Odpovědnost zaměstnance za svěřené hodnoty a řešení vzniklého schodku

Vydáno: 16 minut čtení

Zákoník práce (zákon č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dále jen "zákoník práce") rozlišuje ve věci náhrady majetkové újmy (škody) způsobené zaměstnancem zaměstnavateli několik druhů a typů jeho povinnosti nahradit zaměstnavateli škodu.

Zřejmě nejběžnějším druhem povinnosti zaměstnance nahradit zaměstnavateli vzniklou škodu je obecná povinnost nahradit škodu. Za poněkud méně frekventovanou lze považovat povinnost zaměstnance podílet se na náhradě škody, která vznikla zaměstnavateli v případě, že zaměstnanec vědomě neupozornil nadřízeného vedoucího zaměstnance na škodu hrozící zaměstnavateli nebo nezakročil proti hrozící škodě, ačkoliv by tím bylo zabráněno jejímu bezprostřednímu vzniku. V třetím pořadí pak přichází v úvahu schodek na svěřených hodnotách, které je zaměstnanec povinen vyúčtovat, a ztráta svěřených věcí.

Aby zaměstnanci vznikla obecná povinnost nahradit zaměstnavateli způsobenou škodu, musí být současně naplněny všechny její předpoklady, a to

  • vznik škody na straně zaměstnavatele (za škodu se považuje majetkový úbytek, tedy to, oč se majetek v důsledku škodní události zmenšil),
  • porušení povinnosti při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním,
  • zavinění, a to přinejmenším ve formě nedbalosti, a
  • příčinná souvislost mezi porušením povinnosti a vznikem škody (za škodu vzniklou z titulu vyšší moci zaměstnanec neodpovídá).

Na zaměstnavateli je, aby zaměstnanci všechny tyto čtyři předpoklady jeho obecné povinnosti nahradit škodu prokázal. Jedná-li se však o schodek na svěřených hodnotách, které je zaměstnanec povinen vyúčtovat (a rovněž o ztrátu svěřených věcí), kterému budeme v tomto příspěvku věnovat zvýšenou pozornost, zaměstnavatel nemusí zaměstnanci prokazovat zavinění, neboť to je presumováno zákonem.

Poznámka:

V příspěvku jsou uváděna i některá soudní rozhodnutí, která byla vydána v době, kdy právní úprava používala jiné pojmy - například dnes se již nejedná o dohodu o hmotné odpovědnosti, ale o dohodu o odpovědnosti za svěřené hodnoty apod. Rovněž uváděné odkazy odpovídají tehdy účinné právní úpravě.

Dohoda o odpovědnosti za svěřené hodnoty

Odpovědnost zaměstnance za schodek na svěřených hodnotách, které je zaměstnanec povinen vyúčtovat, je druhem tzv. zvláštní (objektivní) odpovědnost

Související dokumenty

Související články

Započtení pohledávek v pracovním právu
Parametry pro výpočet srážek ze mzdy od 1. 1. 2021
Exekuce přikázáním jiné peněžité pohledávky a roční zúčtování za rok 2020
Nové povinnosti zaměstnavatele v souvislosti s chráněným účtem
Parametrické údaje pro srážky ze mzdy v roce 2020, postup při provádění srážek ze mzdy a některé změny insolvenčního zákona
Změny ve výpočtu srážek ze mzdy v průběhu roku 2020
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Souhrn změn v exekučních srážkách a některých dalších změn od 24. 4. 2020
Parametrické údaje pro srážky ze mzdy v roce 2019 a postup při provádění srážek ze mzdy
Změny ve výpočtu srážek ze mzdy od 1. 6. 2019
Exekuční srážky v roce 2018
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Exekuční srážky v roce 2017
Novela občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích
Exekuce a odstupné
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2018, 2. část
Srážky ze mzdy od 1. 4. 2022
Srážky ze mzdy od 1. 10. 2022
Srážky ze mzdy od 1. 1. 2020
Srážky ze mzdy od 1. 7. 2020 a postup při změně plátce mzdy

Související předpisy

262/2006 Sb. zákoník práce
563/1991 Sb. o účetnictví

Související komentovaná judikatura

Pokyn v rozporu se zákonem a odpovědnost zaměstnance za škodu

Související stanoviska AKV

Výkladová stanoviska AKV, 17c. část
Výkladová stanoviska AKV, 17d. část

Související judikáty

Dohoda o hmotné odpovědnosti a věk pracovníka při podpisu
Hodnoty svěřené zaměstnanci
ZP:Vliv vzniku škody odcizením svěřených hodnot na existenci schodku
Zproštění odpovědnosti za schodek na svěřených hodnotách

Související pracovní situace

Výpočet mzdy
Splatnost a výplata mzdy
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet pravděpodobného výdělku
Výpočet průměrného čistého měsíčního výdělku
Mzda za práci přesčas
Příplatek za noční práci
Příplatek za práci v sobotu a v neděli
Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí
Souběh příplatků
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu

Související otázky a odpovědi

Dohoda o odpovědnosti za ztrátu svěřených věcí
Dohoda o odpovědnosti - manko v pokladně
Odpovědnost účetní
Srážka ze mzdy
Škoda způsobená zaměstnancem
Platební karta a srážka ze mzdy za neoprávněné použití
Vyživovaná osoba pro exekuční srážky
Dohoda o provedení práce a insolvence
Exekuční srážky u nového zaměstnance
Srážka na žádost zaměstnance z nezabavitelného minima
Exekuční srážky – neprovdaná matka jako vyživovaná osoba
Rozdělení nezabavitelné částky a dvě různé exekuce
Dohoda o srážkách ze mzdy
Insolvence
Exekuce na smlouvu o výkonu funkce statutárního ředitele
Exekuce - vyživované osoby
Dohoda o srážkách ze mzdy za stravenky
Dohoda o srážkách ze mzdy
Výživné a exekuce
Exekuce