Daňové aktuality

Vydáno: 2 minuty čtení

Bilaterální smlouva mezi Českou republikou a Mongolskem

V současné době probíhá jednání mezi vládou České republiky a mongolskou vládou o konkrétních ujednáních dohody o sociálním zabezpečení, informovala o tom vláda Mongolska ve své tiskové zprávě ze dne 11. dubna 2018.

Smlouva o zamezení dvojího zdanění České republiky s Turkmenistánem

Dne 27. března 2018 vstoupila v platnost Smlouva o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňového úniku v oboru daní z příjmu mezi Českou republikou a Turkmenistánem. Ustanovení smluvená mezi vládami příslušných států by měla být aplikována s účinností od 1. ledna 2019. Tedy na příjmy přiznané či připsané k 1. lednu 2019.

Mnohostranná úmluva OECD

Dne 7. června 2017 byla v Paříži podepsána Mnohostranná úmluva o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám (dále jen „Úmluva“). Platnost Úmluvy byla dojednána v návaznosti na ratifikaci Úmluv v daných státech, a to do tří měsíců od ratifikace pátého smluvního státu. Pátým státem, který provedl ratifikaci Úmluvy, bylo dne 22. března 2018 Slovinsko (jemu předcházelo ještě Rakousko, ostrov Man, Jersey a Polsko), a tudíž platnost Úmluvy nastává dnem 1. července 2018. Úmluvu v Paříži podepsali zástupci ze 76 zemí. Ačkoli ratifikační proces v České republice ještě neproběhl, z vládního návrhu vyplývá, že Česká republika přijme pouze minimální standardy, resp. povinná ustanovení, která musí být obsažena ve všech smlouvách o zamezení dvojímu zdanění, a to pravidla proti zneužívání bilaterálních smluv a pravidla pro efektivnější řešení sporů dohodou. Ustanovení Úmluvy budou mít po splnění všech podmínek podle Ústavy ČR při konkrétní aplikaci přednost před ustanoveními vnitrostátních právních předpisů a současně se budou přednostně aplikovat před různými ustanoveními dvoustranných smluv o zamezení dvojímu zdanění.

Související dokumenty

Související pracovní situace

Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Snížení základu daně: úvěr
Trest vyhoštění cizince
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Dovolená za kalendářní rok
Poměrná část dovolené
Dovolená za odpracované dny
Výměra dovolené
Výkon práce pro účely dovolené
Dovolená při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Čerpání dovolené
Rozvrh čerpání dovolené

Související články

Mzda očima zaměstnance a zaměstnavatele v zemích OECD
Jak vysoké je povinné pojistné v zemích OECD
OECD: Jak vysoká je skutečná sazba daně z příjmu
Zdanění příjmů zahraničních pracovníků v ČR
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Mezinárodní pronájem pracovní síly
Příprava zákona o zahraniční službě
Evropská unie a zdravotní pojištění - zvláštní případy výdělečné činnosti
Dlouhodobý pobyt v cizině a zdravotní pojištění
Daňové aktuality
OECD: Nejvíce poklesla daň z příjmu v Česku
OECD: Jak se liší zdanění práce dle výše mzdy
OECD: Jaké daně platí zaměstnanci ze své mzdy
OECD: Odvody na dani z příjmu jsou v ČR jedny z nejnižších
Jak vysoké daně platí zaměstnanci s nadprůměrnou mzdou v zemích OECD
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání a jak je správně uplatnit
Pandemie COVID-19 a daň z příjmů ze závislé činnosti
Daňové aktuality

Související otázky a odpovědi

Český občan podniká v USA
Zaměstnanec v EU – Slovák v ČR
Podily na zisku společníkovi z Lichtenštejnska
Podíly na zisku z Itálie
Zdanění mzdy zaměstnanců pracujících zároveň v tuzemsku a ve Švédsku
Zdanění mzdy lékařky pracující pro Švédskou společnost
Zaměstnanec pracující pro britského zaměstnavatele v Británii i v ČR
Vyloučení dvojího zdanění příjmů dle § 38f ZDP
Irský pilot v České republice
Závislá činnost, odvody v ČR a EU
Zdanění příjmů ze zaměstnání z Kypru
Výplata podílů na zisku do Německa
Český řidič kamiónu pendlující mezi ČR a Německem z pohledu SZDZ
Dodatečné zdanění umělců v zahraničí
Roční zúčtování/daňové přiznání
Srážka daně - zahraniční umělec
Penzijní připojištění vyplácené z Německa - zdanění výnosů
Zdanění zahraničních příjmů
Profesionální sportovec - smlouva se zahraničním klubem (Slovensko), daně, sociální a zdravotní pojištění
Srážková daň a služby ze Seychel