Daňové aktuality

Vydáno: 4 minuty čtení

Vedení mzdové agendy v souvislosti s GDPR

Generální finanční ředitelství vydalo sdělení pro plátce daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, kterým blíže specifikuje aplikaci Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále též „GDPR“) do zákonných povinností vyplývajících plátcům daně ze závislé činnosti na základě zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“).

Samotné GDPR ve svém článku 6 bod 1. pod písm. c) uvádí, že zpracování osobních údajů v odpovídajícím rozsahu je zákonné, je-li nezbytné pro splnění právních povinností, které se na správce (v uvedeném případě plátce daně) vztahují. Plátce daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (dále také „plátci daně“) v rámci vedení mzdové agendy tak smí zpracovávat údaje potřebné o zaměstnancích (resp. poplatnících) pro správné sražení daně i bez souhlasu poplatníka, a to z titulu plnění právní povinnosti. Jedná se především o povinnosti vyplývající z ust. § 38l ZDP, které taxativně vyjmenovává způsob prokazování nároku na nezdanitelné části základu daně, slev na dani a daňového zvýhodnění u plátce daně (zaměstnavatele). Zároveň dle ust. § 38j ZDP, které ukládá plátcům povinnost vést mzdové listy, taktéž vymezuje údaje, které má mzdový list vykazovat.

Vzhledem ke skutečnosti, že plátci daně sráží poplatníkům daň pod vlastní majetkovou odpovědností, mohou tak i nadále požadovat dokumenty potřebné pro správné vedení mzdové agendy. Z těchto dokumentů si plátce daně smí pořizovat fotokopie, avšak údaje, které dokumenty obsahují nad rámec jim potřebných pro účely správného zdanění a vedení mzdové evidence, mají být řádným způsobem zakryty, tak aby je nadále plátce daně neměl k dispozici. V případě, že krytí takových údajů není možné, GFŘ doporučilo vyžádat si od zaměstnanců souhlas se zpracováním osobních údajů. Následně je pak plátce daně jako správce osobních údajů povinen přijmout taková technická, organizační a jiná potřebná opatření, aby byly získané osobní údaje dostatečně zabezpečeny před případným zneužitím.

V případě, že by poplatník odmítl plátci daně poskytnout důkazní prostředek (relevantní dokument) k možnému uplatnění slev na dani, nezdanitelných částí základu daně či daňového zvýhodnění, může plátce daně, který má taktéž na základě zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, důkazní břemeno vůči správci daně, považovat položky za neprokázané, a tedy v rámci mzdové agendy s nimi nenakládat. Případné slevy a daňové odpočty si pak může poplatník prokázat sám ve svém daňovém přiznání.

Nový certifikát pro komunikaci s příjmovou stranou v rámci elektronické evidence tržeb

Dne 27. července 2018 Finanční správa upozornila, že ode dne 10. 9. 2018 dojde ke změně SSL certifikátu příjmové strany EET, a to z důvodu bezpečnějšího přenosu a celkové ochrany dat při komunikaci v rámci EET. Nový certifikát zabezpečí HTTPS spojení mezi pokladním zařízením a příjmovou stranou EET. Finanční správa taktéž doporučila poplatníkům, aby u svého dodavatele pokladního softwaru ověřili, zda je jejich zařízení kompatibilní s novým SSL certifikátem.

Související dokumenty

Související pracovní situace

Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Výpočet mzdy
Délka pracovní doby (obecně)
Nařízení práce přesčas
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Noční práce vs. práce v noci
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce
Práce přesčas při kontu pracovní doby
Práce přesčas při pružném rozvržení pracovní doby

Související články

GDPR - nové nařízení EU o ochraně osobních údajů
Osobní údaje zpracovávané zaměstnavatelem a GDPR
Povinnosti zaměstnavatele při ochraně osobních údajů zaměstnanců dle GDPR
Soulad s GDPR při zajišťování BOZP a PO
Pre-employment background screening
GDPR - nové nařízení EU o ochraně osobních údajů
Sledování zaměstnanců a právo na ochranu soukromí
Zpracování fotografií zaměstnanců v souladu s GDPR
Osobní údaje zpracovávané zaměstnavatelem a GDPR
Povinnosti zaměstnavatele při ochraně osobních údajů zaměstnanců dle GDPR
Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Ochrana osobních údajů zaměstnanců od A (přes GDPR) do Z
Osobní údaje v elektronické podobě a GDPR
Nařízené testování zaměstnanců z pohledu GDPR
Přeshraniční předávání osobních údajů zaměstnanců
Compliance program jako nezbytný pomocník společnosti
Šikana, nerovné zacházení a diskriminace na pracovišti
Uplatňování pracovní motivace ovlivňující výkon a kvalitu práce zaměstnanců
Stres a šikana jsou na pracovištích stále přehlíženy
Motivovat znamená získávat důvěru
Zákon o registru smluv a jeho dopad na kolektivní vyjednávání
Motivace pracovníků a její individuální rozdíly

Související otázky a odpovědi

Poskytování osobních údajů zaměstnanců zákazníkům
Archivace HR dokladů
Uchování kopií dokladů
Kamerový systém na pracovišti a GDPR
Skartace a archivace z hlediska GDPR
Uchovávání dokumentů - archivační lhůty
Součinnost zaměstnavatele s insolvenčním správcem
Archivace docházky
GDPR
Kamery na pracovišti
Mzdové dokumenty - kopie nebo posílání emailem
Archivace pracovních smluv
Rodné listy dětí
Dvě odborové organizace
Bezplatný asistenční program pro zaměstnance
Zaměstnanecký benefit - rybářský lístek
Externí vedoucí pracovník
Pracovní smlouvy uzavřené na různou dobu u jednoho zaměstnavatele
Stravenkový paušál a odpracovaná doba/směna
Práce na dálku u DPP

Související předpisy

586/1992 Sb. o daních z příjmů
280/2009 Sb. daňový řád