Tři novinky v BOZP, o kterých se příliš neví - 3. část

Vydáno: 20 minut čtení

V předchozích číslech časopisu BHP jsem se věnoval dvěma novinkám, o nichž jsem měl za to, že by mohly čtenáře zajímat, respektive o nichž by měli být informováni. Ve svém třetím a závěrečném článku této minisérie se zaměřím na problematiku sociálních zařízení, konkrétně na šatny. Možná se to může někomu jevit jako téma okrajové, avšak opak je pravdou. Se šatnami se přeci setkáváme na většině pracovišť, a tudíž by mělo být v zájmu každého "bezpečáka" o této záležitosti něco vědět. Zvláště pak, když od konce roku 2020 platí nová norma ČSN 73 4108, která neřeší jen šatny samotné, ale také definuje postup pro stanovení míry znečištění pracovních oděvů zaměstnanců.

Šatny a šatní skříňky

Problematiku hygienických zařízení a šaten řeší norma ČSN 73 4108. Jedná se o normu, na kterou je odkazováno také v nařízení vlády č. 361/2007 Sb. (viz § 54 odst. 1) formou výlučného odkazu, takže se jedná o normu právně závaznou. Tato norma, jejíž první verze byla vydána již 1. 7. 1972, za svou dlouhou existenci postupně prošla mnoha proměnami. Čtyřikráte byla kompletně změněna, přičemž v roce 2013 byla harmonizována s evropskými standardy.

Bohužel, ani tyto úpravy ale nevedly k odstranění určitých chyb, týkajících se zejména řešení šaten a šatních skříněk. Kupříkladu v terminologické části zcela chyběl výklad několika pojmů, které byly použity v textu normy, jako například pojem zdvojená skříňka. V aplikační praxi panoval dvojí výklad tohoto pojmu – první, že se jedná o dvě samostatné skříňky, z nichž každá má normou stanovené půdorysné rozměry 300 x 500 mm, respektive druhý, že se jedná pouze o jednu skříňku o půdorysném rozměru 300 x 500 mm pouze rozdělenou pevnou přepážkou na dvě buňky tak, aby uvnitř nemohlo docházet ke kontaktu civilního (občanského) oděvu s oděvem pracovním. Na první pohled se tato věc může jevit jako banalita hodná pouze akademických debat, avšak u řady zaměstnavatelů to představovalo poměrně závažný praktický problém. Je totiž zásadní rozdíl, když je zaměstnancům coby zdvojená skříňka poskytnuta jen jedna skříňka rozdělená na dvě buňky, anebo dvě samostatné plnohodnotné skříňky. Od celkového počtu skříněk, resp. počtu zaměstnanců, se totiž odvíjí minimální podlahová plocha celé skříňkové šatny, přičemž na osobu muselo (podle znění normy z roku 2013) připadat nejméně 0,50 m2. V případě velkých firem tak při uplatnění druhé varianty výkladu (který často volily orgány ochrany veřejného zdraví) vznikaly doslova obludné požadavky na dispoziční rozměry zaměstnaneckých šaten. Jeden zaměstnavatel z tohoto důvodu byl dokonce nucen propustit část svých pracovníků ve výrobě, aby tento požadavek dokázal splnit. Na téma šaten jsme v průběhu roku 2019 dostali několik dotazů, z nichž jeden si zde dovolím ocitovat:

…V současnosti řešíme poměrně kardinální otázku, jak splnit požadavky na vybavení našich šaten skříňkami dle hygienických předpisů a současně, jak to udělat při omezeném prostoru, které pro šatny máme. V loňském roce jsme výrobu posílili o noční směnu, takže jsme nabrali nové zaměstnance, včetně agenturních. K dispozici ale máme pořád tytéž prostory. Šatní skříňky jsme proto byli nuceni rozmístit i podél chodeb, což se ale nelíbilo našim odborářům. Oznámili to na K

Související dokumenty

Související články

Tři novinky v BOZP, o kterých se příliš neví - 1. část
Tři novinky v BOZP, o kterých se příliš neví - 2. část
Judikatura NSS v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Bezpečnost a ochrana zdraví ve školách
Bezpečnost práce v silniční dopravě mimo segment dálkové dopravy
Bezpečnost práce při provozu manipulačních vozíků se opětovně podceňuje
Revoluční rok 2022 končí, je čas na bezpečnostní bilancování
Také mě zajímá pohled na současnou BOZP - ale nejen na současnou
Změny v mezinárodních předpisech ADR a RID pro přepravu nebezpečných věcí
Předpis zaměstnavatele k ochranným pracovním prostředkům
Vybrané poznatky z oblasti zaměstnávání cizinců
Současné trendy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví
4. část: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, pracovní úrazy a nemoci z povolání
Zaměstnanci pracující pro více zaměstnavatelů
Zajištění BOZP a PO při svařování
Kontrolní činnost orgánů inspekce práce v oblasti nebezpečných látek
Otázky související s prováděním školení zaměstnanců-Ukrajinců o BOZP
Několik poznámek k teplotě na pracovišti
Rok 2023, aneb kam kráčíš, BOZP
BOZP mladistvých zaměstnanců
Jak se vyhnout pokutám při porušení předpisů k bezpečnosti práce

Související otázky a odpovědi

Kalkulace nákladů na praní OOPP
Vrácení a ztráta osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP)
BOZP pro společnost přeprodávající pouze zboží
Externí vedoucí pracovník
Praní osobních ochranných pracovních pomůcek (OOPP)
Povinnost odkoupit ochranné pomůcky při ukončení poměru
Hasicí přístroj v budově
Bezpečnostní listy na pracovišti
Odpovědnost školy za hmotnou škodu a újmu na zdraví žáka na zájezdu způsobenou ubytovatelem
Zaměstnanec u lékaře
Kamerový systém na pracovišti a GDPR
Délka pracovní doby
Použití vlastního vozidla při služební cestě
Práce ve ztíženém prostředí
Umístění požární značky
Skladování a nakládání s NCHL
Uložení tlakové nádoby s CO2 u sodobaru
Praktická výuka u těhotných studentek
Pes na pracovišti
Ohrožení nemocí z povolání