Dlouhodobé ošetřovné

Dlouhodobé ošetřovné je dávkou nahrazující ucházející příjem z důvodu dlouhodobé péče jiné osobě v rodině. Tato dávka umožňuje výrazně posílit možnosti rodiny při péči o její členy v případech těžké nemoci, po úrazu nebo operaci.

Základní informace

Podmínky nároku u ošetřované osoby

 • náhlé zhoršení zdravotního stavu,
 • z důvodu zhoršení zdravotního stavu byla nutná hospitalizace
  trvající po dobu alespoň 7 dnů,
 • nemocnice v den propouštění potvrdila předpoklad potřeby celodenní péče po dobu následujících alespoň 30 dnů a vydala Rozhodnutí o potřebě dlouhodobé péče (o potřebě dlouhodobé péče nelze rozhodnout za žádných okolností zpětně),
 • po propuštění musí do určeného data (max. 15 dnů) navštívit ošetřovaná osoba ambulantního ošetřujícího lékaře.

Podmínky nároku u ošetřující osoby a okruh oprávněných

 • Do okruhu osob s nárokem na dl. ošetřovné patří pojištěnec, který je:
  • manželem (manželkou) ošetřované osoby nebo registrovaným partnerem (registrovanou partnerkou) ošetřované osoby,
  •  příbuzným v linii přímé s ošetřovanou osobou nebo je její sourozenec, tchyně, tchán, snacha, zeť, neteř, synovec, teta nebo strýc,
  • manželem (manželkou), registrovaným partnerem (registrovanou partnerkou) nebo druhem (družkou) fyzické osoby uvedené v písmenu b), nebo
  • druhem (družkou) ošetřované osoby nebo jinou fyzickou osobou žijící s ošetřovanou osobou v domácnosti.
 • v den zahájení ošetřování musí být účastna nemocenského pojištění,
 • nemocenské pojištění muselo u zaměstnance trvat v posledních 4 měsících alespoň 90 dnů, OSVČ musela být nemocensky pojištěna v posledních 3 měsících,
 • je-li uplatňován nárok na dlouhodobé ošetřovné z více pojištění, musí být podmínka účasti na pojištění splněna v každém z těchto pojištění,
 • v případě poskytování dlouhodobé péče téže ošetřované osobě náleží dlouhodobé ošetřovné jen jednou a jen jednomu z oprávněných nebo postupně více oprávněným, jestliže se při téže potřebě dlouhodobé péče vystřídají; vystřídání je možné i opakovaně,
 • druh (družka) musí mít stejné bydliště s rodinným příslušníkem nebo s ošetřovanou osobou v posledních 3 měsících,
 • ošetřující osoba musí mít písemný souhlas ošetřované osoby s poskytováním dlouhodobé péče,
 • ošetřující osoba nesmí vykonávat v době dlouhodobé péče žádnou výdělečnou činnost, a to ani činnost, která nezakládá účast na nemocenském pojištění,
 • může se v péči střídat i několikrát, vždy jen za celé dny, nikoliv v průběhu dne,
 • od posledního dlouhodobého ošetřování uplynulo aspoň 12 měsíců,
 • při opakovaném poskytování péče (střídání) se dávka znovu nevypočítává, nárok zůstává zachován a denní výše dávky rovněž,
 • zaměstnanec žádá o souhlas s poskytnutím pracovního volna svého zaměstnavatele, který ho neposkytne pouze tehdy, brání-li mu v tom závažné provozní důvody, které zaměstnanci písemně sdělí. 

Nárok na dlouhodobé ošetřovné nemají např.:

 • zaměstnanci činní na základě zaměstnání malého rozsahu,
 • zaměstnanci činní na základě dohody o provedení práce,
 • zaměstnanci činní na jako pěstoun,
 • žáci a studenti zaměstnaní v době školních prázdnin,
 • zaměstnanec na dítě, na které někdo pobírá peněžitou pomoc v mateřství nebo rodičovský příspěvek a je zdravotně schopen o dítě pečovat.

Výplata dlouhodobého ošetřovného

 • Výše dlouhodobého ošetřovného činí od prvního kalendářního dne 60 % redukovaného denního vyměřovacího základu za kalendářní den.
  • Jestliže zaměstnanec má za kalendářní den, v němž mu vznikl nebo zanikl nárok nedlouhodobé ošetřovné, nárok na započitatelný příjem za část pracovní doby, náleží mu za takový kalendářní den z denní výše ošetřovného jen poměrná část připadající na tu část pracovní doby, za kterou mu nenáleží započitatelný příjem. Totéž platí v situaci, kdy zaměstnanec s nárokem na výplatu ošetřovného vykonával práci po část dne z důvodu, že ošetřovaná osoba byla přijata do nemocnice nebo byla z nemocnice propuštěna.
 • Dlouhodobé ošetřovné se vyplácí nejdéle 90 kalendářních dnů ode dne propuštění z nemocnice.
  • Doba výplaty se neprodlužuje ani při nové hospitalizaci,
  • nový nárok na ošetřovné vznikne pojištěnci nejdříve po 12 měsících
   od posledního dne, za který mu tato dávka náležela,
   • do uplynutí těchto 12 měsíců nemůže dlouhodobě pečovat nejen opakovaně o tutéž osobu, ale nemůže pečovat ani o jinou osobu s nárokem na dlouhodobé ošetřovné.
 • Nevyplácí se za kalendářní dny, kdy trvala hospitalizace ošetřované osoby, s výjimkou prvního a posledního kalendářního dne hospitalizace
 • Je-li pojištěnec účasten nemocenského pojištění souběžně z titulu několika pojištěných činností (např. je-li souběžně zaměstnán v pracovním poměru a na základě dohody o pracovní činnosti nebo je-li účasten nemocenského pojištění jako zaměstnanec v pracovním poměru a současně nemocensky pojištěn jako osoba samostatně výdělečně činná), náleží mu dávka jen jednou.

Související dokumenty

Související články

Dlouhodobé ošetřovné, 1. část
Dlouhodobé ošetřovné, 2. část
Dlouhodobé ošetřovné z pohledu pracovního práva
Dlouhodobé ošetřovné - nová dávka nemocenského pojištění
Přehled věcných změn v nemocenském pojištění
Dlouhodobé ošetřovné
Dlouhodobé ošetřovné - nárok na vyplácení dávky a podpůrčí doba
Dlouhodobé ošetřovné - nová dávka v systému nemocenského pojištění od 1. 6. 2018
Daňové aktuality
Podpůrčí doba u dávek nemocenského pojištění - 2. část
Změny v dávkách nemocenského pojištění od ledna 2022
Ke změnám nemocenského pojištění od roku 2022
Dávky nemocenského pojištění při vzniku sociální události v cizině
Shrnutí nejdůležitějších změn v oblasti nemocenského pojištění účinných v roce 2018
Co vás zajímá - nové dávky nemocenského pojištění
Parametry sociálního pojištění pro rok 2021
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) od roku 2021
Zrušení tzv. karenční doby a jiné změny
Přechod na eNeschopenky. Elektronická evidence dočasných pracovních neschopností - 1. část
Přechod na eNeschopenky. Elektronická evidence dočasných pracovních neschopností – 2. část

Související pracovní situace

Dovolená po mateřské dovolené
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Dávka otcovské poporodní péče, tzv. otcovská
Ošetřovné
Kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce
Nemocenské – poskytování po uplynutí podpůrčí doby
Nemocenské
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu

Související otázky a odpovědi

Ošetřovné
Započítání dlouhodobého ošetřovného a otcovské dovolené do průměrného počtu zaměstnanců
Ošetřování člena rodiny z důvodu uzavření škol kvůli koronaviru a odměna zaměstnavatele
Ošetřovné pro jednatele v souvislosti s nouzovým stavem kvůli Covid-19
Ošetřovné pro dítě
Dovolená - výpočet nároku v souvislostí s ošetřovným kvůli koronaviru
Ošetřovné kvůli uzavření škol v nouzovém stavu - 2 rodiče a 2 děti
Peněžitá pomoc v mateřství - ochranná lhůta
Odměna při dočasné pracovní neschopnosti
Rodičovský příspěvek
Nemoc zaměstnance a ukončení pracovního poměru
Dávky nemocenského pojištění
Potvzení o trvání DPN
Mateřská dovolená
Rodičovská do 4 let věku dítěte
Pracovní doba 2,5 dne v týdnu
Plat za odpracovanou část směny první den nemoci
Výkon práce během pracovní neschopnosti
Rodičovská dovolená a další těhotenství
Souběh HPP a DPP při rodičovské dovolené