Příčiny a důsledky demotivace zaměstnanců

Vydáno: 25 minut čtení

Namísto úvah, jak lépe motivovat své zaměstnance, by se řada podniků měla zamyslet spíše nad tím, jak bránit jejich demotivaci. Účinně motivovat, tj. stimulovat výkon a odpovědnost zaměstnanců lze totiž většinou jen tam, kde tito zaměstnanci netrpí nespokojeností či dalšími pocity, které jejich motivaci brání. Článek se zabývá nejčastějšími příčinami a důsledky demotivace zaměstnanců a tím, jak jí předcházet.

Demotivace zaměstnanců je v praxi mnohdy častější než jejich motivace. Většina zaměstnanců nastupuje na nové místo se snahou a motivací vykonávat svou práci dobře. Jen málokdo chce mít na novém pracovišti problémy. Průzkumy však pravidelně ukazují, že po zhruba šesti měsících od nástupu do nového zaměstnání morálka pracovníků rychle klesá, a tento pokles často pokračuje i v dalších letech.

Zdrojem demotivace, k níž dochází nedlouho po nástupu, jsou občas nerealistická vstupní očekávání zaměstnanců. Ta však podniky při přijímání nových zaměstnanců, ve snaze je získat, mnohdy sami vytvářejí. Rozhodující část klesající motivace souvisí však většinou s jednáním managementu, jehož důsledky si nadřízení často neuvědomují. Největší vliv na ztrátu motivace zaměstnanců má přitom jednání jejich přímých nadřízených. Platí tak známá pravda, jež říká, že lidé přicházejí do podniku kvůli podmínkám a možnostem, které jim nabízí, či pověsti, která ho provází. Odcházejí však především kvůli jednání svých vedoucích.

Manažerské jednání vedoucí k demotivaci je přitom v naprosté většině případů zbytečné – nesouvisí s „objektivními“ podmínkami práce. Je důsledkem řídících chyb a většinou i výrazem nedostatečné pozornosti podniku věnované výběru a tréninku vedoucích. Ve svých důsledcích – plýtvání potenciálem pracovníků – je přitom pro organizaci drahé.

Jednání, které demotivuje

K nejčastějším faktorům zbytečné demotivace zaměstnanců patří nedostatek pochvaly a ocenění, nespravedlivé hodnocení a projevy nedůvěry. K dalším patří nedostatečné pravomoci pracovníků, opomíjení zpětné vazby, podceňování či nerespektování osobních schopností a nedostatečná pozornost věnovaná názorům či podnětům zaměstnanců. Svou roli často hrají i nejrůznější administrativní bariéry práce.

Nedostatek pochvaly a ocenění

Nejdůležitějším nástrojem okamžité motivace zaměstnanců je pochvala za práci, kterou odvedli. Její význam spočívá navíc v tom, že podporuje výkon či chování, kterého se týká nebo na které upozorňuje. Pochvala totiž zvyšuje pravděpodobnost, že se daná osoba v budoucnu zachová podobně.

Povzbuzení motivace na základě pochvaly, uznání, upozornění na své schopnosti nebo i jen informace o tom, že to, co dělají, dělají správně, většina osob čas od času potřebuje. Některé se bez ní dokonce neobejdou. A to především tehdy, je-li jejich práce rutinní nebo přináší-li jim (na rozdíl od práce manažera) jen málo příležitostí k osobnímu vyniknutí.

Zaměstnanci, kterým se pochvaly či ocenění ze strany jejich šéfa nedostává, trpí naopak nespokojeností a poklesem motivace, a to i tehdy, jsou-li s ostatními pracovními podmínkami včetně svého platu spokojeni. Mají pocit, že management jejich dobrou práci neuznává nebo mu na ní nezáleží.

Kdy a jak zaměstnance pochválit

Pochvalu by zaměstnanec měl dostat pře

Související dokumenty

Související pracovní situace

Určení doby čerpání dovolené zaměstnancem
Určení doby čerpání dovolené zaměstnancem
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Výpočet mzdy
Délka pracovní doby (obecně)
Nařízení práce přesčas
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Noční práce vs. práce v noci
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce
Práce přesčas při kontu pracovní doby

Související články

Motivace pracovníků a její individuální rozdíly
Uplatňování pracovní motivace ovlivňující výkon a kvalitu práce zaměstnanců
Motivace zaměstnanců
Motivace jako "nové" sociální inženýrství
Motivace zaměstnanců
Uplatňování pracovní motivace ovlivňující výkon a kvalitu práce zaměstnanců
Stanovení cíle práce jako motivačního nástroje zaměstnanců
Co znamená řídit výkon zaměstnanců
Motivovat znamená získávat důvěru
Motivace pracovníků a její individuální rozdíly
Motivační nástroje vedoucího
Zaměstnanci a sociální sítě
Vlastní systém hodnocení složitosti, odpovědnosti a namáhavosti prací
Příčiny, prevence a řešení konfliktů v práci
Compliance program jako nezbytný pomocník společnosti
Jak vytvořit a uplatňovat etický kodex organizace
Šikana a obtěžování zaměstnanců na pracovišti
Informování a projednání u zaměstnavatelů
Stres na pracovišti a stres management v pracovním prostředí
Zásady úspěšné řídicí komunikace
Nejčastější podoby škodlivé komunikace uvnitř i navenek organizace
Osobní efektivita: od motivace přes úkolování až ke kontrole sebe sama
Doručování v režimu zákoníku práce - opravdu se nemůže stát chyba?

Související otázky a odpovědi

Pracovní smlouvy uzavřené na různou dobu u jednoho zaměstnavatele
Odmítnutí pracovního úkolu
Diskriminace v odměňování
Jmenování na dobu určitou
Poskytování osobních údajů zaměstnanců zákazníkům
Mzdové dokumenty - kopie nebo posílání emailem
Součinnost zaměstnavatele s insolvenčním správcem
Teambuilding
Dvě odborové organizace
Uchovávání dokumentů - archivační lhůty
Archivace HR dokladů
Bezplatný asistenční program pro zaměstnance
Archivace pracovních smluv
Zaměstnanecký benefit - rybářský lístek
Uchování kopií dokladů
Externí vedoucí pracovník
Kamerový systém na pracovišti a GDPR
Skartace a archivace z hlediska GDPR
Stravenkový paušál a odpracovaná doba/směna
Práce na dálku u DPP

Související vzory

Vzor: Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem