Pozměňování údajů v dokladech pro uplatnění nemocenského

Vydáno: 8 minut čtení

Jedním z hlavních úkolů činnosti okresních správ sociálního zabezpečení je provádět výplatu dávek nemocenského pojištění. Při provádění kontrolní činnosti u obdržených dokladů k posouzení nároku na dávku se zaměstnanci setkávají s častějšími případy přepisovaní údajů, zejména o datech na jednotlivých částech rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti. Může pojištěnec nebo zaměstnanec zaměstnavatele nést trestní odpovědnost za opravu údajů v těchto dokladech?

Oblast provádění nemocenského pojištění je jednou z důležitých činností okresní správ sociálního zabezpečení (dále jen „OSSZ“), konkrétně zákon o nemocenském pojištění definuje jako jeden z úkolů OSSZ vyplácení dávek nemocenského pojištění ve stanovených termínech. Ze statistiky České správy sociálního zabezpečení (dále jen „ČSSZ“), dle údajů vedených vždy k poslednímu dni příslušného kalendářního čtvrtletí, vyplývá, že za poslední tři roky dosahuje počet případů výplaty nemocenského téměř 70 % celkového počtu případů výplaty všech dávek nemocenského pojištění, čímž můžeme označit tuto dávku jako zásadní pro provádění posuzování nároku na její výši a výplatu.

Základním předpokladem získání nároku na nemocenské je uznání dočasné pracovní neschopnosti trvající alespoň 15 kalendářních dnů. Posuzování dočasné pracovní neschopnosti spadá výlučně do kompetence příslušného ošetřujícího lékaře, kterým se rozumí poskytovatel zdravotních služeb poskytující pojištěnci ambulantní, lůžkovou nebo lázeňskou léčebně rehabilitační péči. V dané věci lékař musí učinit rozhodnutí a pro tyto účely vydává ČSSZ předepsaný tiskopis - Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti, který obsahuje 5 různých dílů. Jedná se tyto díly:

  • díl I. Rozhodnutí o vzniku dočasné pracovní neschopnosti - pro účely OSSZ
  • díl II. Rozhodnutí o vzniku dočasné pracovní neschopnosti - průkaz práce neschopného pojištěnce
  • díl III. Rozhodnutí o vzniku dočasné pracovní neschopnosti - hlášení zaměstnavateli
  • díl IV. Rozhodnutí o vzniku dočasné pracovní neschopnosti - žádost o nemocenské
  • díl V. Rozhodnutí o ukončení dočasné pracovní neschopnosti - hlášení zaměstnavateli

Pozměňování veřejné listiny

Pětidílný tiskopis je koncipován jako propisovací, jednotlivé díly jsou seřazeny podle výše uvedených římských čísel. Institut propisovacího tiskopisu láká nejrůznější osoby k tomu, že údaje o datu vzniku dočasné pracovní neschopnosti a zejména data o ukončení dočasné pracovní neschopnosti přepisují na jiné hodnoty. Hlavním účelem těchto neoprávněných zásahů je prodloužení skutečné doby dočasné pracovní neschopnosti a získání prospěchu v podobě výplaty nemocenského ve vyšší částce, než by náležela. Před několika lety se v rámci kontrolní činnosti při zpracování nemocenského objevovaly tyto případy na jednotlivých OSSZ ojediněle, nicméně v poslední době výrazně narůstají. OSSZ Ostrava v kalendářním roce 2015 řešila pouze 3 případy a v neuzavřeném roce 2017 již 10 případů. Právě tato skutečnost byla důvodem pro zařazení této problematiky do této sekce.

Díl I. tiskopisu o uznání dočasné pracovní neschopnosti a díl II. tiskopisu při ukončení dočasné pracovní neschopnosti zasílá ošetřující lékař nejpozději do tří dnů příslušné OSSZ do zařazení evidence práce neschopných. Tímto způsobem orgán nemocenského pojištění disponuje přesnými údaji o délce dočasné pracovní neschopnosti a dalšími údaji bez možného zásahu jinými osobami. Při zjištění neodborného přepisování údajů v rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti OSSZ podávají z úřední povinnosti trestní oznámení ve věci možného spáchání trestného činu neznámého pachatele. Daný skutek je orgány činnými v trestním řízení prověřován ve smyslu podezření ze spáchání přečinu podvodu dle ust. § 209 odst. 1 trestního zákoníku dokonaného ve stadiu pokusu spáchaného v jednočinném souběhu s přečinem padělání a pozměňování veřejné listiny dle ust. § 348 odst. 1 téhož zákoníku a téměř vždy zjistí pachatele, který bývá podmínečně odsouzen.

Z pohledu zaměstnavatele, zejména jeho povinností neprodleného předávání obdržených dokladů k uplatnění nároku na nemocenské na příslušnou OSSZ, musím zmínit skutečnost, že v žádném případě nesmí zasahovat do žádných údajů uvedených nejen v rozhodnutí o vzniku dočasné pracovní neschopnosti - žádosti o dávku, ale také v potvrzení o trvání dočasné pracovní neschopnosti. Pouze v rozhodnutí o ukončení dočasné pracovní neschopnosti slouží údaje na druhé straně tiskopisu k záznamům zaměstnavatele pro účely nároku na dávku. Pokud ze strany zaměstnavatele, účetní či jiné osoby dojde k vyplnění, doplnění či opravě údajů, které si sám určuje pojištěnec a stvrzuje svým podpisem, může mít tento zásah i nešťastné důsledky pro pojištěnce.

Ve své dlouholeté praxi jsem se setkal s případy, kdy mzdová účetní ve snaze pomoci zaměstnanci s uplatněním nároku na dávku sama z vlastní vůle vyplňovala údaje ze mzdových podkladů o konkrétním čísle bankovního účtu a bankovní instituce, přestože pojištěnec neměl v úmyslu toto spojení využít, a to z důvodu blokace účtu exekučním příkazem. V jiném případě vyplnila osoba zaměstnavatele číslo účtu nesprávně záměnou dvou číslic, čímž došlo k vrácení výplaty nemocenského zpět na účet ČSSZ a pozdržení opětovné výplaty o jeden měsíc. Nejhorším možným proviněním ze strany osob zaměstnavatele je provedení podpisu na žádosti o dávku za zaměstnance. Jak jsem zmínil výše, IV. díl tiskopisu žádosti o nemocenské je považován za úřední listinu a tímto způsobem může být naplněn skutek spáchání přečinu podvodu ve spojitosti s pozměňováním veřejné listiny. Ve věci neúplnosti vyplněných údajů ze strany zaměstnance by se měl zaměstnavatel nejprve snažit vrátit svému zaměstnanci tiskopis k opravě a doplnění neúplně uvedených údajů žádosti a teprve poté jej předložit OSSZ.

Odhalené případy falšování údajů na dokladech o dočasné pracovní neschopnosti jak ze strany samotných žadatelů či jiných osob, tak i opravy a doplňování údajů ze strany zaměstnavatelů a jejich zaměstnanců za žadatele o dávku se stanou brzy již minulostí. Novela zákona o nemocenském pojištění č. 259/2017 Sb. přinese od 1. ledna 2019 úplně novou koncepci posuzování zdravotního stavu pro účely dočasné pracovní neschopnosti. Bude zavedena tzv. e-neschopenka, která odbourá některé povinnosti ošetřujících lékařů a zejména zaměstnavatelů. V případě tiskopisů o dočasné pracovní neschopnosti snižuje počet výtisků rozhodnutí z pěti na tři. Předpokládá ukončení používání hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti zaměstnavateli a odstraňuje podávání žádostí o dávku ze strany pojištěnců, neboť vydání rozhodnutí ošetřujícího lékaře o vzniku dočasné pracovní neschopnosti a jeho zaslání v elektronické či písemné podobě přímo lékařem příslušné OSSZ je automaticky spojeno s vůlí žadatele o uplatnění nemocenského za předpokladu trvání dočasné pracovní neschopnosti na dobu delší než 14 kalendářních dnů. Touto změnou dojde k tomu, že již žádná osoba nemůže přepisovat, opravovat či doplňovat jakékoliv údaje pro posuzování nároku na dávku a její výplatu.

Právní předpisy citované v článku

(předpisy jsou vždy citovány ve znění pozdějších předpisů, pokud není výslovně uvedeno jinak)

  • zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění
  • zákon č. 259/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
  • zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník

Související dokumenty

Související pracovní situace

Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Nemocenské
Nemocenské – poskytování po uplynutí podpůrčí doby
Kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce
Nemocenské – poskytování po uplynutí podpůrčí doby
Nemocenské
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Dávka otcovské poporodní péče, tzv. otcovská
Dlouhodobé ošetřovné
Ošetřovné
Dovolená po mateřské dovolené
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Redukovaný průměrný výdělek pro náhradu mzdy při DPN
Výše náhrady mzdy při DPN a její snížení

Související články

Ochranná lhůta v systému nemocenského pojištění
Podpůrčí doba u nemocenského a zabezpečení zaměstnance v případech dlouhodobější poruchy zdraví
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2018, 1. část
Změny výpočtů náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti a karanténě v roce 2017
Zrušení tzv. karenční doby a jiné změny
Přechod na eNeschopenky. Elektronická evidence dočasných pracovních neschopností - 1. část
Přechod na eNeschopenky. Elektronická evidence dočasných pracovních neschopností – 2. část
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2020
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 1. část
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) od roku 2021
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě, izolaci) v roce 2022
Vliv nemoci ve zdravotním pojištění
Vyměřovací základ, osobní péče, posuzování zdravotního stavu i náhrada starobního důchodu v aktuální judikatuře NSS
Zaměstnanec v době dočasné pracovní neschopnosti
Nemoc zaměstnance ve zdravotním pojištění v roce 2022
Co vás zajímá - co zajímá zaměstnavatele a zaměstnance z oblasti sociálního pojištění
Uplatnění nároku na dávky nemocenského pojištění v ČR při vzniku sociální události v cizině
Změny od 1. 7. 2019 spojené se zrušením karenční doby
Nemocenské při vzniku dočasné pracovní neschopnosti následkem úrazu
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Zavedení eNeschopenky od 1. 1. 2020 je schváleno
Elektronická neschopenka a nové tiskopisy od 1. ledna 2020

Související předpisy

187/2006 Sb. o nemocenském pojištění
40/2009 Sb. trestní zákoník
259/2017 Sb. , kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Související otázky a odpovědi

Odměna při dočasné pracovní neschopnosti
Práce během prvních dní dočasné pracovní neschopnosti (izolace)
Počátek dočasné pracovní neschopnosti
Náhrada mzdy během DPN
Nevyplacení náhrady mzdy za dobu trvání dočasné pracovní neschopnosti
Nárok na daňový bonus při dlouhodobé nemocenské
Vyplacené peníze tělesně postiženému, které mu nenáležely
Ukončení dočasné pracovní neschopnosti
Platnost ukončení pracovního poměru zaměstnancem ve zkušební době při dočasné pracovní neschopnosti
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době a náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti
Další mateřská dovolená v době rodičovské dovolené
Vykrytí směny při pracovní neschopnosti
Nemocenská 2x
Dodržování léčebného režimu
Náhrada mzdy při DPN
Náhrada mzdy u DPN
Pokračující nebo nová dočasná pracovní neschopnost
Pracovní neschopnost po ukončení rodičovské dovolené
Krácení dovolené
Nemoc zaměstnance a ukončení pracovního poměru