Vyměřovací základ, osobní péče, posuzování zdravotního stavu i náhrada starobního důchodu v aktuální judikatuře NSS

Vydáno: 26 minut čtení

Nejvyšší správní soud došel v nedávno posuzovaných případech k závěru, že do vyměřovacího základu pojištěnce se pro účely stanovení ročního vyměřovacího základu nezahrnuje náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě vyplácená podle občanského zákoníku, a také k závěru, že podmínka osobní péče ve smyslu zákona o důchodovém pojištění je při výkonu zaměstnání splněna jen tehdy, je-li zaměstnání konáno při takovém zkrácení pracovní doby nebo za jiných obdobných podmínek, které nebrání řádnému výkonu osobní péče. Stejně tak stojí za pozornost závěr týkající se posuzování zdravotního stavu žadatele o invalidní důchod i dílčí závěr stran dob pobírání náhrady starobního důchodu.

Specifické události uplynulých dnů, měsíců a už téměř i let ovlivnily i legislativní činnost měnící dílčí instituty práva sociálního zabezpečení. Na ojedinělou situaci reagovala právní věda jak v počátku pandemie, tak i v nedávných dnech, neboť snahy zákonodárce podrobovala často větší či menší kritice.1) Unijní kroky (koordinace vybraných dávek sociálního zabezpečení) proto zákonitě v této oblasti byly podrobeny méně zaostřenému hledáčku, přesto však nebyly některými autory přehlédnuty a neopomnělo se ani na zasazení do kontextu s judikaturou Soudního dvora Evropské unie.2) Tento článek si klade za cíl podrobně zpracovat nejzásadnější rozhodnutí Nejvyššího správního soudu na poli práva sociálního zabezpečení – jeho výseče označované jako oblast důchodového pojištění – vynesených za období zejm. posledního roku (po dobu trvání pandemie), uvést je do relevantního kontextu a podrobit kritické analýze, čímž má být doplněna odborná diskuze, jejíž zájmy se v uplynulém období primárně zaměřovaly na jiná, s pandemií související témata. Pro článek byla vybrána rozhodnutí vydaná v období od 1. 1. 2020 do 6. 6. 2021, ve kterých Nejvyšší správní soud ke své dosavadní judikatuře připojil nové závěry a která se bezprostředně týkají důchodového pojištění.

Vyměřovací základ pojištěnce, náhrada za ztrátu na výdělku a poznámky pod čarou

Stručný vývoj případu

Dne 30. 1. 2020 rozhodoval Nejvyšší správní soud (dále též: „NSS“)3) v řízení o kasační stížnosti případ, v němž Česká správa sociálního zabezpečení (dále též „ČSSZ“) přiznala žalobci starobní důchod. Žalobce s přiznanou výší nesouhlasil, požadoval, aby mu do vyměřovacího základu byla započtena i v minulosti vyplácená náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti. ČSSZ k námitkám žalobce uvedla, že náhrada nebyla vyplácena podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce (dále též „ZP“), nýbrž podle zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku (dále též „OZ“), pročež ji nebylo možné zohlednit pro výpočet starobního důchodu. Krajský soud dal ČSSZ za pravdu, svůj právní názor opřel o ustanovení § 37 odst. 2 písm. a) zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení (dále jen „zákon č. 582/1991 Sb.“), neboť ten uvádí, že zaměstnavatel vede evidenci o náhradách za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti náležejících za pracovní úraz a nemoc z povolání, které vyplácí, a vystavuje též občanům potvrzení o době a důvodu poskytování těchto náhrad. V podané kasační stížnosti žalobce rozporoval výklad uvedeného ustanovení krajským soudem i ČSSZ. Má za to, že z ustanovení plyne toliko evidenční povinnost zaměstnavatele, nikoliv povinnost rozlišovat mezi náhradou za ztrátu na výdělku poskytovanou zaměstnavatelem podle pracovněprávních předpisů a náhradou z titulu odpovědnosti za škodu podle

Související dokumenty

Související pracovní situace

Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Nemocenské
Nemocenské – poskytování po uplynutí podpůrčí doby
Dovolená po mateřské dovolené
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce
Dávka otcovské poporodní péče, tzv. otcovská
Dlouhodobé ošetřovné
Trest vyhoštění cizince
Určení daňové rezidence
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident

Související články

Vliv nemoci ve zdravotním pojištění
Vedení a předkládání evidenčních listů důchodového pojištění za rok 2020 a novinky pro rok 2021
Postih za porušení režimu nemocného
Co vás zajímá - co zajímá zaměstnavatele a zaměstnance z oblasti sociálního pojištění
Posudkové komise Ministerstva práce a sociálních věcí
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2020
Nemoc zaměstnance ve zdravotním pojištění v roce 2022
Sociální pojištění u studentů a čerstvých absolventů škol
Sociální zabezpečení studentů
Nejdůležitější změny v roce 2019 v sociálním pojištění
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2018
Změny v pojistném na sociální zabezpečení a v nemocenském pojištění od 1. února 2018 - 2. část
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2017
Co zajímá zaměstnavatele z oblasti sociálního zabezpečení
Parametrické údaje ve mzdové oblasti pro rok 2023
Novinky od 1. ledna 2023 v sociální oblasti
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Zrušení tzv. karenční doby a jiné změny
Nové parametry důchodového pojištění a zvýšení důchodů v roce 2020
Náhradní doby důchodového pojištění
Parametry sociálního pojištění pro rok 2024

Související otázky a odpovědi

Vyplacené peníze tělesně postiženému, které mu nenáležely
Nezjištěné datum úmrtí zaměstnance
Promíjení pojistného na sociální zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii
Nevyplacení náhrady mzdy za dobu trvání dočasné pracovní neschopnosti
Neplacené volno po část dne
Neodvedené soc. pojištění za zaměstnavatele
Neplacené volno a dopad na sociální pojištění
Pokračující nebo nová dočasná pracovní neschopnost
Přechod na jiný typ zaměstnaneckého poměru
Hasiči - zvýšený odvod pojistného a odpracovaná doba (směny)
Členský příspěvek České lékařské společnosti J. E. Purkyně
Krácení dovolené
Zastupitelé - přihlášení na ČSSZ
Krácení dovolené z důvodu nemoci – pracovní poměr na dobu určitou
Odchodné - zdravotní a sociální pojištění, daň z příjmů
Zaměstnanec ve vazbě a výkon trestu – povinnosti zaměstnavatele
Zaměstnání invalidního důchodce třetího stupně
DPP a zákonné příplatky od 1. 10. 2023
Dohoda o práci na dálku se zaměstnancem žijícím na Slovensku
Limit 300 hodin u dohody o provedení práce

Související předpisy

155/1995 Sb. o důchodovém pojištění
262/2006 Sb., zákoník práce
40/1964 Sb. občanský zákoník
89/2012 Sb. občanský zákoník
582/1991 Sb. o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
149/1988 Sb. , kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení
284/1995 Sb. , kterou se provádí zákon o důchodovém pojištění
359/2009 Sb. , kterou se stanoví procentní míry poklesu pracovní schopnosti a náležitosti posudku o invaliditě a upravuje posuzování pracovní schopnosti pro účely invalidity (vyhláška o posuzování invalidity)

Související judikáty

Právo vlastnit majetek, nabývání majetku
Právo na soudní a jinou právní ochranu
Celní řízení: lhůta pro vyměření celního dluhu; promlčení a prekluze práva vyměřit a vybrat clo