN I peristomální okolí; zdravá nebo mírně I kolostomie; trvalá I I I I I I I I poškozená peristomální kůže; dobrá I drenáž; pištěl I I I I I I I I jemná motorika rukou (stříhání I----------------------I I I I I I I I podložky) I 15 ks / měsíc - I I I I I I I I I ileostomie; I I I I I I I I I urostomie I I I I I I I I----------------I----------------------I----------------------I I I I I I I I do 6 let I řídká, vodnatá nebo I 20 ks / měsíc - I I I I I I I I včetně I agresivní stolice I kolostomie; trvalá I I I I I I I I I nad 1000 ml / 24 I drenáž; pištěl I I I I I I I I I hod; komplikované I----------------------I I I I I I I I I peristomální okolí I 30 ks / měsíc - I I I I I I I I I (jizvy, kožní I ileostomie; I I I I I I I I I útvary, pigmentové I urostomie I I I I I I I I I skvrny, kožní I I I I I I I I I I nerovnosti); I I I I I I I I I I poškození I I I I I I I I I I peristomální oblasti I I I I I I I I I I (iritace nebo I I I I I I I I I I macerace kůže, I I I I I I I I I I stehové píštěle, I I I I I I I I I I granulomy, abscesové I I I I I I I I I I dutiny, chronické I I I I I I I I I I píštěle u IBD, I I I I I I I I I I alergická reakce, I I I I I I I I I I kontaktní I I I I I I I I I I dermatitida, I I I I I I I I I I lupénka, atopický I I I I I I I I I I ekzém); stomie v I I I I I I I I I I úrovni nebo pod I I I I I I I I I I úrovní kůže nebo v I I I I I I I I I I kožním záhybu; dvě I I I I I I I I I I střevní kličky I I I I I I I I I I vyústěné v jednom I I I I I I I I I I otvoru; dvě I I I I I I I I I I terminální stomie I I I I I I I I I I vyústěné blízko sebe I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I----------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 03.02.01.02 I podložky konvexní I adhezivní hmota na I GER; CHI; INT; NEF; I stomie v komplikovaném nebo nerovném I 10 ks / měsíc - I 183,00 Kč / 1 ks I ne I I I I hydrokoloidní bázi I ONK; PED; PRL; URN I peristomálním terénu; měkké břicho - I kolostomie; trvalá I I I I I I I I plovoucí podkoží; retrahovaná stomie I drenáž; pištěl I I I I I I I I v úrovni nebo pod úrovní kůže; I----------------------I I I I I I I I stenóza stomie; vysoké podkoží a I 15 ks / měsíc - I I I I I I I I retrahovaná stomie I ileostomie; I I I I I I I I I urostomie I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 03.02.01.03 I podložky velkoplošné I adhezivní hmota na I GER; CHI; INT; NEF; I průměr stomie nad 50 mm; prolaps I 10 ks / měsíc - I 174,00 Kč / 1 ks I ne I I I I hydrokoloidní bázi I ONK; PED; PRL; URN I střeva; vícenásobné vyústění střeva I kolostomie; trvalá I I I I I I I I blízko sebe; axiální stomie; I drenáž; pištěl I I I I I I I I poškozená peristomální kůže I----------------------I I I I I I I I I 15 ks / měsíc - I I I I I I I I I ileostomie; I I I I I I I I I urostomie I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 03.02.02 I sáčky - výpustné I I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 03.02.02.01 I sáčky s integrovanou I sáčky s povrchovou I GER; CHI; INT; NEF; I řídká stolice; pištěl I 30 ks / měsíc I 122,00 Kč / 1 ks I ne I I I bezpečnostní výpustí I úpravou, kryté I ONK; PED; PRL; URN I----------------I----------------------I----------------------I I I I I I textilií, opatřené I I do 6 let I řídká, vodnatá nebo I 60 ks / měsíc I I I I I I filtrem I I včetně I agresivní stolice I I I I I I I I I I nad 1000 ml / 24 I I I I I I I I I I hod; komplikované I I I I I I I I I I peristomální okolí I I I I I I I I I I (jizvy, kožní I I I I I I I I I I útvary, pigmentové I I I I I I I I I I skvrny, kožní I I I I I I I I I I nerovnosti); I I I I I I I I I I poškození I I I I I I I I I I peristomální oblasti I I I I I I I I I I (iritace nebo I I I I I I I I I I macerace kůže, I I I I I I I I I I stehové píštěle, I I I I I I I I I I granulomy, abscesové I I I I I I I I I I dutiny, chronické I I I I I I I I I I píštěle u IBD, I I I I I I I I I I alergická reakce, I I I I I I I I I I kontaktní I I I I I I I I I I dermatitida, I I I I I I I I I I lupénka, atopický I I I I I I I I I I ekzém); stomie v I I I I I I I I I I úrovni nebo pod I I I I I I I I I I úrovní kůže nebo v I I I I I I I I I I kožním záhybu; dvě I I I I I I I I I I střevní kličky I I I I I I I I I I vyústěné v jednom I I I I I I I I I I otvoru; dvě I I I I I I I I I I terminální stomie I I I I I I I I I I vyústěné blízko sebe I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I----------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 03.02.02.02 I sáčky velkoobjemové I sáčky s povrchovou I GER; CHI; INT; NEF; I průměr stomie nad 50 mm; masivně I 30 ks / měsíc I 122,00 Kč / 1 ks I ne I I I I úpravou, kryté I ONK; PED; PRL; URN I secernující pištěl; prolaps střeva; I I I I I I I textilií, opatřené I I vícenásobné vyústění střeva; axiální I I I I I I I filtrem I I stomie; velké odpady ze střeva nebo I I I I I I I I I píštěle I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 03.02.02.03 I sáčky univerzální, bez I sáčky s povrchovou I GER; CHI; INT; ONK; I jakýkoliv typ derivační stomie nebo I 30 ks / měsíc a 60 I 122,00 Kč / 1 ks I ne I I I antirefluxního ventilu, I úpravou, kryté I PED; URN I píštěle, která odvádí velmi řídkou až I ks / měsíc při I I I I I se širokou výpustí s I textilií, opatřené I I vodnatou stolici v množství nad 1000 I množství stolice nad I I I I I možností napojení na I filtrem I I ml za 24 hod; má možnost napojení na I 4 litry za 24 hod. I I I I I sběrný sáček se širokou I I I velkoobjemový sběrný sáček se širokou I I I I I I hadicí I I I odvodnou hadicí I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 03.02.03 I sáčky - uzavřené I I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 03.02.03.01 I sáčky uzavřené I sáčky s povrchovou I GER; CHI; INT; NEF; I formovaná stolice I 60 ks / měsíc I 70,00 Kč / 1 ks I ne I I I I úpravou, kryté I ONK; PED; PRL; URN I I I I I I I I textilií, opatřené I I I I I I I I I filtrem I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I----------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I I I I I do 6 let I řídká, vodnatá nebo I 120 ks / měsíc I I I I I I I I včetně I agresivní stolice I I I I I I I I I I nad 1000 ml / 24 I I I I I I I I I I hod; komplikované I I I I I I I I I I peristomální I I I I I I I I I I okolí (jizvy, kožní I I I I I I I I I I útvary, pigmentové I I I I I I I I I I skvrny, kožní I I I I I I I I I I nerovnosti); I I I I I I I I I I poškození I I I I I I I I I I peristomální I I I I I I I I I I oblasti (iritace I I I I I I I I I I nebo macerace kůže, I I I I I I I I I I stehové píštěle, I I I I I I I I I I granulomy, abscesové I I I I I I I I I I dutiny, chronické I I I I I I I I I I píštěle u IBD, I I I I I I I I I I alergická reakce, I I I I I I I I I I kontaktní I I I I I I I I I I dermatitida, I I I I I I I I I I lupénka, atopický I I I I I I I I I I ekzém); stomie v I I I I I I I I I I úrovni nebo pod I I I I I I I I I I úrovní kůže nebo v I I I I I I I I I I kožním záhybu; dvě I I I I I I I I I I střevní kličky I I I I I I I I I I vyústěné v jednom I I I I I I I I I I otvoru; dvě I I I I I I I I I I terminální stomie I I I I I I I I I I vyústěné blízko sebe I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I----------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 03.02.04 I sáčky - urostomické I I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 03.02.04.01 I sáčky s integrovaným I sáčky s povrchovou I GER; CHI; INT; NEF; I urostomie; pištěl; drén I 30 ks / měsíc I 157,00 Kč / 1 ks I ne I I I antirefluxním ventilem I úpravou, kryté I ONK; PED; PRL; URN I----------------I----------------------I----------------------I I I I I I textilií I I do 6 let I komplikované I 60 ks / měsíc I I I I I I I I včetně I peristomální okolí I I I I I I I I I I (jizvy, kožní I I I I I I I I I I útvary, pigmentové I I I I I I I I I I skvrny, kožní I I I I I I I I I I nerovnosti); I I I I I I I I I I poškození I I I I I I I I I I peristomální oblasti I I I I I I I I I I (iritace nebo I I I I I I I I I I macerace kůže, I I I I I I I I I I stehové píštěle, I I I I I I I I I I granulomy, abscesové I I I I I I I I I I dutiny, chronické I I I I I I I I I I píštěle u IBD, I I I I I I I I I I alergická reakce, I I I I I I I I I I kontaktní I I I I I I I I I I dermatitida, I I I I I I I I I I lupénka, atopický I I I I I I I I I I ekzém); stomie v I I I I I I I I I I úrovni nebo pod I I I I I I I I I I úrovní kůže nebo v I I I I I I I I I I kožním záhybu; dvě I I I I I I I I I I střevní kličky I I I I I I I I I I vyústěné v jednom I I I I I I I I I I otvoru; dvě I I I I I I I I I I terminální stomie I I I I I I I I I I vyústěné blízko sebe I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I----------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 03.03 I stomické systémy - I I I I I I I I I dvoudílné - mechanické I I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 03.03.01 I podložky I I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 03.03.01.01 I podložky ploché I adhezivní hmota na I GER; CHI; INT; NEF; I nekomplikovaná stomie; nekomplikovaná I 10 ks / měsíc - I 183,00 Kč / 1 ks I ne I I I I hydrokoloidní bázi I ONK; PED; PRL; SDP; I pištěl; rovné peristomální okolí; I kolostomie; trvalá I I I I I I I SLO; URN I zdravá nebo mírně poškozená I drenáž; pištěl 15 ks I I I I I I I I peristomální kůže I / měsíc - I I I I I I I I I ileostomie; I I I I I I I I I urostomie I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I----------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I I I I I do 6 let I řídká, vodnatá nebo I 20 ks / měsíc - I I I I I I I I včetně I agresivní stolice I kolostomie; trvalá I I I I I I I I I nad 1000 ml / 24 I drenáž; pištěl I I I I I I I I I hod; komplikované I----------------------I I I I I I I I I peristomální I 30 ks / měsíc - I I I I I I I I I okolí (jizvy, kožní I ileostomie; I I I I I I I I I útvary, pigmentové I urostomie I I I I I I I I I skvrny, kožní I I I I I I I I I I nerovnosti); I I I I I I I I I I poškození I I I I I I I I I I peristomální I I I I I I I I I I oblasti (iritace I I I I I I I I I I nebo macerace kůže, I I I I I I I I I I stehové píštěle, I I I I I I I I I I granulomy, abscesové I I I I I I I I I I dutiny, chronické I I I I I I I I I I píštěle u IBD, I I I I I I I I I I alergická reakce, I I I I I I I I I I kontaktní I I I I I I I I I I dermatitida, I I I I I I I I I I lupénka, atopický I I I I I I I I I I ekzém); stomie v I I I I I I I I I I úrovni nebo pod I I I I I I I I I I úrovní kůže nebo v I I I I I I I I I I kožním záhybu; dvě I I I I I I I I I I střevní kličky I I I I I I I I I I vyústěné v jednom I I I I I I I I I I otvoru; dvě I I I I I I I I I I terminální stomie I I I I I I I I I I vyústěné blízko sebe I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I----------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 03.03.01.02 I podložky tvarovatelné I adhezivní hmota na I GER; CHI; INT; NEF; I nekomplikovaná stomie; rovné I 10 ks / měsíc - I 261,00 Kč / 1 ks I ne I I I I hydrokoloidní bázi I ONK; PED; PRL; SDP; I peristomální okolí; manžeta stomie I kolostomie; trvalá I I I I I I I SLO; URN I nad úrovní kůže; zdravá nebo mírně I drenáž; pištěl I I I I I I I I poškozená peristomální kůže I----------------------I I I I I I I I I 15 ks / měsíc - I I I I I I I I I ileostomie; I I I I I I I I I urostomie I I I I I I I I----------------I----------------------I----------------------I I I I I I I I do 6 let I řídká, vodnatá nebo I 20 ks / měsíc - I I I I I I I I včetně I agresivní stolice I kolostomie; trvalá I I I I I I I I I nad 1000 ml / 24 I drenáž; pištěl I I I I I I I I I hod; komplikované I----------------------I I I I I I I I I peristomální okolí I 30 ks / měsíc - I I I I I I I I I (jizvy, kožní I ileostomie; I I I I I I I I I útvary, pigmentové I urostomie I I I I I I I I I skvrny, kožní I I I I I I I I I I nerovnosti); I I I I I I I I I I poškození I I I I I I I I I I peristomální oblasti I I I I I I I I I I (iritace nebo I I I I I I I I I I macerace kůže, I I I I I I I I I I stehové píštěle, I I I I I I I I I I granulomy, abscesové I I I I I I I I I I dutiny, chronické I I I I I I I I I I píštěle u IBD, I I I I I I I I I I alergická reakce, I I I I I I I I I I kontaktní I I I I I I I I I I dermatitida, I I I I I I I I I I lupénka, atopický I I I I I I I I I I ekzém); stomie v I I I I I I I I I I úrovni nebo pod I I I I I I I I I I úrovní kůže nebo v I I I I I I I I I I kožním záhybu; dvě I I I I I I I I I I střevní kličky I I I I I I I I I I vyústěné v jednom I I I I I I I I I I otvoru; dvě I I I I I I I I I I terminální stomie I I I I I I I I I I vyústěné blízko sebe I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I----------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 03.03.01.03 I podložky konvexní I adhezivní hmota na I GER; CHI; INT; NEF; I stomie v komplikovaném nebo nerovném I 10 ks / měsíc - I 261,00 Kč / 1 ks I ne I I I I hydrokoloidní bázi I ONK; PED; PRL; URN I peristomálním terénu; pištěl v I kolostomie; trvalá I I I I I I I I komplikovaném nebo nerovném terénu; I drenáž; pištěl I I I I I I I I retrahovaná stomie v úrovni nebo pod I----------------------I I I I I I I I úrovní kůže; stenóza stomie; I 15 ks / měsíc - I I I I I I I I vícečetné píštěle I ileostomie; I I I I I I I I I urostomie I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 03.03.01.04 I podložky velkoplošné I adhezivní hmota na I GER; CHI; INT; NEF; I průměr stomie nad 50 mm; prolaps I 10 ks / měsíc - I 252,00 Kč / 1 ks I ne I I I I hydrokoloidní bázi I ONK; PED; PRL; SDP; I střeva; vícenásobné vyústění střeva I kolostomie; trvalá I I I I I I I SLO; URN I blízko sebe; axiální stomie; I drenáž; pištěl I I I I I I I I poškozená peristomální kůže I----------------------I I I I I I I I I 15 ks / měsíc - I I I I I I I I I ileostomie; I I I I I I I I I urostomie I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 03.03.02 I sáčky - výpustné I I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 03.03.02.01 I sáčky s integrovanou I sáčky s povrchovou I GER; CHI; INT; NEF; I řídká stolice; pištěl I 30 ks / měsíc I 87,00 Kč / 1 ks I ne I I I bezpečnostní výpustí I úpravou, kryté I ONK; PED; PRL; SDP; I----------------I----------------------I----------------------I I I I I I textilií, opatřené I SLO; URN I do 6 let I řídká, vodnatá nebo I 60 ks / měsíc I I I I I I filtrem I I včetně I agresivní stolice I I I I I I I I I I nad 1000 ml / 24 I I I I I I I I I I hod; komplikované I I I I I I I I I I peristomální okolí I I I I I I I I I I (jizvy, kožní I I I I I I I I I I útvary, pigmentové I I I I I I I I I I skvrny, kožní I I I I I I I I I I nerovnosti); I I I I I I I I I I poškození I I I I I I I I I I peristomální oblasti I I I I I I I I I I (iritace nebo I I I I I I I I I I macerace kůže, I I I I I I I I I I stehové píštěle, I I I I I I I I I I granulomy, abscesové I I I I I I I I I I dutiny, chronické I I I I I I I I I I píštěle u IBD, I I I I I I I I I I alergická reakce, I I I I I I I I I I kontaktní I I I I I I I I I I dermatitida, I I I I I I I I I I lupénka, atopický I I I I I I I I I I ekzém); stomie v I I I I I I I I I I úrovni nebo pod I I I I I I I I I I úrovní kůže nebo v I I I I I I I I I I kožním záhybu; dvě I I I I I I I I I I střevní kličky I I I I I I I I I I vyústěné v jednom I I I I I I I I I I otvoru; dvě I I I I I I I I I I terminální stomie I I I I I I I I I I vyústěné blízko sebe I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I----------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 03.03.02.02 I sáčky velkoobjemové I sáčky s povrchovou I GER; CHI; INT; NEF; I průměr stomie nad 50 mm; masivně I 30 ks / měsíc I 174,00 Kč / 1 ks I ne I I I I úpravou, kryté I ONK; PED; PRL; SDP; I secernující pištěl; prolaps střeva; I I I I I I I textilií, opatřené I SLO; URN I vícenásobné vyústění střeva; axiální I I I I I I I filtrem I I stomie; velké odpady ze střeva nebo I I I I I I I I I píštěle I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 03.03.02.03 I sáčky univerzální, bez I sáčky s povrchovou I GER; CHI; INT; ONK; I jakýkoliv typ derivační stomie nebo I 30 ks / měsíc a 60 I 174,00 Kč / 1 ks I ne I I I antirefluxního ventilu, I úpravou, kryté I PED; URN I píštěle, která odvádí velmi řídkou až I ks / měsíc při I I I I I se širokou výpustí s I textilií, opatřené I I vodnatou stolici v množství nad 1000 I množství stolice nad I I I I I možností napojení na I filtrem I I ml za 24 hod; má možnost napojení na I 4 litry za 24 hod. I I I I I sběrný sáček se širokou I I I velkoobjemový sběrný sáček se širokou I I I I I I hadicí I I I odvodnou hadicí I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 03.03.03 I sáčky - uzavřené I I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 03.03.03.01 I sáčky uzavřené I sáčky s povrchovou I GER; CHI; INT; NEF; I formovaná stolice I 60 ks / měsíc I 48,00 Kč / 1 ks I ne I I I I úpravou, kryté I ONK; PED; PRL; SDP; I----------------I----------------------I----------------------I I I I I I textilií, opatřené I SLO; URN I včetně I řídká, vodnatá nebo I 120 ks / měsíc I I I I I I filtrem I I I agresivní stolice I I I I I I I I I I nad 1000 ml / 24 I I I I I I I I I I hod; komplikované I I I I I I I I I I peristomální I I I I I I I I I I okolí (jizvy, kožní I I I I I I I I I I útvary, pigmentové I I I I I I I I I I skvrny, kožní I I I I I I I I I I nerovnosti); I I I I I I I I I I poškození I I I I I I I I I I peristomální I I I I I I I I I I oblasti (iritace I I I I I I I I I I nebo macerace kůže, I I I I I I I I I I stehové píštěle, I I I I I I I I I I granulomy, abscesové I I I I I I I I I I dutiny, chronické I I I I I I I I I I píštěle u IBD, I I I I I I I I I I alergická reakce, I I I I I I I I I I kontaktní I I I I I I I I I I dermatitida, I I I I I I I I I I lupénka, atopický I I I I I I I I I I ekzém); stomie v I I I I I I I I I I úrovni nebo pod I I I I I I I I I I úrovní kůže nebo v I I I I I I I I I I kožním záhybu; dvě I I I I I I I I I I střevní kličky I I I I I I I I I I vyústěné v jednom I I I I I I I I I I otvoru; dvě I I I I I I I I I I terminální stomie I I I I I I I I I I vyústěné blízko sebe I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I----------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 03.03.04 I sáčky - urostomické I I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 03.03.04.01 I sáčky s integrovaným I sáčky s povrchovou I GER; CHI; INT; NEF; I urostomie; pištěl; drén I 30 ks / měsíc I 113,00 Kč / 1 ks I ne I I I antirefluxním ventilem I úpravou, kryté I ONK; PED; PRL; SDP; I----------------I----------------------I----------------------I I I I I I textilií I SLO; URN I do 6 let I komplikované I 60 ks / měsíc I I I I I I I I včetně I peristomální okolí I I I I I I I I I I (jizvy, kožní I I I I I I I I I I útvary, pigmentové I I I I I I I I I I skvrny, kožní I I I I I I I I I I nerovnosti); I I I I I I I I I I poškození I I I I I I I I I I peristomální oblasti I I I I I I I I I I (iritace nebo I I I I I I I I I I macerace kůže, I I I I I I I I I I stehové píštěle, I I I I I I I I I I granulomy, abscesové I I I I I I I I I I dutiny, chronické I I I I I I I I I I píštěle u IBD, I I I I I I I I I I alergická reakce, I I I I I I I I I I kontaktní I I I I I I I I I I dermatitida, I I I I I I I I I I lupénka, atopický I I I I I I I I I I ekzém); stomie v I I I I I I I I I I úrovni nebo pod I I I I I I I I I I úrovní kůže nebo v I I I I I I I I I I kožním záhybu; dvě I I I I I I I I I I střevní kličky I I I I I I I I I I vyústěné v jednom I I I I I I I I I I otvoru; dvě I I I I I I I I I I terminální stomie I I I I I I I I I I vyústěné blízko sebe I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I----------------I----------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 03.04 I stomické systémy - pro I I I I I I I I I dočasnou kontinenci I I I I I I I I I stomie I I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 03.04.01 I systémy pro dočasnou I I I I I I I I I kontinenci stomie I I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 03.04.01.01 I systémy pro dočasnou I sada podložek, sáčků I GER; CHI; INT; ONK; I kolostomie s formovanou stolicí I - I 6.957,00 Kč / 1 I ne I I I kontinenci stomie I a zařízení pro I PED; PRL I I I měsíc I I I I I dočasnou kontinenci I I I I I I I I I stomie I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 03.05 I stomické systémy - s I I I I I I I I I malou lepicí plochou I I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 03.05.01 I stomické systémy - s I I I I I I I I I malou lepicí plochou - I I I I I I I I I jednodílné I I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 03.05.01.01 I potažené sáčky výpustné I max. velikost I GER; CHI; INT; NEF; I do 18 let včetně - všechny typy I 30 ks / měsíc; pro I 157,00 Kč / 1 ks I ne I I I s plochou nebo konvexní I adhezní plochy do 7 I ONK; PED; PRL; URN I stomie; od 19 let - všechny typy I děti do 6 let 60 ks I I I I I podložkou I cm I I stomie - tělesná konstituce pacienta I / měsíc v I I I I I I I I vyžaduje malý stomický systém s malou I indikovaných I I I I I I I I adhezní plochou I případech I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 03.05.01.02 I potažené sáčky uzavřené I max. velikost I GER; CHI; INT; NEF; I do 18 let včetně - všechny typy I 60 ks / měsíc; pro I 48,00 Kč / 1 ks I ne I I I s plochou nebo konvexní I adhezní plochy do 7 I ONK; PED; PRL; URN I stomie; od 19 let - všechny typy I děti do 6 let 120 ks I I I I I podložkou I cm I I stomie - tělesná konstituce pacienta I / měsíc v I I I I I I I I vyžaduje malý stomický systém s malou I indikovaných I I I I I I I I adhezní plochou I případech I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 03.05.01.03 I potažené sáčky I max. velikost I GER; CHI; INT; NEF; I do 18 let včetně - všechny typy I 30 ks / měsíc; pro I 261,00 Kč / 1 ks I ne I I I urostomické s I adhezní plochy do 7 I ONK; PED; PRL; URN I stomie; I děti do 6 let I I I I I integrovaným I cm I I od 19 let - všechny typy stomie - I 60 ks / měsíc v I I I I I antirefluxním ventilem s I I I tělesná konstituce pacienta vyžaduje I indikovaných I I I I I plochou nebo konvexní I I I malý stomický systém s malou adhezní I případech I I I I I podložkou I I I plochou I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 03.05.02 I stomické systémy - s I I I I I I I I I malou lepicí plochou - I I I I I I I I I dvoudílné - adhesivní I I I I I I I I I technologie I I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 03.05.02.01 I podložky ploché nebo I max. velikost I GER; CHI; INT; NEF; I do 18 let včetně - všechny typy I 10 ks / měsíc - I 261,00 Kč / 1 ks I ne I I I konvexní I adhezní plochy do 7 I ONK; PED; PRL; SDP; I stomie; I kolostomie; trvalá I I I I I I cm I SLO; URN I od 19 let - všechny typy stomie - I drenáž; pištěl; pro I I I I I I I I tělesná konstituce pacienta vyžaduje I děti do 6 let 20 ks I I I I I I I I malý stomický systém s malou adhezní I / měsíc v I I I I I I I I plochou I indikovaných I I I I I I I I I případech I I I I I I I I I 15 ks / měsíc - I I I I I I I I I ileostomie; I I I I I I I I I urostomie; pro děti I I I I I I I I I do 6 let 30 ks / I I I I I I I I I měsíc v indikovaných I I I I I I I I I případech I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 03.05.02.02 I potažené sáčky uzavřené I max. velikost I GER; CHI; INT; NEF; I do 18 let včetně - všechny typy I 60 ks / měsíc; pro I 130,00 Kč / 1 ks I ne I I I I adhezní plochy do 7 I ONK; PED; PRL; URN I stomie; I děti do 6 let I I I I I I cm I I od 19 let - všechny typy stomie - I 120 ks / měsíc v I I I I I I I I tělesná konstituce pacienta vyžaduje I indikovaných I I I I I I I I malý stomický systém s malou adhezní I případech I I I I I I I I plochou I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 03.05.02.03 I potažené sáčky výpustné I max. velikost I GER; CHI; INT; NEF; I do 18 let včetně - všechny typy I 30 ks / měsíc; pro I 261,00 Kč / 1 ks I ne I I I I adhezní plochy do 7 I ONK; PED; PRL; URN I stomie; I děti do 6 let I I I I I I cm I I od 19 let - všechny typy stomie - I 60 ks / měsíc v I I I I I I I I tělesná konstituce pacienta vyžaduje I indikovaných I I I I I I I I malý stomický systém s malou adhezní I případech I I I I I I I I plochou I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 03.06 I ZP drenážní systémy I I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 03.06.01 I sáčky drenážní I I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 03.06.01.01 I sáčky drenážní - I adhezivní hmota na I GER; CHI; INT; NEF; I zavedený drén; pištěl do orgánu nebo I 30 ks / měsíc I 261,00 Kč / 1 ks I ne I I I jednodílné I hydrokoloidní bázi I ONK; PED; PRL; URN I tělní dutiny; mnohočetné píštěle I I I I I I I sáčky s povrchovou I I I I I I I I I úpravou I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 03.07 I ZP k irigaci do stomie I I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 03.07.01 I irigační soupravy I I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 03.07.01.01 I irigační soupravy - I - I GER; CHI; INT; NEF; I irigace defekační - kolostomie na I 2 sady / rok I 2.174,00 Kč / 1 sada I ne I I I gravitační I I ONK; PED; PRL; SDP; I distální části tlustého střeva; I I I I I I I I SLO; URN I irigace léčebná - opakovaná aplikace I I I I I I I I I léčebné látky do tenkého nebo I I I I I I I I I tlustého střeva I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 03.07.01.02 I irigační soupravy - I - I GER; CHI; INT; NEF; I irigace defekační - kolostomie na I 300 ks / rok I 43,00 Kč / 1 ks I ne I I I sáčky I I ONK; PED; PRL; SDP; I distální části tlustého střeva; I I I I I I I I SLO; URN I irigace léčebná - opakovaná aplikace I I I I I I I I I léčebné látky do tenkého nebo I I I I I I I I I tlustého střeva I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 03.08 I ZP pro pacienty se I I I I I I I I I stomií - stomické I I I I I I I I I příslušenství - péče o I I I I I I I I I kůži - prevence a léčba I I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 03.08.01 I vyplňovací a vyrovnávací I I I I I I I I I ZP I I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 03.08.01.01 I vkládací kroužky I adhezivní I GER; CHI; INT; NEF; I komplikovaná stomie nebo pištěl - I 60 ks / měsíc, lze I 78,00 Kč / 1 ks I ne I I I I hydrokoloidní nebo I ONK; PED; PRL; URN I stenóza, retrakce, prolaps; nevhodně I předepsat pouze s I I I I I I silikonová hmota I I vyústěná stomie nebo pištěl pro I podložkou nebo se I I I I I I I I ošetřování; stomie nebo pištěl I sáčky jednodílného I I I I I I I I vyústěná v komplikovaném I systému I I I I I I I I peristomálním terénu; více stomií I I I I I I I I I současně; odhojená zvýšená manžeta I I I I I I I I I stomie; onkologická léčba; měkké I I I I I I I I I břicho - plovoucí podkoží I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 03.08.01.02 I pásky vyrovnávací I adhezivní I GER; CHI; INT; NEF; I komplikovaná stomie nebo pištěl - I 120 ks / měsíc, lze I 70,00 Kč / 1 ks I ne I I I I hydrokoloidní nebo I ONK; PED; PRL; URN I stenóza, retrakce, prolaps; nevhodně I předepsat pouze s I I I I I I silikonová hmota I I vyústěná stomie nebo pištěl pro I podložkou nebo se I I I I I I I I ošetřování; stomie nebo pištěl I sáčky jednodílného I I I I I I I I vyústěná v komplikovaném I systému I I I I I I I I peristomálním terénu; více stomií I I I I I I I I I současně; odhojená zvýšená manžeta I I I I I I I I I stomie; onkologická léčba; měkké I I I I I I I I I břicho - plovoucí podkoží I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 03.08.01.03 I adhesivní pasty a gely I adhezivní I GER; CHI; INT; NEF; I komplikovaná stomie nebo pištěl - I 1 ks / měsíc I 7,80 Kč / 1 g I ne I I I I hydrokoloidní nebo I ONK; PED; PRL; URN I stenóza, retrakce, prolaps; nevhodně I I I I I I I silikonová hmota I I vyústěná stomie nebo pištěl pro I I I I I I I I I ošetřování; stomie nebo pištěl I I I I I I I I I vyústěná v komplikovaném I I I I I I I I I peristomálním terénu; více stomií I I I I I I I I I současně; odhojená zvýšená manžeta I I I I I I I I I stomie; onkologická léčba; měkké I I I I I I I I I břicho - plovoucí podkoží I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 03.08.01.04 I destičky a roušky I adhezivní I GER; CHI; INT; NEF; I komplikovaná stomie nebo pištěl - I - I 0,40 Kč / 1 cm
2
I ne I I I I hydrokoloidní nebo I ONK; PED; PRL; URN I stenóza, retrakce, prolaps; nevhodně I I I I I I I silikonová hmota I I vyústěná stomie nebo pištěl pro I I I I I I I I I ošetřování; stomie nebo pištěl I I I I I I I I I vyústěná v komplikovaném I I I I I I I I I peristomálním terénu; více stomií I I I I I I I I I současně; odhojená zvýšená manžeta I I I I I I I I I stomie; onkologická léčba; měkké I I I I I I I I I břicho - plovoucí podkoží I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 03.08.01.05 I těsnící manžety I adhezivní I GER; CHI; INT; NEF; I komplikovaná stomie nebo pištěl - I 60 ks / měsíc, lze I 96,00 Kč / 1 ks I ne I I I I hydrokoloidní nebo I ONK; PED; PRL; URN I stenóza, retrakce, prolaps; nevhodně I předepsat pouze s I I I I I I silikonová hmota I I vyústěná stomie nebo pištěl pro I podložkou I I I I I I I I ošetřování; stomie nebo pištěl I I I I I I I I I vyústěná v komplikovaném I I I I I I I I I peristomálním terénu; více stomií I I I I I I I I I současně; odhojená zvýšená manžeta I I I I I I I I I stomie; onkologická léčba; měkké I I I I I I I I I břicho - plovoucí podkoží I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 03.08.02 I pásy a přídržné I I I I I I I I I prostředky I I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 03.08.02.01 I stomické pásky - I kompatibilní s I GER; CHI; INT; NEF; I pacienti s jednodílným nebo I 2 ks / rok I 174,00 Kč / 1 ks I ne I I I přídržné I jednodílným nebo I ONK; PED; PRL; SDP; I dvoudílným stomickým systémem, který I I I I I I I dvoudílným stomickým I SLO; URN I má ouška pro uchycení přídržného I I I I I I I systémem I I pásku; potřeba mechanické podpory I I I I I I I I I pásku pro dobrou adhezi prostředku k I I I I I I I I I tělu; prevence podtékání I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 03.08.02.02 I stomické břišní pásy I s otvorem nebo bez I GER; CHI; INT; NEF; I všechny typy stomie I 2 ks / rok I 522,00 Kč / 1 ks I ne I I I I otvoru I ONK; PED; PRL; SDP; I I I I I I I I I SLO; URN I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 03.08.02.03 I nízkotlaké adaptéry pro I - I GER; CHI; INT; NEF; I všechny typy stomie; pacienti I 10 ks / měsíc - I 113,00 Kč / 1 ks I ne I I I dvoudílný systém I I ONK; PED; PRL; SDP; I používající dvoudílný mechanický I uzavřený systém I I I I I I I SLO; URN I systém, kterým onemocnění, stav I----------------------I I I I I I I I stomie a peristomálního okolí I 15 ks / měsíc - I I I I I I I I nedovoluje tlak na břišní stěnu; I výpustný systém I I I I I I I I časné pooperační období - do 3 měsíců I I I I I I I I I od operace I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 03.08.03 I prostředky zahušťovací I I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 03.08.03.01 I prostředky zahušťovací I - I GER; CHI; INT; NEF; I ileostomie; kolostomie s řídkou nebo I - I 313,00 Kč / měsíc I ne I I I I I ONK; PED; PRL; URN I vodnatou stolicí I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 03.08.04 I odstraňovače stomické I I I I I I I I I podložky I I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 03.08.04.01 I odstraňovače stomické I - I GER; CHI; INT; NEF; I pacienti používající stomický nebo I - I 261,00 Kč / měsíc I ne I I I podložky I I ONK; PED; PRL; URN I drenážní systém na stomií, pištěl I I I I I I I I I nebo drenáž; zdravá nebo mírně I I I I I I I I I poškozená peristomální kůže I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 03.08.04.02 I odstraňovače stomické I rouška nebo sprej I GER; CHI; INT; NEF; I pacienti používající stomický nebo I - I 435,00 Kč / měsíc I ne I I I podložky - silikonové I I ONK; PED; PRL; URN I drenážní systém na stomií, pištěl I I I I I I I I I nebo drenáž; poškozená peristomální I I I I I I I I I kůže; alergická reakce na jiný I I I I I I I I I odstraňovač; kožní choroba v I I I I I I I I I peristomální I I I I I I I I I oblasti I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 03.08.05 I pohlcovače pachu I I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 03.08.05.01 I pohlcovače pachu I neutralizuje zápach I GER; CHI; INT; NEF; I zvyšují kompenzační funkci stomického I - I 304,00 Kč / měsíc I ne I I I I ve stomickém sáčku I ONK; PED; PRL; URN I prostředku I I I I I I I (aplikuje se do I I I I I I I I I sáčku před I I I I I I I I I nasazením) I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 03.09 I ochranné a čistící I I I I I I I I I prostředky pro pacienty I I I I I I I I I se stomií I I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 03.09.01 I ochranné prostředky pro I I I I I I I I I pacienty se stomií I I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 03.09.01.01 I zásypové pudry, ochranné I - I GER; CHI; INT; NEF; I pacienti používající stomický nebo I - I 870,00 Kč / měsíc I ne I I I krémy, ochranné filmy, I I ONK; PED; PRL; SDP; I drenážní systém na stomií, pištěl I I I I I I přídržné proužky I I SLO; URN I nebo drenáž; ochrana a prevence I I I I I I I I I poškození kůže v peristomální I I I I I I I I I oblasti; léčba poškozené kůže; I I I I I I I I I onkologická léčba; zajištění plné I I I I I I I I I adheze stomického systému I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 03.09.01.02 I protektivní kroužky I ochranná I GER; CHI; INT; ONK; I výživné stomie, trvalé drenáže, I 30 ks / měsíc I 104,00 Kč / 1 ks I ne I I I I hydrokoloidní nebo I PED; PRL; SDP; SLO; I nefrostomie, ureterostomie, I I I I I I I silikonová vrstva se I URN I epicystostomie I I I I I I I lepí na kůži a I I I I I I I I I nepropustná, I I I I I I I I I omyvatelná a I I I I I I I I I nelepivá vrstva je I I I I I I I I I navrch I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 03.09.02 I čistící prostředky pro I I I I I I I I I pacienty se stomií I I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 03.09.02.01 I čistící roztoky, čisticí I - I GER; CHI; INT; NEF; I - I - I 261,00 Kč / měsíc I ne I I I pěny, tělové čisticí I I ONK; PED; PRL; SDP; I I I I I I I ubrousky I I SLO; URN I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 03.10 I sběrné sáčky se širokou I I I I I I I I I hadicí I I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 03.10.01 I sběrné sáčky se širokou I pevné sběrné sáčky, I GER; CHI; INT; ONK; I pacienti se stomií s odpady nad 2000 I 15 ks / měsíc I 157,00 Kč / 1 ks I ne I I I hadicí I které pojmou alespoň I PRL I ml / 24 hod; používají jednodílný I I I I I I I 1500-2000 ml I I nebo dvoudílný systém s univerzálním I I I I I I I stolice; široká a I I sáčkem I I I I I I I dlouhá hadice, I I I I I I I I I kterou projde I I I I I I I I I kašovitá stolice; I I I I I I I I I možnost zavěšení na I I I I I I I I I lůžko I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 04 I ZP I I I I I I I I I ortopedicko-protetické a I I I I I I I I I ortopedická obuv I I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 04.01 I ZP I I I I I I I I I ortopedicko-protetické - I I I I I I I I I pro hlavu a krk I I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 04.01.01 I krční ortézy I I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 04.01.01.01 I krční ortézy I vícedílné pevné nebo I CHI; NEU; ORP; ORT; I dlouhodobější pooperační nebo I 1 ks / 1 rok I 739,00 Kč / 1 ks I ne I I I I stavitelné tvarové I OST; REH; REV; TRA; I poúrazová fixace krční páteře v I I I I I I I krční ortézy s I TVL I případě těžkého cervikálního a I I I I I I I výraznou prostorově I I cervikobrachiálního syndromu, lehčí I I I I I I I tvarovanou plošnou I I subluxace, jednoduché stabilní I I I I I I I podporou v oblasti I I zlomeniny, těžké spondylartrózy, I I I I I I I dolní čelisti a týlu I I degenerativní změny I I I I I I I hlavy (např. límce I I I I I I I I I typ Philadelphia), I I I I I I I I I nepatří sem I I I I I I I I I vícedílné ortézy s I I I I I I I I I anatomickým tvarem I I I I I I I I I bez celoplošné I I I I I I I I I podpory (např. I I I I I I I I I stavitelné límce z I I I I I I I I I obvodových výztuh) I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 04.01.02 I fixační límce I I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 04.01.02.01 I fixační límce - zpevněné I - vícedílné ortézy s I CHI; NEU; ORP; ORT; I akutní i chronické případy I 1 ks / 1 rok I 296,00 Kč / 1 ks I ne I I I I anatomickým tvarem I REH; REV; TRA; TVL I cervikálního syndromu, osteochondrózy I I I I I I I bez celoplošné I I a spondylartrózy, lehké poúrazové I I I I I I I podpory (např. I I subluxace, revmatických obtíží, I I I I I I I stavitelné límce z I I degenerativních změn I I I I I I I obvodových výztuh) I I I I I I I I I - ortézy s I I I I I I I I I anatomickým tvarem a I I I I I I I I I vnitřní nebo vnější I I I I I I I I I výztuhou z pevných I I I I I I I I I materiálů I I I I I I I I I - výrazně anatomicky I I I I I I I I I tvarované plastové I I I I I I I I I límce bez výztuhy, I I I I I I I I I které díky použitému I I I I I I I I I materiálu vykazují I I I I I I I I I vysokou mim fixace I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 04.01.02.02 I fixační límce - měkké I měkké límce s I CHI; NEU; ORP; ORT; I velmi lehké případy tortikolis, I 1 ks / 1 rok I 174,00 Kč / 1 ks I ne I I I I anatomickým tvarem I REH; REV; TRA; TVL; I spondylóz, revmatických onemocnění, I I I I I I I bez výztuh I POP; PRL I blokových postavení krční páteře, I I I I I I I I I akutních poranění měkkých tkání, I I I I I I I I I degenerativních onemocnění, jizevnaté I I I I I I I I I kontraktury krku do jednoho roku po I I I I I I I I I úrazu I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 04.01.03 I ochranné přilby I I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 04.01.03.01 I ochranné přilby I ochrana hlavy s I NEU; PSY; REH I pooperační, poúrazová nebo I 1 ks / 2 roky I 2.125,- Kč I ne I I I I anatomickým tvarem, I I preventivní ochrana hlavy při I I I I I I I bavlněná podšívka, I I epilepsii, sebepoškozování nebo I I I I I I I různé velikosti I I postižení nervové soustavy I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 04.02 I ZP ortopedicko I I I I I I I I I protetické - pro trup I I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 04.02.01 I rigidní fixace klíční I I I I I I I I I kosti I I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 04.02.01.01 I rigidní fixace klíční I pro rigidní fixaci I CHI; NEU; ORP; ORT; I pooperační a poúrazové stavy fraktur I 1 ks / 1 rok I 304,00 Kč / 1 ks I ne I I I kosti I klíční kosti, I REH; REV; TRA I klíční kosti, poranění ramenního I I I I I I I nepatří sem I I kloubu. I I I I I I I upomínací nebo I I I I I I I I I podpůrné elastické I I I I I I I I I bandáže I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 04.02.02 I žeberní a hrudní pásy I I I I I I I I I pro fixaci I I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 04.02.02.01 I žeberní a hrudní pásy I elastické pásy a I CHI; NEU; ORP; ORT; I poškození a poranění v oblasti I 1 ks / 1 rok I 435,00 Kč / 1 ks I ne I I I pro fixaci I bandáže pro fixaci v I OST; REH; REV; TRA; I hrudníku I I I I I I I oblasti hrudníku I TVL I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 04.02.03 I kombinované korzety pro I I I I I I I I I stabilizaci a fixaci I I I I I I I I I páteře I I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 04.02.03.01 I kombinované korzety pro I kombinace pružného I CHI; NEU; ORP; ORT; I pooperační stavy (zlomeniny, I 1 ks / 1 rok I 1.565,00 Kč / 1 ks I ne I I I stabilizaci a fixaci I nebo pevného textilu I REH; REV; TRA; TVL I stabilizační operace), chronické I I I I I I páteře I s pevnými materiály I I degenerativní poruchy (osteoporóza, I I I I I I I (kov, plast), které I I spondylartróza, osteochondróza, I I I I I I I výrazně stabilizují I I olistéza) I I I I I I I a fixují páteř v I I I I I I I I I Th-L rozsahu, I I I I I I I I I charakteristický m I I I I I I I I I znakem korzetu je I I I I I I I I I kombinace základního I I I I I I I I I bederního pasu s I I I I I I I I I ostatními podpůrnými I I I I I I I I I příp. korekčními I I I I I I I I I prvky - např. I I I I I I I I I podpažní berličky, I I I I I I I I I prostorová výztužná I I I I I I I I I konstrukce, dlouhá I I I I I I I I I tvarovaná celoplošná I I I I I I I I I pelota s ramenními I I I I I I I I I tahy nebo hrudním I I I I I I I I I pasem apod., nepatří I I I I I I I I I sem bederní pasy s I I I I I I I I I výztuhami (plošné I I I I I I I I I peloty, dlahy, I I I I I I I I I výztuhy apod.), I I I I I I I I I které nemají další I I I I I I I I I přídavný podpůrný I I I I I I I I I nebo korekční prvek I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 04.02.04 I bederní ortézy I I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 04.02.04.01 I bederní ortézy I pružné, příp. pevné I CHI; NEU; ORP; ORT; I pooperační stavy v oblasti bederní I 1 ks / 1 rok I 609,00 Kč / 1 ks I ne I I I I textilní materiály I REH; REV; TRA; TVL I páteře, lumbalgie, chronické I I I I I I I nebo neopren, I I bolestivé stavy páteře, ledvinové I I I I I I I zpevňujícího I I obtíže I I I I I I I účinkuje dosaženo I I I I I I I I I pomocí pelot, I I I I I I I I I výztuh, tahů, I I I I I I I I I šněrování I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 04.02.05 I bederní pásy I I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 04.02.05.01 I bederní pásy elastické - I pružné materiály bez I GER; CHI; NEU; ORP; I lehká poškození zad, hlavním I 1 ks / 1 rok I 348,00 Kč / 1 ks I ne I I I bez výztuh I přídavných tahů, I ORT; PED; PRL; REH; I terapeutickým účinkem je mírná I I I I I I I výztuh nebo pelot I REV; TRA; TVL I elastická fixace I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 04.02.06 I břišní pásy I I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 04.02.06.01 I břišní pásy elastické - I pružné materiály bez I CHI; NEU; ORP; ORT; I oslabení břišní stěny, kde hlavním I 1 ks / 1 rok I 348,00 Kč / 1 ks I ne I I I bez výztuh I přídavného zpevnění I PED; PRL; REH; REV I terapeutickým účinkem je mírná I I I I I I I I I elastická fixace I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 04.02.06.02 I břišní pásy elastické - I pružné materiály; I CHI; NEU; ORP; ORT; I pooperační stavy v oblasti břicha, I 1 ks / 1 rok I 609,00 Kč / 1 ks I ne I I I s výztuhami I zpevňujícího I REH; REV I zpevnění břicha pro konzervativní I I I I I I I účinkuje dosaženo I I terapii, podpora břišního lisu I I I I I I I pomocí tahů, I I I I I I I I I šněrování, podpínek, I I I I I I I I I výztuh, pelot apod., I I I I I I I I I nepatří sem kýlní I I I I I I I I I pasy I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 04.02.06.03 I břišní pásy elastické - I pružné materiály; I GYN; CHI; NEU; ORP; I propadávání dělohy a bolesti zad I 1 ks / 1 rok I 783,00 Kč / 1 ks I ne I I I těhotenské s výztuhami I zpevňujícího I ORT; REH; REV I způsobené posturálními změnami během I I I I I I I účinkuje dosaženo I I gravidity I I I I I I I pomocí pelot, I I I I I I I I I výztuh, tahů nebo I I I I I I I I I šněrování apod. I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 04.02.07 I kýlní pásy I I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 04.02.07.01 I kýlní pásy - pupeční I kýlní pásy výhradně I CHI; NEU; ORP; ORT; I konzervativní léčba, předoperační I 1 ks / 1 rok I 435,00 Kč / 1 ks I ne I I I I určené pro kýly v I PED; PRL; REH; REV I období I I I I I I I oblasti pupku; I I I I I I I I I součástí těchto pásů I I I I I I I I I jsou peloty nebo I I I I I I I I I podpínky s umístěním I I I I I I I I I v oblasti kýly I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 04.02.07.02 I kýlní pásy - ostatní I součástí těchto pásů I CHI; NEU; ORP; ORT; I konzervativní léčba, předoperační I 1 ks / 1 rok I 870,00 Kč / 1 ks I ne I I I I jsou peloty nebo I PED; PRL; REH; REV I období I I I I I I I podpínky s umístěním I I I I I I I I I v oblasti kýly I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 04.02.08 I pánevní pásy I I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 04.02.08.01 I pánevní pásy I pro zpevnění a I CHI; NEU; ORP; ORT; I akutní nebo chronické stavy pánve, v I 1 ks / 1 rok I 870,00 Kč / 1 ks I ne I I I I fixaci pánve, příp. I REH; REV; TRA I těhotenství, po porodu I I I I I I I kyčelních kloubů I I (symphyseolýza), po úraze (ruptura), I I I I I I I I I při dysfunkci kyčelních kloubů, I I I I I I I I I kyčelní dysplazii, repozicích kyčle, I I I I I I I I I při pooperační léčbě fraktur pánve, I I I I I I I I I artrózy SI skloubení I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 04.03 I ZP ortopedicko I I I I I I I I I protetické - pro horní I I I I I I I I I končetiny I I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 04.03.01 I ortézy a dlahy prstů I I I I I I I I I horních končetin I I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 04.03.01.01 I ortézy prstů horních I ortézy z pevných I CHI; NEU; ORP; ORT; I akutní a chronické stavy prstů horní I 1 ks / 1 rok I 217,00 Kč / 1 ks I ne I I I končetin - rigidní I tvrdých materiálů I REH; REV; TRA; TVL; I končetiny (zlomeniny a luxace, akutní I I I I I I fixace I (plast, kov) nebo I PRL I šlachové poškození, artróza, I I I I I I I bandáže z textilního I I revmatická onemocnění), neurologické I I I I I I I materiálu nebo I I postižení I I I I I I I neoprenu, které jsou I I I I I I I I I vybavené pevnou I I I I I I I I I dlahou (kov, plast); I I I I I I I I I zabezpečují rigidní I I I I I I I I I fixaci I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 04.03.01.02 I ortézy prstů horních I zhotovené z pevných I CHI; NEU; ORP; ORT; I pooperační a poúrazové stavy prstů I 1 ks / 1 rok I 417,00 Kč / 1 ks I ne I I I končetin - dynamické I tvrdých materiálů I REH; REV; TRA; TVL I horní končetiny do 3 měsíců od I I I I I I I (plast, kov) a I I operace/úrazu, kde je nezbytná I I I I I I I vybavené dynamickými I I postupná rehabilitace I I I I I I I prvky (spirály, I I I I I I I I I pružiny, elastické I I I I I I I I I tahy apod.), které I I I I I I I I I umožňují přesně I I I I I I I I I určený dynamický I I I I I I I I I pohyb prstů zejm. I I I I I I I I I pro rehabilitační I I I I I I I I I účely; nepatří sem I I I I I I I I I bandáže s pružnými I I I I I I I I I výztuhami, pelotami, I I I I I I I I I dlahami apod. I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 04.03.02 I ortézy zápěstní I I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 04.03.02.01 I ortézy zápěstní - I ortézy z pevných I CHI; NEU; ORP; ORT; I akutní a chronické stavy zápěstí, I 1 ks / 1 rok I 304,00 Kč / 1 ks I ne I I I rigidní fixace I tvrdých materiálů I REH; REV; TRA; TVL I pooperační a poúrazové případy I I I I I I I (plast, kov) nebo I I fraktur, distorzí, luxací, artróza, I I I I I I I bandáže z textilního I I paréza, revmatická onemocnění, I I I I I I I materiálu, neoprenu I I neurologická postižení I I I I I I I nebo kůže; bandáže I I I I I I I I I musí být vybaveny I I I I I I I I I pevnou dlahou (kov), I I I I I I I I I která zabezpečí I I I I I I I I I zcela rigidní fixaci I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 04.03.02.02 I ortézy zápěstní - I elastické zápěstní I CHI; NEU; ORP; ORT; I pooperační a poúrazové případy, I 1 ks / 1 rok I 261,00 Kč / 1 ks I ne I I I zpevňující I ortézy bez pevné I REH; REV; TRA; TVL; I distorze, luxace, artróza, I I I I I I I dlahy, bandáž ortézy I PRL I entezopatie, revmatická onemocnění, I I I I I I I z elastického I I neurologická postižení I I I I I I I materiálu, I I I I I I I I I elastickou fixaci I I I I I I I I I dále zabezpečuje I I I I I I I I I pomocí dopínacích I I I I I I I I I tahů, pružných dlah I I I I I I I I I (spirál) a výztuh I I I I I I I I I (pelot) I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 04.03.03 I ortézy loketní I I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 04.03.03.01 I ortézy loketní s I loketní ortézy s I CHI; NEU; ORP; ORT; I pooperační a poúrazové stavy I 1 ks / 1 rok I 2.087,00 Kč / 1 ks I ne I I I kloubovou dlahou - s I krátkou kloubovou I REH; REV; TRA; TVL I loketního kloubu, (zlomeniny, I I I I I I limitovaným rozsahem I dlahou s I I poranění vazů a kloubních pouzder, I I I I I I pohybu I nastavitelným I I chronické instability, kontraktury) I I I I I I I limitovaným rozsahem I I I I I I I I I pohybu; dlaha je I I I I I I I I I zhotovena z pevných I I I I I I I I I materiálů I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 04.03.03.02 I ortézy loketní s I loketní ortézy s I CHI; NEU; ORP; ORT; I pooperační a poúrazové stavy I 1 ks / 1 rok I 696,00 Kč / 1 ks I ne I I I kloubovou dlahou - I kloubovou dlahou, z I REH; REV; TRA; TVL I loketního kloubu, (zlomeniny, I I I I I I elastické I kovu nebo pevného I I poranění vazů a kloubních pouzder, I I I I I I I plastu; kloubová I I chronické instability), revmatická I I I I I I I dlaha nemá plně I I onemocnění I I I I I I I stavitelný rozsah I I I I I I I I I pohybu I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 04.03.03.03 I ortézy loketní - I loketní ortézy bez I CHI; NEU; ORP; ORT; I pooperační a poúrazové stavy I 1 ks / 1 rok I 348,00 Kč / 1 ks I ne I I I zpevňující - elastické I kloubové dlahy, I REH; REV; TRA; TVL; I loketního kloubu, bolestivé stavy při I I I I I I I bandáž I PRL I artrózách, epikondylitidě, revmatická I I I I I I I ortézy je zhotovena I I onemocnění I I I I I I I z elastického I I I I I I I I I materiálu a I I I I I I I I I elastickou fixaci, I I I I I I I I I zabezpečena pomocí I I I I I I I I I dopínacích tahů nebo I I I I I I I I I pružných I I I I I I I I I nekloubových dlah I I I I I I I I I (spirál) nebo výztuh I I I I I I I I I (pelot) I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 04.03.03.04 I epikondylární pásky I epikondylární pásky I CHI; NEU; ORP; ORT; I radiální nebo ulnární epikondylitidy I 1 ks / 1 rok I 157,00 Kč / 1 ks I ne I I I I nebo velmi krátké I REH; REV; TRA; TVL; I I I I I I I I ortézy, bandáže, I PRL I I I I I I I I funkčně určené pouze I I I I I I I I I jako epikondylární I I I I I I I I I pásky I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 04.03.04 I ortézy ramenní I I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 04.03.04.01 I ortézy ramenní - I kombinace kovových I CHI; NEU; ORP; ORT; I pooperační a poúrazové stavy pletence I 1 ks / 1 rok I 3.913,00 Kč / 1 ks I ne I I I stavitelné I materiálů, plastů a I REH; REV; TRA; TVL I ramenního, zlomeniny horního konce I I I I I I I textilních I I kosti pažní a velkého hrbolu humeru, I I I I I I I materiálů; rigidní I I léčení luxace a omezení hybnosti I I I I I I I fixaci ramenního a I I ramenního kloubu I I I I I I I loketního kloubu v I I I I I I I I I požadované poloze I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 04.03.04.02 I ortézy ramenní - I z pevného pěnového I CHI; NEU; ORP; ORT; I pooperační a poúrazové stavy pletence I 1 ks / 1 rok I 2.174,00 Kč / 1 ks I ne I I I nestavitelné I plastu nebo I REH; REV; TRA; TVL I ramenního, zlomeniny horního konce I I I I I I I nafukovacího I I kosti pažní a velkého hrbolu humeru, I I I I I I I válcového vaku, I I léčení luxace a omezení hybnosti I I I I I I I potažená textilním I I ramenního kloubu I I I I I I I obalem s fixačními a I I I I I I I I I upínacími textilními I I I I I I I I I pásy; fixace I I I I I I I I I ramenního a I I I I I I I I I loketního kloubu I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 04.03.04.03 I ortézy ramenní - rigidní I textilních materiál, I CHI; NEU; ORP; ORT; I subluxace a luxace ramenního kloubu, I 1 ks / 1 rok I 500,00 Kč / 1 ks I ne I I I I rigidní fixace I REH; REV; TRA; TVL I dráždivě stavy a přetížení ramenního I I I I I I I ramenního kloubu, I I kloubu, záněty měkkých tkání I I I I I I I náhrada Desaultova I I ramenního kloubu, distorze, zlomeniny I I I I I I I obvazu I I pažní a klíční kosti I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 04.03.04.04 I ortézy ramenní - I z pružných materiálů I CHI; NEU; ORP; ORT; I subluxace ramenního kloubu, dráždivě I 1 ks / 1 rok I 435,00 Kč / 1 ks I ne I I I zpevňující, elastické I zabezpečující I REH; REV; TRA; TVL I stavy a přetížení ramenního kloubu, I I I I I I I elastickou fixaci s I I záněty, neurologická postižení I I I I I I I mírným omezením I I I I I I I I I pohyblivosti v I I I I I I I I I ramenním kloubu I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 04.03.05 I závěsy paže - zpevňující I I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 04.03.05.01 I závěsy paže - zpevňující I jednoduché závěsy a I CHI; NEU; ORP; ORT; I odlehčení horní končetiny I 1 ks / 1 rok I 235,00 Kč / 1 ks I ne I I I I pásky pro zavěšení a I REH; REV; TRA; TVL I I I I I I I I odlehčení horní I I I I I I I I I končetiny I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 04.04 I ZP ortopedicko I I I I I I I I I protetické - pro dolní I I I I I I I I I končetiny I I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 04.04.01 I ortézy hlezenní I I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 04.04.01.01 I ortézy hlezenní - I vybavené kloubovou I DIA; CHI; NEU; ORP; I pooperační a poúrazové stavy v I 1 ks / 1 rok I 1.304,00 Kč / 1 ks I ne I I I stavitelné I dlahou s I ORT; REH; REV; TRA; I oblasti hlezna a nohy; poškození I I I I I I I nastavitelným I TVL I Achillovy šlachy I I I I I I I rozsahem pohybu; I I I I I I I I I kombinací pevných I I I I I I I I I plastových a I I I I I I I I I textilních I I I I I I I I I materiálů; dlaha I I I I I I I I I ortézy je kovová I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 04.04.01.02 I ortézy hlezenní - I fixace je I DIA; CHI; NEU; ORP; I pooperační a poúrazové stavy v I 1 ks / 1 rok I 870,00 Kč / 1 ks I ne I I I rigidní I plnohodnotnou I ORT; REH; REV; TRA; I oblasti hlezna a nohy; poškození I I I I I I I náhradou sádrové I TVL I Achillovy šlachy; syndrom diabetické I I I I I I I fixace; umožňují I I nohy I I I I I I I chůzi I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 04.04.01.03 I ortézy hlezenní - I kombinace pevných a I DIA; CHI; NEU; ORP; I lehká instabilita přednoží a I 1 ks / 1 rok I 652,00 Kč / 1 ks I ne I I I zpevňující I textilních I ORT; REH; REV; TRA; I hlezenního kloubu; revmatická I I I I I I I materiálů; bez I TVL I onemocnění; stavy po distorzi hlezna; I I I I I I I kloubových dlah; I I syndrom diabetické nohy I I I I I I I zpevnění je I I I I I I I I I zajištěno pomocí I I I I I I I I I dopínacích tahů, I I I I I I I I I pružných I I I I I I I I I nekloubových dlah I I I I I I I I I (spirál) a výztuh I I I I I I I I I (pelot); ortéza není I I I I I I I I I určena pro chůzi bez I I I I I I I I I opory I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 04.04.01.04 I ortézy hlezenní - I pevné materiály; I CHI; NEU; ORP; ORT; I peroneální paréza při nedostatečné I 1 ks / 1 rok I 1.304,00 Kč / 1 ks I ne I I I peroneální I fixace správného I REH; REV; TRA; TVL I kompenzaci poruchy chůze peroneálním I I I I I I I postavení chodidla a I I tahem I I I I I I I hlezna v sagitálním I I I I I I I I I směru v případě I I I I I I I I I poškození I I I I I I I I I peroneálního nervu I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 04.04.01.05 I peroneální tahy I textilní materiál, I CHI; NEU; ORP; ORT; I peroneální paréza I 1 ks / 1 rok I 217,00 Kč / 1 ks I ne I I I I udržení správného I REH; REV; TRA; TVL I I I I I I I I postavení chodidla v I I I I I I I I I případě poškození I I I I I I I I I peroneálního nervu I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 04.04.02 I ortézy kolene I I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 04.04.02.01 I ortézy kolene - pro I pevný rám s I CHI; NEU; ORP; ORT; I pooperační a poúrazové stavy I 1 ks / 1 rok I 2.609,00 Kč / 1 ks I ne I I I instability - pevné rámy I kloubovou dlahou; I REH; REV; TRA; TVL I I I I I I I I vysoká stabilita; I I I I I I I I I plně funkční rozsah I I I I I I I I I pohybu I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 04.04.02.02 I ortézy kolene - s I dlouhá kloubová I CHI; NEU; ORP; ORT; I pooperační a poúrazové stavy I 1 ks / 1 rok I 2.783,00 Kč / 1 ks I ne I I I limitovaným rozsahem I dlaha s I REH; REV; TRA; TVL I kolenního kloubu s cílem zajistit I I I I I I pohybu - pevné materiály I nastavitelným I I limitovaný rozsah pohybu a jeho I I I I I I I limitovaným rozsahem I I stabilizaci v sagitální rovině; I I I I I I I pohybu; pevné I I neurologická postižení I I I I I I I materiály; bandáž a I I I I I I I I I dopínací tahy z I I I I I I I I I pevných textilních I I I I I I I I I materiálů I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 04.04.02.03 I ortézy kolene - s I krátká kloubová I CHI; NEU; ORP; ORT; I pooperační a poúrazové stavy I 1 ks / 1 rok I 1.913,00 Kč / 1 ks I ne I I I limitovaným rozsahem I dlaha s I REH; REV; TRA; TVL I kolenního kloubu s cílem zajistit I I I I I I pohybu - elastické I nastavitelným I I určitý limitovaný rozsah pohybu a I I I I I I materiály I limitovaným rozsahem I I jeho mírnou stabilizaci v sagitální I I I I I I I pohybu; pevné I I rovině I I I I I I I materiály; bandáž z I I I I I I I I I elastického I I I I I I I I I materiálu; dopínací I I I I I I I I I tahy jsou zhotoveny I I I I I I I I I z pevných nebo I I I I I I I I I elastických I I I I I I I I I materiálů I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 04.04.02.04 I ortézy kolene - s I dočasná imobilizace I CHI; NEU; ORP; ORT; I pooperační a poúrazové stavy v I 1 ks / 1 rok I 870,00 Kč / 1 ks I ne I I I konstantní flexí I kolenního kloubu v I REH; REV; TRA; TVL I oblasti kolenního kloubu s cílem I I I I I I I pevné flexi; I I zajistit plnohodnotnou rigidní fixaci I I I I I I I plnohodnotná náhrada I I I I I I I I I sádrové fixace; I I I I I I I I I bandáž z pevných I I I I I I I I I nebo textilních I I I I I I I I I materiálů; ortéza je I I I I I I I I I vybavena pevnou I I I I I I I I I dlahou zabezpečující I I I I I I I I I požadovanou flexi I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 04.04.02.05 I ortézy kolene - I ortéza s kloubovou I CHI; NEU; ORP; ORT; I stabilizace pohybu kolenního kloubu v I 1 ks / 1 rok I 1.391,00 Kč / 1 ks I ne I I I elastické - kloubové I dlahou; z kovu nebo I REH; REV; TRA; TVL I případě instabilit, artróz, artritid, I I I I I I dlahy I pevného plastu; nemá I I poškození menisků I I I I I I I plně stavitelný I I I I I I I I I rozsah pohybu; I I I I I I I I I bandáž z elastických I I I I I I I I I materiálů; s vysokou I I I I I I I I I elastickou fixací I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 04.04.02.06 I ortézy kolene - I ortéza bez kloubové I CHI; NEU; ORP; ORT; I instability kolenního kloubu, I 1 ks / 1 rok I 522,00 Kč / 1 ks I ne I I I elastické - zpevňující I dlahy; bandáž z I REH; REV; TRA; TVL I stabilizace pately, bolestivé stavy I I I I I I I elastického I I při chronických nebo revmatických I I I I I I I materiálu; elastická I I onemocnění I I I I I I I fixace je zajištěna I I I I I I I I I dopínacími tahy nebo I I I I I I I I I pružnými I I I I I I I I I nekloubovými dlahami I I I I I I I I I (spirály) nebo I I I I I I I I I výztuhami (peloty) I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 04.04.02.07 I infrapatelární pásky I krátké ortézy nebo I CHI; NEU; ORP; ORT; I stabilizace pately, femoropatelární I 1 ks / 1 rok I 157,00 Kč / 1 ks I ne I I I I bandáže funkčně I REH; REV; TRA; TVL; I artróza, afekce lig. Patellae I I I I I I I určené pouze jako I PRL I proprium I I I I I I I infrapatelární pásky I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 04.04.03 I ortézy kyčle I I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 04.04.03.01 I ortézy kyčle - s I ortéza s kloubovou I CHI; NEU; ORP; ORT; I pooperační a poúrazové stavy I 1 ks / 1 rok I 2.609,00 Kč / 1 ks I ne I I I limitovaným rozsahem I dlahou; s I REH; REV I kyčelního kloubu I I I I I I pohybu I nastavitelným I I I I I I I I I limitovaným rozsahem I I I I I I I I I pohybu; dlaha z I I I I I I I I I pevných materiálů I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 04.04.03.02 I ortézy kyčle - I ortéza bez kloubové I CHI; NEU; ORP; ORT; I pooperační a poúrazové stavy I 1 ks / 1 rok I 365,00 Kč / 1 ks I ne I I I zpevňující I dlahy; bandáž z I REH; REV I kyčelního kloubu; zánětlivé stavy I I I I I I I elastického I I I I I I I I I materiálu; elastická I I I I I I I I I fixace je I I I I I I I I I zabezpečena pomocí I I I I I I I I I dopínacích tahů, I I I I I I I I I pružných I I I I I I I I I nekloubových dlah I I I I I I I I I (spirál) a výztuh I I I I I I I I I (pelot) I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 04.04.03.03 I ortézy kyčle - abdukční I zajištění správného I CHI; NEU; ORP; ORT; I kyčelní dysplasie, subluxace I 1 ks / 1 rok 2 ks / I 391,00 Kč / 1 ks I ne I I I I postavení kyčelního I REH; REV I I 1 rok u dětí do 2 I I I I I I kloubu v abdukci; I I I let I I I I I I možnost I I I I I I I I I nastavitelných I I I I I I I I I třmenů, abdukčních I I I I I I I I I peřinek nebo ortéz I I I I I I I I I se stavitelnou I I I I I I I I I vzpěrou I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 04.05 I ZP I I I I I I I I I ortopedicko-protetické I I I I I I I I I ochranné, korekční a I I I I I I I I I stabilizační I I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 04.05.01 I návleky pahýlové I I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 04.05.01.01 I návleky pahýlové - I kompresní návleky I CHI; ORP; ORT; REH; I kompresní terapie pahýlu do 6 měsíců I 1 ks / 1 rok I 609,00 Kč / 1 ks I ne I I I kompresivní I tvarované pro I TRA I po amputaci, objemově nestabilní I I I I I I I amputační pahýl I I pahýl končetin I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 04.05.01.02 I návleky pahýlové - k I ochrana pahýlu a I CHI; ORP; ORT; REH; I kombinace s protézami, které vyžadují I 8 ks / 1 rok I 174,00 Kč / 1 ks I ne I I I protézám horních I kompenzace I TRA I využití pahýlových návleků I I I I I I končetin nebo dolních I objemových změn v I I I I I I I I končetin I průběhu dne I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 04.06 I ZP kompenzační I I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 04.06.01 I epitézy mammární + I I I I I I I I I příslušenství I I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 04.06.01.01 I epitézy mammární - I - I GYN; CHI; ONK I onkologická onemocnění; po operaci I 1 ks I 435,00 Kč / 1 ks I ne I I I pooperační (dočasné) I I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 04.06.01.02 I epitézy mammární - I - I GYN; CHI; ONK; PRL I onkologická onemocnění; asymetrické I 1 ks / 2 roky I 1.565,00 Kč / 1 ks I ne I I I trvalé I I I vývojové vady prsu I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 04.06.01.03 I epitézy mammární - I - I CHI; J16; ONK, GYN I lymfedém, nadměrná velikost, I 1 ks / 2 roky I 2.609,00 Kč / 1 ks I ne I I I trvalé - samolepící nebo I I I onemocnění páteře I I I I I I odlehčené I I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 04.07 I terapeutická obuv I I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 04.07.01 I obuv pooperační a I I I I I I I I I odlehčovací I I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 04.07.01.01 I obuv pooperační a I - I DIA; CHI; ORP; ORT; I dočasné řešení objemových změn nohy I 1 ks na jednu I 435,00 Kč / 1 ks I ne I I I odlehčovací I I REH; POP I po operaci; syndrom diabetické nohy I končetinu / 1 rok I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 04.07.02 I obuv dětská terapeutická I I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 04.07.02.01 I obuv dětská terapeutická I pevné vedení paty I ORP; ORT; REH; po I do 18 let věku; neurologická I 2 páry / 1 rok I 1.044,00 Kč / 1 pár I ne I I I I I schválení zdravotní I postižení I I I I I I I I pojišťovnou I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 04.07.03 I obuv pro diabetiky I I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 04.07.03.01 I obuv pro diabetiky I obuv s dostatečným I DIA; ORT; REH; ORP; I diabetik s neuropatií či se I 1 pár / 2 rok I 870,00 Kč / 1 pár I ne I I I I prostorem v prstové I CHI; ANG; REV I speciálními zdravotními požadavky na I I I I I I I části, uzavřeného I I obutí I I I I I I I střihu, bez I I I I I I I I I funkčních švů na I I I I I I I I I nártu, s uzávěrem na I I I I I I I I I suchý zip nebo I I I I I I I I I šněrování; I I I I I I I I I zpevňující části I I I I I I I I I (tužinka a opatek) I I I I I I I I I kryté podšívkou I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 05 I ZP pro pacienty s I I I I I I I I I diabetem a s jinými I I I I I I I I I poruchami metabolismu I I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 05.01 I ZP pro odběr kapilární I I I I I I I I I krve I I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 05.01.01 I pera lancetová I I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 05.01.01.01 I pera lancetová I - I DIA; J4; PRL; INT I diabetes mellitus; nediabetická I 1 ks / 5 let I 217,00 Kč / 1 ks I ne I I I I I I hypoglykémie (inzulinom, dialýza, I I I I I I I I I postprandiální hypoglykémie, I I I I I I I I I kongenitální hyperinzulinismus, I I I I I I I I I dědičná metabolická porucha) - včetně I I I I I I I I I odběru suchých krevních kapek I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 05.01.02 I lancety pro lancetová I I I I I I I I I pera I I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 05.01.02.01 I lancety pro lancetová I - I DIA; J4; PRL; INT I diabetes mellitus; nediabetická I - I 261,00 Kč / 1 rok I ne I I I pera I I I hypoglykémie (inzulinom, dialýza, I I I I I I I I I postprandiální hypoglykémie, I I I I I I I I I kongenitální hyperinzulinismus, I I I I I I I I I dědičná metabolická porucha) - včetně I I I I I I I I I odběru suchých krevních kapek I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 05.02 I ZP pro stanovení glukózy I I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 05.02.01 I glukometry I I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 05.02.01.01 I glukometry I možnost stahování I DIA; PRL; INT I diabetes mellitus při léčbě I 1 ks / 6 let I 435,00 Kč / 1 ks I ne I I I I hodnot z glukometru I I perorálními antidiabetiky I I I I I I I do univerzálních I----------------------I---------------------------------------I I I I I I I počítačových I DIA, INT I diabetes mellitus při léčbě inzulínem I I I I I I I programů I----------------------I---------------------------------------I I I I I I I umožňujících I DIA I diabetes mellitus při léčbě I I I I I I I vyhodnocení dat I I injekčními neinzulínovými I I I I I I I I I antidiabetiky; nediabetická I I I I I I I I I hypoglykémie (inzulinom, dialýza, I I I I I I I I I postprandiální hypoglykémie, I I I I I I I I I kongenitální hyperinzulinismus, I I I I I I I I I dědičná metabolická porucha) I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 05.02.01.02 I glukometry - pro I možnost stahování I DIA I diabetes mellitus do 18 let včetně; I 1 ks / 6 let I 870,00 Kč / 1 ks I ne I I I stanovení ketolátek I hodnot z glukometru I I diabetes mellitus v těhotenství; I I I I I I I do univerzálních I I léčba inzulínovou pumpou při anamnéze I I I I I I I počítačových I I diabetické ketoacidózy I I I I I I I programů I I I I I I I I I umožňujících I I I I I I I I I vyhodnocení dat I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 05.02.01.03 I glukometry s hlasovým I možnost stahování I DIA I diabetes mellitus při léčbě I 1 ks / 6 let I 870,00 Kč / 1 ks I ne I I I výstupem I hodnot z glukometru I I intenzifikovanou inzulínovou terapií I I I I I I I do univerzálních I I s praktickou slepotou I I I I I I I počítačových I I I I I I I I I programů I I I I I I I I I umožňujících I I I I I I I I I vyhodnocení dat I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 05.02.01.04 I glukometry s I bolusový kalkulátor I DIA I diabetes mellitus při léčbě I 1 ks / 6 let I 870,00 Kč / 1 ks I ne I I I integrovaným bolusovým I nastavuje lékař; po I I intenzifikovanou inzulínovou terapií I I I I I I kalkulátorem a I jeho nastavení I I (léčba inzulínovými pery); při I I I I I I komunikací s chytrým I systém doporučuje I I flexibilním dávkování inzulínu I I I I I I zařízením I dávku inzulínu; I I I I I I I I I možnost stahování I I I I I I I I I hodnot z glukometru I I I I I I I I I do univerzálních I I I I I I I I I počítačových I I I I I I I I I programů I I I I I I I I I umožňujících I I I I I I I I I vyhodnocení dat I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 05.02.02 I diagnostické proužky pro I I I I I I I I I testování krve I I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 05.02.02.01 I diagnostické proužky pro I I DIA; PRL; INT I diabetes mellitus při léčbě I 100 ks / 1 rok I 5,22 Kč / 1 ks I ne I I I stanovení glukózy z krve I I I perorálními antidiabetiky I I I I I I I I----------------------I---------------------------------------I----------------------I I I I I I I DIA, INT I diabetes mellitus při léčbě inzulínem I 400 ks / 1 rok I I I I I I I----------------------I---------------------------------------I----------------------I I I I I I I DIA I diabetes mellitus při léčbě I 400 ks / 1 rok I I I I I I I I injekčními neinzulínovými I I I I I I I I I antidiabetiky; nediabetická I I I I I I I I I hypoglykémie (inzulinom, dialýza, I I I I I I I I I postprandiální hypoglykémie) I I I I I I I I----------------------I---------------------------------------I----------------------I I I I I I I DIA I diabetes mellitus při léčbě I 1.500 ks / 1 rok I I I I I I I I intenzifikovanou inzulínovou terapií I I I I I I I I I (léčba inzulínovými pery nebo pumpou) I I I I I I I I----------------------I---------------------------------------I----------------------I I I I I I I DIA I diabetes mellitus do 18 let včetně; I 2.500 ks / 1 rok I I I I I I I I diabetes mellitus v těhotenství; I I I I I I I I I nediabetická hypoglykémie I I I I I I I I I (kongenitální hyperinzulinismus, I I I I I I I I I dědičná metabolická porucha) u dětí I I I I I I I I I do 10 let včetně I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 05.02.02.02 I diagnostické proužky pro I I DIA I diabetes mellitus do 18 let včetně; I 50 ks / 1 rok I 5,20 Kč / 1 ks I ne I I I stanovení ketolátek z I I I diabetes mellitus v těhotenství; I I I I I I krve I I I léčba inzulínovou pumpou I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 05.02.03 I diagnostické proužky pro I I I I I I I I I testování moči I I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 05.02.03.01 I diagnostické proužky pro I I DIA; PRL I diabetický pacient léčený inzulínem I 50 ks / 1 rok I 1,70 Kč / 1 ks I ne I I I vizuální testování moči I I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 05.02.04 I přístroje pro okamžitou I I I I I I I I I monitoraci glukózy (FGM I I I I I I I I I = Flash Glucose I I I I I I I I I Monitoring) I I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 05.02.04.01 I přijímač pro okamžité I data získává ze I DIA I diabetes mellitus I. typu; léčba I 1 ks / 4 roky I 1.391,00 Kč / 1 ks I ne I I I monitorování glukózy I senzoru bezdrátovým I I intenzifikovanou inzulínovou terapií I I I I I I (FGM = Flash Glucose I přenosem a zobrazuje I I (inzulínové pero nebo pumpa); nelze I I I I I I Monitoring) I je na displeji; I I předepsat současně s glukometrem a I I I I I I I zařízení lze I I přístroji pro kontinuální monitoraci I I I I I I I propojit s počítačem I I glukózy; po dobu používání FGM lze I I I I I I I za účelem zpracování I I předepsat současně s max. 100 ks / 1 I I I I I I I reportů z naměřených I I rok au dětí do 18 let včetně max. 300 I I I I I I I dat I I ks / 1 rok diagnostických proužků pro I I I I I I I I I stanovení glukózy z krve, nelze I I I I I I I I I předepsat současně s glukometry a I I I I I I I I I glukometry - pro stanovení ketolátek I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 05.02.04.02 I senzory pro okamžité I senzor zavedený v I DIA I diabetes mellitus I. typu; léčba I 26 ks / 1 rok I 1.391,00 Kč / 1 ks I ne I I I monitorování glukózy I podkoží; informace o I I intenzifikovanou inzulínovou terapií I I I I I I (FGM = Flash Glucose I koncentraci glukózy I I (inzulínové pero nebo pumpa); na dobu I I I I I I Monitoring) I až po přiložení I I 3 měsíců; další preskripce jen u dětí I I I I I I I speciální čtečky k I I do 18 let včetně a pacientů od 19 let I I I I I I I povrchu senzoru; I I po zlepšení kompenzace (objektivní I I I I I I I zobrazení aktuální I I spolupráce při léčbě - 10 a více I I I I I I I hodnoty i s I I skenů za den); nelze předepsat I I I I I I I trendovými šipkami a I I současně s přístroji pro kontinuální I I I I I I I retrospektivně načte I I monitoraci glukózy; lze předepsat I I I I I I I průběh předchozích I I současně s max. 100 ks / 1 rok au I I I I I I I glykémií; I I dětí do 18 let včetně max. 300 ks / 1 I I I I I I I přesnost systému I I rok diagnostických proužků pro I I I I I I I definovaná hodnotou I I stanovení glukózy z krve, nelze I I I I I I I MARD (Mean Absolute I I předepsat současně s glukometry a I I I I I I I Relative Difference) I I glukometry - pro stanovení ketolátek I I I I I I I < 15 % I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 05.02.05 I přístroje pro I I I I I I I I I kontinuální monitoraci I I I I I I I I I glukózy (CGM = I I I I I I I I I Continuous Glucose I I I I I I I I I Monitoring) I I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 05.02.05.01 I systém pro kontinuální I data o hladině I DIA; první I diabetes mellitus I. typu; léčba I - I 52.174,00 Kč / 1 rok I ne I I I monitoraci glukózy (CGM) I glukózy jsou I preskripce po I intenzifikovanou inzulínovou terapií I I I I I I - senzory, vysílače a I bezdrátově přenášena I schválení zdravotní I se syndromem porušeného vnímání I I I I I I případně přijímač, který I do přijímače; I pojišťovnou I hypoglykémie (Clarkova metoda nebo I I I I I I není "SMART" zařízením I voděodolnost I I Gold score >= 4) a/nebo s častými I I I I I I I vysílače; minimální I I hypoglykémiemi (>= 10 % času I I I I I I I doba použitelnosti I I stráveného v hypoglykemickém rozmezí I I I I I I I senzoru 6 dní I I při předchozí monitoraci u dospělých I I I I I I I I I pacientů a >= 5 % času u dětských I I I I I I I I I pacientů) a/nebo labilním diabetem I I I I I I I I I (vysoká glykemická variabilita určená I I I I I I I I I směrodatnou odchylkou >= 3,5 mmol/l) I I I I I I I I I a/nebo závažnými hypoglykémiemi (2 a I I I I I I I I I více závažných hypoglykémií v průběhu I I I I I I I I I posledních 12 měsíců) a dobrou I I I I I I I I I spoluprací; pacientky s diabetem I. I I I I I I I I I typu v těhotenství a v šestinedělí; I I I I I I I I I dále pacienti po transplantaci I I I I I I I I I slinivky a/nebo ledvin; pacienti s I I I I I I I I I glykovaným hemoglobinem < 60 I I I I I I I I I mmol/mol, kteří nesplňují jiná I I I I I I I I I indikační kritéria a po 3 a/nebo 6 I I I I I I I I I měsících od zahájení monitorace I I I I I I I I I prokáží objektivizovatelné zlepšení I I I I I I I I I kompenzace I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 05.03 I ZP pro aplikaci léčiva I I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 05.03.01 I aplikační pera I I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 05.03.01.01 I inzulínová pera I - I DIA I diabetes mellitus (1 a/nebo 2 dávky I 1 ks / 3 roky I 870,00 Kč / 1 ks I ne I I I I I I inzulínu) I I I I I I I I I---------------------------------------I----------------------I I I I I I I I diabetes mellitus; léčba I 2 ks / 3 roky I I I I I I I I intenzifikovanou inzulínovou terapií I I I I I I I I I (3 a více dávek inzulínu denně); při I I I I I I I I I souběžné aplikaci 2 druhů inzulínu I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 05.03.02 I injekční inzulínové I I I I I I I I I stříkačky I I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 05.03.02.01 I injekční inzulínové I - I DIA; PRL I aplikace inzulínu I 200 ks / 1 rok I 2,00 Kč / 1 ks I ne I I I stříkačky I I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 05.03.03 I inzulínové pumpy I I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 05.03.03.01 I inzulínové pumpy bez I - I DIA; po schválení I diabetes mellitus léčený I 1 ks / 4 roky I 70.435,00 Kč / 1 ks I ne I I I možnosti kontinuální I I zdravotní I intenzifikovanou inzulínovou terapií I I I I I I monitorace I I pojišťovnou I a neuspokojivou kompenzací diabetů a I I I I I I I I I dobrou spoluprací včetně; dále I I I I I I I I I prekoncepční péče a těhotenství I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 05.03.03.02 I inzulínové pumpy s I - I DIA; po schválení I diabetes mellitus (včetně těhotných I 1 ks / 4 roky I 73.043,00 Kč / 1 ks I ne I I I možností kontinuální I I zdravotní I diabetiček a diabetických dětí do 18 I I I I I I monitorace I I pojišťovnou I let včetně) léčený intenzifikovaným I I I I I I I I I inzulínovým režimem, s častými I I I I I I I I I hypoglykémiemi a/nebo labilním I I I I I I I I I diabetem a dobrou spoluprací; I I I I I I I I I pacienti po transplantaci I I I I I I I I I Langerhansových ostrůvků I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 05.03.03.03 I inzulínové pumpy - s I - I DIA; po schválení I diabetes mellitus (včetně těhotných I 1 ks / 4 roky I 79.130,00 Kč / 1 ks I ne I I I napojením na kontinuální I I zdravotní I diabetiček, žen v prekoncepci a I I I I I I monitoraci glukózy a I I pojišťovnou I diabetických dětí do 18 let včetně) I I I I I I automatickou odezvou na I I I se syndromem nerozpoznané I I I I I I blížící se hypoglykémii I I I hypoglykémie a/nebo závažnými I I I I I I a/nebo hyperglykémii I I I hypoglykémiemi a dobrou spoluprací; I I I I I I I I I pacienti po transplantaci; děti s I I I I I I I I I prokázaným zvýšeným rizikem I I I I I I I I I nerozpoznaných hypoglykémii I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 05.03.03.04 I náplasťové inzulínové I - I DIA; po schválení I diabetes mellitus léčený I 1 ks (pro pacienty, I 71.304,00 Kč / 1 rok I ne I I I pumpy I I zdravotní I intenzifikovanou inzulínovou terapií I kteří systém použijí I (včetně veškerého I I I I I I pojišťovnou I a neuspokojivou kompenzací diabetů a I "krátkodobě" - do 1 I příslušenství a I I I I I I I dobrou spoluprací včetně; dále I roku, např. gestační I baterií na 1 rok I I I I I I I prekoncepční péče a těhotenství; I diabetes) I provozu) I I I I I I I předpoklad kratší doby využití pumpy; I----------------------I----------------------I I I I I I I není možný souběh s jiným typem I 1 ks / 4 roky I 1. rok 71.304,00 Kč; I I I I I I I inzulínové pumpy I I 2. - 4. rok I I I I I I I I I 65.217,00 Kč / 1 rok I I I I I I I I I léčby (včetně I I I I I I I I I veškerého I I I I I I I I I příslušenství a I I I I I I I I I baterií) I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 05.03.04 I ZP pro subkutánní a I I I I I I I I I intravenózní aplikaci I I I I I I I I I léčiva I I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 05.03.04.01 I infuzní jehly pro I - I ALG I subkutánní aplikace léčiv v souladu s I 150 ks / 1 rok I 215,00 Kč / 1 ks I ne I I I subkutánní aplikaci I I I indikačním omezením léčivého I I I I I I léčiv I I I přípravku u syndromu primární I I I I I I I I I imunodeficience I I I I I I I I I---------------------------------------I----------------------I I I I I I I I facilitovaná subkutánní infúze v I 48 ks / 1 rok I I I I I I I I souladu s indikačním omezením I I I I I I I I I léčivého přípravku u syndromu I I I I I I I I I primární imunodeficience I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 05.03.04.02 I infuzní pumpy pro I kontinuální podávání I KAR; po schválení I plicní arteriální hypertenze I 2 ks / 2 roky I 100 % I ano I I I kontinuální intravenózní I infuze; rychlost I zdravotní I I I I I I I podávání léčiva I průtoku 1 až 3.000 I pojišťovnou I I I I I I I I ml denně; I I I I I I I I I programování v ml 24 I I I I I I I I I hod. denně I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 05.03.05 I příslušenství pro ZP pro I I I I I I I I I aplikaci léčiva I I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 05.03.05.01 I jehly k neinzulínovým I - I DIA I - I 100 ks / 1 rok I 1,70 Kč / 1 ks I ne I I I perům I I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 05.03.05.02 I jehly k inzulínovým I - I DIA I diabetes mellitus; léčba inzulínem I 500 ks / 1 rok I 1,70 Kč / 1 ks I ne I I I perům I I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I I I I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 05.03.05.04 I zásobníky inzulínu pro I - I DIA I diabetes mellitus; diabetes mellitus I 150 ks / 1 rok I 61,00 Kč / 1 ks I ne I I I inzulínové pumpy - 1,6-2 I I I léčený intenzifikovanou inzulínovou I I I I I I ml I I I terapií (inzulínová pumpa) I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 05.03.05.05 I zásobníky inzulínu pro I - I DIA I diabetes mellitus; diabetes mellitus I 130 ks / 1 rok I 91,00 Kč / 1 ks I ne I I I inzulínové pumpy 3-4 ml I I I léčený intenzifikovanou inzulínovou I I I I I I I I I terapií (inzulínová pumpa) I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 05.03.05.06 I infuzní sety s kovovou I - I DIA I diabetický pacient léčený I 180 setů / 1 rok I 139,00 Kč / 1 set I ne I I I jehlou I I I intenzifikovaným inzulínovým režimem I I I I I I I I I (inzulínová pumpa) I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 05.03.05.07 I infuzní sety s I - I DIA I diabetický pacient léčený I 130 setů / 1 rok I 261,00 Kč / 1 set I ne I I I teflonovou jehlou I I I intenzifikovaným inzulínovým režimem I I I I I I I I I (inzulínová pumpa) I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 05.03.05.08 I zásobníky k infuzní m I objem 50 nebo 100 ml I KAR I plicní arteriální hypertenze I 40 ks / 1 měsíc I 100 % I ne I I I pumpám pro kontinuální I I I I I I I I I intravenózní podávání I I I I I I I I I léčiva I I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 05.03.05.09 I infuzní linky k infuzním I infuzní linky s I KAR I plicní arteriální hypertenze I 20 ks / 1 měsíc I 100 % I ne I I I pumpám pro kontinuální I nesavou chlopní I I I I I I I I intravenózní podávání I I I I I I I I I léčiva I I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 05.03.05.10 I jehla injekční pro I 1,2 x 40 mm nebo 0,9 I KAR I plicní arteriální hypertenze I 80 ks / 1 měsíc I 100 % I ne I I I přípravu infuzního I x 40 mm I I I I I I I I roztoku I I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 05.03.05.11 I stříkačka injekční I 5 ml nebo 10 ml I KAR I plicní arteriální hypertenze I 40 ks / 1 měsíc I 100 % I ne I I I dvoudílná I I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 05.03.05.12 I stříkačka injekční I 50 ml I KAR I plicní arteriální hypertenze I 40 ks / 1 měsíc I 100 % I ne I I I dvoudílná I I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 06 I ZP pro kompresivní I I I I I I I I I terapii I I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 06.01 I ZP pro kompresivní I I I I I I I I I terapii -sériově I I I I I I I I I vyrobené I I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 06.01.01 I kompresivní obinadla I I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 06.01.01.01 I kompresivní elastická I tažnost 40 % - 100 % I GER; DER; CHI; INT; I - I - I 0,0086 Kč / 1 cm
2
I ne I I I obinadla - krátkotažná I I ANG; PRL; SDP; SLO; I I I I I I I I I REH; DIA; ORT I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 06.01.01.02 I kompresivní elastická I tažnost 101 % - 200 I GER; DER; CHI; INT; I - I - I 0,0086 Kč / 1 cm
2
I ne I I I obinadla - středně, I % I PRL; SDP; SLO; REH; I I I I I I I dlouhotažná I I ANG; DIA; ORT I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 06.01.01.03 I kompresivní elastická I I DER; ANG I lymfedém; flebolymfedém; kontaktní I - I 0,0260 Kč / 1 cm
2
I ne I I I obinadla -krátkotažná, I I I přecitlivělost I I I I I I vysoký tlak pod bandáží I I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 06.01.02 I kompresivní punčochy - I I I I I I I I I lýtkové I I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 06.01.02.01 I kompresivní punčochy - I II. kompresní třída I DER; GER; CHI; INT; I - I 2 páry / 1 rok I 357,00 Kč / 1 pár I ne I I I lýtkové, zdravotní - II. I 23-32 mmHg I ANG; PRL; SDP; SLO; I I I I I I I kompresní třída I I REH; DIA I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 06.01.02.02 I kompresivní punčochy - I III. kompresní třída I DER; CHI; INT; ANG; I - I 2 páry / 1 rok I 391,00 Kč / 1 pár I ne I I I lýtkové, zdravotní - I 34-46 mmHg I DIA I I I I I I I III. kompresní třída I I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 06.01.02.03 I kompresivní punčochy - I IV. kompresní třída I DER; CHI; INT; ANG I - I 2 páry / 1 rok I 783,00 Kč / 1 pár I ne I I I lýtkové, zdravotní - IV. I 49 mmHg a více I I I I I I I I kompresní třída I I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 06.01.02.04 I systémy komprese pro I III. kompresní třída I GER; DER; CHI; INT; I bércový vřed žilního původu, nelze I 1 set / 1 rok / 1 I 783,00 Kč / 1 set I ne I I I léčbu UCV - set - III. I 34-46 mmHg I ANG I předepsat současně s kompresivními I končetina I I I I I kompresní třída I I I punčochami I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 06.01.03 I kompresivní punčochy - I I I I I I I I I polostehenní I I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 06.01.03.01 I kompresivní punčochy - I II. kompresní třída I DER; GER; CHI; INT; I - I 2 páry / 1 rok I 391,00 Kč / 1 pár I ne I I I polostehenní, zdravotní I 23-32 mmHg I ANG; PRL; REH I I I I I I I - II. kompresní třída I I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 06.01.03.02 I kompresivní punčochy - I III. kompresní třída I DER; CHI; ANG; LYM I - I 2 páry / 1 rok I 522,00 Kč / 1 pár I ne I I I polostehenní, zdravotní I 34-46 mmHg I I I I I I I I - III. kompresní třída I I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 06.01.04 I kompresivní punčochy - I I I I I I I I I stehenní I I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 06.01.04.01 I kompresivní punčochy - I II. kompresní třída I DER; GER; CHI; INT; I - I 2 páry / 1 rok I 522,00 Kč / 1 pár I ne I I I stehenní, zdravotní - I 23-32 mmHg I ANG; PRL; SDP; SLO; I I I I I I I II. kompresní třída I I REH I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 06.01.04.02 I kompresivní punčochy - I III. kompresní třída I DER; CHI; INT; ANG I - I 2 páry / 1 rok I 522,00 Kč / 1 pár I ne I I I stehenní, zdravotní - I 34-46 mmHg I I I I I I I I III. kompresní třída I I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 06.01.04.03 I kompresivní punčochy - I IV. kompresní třída I DER; CHI; INT; ANG I - I 2 páry / 1 rok I 1.130,00 Kč / 1 pár I ne I I I stehenní, zdravotní - I 49 mmHg a více I I I I I I I I IV. kompresní třída I I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 06.01.04.04 I kompresivní punčochy - I II. kompresní třída I DER; GER; CHI; INT; I - I 2ks / 1 rok / 1 I 261,00 Kč / 1 ks I ne I I I stehenní s uchycením v I 23-32 mmHg I ANG; PRL; REH I I končetina I I I I I pase, zdravotní - II. I I I I I I I I I kompresní třída I I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 06.01.04.05 I kompresivní punčochy - I III. kompresní třída I DER; CHI; INT; ANG I - I 2 ks / 1 rok / 1 I 304,00 Kč / 1 ks I ne I I I stehenní s uchycením v I 34-46 mmHg I I I končetina I I I I I pase, zdravotní - III. I I I I I I I I I kompresní třída I I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 06.01.05 I kompresivní punčochové I I I I I I I I I kalhoty - dámské I I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 06.01.05.01 I kompresivní punčochové I II. kompresní třída I DER; GER; CHI; INT; I - I 2 ks / 1 rok I 783,00 Kč / 1 ks I ne I I I kalhoty - dámské, I 23-32 mmHg I ANG; PRL; SDP; SLO; I I I I I I I zdravotní - II. I I REH I I I I I I I kompresní třída I I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 06.01.05.02 I kompresivní punčochové I III. kompresní třída I DER; CHI; INT; ANG I - I 2 ks / 1 rok I 870,00 Kč / 1 ks I ne I I I kalhoty - dámské, I 34-46 mmHg I I I I I I I I zdravotní - III. I I I I I I I I I kompresní třída I I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 06.01.06 I kompresivní punčochové I I I I I I I I I kalhoty - těhotenské I I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 06.01.06.01 I kompresivní punčochové I II. kompresní třída I DER; GYN; CHI; INT; I - I 1 ks / 1 rok I 783,00 Kč / 1 ks I ne I I I kalhoty - těhotenské, I 23-32 mmHg I ANG; PRL; REH I I I I I I I zdravotní - II. I I I I I I I I I kompresní třída I I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 06.01.06.02 I kompresivní punčochové I III. kompresní třída I DER; GYN; CHI; INT; I - I 1 ks / 1 rok I 1.043,00 Kč / 1 ks I ne I I I kalhoty - těhotenské, I 34-46 mmHg I ANG; PRL; REH I I I I I I I zdravotní - III. I I I I I I I I I kompresní třída I I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 06.01.07 I kompresivní punčochové I I I I I I I I I kalhoty - pánské I I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 06.01.07.01 I kompresivní punčochové I II. K.T. 23-32 mmHg I DER; GER; CHI; INT; I - I 2 ks / 1 rok I 783,00 Kč / 1 ks I ne I I I kalhoty - pánské, I I ANG; PRL; SDP; SLO; I I I I I I I zdravotní - II. I I REH I I I I I I I kompresní třída I I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 06.01.07.02 I kompresivní punčochové I III. K.T. 3446 mmHg I DER; CHI; INT; ANG I - I 2 ks / 1 rok I 870,00 Kč / 1 ks I ne I I I kalhoty - pánské, I I I I I I I I I zdravotní - III. I I I I I I I I I kompresní třída I I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 06.01.08 I ZP pro navlékání I I I I I I I I I kompresivních punčoch I I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 06.01.08.01 I ZP pro navlékání I - I DER; GER; CHI; INT; I - I 1 ks / 1 rok I 261,00 Kč / 1 ks I ne I I I kompresivních punčoch s I I ANG; PRL; REH I I I I I I I otevřenou i uzavřenou I I I I I I I I I špičkou - textilní I I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 06.01.08.02 I ZP pro navlékání I - I DER; GER; CHI; INT; I - I 1 ks / 3 roky I 435,00 Kč / 1 ks I ne I I I kompresivních punčoch a I I ANG; PRL; REH I I I I I I I návleků s uzavřenou i I I I I I I I I I otevřenou špičkou - I I I I I I I I I kovové I I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 06.01.09 I pažní návleky I I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 06.01.09.01 I pažní návleky - II. I II. K.T. 23-32 mmHg I DER; CHI; INT; I - I 2 ks / 1 rok I 243,00 Kč / 1 ks I ne I I I kompresní třída I I ANG; ONK; REH I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 06.01.09.02 I pažní návleky - s I II. K.T. 23-32 mmHg I DER; CHI; INT; I - I 2 ks / 1 rok I 313,00 Kč / 1 ks I ne I I I rukavicí bez prstů -II. I I ANG; ONK; REH I I I I I I I kompresní třída I I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 06.01.09.03 I pažní návleky - III. I III. K.T. 34-46 mmHg I DER; CHI; INT; ANG; I - I 2 ks / 1 rok I 204,00 Kč / 1 ks I ne I I I kompresní třída I I ONK I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 06.01.09.04 I pažní návleky - s I III. K.T. 34-46 mmHg I DER; CHI; INT; ANG; I - I 2 ks / 1 rok I 261,00 Kč / 1 ks I ne I I I rukavicí bez prstů - I I ONK I I I I I I I III. kompresní třída I I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 06.01.10 I kompresivní podprsenky I I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 06.01.10.01 I kompresivní podprsenky I - I GYN; CHI; J16; ONK I lymfatický otok I 1 ks / 1 rok I 870,00 Kč / 1 ks I ne I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 06.01.11 I ZP pro mobilizaci I I I I I I I I I podkožních tkání I I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 06.01.11.01 I mobilizační bandáže I - I J16; po schválení I lymfedém nebo flebolymfedém I 2 ks / 6 měsíců I 0,1729 Kč / cm
2
I ne I I I I I zdravotní I I I I I I I I I pojišťovnou I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 06.01.11.02 I návlek I - I J16; po schválení I lymfedém s fibrotizací podkoží I 2 ks / 6 měsíců I 518,80 Kč/ 1 ks I ne I I I I I zdravotní I I I I I I I I I pojišťovnou I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 06.01.11.03 I rukavička bez prstů I - I J16; po schválení I lymfedém s fibrotizací podkoží I 2 ks / 6 měsíců I 518,80 Kč/ 1 ks I ne I I I I I zdravotní I I I I I I I I I pojišťovnou I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 06.01.11.04 I rukavička s prsty I - I J16; po schválení I lymfedém s fibrotizací podkoží I 2 ks / 6 měsíců I 518,80 Kč / 1 ks I ne I I I I I zdravotní I I I I I I I I I pojišťovnou I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 06.02 I ZP pro přístrojovou I I I I I I I I I lymfodrenáž I I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 06.02.01 I přístroje pro sekvenční I I I I I I I I I tlakovou lymfodrenáž + I I I I I I I I I příslušenství I I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 06.02.01.01 I přístroje pro sekvenční I - I J16; po schválení I lymfatický otok; vrozené postižení I 1 ks / 5 let I 12.609,00 Kč / 1 ks I ano I I I tlakovou lymfodrenáž I I zdravotní I mízního systému vyžadující soustavnou I I I I I I I I pojišťovnou I fyzikální antiedematózní terapii; I I I I I I I I I získané postižení mízního systému I I I I I I I I I vyžadující soustavnou fyzikální I I I I I I I I I antiedematózní terapii (např. po I I I I I I I I I operacích prsu, po úrazech, při I I I I I I I I I zánětlivých onemocnění); podmínkou I I I I I I I I I úhrady je stabilizace stavu, I I I I I I I I I absolvování komplexní protiotokové I I I I I I I I I léčby na specializovaném pracovišti I I I I I I I I I během minimálně čtyřtýdenní terapie a I I I I I I I I I vyčerpání všech dalších léčebných I I I I I I I I I možností (autotechniky lymfodrenážní I I I I I I I I I a používání kompresních elastických I I I I I I I I I návleků); v případech, kdy zdravotní I I I I I I I I I stav vyžaduje soustavnou aplikaci I I I I I I I I I přístrojové antiedematózní terapie I I I I I I I I I častěji než 3x týdně po dobu delší I I I I I I I I I než 1 měsíc; v lokalitách, kde I I I I I I I I I pravidelná doprava k léčbě do I I I I I I I I I zdravotnického zařízení je obtížně I I I I I I I I I dostupná, možno zvolit zapůjčení i na I I I I I I I I I kratší dobu I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 06.02.01.02 I masážní návleky - na I - I J16; pouze za I lymfatický otok I 1 ks / 2 roky I 1.304,00 Kč / 1 ks I ne I I I horní končetinu I I podmínky předchozího I I I I I I I I I schválení přístroje I I I I I I I I I pro sekvenční I I I I I I I I I tlakovou lymfodrenáž I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 06.02.01.03 I masážní návleky - na I - I J16; pouze za I lymfatický otok I 1 ks / 2 roky I 1.652,00 Kč / 1 ks I ne I I I horní končetinu, s I I podmínky předchozího I I I I I I I axilou I I schválení přístroje I I I I I I I I I pro sekvenční I I I I I I I I I tlakovou lymfodrenáž I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 06.02.01.04 I masážní návleky - na I - I J16; pouze za I lymfatický otok I 1 ks / 2 roky I 1.652,00 Kč / 1 ks I ne I I I dolní končetinu I I podmínky předchozího I I I I I I I I I schválení přístroje I I I I I I I I I pro sekvenční I I I I I I I I I tlakovou lymfodrenáž I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 06.02.01.05 I masážní návleky - na I - I J16; pouze za I lymfatický otok I 1 ks / 2 roky I 4.696,00 Kč / 1 ks I ne I I I dolní končetiny, I I podmínky předchozího I I I I I I I kalhotové I I schválení přístroje I I I I I I I I I pro sekvenční I I I I I I I I I tlakovou lymfodrenáž I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 06.02.01.06 I masážní návleky - na I - I J16; pouze za I lymfatický otok I 1 ks / 2 roky I 1.565,00 Kč / 1 ks I ne I I I bedra, hýždě I I podmínky předchozího I I I I I I I I I schválení přístroje I I I I I I I I I pro sekvenční I I I I I I I I I tlakovou lymfodrenáž I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 06.02.01.07 I masážní návleky - I masážní návleky - I J16; pouze za I lymfatický otok I 1 ks / 2 roky I 75 % I ne I I I speciální I pro hlavu, trup, I podmínky předchozího I I I I I I I I genitál - atypické I schválení přístroje I I I I I I I I I pro sekvenční I I I I I I I I I tlakovou I I I I I I I I I lymfodrenáž; po I I I I I I I I I schválení zdravotní I I I I I I I I I pojišťovnou I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 06.03 I ZP pro kompresivní I I I I I I I I I terapii - popáleninové I I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 06.03.01 I návleky na popáleniny I I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 06.03.01.01 I návleky na popáleniny - I - I POP; možnost I stav po popálení II. a III. stupně I 6 ks / 1 rok; I 365,00 Kč / 1 ks I ne I I I sériově zhotovené - I I předepsání v době I I nejdéle po dobu 1 I I I I I kukla plná I I hospitalizace I I roku I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 06.03.01.02 I návleky na popáleniny - I - I POP; možnost I stav po popálení II. a III. stupně I 6 ks / 1 rok; I 243,00 Kč / 1 ks I ne I I I sériově zhotovené - na I I předepsání v době I I nejdéle po dobu 1 I I I I I horní končetinu I I hospitalizace I I roku I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 06.03.01.03 I návleky na popáleniny - I - I POP; možnost I stav po popálení II. a III. stupně I 6 ks / 1 rok; I 313,00 Kč/ 1 ks I ne I I I sériově zhotovené - I I předepsání v době I I nejdéle po dobu 1 I I I I I rukavice I I hospitalizace I I roku I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 06.03.01.04 I návleky na popáleniny - I - I POP; možnost I stav po popálení II. a III. stupně I 6 ks / 1 rok; I 330,00 Kč / 1 ks I ne I I I sériově zhotovené - na I I předepsání v době I I nejdéle po dobu 1 I I I I I dolní končetinu I I hospitalizace I I roku I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 06.03.01.05 I návleky na popáleniny - I - I POP; možnost I stav po popálení II. a III. stupně I 6 ks / 1 rok; I 122,00 Kč / 1 ks I ne I I I sériově zhotovené - I I předepsání v době I I nejdéle po dobu 1 I I I I I separátor prstů I I hospitalizace I I roku I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 06.03.01.06 I návleky na popáleniny - I - I POP; možnost I stav po popálení II. a III. stupně I 6 ks / 1 rok; I 1.000,00 Kč / 1 ks I ne I I I sériově zhotovené - I I předepsání v době I I nejdéle po dobu 1 I I I I I vesta I I hospitalizace I I roku I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 06.03.01.07 I návleky na popáleniny - I - I POP; možnost I stav po popálení II. a III. stupně I 6 ks / 1 rok; I 1.261,00 Kč / 1 ks I ne I I I sériově zhotovené - I I předepsání v době I I nejdéle po dobu 1 I I I I I kalhoty I I hospitalizace I I roku I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 06.03.01.08 I návleky na popáleniny - I - I POP; možnost I stav po popálení II. a III. stupně I 6 ks / 1 rok; I 313,00 Kč / 1 ks I ne I I I sériově zhotovené - I I předepsání v době I I nejdéle po dobu 1 I I I I I návlek na chodidlo I I hospitalizace I I roku I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 06.04 I kompresní systémy na I I I I I I I I I suchý zip I I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 06.04.01 I horní končetiny I I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 06.04.01.01 I kompresní systémy na I na výběr II. - IV. I DER; GER; CHI; INT; I pokud nelze použít jiný způsob I 2 ks/ 1 rok / 1 I 1.739,00 Kč / 1 ks I ne I I I suchý zip - paže I kompresní třída dle I ANG; REH; po I komprese I končetina I I I I I I požadavku lékaře; I schválení zdravotní I I I I I I I I garantovaný I pojišťovnou I I I I I I I I kompresní profil s I I I I I I I I I možností nastavení I I I I I I I I I požadované komprese I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 06.04.01.02 I kompresní systémy na I na výběr II. - IV. I DER; GER; CHI; INT; I pokud nelze použít jiný způsob I 2 ks / 1 rok / 1 I 783,00 Kč / 1 ks I ne I I I suchý zip - ruka I kompresní třída dle I ANG; REH; po I komprese I končetina I I I I I I požadavku lékaře; I schválení zdravotní I I I I I I I I garantovaný I pojišťovnou I I I I I I I I kompresní profil s I I I I I I I I I možností nastavení I I I I I I I I I požadované komprese I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 06.04.01.03 I kompresní systémy na I na výběr II. - IV. I DER; GER; CHI; INT; I pokud nelze použít jiný způsob I 2 ks/ 1 rok / 1 I 2.478,00 Kč / 1 ks I ne I I I suchý zip - paže a ruka I kompresní třída dle I ANG; REH; po I komprese I končetina I I I I I I požadavku lékaře; I schválení zdravotní I I I I I I I I garantovaný I pojišťovnou I I I I I I I I kompresní profil s I I I I I I I I I možností nastavení I I I I I I I I I požadované komprese I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 06.04.02 I dolní končetiny I I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 06.04.02.01 I kompresní systémy na I na výběr II. - IV. I DER; GER; CHI; INT; I pokud nelze použít jiný způsob I 2 ks/ 1 rok / 1 I 1,043,00 Kč / 1 ks I ne I I I suchý zip - chodidlo I kompresní třída dle I ANG; REH; po I komprese I končetina I I I I I I požadavku lékaře; I schválení zdravotní I I I I I I I I garantovaný I pojišťovnou I I I I I I I I kompresní profil s I I I I I I I I I možností nastavení I I I I I I I I I požadované komprese I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 06.04.02.02 I kompresní systémy na I na výběr II. - IV. I DER; GER; CHI; INT; I pokud nelze použít jiný způsob I 2 ks / 1 rok / 1 I 1.522,00 Kč / 1 ks I ne I I I suchý zip - lýtková část I kompresní třída dle I ANG; REH; po I komprese I končetina I I I I I I požadavku lékaře; I schválení zdravotní I I I I I I I I garantovaný I pojišťovnou I I I I I I I I kompresní profil s I I I I I I I I I možností nastavení I I I I I I I I I požadované komprese I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 06.04.02.03 I kompresní systémy na I na výběr II. - IV. I DER; GER; CHI; INT; I pokud nelze použít jiný způsob I 2 ks / 1 rok / 1 I 2.565,00 Kč / 1 ks I ne I I I suchý zip - lýtková část I kompresní třída dle I ANG; REH; po I komprese I končetina I I I I I a chodidlo I požadavku lékaře; I schválení zdravotní I I I I I I I I garantovaný I pojišťovnou I I I I I I I I kompresní profil s I I I I I I I I I možností nastavení I I I I I I I I I požadované komprese I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 06.04.02.04 I kompresní systémy na I na výběr II. - IV. I DER; GER; CHI; INT; I pokud nelze použít jiný způsob I 2 ks / 1 rok / 1 I 2.087,00 Kč / 1 ks I ne I I I suchý zip - stehenní I kompresní třída dle I ANG; REH; po I komprese I končetina I I I I I část I požadavku lékaře; I schválení zdravotní I I I I I I I I garantovaný I pojišťovnou I I I I I I I I kompresní profil s I I I I I I I I I možností nastavení I I I I I I I I I požadované komprese I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 06.04.02.05 I kompresní systémy na I na výběr II. - IV. I DER; GER; CHI; INT; I pokud nelze použít jiný způsob I 2 ks / 1 rok / 1 I 3.739,00 Kč / 1 ks I ne I I I suchý zip - stehenní I kompresní třída dle I ANG; REH; po I komprese I končetina I I I I I část a chodidlo I požadavku lékaře; I schválení zdravotní I I I I I I I I garantovaný I pojišťovnou I I I I I I I I kompresní profil s I I I I I I I I I možností nastavení I I I I I I I I I požadované komprese I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 07 I ZP pro pacienty s I I I zdravotní stav, který limituje I I I I I I poruchou mobility I I I mobilitu při každodenních činnostech I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 07.01 I vozíky + příslušenství I I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 07.01.01 I mechanické vozíky I - I I funkční pohybový deficit nelze řešit I I I I I I I I I pomocí podpůrných zdravotnických I I I I I I I I I prostředků pro lokomoci, pro trvalé I I I I I I I I I použití při postižení obou dolních I I I I I I I I I končetin, které neumožňuje pojištěnci I I I I I I I I I samostatnou lokomoci při zachované I I I I I I I I I funkční schopnosti horních končetin I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 07.01.01.01 I mechanické vozíky - I nosnost minimálně I DIA; GER; INT; REH; I dále pro zajištění těchto schopností I 1 ks / 5 let I 6.957,00 Kč / 1 ks I ano I I I základní I 120 kg; odnímatelné I NEU; ORT; PED; PRL; I druhou osobou; I I I I I I I či odklopné bočnice; I po schválení I pro dočasné použití při postižení I I I I I I I odnímatelné výškově I zdravotní I jedné dolní končetiny (nutné I I I I I I I nastavitelné I pojišťovnou I vyznačení počtu měsíců pro další I I I I I I I podnožky; nelze I I medicínské řešení) I I I I I I I doplnit o I I I I I I I I I příslušenství I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 07.01.01.02 I mechanické vozíky - I nosnost minimálně I DIA; GER; INT; NEU; I funkční pohybový deficit nelze řešit I 1 ks / 5 let I 7.826,00 Kč / 1 ks I ano I I I základní, variabilní I 120 kg; odnímatelné I ORT; PED; REH; PRL; I pomocí podpůrných zdravotnických I I I I I I I či odklopné bočnice; I po schválení I prostředků pro lokomoci nebo I I I I I I I odnímatelné výškově I zdravotní I mechanického invalidního vozíku z I I I I I I I nastavitelné I pojišťovnou I předchozí úhradové skupiny I I I I I I I podnožky; I I I I I I I I I rychloupínací osy; I I I I I I I I I volba bočnic; I I I I I I I I I možnost doplnit I I I I I I I I I příslušenstvím I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 07.01.01.03 I mechanické vozíky - I konstrukce z lehkých I INT; NEU; ORT; PED; I funkční pohybový deficit nelze řešit I 1 ks / 5 let I 10.435,00 Kč / 1 ks I ano I I I základní, odlehčené I slitin; nosnost I REH; po schválení I pomocí podpůrných zdravotnických I I I I I I I minimálně 100 kg; I zdravotní I prostředků pro lokomoci nebo I I I I I I I odnímatelné nebo I pojišťovnou I mechanického invalidního vozíku z I I I I I I I odklopné bočnice; I I předchozích úhradových skupin; I I I I I I I výškově nastavitelné I I zachovaná funkce horních I I I I I I I podnožky; I I končetin; dostatečné fyzické a I I I I I I I rychloupínací zadní I I mentální schopnosti pro bezpečné I I I I I I I kola; hmotnost I I užití zdravotnických prostředků I I I I I I I vozíku do 16 kg v I I I I I I I I I základním provedení I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 07.01.01.04 I mechanické vozíky - I konstrukce z lehkých I INT; NEU; ORT; PED; I funkční pohybový deficit nelze řešit I 1 ks / 5 let I 12.174,00 Kč / 1 ks I ano I I I odlehčené, částečně I slitin; nosnost I REH; po schválení I pomocí podpůrných zdravotnických I I I I I I variabilní I minimálně 100 kg; I zdravotní I prostředků pro lokomoci nebo I I I I I I I odnímatelné nebo I pojišťovnou I mechanického invalidního vozíku z I I I I I I I odklopné bočnice; I I předchozích úhradových skupin; I I I I I I I výškově nastavitelné I I zachovaná funkce horních I I I I I I I podnožky; I I končetin; dostatečné fyzické a I I I I I I I rychloupínací zadní I I mentální schopnosti pro bezpečné I I I I I I I kola; možnost změny I I užití zdravotnického prostředku I I I I I I I těžiště; nastavení I I I I I I I I I sklonu sedačky; I I I I I I I I I nastavení výšky I I I I I I I I I sedu; hmotnost I I I I I I I I I vozíku do 16 kg v I I I I I I I I I základním provedení I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 07.01.01.05 I mechanické vozíky - I konstrukce z lehkých I INT; NEU; ORT; REH; I funkční pohybový deficit nelze řešit I 1 ks / 5 let I 17.391,00 Kč / 1 ks I ano I I I odlehčené, variabilní I slitin; nosnost I po schválení I pomocí podpůrných zdravotnických I I I I I I I minimálně 120 kg; I zdravotní I prostředků pro lokomoci nebo I I I I I I I odnímatelné nebo I pojišťovnou I mechanického invalidního vozíku z I I I I I I I odklopné bočnice; I I předchozích úhradových skupin; I I I I I I I výškově nastavitelné I I dostatečné fyzické a mentální I I I I I I I podnožky; I I schopnosti pro bezpečné užití I I I I I I I rychloupínací zadní I I zdravotnického I I I I I I I kola; možnost změny I I prostředku I I I I I I I těžiště; nastavení I I I I I I I I I sklonu sedačky; I I I I I I I I I nastavení výšky I I I I I I I I I sedu; hmotnost I I I I I I I I I vozíku do 16 kg v I I I I I I I I I základním provedení; I I I I I I I I I volba variability I I I I I I I I I područek; volba I I I I I I I I I zadních a předních I I I I I I I I I kol; volba výšky zad I I I I I I I I I i hloubky sedu I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 07.01.01.06 I mechanické vozíky - I vozík v základním I NEU; ORT; REH; po I zachovaná funkce horních končetin a I 1 ks / 5 let I 39.130,00 Kč / 1 ks I ne I I I aktivní I provedení do 12 kg; I schválení zdravotní I pro vysoce aktivního uživatele I I I I I I I volba šíře a hloubky I pojišťovnou I I I I I I I I sedu; volba výšky I I I I I I I I I zad; volitelný úhel I I I I I I I I I zádové opěry; I I I I I I I I I volitelná výška I I I I I I I I I sedačky vpředu i I I I I I I I I I vzadu; volba typu I I I I I I I I I bočnic; volba úhlu I I I I I I I I I rámu nebo podnožek; I I I I I I I I I volba stupaček, I I I I I I I I I velikosti předních i I I I I I I I I I zadních kol; možnost I I I I I I I I I změny těžiště; I I I I I I I I I rychloupínací osy I I I I I I I I I kol I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 07.01.01.07 I mechanické vozíky - I nastavitelná hloubka I NEU; ORT; REH; po I osoby malého vzrůstu; zachovaná I 1 ks / 5 let I 19.130,00 Kč / 1 ks I ano I I I dětské, odlehčené, I sedu; nastavitelné I schválení zdravotní I funkce horních končetin; dostatečné I I I I I I variabilní I područky nebo I pojišťovnou I fyzické a mentální schopnosti pro I I I I I I I blatníčky; I I bezpečné užití zdravotnického I I I I I I I bezpečnostní kolečka I I prostředku nebo pro zajištění těchto I I I I I I I a kryty kol v I I schopností druhou osobou I I I I I I I základní výbavě I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 07.01.01.08 I mechanické vozíky - I nastavitelná hloubka I NEU; ORT; REH; po I osoby malého vzrůstu; zachovaná I 1 ks / 5 let I 34.783,00 Kč / 1 ks I ne I I I dětské, aktivní I sedu; nastavitelné I schválení zdravotní I funkce horních končetin; dostatečné I I I I I I I područky nebo I pojišťovnou I fyzické a mentální schopnosti pro I I I I I I I blatníčky; I I bezpečné užití zdravotnického I I I I I I I bezpečnostní kolečka I I prostředku a pro vysoce aktivního I I I I I I I a kryty kol v I I uživatele I I I I I I I minimální výbavě; I I I I I I I I I hmotnost vozíku do I I I I I I I I I 11 kg v minimální I I I I I I I I I výbavě I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 07.01.01.09 I mechanické vozíky - I nosnost minimálně I NEU; ORT; REH; po I zachovaná funkce horních končetin I 1 ks / 5 let I 13.043,00 Kč / 1 ks I ano I I I speciální, nadměrné I 160 kg nebo nadměrné I schválení zdravotní I (nebo zajištění těchto schopností I I I I I I I rozměry; odnímatelné I pojišťovnou I druhou osobou); pacienti nad 120 kg I I I I I I I či odklopné bočnice; I I nebo pacienti s abnormálními I I I I I I I odnímatelné výškově I I proporcemi I I I I I I I nastavitelné I I I I I I I I I podnožky; možnost I I I I I I I I I doplnit I I I I I I I I I příslušenstvím, I I I I I I I I I hmotnost vozíku do I I I I I I I I I 20 kg v základním I I I I I I I I I provedení I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 07.01.01.10 I mechanické vozíky - I nosnost min. 120 kg, I NEU; ORT; REH; po I zachovaná funkce jedné horní I 1 ks / 5 let I 27.826,00 Kč / 1 ks I ne I I I speciální, jednopákové I odnímatelné či I schválení zdravotní I končetiny; specifické nejtěžší I I I I I I I odklopné bočnice, I pojišťovnou I postižení, kde nelze zajistit I I I I I I I odnímatelné výškové I I medicínské potřeby pacienta ostatními I I I I I I I nastavitelné I I mechanickými vozíky I I I I I I I podnožky I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 07.01.01.11 I mechanické vozíky - I nosnost min. 120 kg, I NEU; ORT; REH; po I zachovaná funkce jedné horní I 1 ks / 5 let I 20.870,00 Kč / 1ks I ne I I I speciální, dvouobručové I odnímatelné či I schválení zdravotní I končetiny; specifické nejtěžší I I I I I I I odklopné bočnice, I pojišťovnou I postižení, kde nelze zajistit I I I I I I I odnímatelné výškové I I medicínské potřeby pacienta ostatními I I I I I I I nastavitelné I I mechanickými vozíky I I I I I I I podnožky I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 07.01.01.12 I mechanické vozíky - I konstrukce z lehkých I NEU; ORT; REH; po I specifické nej těžší postižení, kde I 1 ks / 5 let I 52.174,00 Kč / 1 ks I ne I I I speciální, I slitin, nosnost min. I schválení zdravotní I nelze zajistit medicínské potřeby I I I I I I vertikalizační I 110 kg, I pojišťovnou I pacienta ostatními mechanickými I I I I I I I vertikalizační I I vozíky z předchozích úhradových I I I I I I I funkce do úplného I I skupin a současně k zajištění I I I I I I I stoje I I potřebné osové zátěže dolních I I I I I I I I I končetin a trupu a zlepšení funkce I I I I I I I I I respirační, gastrointestinálního a I I I I I I I I I uropoetického traktu, nelze předepsat I I I I I I I I I současně s vertikalizačním stojanem I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 07.01.01.13 I mechanické vozíky - I ergonomicky I INT; NEU; ORT; REH; I specifické nejtěžší postižení, kde I 1 ks / 5 let I 43.478,00 Kč / 1 ks I ne I I I speciální, multifunkční I tvarovaný sed i I po schválení I nelze zajistit medicínské potřeby I I I I I I I zádová opěrka; I zdravotní I pacienta ostatními mechanickými I I I I I I I výškově nastavitelné I pojišťovnou I vozíky z předchozích úhradových I I I I I I I bočnice; polohovací I I skupin I I I I I I I podnožky výškově I I I I I I I I I nastavitelné, I I I I I I I I I mechanické I I I I I I I I I polohování sedačky a I I I I I I I I I zádové opěrky; I I I I I I I I I bubnové brzdy, I I I I I I I I I opěrka hlavy; I I I I I I I I I bezpečnostní kolečka I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 07.01.01.14 I mechanické vozíky - I anatomicky tvarovaný I INT; NEU; ORT; PED; I osoby malého vzrůstu, specifické nej I 1 ks / 5 let I 56.522,00 Kč / 1 ks I ano I I I speciální, multifunkční I sed i zádová opěrka; I REH; po schválení I těžší postižení, kde nelze zajistit I I I I I I - dětské I výškově nastavitelné I zdravotní I medicínské potřeby pacienta ostatními I I I I I I I bočnice; polohovací I pojišťovnou I mechanickými vozíky z předchozích I I I I I I I podnožky výškově I I úhradových skupin I I I I I I I nastavitelné, I I I I I I I I I mechanické I I I I I I I I I polohování sedačky a I I I I I I I I I zádové opěrky; I I I I I I I I I opěrka hlavy; I I I I I I I I I bezpečnostní kolečka I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 07.01.02 I elektrické vozíky I max. rychlost 6 km / I I dostatečné fyzické a mentální I I I I I I I hod. I I schopnosti pro bezpečné užití I I I I I I I I I elektrického vozíku, trvalé těžké I I I I I I I I I nebo trvalé úplné omezení chůze na I I I I I I I I I krátké vzdálenosti, k zajištění I I I I I I I I I samostatné mobility v kombinaci s I I I I I I I I I těžkou poruchou funkce horních I I I I I I I I I končetin a případně trupu nebo s I I I I I I I I I chronickým onemocněním, které I I I I I I I I I neumožňuje zvýšit zátěž a využití I I I I I I I I I mechanického vozíku I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 07.01.02.01 I elektrické vozíky - I nosnost minimálně I INT; NEU; ORT; REH; I - I 1 ks / 7 let I 65.217,00 Kč / 1 ks I ano I I I převážně interiérové, I 100 kg; ovládání I po schválení I I I I I I I základní I pravou nebo levou I zdravotní I I I I I I I I rukou; podnožky I pojišťovnou I I I I I I I I výškově stavitelné; I I I I I I I I I odnímatelné nebo I I I I I I I I I odklopitelné I I I I I I I I I područky; I I I I I I I I I bezúdržbové baterie I I I I I I I I I s kapacitou I I I I I I I I I minimálně 300 I I I I I I I I I nabíjecích cyklů; I I I I I I I I I bez možnosti I I I I I I I I I příslušenství I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 07.01.02.02 I elektrické vozíky - I nosnost 120 kg; I NEU; ORT; REH; po I funkční pohybový deficit nelze řešit I 1 ks / 7 let I 100.000,00 Kč / 1 ks I ano I I I převážně interiérové, I ovládání pravou nebo I schválení zdravotní I pomocí elektrického invalidního I I I I I I variabilní I levou rukou; I pojišťovnou I vozíku z předchozí úhradové skupiny I I I I I I I podnožky výškově I I I I I I I I I stavitelné; I I I I I I I I I odnímatelné nebo I I I I I I I I I odklopitelné I I I I I I I I I područky; I I I I I I I I I bezúdržbové baterie I I I I I I I I I s minimálně 300 I I I I I I I I I nabíjecích cyklů; I I I I I I I I I částečně I I I I I I I I I nastavitelný sed; I I I I I I I I I odklopný držák I I I I I I I I I elektroniky; I I I I I I I I I bezpečnostní pás I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 07.01.02.03 I elektrické vozíky - I nosnost 130 kg; I NEU; ORT; REH; po I funkční pohybový deficit nelze řešit I 1 ks / 7 let I 108.696,00 Kč / 1 ks I ano I I I převážně exteriérové, I ovládání pravou nebo I schválení zdravotní I pomocí elektrického invalidního I I I I I I variabilní I levou rukou; I pojišťovnou I vozíku z předchozích úhradových I I I I I I I podnožky výškově I I skupin, možnost předepsat současně s I I I I I I I stavitelné; I I mechanickým invalidním vozíkem do I I I I I I I odnímatelné nebo I I finančního limitu 17.391 Kč / bez DPH I I I I I I I odklopné područky; I I / 1 ks / 7 let včetně příslušenství I I I I I I I bezúdržbové baterie I I při indikaci udržení zbytkového I I I I I I I s kapacitou I I svalového potenciálu a mobilizaci I I I I I I I minimálně 400 I I funkčních rezerv; určení vlastnictví I I I I I I I nabíjecích cyklů; I I mechanického invalidního vozíku se I I I I I I I částečně I I řídí § 32 odst. 3 I I I I I I I nastavitelný sed a I I I I I I I I I sklon zádové opěrky; I I I I I I I I I bezpečnostní pás; I I I I I I I I I vozík musí mít I I I I I I I I I osvětlení v rozsahu I I I I I I I I I nezbytném pro provoz I I I I I I I I I na pozemních I I I I I I I I I komunikacích; I I I I I I I I I vhodnost jízdy v I I I I I I I I I exteriéru je dána I I I I I I I I I vyšším výkonem I I I I I I I I I motorů nebo I I I I I I I I I velikostí kol a I I I I I I I I I zároveň odpruženým I I I I I I I I I nebo kyvným uložením I I I I I I I I I alespoň jedné I I I I I I I I I nápravy I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 07.01.02.04 I elektrické vozíky - I nosnost 130 kg; I NEU; ORT; REH; po I funkční pohybový deficit nelze řešit I 1 ks / 7 let I 123.478,00 Kč / 1 ks I ano I I I převážně exteriérové, I ovládání pravou nebo I schválení zdravotní I pomocí elektrického invalidního I I I I I I variabilní s anatomickým I levou rukou; I pojišťovnou I vozíku z předchozích úhradových I I I I I I sedem I volitelná nebo I I skupin, možnost předepsat současně s I I I I I I I nastavitelná hloubka I I mechanickým invalidním vozíkem do I I I I I I I sedačky a výška I I finančního limitu 17.391,00 Kč / bez I I I I I I I zádové opěrky; I I DPH / 1 ks / 7 let včetně I I I I I I I nastavitelné nebo I I příslušenství při indikaci udržení I I I I I I I volitelné anatomické I I zbytkového svalového potenciálu a I I I I I I I prvky sedu; podnožky I I mobilizaci funkčních rezerv; určení I I I I I I I výškově stavitelné; I I vlastnictví mechanického invalidního I I I I I I I odnímatelné nebo I I vozíku se řídí § 32 odst. 3 I I I I I I I odklopitelné I I I I I I I I I područky; I I I I I I I I I bezúdržbové baterie, I I I I I I I I I minimálně 400 I I I I I I I I I nabíjecích cyklů a I I I I I I I I I 60 Ah; částečně I I I I I I I I I nastavitelný sed a I I I I I I I I I sklon zádové opěrky; I I I I I I I I I bezpečnostní pás; I I I I I I I I I vozík musí mít I I I I I I I I I osvětlení v rozsahu I I I I I I I I I nezbytném pro provoz I I I I I I I I I na pozemních I I I I I I I I I komunikacích; I I I I I I I I I vhodnost jízdy v I I I I I I I I I exteriéru je dána I I I I I I I I I vyšším výkonem I I I I I I I I I motorů nebo I I I I I I I I I velikostí kol a I I I I I I I I I zároveň odpruženým I I I I I I I I I nebo kyvným uložením I I I I I I I I I alespoň jedné I I I I I I I I I nápravy; řídící I I I I I I I I I elektronika i pro I I I I I I I I I elektrické funkce I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 07.01.02.05 I elektrické vozíky - I nosnost 120 kg; I NEU; ORT; REH; po I funkční pohybový deficit nelze řešit I 1 ks / 7 let I 121.739,00 Kč / 1 ks I ano I I I speciální, I ovládání pravou nebo I schválení zdravotní I pomocí elektrického invalidního I I I I I I vertikalizační I levou rukou; I pojišťovnou I vozíku z předchozích úhradových I I I I I I I podnožky výškově I I skupin, k zajištění potřebné osové I I I I I I I stavitelné; I I zátěže dolních končetin a trupu a I I I I I I I odnímatelné nebo I I zlepšení funkce respirační, I I I I I I I odklopitelné I I gastrointestinálního a uropoetického I I I I I I I područky; I I traktu, nelze předepsat současně s I I I I I I I bezúdržbové baterie I I vertikalizačním stojanem I I I I I I I s kapacitou I I I I I I I I I minimálně 400 I I I I I I I I I nabíjecích cyklů a I I I I I I I I I 60 Ah; částečně I I I I I I I I I nastavitelný sed a I I I I I I I I I sklon zádové opěrky; I I I I I I I I I bezpečnostní pás; I I I I I I I I I vozík musí mít I I I I I I I I I osvětlení v rozsahu I I I I I I I I I nezbytném pro provoz I I I I I I I I I na pozemních I I I I I I I I I komunikacích; I I I I I I I I I elektricky ovládaná I I I I I I I I I vertikalizace I I I I I I I I I pacienta; řídící I I I I I I I I I elektronika i pro I I I I I I I I I elektrické funkce I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 07.01.03 I příslušenství k vozíkům I I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 07.01.03.01 I příslušenství medicínsky I - I INT; NEU; ORT; PED; I - I 1 ks / dle limitu I 90 % I ano - dle I I I zdůvodnitelné k I I REH; po schválení I I vozíku I I vozíku I I I mechanickým vozíkům I I zdravotní I I I I I I I I I pojišťovnou I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 07.01.03.02 I příslušenství medicínsky I - I REH; ORT; NEU; po I - I 1 ks / 7 let I 90 % I ano - dle I I I zdůvodnitelné k I I schválení zdravotní I I I I vozíku I I I elektrickým vozíkům I I pojišťovnou I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 07.01.03.03 I přídavné elektropohony k I přídavný I NEU; ORT; PED; REH; I k zajištění samostatné mobility; v I 1 ks / 5 let I 90 % I ano - dle I I I mechanickým vozíkům I elektropohon lze I po schválení I kombinaci s těžkou poruchou funkce I I I vozíku I I I I použít ke I zdravotní I horních končetin a případně trupu I I I I I I I každému vozíku ze I pojišťovnou I nebo s chronickým onemocněním, které I I I I I I I skupiny částečně I I neumožňuje zvýšit zátěž a plné I I I I I I I variabilních, I I využití mechanického vozíku, možnost I I I I I I I variabilních a I I předepsat současně s mechanickým I I I I I I I aktivních I I invalidním vozíkem při indikaci I I I I I I I I I udržení zbytkového svalového I I I I I I I I I potenciálu a mobilizaci funkčních I I I I I I I I I rezerv I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 07.01.03.04 I elektrické polohování I možno uhradit k I NEU; ORT; PED; REH; I nedostačuje mechanické polohování, I 1 ks / 7 let I 95 % I ano - dle I I I zádové opěrky I vozíkům ze skupin I po schválení I nelze řešit pomocí elektrického I I I vozíku I I I I 07.01.02.03, I zdravotní I vozíku, který má toto příslušenství v I I I I I I I 07.01.02.04, I pojišťovnou I základu I I I I I I I 07.01.02.05 I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 07.01.03.05 I elektrické polohování I možno uhradit k I NEU; ORT; PED; REH; I nedostačuje mechanické polohování, I 1 ks / 7 let I 95 % I ano - dle I I I sedu I vozíkům ze skupin I po schválení I nelze řešit pomocí elektrického I I I vozíku I I I I 07.01.02.03, I zdravotní I vozíku, který má toto příslušenství v I I I I I I I 07.01.02.04, I pojišťovnou I základu I I I I I I I 07.01.02.05 I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 07.01.03.06 I elektrické polohování I možno uhradit k I NEU; ORT; PED; REH; I nedostačuje mechanické polohování, I 1 ks / 7 let I 95 % I ano - dle I I I dolních končetin I vozíkům ze skupin I po schválení I nelze řešit pomocí elektrického I I I vozíku I I I I 07.01.02.03, I zdravotní I vozíku, který má toto příslušenství v I I I I I I I 07.01.02.04, I pojišťovnou I základu I I I I I I I 07.01.02.05 I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 07.01.03.07 I joystick ovládaný ústy, I možno uhradit k I NEU; ORT; PED; REH; I při neschopnosti klienta ovládat I 1 ks / 7 let I 98 % I ano - dle I I I bradou, dechem, sáním, I vozíkům ze skupin I po schválení I elektrický vozík rukou pomocí I I I vozíku I I I foukáním, jazykem, nohou I 07.01.02.04, I zdravotní I joysticku I I I I I I a pro pacienty s I 07.01.02.05 I pojišťovnou I I I I I I I minimální svalovou silou I I I I I I I I I horních končetin I I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 07.02 I zdravotní kočárky + I I I I I I I I I příslušenství I I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 07.02.01 I zdravotní kočárky - I I I I I I I I I nepolohovací I I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 07.02.01.01 I zdravotní kočárky - I pro krátkodobé I NEU; ORT; REH; po I od 2 let, bez schopnosti samostatné I 1 ks / 3 roky I 12.174,00 Kč / 1 ks I ne I I I nepolohovací I použití, I schválení zdravotní I lokomoce, kterou nelze nahradit I I I I I I I nastavitelná I pojišťovnou I prostřednictvím mechanického vozíku I I I I I I I podnožka, I I I I I I I I I bezpečnostní pás a I I I I I I I I I kolečka v minimální I I I I I I I I I výbavě; hmotnost I I I I I I I I I kočárku do 15 kg v I I I I I I I I I minimální výbavě I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 07.02.02 I zdravotní kočárky - I I I I I I I I I částečně polohovací I I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 07.02.02.01 I zdravotní kočárky - I pro krátkodobé I NEU; ORT; REH; po I od 2 let, nutnost částečného I 1 ks / 3 roky I 13.913,00 Kč / 1 ks I ne I I I částečně polohovací I použití, I schválení zdravotní I polohování a fixace, bez schopnosti I I I I I I I nastavitelná I pojišťovnou I samostatné lokomoce, kterou nelze I I I I I I I podnožka, I I nahradit prostřednictvím mechanického I I I I I I I nastavitelná zádová I I vozíku I I I I I I I opěrka v rozsahu I I I I I I I I I minimálně 45 stupňů, I I I I I I I I I případně I I I I I I I I I nastavitelná hloubka I I I I I I I I I sedu, bezpečnostní I I I I I I I I I pás a kolečka v I I I I I I I I I minimální výbavě; I I I I I I I I I hmotnost kočárku do I I I I I I I I I 16 kg v minimální I I I I I I I I I výbavě, možno I I I I I I I I I doplnit I I I I I I I I I příslušenstvím I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 07.02.03 I zdravotní kočárky - plně I I I I I I I I I polohovací I I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 07.02.03.01 I zdravotní kočárky - plně I pro dlouhodobé I NEU; ORT; REH; po I od 2 let, těžce postižení pacienti s I 1 ks / 3 roky I 26.087,00 Kč / 1 ks I ne I I I polohovací I použití, minimální I schválení zdravotní I nutností plného polohování a fixace, I I I I I I I nosnost 40 kg, I pojišťovnou I bez schopnosti samostatné lokomoce, I I I I I I I nastavení sedačky po I I kterou nelze nahradit prostřednictvím I I I I I I I a proti směru jízdy, I I mechanického vozíku I I I I I I I nastavení záklonu I I I I I I I I I celé sedačky, I I I I I I I I I nastavitelná I I I I I I I I I podnožka, I I I I I I I I I nastavitelná I I I I I I I I I vyztužená zádová I I I I I I I I I opěrka v rozsahu I I I I I I I I I minimálně 65 stupňů, I I I I I I I I I nastavitelná hloubka I I I I I I I I I sedu, bezpečnostní I I I I I I I I I pás a kolečka v I I I I I I I I I minimální výbavě; I I I I I I I I I hmotnost kočárku do I I I I I I I I I 25 kg v minimální I I I I I I I I I výbavě, možno I I I I I I I I I doplnit I I I I I I I I I příslušenstvím I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 07.02.04 I podvozky pro sedací I I I I I I I I I ortézy I I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 07.02.04.01 I podvozky pro sedací I - I ORP; NEU; ORT; REH; I v kombinaci s ortézou trupu na I 1 ks / 5 let I 18.261,00 Kč / 1 ks I ne I I I ortézy I I po schválení I zakázku pro sed; stavy, které nelze I I I I I I I I zdravotní I kompenzovat kočárkem nebo vozíkem I I I I I I I I pojišťovnou I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 07.02.05 I příslušenství ke I I I I I I I I I zdravotním kočárkům I I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 07.02.05.01 I příslušenství medicínsky I - I NEU; ORT; REH; po I od 2 let, bez schopnosti samostatné I 1 ks / 3 roky I 90 % I ne I I I zdůvodnitelné I I schválení zdravotní I lokomoce, kterou nelze nahradit I I I I I I I I pojišťovnou I prostřednictvím mechanického vozíku I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 07.02.05.02 I příslušenství medicínsky I - I ORP; REH; ORT; NEU; I po přidělení ortézy trupu na zakázku I 1 ks / 5 let I 90 % I ne I I I zdůvodnitelné k I I po schválení I pro sed; stavy, které nelze I I I I I I podvozkům pro sedací I I zdravotní I kompenzovat kočárkem nebo vozíkem I I I I I I ortézy I I pojišťovnou I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 07.03 I podpůrné ZP pro lokomoci I I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 07.03.01 I berle I I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 07.03.01.01 I berle - podpažní I opěrka pevná či I DIA; INT; TRA; GER; I omezený pohyb dolních končetin I 1 pár / 2 roky I 348,00 Kč / 1 pár I ne I I I I vyměnitelná, I CHI; NEU; ORP; ORT; I I I I I I I I nastavitelná výška I PRL; SLO; REH; REV I I I I I I I I rukojeti a délka I I I I I I I I I berle I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 07.03.01.02 I berle - předloketní I pevná, neměkčená I DIA; INT; TRA; GER; I omezený pohyb dolních končetin I 2 ks / 2 roky I 157,00 Kč / 1 ks I ne I I I I rukojeť, I CHI; NEU; ORP; ORT; I I I I I I I I nastavitelná délka I PRL; SLO; REH; REV I I I I I I I I berle a I I I I I I I I I nenastavitelná opěra I I I I I I I I I předloktí I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 07.03.01.03 I berle - předloketní, I berle s vyměkčenou I GER; CHI; NEU; ORP; I trvale omezený pohyb dolních končetin I 1 ks nebo 1 pár / 2 I 217,00 Kč / 1 ks I ne I I I speciální I ergonomicky I ORT; PRL; SLO; REH; I I roky I I I I I I tvarovanou rukojetí I REV I I I I I I I I nebo dvojitě I I I I I I I I I stavitelné (s I I I I I I I I I nastavitelnou výškou I I I I I I I I I berle i I I I I I I I I I opěrky předloktí) I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 07.03.02 I chodítka I I I nemožnost, omezení nebo významné I I I I I I I I I zhoršení jedné nebo více každodenních I I I I I I I I I činností, deficit nelze řešit pomocí I I I I I I I I I hole či berle I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 07.03.02.01 I chodítka - 2kolová I pevný nebo skládací I GER; CHI; NEU; ORP; I - I 1 ks / 5 let I 1.739,00 Kč / 1 ks I ne I I I I rám s možností I ORT; PRL; REH; REV I I I I I I I I výškového nastavení I I I I I I I I I úchopových madel v I I I I I I I I I rozsahu alespoň 10 I I I I I I I I I cm, použití převážně I I I I I I I I I v interiéru, nosnost I I I I I I I I I minimálně 100 kg I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 07.03.02.02 I chodítka - 3kolová I rám s možností I GER; CHI; NEU; ORP; I - I 1 ks / 5 let I 2.522,00 Kč / 1 ks I ne I I I I složení, úchopová I ORT; PRL; REH; REV I I I I I I I I madla výškově I I I I I I I I I stavitelná v rozsahu I I I I I I I I I alespoň 10 cm, I I I I I I I I I použití v interiéru I I I I I I I I I i exteriéru, průměr I I I I I I I I I kol minimálně 150 I I I I I I I I I mm, nosnost I I I I I I I I I minimálně 100 kg I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 07.03.02.03 I chodítka - 4kolová I rám s možností I GER; CHI; NEU; ORP; I - I 1 ks / 5 let I 3.043,00 Kč / 1 ks I ne I I I I složení, úchopová I ORT; PRL; REH; REV I I I I I I I I madla výškově I I I I I I I I I stavitelná v rozsahu I I I I I I I I I alespoň 10 cm, I I I I I I I I I použití převážně v I I I I I I I I I exteriéru, průměr I I I I I I I I I kol minimálně 180 I I I I I I I I I mm, nosnost I I I I I I I I I minimálně 120 kg I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 07.03.02.04 I chodítka - 4bodová I pevný rám s možností I GER; CHI; NEU; ORP; I - I 1 ks / 5 let I 1.217,00 Kč / 1 ks I ne I I I I výškového nastavení, I ORT; PRL; REH; REV I I I I I I I I nebo volby varianty I I I I I I I I I výšky, nosnost I I I I I I I I I minimálně 100 kg I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 07.03.02.05 I chodítka - 4bodová I rám s možností I GER; CHI; NEU; ORP; I - I 1 ks / 5 let I 1.739,00 Kč / 1 ks I ne I I I kloubová I složení, možnost I ORT; PRL; REH; REV I I I I I I I I výškového nastavení I I I I I I I I I v rozsahu alespoň 10 I I I I I I I I I cm, pevné nebo I I I I I I I I I reciproční I I I I I I I I I krokování, nosnost I I I I I I I I I minimálně 100 kg I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 07.03.02.06 I chodítka - s podpůrnými I předloketní opěrky, I GER; NEU; ORP; ORT; I - I 1 ks / 5 let I 4.522,00 Kč / 1 ks I ne I I I prvky, kolová I podpažní opěrky nebo I REH; REV; I I I I I I I I předloketní deska s I I I I I I I I I možností výškového I I I I I I I I I nastavení minimálně I I I I I I I I I 20 cm. Nastavitelná I I I I I I I I I úchopová madla, I I I I I I I I I použití převážně v I I I I I I I I I interiéru, nosnost I I I I I I I I I minimálně 120 kg I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 07.03.02.07 I chodítka - dětská I různé verze I ORP; CHI; NEU; ORT; I do 18 let včetně I 1 ks / 5 let I 6.087,00 Kč / 1 ks I ne I I I I technického I REH I I I I I I I I provedení dle věku a I I I I I I I I I postižení dítěte. I I I I I I I I I Pevný nebo skládací I I I I I I I I I rám konstrukce s I I I I I I I I I opěrnými body nebo I I I I I I I I I kolečky, reverzní I I I I I I I I I chodítka I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 07.03.03 I opěrné kozičky I I I nemožnost, omezení nebo významné I I I I I I I I I zhoršení jedné nebo více každodenních I I I I I I I I I činností, deficit nelze řešit pomocí I I I I I I I I I hole či berle či chodítka I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 07.03.03.01 I opěrné kozičky I vícebodové pevné I GER; NEU; ORP; ORT; I omezený pohyb dolních končetin a I 1 ks / 5 let I 870,00 Kč / 1 ks I ne I I I I opory při chůzi I REH; REV I snížená stabilita I I I I I I I určené k přenášení I I I I I I I I I jednou rukou I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 07.04 I prostředky pro zvýšení I I I I I I I I I soběstačnosti při I I I I I I I I I vlastní hygieně I I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 07.04.01 I nástavce na WC I I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 07.04.01.01 I nástavce na WC I - I GER; NEU; ORT; PRL; I porucha funkce pohybu dolních I 1 ks / 3 roky I 826,00 Kč / 1 ks I ne I I I I I REH; REV I končetin; obtíže v udržení pozice I I I I I I I I I těla ve stoje v měnění pozice v sedě; I I I I I I I I I stavy po operaci páteře a kyčli I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 07.04.02 I vanové zvedáky + I I I I I I I I I příslušenství I I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 07.04.02.01 I vanové zvedáky - I zvedák umístěný v I GER; NEU; ORT; PRL; I pro prevenci poranění u těžce I 1 ks / 5 let I 14.783,00 Kč / 1 ks I ano I I I elektrické I koupací vaně; rozsah I REH; po schválení I imobilních osob (osoby s parézou nebo I I I I I I I zdvihu minimálně v I zdravotní I plegií končetin, poruchou I I I I I I I rozsahu 25-45 cm; I pojišťovnou I vestibulárního aparátu, těžkým I I I I I I I sklopná zádová I I stupněm artrózy nosných kloubů, I I I I I I I opěrka; fixace na I I amputací končetin a funkčně obdobným I I I I I I I dně vany; nosnost I I velmi těžkým postižením motorických I I I I I I I minimálně 120 kg I I funkcí) k zajištění bezpečného I I I I I I I I I přesunu a vykonání základních I I I I I I I I I hygienických úkonů I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 07.04.02.02 I příslušenství medicínsky I přesouvací, fixační, I GER; NEU; ORT; PRL; I pro prevenci poranění u těžce I 1 ks / 5 let I 90 % I ano I I I zdůvodnitelné k vanovým I stabilizační I REH; po schválení I imobilních osob (osoby s parézou nebo I I I I I I zvedákům - elektrickým I příslušenství I zdravotní I plegií končetin, poruchou I I I I I I I I pojišťovnou I vestibulárního aparátu, těžkým I I I I I I I I I stupněm artrózy nosných kloubů, I I I I I I I I I amputací končetin a funkčně obdobným I I I I I I I I I velmi těžkým postižením motorických I I I I I I I I I funkcí) k zajištění bezpečného I I I I I I I I I přesunu a vykonání základních I I I I I I I I I hygienických úkonů I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 07.05 I ZP pro ležící pacienty I I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 07.05.01 I polohovací lůžka I I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 07.05.01.01 I polohovací lůžka - I lůžko s ložnou I GER; NEU; INT; ORT; I dlouhodobé až trvalé stavy s těžkými I 1 ks / 10 let I 23.478,00 Kč / 1 ks I ano I I I elektrická, s hrazdou a I plochou minimálně I PRL; REH; po I obtížemi v mobilitě na lůžku - změna I I I I I I hrazdičkou, pojízdná I 85x200 cm s I schválení zdravotní I základní pozice těla vleže a vsedě a I I I I I I I lamelovým nebo I pojišťovnou I přemisťování - přesun vleže a vsedě, I I I I I I I kovovým roštem; I I k zajištění dlouhodobé péče v domácím I I I I I I I polohování trupu, I I prostředí, pacient schopen bezpečně I I I I I I I stehen, lýtek I I ovládat ovládací jednotku a sám se I I I I I I I (čtyřdílná ložná I I polohovat, anebo je toho schopna I I I I I I I plocha s třemi díly I I pečující osoba I I I I I I I polohovatelný mi), I I I I I I I I I elektricky I I I I I I I I I nastavitelná výška I I I I I I I I I ložné plochy v I I I I I I I I I rozsahu minimálně 30 I I I I I I I I I cm, nosnost I I I I I I I I I minimálně 130 kg; I I I I I I I I I součástí hrazda s I I I I I I I I I madlem; pacientské I I I I I I I I I ovládání; bočnice s I I I I I I I I I možností spuštění I I I I I I I I I nebo odejmutí I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 07.05.01.02 I polohovací lůžka I lůžko pro potřeby I NEU; PED; ORT; REH; I dlouhodobé až trvalé stavy s těžkými I 1 ks / 7 let I 20.870,00 Kč / 1 ks I ano I I I elektrická - dětská I péče o dítě s ložnou I po schválení I obtížemi v mobilitě - změna základní I I I I I I I plochou úměrnou věku I zdravotní I pozice těla vleže a sedě, I I I I I I I dítěte; možnost I pojišťovnou I přemisťování - přesun vleže a vsedě I I I I I I I polohování I I nebo změny v prostorové orientaci v I I I I I I I mechanického či I I důsledku základního onemocnění, I I I I I I I elektrického, I I pacient není bezpečně zajištěn v I I I I I I I možnost nastavení I I běžném lůžku, zajištění dlouhodobé I I I I I I I výšky ložné plochy, I I péče v domácím prostředí I I I I I I I zábrany proti I I I I I I I I I pádu I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 07.05.02 I polohovací zařízení + I I I I I I I I I příslušenství I I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 07.05.02.01 I polohovací zařízení - I v základním vybavení I NEU; ORT; REH; po I těžké obtíže v udržení pozice těla I 1 ks / 7 let I 22.609,00 Kč / 1 ks I ano I I I pro sezení I jsou polohovatelné I schválení zdravotní I vsedě nebo těžká porucha I I I I I I I stupačky, I pojišťovnou I psychomotorických funkcí nebo těžká I I I I I I I nastavitelná zádová I I porucha svalového tonu trupu a I I I I I I I opěra; polohování I I dolních končetin, úplné obtíže v I I I I I I I zádové opěry; opěry I I chůzi na krátké vzdálenosti I I I I I I I rukou (područky); I I I I I I I I I hlavová opěra; I I I I I I I I I interiérový podvozek I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 07.05.02.02 I polohovací zařízení - I v základním vybavení I NEU; ORT; REH; po I těžké obtíže v udržení pozice těla I 1 ks / 7 let I 60.870,00 Kč / 1 ks I ano I I I pro sezení, s odděleným I jsou polohovatelné I schválení zdravotní I vsedě nebo těžká porucha I I I I I I polohováním hrudníku, I stupačky, pánevní I pojišťovnou I psychomotorických funkcí nebo těžká I I I I I I pánve a dolních končetin I pás, nastavitelná I I porucha svalového tonu trupu a I I I I I I I sakrální pelota, I I dolních končetin, úplné obtíže v I I I I I I I nastavitelná zádová I I chůzi na krátké vzdálenosti, ke I I I I I I I opěra; polohování I I korekci těžké funkční až strukturální I I I I I I I sklonu sedu I I deformity (těžké skoliózy, těžké I I I I I I I (náklonu); I I asymetrie pánve a dolních končetin); I I I I I I I polohování zádové I I nelze předepsat současně s trupovou I I I I I I I opěry; I I ortézou pro sed I I I I I I I individuálně I I I I I I I I I nastavitelná délka I I I I I I I I I zavěšení I I I I I I I I I polohovatelné I I I I I I I I I podnožky, opěry I I I I I I I I I rukou (područky); I I I I I I I I I hlavová opěra; I I I I I I I I I interiérový podvozek I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 07.05.02.03 I polohovací zařízení - I v základním I NEU; ORT; REH; po I těžké obtíže v udržení pozice těla ve I 1 ks / 7 let I 52.174,00 Kč / 1 ks I ano I I I vertikalizační I provedení umožňuje I schválení zdravotní I stoje nebo těžká porucha I I I I I I I mechanické nastavení I pojišťovnou I psychomotorických funkcí nebo těžká I I I I I I I úhlu vertikalizace s I I porucha svalového tonu trupu a I I I I I I I možností plynulého I I dolních končetin, úplné obtíže v I I I I I I I přechodu, obsahuje I I chůzi na krátké vzdálenosti, k I I I I I I I úhlově nastavitelné I I zajištění potřebné osové zátěže I I I I I I I podnožky, výškově I I dolních končetin a trupu a zlepšení I I I I I I I nastavitelné pánevní I I funkce respirační, I I I I I I I a hrudní fixační I I gastrointestinálního a uropoetického I I I I I I I pásy, interiérový I I traktu, pro pacienty s potřebou buď I I I I I I I podvozek I I pronační nebo supinační vertikalizace I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 07.05.02.04 I příslušenství medicínsky I - I NEU; ORT; REH; po I - I 1 ks / 7 let I 90 % I ano I I I odůvodněné k polohovacím I I schválení zdravotní I I I I I I I zařízením I I pojišťovnou I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 07.05.03 I pojízdné zvedáky + I I I I I I I I I příslušenství I I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 07.05.03.01 I pojízdné zvedáky I elektrický bateriový I GER; NEU; ORT; REH; I stavy s těžkými obtížemi v mobilitě I 1 ks / 10 let I 24.348,00 Kč / 1 ks I ano I I I I zvedák s rozsahem I INT; po schválení I na lůžku - změna základní pozice těla I I I I I I I zdvihu minimálně 120 I zdravotní I vleže a vsedě, a přemisťování - I I I I I I I cm; minimálně I pojišťovnou I přesun vleže a vsedě; trvalé těžké I I I I I I I dvoubodové zavěšení; I I nebo úplné obtíže při chůzi na krátké I I I I I I I rozevřené ližiny I I vzdálenosti; v kombinaci s těžkou I I I I I I I alespoň 100 cm; I I poruchou funkce horních končetin a I I I I I I I motor s možností I I případně trupu, nebo s chronickým I I I I I I I nouzového spuštění; I I onemocněním, které neumožňuje zvýšit I I I I I I I možnost zdvihu I I zátěž I I I I I I I osoby, kombinaci s I I I I I I I I I vhodným závěsem i ze I I I I I I I I I země; nosnost I I I I I I I I I minimálně 120 kg I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 07.05.03.02 I závěsy k pojízdným I závěsy k použití s I PRL; GER; NEU; ORT; I stavy s těžkými obtížemi v mobilitě I 1 ks / 3 roky I 2.609,00 Kč / 1 ks I ne I I I zvedákům I pojízdnými zvedáky; I REH; INT; po I na lůžku - měnění základní pozice I I I I I I I nosnost minimálně I schválení zdravotní I těla vleže a vsedě, a přemisťování - I I I I I I I 120 kg; různá I pojišťovnou I přesun vleže a vsedě; trvalé těžké I I I I I I I provedení I I nebo úplné obtíže při chůzi na krátké I I I I I I I I I vzdálenosti; v kombinaci s těžkou I I I I I I I I I poruchou funkce horních končetin a I I I I I I I I I případně trupu, nebo s chronickým I I I I I I I I I onemocněním, které neumožňuje zvýšit I I I I I I I I I zátěž, v kombinaci s pojízdnými I I I I I I I I I zvedáky I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 07.05.04 I příslušenství k ZP pro I I I I I I I I I ležící pacienty I I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 07.05.04.01 I hrazdy s hrazdičkou - I - I PRL; GER; NEU; ORT; I těžké obtíže v mobilitě na lůžku - I 1 ks / 10 let I 2.609,00 Kč / 1 ks I ne I I I samostatně stojící I I REH; INT I měnění základní pozice těla vleže a I I I I I I I I I vsedě a přemisťování - přesun vleže a I I I I I I I I I vsedě; nelze předepsat současně s I I I I I I I I I polohovacím lůžkem I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 07.06 I ZP antidekubitní I I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 07.06.01 I antidekubitní matrace + I I I I I I I I I příslušenství I I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 07.06.01.01 I antidekubitní matrace s I prořezávaný povrch I GER; CHI; NEU; ORT; I ekvivalent klasifikace rizika I 1 ks / 3 roky I 870,00 Kč / 1 ks I ne I I I potahem - při nízkém I nebo vzduchové I REH; PRL; po I dekubitů dle Nortonové 19-16 I I I I I I riziku vzniku dekubitů I komory, výška I schválení zdravotní I (modifikovaná škála) nebo těžké I I I I I I I minimálně 10 cm, I pojišťovnou I obtíže při chůzi na krátké I I I I I I I hygienický potah, I I vzdálenosti a mobilita na vozíku I I I I I I I nosnost minimálně I I I I I I I I I 100 kg I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 07.06.01.02 I antidekubitní matrace s I prořezávaný povrch I GER; CHI; NEU; ORT; I ekvivalent klasifikace rizika I 1 ks / 3 roky I 2.609,00 Kč / 1 ks I ne I I I potahem - při středním I nebo vzduchové I REH; PRL; po I dekubitů dle Nortonové 16-14 I I I I I I riziku vzniku dekubitů I komory, výška I schválení zdravotní I (modifikovaná škála) nebo funkční I I I I I I I minimálně 14 cm, I pojišťovnou I změny vedoucí k asymetrii pánve a I I I I I I I vyměkčené části nebo I I těžká porucha hybnosti dolních I I I I I I I vrstvy, hygienický I I končetin a mobilita na vozíku I I I I I I I potah, nosnost I I I I I I I I I minimálně 100 kg I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 07.06.01.03 I antidekubitní matrace s I prořezávaný povrch I GER; CHI; NEU; ORT; I ekvivalent klasifikace rizika I 1 ks / 3 roky I 6.957,00 Kč / 1 ks I ne I I I potahem - při vysokém I nebo vzduchové I REH; PRL; po I dekubitů dle Nortonové 14 až 12 I I I I I I riziku vzniku dekubitů I komory, výška I schválení zdravotní I (modifikovaná škála) nebo těžká až I I I I I I I minimálně 14 cm, I pojišťovnou I úplná ztráta (porucha) čití v sedací I I I I I I I materiál a provedení I I oblasti - hýždě, zadní strana stehen; I I I I I I I efektivně snižující I I hráz nebo strukturální změny vedoucí I I I I I I I a rozkládající tlak, I I k asymetrii pánve + těžká porucha I I I I I I I hygienický potah, I I hybnosti dolních končetin, mobilita I I I I I I I nosnost minimálně I I na vozíku I I I I I I I 100 kg I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 07.06.01.04 I antidekubitní matrace s I speciálně upravený I GER; CHI; NEU; ORT; I imobilní pacienti s vysokým rizikem I 1 ks / 3 roky I 10.435,00 Kč / 1 ks I ne I I I potahem - při velmi I povrch nebo I REH; INT; PRL; po I dekubitů s předpokladem dlouhodobého I I I I I I vysokém riziku vzniku I vzduchové komory, I schválení zdravotní I nebo trvalého užívání, ekvivalent I I I I I I dekubitů I výška minimálně 14 I pojišťovnou I klasifikace rizika dekubitů dle I I I I I I I cm, materiál a I I Nortonové méně než 12 (modifikovaná I I I I I I I provedení efektivně I I škála) I I I I I I I snižující a I I I I I I I I I rozkládající I I I I I I I I I tlak, hygienický I I I I I I I I I potah, nosnost min. I I I I I I I I I 100 kg I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 07.06.02 I antidekubitní podložky I I I I I I I I I sedací a zádové do I I I I I I I I I vozíků I I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 07.06.02.01 I antidekubitní podložky - I materiál a provedení I GER; NEU; ORT; REH; I ekvivalent klasifikace rizika I 1 ks / 3 roky I 870,00 Kč / 1 ks I ne I I I sedací, při nízkém I efektivně snižující I PRL I dekubitů dle Nortonové 19-16 I I I I I I riziku vzniku dekubitů I a rozkládající tlak, I I (modifikovaná škála) nebo těžké I I I I I I I hygienický potah, I I obtíže při chůzi na krátké I I I I I I I nosnost minimálně I I vzdálenosti a mobilita na vozíku I I I I I I I 100 kg, I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 07.06.02.02 I antidekubitní podložky - I materiál a provedení I GER; NEU; ORT; REH; I ekvivalent klasifikace rizika I 1 ks / 3 roky I 1.913,00 Kč / 1 ks I ne I I I sedací, při středním I efektivně snižující I PRL; po schválení I dekubitů dle Nortonové 16-14 I I I I I I riziku vzniku dekubitů I a rozkládající tlak, I zdravotní I (modifikovaná škála) nebo funkční I I I I I I I hygienický potah, I pojišťovnou I změny vedoucí k asymetrii pánve a I I I I I I I nosnost minimálně I I těžká porucha hybnosti dolních I I I I I I I 100 kg, I I končetin a mobilita na vozíku I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 07.06.02.03 I antidekubitní podložky - I materiál a provedení I GER; NEU; ORT; REH; I ekvivalent klasifikace rizika I 1 ks / 3 roky I 6.522,00 Kč / 1 ks I ne I I I sedací, při vysokém I efektivně snižující I PRL; po schválení I dekubitů dle Nortonové méně než 14 I I I I I I riziku vzniku dekubitů I a rozkládající tlak, I zdravotní I (modifikovaná škála) nebo těžká až I I I I I I I hygienický potah, I pojišťovnou I úplná ztráta (porucha) čití v sedací I I I I I I I výška minimálně 6 cm I I oblasti - hýždě, zadní strana stehen; I I I I I I I a v případě I I hráz nebo strukturální změny vedoucí I I I I I I I nafukovací podložky I I k asymetrii pánve + těžká porucha I I I I I I I minimálně 5 cm, I I hybnosti dolních končetin, mobilita I I I I I I I různé rozměry, I I na vozíku I I I I I I I nosnost minimálně I I I I I I I I I 100 kg, I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 07.06.02.04 I antidekubitní podložky - I - I GER; NEU; ORT; REH; I ekvivalent klasifikace rizika I 1 ks / 3 roky I 1.435,00 Kč / 1 ks I ne I I I zádové, při vysokém I I PRL; po schválení I dekubitů dle Nortonové méně než 14; I I I I I I riziku vzniku dekubitů I I zdravotní I dlouhodobá, anebo trvalá mobilita na I I I I I I I I pojišťovnou I vozíku I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 07.06.03 I antidekubitní podložky I I I I I I I I I ostatní I I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 07.06.03.01 I antidekubitní podložky I materiál a provedení I GER; NEU; ORT; REH I imobilní pacienti s nízkým rizikem I 1 ks / 3 roky I 348,00 Kč / 1 ks I ne I I I při nízkém riziku vzniku I rozkládající I I dekubitů s předpokladem dlouhodobého I I I I I I dekubitů I tlak, k podložení I I nebo trvalého užívání, ekvivalent I I I I I I I pat, loktů, lůžkové I I klasifikace rizika dekubitů dle I I I I I I I podložky apod. I I Nortonové 19-16 (modifikovaná) I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 07.06.03.02 I antidekubitní podložky - I materiál a provedení I GER; NEU; ORT; REH; I imobilní pacienti s vysokým rizikem I 1 ks / 3 roky I 1.739,00 Kč / 1 ks I ne I I I při středním a vysokém I rozkládající tlak, k I po schválení I dekubitů nebo s již vzniklým I I I I I I riziku vzniku dekubitů I podložení pat, I zdravotní I dekubitem s předpokladem dlouhodobého I I I I I I I loktů, zad, lůžkové I pojišťovnou I nebo trvalého užívání, ekvivalent I I I I I I I podložky apod. I I klasifikace rizika dekubitů dle I I I I I I I I I Nortonové méně než 16 (modifikovaná I I I I I I I I I škála) I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 07.06.04 I antidekubitní podložky I I I I I I I I I polohovací I I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 07.06.04.01 I antidekubitní podložky I materiál a provedení I GER; NEU; ORT; REH; I imobilní pacienti s vysokým rizikem I 1 ks / 3 roky I 1.739,00 Kč / 1 ks I ne I I I polohovací - při I umožňující I po schválení I dekubitů nebo s již vzniklým I I I I I I středním a vysokém I polohování a I zdravotní I dekubitem s předpokladem dlouhodobého I I I I I I riziku vzniku dekubitů I odlehčení pacienta I pojišťovnou I nebo trvalého užívání, ekvivalent I I I I I I I I I klasifikace rizika dekubitů dle I I I I I I I I I Nortonové méně než 16 (modifikovaná I I I I I I I I I škála) I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 08 I ZP pro pacienty s I I I I I I I I I poruchou sluchu I I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 08.01 I sluchadla I I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 08.01.01 I sluchadla pro vzdušné I I I I I I I I I vedení I I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 08.01.01.01 I sluchadla pro vzdušné I sluchadlo dětské (do I FON I do 18 let včetně I 1 ks / 5 let I 8.696,00 Kč / 1 ks I ne I I I vedení pro monoaurální I 18 let včetně) musí I I I I I I I I korekci - dětská - I splňovat tyto I I I I I I I I jednostranná nebo I požadavky: a) I I I I I I I I oboustranná ztráta I digitální zpracování I I I I I I I I sluchu od 40 dB SRT na I signálu; b) min. 5 I I I I I I I I postiženém uchu I kanálů; c) I I I I I I I I I softwarové nastavení I I I I I I I I I pro dětský zvukovod; I I I I I I I I I d) je vybaveno I I I I I I I I I dětským hákem; e) je I I I I I I I I I kompatibilní s I I I I I I I I I bezdrátovým přenosem I I I I I I I I I zvuku I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 08.01.01.02 I sluchadla pro vzdušné I sluchadlo dětské (do I FON I do 18 let včetně I 2 ks / 5 let I 8.696,00 Kč / 1 ks I ne I I I vedení pro binaurální I 18 let včetně) musí I I I I I I I I korekci - dětská - I splňovat tyto I I I I I I I I oboustranná ztráta I požadavky: a) I I I I I I I I sluchu od 40 dB SRT I digitální zpracování I I I I I I I I I signálu; b) min. 5 I I I I I I I I I kanálů; c) I I I I I I I I I softwarové nastavení I I I I I I I I I pro dětský zvukovod; I I I I I I I I I d) je vybaveno I I I I I I I I I dětským hákem; e) je I I I I I I I I I kompatibilní s I I I I I I I I I bezdrátovým přenosem I I I I I I I I I zvuku I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 08.01.01.03 I sluchadla pro vzdušné I sluchadlo pro I FON; ORL I od 19 let I 1 ks / 5 let I 6.087,00 Kč / 1 ks I ne I I I vedení pro monoaurální I vzdušné vedení musí I I I I I I I I korekci - od 19 let - I splňovat tyto I I I I I I I I jednostranná nebo I základní podmínky: I I I I I I I I oboustranná ztráta I a) digitální I I I I I I I I sluchu od 40 dB SRT I zpracování signálu I I I I I I I I I nejméně ve 4 I I I I I I I I I kanálech; b) I I I I I I I I I softwarové nastavení I I I I I I I I I parametrů sluchadla I I I I I I I I I dle sluchové ztráty; I I I I I I I I I c) manažer zpětné I I I I I I I I I vazby I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 08.01.01.04 I sluchadla pro vzdušné I sluchadlo pro I FON; ORL I od 19 let: 1) byla indikována I 2 ks / 5 let I 6.087,00 Kč / 1 ks I ne I I I vedení pro binaurální I vzdušné vedení musí I I kompenzace binaurální korekce do 18 I I I I I I korekci - od 19 let - I splňovat tyto I I let včetně 2) tinnitus + oboustranná I I I I I I oboustranná ztráta I základní podmínky: I I získaná nedoslýchavost 3) hluchoslepí I I I I I I sluchu od 40 dB SRT I a) digitální I I pacienti I I I I I I I zpracování signálu I I I I I I I I I nejméně ve 4 I I I I I I I I I kanálech; b) I I I I I I I I I softwarové nastavení I I I I I I I I I parametrů sluchadla I I I I I I I I I dle sluchové ztráty; I I I I I I I I I c) manažer zpětné I I I I I I I I I vazby I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 08.01.02 I sluchadla na kostní I I I I I I I I I vedení I I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 08.01.02.01 I sluchadla na kostní I sluchadlo, náhlavní I FON I do 18 let včetně; ztráta sluchu při: I 1 ks / 5 let I 9.130,00 Kč / 1 ks I ne I I I vedení včetně I pružina, kostní I I anomálii zvukovodu a středouší s I I I I I I kompletního I vibrátor; sluchadlo I I těžkou převodní nedoslýchavostí; I I I I I I příslušenství po dobu I na kostní vedení I I chronickém výtoku ze středouší; I I I I I I životnosti sluchadla I musí splňovat tyto I I stavech po kofochirurgických I I I I I I I základní podmínky: I I operacích; při neřešitelných I I I I I I I a) kapesní či I I alergiích na tvarovku; špatném efektu I I I I I I I podobný typ; b) I I sluchadla na vzdušné vedení I I I I I I I digitální zpracování I----------------------I---------------------------------------I I I I I I I signálu nejméně ve 3 I FON; ORL I od 19 let; ztráta sluchu při: I I I I I I I kanálech; c) I I anomálii zvukovodu a středouší s I I I I I I I softwarové nastavení I I těžkou převodní nedoslýchavostí; I I I I I I I parametrů sluchadla I I chronickém výtoku ze středouší; I I I I I I I dle sluchové ztráty I I stavech po kofochirurgických I I I I I I I I I operacích; při neřešitelných I I I I I I I I I alergiích na tvarovku; špatném efektu I I I I I I I I I sluchadla na vzdušné vedení I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 08.01.02.02 I brýlová sluchadlá na I sluchadlo na kostní I FON I do 18 let včetně; ztráta sluchu při: I 1 ks / 5 let I 10.435,00 Kč / 1 ks I ne I I I kostní vedení jedno nebo I vedení musí splňovat I I anomálii zvukovodu a středouší s I I I I I I oboustranné I tyto základní I I těžkou převodní nedoslýchavostí; I I I I I I I podmínky: a) brýlový I I chronickém výtoku ze středouší; I I I I I I I typ sluchadla; b) I I stavech po kofochirurgických I I I I I I I digitální zpracování I I operacích; při neřešitelných I I I I I I I signálu nejméně ve 3 I I alergiích na tvarovku; špatném efektu I I I I I I I kanálech; c) I I sluchadla na vzdušné vedení I I I I I I I softwarové nastavení I----------------------I---------------------------------------I I I I I I I parametrů sluchadla I FON; ORL I od 19 let; I I I I I I I dle sluchové ztráty I I ztráta sluchu při: anomálii zvukovodu I I I I I I I I I a středouší s těžkou převodní I I I I I I I I I nedoslýchavostí; chronickém výtoku ze I I I I I I I I I středouší; stavech po I I I I I I I I I kofochirurgických operacích; při I I I I I I I I I neřešitelných alergiích na tvarovku; I I I I I I I I I špatném efektu sluchadla na vzdušné I I I I I I I I I vedení I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 08.01.02.03 I vibrační sluchadla s I sluchadlo na kostní I FON I do 10 let včetně; ztráta sluchu při: I 1 ks / 5 let I 17.391,00 Kč / 1 ks I ne I I I přítlakovým systémem I vedení musí splňovat I I anomálii zvukovodu a středouší s I I I I I I (např. náhlavní páskou) I tyto základní I I těžkou převodní nedoslýchavostí; I I I I I I - neimplantabilní systém I podmínky: a) I I chronickém výtoku ze středouší; I I I I I I I vibrační sluchadlo; I I stavech po kofochirurgických I I I I I I I b) digitální I I operacích; při neřešitelných I I I I I I I zpracování signálu I I alergiích na tvarovku; špatném efektu I I I I I I I nejméně ve 3 I I sluchadla na vzdušné vedení; při I I I I I I I kanálech; c) I I jednostranné hluchotě I I I I I I I softwarové nastavení I I I I I I I I I parametrů sluchadla I I I I I I I I I dle sluchové ztráty I I I I I I I I I d) v kompletu s I I I I I I I I I přítlakovým systémem I I I I I I I I I (např. náhlavní I I I I I I I I I páskou) I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 08.01.02.04 I zevní části I sluchadlo na kostní I FON; po schválení I od 11 let; ztráta sluchu při: I 1 ks / 10 let I 86.957,00 Kč / 1 ks I ne I I I implantabilního systému I vedení musí splňovat I zdravotní I anomálii zvukovodu a středouší s I I I I I I kostního sluchadla I tyto základní I pojišťovnou I těžkou převodní nedoslýchavostí; I I I I I I I podmínky: a) I I chronickém výtoku ze středouší; I I I I I I I vibrační modul I I stavech PO kofochirurgických a I I I I I I I sluchadla; b) I I neurochirurgických operacích; při I I I I I I I digitální zpracování I I neřešitelných alergiích na tvarovku; I I I I I I I signálu nejméně ve 3 I I špatném efektu sluchadla na vzdušné I I I I I I I kanálech; c) I I vedení; při jednostranné hluchotě I I I I I I I softwarové nastavení I I I I I I I I I parametrů sluchadla I I I I I I I I I dle sluchové ztráty I I I I I I I I I d) v kompletu s I I I I I I I I I přítlakovým systémem I I I I I I I I I (např. náhlavní I I I I I I I I I páskou) I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 08.02 I řečové procesory I I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 08.02.01 I řečové procesory I I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 08.02.01.01 I řečové procesory - I plná kompatibilita s I FON; po schválení I stav po implantaci kochleárního I 1 ks / 7 let / 1 I 190.000,00 Kč / 1 ks I ne I I I výměna zevní části I vnitřním I zdravotní I implantátu - plně aktivní uživatel - I ucho I I I I I implantabilního systému I implantátem, funkce I pojišťovnou I užívá 6 a více h / den a současně I I I I I I I zpracování signálu I I CAP* 5-7 I I I I I I I pro optimalizaci I I---------------------------------------I I----------------------I I I I I rozumění řeči v šumu I I stav po implantaci kochleárního I I 156.522,00 Kč / 1 ks I I I I I I I implantátu - částečný uživatel - I I I I I I I I I užívá méně než 6 h / den nebo CAP* I I I I I I I I I 0-4 I I I I I I I I I I I I I I I I I I *CAP = Category of Auditory I I I I I I I I I Performance dle Nottinghamské I I I I I I I I I stupnice (0=nedetekuje zvuky okolí, I I I I I I I I I 1=vnímá zvuky okolí, 2=reaguje na I I I I I I I I I zvuky okolí, 3=identifikuje zvuky I I I I I I I I I okolí, 4=diskriminuje zvuky řeči, I I I I I I I I I 5=rozumění běžným frázím bez I I I I I I I I I odezírání, 6=rozumění řeči bez I I I I I I I I I odezírání, 7=telefonování) I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 09 I ZP pro pacienty s I I I I I I I I I poruchou zraku I I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 09.01 I ZP pro léčbu šilhavosti I I I I I I I I I dětí I I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 09.01.01 I okluzory I I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 09.01.01.01 I okluzory - náplasťové I - I OPH I do 14 let včetně I 400 ks / 1 rok I 3,04 Kč / 1 ks I ne I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 09.03 I ZP pro slabozraké I I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 09.03.01 I dalekohledové systémy + I I I I I I I I I příslušenství I I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 09.03.01.01 I dalekohledové systémy - I - I OPH; po schválení I - I 1 ks / 7 let I 4.348,00 Kč / 1 I ne I I I do dálky + příslušenství I I zdravotní I I I systém I I I I I I pojišťovnou I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 09.03.01.02 I dalekohledové systémy - I - I OPH; po schválení I - I 1 ks / 7 let I 4.348,00 Kč / 1 I ne I I I na blízko + I I zdravotní I I I systém I I I I příslušenství I I pojišťovnou I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 09.03.02 I asférické lupy I I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 09.03.02.01 I asférické lupy - I - I OPH; po schválení I - I 1 ks / 5 let I 1.218,00 Kč / 1 ks I ne I I I zvětšující 4x a více I I zdravotní I I I I I I I I I pojišťovnou I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 09.04 I ZP kompenzační pro I I I I I I I I I zrakově postižené I I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 09.04.01 I lékařské mluvící I I I I I I I I I teploměry - pro nevidomé I I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 09.04.01.01 I lékařské mluvící I I PED; PRL I těžce slabozrací a nevidomí pacienti I 1 ks / 7 let I 1.739,00 Kč / 1 ks I ne I I I teploměry - pro nevidomé I I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 09.04.02 I indikátory světla a I I I I I I I I I hladiny I I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 09.04.02.01 I indikátory světla a I - I OPH; PED; PRL I těžce slabozrací a nevidomí pacienti I 1 ks / 2 roky I 1.044,00 Kč / 1 ks I ne I I I hladiny I I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 09.04.03 I bílé hole I I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 09.04.03.01 I bílé hole - opěrné I - I OPH; PED; PRL I těžce slabozrací a nevidomí pacienti I 3 ks / 1 rok I 435,00 Kč / 1 ks I ne I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 09.04.03.02 I bílé hole - signalizační I - I OPH; PED; PRL I slabozrací a nevidomí pacienti I 3 ks / 1 rok I 807,00 Kč / 1 ks I ne I I I a orientační I I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 09.04.04 I červenobílé hole I I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 09.04.04.01 I červenobílé hole - pro I - I OPH; PED; PRL I hluchoslepí I 3 ks / 1 rok I 807,00 Kč / 1 ks I ne I I I hluchoslepé I I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 10 I ZP respirační, inhalační I I I I I I I I I a pro aplikaci enterální I I I I I I I I I výživy I I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 10.01 I ZP pro prevenci a léčbu I I I I I I I I I inhalací I I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 10.01.01 I inhalátory + I I I I I I I I I příslušenství I I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 10.01.01.01 I inhalátory - nízko I výdej min: I ALG; ORL; PED; PNE I - I 1 ks / 5 let I 3.044,00 Kč / 1 ks I ne I I I výkonné včetně I 400mg/min; MMD menší I I I I I I I I příslušenství I < 4 µm; podíl částic I I I I I I I I I pod 5 µm nad 60 %; I I I I I I I I I výstupní tlak 300 I I I I I I I I I kPa, výstupní průtok I I I I I I I I I 6 l/min. I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 10.01.01.02 I inhalátory - vysoce I výdej min: 600 I PNE; po schválení I primární ciliární dyskineze (PCD) či I 1 ks / 5 let I 6.000,00 Kč / 1 ks I ne I I I výkonné (MMD < 4,5 µm, I mg/min; MMD menší < I zdravotní I jiné formy bronchiektázií; cystická I I I I I I respirabilní frakce > 60 I 3,5 µm; podíl částic I pojišťovnou I fibróza I I I I I I %, výdej > 0,5 ml/min < I pod 5 µm nad 65 % I I I I I I I I 0,65 ml/min) I I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 10.01.01.03 I inhalátory - vysoce I mesh membránové; I PNE; po schválení I od 3 let cystická fibróza; primární I 1 ks / 5 let I 21.217,40 Kč / 1 ks I ne I I I výkonné (MMD < 4,5 µm, I výdej min: I zdravotní I ciliární dyskineze (PCD) I I I I I I respirabilní frakce > 60 I 600mg/min; MMD 3,5 I pojišťovnou I I I I I I I %, výdej > 0,65 ml/min) I až 4,5 µm; Podíl I I I I I I I I I částic pod 5 µm nad I I I I I I I I I 65 % I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 10.01.01.04 I nebulizátory k I - I ALG; ORL; PNE I recidivující a chronická onemocnění I 1 ks / 2 roky I 435,00 Kč / 1 ks I ne I I I nízkovýkonným I I I horních a dolních dýchacích cest I I I I I I inhalátorům I I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 10.01.01.05 I nebulizátory k I - I PNE I cystická fibróza; primární ciliární I 1 ks / 2 roky I 435,00 Kč / 1 ks I ne I I I vysokovýkonným I I I dyskineze (PCD) či jiné formy I I I I I I inhalátorům I I I bronchiektázií I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 10.01.01.06 I nebulizátory s membránou I - I PNE I cystická fibróza; primární ciliární I 1 ks / 2 roky I 2.560,00 Kč / 1 ks I ne I I I k vysoce výkonným I I I dyskineze (PCD) I I I I I I inhalátorům I I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 10.01.01.07 I membrány k vysoce I - I lékař I cystická fibróza; primární ciliární I 4 ks / 1 rok I 1.530,43 Kč / 1 ks I ne I I I výkonným inhalátorům I I I dyskineze (PCD) I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 10.01.02 I objemové nástavce k I I I I I I I I I dávkovacím aerosolům I I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 10.01.02.01 I objemové nástavce k I - I ALG; ORL; PED; PNE; I - I 1 ks / 2 roky I 435,00 Kč / 1 ks I ne I I I dávkovacím aerosolům - I I PRL I I I I I I I spacery, včetně náustku I I I I I I I I I nebo masky I I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 10.02 I rehabilitační respirační I I I I I I I I I ZP I I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 10.02.01 I PIP zdravotnické I I I I I I I I I prostředky I I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 10.02.01.01 I nádechové rehabilitační I - I ALG; PED; PNE; NEU; I astma; CHOPN; bronchiektázie; I 1 ks / 1 rok I 522,00 Kč / 1 ks I ne I I I ventily I I REH I stavy po pneumoniích; intersticiální I I I I I I I I I plicní procesy; neuromuskulární I I I I I I I I I onemocnění; cystická fibróza I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 10.02.02 I PEP zdravotnické I I I I I I I I I prostředky I I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 10.02.02.01 I výdechové rehabilitační I - I ALG; PED; PNE; NEU; I astma; CHOPN; bronchiektázie; I 1 ks / 1 rok I 522,00 Kč / 1 ks I ne I I I ventily I I REH I stavy po pneumoniích; intersticiální I I I I I I I I I plicní procesy; neuromuskulární I I I I I I I I I onemocnění; cystická fibróza I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 10.02.02.02 I expektorační I - I ALG; PED; PNE; NEU; I chronická postižení dolních dýchacích I 1 ks / 2 roky I 1.217,00 Kč / 1 ks I ne I I I zdravotnické prostředky I I REH I cest vyžadující trvalou fyzioterapii I I I I I I I I I a dechovou rehabilitaci I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 10.03 I ZP pro dlouhodobou I I I I I I I I I domácí oxygenoterapii I I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 10.03.01 I koncentrátory I I I 1) PaO2 7,3 - 8,0 kPa + prokazatelná I I I I I I I I I hypertrofie pravé komory a plicní I I I I I I I I I hypertenze a/nebo sekundární I I I I I I I I I polyglobulie (Htk >55 %), a/nebo I I I I I I I I I desaturace v průběhu spánku, I I I I I I I I I prokázané neinvazivním nočním I I I I I I I I I monitorováním SpO2, při minimálně 30 I I I I I I I I I % doby spánku pod 90 % a/nebo I I I I I I I I I zátěžové desaturace při standardní I I I I I I I I I spiroergometrii (rampovým protokolem) I I I I I I I I I na úrovni 60 % vrcholové spotřeby I I I I I I I I I kyslíku (peak VO2) nebo 0,5 W/kg, I I I I I I I I I prokázaná odběrem arterializované I I I I I I I I I krve z ušního boltce s poklesem PO2 I I I I I I I I I pod 7,3 kPa oproti výchozí hodnotě a I I I I I I I I I zároveň alespoň o 0,7 kPa 2) PaO2 I I I I I I I I I <7,3kPa I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 10.03.01.01 I koncentrátory kyslíku - I koncentrace kyslíku I PNE; po schválení I pacient málo mobilní I - I 49,59 Kč / 1 den I ne I I I stacionární I 87-96 % v rozsahu I zdravotní I I I I I I I I nastavení průtoku I pojišťovnou I I I I I I I I 0,5-5 l/min; max. I I I I I I I I I hlučnost 43 dBA. I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 10.03.01.02 I koncentrátory kyslíku - I koncentrace kyslíku I PNE; po schválení I výdej do 2 l/min při zátěži - pacient I - I 123,97 Kč / 1 den I ne I I I mobilní I 87-96 %; - hmotnost I zdravotní I na elektrickém vozíku nebo pacient I I I I I I I do 9 kg; max. I pojišťovnou I mobilní - 6minutový test chůze: I I I I I I I hlučnost 48 dBA I I vzdálenost chůze bez inhalace kyslíku I I I I I I I nutnost uvádět I I z původně stanovené minimální 130 I I I I I I I objemy bolusů (v ml) I I metrů na rozpětí od 130 do 199 metrů I I I I I I I jednotlivých kroků I I a s odpovídajícím průtokem kyslíku I I I I I I I nastavení pulsních I I dojde k navýšení vzdálenosti o 25 a I I I I I I I režimů (průtok = I I více % a v 6. minutě testu s kyslíkem I I I I I I I dechová frekvence I I musí být SpO2 alespoň 85 %; v I I I I I I I krát 1 bolus) I I kombinaci s koncentrátorem kyslíku - I I I I I I I I I stacionárním I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 10.03.01.03 I koncentrátory kyslíku - I - I PNE; po schválení I při potřebě průtoku kyslíku od 5 do I - I 54,55 Kč / 1 den I ne I I I vysokoprůtokový I I zdravotní I 10 litrů I I I I I I I I pojišťovnou I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 10.03.02 I systémy k aplikaci I I I I I I I I I kapalného kyslíku I I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 10.03.02.01 I systémy k aplikaci I systém plněn I NEO; PNE; po I mobilní pacient 6 minutový test I - I 290,91 Kč / 1 den I ne I I I kapalného kyslíku I medicinálním I schválení zdravotní I chůze: I I I I I I I kyslíkem I pojišťovnou I 1) vzdálenost bez inhalace kyslíku, I I I I I I I I I kterou pacient ujde - 200 metrů a I I I I I I I I I více I I I I I I I I I 2) procentuálního navýšení I I I I I I I I I vzdálenosti při inhalaci kyslíku na I I I I I I I I I 50 % a více % a v 6. minutě testu s I I I I I I I I I kyslíkem musí být SpO2 alespoň 85 %; I I I I I I I I I pacienti středně mobilní vyžadující I I I I I I I I I průtok kyslíku více než 2 litry; I I I I I I I I I pacienti málo mobilní vyžadující I I I I I I I I I průtok kyslíku více než 10 litrů; při I I I I I I I I I bronchopulmonální dysplasii I I I I I I I I I nedonošeného dítěte se závislostí na I I I I I I I I I kyslíku (SpO2 < 92 %), bez rizika I I I I I I I I I retinopatie, přetrvávající po 40. I I I I I I I I I týdnu postkoncepčního věku; pacient I I I I I I I I I zařazený do programu transplantace I I I I I I I I I plic na základě kyslíkového testu I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 10.04 I ZP pro léčbu poruch I I I I I I I I I dýchání ve spánku I I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 10.04.01 I přístroje CPAP I I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 10.04.01.01 I přístroje CPAP s I tlakový rozsah 4 až I INT; KAR; NEU; ORL; I AHI >= 15; léčebné tlaky do 8 mbar; I 1 ks / 7 let I 30.435,00 Kč / 1 ks I ano I I I poklesem tlaku ve I 20 cm H
2
O, funkce I PNE; PSY; po I zbytkový nález AHI při titraci s I I I I I I výdechu a sledující I poklesu tlaku ve I schválení zdravotní I nutností pravidelných kontrol AHI a I I I I I I zbytkový AHI I výdechu, propojení I pojišťovnou I compliance I I I I I I I se SW sledujícím I I I I I I I I I účinnost léčby, I I I I I I I I I hlučnost do 29+-2 dB, I I I I I I I I I kompenzace úniku I I I I I I I I I tlaku; zvlhčovač, I I I I I I I I I včetně základního I I I I I I I I I příslušenství I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 10.04.01.02 I přístroje CPAP s I tlakový rozsah 4 až I INT; KAR; NEU; ORL; I AHI >= 15; léčebné tlaky do 8 mbar; I 1 ks / 7 let I 30.435,00 Kč / 1 ks I ano I I I poklesem tlaku ve I 20 cm H
2
O, funkce I PNE; PSY; po I zbytkový nález AHI při titraci s I I I I I I výdechu, sledující I poklesu tlaku ve I schválení zdravotní I nutností pravidelných kontrol AHI a I I I I I I zbytkový AHI a I výdechu, propojení I pojišťovnou I compliance I I I I I I telemetrické připojení I se SW sledujícím I I I I I I I I I účinnost léčby, I I I I I I I I I hlučnost do 29+-2 dB, I I I I I I I I I kompenzace úniku I I I I I I I I I tlaku; zvlhčovač, I I I I I I I I I včetně základního I I I I I I I I I příslušenství I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 10.04.02 I přístroje BPAP I I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 10.04.02.01 I přístroje BPAP S I tlakový rozsah 4 až I INT; KAR; NEU; ORL; I AHI >= 15 jen u léčby obstruktivní I 1 ks / 7 let I 39.130,00 Kč / 1 ks I ano I I I sledující zbytkový AHI I 25 cm H
2
O s režimem I PNE; PSY; po I spánkové apnoe tam, kde jsou I I I I I I I odezvy na spontánní I schválení zdravotní I zapotřebí tlaky neumožňující léčbu I I I I I I I dýchání pacienta a I pojišťovnou I CPAP I I I I I I I propojení se SW I I I I I I I I I sledujícím účinnost I I I I I I I I I léčby, hlučnost do I I I I I I I I I 29+-2 dB, kompenzace I I I I I I I I I úniku tlaku, I I I I I I I I I zvlhčovač, včetně I I I I I I I I I základního I I I I I I I I I příslušenství I I I I I I I-------------I--------------------------I----------------------I----------------------I---------------------------------------I----------------------I----------------------I-----------I I 10.04.02.02 I přístroje BPAP ST I režimem odezvy na I ANS; INT; KAR; NEU; I AHI >= 15 jenu léčby obstruktivní I 1 ks / 7 let I 51.304,00 Kč / 1 ks I ano I I I sledující zbytkový AHI I spontánní dýchání I ORL; PNE; PSY; po I spánkové apnoe tam, kde jsou I I I I I I I pacienta a se I schválení zdravotní I zapotřebí tlaky neumožňující léčbu I I I I I I I záložní frekvencí I pojišťovnou I CPAP a tam, kde základní onemocnění I