Katalogy prací

Vydáno: 16 minut čtení

Od 1. ledna 2023 nabývá účinnosti nařízení vlády č. 441/2022 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 302/2014 Sb., o katalogu správních činností, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 104/2005 Sb., kterým se stanoví katalog činností v bezpečnostních sborech, ve znění pozdějších předpisů.

Ve výkonu prací ve veřejných službách a správě a správních činností ve státní službě dochází v průběhu času vlivem organizačních změn, technického a technologického vývoje a úprav působnosti ke změnám, které ovlivňují jejich vymezení a zařazení do platových tříd. Je proto nezbytné katalog prací ve veřejných službách a správě i katalog správních činností doplňovat o nové práce a správní činnosti, aktualizovat jejich formulace a zařazení do jiných platových tříd nebo vypustit ty práce a činnosti, které se již nevykonávají. K tomuto taktéž dochází i u služebních činností v bezpečnostních sborech, kde je také nutné pravidelně novelizovat i doplňovat nové činnosti, upravovat jejich formulace, měnit jejich zařazení do tarifních tříd nebo vypouštět činnosti, které již nejsou vykonávány.

Vzhledem k meziodvětvovým návaznostem bylo nezbytně nutné, aby novelizace nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 302/2014 Sb., o katalogu správních činností, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 104/2005 Sb., kterým se stanoví katalog činností v bezpečnostních sborech, ve znění pozdějších předpisů, proběhla současně. Na základě požadavku účelnosti legislativních procesů byla zvolena úprava všech uvedených katalogů jedním společným předpisem.

V katalogu prací ve veřejných službách a správě se například zcela nově zařazují práce do platových tříd týkající se oblasti nakládání s energiemi a práce spočívající v posuzování zdravotního stavu fyzických osob nelékařskými zdravotnickými pracovníky v oblasti lékařské posudkové služby. Také se nově zařazují nejnáročnější práce při výkonu veřejného opatrovnictví, v oblasti řízení o přestupcích a v oblasti sociálních služeb. V oblasti

Související dokumenty

Související pracovní situace

Určení doby čerpání dovolené zaměstnancem
Výpočet mzdy
Výpočet mzdy
Určení doby čerpání dovolené zaměstnancem
Snížení základu daně: úvěr
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Zaručená mzda
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Doba strávená na pracovní cestě jinak než plněním pracovních úkolů
Dovolená za kalendářní rok
Poměrná část dovolené
Dovolená za odpracované dny
Výměra dovolené
Výkon práce pro účely dovolené
Dovolená při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Čerpání dovolené
Rozvrh čerpání dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnavatelem

Související články

Ochranná doba aneb kdy zaměstnavatel nemůže dát výpověď
Povinný podíl za rok 2022
Sleva na pojistném na sociální pojištění pro zaměstnavatele
Změny v zařazení prací ve veřejných službách a správě do platových tříd, 1. část
Možná příčina nedostatečné nabídky zkrácených úvazků ve státní správě
Změny v odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě
Mimořádné výkladové stanovisko Výboru a Kolegia expertů AKV
Změny v zařazení prací ve veřejných službách a správě do platových tříd, 2. část
Cestovní náhrady poskytované zaměstnavatelem
Katalog prací
Cestovní náhrady 2023
Zvýšení peněžitého příspěvku na stravování
Platové paradoxy ve veřejné správě
Změny ve zdravotním pojištění k 1. 1. 2021
Parametry pro výpočet srážek ze mzdy od 1. 1. 2021
Exekuce přikázáním jiné peněžité pohledávky a roční zúčtování za rok 2020
Nové povinnosti zaměstnavatele v souvislosti s chráněným účtem
Obrana či ochrana zaměstnance při platební neschopnosti zaměstnavatele
Hlediska pro zařazení zaměstnance do platové třídy
Parametrické údaje ve mzdové oblasti pro rok 2022
Význam minimální mzdy ve zdravotním pojištění
Parametrické údaje pro srážky ze mzdy v roce 2020, postup při provádění srážek ze mzdy a některé změny insolvenčního zákona

Související předpisy

441/2022 Sb. , kterým se mění nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 302/2014 Sb., o katalogu správních činností, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 104/2005 Sb., kterým se stanoví katalog činností v bezpečnostních sborech, ve znění pozdějších předpisů
222/2010 Sb. o katalogu prací ve veřejných službách a správě
302/2014 Sb. o katalogu správních činností
104/2005 Sb. , kterým se stanoví katalog činností v bezpečnostních sborech
96/2004 Sb. o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních)
55/2011 Sb. o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků
108/2006 Sb. o sociálních službách
411/2021 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů
512/2002 Sb. o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků
114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny
167/2008 Sb. o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů
582/1991 Sb. o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
166/1999 Sb. o veterinární péči a o změně souvisejících zákonů (veterinární zákon)

Související vzory

Vzor: Převedení na jinou práci
Vzor: Výpověď z pracovního poměru daná zaměstnancem
Vzor: Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem

Související otázky a odpovědi

Insolvence
Cestovní náhrady - neúspěšných uchazečů o zaměstnání
Exekuce - vyživované osoby
Firemní vs soukromá cesta automobilem mezi místy výkonu práce zaměstnance
Služební vozidlo k soukromému užití
Příspěvek na stravenku - maximální výše
Předčasný důchod bez výplaty
Automobil zaměstnance pro pracovní cesty
Odměna k životnímu jubileu
Součinnost zaměstnavatele s insolvenčním správcem
Změna v příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení v průběhu měsíce
Kontrola zdravotní pojišťovny a ČSSZ
Kdy vydávat stravenky?
Paušálně stanovená náhrada pro zaměstnavatele - exekuce
Insolvence
Cestovní náhrady - stravné
Cestovní náhrady - použití kurzu při vyúčtování záloh
Přeplatek z ročního zúčtování daně z příjmů fyzických osob a jeho zahrnutí do vyměřovacího základu pro výpočet exekuce
Dohoda o srážkách ze mzdy
Automobil zaměstnance pro služební cesty