Zdraví škodlivé pracovní prostředí a příplatky za něj

Vydáno: 21 minut čtení

Právní úprava mezd, tedy odměňování za práci v tzv. podnikatelské sféře, resp. u zaměstnavatelů, kteří nejsou vyjmenováni v ustanovení § 109 odst. 3 ZP , je značně liberální. Zákoník práce stanoví pouze základní minima a zaměstnavatel má právo rozhodovat o výši mezd i rozsahu jednotlivých složek mezd zcela libovolně. V našem dnešním článku se však zaměříme pouze na jedny příplatky, a to na příplatky za práci ve ztíženém pracovním prostředí. Nyní platný zákoník práce používá namísto pojmu „zdraví škodlivé pracovní prostředí“ pojem „ztížené pracovní prostředí“, nicméně v personalistice se běžně užívá první z uvedených pojmů.

Zdraví škodlivé pracovní prostředí a příplatky za něj
JUDr.
Eva
Dandová
V praxi jsou nejčastějším předmětem zájmů zaměstnavatelů i zaměstnanců příplatky. Příplatků je však celá řada. Zákoník práce pro podnikatelskou sféru upravuje příplatek za práci přesčas, příplatek za práci ve svátek, příplatek za noční práci, příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí a příplatek za práci v sobotu a neděli
To je tedy základní a nepodkročitelné minimum příplatků, které musí každý zaměstnavatel – podnikatel zaměstnancům poskytovat. Kromě toho samozřejmě zaměstnavatel může zaměstnancům příplatky nad zákonem stanovené limity zvýšit nebo může jejich okruh rozšířit.
Nepodnikatelská sféra, tedy zaměstnavatelé vyjmenovaní v ustanovení § 109 odst. 3 ZP, poskytuje zaměstnancům více příplatků, konkrétně příplatek za vedení, příplatek za noční práci, příplatek za práci v sobotu a v neděli, příplatek za práci přesčas, příplatek za práci ve ztíženém prostředí, příplatek za rozdělenou směnu, osobní příplatek, příplatek za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah, specializační příplatek pedagogického pracovníka a příplatek za práci ve svátek
Ztížené pracovní prostředí
Pokud zaměstnanec koná práci ve ztíženém pracovním prostředí, má právo na mzdovou/platovou kompenzaci. Ztížené pracovní prostředí vymezuje § 6 nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí jednotně pro všechny zaměstnavatele, tj. pro zaměstnavatele odměňující mzdou i platem.
Za ztížené pracovní prostředí se považuje takové prostředí, ve kterém je zaměstnanec vystaven mimořádným obtížím vyplývajícím jeden z účinků ztěžujících vlivů, jednak z opatření směřujících ke snížení nebo odstranění těchto účinků. Jedná se např. o povinnost používat při práci ochranné pracovní pomůcky (dýchací přístroje, ochranné oděvy, jejichž použití je spojeno s pohybovým nebo jiným omezením) nebo dodržovat zvláštní režim pracovní doby (např. bezpečnostní přestávky), popř. snášet jiná (např. zvýšené požadavky na osobní hygienu). Pokud je nezbytné, aby zaměstnanec konal práci ve ztíženém pracovním prostředí, má zaměstnanec podnikatelské sféry podle § 117 ZP právo na mzdovou kompenzaci a zaměstnanec nepodnikatelské sféry podle § 128 ZP.
Vymezení ztíženého pracovního prostředí nepřímo navazuje na kategorizaci

Související dokumenty

Související články

Údržba je vysoce rizikovou činností
Zdraví škodlivé pracovní prostředí a příplatky za něj
Ohrožení nemocí z povolání
Několik poznámek ke zdraví škodlivému pracovnímu prostředí
Ochrana zdraví a souladu rodinného a pracovního života
Uklouznutí, zakopnutí a pády žen na pracovištích
Pozor na pracovní úrazy, kde zdrojem jsou žebříky
Bezpečnostní přestávky v práci podle nového nařízení vlády
BOZP v odvětví ubytování, stravování a pohostinství
Bezpečnost práce a letní problémy na pracovišti
Odborná způsobilost dle zákona o VTZ
Klimatické změny a jejich vliv na BOZP v zemědělství a lesnictví
Kolaborativní roboti
Bezpečnost práce a kamerový systém na pracovišti
Bezpečnost práce při provozu motorových dopravních prostředků
Systémy založené na umělé inteligenci a BOZP
Pracovní úrazy v důsledku zachycení a vtažení
Změní digitalizace pracovní náplň zaměstnance v bezpečnosti práce?
Soudní judikatura k náhradě za ztrátu na výdělku

Související otázky a odpovědi

Délka pracovní doby
Práce ve ztíženém prostředí
Bezpečnostní listy na pracovišti
Odpovědnost školy za hmotnou škodu a újmu na zdraví žáka na zájezdu způsobenou ubytovatelem
Externí vedoucí pracovník
Kamerový systém na pracovišti a GDPR
Vrácení a ztráta osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP)
BOZP pro společnost přeprodávající pouze zboží
Zaměstnanec u lékaře
Hasicí přístroj v budově
Kalkulace nákladů na praní OOPP
Použití vlastního vozidla při služební cestě
Umístění požární značky
Praní osobních ochranných pracovních pomůcek (OOPP)
Povinnost odkoupit ochranné pomůcky při ukončení poměru
Aktualizace směrnic BOZP
Školení první pomoci
Práce ve výšce za nepříznivého počasí na zahraničním pracovišti
Vstupní prohlídky zaměstnanců na DPP a DPČ
Preventivní prohlídky - zdravotní dokumentace

Související předpisy

258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
307/2002 Sb. o radiační ochraně
432/2003 Sb. , kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli
148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací
262/2006 Sb., zákoník práce
567/2006 Sb. o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí
361/2007 Sb. , kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci
272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací
263/2016 Sb. atomový zákon
422/2016 Sb. o radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje
341/2017 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě