Daňové aktuality

Vydáno: 2 minuty čtení

Bilaterální smlouva mezi Českou republikou a Mongolskem

V současné době probíhá jednání mezi vládou České republiky a mongolskou vládou o konkrétních ujednáních dohody o sociálním zabezpečení, informovala o tom vláda Mongolska ve své tiskové zprávě ze dne 11. dubna 2018.

Smlouva o zamezení dvojího zdanění České republiky s Turkmenistánem

Dne 27. března 2018 vstoupila v platnost Smlouva o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňového úniku v oboru daní z příjmu mezi Českou republikou a Turkmenistánem. Ustanovení smluvená mezi vládami příslušných států by měla být aplikována s účinností od 1. ledna 2019. Tedy na příjmy přiznané či připsané k 1. lednu 2019.

Mnohostranná úmluva OECD

Dne 7. června 2017 byla v Paříži podepsána Mnohostranná úmluva o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám (dále jen „Úmluva“). Platnost Úmluvy byla dojednána v návaznosti na ratifikaci Úmluv v daných státech, a to do tří měsíců od ratifikace pátého smluvního státu. Pátým státem, který provedl ratifikaci Úmluvy, bylo dne 22. března 2018 Slovinsko (jemu předcházelo ještě Rakousko, ostrov Man, Jersey a Polsko), a tudíž platnost Úmluvy nastává dnem 1. července 2018. Úmluvu v Paříži podepsali zástupci ze 76 zemí. Ačkoli ratifikační proces v České republice ještě neproběhl, z vládního návrhu vyplývá, že Česká republika přijme pouze minimální standardy, resp. povinná ustanovení, která musí být obsažena ve všech smlouvách o zamezení dvojímu zdanění, a to pravidla proti zneužívání bilaterálních smluv a pravidla pro efektivnější řešení sporů dohodou. Ustanovení Úmluvy budou mít po splnění všech podmínek podle Ústavy ČR při konkrétní aplikaci přednost před ustanoveními vnitrostátních právních předpisů a současně se budou přednostně aplikovat před různými ustanoveními dvoustranných smluv o zamezení dvojímu zdanění.

Související dokumenty

Související pracovní situace

Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Určení daňové rezidence
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Snížení základu daně: úvěr
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Daňové zvýhodnění na 1., 2., 3. a další dítě
Daňové zvýhodnění na dítě ZTP
Výpočet mzdy

Související články

Mzda očima zaměstnance a zaměstnavatele v zemích OECD
Jak vysoké je povinné pojistné v zemích OECD
OECD: Jak vysoká je skutečná sazba daně z příjmu
Mzda očima zaměstnance a zaměstnavatele v zemích OECD
Zdanění příjmů zahraničních pracovníků v ČR
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Mezinárodní pronájem pracovní síly
Příprava zákona o zahraniční službě
Evropská unie a zdravotní pojištění - zvláštní případy výdělečné činnosti
Dlouhodobý pobyt v cizině a zdravotní pojištění
Daňové aktuality
OECD: Odvody na dani z příjmu jsou v ČR jedny z nejnižších
OECD: Jak se liší zdanění práce dle výše mzdy
OECD: Jaké daně platí zaměstnanci ze své mzdy
Jak vysoké daně platí zaměstnanci s nadprůměrnou mzdou v zemích OECD
OECD: Nejvíce poklesla daň z příjmu v Česku
Exekuce přikázáním jiné peněžité pohledávky a roční zúčtování za rok 2020
Náležitosti mzdového listu
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2018, 2. část

Související otázky a odpovědi

Zaměstnanec v EU – Slovák v ČR
Zdanění příjmů ze zaměstnání z Kypru
Dodatečné zdanění umělců v zahraničí
Roční zúčtování/daňové přiznání
Srážka daně - zahraniční umělec
Zdanění zahraničních příjmů
Profesionální sportovec - smlouva se zahraničním klubem (Slovensko), daně, sociální a zdravotní pojištění
Penzijní připojištění vyplácené z Německa - zdanění výnosů
Podily na zisku společníkovi z Lichtenštejnska
Výplata podílů na zisku do Německa
Český řidič kamiónu pendlující mezi ČR a Německem z pohledu SZDZ
Irský pilot v České republice
Závislá činnost, odvody v ČR a EU
Vyloučení dvojího zdanění příjmů dle § 38f ZDP
Podíly na zisku z Itálie
Zdanění mzdy zaměstnanců pracujících zároveň v tuzemsku a ve Švédsku
Zdanění mzdy lékařky pracující pro Švédskou společnost
Zaměstnanec pracující pro britského zaměstnavatele v Británii i v ČR
Český občan podniká v USA
Příjmy ze závislé činnosti z Nizozemska