Valná hromada Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany ČR

Dne 9. června 2020 se v Hotelu Panská lícha v Brně uskutečnila volební valná hromada členů Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany ČR. Na pozvání viceprezidenta asociace JUDr. Petra Kožmína, LL.M. dostala příležitost zúčastnit se této nevšední akce i redakce našeho časopisu. A jelikož se takové pozvání neodmítá, vyrazil jsem s velkým očekáváním do Brna.

Hlavním bodem programu letošní valné hromady byla volba členů rady asociace pro další pětileté období. Jednání, které volbě předcházelo, bylo okořeněno hojnou výměnou názorů, což rokování dalo zajímavý náboj. Diskuse se zaměřila zejména na kritické bilancování dosavadního fungování asociace, k němuž měli někteří členové i poměrně zásadní výhrady. Končící rada v čele s prezidentem Jaroslavem Urbánkem tak byla konfrontována s názory těch, kteří volali po změně jak ve fungování asociace, tak i se způsobem její prezentace v očích odborné veřejnosti. Na čem se ale všichni přítomní bez rozdílu shodli, bylo, že je potřeba asociaci zatraktivnit především u mladé generace bezpečnostních a požárních techniků. Ovšem získat pro spolkovou činnost mladé lidi je vskutku náročný úkol, který si žádá značného úsilí a neotřelý přístup.

Dříve než podrobněji vylíčím průběh jednání a volbu samotnou, sluší se krátce připomenout něco málo z bohaté historie Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky. Tento spolek je největším a nejdéle fungujícím profesním sdružením v ČR, který již třicet let sdružuje odborně způsobilé osoby v oboru BOZP a PO. Účelem fungování asociace je pomáhat v průběžném celoživotním vzdělávání těchto odborníků a podporovat výměnu praktických zkušeností uvnitř této komunity. Počátky asociace sahají až do konce 80. let minulého století, kdy v roce 1988 došlo k založení „Klubu bezpečnostních techniků“. Již v prvním roce své existence měl 322 členů. Organizace na bázi otevřeného profesního spolku ovšem vznikla až v roce 1990, kdy došlo ke změně právního a společenského prostředí. S rozpadem Československa se pak asociace rozdělila na českou a slovenskou část. To se pochopitelně promítlo také do stavu členské základny, která v dalších letech více méně stagnovala. V roce 1996 byl zvolen prezidentem asociace Jaroslav Urbánek, který svým osobitým stylem jednání vtiskl asociaci novou tvář. V této době došlo také k přenesení sídla asociace do Brna, kde sídlí dodnes. Jak mnozí tvrdí, pod vedením Jaroslava Urbánka se fungování asociace i její veřejný obraz posunuly do zcela nové dimenze.

V roce 2010 asociace získala u Ministerstva práce a sociálních věcí akreditaci k provádění zkoušek z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik podle zákona č. 309/2006 Sb., která ji byla v roce 2013 prodloužena na dalších 10 let. Jelikož se jedná o nekomerční subjekt, může si asociace dovolit nabízet vykonání zkoušky za bezkonkurenčně nejnižší poplatek na trhu. I přes nízké náklady ovšem patří mezi nejlépe hodnocené akreditované subjekty vůbec. Kromě zkoušek pro své členy, ale i odbornou veřejnost, pořádá každoročně celou řadu vzdělávacích akcí. Patří mezi ně jak úzce zaměřené tematické semináře, tak i obsáhlejší kurzy připravující uchazeče právě k vykonání zkoušky z odborné způsobilosti.

Bohužel a k nelibosti všech členů, se asociace v posledních letech potýká s úbytkem členské základny. Generace starších „bezpečáků“ postupně řídne s tím, jak tito lidé odcházejí do důchodu, a mladých zájemců o členství není mnoho. Částečně je to jistě dáno tím, že mladá generace obecně nejeví o spolkovou činnost příliš velký zájem. Na druhou stranu, dnešní mladí lidé žijí mnohem dynamičtěji než generace jejich rodičů, používají moderní informační technologie a pokud se sdružují, pak převážně jen ve virtuálním prostoru. Z pozice tradičního profesního sdružení je proto těžké vytvářet takové aktivity, které by zájem mladých přitáhly. Ostatně i tato záležitost byla na letošní valné hromadě dosti obsáhle přetřásána. Někteří mladší členové si v této souvislosti, do jisté míry oprávněně, postěžovali, že vedení asociace nedokáže využívat sociální sítě coby rychlého komunikačního kanálu, a to nejen mezi vedením a členskou základnou, ale také mezi jednotlivými členy navzájem. Stávající, léty osvědčené způsoby předávání informací uvnitř členské základny tak už příliš neodpovídají požadavkům doby. Nepodporují efektivní transfer znalostí a v konečném důsledku ani nepomáhají budovat kolegiální atmosféru uvnitř spolku, která by měla být založená právě na ochotě vzájemně si pomáhat a předávat informace, rady i osobní zkušenosti. Slovy jednoho z členů se „pak nelze divit, že většina členů je apatická; spolkových akcí se buď nezúčastňují vůbec, anebo jen pasivně v roli strnulých přihlížejících“.

Průběh letošní valné hromady ale dal jasný signál, že zdaleka ne všichni členové se s tímto stavem hodlají smířit. Vystoupení řady z nich a související bohatá, chvílemi až vzrušená diskuse ukázala, že nemalá část členské základny má schopnost sebereflexe a hodlá udělat něco pro zlepšení aktuální situace. Ochota vyburcovat se ke změnám i jistému duchovnímu obrození byla ostatně více než jasně deklarována samotnou volbou nové rady. Původní návrh končícího vedení zvolit novou radu tajnou volbou na základě předložené kandidátky, byl razantně odmítnut. Přítomní členové valné hromady se většinově usnesli, že bude vytvořena nová kandidátní listina, do které se budou moci přihlásit i další zájemci z řad přítomných členů. Byla tak dána příležitost i těm, kteří doposud jen kritizovali. Volit se mělo celkem devět členů nové rady. K původně navrženým devíti kandidátům se nově přihlásili další čtyři zájemci. Jelikož došlo k této neplánované změně, usnesla se valná hromada, že volba proběhne veřejným hlasováním (aklamací). Než bylo přistoupeno k vlastnímu hlasování, byla jednotlivým kandidátům dána příležitost se plénu představit a odprezentovat své plány a záměry, které hodlají v případě svého zvolení realizovat. Následovalo hlasování ke každému ze zapsaných kandidátů. Přítomní členové disponovali celkem 52 platnými hlasy, to znamená, že kvorum pro zvolení činilo 27 hlasů. Po provedeném hlasování vyhlásila volební komise výsledky voleb. Jména zvolených kandidátů a jejich volební výsledek uvádí tabulka níže.

Umístění ve volbě Jméno kandidáta Počet obdržených hlasů
1. Ing. Pavel Klega 51 hlasů
2. JUDr. Petr Kožmín, LL.M. 47 hlasů
3. Dagmar Slatinová 41 hlasů
4. Ing. Jakub Marek, MSc. 35 hlasů
5. Ing. Jan Šrůtek 33 hlasů
6. Josef Daněk 33 hlasů
7. Ing. Eliška Čiháčková 31 hlasů
8. Petr Hlavsa 30 hlasů
9. Bc. Jaroslav Urbánek 29 hlasů

 

Poněkud bizarním momentem proběhlé volby bylo, že ačkoli se v průběhu jednání opakovaně hovořilo o potřebě přitáhnout do asociace mladé lidi, nebyl mladý 26letý kandidát Bc. David Vancl do rady zvolen. Získal sice hezkých 24 hlasů, ale to na jeho zvolení nestačilo.

Ihned po ukončení volby se zvolení členové rady odebrali k uzavřenému jednání za účelem zvolení nového prezidenta a dvou viceprezidentů. I v tomto případě nastala překvapivá situace, když při této volbě nebyly zohledněny volební výsledky jednotlivých radních. Ve funkci prezidenta tak byl znovu potvrzen Jaroslav Urbánek. Jeho statutárním zástupcem (tj. I. viceprezidentem) se pak stal Ing. Jan Šrůtek. Dosavadní I. viceprezident JUDr. Petr Kožmín, LL.M. byl zvolen do funkce II. viceprezidenta. V závěru jednání valné hromady si designovaný prezident krátce postěžoval na průběh voleb, znovu zopakoval své plány do dalšího funkčního období a poděkoval všem přítomným za účast.

Závěrem bych rád poznamenal, že ze své účasti na této akci si odnáším skutečně hluboký zážitek. Spolková jednání byla dynamická, emotivní a nezvykle otevřená. Je znát, že třicáté výročí asociace se stalo jistým mezníkem, který ji může nasměřovat do nové etapy existence. Novému vedení i jednotlivým členům tak lze jen popřát, aby jim elán vydržel, co možná nejdéle.

Spolková činnost má u nás dlouhou historii a profesní sdružení vždy tvořily důležitou a respektovanou součást naší společnosti. Podobné společenské aktivity si proto oprávněně zaslouží i mediální pozornost. Z tohoto důvodu se redakce našeho časopisu rozhodla, že v rámci příštího čísla dá příležitost jednotlivým nově zvoleným členům rady asociace, aby naše čtenáře seznámili se svými plány a vizemi, které hodlají ve své činnosti realizovat. Věříme, že tyto aktivity nebudou zaměřeny jen na asociaci samotnou, ale i na rozvoj oboru BOZP či kultivaci našeho společenského prostředí.

Související články