Sledování zaměstnanců a právo na ochranu soukromí

Vydáno: 24 minut čtení

Zaměstnavatelé vnímají kontrolu plnění pracovních povinností zaměstnanci, včetně kontroly řádného hospodaření s majetkem zaměstnavatele, jako jedno ze svých stěžejních práv. Vskutku, dle zdravého rozumu je legitimní, aby zaměstnavatel zaměstnance při užívání svěřeného majetku určeného k plnění pracovních úkolů kontroloval. Tato kontrola a jiné sledování jsou ovšem zaměstnavatelem velice často vykonávány, ač nevědomky a možná i s dobrým úmyslem, v rozporu se zákonem. Rozsah práva zaměstnavatele kontrolovat totiž není bezbřehý, jelikož právo zaměstnavatele na kontrole zaměstnanců je ve střetu s právem zaměstnance na ochranu jeho osobnosti a soukromí.

Česká právní úprava je v této oblasti velice úsporná, zaměstnavatelé se mohou v zásadě opřít pouze o ustanovení § 316 zákoníku práce; stejně tak rozhodnutí českých soudů v této oblasti není mnoho. Jelikož oprávnění zaměstnavatelů z platného práva jasně nevyplývá, poskytujeme v následujícím textu zaměstnavatelům právní rozbor této problematiky a praktické rady pro některé typické situace, ve kterých se mohou ocitnout.

Právní limity soukromí zaměstnanců

S ohledem na to, že český právní řád nenabízí mnoho vodítek, podle kterých lze posoudit hranice soukromí zaměstnanců, je nutno se pro inspiraci obrátit mimo hranice České republiky, konkrétně především k rozhodovací praxi Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku („ESLP“), tedy mezinárodního soudu zřízeného za účelem projednávání porušení Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod z roku 1950. Rozhodovací praxe tohoto soudu je pro české státní orgány závazná, české úřady i soudy tedy musí dle závěrů tohoto soudu posuzovat případy v České republice.

Východiskem pro ochranu soukromí zaměstnanců dle ESLP je tzv. princip legitimního očekávání soukromí zaměstnance na pracovišti. Tento princip začal být používán v 60. letech ve Spojených státech amerických a prostupuje všechny oblasti kontroly zaměstnanců. V souladu s ním je vždy nutno posoudit, zda zaměstnanec v určité situaci může rozumně očekávat soukromí, či nikoliv. Níže nabízíme přehled typických případů, ke kterým na pracovišti dochází, a názor soudu na hranice soukromí zaměstnanců.

ESLP se ke sledování zaměstnanců vyjádřil např. v případech Halford v. United Kingdom a následně Copland v. United Kingdom, když dovodil, že v rámci ochrany soukromí a listovního tajemství jsou chráněny telefonní hovory, e-mailová komunikace včetně té pracovní i internetová aktivita. Zaměstnanec tedy může rozumně očekávat soukromí při užívání těchto prostředků. Dle jednoho z novějších rozhodnutí ESLP k problematice soukromí zaměstnanců ve věci Barbulescu vs. Romania, tedy ve věci zaměstnance, který používal na pracovním počítači tehdy populární Yahoo Messenger, bylo dokonce dovozeno, že jakákoliv komunikace zaměstnance, včetně komunikace na „messengeru“, spadá pod koncept soukromého života a je zahrnuta v ochraně soukromí.

V jiném rozhodnutí (Akhlyustin vs. Russia) se ESLP zabýval otázkou, zda zaměstnanec mohl rozumně očekávat soukromí na pracovišti, kde byl nahráván kamerou se zvukem, když tyto nahrávky poté byly použity proti zaměstnanci v soudním řízení. Mimo jiné s ohledem na skutečnost, že zaměstnanec nebyl informován, bylo dovozeno, že zaměstnavatel postupoval protiprávně a využitím sledovacích zařízení porušil zaměstnancovo právo na soukromí.

Další typická situace byla soudem řešena v rámci stížnosti Peev vs. Bulgaria, když si zaměstnanec stěžoval na prohlídku jeho kanceláře zaměstnavatelem. Situace byla o to choulostivější, že zaměstnanec m

Související dokumenty

Související články

Pre-employment background screening
Osobní údaje zpracovávané zaměstnavatelem a GDPR
Povinnosti zaměstnavatele při ochraně osobních údajů zaměstnanců dle GDPR
Soulad s GDPR při zajišťování BOZP a PO
Pre-employment background screening
Daňové aktuality
GDPR - nové nařízení EU o ochraně osobních údajů
Zpracování fotografií zaměstnanců v souladu s GDPR
Osobní údaje zpracovávané zaměstnavatelem a GDPR
Povinnosti zaměstnavatele při ochraně osobních údajů zaměstnanců dle GDPR
Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Ochrana osobních údajů zaměstnanců od A (přes GDPR) do Z
Osobní údaje v elektronické podobě a GDPR
Nařízené testování zaměstnanců z pohledu GDPR
Přeshraniční předávání osobních údajů zaměstnanců
Compliance program jako nezbytný pomocník společnosti
Ochrana majetkových zájmů zaměstnavatele, ochrana osobních práv zaměstnance a inspekce práce
Šikana, nerovné zacházení a diskriminace na pracovišti
Uplatňování pracovní motivace ovlivňující výkon a kvalitu práce zaměstnanců
Stres a šikana jsou na pracovištích stále přehlíženy
Motivovat znamená získávat důvěru
Zákon o registru smluv a jeho dopad na kolektivní vyjednávání

Související předpisy

262/2006 Sb., zákoník práce
209/1992 Sb. o Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod ve znění protokolů č. 3, 5 a 8
101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů
206/2017 Sb. , kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Související judikáty

Pracovní poměr; skončení pracovního poměru; okamžité zrušení pracovního poměru
Ochrana majetku zaměstnavatele a soukromí zaměstnance

Související pracovní situace

Ošetřovné
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Výpočet mzdy
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Délka pracovní doby (obecně)
Nařízení práce přesčas
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Noční práce vs. práce v noci
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce
Práce přesčas při kontu pracovní doby
Práce přesčas při pružném rozvržení pracovní doby
Pracovní pohotovost
Rovnoměrné rozvržení pracovní doby
Rozvrh pracovní doby, pracovní týden a povinnosti zaměstnavatele
Sjednání kratší pracovní doby
Směna a její maximální délka
Úprava pracovní doby (zvláštní pracovní podmínky)

Související otázky a odpovědi

Poskytování osobních údajů zaměstnanců zákazníkům
Archivace HR dokladů
Uchování kopií dokladů
Kamerový systém na pracovišti a GDPR
Skartace a archivace z hlediska GDPR
Uchovávání dokumentů - archivační lhůty
Součinnost zaměstnavatele s insolvenčním správcem
Archivace docházky
GDPR
Kamery na pracovišti
Mzdové dokumenty - kopie nebo posílání emailem
Archivace pracovních smluv
Rodné listy dětí
Dvě odborové organizace
Bezplatný asistenční program pro zaměstnance
Zaměstnanecký benefit - rybářský lístek
Externí vedoucí pracovník
Pracovní smlouvy uzavřené na různou dobu u jednoho zaměstnavatele
Stravenkový paušál a odpracovaná doba/směna
Práce na dálku u DPP