OECD: Jak vysoká je skutečná sazba daně z příjmu

Vydáno: 5 minut čtení

V jednotlivých zemích OECD se při výpočtu daně z příjmu fyzických osob uplatňují daňové slevy nebo daňové odpočty v souladu s národní legislativou, ve většině zemí OECD je navíc zavedeno progresivní zdanění. Skutečné odvody na dani z příjmu se tedy od daňové sazby liší. Jak vysoká je skutečná daňová sazba u jednotlivých mezd v zemích OECD?

Za celý rok 2016 činila průměrná měsíční mzda v Česku 27 589 Kč dle údajů publikovaných Českým statistickým úřadem dne 10. 3. 2017. Měsíční zálohu na dani z příjmu fyzických osob si vypočítáme u zaměstnance pracujícího za podprůměrnou mzdu ve výši 67 % průměrné mzdy, u zaměstnance pracujícího za průměrnou mzdu a u zaměstnance pracujícího za nadprůměrnou mzdu ve výši 167 % průměrné mzdy. Sazba daně z příjmu fyzických osob je u všech těchto mezd 15 %. Ve všech případech vypočteme skutečnou sazbu daně z příjmu u zaměstnance uplatňujícího pouze základní daňovou slevu na poplatníka ve výši 2 070 Kč. Výpočet provedeme dle legislativy roku 2017. Daň z příjmu fyzických osob se v Česku, na rozdíl od ostatních členských zemí OECD, vypočítává ze superhrubé mzdy. Superhrubá mzda je součtem hrubé mzdy zaměstnance a povinných odvodů zaměstnavatele za zaměstnance na povinném pojistném (25 % na sociálním pojištění a 9 % na zdravotním pojištění). Při výpočtu měsíční zálohové daně z příjmu se superhrubá mzda zaokrouhluje na sta nahoru.

Text Podprůměrná mzda Průměrná mzda Nadprůměrná mzda
Hrubá mzda 18 485 Kč 27 589 Kč 46 074 Kč
Superhrubá mzda 24 800 Kč 37 000 Kč 61 800 Kč
Daň z příjmů 3 720 Kč 5 550 Kč 9 270 Kč
Sleva na poplatníka 2 070 Kč 2 070 Kč 2 070 Kč
Záloha na daň z příjmů 1 650 Kč 3 480 Kč 7 200 Kč
Skutečná sazba daně z příjmů 8,9 % 12,6 % 15,6 %

Přestože se při výpočtu daně z příjmu fyzických osob u všech tří mezd v tabulce použije stejná 15 % sazba daně, tak je skutečná sazba daně v procentním vyjádření odlišná. Důvodem je uplatnění základní daňové slevy na poplatníka. Můžeme tedy říci, že i v Česku je daňové zatížení lehce progresivní a lidé s vyššími příjmy odvádí v procentním vyjádření více na dani z příjmu fyzických osob než zaměstnanci s nižšími mzdami.

Zaměstnanci s nadprůměrnou mzdou ve výši 167 % průměrné mzdy mají v Česku skutečnou sazbu daně z příjmu vyšší o 6,7 % oproti zaměstnancům pobírajícím podprůměrnou mzdu ve výši 67 % průměrné mzdy. V rámci členských zemí OECD se však jedná o 8. nejnižší rozdíl, nižší je pouze v Maďarsku, v Chile, v Estonsku, v Polsku, na Slovensku, v Japonsku a v Turecku. V zemích s progresivním zdaněním a více daňovými sazbami se skutečná sazba daně z příjmu v závislosti na dosahovaném příjmu liší více než v Česku.

OECD: Efektivní sazba daně z příjmu u průměrné mzdy

Skutečná neboli efektivní sazba daně z příjmu fyzických osob u průměrné mzdy byla za rok 2015 z členských zemí OECD nejvyšší v Dánsku (36,1 %), na Islandu (28,7 %), v Belgii (28,1 %), v Austrálii (24,1 %), V Itálii (23,1 %), ve Finsku (22,7 %), v Norsku (20,2 %), v Německu (19,2 %), v USA (18,0 %), v Lucembursku (17,9 %) a ve Švédsku (17,7 %). Nejnižší naopak byla v Chile (0,0 %), v Koreji (5,4 %), v Polsku (5,9 %), v Japonsku (7,7 %), v Řecku (8,8 %), v Mexiku (8,9 %), v Izraeli (9,4 %), na Slovensku (9,6 %), ve Švýcarsku (11,1 %), ve Slovinsku (11,2 %), v Turecku (12,5 %) a v Česku (12,6 %). Při zohlednění odvodů na povinném pojistném by byly rozdíly mezi evropskými zeměmi a mimoevropskými zeměmi OECD ještě vyšší. V mimoevropských zemích je povinné pojistné značně nižší než v Evropě. Vlastní komerční pojištění pro případ dlouhodobé nemoci nebo spoření a investování na penzi hraje v rodinných finančních plánech v mimoevropských domácnostech ještě vyšší úlohu než u evropských domácností.

OECD: Efektivní sazba daně z příjmu u nadprůměrné mzdy

U nadprůměrných mezd byla v roce 2015 skutečná sazba daně z příjmu fyzických osob nejvyšší v Dánsku (42,1 %), v Belgii (35,1 %), na Islandu (33,5 %), ve Švédsku (30,9 %), v Itálii (30,4 %), v Austrálii (30,1 %), ve Finsku (29,8 %), v Nizozemí (28,4 %), v Irsku (28,2 %), v Německu (27,7 %), v Norsku (26,7 %), v Lucembursku (25,6 %), v Portugalsku (24,6 %) a v USA (23,5 %).

Jak se liší efektivní sazba daně u podprůměrné a nadprůměrné mzdy

Z členských zemí OECD je nejvyšší rozdíl mezi skutečnou sazbou daně z příjmu u zaměstnanců pracujících za nadprůměrnou mzdou ve výši 167 % průměrné mzdy a zaměstnanců pracujících za podprůměrnou mzdu ve výši 67 % průměrné mzdy v Nizozemí (21,3 %), v Irsku (19,0 %), v Itálii (16,5 %), ve Švédsku (15,8 %), v Lucembursku (15,7 %), v Řecku (15,0 %), v Portugalsku (14,5 %), ve Finsku (13,8 %), v Belgii (13,6 %), v Německu (13,5 %), v Rakousku (12,3 %), v Izraeli (11,9 %), v Mexiku (11,6 %), v Austrálii (11,5 %), ve Velké Británii (11,2 %), ve Španělsku (11,0 %) a v Kanadě (10,4 %).

Nejvyšší životní úroveň je ve Švýcarsku

Z členských zemí OECD jsou s velkým náskokem nejvyšší hrubé mzdy ve Švýcarsku a v Norsku. Ve Švýcarsku však odvádí zaměstnanci na povinných daních méně než v Norsku, proto je zde celková životní úroveň nejvyšší. Daňové zatížení ve Švýcarsku je nižší než v ostatních západoevropských zemích. Podmínky k životu jsou zde dle řady ekonomických studií výborné. Národní ekonomika těží z vysoké svobody, velmi propracovaného finančního sektoru a výborných podmínek pro podnikání. Průměrná měsíční čistá mzda je ze zemí OECD nejvyšší ve Švýcarsku, v Norsku, v Austrálii, v Lucembursku, na Islandu, ve Velké Británii a v Dánsku, ve všech těchto zemích dosahuje více než 80 tisíc korun měsíčně.

Zdroj: OECD Tax Database, Table I.5. Average personal income tax and social security contribution rates

Související dokumenty

Související pracovní situace

Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence
Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Daňové zvýhodnění na 1., 2., 3. a další dítě
Daňové zvýhodnění na dítě ZTP
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Snížení základu daně: úvěr

Související články

OECD: Zdanění rodin v Česku jedno z nejnižších
OECD: Jak vysoká je sazba daně z příjmu u různě vysokých mezd
OECD: Daňové slevy na děti v Česku jsou vysoké
OECD: Nejvyšší pojistné se platí ve Francii
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Zaměstnanecké akcie z pohledu daně z příjmů fyzických osob
Ke změnám ve zdaňování příjmů ze závislé činnosti v roce 2019
K ročnímu zúčtování záloh na daň
Roční zúčtování záloh na daň ze závislé činnosti a daňového zvýhodnění za rok 2020
OECD: Nejvíce poklesla daň z příjmu v Česku
OECD: Jaké daně platí zaměstnanci ze své mzdy
OECD: Odvody na dani z příjmu jsou v ČR jedny z nejnižších
Jak vysoké daně platí zaměstnanci s nadprůměrnou mzdou v zemích OECD
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob
Daňové aktuality
Tiskopisy pro plátce daně ze závislé činnosti za zdaňovací období 2017 a pro 2018

Související otázky a odpovědi

Úroky z úvěru při vlastnictví ideální 1/2 rodinného domu
Živnost - ruční práce, háčkování a zdanění
Používání automobilu pronajatého společnosti k osobním účelům
Zrušení životní pojistky - k jakému okamžiku dodanit
Úrok z hypotečního úvěru
Výpočet daně z příjmu ze závislé činnosti
Odpočet úroků z úvěru - změna vlastníka v průběhu roku
Příjem z příležitostné činnosti
Srážková daň a roční zúčtování daně zaměstnavatelem
Osvobození příspěvku ke zmírnění sociálních dopadů horníků
Finanční dar 2 500 Kč pro Ukrajinu nebo zemi EU
Roční zúčtování daně
Roční zúčtování daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti
Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti - úroky z hypotečního úvěru
Přikázání pohledávky na RZD a daňový bonus
Starobní důchod z Německa
Oprava v prohlášení poplatníka daně z příjmů
Dvojí souběžné uplatnění slevy na poplatníka
Roční zúčtování daně
Roční zúčtování