Katalogy prací

Vydáno: 16 minut čtení

Od 1. ledna 2023 nabývá účinnosti nařízení vlády č. 441/2022 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 302/2014 Sb., o katalogu správních činností, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 104/2005 Sb., kterým se stanoví katalog činností v bezpečnostních sborech, ve znění pozdějších předpisů.

Ve výkonu prací ve veřejných službách a správě a správních činností ve státní službě dochází v průběhu času vlivem organizačních změn, technického a technologického vývoje a úprav působnosti ke změnám, které ovlivňují jejich vymezení a zařazení do platových tříd. Je proto nezbytné katalog prací ve veřejných službách a správě i katalog správních činností doplňovat o nové práce a správní činnosti, aktualizovat jejich formulace a zařazení do jiných platových tříd nebo vypustit ty práce a činnosti, které se již nevykonávají. K tomuto taktéž dochází i u služebních činností v bezpečnostních sborech, kde je také nutné pravidelně novelizovat i doplňovat nové činnosti, upravovat jejich formulace, měnit jejich zařazení do tarifních tříd nebo vypouštět činnosti, které již nejsou vykonávány.

Vzhledem k meziodvětvovým návaznostem bylo nezbytně nutné, aby novelizace nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 302/2014 Sb., o katalogu správních činností, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 104/2005 Sb., kterým se stanoví katalog činností v bezpečnostních sborech, ve znění pozdějších předpisů, proběhla současně. Na základě požadavku účelnosti legislativních procesů byla zvolena úprava všech uvedených katalogů jedním společným předpisem.

V katalogu prací ve veřejných službách a správě se například zcela nově zařazují práce do platových tříd týkající se oblasti nakládání s energiemi a práce spočívající v posuzování zdravotního stavu fyzických osob nelékařskými zdravotnickými pracovníky v oblasti lékařské posudkové služby. Také se nově zařazují nejnáročnější práce při výkonu veřejného opatrovnictví, v oblasti řízení o přestupcích a v oblasti sociálních služeb. V oblasti

Související dokumenty

Související pracovní situace

Určení doby čerpání dovolené zaměstnancem
Výpočet mzdy
Trest vyhoštění cizince
Určení daňové rezidence
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Zaručená mzda
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Doba strávená na pracovní cestě jinak než plněním pracovních úkolů
Dovolená za kalendářní rok
Poměrná část dovolené
Dovolená za odpracované dny
Výměra dovolené
Výkon práce pro účely dovolené
Dovolená při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Čerpání dovolené
Rozvrh čerpání dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnavatelem

Související články

Ochranná doba aneb kdy zaměstnavatel nemůže dát výpověď
Povinný podíl za rok 2022
Sleva na pojistném na sociální pojištění pro zaměstnavatele
Změny v zařazení prací ve veřejných službách a správě do platových tříd, 1. část
Změny v odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě
Změny v zařazení prací ve veřejných službách a správě do platových tříd, 2. část
Katalog prací
Cestovní náhrady poskytované zaměstnavatelem
Možná příčina nedostatečné nabídky zkrácených úvazků ve státní správě
Zvýšení peněžitého příspěvku na stravování
Platové paradoxy ve veřejné správě
Souběh funkcí v předběžné otázce ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele
Stejná odměna za stejnou práci nebo práci stejné hodnoty podruhé
Srážky ze mzdy od 1. 1. 2020
Obliba home-office v Evropě roste
Daňové aktuality
Změny platových poměrů zaměstnanců ve veřejných službách a správě v roce 2020
Pandemie COVID-19 a pracovněprávní dopady
Zdravotní pojištění - příjem zaměstnance nižší než minimální mzda
Změny zákona o pedagogických pracovnících
EU: Daňové platby zaměstnance s průměrnou mzdou
Dopady zvýšení minimální mzdy k 1. 1. 2017 ve zdravotním pojištění

Související otázky a odpovědi

Limit nedaněného daru pro zaměstnance
Cestovné a určení začátku nástupu na služební cestu
Cestovní náhrady
Platba vysoké školy zaměstnanci
Doplatek mzdy
Částečné využití auta firmy pro zaměstnance - aspekty daně z příjmu
Zmeškání odletu
Vyplácení diet občanům Slovenska
Uznání daňového nákladu bez dokladu
Platba zkoušek zaměstnavatelem za účelem získání certifikátu zaměstnance
Dárky pro zaměstnance
Daňově uznatelné náklady na ubytování x cestovní náhrady x benefit zaměstnance
Cestovní náhrady hrazené za více zaměstnanců
Exekuce
Příspěvek na stravenku - maximální výše
Předčasný důchod bez výplaty
Insolvence
Služební vozidlo k soukromému užití
Pracovní cesta a bezplatné stravování
Místo výkonu práce

Související předpisy

441/2022 Sb. , kterým se mění nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 302/2014 Sb., o katalogu správních činností, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 104/2005 Sb., kterým se stanoví katalog činností v bezpečnostních sborech, ve znění pozdějších předpisů
222/2010 Sb. o katalogu prací ve veřejných službách a správě
302/2014 Sb. o katalogu správních činností
104/2005 Sb. , kterým se stanoví katalog činností v bezpečnostních sborech
96/2004 Sb. o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních)
55/2011 Sb. o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků
108/2006 Sb. o sociálních službách
411/2021 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů
512/2002 Sb. o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků
114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny
167/2008 Sb. o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů
582/1991 Sb. o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
166/1999 Sb. o veterinární péči a o změně souvisejících zákonů (veterinární zákon)

Související vzory

Vzor: Převedení na jinou práci
Vzor: Výpověď z pracovního poměru daná zaměstnancem
Vzor: Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem